Staré Písmo

Úvod Staré Písmo

Slovo "kánon" pochádza z gréckeho slova "κανών (kanón)", čo doslova znamená "pravidlo" alebo "merná tyč", všeobecne aj "palica, miera, norma". Týka sa prijatých spisov Starého a Nového Písma. Slovo "kánon" pochádza zo slovného koreňa slova "trstina" (hebrejsky "ganeh", grécky "κανών"). Trstina sa používala ako meter pri meraní, preto taktiež niesla význam "norma". V súvislosti so Svätým Písmom slovo "kánon" znamená oficiálne prijatý zoznam spisov, podľa ktorých možno merať pravovernosť učenia. Kánon sa zvykne deliť na "protokánon", čo doslova znamená "prvý kánon" a na "deuterokánon", čo doslova znamená "druhý kánon". Protokánonické spisy boli vždy všeobecne akceptované, zatiaľ čo deuterokánonické spisy sú tie, o ktorých sa viedli spory, teda neboli všeobecne akceptované. Označenia "protokanonické" a "deuterokanonické" boli prvýkrát použité v roku 1566 Sixtom zo Sieny, aby rozlíšil spisy, ktoré boli vždy akceptované, a tými, ktoré niektorí odmietli. Slovo "anaginoskomena" pochádza z gréckeho slova "αναγινώσκομένων (anaginóskoménon)", čo v preklade znamená "stojí za prečítanie", ide o pravoslávny ekvivalent katolíckemu pojmu "deuterokánon". Slovo "apokryf" pochádza z gréckeho slova "απόκρυφος (apókryfos)", čo v preklade znamená "skrytý, tajný", v kresťanskom ponímaní ide o "ukryté, tajné spisy". Slovo "pseudepigraf" pochádza z gréckeho slova "ψευδεπιγραφα (pseudepigrafa)", čo v preklade znamená "lživo nadpísané", v kresťanskom ponímaní ide o "falošné spisy".

Katolíci, pravoslávni, východné cirkvi... označujú hebrejský kánon ako protokánon, ich ďalšie pridané spisy označujú ako deuterokánon (katolíci), resp. anaginoskomena (pravoslávni), pričom cirkvi sa aj v tomto navzájom líšia o spisoch, ktoré majú byť deuterokánonické, a ktoré  nekánonické.

Protestanti označujú hebrejský kánon jednoducho kánon, ďalšie niektoré spisy, ktoré katolíci a pravoslávni označujú ako deuterokánon/anaginoskomena, označujú ako apokryfy (nekánonické, ale užitočné na čítanie) a zvyšné spisy ako pseudepigrafy.

Na tejto stránke budeme označovať:

Protokánonické spisy: teologická podstata je inšpirovaná Svätým Duchom.

Deuterokánonické spisy: druhoradé spisy, nevieme rozhodnúť, či ich teologická podstata bola inšpirovaná Svätým Duchom – slúžia na potvrdenie, doplnenie a objasnenie teologických učení vyplývajúcich z protokánonu, ale nesmie sa z nich odvodzovať nové teologické učenia.

Nekánonické spisy: apokryfy/pseudepigrafy – t.j. zvyšné nekánonické spisy.

 

Staré Písmo

Starý Zákon podľa jednotlyvých cirkví

Pozn.: Tmavozelená = Prijaté do kánonu

Svetlozelená = Prijaté do kánonu, ale nepovažované za rovnocenné s ostatnými

Ružová = Neprijaté do kánonu, ale užitočné na čítanie, alebo ako príloha

Červená = Neprijaté do kánonu

1 – Kniha Ód obsahuje celkovo 15 ód, z toho Modlitba Manašeho je len jednou z nich. V niektorých cirkvách je kanonizovaná len práve táto jedna modlitba, preto v tých, kde je kanonizovaná len táto jedna, dávam skratku Mns.

2 – Knihy Ezdrášove majú rozdielne číslovanie, preto dávam prvé "tradičné" označenie, do zátvorky dávam "oficiálne" očíslovanie a v cirkvách, v ktorých je to úplne inak očíslované, udávam ich číslovanie.

3 – Tieto tri knihy sú obsahovo úplne odlišné od štyroch kníh Machabejcov. Z tohto dôvodu som ich pomenoval Mekabiegské knihy. V kánone ich majú Etiópska ortodoxná cirkev a Eritrejská ortodoxná cirkev. Tieto knihy sa volajú aj knihy etiópskych Machabejcov. V angličtine sa štyri knihy Machabejcov označujú ako "Maccabees" a tri knihy etiópskych Machabejcov ako "Meqabyan". Slovenský ekvivalent bol vytvorený pomocou poľského prekladu.

Rozdelenie cirkví do piatich skupín:

1. skupina: Ide o rôzne formy judaizmu.

2. skupina: Tzv. Západná tradícia – rímsky katolicizmus a protestantizmus.

3. skupina: Tzv. Východná tradícia – pravoslávne cirkvi.

4. skupina: Tzv. Orientálna tradícia – východné orientálne cirkvi (arménske, sýrske, koptské).

5. skupina: Tzv. Tewahedo – Etiópska ortodoxná cirkev a Eritrejská ortodoxná cirkev.

Rozdelenie spisov do sedem skupín:

1. skupina: Spisy patriace do hebrejskej časti Tóra – Zákon.

2. skupina: Spisy patriace do hebrejskej časti Nevi'im – Proroci.

3. skupina: Spisy patriace do hebrejskej časti Ketuvim – Spisy.

4. skupina: Spisy nachádzajúce sa v gréckom preklade Septuaginta.

5. skupina: Spisy nachádzajúce sa v sýrskom preklade Pešita.

6. skupina: Spisy nachádzajúce sa v etiópskej tradícii.

7. skupina: Spisy neuznávané žiadnou kresťanskou cirkvou.

Vysvetlivky k skratkám:

RabJud – Rabínsky judaizmus

EtJud – Etiópsky judaizmus

Sam – Samaritáni

Protest – Protestantské cirkvi,

RimKat – Rímskokatolícka cirkev

GrPrav – Grécka pravoslávna cirkev

SloPrav – Slovanské pravoslávne cirkvi

GruzPrav – Gruzínska pravoslávna cirkev

Arm – Arménska apoštolská cirkev

Syr – Sýrska antiochijská ortodoxná cirkev

Asyr – Asýrska cirkev Východu

Kopt – Koptská ortodoxná cirkev

Et+Er – Etiópska ortodoxná cirkev a Eritrejská ortodoxná cirkev

 

Gn – Genezis

Ex – Exodus

Lv – Levitikus

Nm – Numeri

Dt – Deuteronómium

Joz – Jozue

Sdc – Kniha Sudcov

1Sam – 1. kniha Samuelova

2Sam – 2. kniha Samuelova

1Kr – 1. kniha Kráľov

Iz – Izaiáš

Jer – Jeremiáš

Ez – Ezechiel

Oz – Ozeáš

Joel – Joel

Am – Amos

Abd – Abdiáš

Jon – Jonáš

Mich – Micheáš

Nah – Nahum

Hab – Habakuk

Sof – Sofoniáš

Ag – Aggeus

Zach – Zachariáš

Mal – Malachiáš

Ž1-150 – Žalmy 1 až 150

Jób – Jób

Prís – Príslovia

Rút – Rút

Pies – Pieseň piesní

Kaz – Kazateľ

Nár – Náreky

Est – Ester

Dan – Daniel

Ezd (1Ezd) – Ezdráš (1. kniha Ezdrášova)

Neh (2Ezd) – Nehemiáš (2. kniha Ezdrášova)

1Krn – 1. kniha Kroník

2Krn – 2. kniha Kroník

Dan+ – Prídavky k Danielovi

Est+ – Prídavky k Ester

Bar – Baruch

LJer – Jeremiášov list

Ž151 – Žalm 151

Ódy – Kniha Ód

Mns – Modlitba Manašeho

Múd – Kniha Múdrosti

Sir – Sirachovec

1Ezd (3Ezd) – 1. kniha Ezdrášova (3. kniha Ezdrášova)

Tob – Tobiáš

Jdt – Judita

1Mach – 1. kniha Machabejcov

2Mach – 2. kniha Machabejcov

3Mach – 3. kniha Machabejcov

4Mach – 4. kniha Machabejcov

2Bach – 2. kniha Baruchova/Sýrska apokalypsa Baruchova

LBar (2Bar+) – Baruchov list/dodatky k 2. knihe Barucha

Ž152-155 – Žalmy 152 až 155

2Ezd (4Ezd) – 2. kniha Ezdrášova (4. kniha Ezdrášova)

Nár+ - Prídavky k Nárekom

1Hen – 1. kniha Henochova/Henoch etiópsky

4Bar – 4. kniha Baruchova/Paralipomena Jeremjášova

Jbl – Kniha Jubileí

1Mek – 1. kniha Mekabiegcov

2Mek – 2. kniha Mekabiegcov

3Mek – 3. kniha Mekabiegcov

Jsp – Josipon

TestAbr – Testament Abraháma

TestIzák – Testament Izáka

TestJak – Testament Jakub

 

 

Nasledujúci článok bude rozdelený na viacero častí:

1. časť sa bude týkať tzv. deuterokánonických spisov

2. časť sa bude týkať kánonu podľa Nového Písma

3. časť sa bude týkať skupiny hebrejského kánonu Ketuvim – Spisy

4. časť sa bude týkať názorov kresťanských pisateľov

5. časť sa bude týkať záverečného zhrnutia