Kánon Starého Písma

Úvod BiblistikaKánon Starého Písma

Väčšina kresťanov má okrem spisov Nového Písma zachytávajúce učenie Ježiša Krista vo svojom kánone aj knihy Starého Písma vzťahujúce sa na obdobie pred Ježišom, ktoré slúžili Židom v staroveku pre plnosť pochopenia Božieho posolstva a jeho správnej interpretácii. Porovnanie kníh zaradených do kánonu Starého Písma naprieč kresťanskými denominácii, ako aj rôznymi formami judaizmu, je v nasledujúcej tabuľke.

 

Kánon Starého Písma

 

RabJud

EtJud

Sam

Protest

RimKat

Prav

Arm

Kopt

Et+Er

Syr+Asyr

Gn

Ex

Lv

Nm

Dt

Joz

Sdc

1 Sam

2 Sam

1 Kr

2 Kr

Iz

Jer

Ez

Oz

Joel

Am

Abd

Jon

Mich

Nah

Hab

Sof

Ag

Zach

Mal

Žalm 1-150

Jób

Prís

Rút

Pies

Kaz

Nár

Est

Dan

Ezd

Neh

1 Krn

2 Krn

Dan+

Est+

1 Bar

LJer

Žalm 151

Ódy1

Mns

Múd

Sir

3 Ezd

✓!

Tob

Jdt

1 Mach

2 Mach

3 Mach

✓!

4 Ezd

✓!

Nár+

1 Hen

4 Bar

Jbl

1 EtiopMach2

2 EtiopMach2

3 EtiopMach2

Jsp

✓!

TestAbr

TestIzák

TestJak

Pozn.: = Kánonické knihy s plnou autoritou

✓! = Kánonické knihy, avšak s podriadenou autoritou

✖ = Nekánonické knihy

1 – Kniha Ód obsahuje celkovo 15 ód, z toho Modlitba Manašeho je len jednou z nich. V niektorých cirkvách je kanonizovaná len práve táto jedna modlitba, preto je uvedená osobitne.

2 – Tieto tri knihy sú obsahovo úplne odlišné od troch kníh Machabejcov. V kánone ich majú Etiópska ortodoxná cirkev a Eritrejská ortodoxná cirkev.

 

Vysvetlivky k skratkám:

RabJud – Rabínsky judaizmus

EtJud – Etiópsky judaizmus

Sam – Samaritáni

Protest – Protestantské cirkvi

RimKat – Rímskokatolícka cirkev

Prav – Pravoslávne cirkvi

Arm – Arménska apoštolská cirkev

Kopt – Koptská ortodoxná cirkev

Et+Er – Etiópska ortodoxná cirkev a Eritrejská ortodoxná cirkev

Syr+Asyr – Sýrska antiochijská ortodoxná cirkev a Asýrska cirkev Východu

 

Gn – Kniha Genezis

Ex – Kniha Exodus

Lv – Kniha Levitikus

Nm – Kniha Numeri

Dt – Kniha Deuteronómium

Joz – Kniha Jozue

Sdc – Kniha Sudcov

1 Sam – Prvá kniha Samuelova

2 Sam – Druhá kniha Samuelova

1 Kr – Prvá kniha Kráľov

2 Kr – Druhá kniha Kráľov

Iz – Kniha proroka Izaiáša

Jer – Kniha proroka Jeremiáša

Ez – Kniha proroka Ezechiela

Oz – Kniha proroka Ozeáša

Joel – Kniha proroka Joela

Am – Kniha proroka Amosa

Abd – Kniha proroka Abdiáša

Jon – Kniha proroka Jonáša

Mich – Kniha proroka Micheáša

Nah – Kniha proroka Nahuma

Hab – Kniha proroka Habakuka

Sof – Kniha proroka Sofoniáša

Ag – Kniha proroka Aggeusa

Zach – Kniha proroka Zachariáša

Mal – Kniha proroka Malachiáša

Žalm 1-150 – Kniha Žalmov 1 až 150

Jób – Kniha Jób

Prís – Kniha Prísloví

Rút – Kniha Rút

Pies – Pieseň piesní

Kaz – Kniha Kazateľ

Nár – Kniha Nárekov

Est – Kniha Ester

Dan – Kniha proroka Daniela

Ezd – Kniha Ezdráš (Prvá kniha Ezdrášova)

Neh – Kniha Nehemiáš (Druhá kniha Ezdrášova)

1 Krn – Prvá kniha Kroník

2 Krn – Druhá kniha Kroník

Dan+ – Prídavky k Danielovi

Est+ – Prídavky k Ester

1 Bar – Prvá kniha Barucha

LJer – Jeremiášov list

Žalm 151 – Žalm 151

Ódy – Kniha Ód

Mns – Modlitba Manašeho

Múd – Kniha Múdrosti

Sir – Kniha Sirachovec

3 Ezd – Tretia kniha Ezdrášova

Tob – Kniha Tobiáš

Jdt – Kniha Judita

1 Mach – Prvá kniha Machabejcov

2 Mach – Druhá kniha Machabejcov

3 Mach – Tretia kniha Machabejcov

4 Ezd – Štvrtá kniha Ezdráša

Nár+ – Prídavky k Nárekom

1 Hen – Prvá  kniha Henochova

4 Bar – Štvrtá kniha Baruchova

Jbl – Kniha Jubileí

1 EtiopMach – Prvá kniha etiópskej verzie Machabejcov

2 EtiopMach – Druhá kniha etiópskej verzie Machabejcov

3 EtiopMach – Tretia kniha etiópskej verzie Machabejcov

Jsp – Kniha Josipon

TestAbr – Testament Abraháma

TestIzák – Testament Izáka

TestJak – Testament Jaku