Kánon Nového Písma

Úvod BiblistikaKánon Nového Písma

Každý, kto nasleduje Ježiša Krista, nasleduje aj jeho učenie. Preto pre plnosť pochopenia učenia Ježiša Krista a jeho správnej interpretácie je potrebné si definovať „norma normans“, t. j. normu, podľa ktorej sa posudzujú ostatné normy, ale sama nie je posudzovaná. Za takúto normu možno považovať jedine verifikovateľné očité svedectvo Ježišovho učenia. Toto očité svedectvo nám zanechali ako písomný materiál prví kresťanskí pisatelia buď formou jeho priameho pretlmočenia, alebo nepriamo formou zachytenia toho, čo očití svedkovia o jeho učení rozprávali. Takýto písomný materiál, ktorý možno použiť ako „norma normans“, sa nazýva „kánon“, čo znamená „pravidlo“ alebo „miera“. Ide o prenesený význam z gréckeho slova „κανών“ (kanón), ktorého pôvodný význam bol „rovná tyč“ alebo „pravítko“.

 

Niektorí kresťania však nedávajú všetkým spisom v kánone rovnakú váhu a delia ich na tzv. „protokánon“ (čo v preklade znamená „prvý kánon“), t. j. prvoradé spisy a na tzv. „deuterokánon“ (čo v preklade znamená „druhý kánon“), t. j. druhoradé spisy. Pre deuterokánonické spisy sa vo východnom kresťanstve používa aj označenie „anaginoskomena“ z gréckeho slova „αναγινώσκομένων“ (anaginóskoménon), čo v preklade znamená „ktoré sa čítajú“. Rôzne kresťanské denominácie si jednotlivé kresťanské spisy kategorizujú na protokánon, deuterokánon a nekánonické spisy individuálne. Porovnanie spisov zaradených do kánonu Nového Písma naprieč kresťanskými denominácii je v nasledujúcej tabuľke.

 

Kánon Nového Písma

 

Protest1

RimKat

Prav

Arm2

Kopt

Et+Er3

Syr+Asyr

MkEv

MtEv

LkE

JnEv

SkApoš

Rim

1 Kor

2 Kor

Gal

Ef

Flp

Kol

1 Sol

2 Sol

1 Tim

2 Tim

Tít

Flm

Hebr

✓!

Jak

✓!

1 Pt

2 Pt

✓!

1 Jn

2 Jn

✓!

3 Jn

✓!

Júd

✓!

ZjvJn

✓!

1 Sin

✓!

2 Sin

✓!

3 Sin

✓!

4 Sin

✓!

1 Doh

✓!

2 Doh

✓!

EtiopKlem

✓!

EtiopDid

✓!

Pozn.: = Kánonické spisy s plnou autoritou

✓! = Kánonické spisy, avšak s podriadenou autoritou

✖ = Nekánonické spisy

1 – Nejde o jednotný postoj všetkých protestantov, napr. Johannes Oecolampadius považoval spisy Jak, 2 Pt, 2 Jn, 3 Jn, Júd a ZjvJn za kánonické, avšak nie rovnocenné s ostatnými; Andreas Bodenstein von Karlstadt zaradil spisy Hebr, Jak, 2 Pt, 2 Jn, 3 Jn, Júd a ZjvJn až do tritokánonu; Martin Luther pochyboval o kánonicite Hebr, Jak, Júd a ZjvJn a Ulrich Zwingli pochyboval o kánonicite spisu ZjvJn.

2 – Kánon Arménskej apoštolskej cirkvi v minulosti obsahoval aj Tretí list Korinťanom a naopak, neobsahoval Zjavenie Jána až do 12. stor. n. l.

3 – Etiópska ortodoxná cirkev a Eritrejská ortodoxná cirkev majú vo svojom deuterokánone Nového Písma ešte ďalších 8 kníh. Ide o 4 knihy Sinodos (Ser`atä Seyon, Te'ezaz, Gessew, Abtelis), Prvá kniha dohovoru, Druhá kniha dohovoru, Etiópsky Klement, Etiópska Didascalia.

 

Vysvetlivky k skratkám:

Protest – Protestantské cirkvi

RimKat – Rímskokatolícka cirkev

Prav – Pravoslávne cirkvi

Arm – Arménska apoštolská cirkev

Kopt – Koptská ortodoxná cirkev

Et+Er – Etiópska ortodoxná cirkev a Eritrejská ortodoxná cirkev

Syr+Asyr – Sýrska antiochijská ortodoxná cirkev a Asýrska cirkev Východu

 

MkEv – Evanjelium podľa Marka

MtEv – Evanjelium podľa Matúša

LkEv – Evanjelium podľa Lukáša

JnEv – Evanjelium podľa Jána

SkApoš – Skutky apoštolov

Rim – List Rimanom

1 Kor – Prvý list Korinťanom

2 Kor – Druhý list Korinťanom

Gal – List Galaťanom

Ef – List Efezanom

Flp – List Filipanom

Kol – List Kolosanom

1 Sol – Prvý list Solúnčanom

2 Sol – Druhý list Solúnčanom

1 Tim – Prvý list Timotejovi

2 Tim – Druhý list Timotejovi

Tít – List Títovi

Flm – List Filemonovi

Hebr – List Hebrejom

Jak – List Jakuba

1 Pt – Prvý list Petra

2 Pt – Druhý list Petra

1 Jn – Prvý list Jána

2 Jn – Druhý list Jána

3 Jn – Tretí list Jána

Júd – List Júdu

ZjvJn – Zjavenie Jána

1 Sin – Prvá kniha Sinodos

2 Sin – Druhá kniha Sinodos

3 Sin – Tretia kniha Sinodos

4 Sin – Štvrtá kniha Sinodos

1 Doh – Prvá kniha dohovoru

2 Doh – Druhá kniha dohovoru

EtiopKlem – Etiópsky Klement

EtiopDid – Etiópska Didascalia