List Júdov

(Pozn.: V celej tejto časti budem používať verše zo Svätého Písma aj nekánonických spisov v anglickom znení. Dôvodom je, že som nenašiel slovenský preklad 1. knihy Henochovej, iba českú verziu. Vzhľadom na to, že nasledujúca časť je robená podľa tohto anglického rozboru:

 

http://www.jehovahs-witness.net/watchtower/bible/85223/1/Jude-and-1-Enoch

by preklad pasáži z 1. knihy Henochovej, podobne ako aj slovenské pasáže zo Starého Zákona mohli zmeniť formuláciu textu a potom by vzájomné porovnanie nebolo tak vidieť. Príklad môžem uviesť slovenský katolícky preklad z Júdovho listu a český preklad z 1. knihy Henochovej:

Júd 1:14-15 Aj o nich prorokoval Henoch; siedmy po Adamovi, keď povedal: "Hľa, prichádza Pán s desaťtisícami svojich svätých, aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých zo všetkých skutkov ich bezbožnosti; ktoré konali bezbožne, a zo všetkých urážlivých rečí, ktoré vyslovili proti nemu bezbožní hriešnici."

1 Hen 1:9 Hle! Už přichází v nesčíslném zástupu svatých, aby nad hříšnými lidmi vykonal soud, aby vyhladil svévolníky a ztrestal je za vše, čím se mu protivili a co zlého spáchali.

A takto je porovnanie v angličtine:

Júd 1:14-15 And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints, To execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him.

1 Hen 1:9 And behold! He cometh with ten thousands of His holy ones To execute judgment upon all, And to destroy all the ungodly: And to convict all flesh Of all the works of their ungodliness which they have ungodly committed, And of all the hard things which ungodly sinners have spoken against Him.

Už aj na prvý pohľad je vidno, že v slovensko-českých verziách nie je podobnosť až tak badateľná. Pričom ak sa pozriete na najstaršie zachované rukopisy, tak podobnosť tam je oveľa väčšia. Takže anglická verzia pasáží bude bližšie k originálu ako slovensko-české verzie. Samozrejme, že existuje aj viacero anglických verzií, či už Svätého Písma, alebo aj prekladu 1. knihy Henochovej. Preto budem používať ten preklad, aký bol vo vyššie zmienenom článku.

Ďalším príkladom je pravdepodobný pôvod výroku 1 Hen 1:9:

Anglická verzia: Dt 33:2 The Lord came from Sinai and dawned from Seir upon us; he shone forth from Mount Paran; he came from the ten thousands of holy ones, with flaming fire at his right hand.

Katolícky preklad: Dt 33:2 Povedal: "Od Sinaja prišiel Pán, zažiaril zo Seiru, zjavil sa od vrchu Fáran, došiel k vodám Meríba-Kádeš, z jeho pravice ohnivý zákon vychádzal pre nich.

Roháčkov preklad: a riekol: Hospodin prišiel od Sinai a vzišiel im od Seira jako svetlo rána, zaskvel sa od vrchu Fárana a prišiel z myriád svätých. Z jeho pravice im svietil oheň zákona.

V katolíckom preklade sa vyznačená časť nenachádza, pričom, je to veľmi podstatná časť pri porovnávaní s 1 Hen 1:9 a Júd 1:14.)

 

 

Hlavný argument odporcov kanonizácie Júdovho listu:

Autor Júdovho listu výslovne cituje nekánonickú 1. knihu Henochovu (Henoch etiópsky) a z tohto dôvodu nemôže byť list Bohom inšpirovaný.

1 Hen 1:9 And behold! He cometh with ten thousands of His holy ones To execute judgment upon all, And to destroy all the ungodly: And to convict all flesh Of all the works of their ungodliness which they have ungodly committed, And of all the hard things which ungodly sinners have spoken against Him.

Júd 1:14-15 And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints, To execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him.

 

 

Druhý argument odporcov kanonizácie Júdovho listu:

V Júdovom liste sa píše, že Henoch bol siedmy po Adamovi, ale v knihe Genezis je v potomstve len šiesty:

Ale nie je to o nič väčšie porušenie kritéria súladu, ako to je v Lukášovom a Matúšovom evanjeliu, kde tiež sa rodokmene nezhodujú so Starým Zákonom.

 

 

Argument zástancov kanonizácie Júdovho listu:

Zástancovia kanonizácie Júdovho listu tvrdia, že nemusel nutne Júda čerpať od nekánonického spisu s názvom 1. kniha Henochova. Existujú 3 možnosti:

1. Júda čerpal od Henocha ako tvrdia odporcovia

2. Henoch čerpal od Júdu

3. Júda aj Henoch čerpali z iného zdroja nezávisle na sebe

 

Časť 1: Paralela Júd 1:14-15 a 1 Hen 1:9

Paralela veršov v Júdovom liste 1:14-15 a v 1. knihe Henochovej 1:9 je doložená v mierne rôznych formách v pôvodnom aramejskom jazyku v  4QEn c 1:1:15-17, v gréckom preklade v Kódexe Panopolitanus, v latinskom preklade od Pseudo-Cypriána (Ad Novatianum, 16) a v etiópskom preklade, ktorý sa nám zachoval celý a ktorý používame (odtiaľ názov Etiópsky Henoch). Aramejský text 1. knihy Henochovej nájdenom medzi zvitkami od Mŕtveho mora. Pochádza z obdobia prvého storočia pred naším letopočtom až prvej polovici prvého storočia nášho letopočtu. To dokazuje, že originálny text musel byť napísaný skôr ako Júdov list. Preto skoro nikto trocha znalý v tejto problematike, považuje možnosť, žeby Henoch čerpal od Júdu za nesprávnu.  Latinská verzia kontroverzného Pseudo-Cypriána a grécka verzia nájdená v Kódexe Panopolitanus odvodzujú od 1. knihy Henochovej miesto v Júdovom liste 1:14-15, pretože obsahuje prvky, ktoré nie sú uvedené v Júdovom liste a ktoré sa v skutočnosti nachádzajú v aramejskej a etiópskej verzii.

Napríklad grécka a latinská verzia obsahujú odkaz Boha "censuring all flesh", ktorý chýba v Júdovom liste.

4QEn c 1 (aramejská verzia):  [...] myriads of his holy ones ... with all flesh concerning the things they did ... proud and hard words [they said] ...

Etiópska verzia:  And behold! He comes with the myriads of his holy ones, to execute judgment upon them and to destroy the ungodly and to contend with all flesh concerning everything which the sinners and the ungodly have done and committed against him

Júd 14-15: Idou élthen kurios en hagiais muriasin autou, poiésai krisin kata pantón, kai elegxai pantas tous asebeis, peri pantón tón ergón asebeias auton hón ésebésan kai peri pantón tón sklérón hón elalésan kat' autou hamartóloi asebeis.

Kódex Panopolitanus (grécka verzia): Hoti erkhetai sun tais muriasin autou, kai tois hagiois autou, poiésai krisin kata pantón, kai apolesei pantas tous asebeis, kai alenxei pasan sarka, peri pantón ergón tés asebeias auton hón ésebésan, kai sklérón hón elalésan logón, kai peri pantón hón katelalesan kat' autou hamartólai asebeis.

Latinská verzia:  Ecce venit cum multis milibus nuntiorum suorum facere iudicium de omnibus et perdere omnes impios et arguere omnem carnem de omnibus factis impiorum quae fecerunt impie et de omnibus verbis impiis quae de Deo locuti sunt peccatores.

V žltom pásy je vyznačená pasáž, ktorá sa nachádza vo všetkých verziách 1. knihy Henochovej, ale nie v Júdovom liste. Je však zaujímavé, že tradícia rukopisu Júdovho listu 1:14-15 nie je jednotná. Zatiaľ čo väčšina spisov nemá odkaz na "censuring all flesh" (to je dôvod, prečo je neprítomná v kritických vydaniach Nového Zákona), niektoré spisy (menovite sú to: Papyrus P72, Sinajský kódex, Alexnandrijský kódex) vložili "kai elegxai pasan psukhén",kde sa objavuje "kai alenxei pasan sarka a et arguere omnem carnem" v gréckych a latinských verziách. To naznačuje, že buď text Júd 1:14-15 bol pôvodne ešte viac podobný 1 Hen 1:9 alebo neskôr plagiátori vložili vlastnú verziu z 1. knihy Henochovej. Grécka a latinská verzia tiež zdieľa s aramejskou a etiópskou verziou správny čas slovesa "come" a chýba výstredne vloženie "kurios – Lord" v texte Júd 1:14. Zatiaľ čo grécke znenie je občas veľmi blízko zneniu Júd 1:14-15. Rozdiely naznačujú, že obaja predstavujú nezávislé preklady z aramejčiny. Takto chýba oslovenie "Behold!" Júdu 1:14 (čo odráža skryté aramejské 'dy' alebo 'dy h') a má dlhšiu zmienku o "his myriads and his holy ones" (tu je Júda bližšie k aramejskej a etiópskej verzii ako grécka verzia 1. knihy Henochovej). Júda tiež ukazuje jeho oboznámenie s aramejskou verziou 1. knihy Henochovej iným spôsobom. Aramejčina odkazuje na "proud and hard words", zatiaľ čo všetkým ostatným verziám chýba slovo "proud" v citáte a spomínajú len "tón sklérón – hard things". Napriek tomu sa Júda odvoláva na "proud words":

Júd 1:16 These people are dicontented murmurers, who follow their own desires. Their mouths utter proud things (huperogka) and they show partiality for the sake of gain.

Navyše formulácia v Júdovom liste

Júd 1:15-16 aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých zo všetkých skutkov ich bezbožnosti; ktoré konali bezbožne, a zo všetkých urážlivých rečí, ktoré vyslovili proti nemu bezbožní hriešnici." Sú to šomravci, nespokojenci, ktorí žijú podľa svojich žiadostí, a ich ústa hovoria naduto a ľuďom lichotia kvôli zisku.

nie je spojená iba s veršom v 1. knihe Henochovej 1:9, ale tiež s veršami:

1 Hen 5:4 Vám však chybí vytrvalost v plnění zákonů Páně, naopak je porušujete a vaše klevetná ústa se zlobně protiví Božímu majestátu - vy lidé kamenného srdce nedojdete klidu.

1 Hen 27:2 Na to mi odpověděl Ureel, jeden ze svatých andělů, jenž byl se mnou: "Toto údolí je pro ty, kteří jsou navždy prokletí; zde budou soustředěni všichni, kdo se rouhají Bohu a urážejí jeho slávu; v tomto místě soustředění si budou odpykávat svůj trest.

a tieto pasáže sú tiež zahrnuté v aramejskej kópii 1. knihy Henochovej v zvitkoch od Mŕtveho mora. Napríklad v pôvodnom texte čítame: "You speak against him proud and hard things with your unclean mouth" (4QEn a 1:2:13). Podobnosť s obomi Júd 1:15 a Júd 1:16 je veľmi silná. Napokon, aj úvod do citácie má paralelu v 1. knihe Henochovej. Júda píše:

Júd 1:14 Aj o nich prorokoval Henoch; siedmy po Adamovi, keď povedal: "Hľa, prichádza Pán s desaťtisícami svojich svätých,

S odvolaním sa na Henocha ako siedmeho po Adamovi je chybné, lebo podľa knihy Genezis, ako som už vyššie uviedol, je šiesty po Adamovi. Avšak, tento výraz pochádza priamo z 1. knihy Henochovej:

1 Hen 60:8 ...the garden of Eden, wherein the elect and the righteous ones dwell, wherein my grandfather [Enoch] was taken, the seventh from Adam

1 Hen 93:3 And Enoch took up his discourse and said, "I was born the seventh in the first week [of jubilees]

Opäť platí, že príslušná pasáž sa nachádza aj v aramejskej verzie (porovnaj 4QEng 1:3:23-24 = 93:3).

Podobnosti možno teda zhrnúť nasledovne:

Júd 1:14-16 And about these also Enoch, the seventh from Adam, prophesied, saying, 'Behold, the Lord came with many thousands of his holy ones, to execute judgment upon all, and to convict all the ungodly of all their ungodly deeds which they have done in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against him.' These people are discontented murmurers, who follow their own desires. Their mouths utter proud things.

1 Hen 60:8 ...the garden of Eden, wherein the elect and the righteous ones dwell, wherein my grandfather [Enoch] was taken, the seventh from Adam.

1 Hen 1:9 Behold, he comes with the myriads of his holy ones to execute judgment on all, and to destroy the wicked, and to convict all flesh for all the wicked deeds that they have done, and the proud and harsh words that wicked sinners spoke against him.

1 Hen 5:4 You have not been long-suffering and you have not done the commandments of the Lord, but you have transgressed and spoken proud and harsh words with your unclean mouths against his majesty.

1 Hen 27:2 This accursed valley is for those accursed forever; here will gather together all the accursed ones, those who utter with their mouth improper words against the Lord and speak harsh words against his glory.

To znamená, že autor Júdovho listu ukazuje znalosť nielen s pasážou 1 Hen 1:9, ale aj s ďalšími pasážami v rovnakej knihe. Ako uvidíme neskôr, zvyšok Júdovho listu odhaľuje ešte väčšiu znalosť s 1. knihou Henochovou.

 

 

Časť 2: Zdroje prvej kapitoly 1. knihy Henochovej

Prvá kapitola 1. knihy Henochovej je silne závislá od kníh Starého Zákona, ktoré boli napísané neskôr, ako bol reálny život Henocha – a to vrátane veršu 1 Hen 1:9. Neexistuje teda žiadny dôkaz o tom, že pasáž 1 Hen 1:9 pôvodne predchádzala napísaniu 1. knihy Henochovej ako kus autentickej predpotopnej tradície a bola vložená na svoje súčasné miesto v texte.

Prvá kapitola 1. knihy Henochovej začína:

1 Hen 1:1-3 The words of the blessing with which Enoch blessed the righteous chosen who will be present on the day of tribulation, to remove all the enemies; and the righteous will be saved. And he took up his discourse and said, 'Enoch, a righteous man whose eyes were opened by God, who had the vision of the Holy One and of heaven, which he showed me. From the words of the Watchers and the holy ones I heard everything, and as I heard everything from them, I also understood what I saw. Not for this generation do I expound, but concerning one that is distant I speak. And concerning the chosen I speak now, and concerning them I take up my discourse.

Dt 33:1-29 And this is the blessing which which Moses, the man of God, blessed the sons of Israel before his death....The eternal God is your refuge and underneath are his everlasting arms. He will remove your enemy from before you....Blessed are you, O Israel, Who is like you, a people saved by Yahweh.

Nm 24:15-17 And he took up his discourse and said, 'The oracle of Balaam, the son of Beor, the oracle of a man whose eyes are opened, the oracle of him who hears the words of God and knows the knowledge of the Most High, who sees the vision of the Almighty ..., I see him but not now, I behold him but not near.

Slová Henocha vo veršoch 1 až 3 možno teda vysledovať vo Mojžišovom svedectve v knihe Deuteronómium 33 kapitole a v knihe Numeri kapitola 24. Oba texty sú tiež myslené na udalosti vzdialené od doby, v ktorej žil Mojžiš. Podobne aj Henoch neprorokoval o generácii jeho doby, ale o tej, ktorá bude na konci sveta. Henoch potom pokračuje:

1 Hen 1:3-4 The Great Holy One will come forth from his dwelling place, and the eternal God will tread from thence upon Mount Sinai.

Dt 33:2,27 Yahweh came from Sinai, and dawned over them from Mount Senir; he shown forth from Mount Paran. He came forth with myriads of holy ones from the south, from the mountain slopes.... The eternal God is your refuge.

Hab 3:3 God came from Teman, the Holy One from Mount Paran.

Mich 1:3 Look! Yahweh is coming from his dwelling place; he comes down and treads the high places of the earth.

Iz 26:21 See, Yahweh is coming out of his dwelling place to punish the people of the earth for their sins.

 

1 Hen 1:4-5 He will shine forth with his army, he will shine forth with his mighty host from the heaven of heavens. All the Watchers will fear and quake, and those who are hiding in all the ends of the earth will sing.

Dt 10:4 a Dt 32:2 To Yahweh your God belong the heavens and even the heaven of heavens....He shown forth from Mount Paran, he came forth with myriads of holy ones from the south, from the mountain slopes.

Jer 25:31 a Jer 50:41 The tumult will resound to the ends of the earth, for Yahweh will bring charges against the nations; he will bring judgment on all mankind.... Look! An army is coming from the north; a great nation and many kings are being stirred from the ends of the earth.

Joel 2:11 Yahweh thunders at the head of his army; his hosts are beyond number, and mighty are those who obey his command. The Day of Yahweh is great and dreadful.

Iz 24:16 From the ends of the earth we hear singing: 'Glory to the Righteous One!'

 

1 Hen 1:6-7 The high mountains will be shaken and fall and break apart, and the high hills will be made low and melt like wax before a fire. The earth will be wholly rent asunder, and everything on the earth will perish, and there will be judgment on all.

Mich 1:3-4 The mountains melt beneath him, and the valleys split apart, like wax before a fire, like water rushing down a slope.

Žalm 97:5 The mountains melt like wax before Yahweh, before the Lord of all the earth.

Nah 1:5 The mountains quake before him and the hills melt away. The earth trembles at his presence, the world and all who live in it.

Iz 40:4 Every valley shall be raised up, every mountain and hill made low.

Jer 25:31 The tumult will resound to the ends of the earth, for Yahweh will bring charges against the nations; he will bring judgment on all mankind.

 

Takmer každý detail bol odvodený z jedného textu alebo ďalšieho zo Starého Zákona. Henoch v prvom verši prvej kapitoly uvádza jeho popis s požehnaním spravodlivých: "blessing [on] ... the righteous chosen".  1 Hen 1:8 je spätý s týmto veršom. Požehnanie je zmluva, ktorú Boh robí s jeho vyvolenými a jeho forma je závislá na Áronovom požehnaní v knihe Numeri kapitola 6 a na ďalších textoch:

1 Hen 1:8 "With the righteous he will make peace, and over the chosen there will be protection, and upon them will be mercy. They will all belong to God, and he will grant them his good pleasure. He will bless them all, and he will help them all. Light will shine upon them, and he will make peace with them"

Nm 6:24-26 Yahweh bless you and keep you, Yahweh make his face shine on you and have mercy upon you, Yahweh turn his face to you and give you peace.

Žalm 5:11-12 Let all who take refuge in you be glad; let them ever sing for joy. Spread your protection over them, that those who love your name rejoice in you. For surely you bless the righteous, you surround them with your good pleasure as with a shield.

 

Teraz sa dostávame k dôležitej pasáže 1 Hen 1:9. Namiesto ústnej tradície, ktorá nemá žiaden vzťah k ostatným Starozákonným textom, zistíme, že tiež bola zostavená zo Starého Zákona:

1 Hen 1:9 Behold, he comes with the myriads of his holy ones to execute judgment on all, and to destroy the wicked, and to convict all flesh for all the wicked deeds that they have done, and the proud and hard words that wicked sinners spoke against him.

Iz 66:15-16 For behold, Yahweh will come in fire, and his chariots like the stormwind, to render his anger in fury, and his rebuke with flames of fire. For by fire will Yahweh execute judgment, and by his sword against all flesh, and those slain by Yahweh will be many.

Dt 33:2 He came forth with myriads of his holy ones from the south.

Jer 25:30-31 Yahweh will roar from on high, and from his holy habitation utter his voice .... The clamor will resound to the ends of the earth, for Yahweh has an conviction against all the nations; he is entering in judgment against all flesh, and the wicked he will put to the sword.

Dan 7:25 a Dan 11:36 He will speak against the Most High and oppress his holy ones...He will exalt and magnify himself above every god and will say unheard-of things against the God of gods.

Nielen, že je pasáž konštruovaná rovnakým spôsobom, ako starozákonné pasáže, ale je aj závislá na rovnakých textoch, ako ostatné pasáže v prvej kapitole 1. knihy Henochovej. Fráza "he comes with myriads of his holy ones" iste pochádza z knihy Deuteronómium 33:2, ktorá slúžila ako podklad pre 1 Hen 1:3-4, rovnako ako odkaz na Boha "shining forth with his army" v 1 Hen 1:4-5. Navyše predchádzajúci verš v Dt 33:1 slúži ako model pre 1 Hen 1:1 a Dt 33:27 za predpokladu, že sa odkazuje na "eternal God" na 1 Hen 1:3-4. Podobne aj Jeremiáš 25:30-31 slúžil ako podklad pre motívy "convicting" a "entering in judgment against all flesh" v 1 Hen 1:9, ale tiež "ends of the earth" v 1 Hen 1:4-5 a "judgment against all" v 1 Hen 1:7. Pasáž citovanú v Júdovom liste je teda neoddeliteľnou súčasťou celej prvej kapitoly 1. knihy Henochovej. Vskutku 1 Hen 1:9 zahŕňa to, čo už bolo povedané vo veršoch 3-7: "The Great Holy One will come forth ... with his army, he will appear with his mighty host ... and everything on earth will perish, and there will be judgment on all". Takže citácia Júdy je z 1 Hen 1:9 a tá pasáž je spolu zo zvyškom kapitoly odvodená od Starozákonných kníh. To znamená, že proroctvo citujúce Júda nemôže pochádzať z predpotopnej tradície od skutočného Henocha.

 

 

Časť 3: Použitie 1. knihy Henochovej inde v Júdovom liste:

Istotu, že Júda čerpal z 1. knihy Henochovej nerobí len jeden izolovaný text, ktorý sa náhodou podobá 1 Hen 1:9, ale opakované narážky na 1. knihu Henochovu v celom texte. Nejde len o to, že Júd 1:14-15 je sprevádzaný 1 Hen 1:9. Ako sme už videli "seventh from Adam" v Júd 1:14 je tiež nájdený v 1 Hen 60:8, 1 Hen 93:3 a Júd 1:16 sa odráža v 1 Hen 5:4 a 1 Hen 27:2. Ale je tu toho oveľa viac. Nižšie budem skúmať každý verš Júdovho listu v poradí:

Júd 1:4 For certain men whose judgment (krima) was written about long ago (hoi palai progegrammenoi) have secretly slipped in among you. They are godless men (asebeis), who change the grace of our God as a license for immorality and deny Jesus Christ our only Sovereign and Lord.

Júd 1:4 Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia, už dávno zapísaní na odsúdenie, bezbožní, čo zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného Vládcu a nášho Pána Ježiša Krista.

1 Hen 48:8-10 For on the day of their tribulation and distress they will not save themselves ... for they have denied the Lord of Spirits and his Anointed One.

1 Hen 81:1-2 He said to me, 'Enoch, look at the heavenly tablets, read what is written on them, and understand each and every item.' I looked at the heavenly tablets, read everything that was written, and understood everything. I read the book of all the actions of the people and of all humans who will be on the earth for all the generations of the world.

1 Hen 98:7-8 Do not suppose to yourself or say in your heart that they do not know and your unrighteous deeds are not seen in heaven, nor are they written down before the Most High. Henceforth know that all your unrighteous deeds are written down day by day until the Day of your judgment.

1 Hen 106:19-107:1 I know the mysteries of the Lord that the holy ones have revealed and shown me, and that I have read in the tablets of heaven. And I have seen written in them that generation upon generation will do evil in this way.

1 Hen 108:6-7 Here are thrown the spirits of the sinners and blasphemers ... For there are books about them in heaven above, so that the angels may read them and know what will happen to the sinners and the spirits of the humble.

Tu je podobnosť  menej doslovná ako abstraktná. Prvá vec, ktorú si treba uvedomiť je, že Júda je napomínajúci pisateľ s často heslovým združeným. Júd 1:4 má dva lexikálne spojenia s Júd 1:14-15: "krima – judgment" a "asebeis – ungodly". To naznačuje nejaký druh spojenia s božským rozsudkom uvedeným v 1 Hen 1:9. Tento rozsudok je popísaný ako "written about long ago", to znamená, že od staroveku a zároveň to môže iba odkazovať na Henochov všeobecný veštecký rozsudok v 1 Hen 1:9 (čo v logike 1 Hen bolo napísané "long ago"), tam je porozumenie predurčenia v tom, že "long ago" bezbožní, ktorí budú posudzovaní jednotlivo v súdni deň, už boli "condemned". Toto porozumenie sa vyskytuje v celých neskorších kapitolách 1. knihy Henochovej (tzv. list Henocha), ktoré zobrazujú Henocha ako čitateľa nebeských tabúl (porovnaj s knihou života v Dan 12:1 a Zjv 20:12), v ktorých boli zaznamenané všetky skutky všetkých generácií (1 Hen 81:1-2, 1 Hen 107:1 a 1 Hen 108:6-7). Pokiaľ ide o tých, ktorí zapreli Ježiša v Júd 1:4, to pripomína 1 Hen 48:8-10. Táto podoba mohla byť aj náhoda.

 

Júd 1:6 And angels who did not keep their own domain, but abandoned their proper abode, he has kept in eternal bonds under darkness for the judgment of the great day.

1 Hen 12:4 "Go and make known to the Watchers of heaven who have abandoned the high heaven, the holy eternal place, and have defiled themselves with women.

1 Hen 15:3 a 1 Hen 15:7 For what reason have you abandoned the high, holy, and eternal heaven; and slept with women and defiled yourselves with the daughters of the people....I did not make wives for you, for the proper abode of spiritual beings of heaven is heaven."

1 Hen 10:4-6 Go, Raphael, and bind Asael hand and foot and throw him into the darkness....Cover up his face in order that he may not see light, in order that he may be sent into the fire on the great day of judgment.

1 Hen 10:11-12 Go, Michael, and bind Shemihazah and the others with him, who have fornicated with the daughters of men, that they will die together with them in all their defilement...Bind them for seventy generations underneath the rocks of the ground until the day of their judgment and consummation, until the eternal judgment is concluded.

Táto pozoruhodná pasáž v Júdovom liste o hriechoch anjelov, pripomína šiestu kapitolu knihy Genezis, ale obsahuje tiež prvky chýbajúce v Starom Zákone. Upresňuje, že anjeli "abandoned their proper abode" a čo je dôležitejšie, že sa zmieňuje o výkone trestu týchto anjelov ako predohra svojho rozsudku v súdny deň. V oboch ohľadoch je verš Júd 1:6 jednoznačne závislý na 1. knihe Henochovej. Po prvé verš hovorí, že anjeli "did not keep their own domain (arkhén)". Toto slovo"arkhén" odkazuje na "postion of heavenly power and sphere of domination which the angels exercised over the world" a pripomína úlohu anjelov pri vytváraní pravidiel vo vesmíre. Zobrazenie je 1 Hen 20:1-8, 1 Hen 74:1-9, 1 Hen 82:9-20 a Kniha Jubileí Jbl 2:2 a Jbl 5:6,  ktoré popisujú, ako anjeli sú zodpovední za pohyby slnka, mesiaca a hviezd, za dážď, sneh a tak ďalej.

1 Kor 15:24, Ef 1:21 a iné texty sa tiež odkazujú na viac tried anjelov podliehajúcich Kristovi a "arkhai" sa odkazuje na triedu anjelov v knihe Levitikus Lv 3:8, v 2. knihe Henochovej 2 Hen 20:1 a iné texty.

Papias z Hierapola (c.65–c.140) tiež ukazuje závislosť na Henochovom poňatí:

 The angels God gave dominion (arkhein) over the earth, and ordered them to rule as well. But their order (taxin) came to nothing.“  (citát od Andrew of Caesarea)

Namiesto ponechania im ustanovením "dominion", Júd 1:6 uvádza, že "abandoned their own abode (apolipontas to idion oikétérion)". Grécky preklad 1. knihy Henochovej používa rovnaké slovo "apoleipó – abandon" odkazujúce sa na činy anjelov v 

1 Hen 15:3 You have abandoned (apelipete) the high, holy and eternal heaven.

Slovo vzťahujúce sa k oikétérion ako príbytok anjelov v

1 Hen 15:7 "The spirits of heaven, in heaven is their abode (hé katoikésis autón)"

Ďalej Júda zmieňuje uväznenie anjelov. Jazyk opäť silne pripomína 1. knihu Henochovu:

"He has kept [them] in eternal bonds in the black darkness (desmois aidiois hupo zophon tetéréken) until the judgment of the great day (eis krisin megalés hémeras)."

Podobnosť s 1 Hen 10:4-6 Bind (déson) Asael hand and foot, and cast him into the darkness (skotos) ... and cover him with darkness and let him dwell there forever (eis tous aiónas)....in order that he may be sent into the fire on the great day of judgment (en téi hémerai tés megalés tés kriseós).

Tu sloveso "déson – bind" sa vzťahuje k podstatnému menu "desmois – bounds, chains" v Júd 1:6, odkaz na tmu sa vyskytuje v oboch ("skotos", viac silné "zophos"), odkaz na večný trest ("aidiois" v liste Júdy, "eis tous aionas" v gréckej verzii 1. knihy Henochovej), a odkaz na "the judgment of the great day" (obsahuje "krisis – judgment", "megalas – great", "hémeras – day" v oboch aj v Júdovom liste aj v 1 Hen 10:6). Jeden zaujímavý rys v tomto verši je protiklad medzi "desmois – chains" a "hupo zophon – under black darkness". Hoci "zophos" nepochádza z 1 Hen 10 v existujúcom gréckom preklade, slovo sa vyskytuje v 1 Hen 17:2, ktorý odkazuje na "place of black darkness" (zophódé topon) v podsvetí, kde "the great darkness" (tou megalou skotous) sa nachádza v 1 Hen 17:6. Čo je zaujímavé je to, že "hupo zophon – under black darkness" sa bežne vyskytuje v gréckej poézii odkazujúcej sa na podsvetie, napr. Homér: Ilias 21:56, Odyssea 11:57, 155, 20:356 atď.) a slovo"desmois" používa aj Hesoidos, keď sa odkazuje na osud titánov:

[They] overshadowed the Titans with their missiles, and buried them beneath the wide-pathed earth, and bound them in bitter chains (desmoisin) when they had conquered them by their strength for all their great spirit, as far beneath the earth to Tartarus.... There by the counsel of Zeus who drives the clouds, the Titan gods (theoi Titénes) are hidden under black darkness (hupo zophó), in a dank place where the ends of the huge earth meet.“  (Hesiod, Theogony 715-730)

Všeobecne sa môže zdať, že Henoch je závislý na gréckej kozmológie a využíva motívy z legiend o titánoch. Ale zdá sa, že Júda tiež naráža na Hesoida viac priamo pomocou fráze "hupo zophon"s "desmois". 2. list Petrov, ktorý zahŕňa väčšinu Júdovho listu, vo svojej druhej kapitole, posúva ešte o krok ďalej s odkazom na väzenie anjelov ako "Tartarus" – na rovnakom mieste, kde boli titány uväznený podľa Hesoida. Pokiaľ ide o 1. knihu Henochovu, tam sú tiež priame narážky na "desmois – chains, fetters" padlých anjelov, s jazykom silne pripomínajúcim Júd 1:6.

1 Hen 14:5 "It has been decreed to bind you (désai humas) in chains (en tois desmois) in the earth for all the days of eternity (eis pasas tas geneas tou aiónos)"

('l kwl ywmy '[lm'] v aramejskej verzie tejto pasáže, 4QEn c 1:6.:15)

Podobne tiež 1 Hen 54:3-6, ktorá odkazuje na "iron chains of immeasurable weight", ktoré "are being prepared for the host of Asael" na súdny deň, "Michael and Raphael and Gabriel and Phanuel will take hold of them on that great day, and throw them on that day into the burning furnace".

Vyhlásenia v Knihy Jubileí a v 2. knihe Henochovej tiež pripomínajú Júd 1:6:

Jbl 5:10 They were bound in the depths of the earth forever, until the day of the great condemnation.

2 Hen 18:4-6 They ... are imprisoned in great darkness ... And that is why God judged them with a great judgment; and they mourn their brothers, and they will be punished at the great day of the Lord.

Slovo "térein – to keep" je ďalšie, ktoré sa vyskytuje v rôznych formách v Júdovom liste vo veršoch: 1, 6, 13 a 21. Jeho záujem o použitie tohto slova v celom liste vysvetľuje, prečo sa Júda odkazuje na anjelov ako "kept in chains" skôr ako "bound" (napríklad ústnou formou), tak ako sú opísaní v 1. knihe Henochovej v kapitole 10, autor robí kontrast s Júd 1:6 medzi činmi anjelov a ich osudom. Na druhej strane tam je zaujímavý odkaz medzi Júdovým použitým slova "térein" a odkazom na Testament Rubena:

TestRub 5:5  For every woman who schemes in these ways is kept for eternal punishment (eis kolasin tou aiónos tétéretai), for it was thus that they charmed the Watchers, who were before the Flood.

Júd 1:6 tak ukazuje úzku závislosť na 1. knihe Henochovej, ako aj väzby k iným židovským pseudoepigrafom a Hesiodovi.

 

Júd 1:7 Just as Sodom and Gomorrah and the cities around them, since they in the same way as these indulged in gross immorality and went after strange flesh (heteras sarkos, "different flesh"), and exhibited as an example, in undergoing the punishment of eternal fire.

1 Hen 106:5-14 I have begotten a strangeson: He is not like an ordinary human being, but he looks like the children of the angels of heaven to me; his form is different , and he is not like us....The angels] united themselves with women and commit sin together with them; and they have married wives from among them, and begotten children by them, upon the earth they give birth to giants, not of the spirit but of the flesh, and there shall be a great punishment on the earth.

1 Hen 27:2-3, 1 Hen 100:4-9 a 1 Hen 103:7-8 This accursed valley [e.g. Gehenna] is for those accursed forever ; here will gather together all those accursed ones, those who speak with their mouths unbecoming words against the Lord and utter hard words concerning his glory. Here shall they be gathered together, and here shall be their judgment, in the last days. There will be upon them the spectacle of the righteous judgment, in the presence of the righteous forever....There was produced from that bronze and fire a smell of sulfur which blended with those waters. This valley of the perversive angels shall continue to burn punitively underneath that ground....The Most High will arise on that day of judgment in order to execute a great judgment upon all the sinners...Woe unto you sinners, when you oppress the righteous ones, in the day of hard anguish, and burn them with fire! You shall be recompensed according to your deeds. On account of the deeds of your wicked ones, in blazing fires worse than fire it shall burn ....You yourselves know that they will bring your souls down to Sheol and they shall experience evil and great tribulation--in darkness, nets, and burning flame. Your souls shall enter into the great judgment; it shall be a great judgment in all the generations of the world.

Príklad Sodomy a Gomory v Júdovom liste priamo nadväzuje na anjelov, ktorí zhrešili v šiestom verši a je v priamom porovnaní prostredníctvom "hós – just as". Hoci známy text v 1. knihe Henochovej sa nezmieňuje o príklade Sodomy a Gomory, ďalšia údajná kniha Henocha áno – 2 Hen 10:4. Takáto práca je spomenutá v Testamente Neftaliho, ktorý porovnáva trest strážnikov a Sodomy veľmi pripomínajúc Júd 1:7.

TestNeft 3:4-4:1 Do not become like Sodom, which departed from nature's order (enéllaxe taxin phuseós autés). In the same way also the Watchers departed from nature's order; the Lord pronounced a curse on them at the Flood. On their account he ordered that the earth be without dweller or produce. I say these things, my children, because I have read in the writing of the holy Enoch that you will also stray from the Lord.

Júd 1:6-7 And angels who did not keep their own domain, but abandoned their proper abode, he has kept in eternal bonds under darkness for the judgment of the great day. Just as Sodom and Gomorrah and the cities around them, since they in the same way as these indulged in gross immorality and went after strange flesh.

Tieto dva príklady sú podobné, pretože zahŕňajú odklon od prírodných pravidiel. Narážka na Sodomu

v 2 Hen 10:4 je tiež spojená s Júdovým listom iným spôsobom:

2 Hen 10:1-4 They showed me there a very frightful place; and all kinds of torture and torment are in that place, cruel darkness and lightless gloom. And there is no light there, and a black fire blazes up perpetually, with a river of fire that comes over the whole place... This place, Enoch, has been prepared for those who practice on the earth the sin which is against nature, which is sexual perversion in the manner of Sodom.

Tu je popis trestu v Sodome (tí, ktorí zhrešili proti prírode ako v Testamente Neftaliho "depated from nature's order") zahŕňajúci "perpetual fire" (porovnaj Júdov list "eternal fire"). Formulácia v Júd 1:7 môže tiež odrážať iné nekánonické zdroje. Autor uvádza, že Sodoma a Gomora "are exhibited as an example" (prokeintai deigma). Čo znamená, že "sample" (deigma) of "punishment by eternal fire" je v súčasnej dobe "exhibited" (prítomný čas: "prokeintai"). Jozef Flavius (37/38nl.–100nl.) vo svojom diele Židovská vojna  4:483 tiež spomenul, že v dnešnej oblasti, kde Sodoma kedysi existovala "vestiges of the divine fire" môže tam byť ešte videné a Filón Alexandrijský (20pnl. –50nl.) vo svojom diele De Vita Mosis 2:56 podobne poznamenáva, že:Even to this day the visible tokens of the indescribable disaster are pointed out: ruins, cinders, brimstone, smoke, and murky flames which continue to rise from the ground as from a fire still smouldering beneath.  Oba koncepčne zapadajú do odkazu Júdy o Sodome a Gomore ako "exhibited", ako príklad "eternal fire". Navyše 1 Hen 67:4-13 spája oblasť Mŕtveho mora, so spoločnými rysmi, s podzemnou spaľovňou padlých anjelov a ako budú horieť večným ohňom: The more their flesh is burnt, the more a change takes place in their spirits, forever and ever ... for judgment will come upon them because they believe in the lust in their flesh.Celková koncepcia Júd 1:7 je však bližšie k 3. knihe Machabejcov (datovanej do prvého storočia pred naším letopočtom), ktorá sa zmieňuje o rovnakých troch príkladov Júd 1:5-7 (strážci/obri, Sodoma a Egypt) a opisuje Sodomu ako "paradeigma – example" pre budúce generácie:

3 Mach 2:4-5 You destroyed men for their wicked deeds in the past, among them the giants relying on their own strength and self-confidence, upon whom you brought an immeasurable flood of water. When the inhabitants of Sodom acted insolently and became notorious for their crimes, you burned them up with fire and brimestone and made them an example (paradeigma) to later generations. You tested the proud Pharaoh, who enslaved your holy people Israel, with many different punishments.

Pokiaľ ide o konkrétnu frázu "eternal fire" (puros aióniou) to bolo bežné v tomto období ako odkaz na pravidelné požiare nesledujúceho Súdneho dňa a možno ich nájsť v 4. knihe Machabejcov – 4 Mach 12:12, v Testamente Zabulona – TestZab 10:3, v 3. knihe Baruchovej – 3 Bar 4:16, atď. Podobný koncept sa vyskytuje aj v 1. knihe Henochovej v kapitole 27 o prekliatom údolí Gehenna – tam oheň horí s pachom síry tých, ktorí tam boli zadržaní na večné časy – a rôzne pasáže v liste Henocha napr.: 1 Hen 100:4-9 a 1 Hen 103:7-8. Narážka na "punishment by eternal fire" je určite na rovnakom koncepte trestu večného ohňa, ktorý je častým rysom 1. knihy Henochovej.

 

Ďalšie dôležité prepojenie s Júd 1:7 sa objavuje v 1. knihe Henochovej v kapitole 106. Autor Júdovho listu porovnáva hriech Sodomy a Gomory s hriechom anjela, pretože oba "went after strange flesh" (heteras sarkos). "Strange flesh" neznamená homosexuálne vzťahy, pretože v tomto prípade telo nie je "different" (heteras), trochu to odkazuje na zvrátenosť ísť po "different kinds" tela. V prípade anjelov, oni túžili po ľuďoch, v prípade Sodomy a Gomory, ľudia túžia po anjeloch. Popis narodenia Noema v 1 Hen 106:5-6 obsahuje podobný jazyk. Dieťa Noe bol popisovaný ako "not like human beings, but like the sons of the angels of heaven. His form is strange (alloioteros), not like us. His eyes are like the rays of the sun, and glorious is his face. I think he is not from me (ek mou), but from the angels." Rovnaký príbeh sa objavuje v Apokryfe knihe Genezis/Apokalypsa Lámachova (Text sa našiel medzi zvitkami od Mŕtveho mora. Text pochádza z jaskyne 1 a datuje sa na koniec 1. storočia pred naším letopočtom. Zachovali sa zvyšky 22 stĺpcov textu. Text je napísaný v aramejskom jazyku a zachytáva prerozprávané udalosti z Gn 6 - 15, ktoré sú podané v 1. osobe jednotného čísla zo strany rozličných biblických postáv (Lamech – otec Noeho, Noe, Abram). Vo vybranom texte je prerozprávaná udalosť z Knihy Genezis 12, 10 - 13, 1.) 1QapGen 2:1, kde Lámech sa obával, že jeho syn bol vlastne otcom anjelov, a tak bol jeden z nefilinov (obry v Gn 6:4). "Alloioteros – different, strange" je použitý v 1 Hen 106:5 ako "heteras" v Júd 1:7 sa vzťahuje na odlišné povahy anjelov v porovnaní s ľuďmi – a to na rozdiel od smilstva zahŕňajúce anjelmi spomínané v Júd 1:6-7, Lámech sa zmieňuje o anjeloľuďoch – kríženci:

1 Hen 106:14 They have married wives from among them, and begotten children by them, upon the earth they give birth to giants, not of the spirit but of the flesh, and there shall be a great punishment on the earth.

V podobnom spôsobe Júd 1:7 sa vzťahuje na tých, ktorí išli po "different flesh" v "sexual immorality",  ktorí budú čeliť trestu večného ohňa. Júd 1:7 tak ukazuje spojenie nie len s 1. knihou Henochovou, ale aj s ďalšími nekánonickými spismi ako 2. kniha Henochova a Testament dvanástich patriarchov a prípadne aj 3. kniha Machabejcov.

 

Júd 1:8 Yet in the same manner [e.g. as the fallen angels and those who committed immorality with them, and those who lusted after angels in Sodom and Gomorrah] these men, on the strength of their dreams, defile the flesh, reject authorities, and slander the [angelic] glories.

1 Hen 9:6-8 You have seen what Asael has done, who has taught all iniquity on the earth ... and what Shemihazah has done to whom you have authority to rule over them who are with him. They have gone to the daughters of men of earth, and they lay with them, and have defiled themselves with the women and have revealed to them all sins.

1 Hen 15:3-4 For what reason have you abandoned the high, holy, and eternal heaven; and slept with women and defiled yourselves with the daughters of the people, taking wives, acting like the children of the earth, and begetting giant sons? Surely you used to be holy, spiritual, the living ones, possessing eternal life; but now you have defiled yourselves with women, and with the blood of the flesh had begotten children.

1 Hen 27:2 Here will be gathered all the accursed, who utter with their mouth an improper word against the Lord and speak hard things against his glory.

1 Hen 99:3 a 1 Hen 99:7-8 Present your petitions as a reminder, offer them as a testimony before the angels, that they may bring in the sins of the unrighteous before the Most High...Those who worship phantoms and demons and abominations and evil spirits and all errors ... will be led astray by the folly of their hearts, and their eyes will be blinded by the fear of their hearts, and through the visions of their dreams.

Tu sa Júda zmieňuje o štyroch činnostiach, ktoré sú charakteristické pre bezbožných:

1. oni sú ovplyvnení ich snami (poblúznení)

2. oni poškvrňujú telo

3. oni pohŕdajú autoritou Pána

4. oni sa slávam/duchovným bytostiam/nebeských mocnostiam rúhajú

Každý z týchto štyroch bodov je prebratý z 1. knihy Henochovej. Prvý bod je predovšetkým

z 1 Hen 99:8. Bezbožní sú prezentovaní ako uctievači démonov (v 1. knihe Henochovej sú to potomkovia padlých anjelov), namiesto toho, aby ponúkali svoje žiadosti ako svedectvo pred anjelmi. Ich urážky proti anjelom, kvôli "the visions of their dreams".  Druhý bod, že "defiling the flesh" (sarka men miainousin), pripomína hriech medzi anjelmi a ženami a dokonca "miainó – defile" sa vyskytuje niekoľkokrát v gréckom preklade 1. knihy Henochovej. Najbližšie spojenie s Júd 1:8 je v 1 Hen 15:3-4, ktorý uvádza, že "defiled themselves (emianthéte) with women," so svojím telom (sarkos) a krvou. Podobné výrazy sa vyskytujú tiež v 1 Hen 9:6-8 a poznámku aj odkaz na Sodomu nájdeme aj v knihe Jubileí – Jbl 16:5, kde sa píše, že "defile themselves and commit fornication in their flesh". Tretí a štvrtý bod uvedení Júdom je "reviling authorities" (kuriothéta de athétousin) a "slandering glories" (doxas blasphémousin). Rovnaké dva texty odkazujú na anjelov, ktorí smilnili so ženami a tiež odmietali Božiu autoritu. A tak anjeli "abandoned the high, holy, eternal heaven," a odvrátili sa od Boha, ktorý "has the authority to rule over them (hói tén exousian edókas arkhein)" – 1 Hen 9:6 a 

1 Hen 15:3. Odkaz na "rejecting authorities (kuriothéta) and slandering (blasphémousin) the glories (doxas)" má tiež úzku podobnosť s 1 hen 27:2, ktorý popisuje zhromaždených do Gehenny ako tých, ktorí "who utter with their mouth an improper word against the Lord (kata kuriou) and speak hard things (skléra lalésousin) against his glory (tés doxés autou)" (porovnaj Júd 1:24 "his glory" tés doxés autou). Zhoda medzi "kuriothéta" a "kurios", medzi "slandering" a "saying hard words," a medzi "doxas" a "tes doxes autou" je celkom zarážajúca. Navyše, obe slová "kuriothétes" "doxai " viď. triedy anjelov –  porovnaj "kuriothétes" v 2 Hen 10:1, Kol 1:16, Ef 1:21 a "doxai"v 2 Hen 22:7, 2 Hen 22:10 a v Nanebovstúpení Izaiášovom – NvstIz 9:32 (pozri tiež Hymnus Vďakyvzdania – 1QH 10:08). Júdovo prirovnávanie padlých anjelov a bezbožných ľudí dobre zapadá do polemiky v 1. knihe Henochovej v kapitole 99 proti bezbožným poblúznencom, ktorí namiesto toho, aby žiadali anjelov v zbožnej viere, uctievali démonov. Niť myšlienok zo siedmeho verša sa tu naďalej pre príbeh Sodomy a Gomory v knihe Genezis špecificky odvoláva na ľudí, ktorí sa snažili zneužiť anjelov.

 

Júd 1:9 nie je závislá na niektorej časti v 1. knihe Henochovej, namiesto toho tu jasne narážka na Nanebovzatie Mojžišovo.

 

Júd 1:10 But these people slander whatever they do not understand, while by the things they do understand, instinctively like unreasoning animals, they are destroyed.

1 Hen 1:9 Look, he comes with the myraids of his holy ones, to execute judgment on all, and to destroy all the wicked, and to convict all flesh for all the wicked deeds that they have done, and the proud and hard words that wicked sinners spoke against him.

1 Hen 14:2-3 In this vision I saw in my dream what I now speak with a human tongue and with the breath of my mouth, which the Great One has given to humans, to speak with them and to understand with the heart. As he created and destined humans to understand the words of knowledge, so he created and destined me to reprimand the Watchers, the sons of heaven.

1 Hen 27:2 Here will be gathered all the accursed, who utter with their mouth an improper word against the Lord and speak hard things against his glory.

1 Hen 99:8-10 They shall become wicked on account of the folly of their hearts ... they shall be instantly destroyed. In those days blessed are those who accept the words of wisdom and understand them, so they may follow the path of the Most High; they shall walk in the path of righteousness and not become wicked with the wicked.

V Júd 1:10 autor opakovane ich obviňuje z rúhania, ktoré robili vo verši 8 a je opakuje sa vo verši 15. Odkaz na týchto rúhačov je "destroyed"  v 1 Hen 1:9 (apolesei, elegxai) a v 1 Hen 99:8-10, kde sa tvrdí, že zlí "on account of their folly"  budú "instantly destroyed".   Spojenie medzi "destruction" a "lack of understanding", sa tiež vyskytuje v tejto pasáži, kedy spravodliví sú v protiklade s hriešnikmi, pretože "accept the words of wisdom and understand them". Navyše 1 Hen 14:2-3 uvádza, že boli vytvorení ľudia "to understand the words of knowledge," v protiklade s "unreasoning animals" Júd 1:10, ktorí "do not understand" čo sa rúhajú. Tak Henoch, ktorý "understands the words of knowledge" povedal, aby "speak with a human tongue" v 1 Hen 14:2. Autor Júdovho listu môže mať tiež stále na mysli príklad zo Sodomy v tomto verši, ktorí nepoznali, že muži ubytovaní u Lóta, ktorých chceli zneužiť, boli naozaj anjeli. Tento bod je výslovne v Testamente Asera:

TestAs 7:1 Sodom which knew not (égnoése) the angels of the Lord, and perished forever.

 

Júd 1:11 Woe to them! For they walked in the way of Cain, they wandered into Balaam's error for profit, and through the controversy of Korah they perished.

1 Hen 95:4-5 Woe to you who utter anathemas that you cannot loose; healing will be far from you on account of your sins. Woe to you who repay your neighbor with evil; for you will be repaid according to your deeds.

1 Hen 98:9-15 Woe to you, fools; for you will be destroyed because of your folly...Woe to you, stiff-necked and hard of heart...Woe to you who love the deeds of iniquity... Woe to those who write lying words of error; they write and lead many astray with their lies.

1 Hen 99:8-10 The sinners ... will be led astray by the folly of their hearts. The wise ... walk in the paths of his righteousness and do not err with the erring, for they will be saved.

1 Hen 100:7-9 Woe to you, unrighteous ... Woe to you, hard of heart ... Woe to you, all you sinners, because of the words of your mouth and deeds of your hands.

Júd 1:11 predstavuje smútiaceho veštca, ktorý predstavuje ďalšie tri Starozákonné príklade. Smútiaci veštci sa nachádzajú po celej prorockej aj múdroslovnej literatúre (porovnaj Mt kapitola 24) a tak jeho výskyt v Júdovom liste nie je nevyhnutne v dôsledku ovplyvnenia 1. knihou Henochovou. A napriek tomu tzv. Henochov list (1 Hen 99-105) je tak plný žiaľu veštcov, že tento verš je formou ešte ďalšou paralelou medzi listom Júdy a 1. knihou Henochovou. Podobnosť sa vzťahuje aj na literárnu formu. Jedným z charakteristickým rysom Júdy je téma "wandering": the wicked "walk" (eporeuthésan) in the "way" (hodó) of Cain and they go in the "error" (plané, lit. "wandering") of Balaam. Zhoda je pomerne blízko k 1. knihe Henochovej 99:8-10 v tzv. liste Henochovom:

1 Hen 99:8-10 Sinners will be led astray by the folly of their hearts ... and the visions of their dreams will led them astray (kataplanésousin) ... [The wise] walk in the paths of his righteousness, and do not err with the erring.

A tiež aj v:

1 Hen 99:15 Woe to those who write lying words and words of error; they write and lead many astray (eplanésan). You yourselves err (planasthe humeis autoi).

Odkazy na "wandering" a "erring" (porovnaj plané, eplanésan, kataplanésousin, planasthé) u Júdy obzvlášť pripomínajú 1. knihu Henochovu kapitoly 98 a 99.

 

Júd 1:12-13They are clouds blown along by the wind without giving rain, autumnal trees bearing no fruit, dead twice over and uprooted, wild waves of the sea casting up the foam of their abominations, wandering stars for whom the black darkness has been reserved forever.

1 Hen 2:1-5:3Contemplate all the events of heaven, how the lights in heaven do not change their courses, how each rises and sets in order, each at its proper time, and they do not transgress their own appointed order. Observe the earth, and contemplate the works that take place on it from the beginning until the consummation...Observe the signs of summer and winter. Contemplate the signs of winter, that all the earth is filled with water, and clouds and dew and rain rest upon it. Contemplate and observe how all the trees appear withered and how all their leaves are stripped... Contemplate all the trees, their leaves blossom green them and they cover the trees and bear fruit.... Observe how, in like manner, the sea and the rivers carry out and do not alter their tasks from his commandments.

1 Hen 17:6-7 I saw all the great rivers and I arrived at the great river and the great darkness. And I departed for where no human walks. I was the wintry winds of darkness and the gushing of all the waters of the abyss.

1 Hen 18:14-16 This place is the ultimate end of heaven and earth: it is the prison house for the stars and the powers of heaven. And the stars which roll over upon the fire, they are the ones which have transgressed the commandments of God from the beginning of their rising because they did not arrive punctually. And he was wroth with them and bound them until the time of the completion of their sin.

1 Hen 21:6 These are among the stars of heaven which have transgressed the commandments of God and are bound in this place until the completion of ten million years, according to the number of their sins.

1 Hen 63:6 Light has vanished from our presence, and darkness is our dwelling forever and ever.

1 Hen 80:2-6 In the days of the sinners the years will grow shorter ... everything on the earth will change and will not appear at their times, the rain will be withheld, and the sky will retain it. At those times, the fruit of the earth will be late and will not grow at its normal time, and the fruit of the trees will be withheld at its proper time. The moon will change its order and will not appear at its proper time ... Many heads of stars will wander from their command and will change their ways and actions and will not appear at the times prescribed for them.

1 Hen 88:1-3He seized that first star that had fallen from heaven, and he bound it by its hands and feet and threw it into an abyss, and that abyss was narrow and deep and desolate and dark...One of those four who had come forth hurled stones from heaven and gathered and took all the great stars, whose organs were like the organs of horses, and bound all of them by their hands and their feet, and threw them into an abyss of the earth.

1 Hen 101:2-6If he closes the windows of heaven, and withholds the dew and the rain from descending because of you, what will you do? Why do you speak with your mouth proud and hard things against his majesty? You will have no peace. Look at the captains who sail the sea! Their ships are shaken by wave and storm ... are not all the sea and all its waters and all its movement the work of the Most High?

Tu nájdeme ďalšiu nápadnú paralelu medzi Júdovým listom a 1. knihou Henochovou. Vo veršoch 12 a 13 Júda uvádza zoznam živých metafor z prírody, ktoré sú použité na bezbožných. Sú zostavené zo štyroch hlavných častí prírodného sveta: oblaky, stromy, morské vlny a hviezdy. Tie isté metafory sú uvedené v 1. knihe Henochovej kapitolách 2 až 5 ako príklad prirodzeného sveta, ktoré nasledujú Božie zákony: hviezdy "rise and set in order and do not transgress their own appointed order (ou parabainousin tén idian taxin)," ročné obdobie prináša ovocie na stromoch a oblaky s dažďom na ustanovený čas, moria podobne pozorovať a vykonávať Božie prikázania. 1. kniha Henochova kapitola 80 však opisuje narušenie prírody, ktoré sa vyskytuje v dňoch hriešnikov. Zaujímavé je, že javy sú uvedené v rovnakom poradí ako Júd 1:12-13

1 Hen 80:2 The rain will be withheld, and the sky will retain it.

Porovnanie s listom Júdy: They are clouds blown along by the wind without giving rain.

1 Hen 80:3 The fruit of the earth will be late and will not grow at its normal time, and the fruit of the trees will be withheld at its proper time.

Porovnanie s listom Júdy: autumnal trees bearing no fruit,

1 Hen 80:6 Many heads of stars will wander from their command and will change their ways and actions and will not appear at the times prescribed for them.

Porovnanie s Júdovým listom: wandering stars for whom the black darkness has been reserved forever.

Nielen že sa vyskytujú v rovnakom poradí, ale oni sú tiež spojené špeciálne pre hriešnikov, ako sú prírodné úkazy, ktoré sa budú diať v priebehu konca sveta. Pokiaľ ide o obraz divokých vĺn mora, to je v 1. knihe Henochovej – 1 Hen 101:2-6, kde sa spomína "wave and storm" a "the sea and all its waters and all its movement" v rovnakej pasáži ako je zadržanie dažďa a bezbožní, ktorí "speak hard and proud things against [God's] majesty". Tento druhý odkaz spája 1. knihu Henochovu

s Júd 1:14-16 a to je zarážajúce, že v 1. knihe Henochovej kapitole 101 je zmienka o takých prírodných úkazov v tesnej blízkosti s odkazom na tých, ktorí hovoria "hard and proud things". Ale je tu viac. Odkaz na "wandering stars for whom the black darkness has been reserved forever" má rad ďalších paralel v 1. knihe Henochovej. Všimnite si, že jazyk veľmi pripomína, že aplikuje na padlých anjelov v šiestom verši: (1) hviezdy budú "kept" (tetérétai) (2) v "black darkness" (zophos tou skotous), (3) "forever" (eis aióna). Podobný jazyk naznačuje, že hviezdy majú byť prirovnané k anjelom v šiestom verši. Anjeli sú opísaní ako "fallen stars", ktorí "transgressed the commandments of God ... because they did not rise punctually" – 1 Hen 18:14-16 a sú vo "the prison house for the stars ... until the completion of ten million years" – 1 Hen 18:14 a 1 Hen 21:6. V 1 Hen 88:1-3 je viazanie hviezd popísané v jazyku podobnom Júd 1:6 a 1 Hen 10: He seized that first star that had fallen from heaven, and he bound it by its hands and feet and threw it into an abyss, and that abyss was narrow and deep and desolate and dark. Takže Júd 1:12-13 je závislí na 1. knihe Henochovej niekoľkými rôznymi spôsobmi.


Nasledujúce dva verše z Júdovho listu, ako je uvedené vyššie, obsahujú priame citácie z 1 Hen 01:09:

Júd 1:16 These people are discontented murmurers, who follow their own desires. Their mouths utter proud words and they show partiality for the sake of gain.

1 Hen 5:4 You have not been long-suffering and you have not done the commandments of the Lord, but you have transgressed and spoken proud and harsh words with your unclean mouths against his majesty.

1 Hen 27:2 This accursed valley is for those accursed forever; here will gather together all the accursed ones, those who utter with their mouth improper words against the Lord and speak harsh words against his glory.

1 Hen 101:2-3 If he closes the windows of heaven and withholds the dew and rain from descending because of you, what will you do? Why do you speak with your mouth proud and hard things against his majesty?

Už sme hovorili o tejto pasáži v súvislosti s Júd 1:14-15, ale ešte to stojí za zmienku. Odkaz na bezbožných ako "discontented murmurers", je vložený medzi priame citácie z 1 hen 1:9 a naráža

na 1 Hen 5:4, 1 Hen 27:2 a 1 Hen 101:2-3. S najväčšou pravdepodobnosťou sa myslia ako "discontented murmurers" Izraeliti na púšti, ktorí sa sťažovali na ich situáciu (porovnaj kniha Numeri kapitola 14, Dt 1:27, Žalm 95:8 a Žalm 106:25), najmä preto, že Júda už spomína na "murmuring" vo verši 5. V tomto verši sú tiež slovné paralely s Mojžišovým zákonom, čo je možný zdroj verša 9, ale to je téma pre neskoršiu diskusiu.


Existuje niekoľko ďalších menších paralel medzi Júdovým listom a 1. knihou Henochovou, ale predovšetkým by malo byť dostatočne preukázané, že Júd 1:14-15 nebol jediný spoločný bod medzi Júdovým listom a 1. knihou Henochovou. Niektoré verše, napríklad 6, 12, 13 a 16 sú obzvlášť zarážajúce. Stručné zhrnutie paralel:

Júd 1:4 = 1 Hen 48:8-10, 1 Hen 81:1-2, 1 Hen 108:6-7
Júd 1:6 = 1 Hen 10:4-12, 1 Hen 12:4, 1 Hen 15:3-7
Júd 1:7 = 1 Hen 27:2-3, 1 Hen 100:4-9, 1 Hen 103:7-8, 1 Hen 106:5-14; porovnaj TestNeft 3:4-5 a

2 Hen 10:1-4
Júd 1:8 = 1 Hen 9:6-8, 1 Hen 15:3-4, 1 Hen 27:2, 1 Hen 99:3-8
Júd 1:10 = 1 Hen 14:2-3, 1 Hen 27:2, 1 Hen 99:8-10
Júd 1:11 = 1 Hen 1 Hen 95:4-5, 1 Hen 98:9-15, 1 Hen 99:8-10, atď.
Júd 1:12 = 1 Hen 2:1-5:3, 1 Hen 17:6-7, 1 Hen 18:14-16, 1 Hen 21:6, 1 Hen 63:6, 1 Hen 80:2-6,

1 Hen 88:1-3, 1 Hen 101:2-6
Júd 1:14-15 = 1 Hen 1:9, 1 Hen 60:8
Júd 1:16 = 1 Hen 5:4, 1 Hen 27:2, 1 Hen 101:2-3

Autor Júdovho listu tak potvrdzuje rozsiahle čerpanie s 1. knihy Henochovej a preto je nerozumné považovať Júd 1:14-15 len ako izolovanú paralelu vzhľadom na použitie spoločného zdroja.

 

 

Časť 4: Použitie 1. knihy Henochovej ďalšími rannými kresťanmi:

Jedným z dôvodov prečo bol Júda priťahovaný k textu v 1 Hen 1:9 je ten, že predpokladá kresťanské poňatie Ježišových "parousia". V skutočnosti Júda vkladá slovo "kurios – Lord" v 14.verši odkazujúce sa na toho, ktorý prichádza vyniesť rozsudok. Pôvodne bol text vzťahujúci sa k Bohu v 1. knihe Henochovej, ale Júda tu stavia Ježiša do tejto role (porovnaj verše  4, 21, 25, kde slovom "kurios" sa odkazuje na Ježiša). Všimnite si, ako sa nasledujúci texty Nového Zákona popisujúce Ježišove "parousia" podobajú 1 Hen 1:9:

1 Hen 1:9 Behold, he comes with the myriads of his holy ones to execute judgment on all.

Mk 8:38 The Son of Man will be ashamed of him when he comes in the glory of his Father with the holy angels.

Mt 25:31 When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him.

1 Sol 3:13May he strengthen your hearts so that you will be blameless and holy in the presence of our God and Father when our Lord Jesus comes with all his holy ones.

                                                 

Jazyk používaný na opis Kristovho "parousia" u Pavla a v evanjeliách je tiež úzko spojené s 1. knihou Henochovou, ani v najmenšom v jeho použití "Syna človeka" odkazujúceho sa na Bohom  predvídaného zástupcu – Pomazaného:

1 Hen 62:5Pain shall seize them when they see that Son of Man sitting on the throne of his glory.

1 Hen 69:27And he sat on the throne of his glory, and the sum of judgment was given to the Son of Man.

Mt 19:28a Mt 25:31When the Son of Man sits on his throne of glory, you shall also sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel...When the Son of Man comes in glory, and all the angels with him, he will sit on his throne of glory in heaven.

1 Hen 69:27And he sat on the throne of his glory, and the sum of judgment was given to the Son of Man.

Jn 5:22 For not even the Father judges anyone, but he has given all judgment to the Son.

1 Hen 38:2Where will the dwelling of the sinners be, and where the resting place of those who denied the name of the Lord of the Spirits! It would have been better for them not to have been born.

Mt 26:24 The Son of Man is to go, just as it is written of him; but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed! It would have been good for that man if he had not been born.

1 Hen 62:3-4On the Day of Judgment, all the kings, governors, high officials, and the landlords will see and recognize him -- how he sits on his throne of glory, and righteousness is judged before him, and that no nonsensical talk shall be uttered in his presence. Then pain shall come upon them as on a woman in travail with birth pangs -- when she is giving birth the child enters the mouth of the womb and she suffers from childbearing.

1 Sol 5:2-3For you yourselves know that the Day of the Lord will come just like a thief in the night. While they are saying 'Peace and safety!' then destruction will come upon them suddenly like birth pangs upon a woman with child; and they shall not escape.

 

V 1. knihe Henochovej je tiež niekoľko jedinečných pasáží k listu Kolosanom o Ježišovi odhaľujúcom tajomstvá múdrosti skryté pred vekmi:

1 Hen 46:3This is the Son of Man, to whom belong righteousness and with whom righteousness dwells. And he will open all the treasures that have been hidden; for the Lord of Spirits has chosen him, and whose lot has the preeminence before the Lord of Spirits in righteousness forever and ever.

1 Hen 48:6-7For this purpose he became the Chosen One; he was hidden in the presence of the Lord of Spirits prior to the creation of the world, and for eternity. And he has revealed the wisdom of the Lord of the Spirits to the righteous and the holy ones, for he as preserved the portion of the righteous.

1 Hen 62:7For the Son of Man was hidden from the beginning, and the Most High One preserved him in the presence of his power; then he revealed him to the holy and elect ones.

Kol 1:18, Kol 1:26 a Kol 2:3He is the head of the body, the church ... so that he himself might come to have preeminence in everything, ... that is, the mystery which has been hidden from the past ages and generations but has now been revealed to the holy ones, ... in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge.

 

Ďalšie motívy múdrosti z 1. knihy Henochovej možno nájsť v celom Zjavený Jána. Najhustejší zhluk paralel medzi 1. knihou Henochovou a Novým Zákonom sa nachádza práve v Zjavení. Nasledujúce príklady indikujú dosah 1. knihy Henochovej na autora Zjavenia (ktorý obsahuje veľa apokalyptických prvkov, ktoré sa nenachádzajú v Starom Zákone):

1 Hen 86:1-3And I saw a vision with my own eyes as I was sleeping, and saw the lofty heaven; and as I looked, behold, a star fell down from heaven but managed to rise and eat and be pastured among those cows...I saw many stars descending and casting themselves down from the sky upon that first star.

1 Hen 88:1-3He seized that first star that had fallen from heaven, and he bound it by its hands and feet and threw it into an abyss, and that abyss was narrow and deep and desolate and dark... One of those four who had come forth hurled stones from heaven and gathered and took all the great stars, whose organs were like the organs of horses, and bound all of them by their hands and their feet, and threw them into an abyss of the earth.

Zjv 9:1 And the fifth angel sounded, and I saw a star from heaven which had fallen to the earth; and the key to the bottomless abyss was given to him.

Zjv 12:4 And his tail swept away a third of the stars of heaven, and threw them to the earth.

1 Hen 18:11And I saw a deep abyss with heavenly fire on its pillars; I saw inside them descending pillars of fire that were immeasureable in respect to both altitude and depth.

Zjv 9:2 And he opened the bottomless abyss; and the smoke went up out of the pit, like the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by the smoke of the abyss.

1 Hen 10:11-14Go, Michael, and bind Shemihazah and the others with him, who have fornicated with the daughters of men, that they will die together with them in all their defilement...Bind them for seventy generations underneath the rocks of the ground until the day of their judgment and consummation, until the eternal judgment is concluded...In those days they shall be led off into the abyss of fire, and to the torment and prison in which they shall be confined forever.

1 Hen 88:1-3He seized that first star that had fallen from heaven, and he bound it by its hands and feet and threw it into an abyss, and that abyss was narrow and deep and desolate and dark... One of those four who had come forth hurled stones from heaven and gathered and took all the great stars, whose organs were like the organs of horses, and bound all of them by their hands and their feet, and threw them into an abyss of the earth.

1 Hen 90:23-24Behold, I saw all of them bound , and they all stood before him. Then his judgment took place. First among the stars, they received their judgment and were found guilty, and they went to the place of condemnation; and they were thrown into the abyss, full of fire and flame and fill of the pillar of fire.

Zjv 20:1-3 And I saw an angel coming down from heaven, having the key of the abyss and a great chain in his hand. And he laid hold of the dragon, the serpent of old, who is the Devil and Satan, and bound him for a thousand years, and threw him into the abyss, and shut it and sealed it over him.

 

Ďalšie paralely obsahujú "merkibah" popis nebeského trónu (1 Hen 14:18-22 = Zjv 4:2-5), krv, ktorá stúpa až do úst koní (1 Hen 100:3 = Zjv 14:20), meč v Ježišových úst, ktorý zabije všetkých nepriateľov (1 Hen 62:2 = Zjv 19:15), večné trápenie v ohnivom jazere (1 Hen 10:12 = Zjv 20:10), vyvolení budú jesť zo stromu života v novom Jeruzaleme ( 1 Hen 10:18-19 a 1 Hen 25:4-5 = Zjv 22:2 a Zjv 22:14), atď. Použitie 1. knihy Henochovej sa zdá podobné v Ezechielovi, Zachariášovi u ďalších starozákonných prorockých prác v knihe Zjavení. Problémom teda nie je jednoduchá záležitosť, či kúsok priameho citátu v Júd 1:14-15 z 1. knihy Henochovej, alebo nejaký údajný spoločný zdroj. Keď sa pozrieme z pohľadu celého Nového Zákona, sa stáva pomerne jasné, že mnohí novozákonní pisatelia boli ovplyvnení 1. knihou Henochovou a to buď priamo alebo nepriamo. Júdov list spadá do všeobecného vzoru ranných kresťanských pisateľov v prvom až začiatkom druhého storočia ovplyvnených apokryfnou literatúrou.

Ani Júda nie je jediný ranný kresťanský spisovateľ, ktorý cituje z 1. knihy Henochovej priama. Tzv. list Barnabášov (datovaný do začiatku druhého storočia nášho letopočtu) citoval 1. knihu Henochovu dokonca trikrát ako "Písmo":

Barn 4:3 The last stumbling block is at hand, concerning which the Scriptures speak, as Enoch says: 'For the Master has cut short the times and the days for this reason, that his Beloved might make haste and come into his inheritance.'

1 Hen 80:2 And in the days of the sinners, the years shall be shortened, and their seed shall be tardy on their lands and fields.

PsEz 385:3 (Pseudo-Ezechiel – 4Q385:3): Let the days hasten on fast until all men will say, 'Indeed the days are hastening in order that the children of Israel may inherit.' And the Lord said to me, 'I will not refuse you Ezekiel, behold, I cut short the days and the years.

Barn 16:5 Again, it was revealed that the city and the temple of the people of Israel were destined to be handed over. For the Scripture says: 'And it will happen in the last days that the Lord will hand over the sheep of the pasture and the sheepfold and their watchtower to destruction.' And it happened just as the Lord said.

1 Hen 89:54-57Thereafter, I saw that, when they abanboned the house of the Lord and his tower, they went astray completely, and their eyes became blindfolded. Then I saw the Lord of the sheep, how he executed much slaughter upon them, in their flocks, until those sheep began to invoke that slaughter, and he vindicated his place. He left them in the hands of the lions, leopards, and wolves, hyenas , as well as in the hands of the foxes and to all the wild beasts; and these wild beasts of the wilderness began to tear these sheep into pieces. I saw how he left that house of theirs and that tower of theirs and cast all of them into the hands of the lions.

Barn 16:6 For it is written: 'And it will come to pass that when the week comes to an end God's temple will be built gloriously in the name of the Lord.

1 Hen 91:12-13Then after that there shall occur the second eighth week, the week of righteousness....At its completion, they shall acquire great things through their righteousness. A house shall be built for the Great King in glory for evermore.

Barn 4:3sa zmieňuje o 1 Hen 80:2 ako o "Písme", tieto citácie boli voľné v kombinácii s inými materiálmi týkajúce sa proroctva v Pseudo-Ezechielovi. Potom Barn 16:5-6 uvádza dve pasáže z 1 Hen (pozri 1 Hen 89:54-57 zo "Animal Apocalypse" a 1 Hen 91:12-13 z "Apocalypse of Weeks"), opäť ako o "Písme" a ako "je napísané". Tieto odkazy predstavujú ďalší dôkaz, že 1. kniha Henochova bola považovaná za kánonickú pre mnoho ranných kresťanov.

Zoznámenie sa s 1. knihou Henochovou, alebo priamo použitie tejto knihy, je tiež pozorovateľný u kresťanských pisateľov druhého storočia. Justín Mučeník (c100–165) vo svojom popise previnených anjelov, odhaľuje prvky nájdené v 1. knihe Henochovej:

When God made the entire world and subjected all earthly things to man, and arranged the heavenly elements for the increase of fruits and rotation of the seasons, and appointed his divine order, he committed the care of men and of all things under heaven to angels whom he appointed over them. But the angels transgressed this order (taxis) and were captivated by love of women, and begat children who are those that are called demons. They afterwards subdued the human race to themselves, partly by magical writings, and partly by fears and the punishments they occasioned, and partly by teaching them to offer sacrifices, and incense, and libations.“  (2 Apology 5:2)

K paralelám tu s 1. knihou Henochovou patrí anjelské riadenie prírody (porovnaj 1 Hen 20:1-8, 1 Hen 74:1-9 a 1 Hen 82:9-20), ich porušovanie pravidiel (porovnaj 1 Hen 15:3-7), ich učenie mágie (porovnaj 1 Hen 7:1) a skutočnosť, že démoni sú ich potomkovia (porovnaj 1 Hen 15:9-16:1).

Irenej z Lyonu (c.140–202) vo svojom diele Adversus Haereses 4:16:2 tiež ukazuje poznanie 1. knihy Henochovej, pretože Henoch bol menovaný "the office of God's legate to the angels though he was a man" (porovnaj 1 Hen 12:4-5, 1 Hen 13:4-7 a 1 Hen 15:2) a že "is preserved to this day to be a witness for the just Judgment of God" (porovnaj 1 Hen 81:1-2, 1 Hen 98:7-8 a Jbl 4:17-20).

A aj v ďalšom svojom diele ukazuje poznanie 1. knihy Henochovej:

For a very long while wickedness ex­tended and spread, and reached and laid hold upon the whole race of mankind until a very small seed of righteousness remained among them. Then illicit unions took place upon the earth, uniting angels with the daughters of the race of mankind and they bore to them sons with exceeding greatness called giants. And the angels brought as presents to their wives the teachings of wickedness, and taught them the use of roots and herbs, the dyeing of colours and cosmetics, the discovery of rare sub­stances, love potions, love spells and magic, and all sorcery and idolatry hateful to God. It was through these things evil entered and spread into the world, while righteousness was diminished and enfeebled.“  (Demonstration 18)

1 Hen 8:1-3 a 1 Hen 9:8 Asael taught men to make swords of iron and weapons and shields and breastplates and every instrument of war. He showed them metals of the earth and how they should work gold to fashion it suitably, and concerning silver, to fashion it for bracelets and ornaments for women. And he showed them concerning antimony and eye paint and all manner of precious stones and dyes. And the sons of men made them for themselves and for their daughers, and they transgressed and led the holy ones astray. And there was much godlessness on the earth, and they made their ways desolate. Shemihazah taught spells and the cutting of roots, Kokabel taught the signs of the stars ... and they all began to reveal mysteries to their wives and children ... They have revealed to them all sins, and have taught them to make hate-inducting charms.

1 Hen 65:12He has preserved your name for the holy ones ... he has preserved your seed of righteousness for kingship and great glory, and from your seed will emerge a fountain of righteous and holy ones without number forever.

Zo všetkých ranných kresťanských otcov cirkvi Tertullianus (c.155–c.222) najviac používa 1. knihu Henochovu a citoval ju niekoľkokrát ako Bohom inšpirované Písmo. Rovnako ako Irenej, aj on veril, že kozmetika a ženské okrášlenie má svoj pôvod v zjavení padlých anjelov:Those angels who abandoned heaven for the daughters of men ... disclosed certain well-concealed material substances and revealed certain scientific arts, laying bare the operations of metallurgy, divulging the natural properties of herbs and roots, promulgated the powers of spells, and teaching the hidden arts and astrology, while all the while bestowing on their women the radiances of jewels and necklaces, gold bracelets, the dying of wool, and the use of black powder to make the eyelids and eyelashes more prominent. (De Cultu Feminarum 1:2)

Tertullianus výslovne označuje 1. knihu Henochovu ako svoj zdroj a bránil ju ako Bohom inšpirované Písmo: I am aware that the Scripture of Enoch, which has described these actions of the angels, is not accepted by some because it is not admitted into the Jewish canon either. I suppose that, since it was published before the Flood, they do not believe that it could have safely survived that worldwide calamity. But if that is the mere reason for rejecting it, let them also recall that Noah, the survivor of the deluge, was the great-grandson of Enoch himself .... Noah therefore, no doubt, would have succeeded Enoch in the trusteeship of his preaching, and ... would have safeguarded or renewed this Scripture, under the inspiration of the Spirit, after it was destroyed by the violence of the Flood, just as Ezra restored every document of Jewish literature after the Babylonian destruction of Jerusalem. But since Enoch in the same Scripture had prophesied likewise concerning the Lord, nothing at all must be rejected by us which pertains to us, since we read that 'every Scripture is inspired of God and is beneficial for teaching'. It now appears that this Scripture has been rejected by the Jews for this very reason, just like all the other parts which speak about Christ. For they have not accepted other Scriptures which describe his life and him speaking in their presence. To these considerations is added the fact that Enoch possesses a testimony in the Apostle Jude. (De Cultu Feminarum 1:3)

Tertullianus pripúšťa, že 1. kniha Henochova nebola prijatá do hebrejského kánonu, ale aj tak usilovne bránil jej pravosť a obviňuje Židov z jej odmietnutia, pretože prorokovala Ježiša Krista. Berie na vedomie, že Júda dosvedčil jej pravosť a dokonca cituje 1 Tim 3:16 a nabáda svojich čitateľov, aby ju brali ako Bohom inšpirované Písmo. Zároveň tiež ukazuje, že pochybnosti o 1. knihe Henochovej vznikli v kresťanskom spoločenstve – to sa stalo dominantné v štvrtom storočí, keď Hieronym a ďalší sa dohadovali o prijatí iba hebrejského kánonu ako Bohom inšpirovanom Písme.

 

 

Názory kresťanských pisateľov a história (podrobne viď časť Kritérium rozšírenia):

Muratoriho Fragment (c.170) bol po Markiónovom kánone prvá zbierka kánonických kníh uznávaná v ortodoxnom kresťanstve. Muratoriho Fragment bol napísaný asi okolo roku 170nl. V ňom sa list Júdov nachádza ako kánonický.

Irenej z Lyonu (c.140-c.202) najvýznamnejší kresťanský teológ 2. storočia a mučeník. Nikdy necitoval list Júdov. Podobne tiež ani Hippolytos Rímsky (c.170-235/6) grécky kresťanský teológ, cirkevný spisovateľ, presbyter v Ríme, neskôr protipápež (v rokoch 217 – 235) a bol žiakom Ireneja z Lyonu, Hilarius z Poitiers (c.315-367) latinský cirkevný otec, spisovateľ a biskup z Pictavia (dnes Poitiers) v Galii, Kosmas Indikopleustés (6. storočie) alexandrijský obchodník a neskôr mních Sinajského kláštora, Cassiodorus (488-583) rímsky filozof, encyklopedista, minister gótskeho cisára Teodoricha, významný hodnostár aj za jeho nástupcov.

Klement Alexandrijský (150 – 215) jeden z najvýznamnejších po grécky píšucich kresťanských učiteľov staroveku. Klement uvádza list Júdov ako jeden zo "sporných" kníh vedľa listu BarnabášaZjavenie Petra. (Eusébios sa zmieňuje o Klementovom nedochovanom diele Hypotypóseis:) Vo svojich Hypotyposeis-poučeniach udáva Klement stručne povedané zoznam kníh celého Svätého Písma oboch Zákonov bez tých kníh, ktoré nie sú všeobecne uznávané myslím tým Júdov list, zostávajúce katolícke listy, list Barnabášov a takzvané Zjavenie Petrovo.“ (Cirkevné dejiny 6:14:1)

Tertullianus (c.155–c.222) rímsky právnik, cirkevný otec a spisovateľ. Tertullianus vyhlásil, že "Písmo Henocha""svedectvo od apoštola Júdy" (De Cult Feminarum, 3,3), čím sa pomocou apoštolské svedectva ručil za správnosť 1. knihy Henochovej. Tertullianus pripúšťa, že 1. kniha Henochova nebola prijatá do hebrejského kánonu, ale aj tak usilovne bránil jej pravosť a obviňuje Židov z jej odmietnutia, pretože prorokovala Ježiša Krista. Berie na vedomie, že Júda dosvedčil jej pravosť a dokonca cituje 1 Tim 3:16 a nabáda svojich čitateľov aby ju brali ako Bohom inšpirované Písmo. Zároveň tiež ukazuje, že pochybnosti o 1. knihe Henochovej vznikli v kresťanskom spoločenstve – to sa stalo dominantné v štvrtom storočí, keď Hieronym a ďalší sa dohadovali o prijatí iba hebrejského kánonu ako Bohom inšpirovanom Písme. Ale vo štvrtom a piatom storočí mala 1. kniha Henochova veľmi zlú povesť. Augustín zamietol 1. knihu Henochovu, pretože nebola prijatá do hebrejského kánonu (De Civitate Dei, 15.23).

Origenes (185 – 254) cirkevný učiteľ a teológ, najznámejším a najvýznamnejším predstaviteľom alexandrijskej školy. List Júdov zaraďuje do skupiny Amfiballomena – spisy, na ktoré nie je jednotný názor. Hoci ich sám Origenes považuje za "Písmo", neoznačuje ich ako "kánonické".

Eusébios Cézarejský (263–339) grécky biskup v meste Caesarea, teológ, spisovateľ, historik, často nazývaný otcom cirkevnej histórie a bol jeden z vedúcich otcov Nicejského koncilu. Vo svojich Cirkevných dejinách píše: „K tým však, o ktorých sa pochybuje, ale sú všade známe, patrí list Jakubov, Júdov, rovnako tak aj druhý list Petrov a takzvaný druhý a tretí list Jánov, či už ich napísal evanjelista, či iný toho istého mena.“ (Cirkevné dejiny 3:26)

Cyril Jeruzalemský (c.313-386) biskup v Jeruzaleme a významný teológ. Vo svojich Katechézach 4:36 z roku okolo 350 uznával list Júdov.

Je súčasťou Vatikánského kódexu (325-350), Sinajského kódexu (330-360), Efraimovho prepísaného kódexu (5. storočie), Clermontského kódexu (6. stočorie), Synopsis Scripturae Sacrae (6. storočie), Zoznamu 60 kánonických kníh (7. storočie) a Kódexu Barocciani (c.692nl.).

Koncil v Laodicei (363nl.) prijal list Júdov ako kánonický.

Kánon 60: ... A tieto sú knihy Nového Zákona: štyri evanjeliá, podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána; Skutky apoštolov, sedem katolíckych listov, menovite – jeden Jakubov, dva Petrove, tri Jánove, jeden Júdov, štrnásť listov Pavlových, jeden Rimanom, dva Korinťanom, jeden Galaťanom, jeden Efezanom, jeden Filipanom, jeden Kolosanom

(Pozn.: Pravovernosť tohto kánonu je spochybňovaná, pretože chýba v niektorých dochovaných rukopisov.)

Rovnako tak aj Koncil v Ríme (382nl.), Koncil v Hippo (393nl.) aj ďalšie dva koncily konané v Kartágu v rokoch 397 a 419.

Atanáz Alexandrijský (c.295-373) alexandrijský patriarcha. Vo svojom veľkonočnom liste z roku 367 spomína zoznam 27 kánonických kníh, teda aj list Júdov. Rovnako tak aj Cyril Jeruzalemský (c.313-386) biskup v Jeruzaleme a významný teológ, Epifánius Salaminský (c.310–403) biskup v Salamine, Didymus Slepý (c.313-398) kresťanský teológ 4. storočia, Gregor Naziánsky  (329-389) patrí medzi najvýznamnejších gréckych ranokresťanských teológov 4. storočia a bol biskupom v Sasime, Filastrius z Brescie (c.330-397) biskup Brescie, Augustín z Hippa (354-430) kresťanský teológ, spisovateľ, filozof a jeden zo štyroch veľkých otcov západnej cirkvi, od roku 395/6 hipponský biskup, Tyrannius Rufinus (c.344-410) historik, mních a teológ, známy hlavne ako prekladateľ gréckych cirkevných otcov z gréčtiny do latinčiny, predovšetkým Origena, rímsky pápež Inocent I. (378-417), Leontios Byzantský (585-662) biskup Lemesosu, Izidor zo Sevilly (c.560-636) sevillský biskup, encyklopedista v prvej polovici 7. storočia, Ján Damašský (675/6-749) byzantský teológ, hymnograf a poradca jeruzalemského patriarchu v teologických otázkach v prvej polovici 8. storočia, Nikefor I. (c.765-811) byzantský cisár a konštantínopolský patriarcha, Mkhitar z Ayrivanku (c.1230-c.1300) arménsky mních, básnik, pisár, učiteľ a historik,

Hieronym (c.347-420) autor latinskej verzie Svätého Písma zvaného Vulgáta. Hieronym výslovne cituje dôvod, prečo sa o kanonizácii Júdovho listu viedli spory. Jednoznačne za to mohol práve spomínaný citát z apokryfnej 1. knihy Henochovej: „Júda, brat Jakuba, nechal malý list, ktorý je jedným zo siedmich katolíckych listov. A pretože v ňom vložil úryvok z knihy Henochovej, ktorá je apokryfná, je odmietnutý mnohými.“(De Viris Illustribus 4)

Apoštolské kánony (380nl.) je zbierka cirkevných vyhlášok ranokresťanskej cirkvi pochádzajúcej z roku 380.

Kánon 85: Nech nasledujúce knihy sa počítajú úctyhodné a posvätné vám všetkým, obom kléru aj laikom. ... Naše vlastné knihy, teda tých, Nového Zákona, sú: štyri evanjeliá podľa Matúša, marka, Lukáša a Jána, štrnásť listov Pavla, dve listy Petra, tri Jána, jeden Jakuba a jeden Júdu. Dva listy Klementa a konštitúcie moje Klementove, adresované vám biskupom, vo ôsmych knihách, ktoré nemajú byť publikované, z dôvodu mystických vecí v nich. A Skutky apoštolov.

Cheltenhamskom kánone (365-390), ktorý vznikol v Afrike v druhej polovici 4. storočia. V kánone chýbajú spisy: Hebr, Jak a Júd. K spisom 2Pt, 2Jn, 3Jn sa autor stavia ako k pochybným.

 „Podobne zoznam Nového Zákona:

Štyri evanjeliá                   Matúš                  2700 riadky

Marek                  1700 riadky

Ján                        1800 riadky

Lukáš                   3300 riadky

Všetky riadky robia                                       10,000 riadky

Listy Pavla                                                         13 v číslach

Skutky apoštolov                                           3600 riadky

Apokalypsa                                                      1800 riadky

3 listy Jána                                                        350 riadky

[jeden len]

2 listy Petra                                                       300 riadky

[jeden len]”

 

Amfilochios Ikonijský (c.340-c.400) biskup a bratranec Gregora Naziánskeho. Vo svojej básni Iambics for Seleucus spomína všetky knihy dnešného Nového Zákona, okrem Zjavenia Jána. List Júdov osobne považuje za nekánonické, ale dodáva, že niektorí ho považujú za kánonický.

„Je čas, aby som hovoril o knihách Nového Zákona.

Prijmite len štyroch evanjelistov:

Matúša, potom Marka, potom sa Lukáš ako tretí

pridal, Ján sa počíta ako štvrtý v čase,

...

Prijmite od Lukáša druhú knihu tiež,

katolíckych Skutkov apoštolov.

...

Pavol písal v múdrosti cirkvám

dvakrát sedem listov, jeden Rimanom,

k ktorému je potrebné pripočítať dva Korinťanom,

a tiež Galaťanom a Efezanom,

po ktorej je jeden Filipanom, potom tie písané

Kolosanom, Solúnčanom dva,

dva Timoteovi a Títovi a Filemanovi

jeden každému, a Hebrejom jeden.

Niektoré hovoria, že Hebrehom je falošný,

...

Čo teda zostáva? Katolícke listy

niektoré hovoria, že sedem, iní len tri

musia byť prijaté, jeden Jakubov,

jeden Petrov, jeden Jánov,

inak tri Jána a spolu s nimi dva

Petra a tiež Júda je siedmy.

Apokalypsa Jána, opäť,

niektorí schvaľujú, ale väčšina

považuje to za podvrh.“ (Iambics for Seleucus)

List Júdov odmietol Theodor z Mopsuestie (c.350-428/9) sýrsky teológ, predstaviteľ antiochijskej školy a druhým konštantínopolským koncilom odsúdený ako heretik. Rovnako tak aj Titus z Bostry (?-c.378) kresťanský teológ a biskup Bostry, sýrska preklad Svätého Písma Pešita. Po vzoru Pešity aj Ján Zlatoústy (c.347 – 407) konštantínopolský patriarcha a Theodorétos z Kyrrhu (393 –  c.457) jeden z posledných významných predstaviteľov antiochijskej teológie, či Abdisho bar Berika (?-1318) jeden z najvýznamnejších spisovateľov a biskupom Asýrskej cirkvi Východu.

Decretum Gelasianum pochádza z prvej polovici 6. Storočia. Obsahuje všetky spisy dnešného Nového Zákona, vrátane Júdovho listu.

Junilius (6. storočie) biskup v Afrike zaraďuje Júdov list medzi sporné spisy.

V období reformácie pochybnosti nad Júdovým listom mal Erazmus Rotterdamský (1467-1536) holandský filozof, predstaviteľ zaalpského humanizmu a renesancie, Tomáš kardinál de Vio/kardinál Kajetán (1469-1534) filozof, teológ, exegéta, kardinál a generálny predstavený dominikánskej rehole a samotní reformátori ako Johannes Oecolampadius (1482-1531) a Andreas Bodenstein von Karlstadt (1486-1541). Martin Luther (1483-1546) nemecký protestantský teológ, kazateľ a reformátor, najprv vylúčil list Hebrejom, Jakubov list, Júdov list a Zjavenie Jána. Nepovažoval ich za inšpirované Duchom Svätým. Neskôr ich dal ako dodatok k Novému Zákonu ako apokryfy.

Tridentský koncil (1546nl.) bol koncil Katolíckej cirkvi, ktorého úsilím bola protireformácia. Na tomto koncile bol zoznam kníh Nového Zákona vyhlásený za nemenný.

 

 

Záver:

Tertullianus vyvoláva zaujímavú otázku týkajúcu sa 2 Tim 3:16. Kresťania často citujú tento verš na podporu tvrdenia, že cele Sväté Písmo je Bohom inšpirované a neomylné, ale predpokladá sa, že sa vzťahuje len na hebrejský Starý Zákon o počte 66 kníh. Ale autor 2. listu Timotejovi neuvádza svoj vlastný kánon. V skutočnosti pár veršov pred tým v 2 Tim 3:8 sa zmieňuje o Jannesovi a Jambresovi, ktorí sa postavili proti Mojžišovi:

Títo dvaja jedinci sa nikde neobjavujú v Starom Zákone. Dlhoročná židovská tradícia hovorí, že Jannes a Jambres boli dvaja hlavní kúzelníci, ktorí oponovali Mojžišovi a Áronovi v knihe Exodus:

Mená Jannes a Jambres sa zobrazujú tiež v Talmunde. Podľa Midraša boli dvaja kúzelníci z Egypta s Izraelitmi po prvom Pesachu (porovnaj Ex 12:38) a boli neskôr nástrojom pri podpore uctievania zlatého teľaťa. Ďalej Midraš identifikuje dvoch sluhov Balámových ako Jannes a Jambres v knihe Numeri:

Podľa Midrašu a ďalších zdrojov boli Jannes a Jambres pokračovateľmi zlého vplyvu na Izrael až do doby Numeri 25. Pavlovým zámerom bolo použiť mená bezbožníkov Jannesa a Jambresa ako ilustráciu aktívneho odmietania pravdy v posledných dňoch. Pavol bol Žid vychovaný ako farizej, takže jeho dobre poznanie Talmudu, Midraša atď. nie je nič prekvapujúce a ich používanie tiež nie.

Podobne aj apoštol Pavol cituje mimobiblické pramene:

Prvá časť verša je citácia z diela Cretica od gréckeho filozofa Epimenides z Knózosu (7.st.pnl.-6.st.pnl.) a druhá časť veršu je citácia z diela Phaenomena od kilikijského básnika Arata (c.315pnl.-240pnl.).

Citácia z hry Thais 218 od gréckeho dramatika Menandra (342pnl.-291pnl.).

Tento citát pochádza od gréckeho filozofa Epimenides z Knózosu (7.st.pnl.-6.st.pnl.).

Výslovne hovorí, že citát je prevzatý od niekoho len v dvoch prípadoch a to Sk 17:28b a Tít 1:12. Hovorí, že tieto výroky sú pravdivé, ale len tie výroky. On nehovorí, že to má od nich. On hovorí, že existuje nejaká pravda a že aj títo filozofovia a básnici týmito výrokmi túto existujúcu pravdu vystihli. Neprikladá k dielam z ktorých pochádzajú (možno tie výroky len počul a z dielami nie je vôbec oboznámený) žiadnu autoritu. Ale autor Júdovho listu považuje 1. knihu Henochovu za Bohom inšpirované Písmo, pretože používa sloveso "eprophéteusen" a proroctvo pochádza iba z inšpirácie Svätého Ducha a to sa u kresťanov všeobecne považovalo za fakt.

Príklad môžeme vidieť v 2. liste Petra:

Takže tvrdenie, že neexistuje žiaden dôkaz o tom, že by Júda použil 1. knihu Henochovu je zlé. Júda priamo cituje 1 Hen 1:9 (odvodenej z aramejskej verzie, pričom aramejčina bol originálny jazyk v ktorom bola napísaná 1. kniha Henochova), ale tiež používa celú 1. knihu Henochovu vo svojom celom liste! K tomu všetkému 1 Hen 1:9 nepredstavuje kus zachovanej tradície mimo Starý Zákon, ale je odvodený zo Starého Zákona. A Júdov list nie je závislý iba na 1. knihe Henochovej, ale dokonca aj na ďalších nekánonických spisoch ako Nanebovzatie Mojžišovo alebo Testament dvanástich patriarchov. Júdov list nemožno považovať za kánonický, keďže sa preukázalo, že cituje falošné proroctvo.

 

 

Zdroje:

Cudzojazyčné:

Diskusné fóra- http://hermeneutics.stackexchange.com/questions/5509/does-the-new-testament-quote-extrabiblical-writers&usg=ALkJrhh9-w8YQumuLVOz9bU8lUJujWJNSA

Články- http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Enoch

http://www.newadvent.org/cathen/01602a.htm

http://www.jehovahs-witness.net/watchtower/bible/85223/1/Jude-and-1-Enoch

Iné:

klimes.mysteria.cz/clanky/teologie/henoch.htm

http://www.tlg.estranky.sk/clanky/list-Barnabasov.html

http://tf.ku.sk/en/images/stories/dokumenty/KHBV/Trstensky_Kumran.pdf