Záver a zdroje

Záver:

Sú ale tieto rozpory natoľko vážne, aby sme tieto knihy vylúčili z kánonu? V čom spočíva dogma o inšpirovaný Starého aj Nového Zákona Bohom? Celá dogma vychádza s 2. listu Timotejovi – 2 Tim 3:16. Uvádzam aj kontext:

Ekumenický preklad: 2 Tim 3:15-17 a pretože od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou v Ježiša Krista. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.

Katolícky preklad: 2 Tim 3:15-17 Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Tim 3:15-17 Od útleho detstva poznáš sväté Písma. Tie ti môžu dať múdrosť, ktorá vedie k spáse skrze vieru v Krista Ježiša. Celé Písmo je vnuknuté Bohom a užitočné na učenie, na karhanie, na naprávanie a na výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý, pripravený na každé dobré dielo.

Evanjelický preklad: 2 Tim 3:15-17 a že od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Tim 3:15-17 a že od detinstva znáš sväté písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie skrze vieru v Kristu Ježišovi. Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Tim 3:15-17 a pretože od útleho detstva poznáš posvätné Písma, ktoré ťa  môžu  spraviť  múdrym na záchranu skrze vieru, vieru v Krista Ježiša. Všetko Písmo je vdýchnuté Bohom a užitočné na vyučovanie, na usvedčovanie, na naprávanie, na výchovu, ktorá je v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý, dokonale vystrojený na každé dobré dielo.

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Tim 3:15-17 Od detstva poznáš sväté Písma, ktoré majú moc urobiť ťa múdrym na (tvoje) spasenie skrze vieru v Krista Ježiša. Všetko, čo je v Písme, je Bohom vnuknuté a (preto) je užitočné na poučovanie, karhanie, naprívanie a vychovávanie v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý, schopný každého dobrého diela.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Tim 3:15-17 a že od detstva poznáš sväté Písma, ktoré majú moc urobiť ťa mudrým na spasenie vierou, ktorá je v Kristu Ježišovi. Každé Písmo, od Boha vdýchnuté, je aj užitočné na poučovanie, usvedčovanie, naprávanie a vychovávanie v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý, spôsobilý na každé dobré dielo.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Tim 3:15-17

Preklad Nového sveta: 2 Tim 3:15-17 a že si od útleho detstva poznal sväté spisy, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na záchranu pomocou viery v Krista Ježiša. Celé Písmo je inšpirované Bohomje užitočné na učenie, na karhanie, na nápravu vecí, na ukázňovanie v spravodlivosti, aby bol Boží človek celkom spôsobilý, úplne vyzbrojený pre každé dobré dielo.

Preklad Nádej pre každého: 2 Tim 3:15-17 Okrem toho poznáš už od detstva Sväté písma, v ktorých je múdrosť, ako dosiahnuť spasenie vierou v Ježiša Krista. Celé Písmo je inšpirované Bohom: vyučuje, usvedčuje z hriechu, ukazuje, ako začať nový život, vychováva k spravodlivosti, aby tak Boží človek bol dokonale pripravený konať vždy dobro.

Ale čo sa myslí pod pojmom Sväté Písmo? Ako som už načrtol v časti o Starom Zákone, pod pojmom Písmo sa myslelo v časoch Ježiša Zákon (5 kníh Mojžišových), Proroci a Žalmy. Určite Pavla nenapadlo, že list, ktorý napíše bude považovaný za neomylný a rovnako cenený ako Tóra (Zákon). Preto hovoriť o inšpirovaný Svätým Duchom vo vzťahu k Novému Zákone je dosť sporné.

Čo je teda neomylné vo vzťahu k Novému Zákonu? Môžeme povedať, že všetko, čo učil Ježiš je neomylné, keďže bol Boží Syn. Jeho učeníci, pod vedením Svätého Ducha mali šíriť jeho evanjelium do sveta, takže jednak poznali Ježišovo učenie priamo od neho a jednak boli plný Svätého Ducha, takže čo hovorili, bolo tiež neomylné, lebo to bolo opakovanie už Ježišom povedané. Takže neomylné je očité svedectvo, resp. jedine očité svedectvo možno považovať za "norma normans" (t. j. norma, podľa ktorej sa posudzujú ostatné normy, ale sama nie je posudzovaná) – základ pravdy. Kresťanskí pisatelia sa nám snažili toto očité svedectvo čo najlepšie zachytiť.

Ekumenický preklad: Lk 1:1-3 Hoci sa už viacerí pokúšali vyrozprávať rad-radom udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám to podali tí, čo boli od začiatku očitými svedkami a služobníkmi slova, predsa som aj ja uznal za dobré dôkladne a sústavne prebádať všetko od začiatku a napísať ti, vznešený Teofil,

Katolícky preklad: Lk 1:1-3 Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad-radom opíšem,

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 1:1-3 Keďže sa už mnohí pokúsili po poriadku vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich podali tí, čo ich od začiatku sami videli a stali sa sluhami Slova, aj ja som sa rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého, od počiatku verne rad-radom opíšem,

Evanjelický preklad: Lk 1:1-3 Keďže sa mnohí pokúsili rad-radom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich podali tí, čo od počiatku boli očitými svedkami a stali sa služobníkmi slova - aj ja, ktorý som všetko znova dôkladne zistil, rozhodol som sa, vznešený Teofil, napísať ti to rad-radom,

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 1:1-3 Keďže sa už mnohí podujali po poriadku sostaviť rozpravu o veciach, ktoré sa udialy u nás, ako nám to podali tí, ktorí boli od prvopočiatku očitými svedkami a služobníkmi slova, videlo sa dobrým aj mne, ktorý som odhora všetko dôkladne sledoval, napísať ti to zaradom, výborný Teofile,

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 1:1-3 Keďže sa už mnohí podujali zostaviť vyprávanie o skutočnostiach, ktorým sa medzi nami plne verí podľa toho, ako nám ich podali tí, ktorí sa od začiatku stali očitými svedkami a sprievodcami Slova, uznal som za vhodné aj ja, ktorý som sa so všetkými vecmi od základu podrobne oboznámil, sústavne ti o nich napísať, veľmožný Teofil,

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 1:1-3 Keďže sa mnohí podujali po poriadku vyrozprávať udalosti, čo sa u nás stali, ako nám ich podali tí, ktorí boli ich očitými svedkami od počiatku, a stali sa služobníkmi slova, preto som sa i ja rozhodol všetko dôkladne preskúmať od počiatku a opísať ti to po poriadku, vznešený Teofil,

Preklad Bohuslava Košu: Lk 1:1-3 Keďže sa mnohí podujali po poriadku vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás naozaj stali, ako nám ich podali tí, čo boli od počiatku očitými svedkami a služobníkmi Slova, i ja, ktorý som od prvopočiatku všetko dôkladne preskúmal, rozhodol som sa rad-radom napísať tebe, vznešený Teofil,

Preklad Biblia LOGOS: Lk 1:1-3 Keďže sa už mnohí podujali zostaviť usporiadaný popis vecí, ktoré sa medzi nami udiali, ako nám to podali tí, ktorí boli od začiatku očitými svedkami a služobníkmi slova, aj ja som sa rozhodol, po tom, ako som dôkladne všetko od začiatku preskúmal, že ti to poporiadku napíšem, vznešený Teofil,

Preklad Nového sveta: Lk 1:1-3 Aj keď sa mnohí podujali, že zostavia a opíšu skutočnosti, ktorým plne dôverujeme, ako nám ich odovzdali tí, čo sa od začiatku stali očitými svedkami a služobníkmi posolstva, rozhodol som sa aj ja, lebo som od začiatku všetko presne sledoval, že o tom v logickom poradí napíšem tebe, najvynikajúcejší Teofil,

Preklad Nádej pre každého: Lk 1:1-3 Vznešený Teofil! Už mnohí predo mnou sa usilovali pravdivo vykresliť život a dielo Ježiša Krista na základe spoľahlivých správ jeho žiakov a očitých svedkov. Aj ja som sa rozhodol dôkladne preskúmať, roztriediť a napísať ti všetky dostupné správy,

Evanjeliá nám očité svedectvo zaznamenávajú, ale ich autori zväčša už nie sú očitými svedkami. Vzhľadom na to, že evanjeliá boli postupne napísané v rozmedzí až 50 rokov, pričom boli písané na rôznych miestach, je pochopiteľné, že už tu možno bádať rozdiely, príkladom je zmŕtvyvstanie Ježiša, kde sú udalosti vo všetkých štyroch evanjeliách odlišne popísané. Treba však poznamenať, že rôznosť nijako nenarušuje teologickú podstatu. Nie je totiž podstatné, či žiadosť o to, aby Ján a Jakub Zebedeovi sedeli po pravici a ľavici Ježiša, povedala ich matka, alebo oni dvaja osobne. Nie je dôležité, či o uzdravenie sluhu prišiel prosiť stotník osobne, alebo poslal starších. Pretože je dôležité to, o čo žiadali a aká bola Ježišova reakcia. Nie je dôležité, koľko žien prišlo k hrobu Ježiša. Nie je dôležité, či tam bol jeden anjel, alebo dvaja a či boli v hrobe alebo vonku. Pretože je dôležité to, čo povedal/povedali. Všetky štyri evanjeliá vznikli v 1. storočí, takže boli ešte stále ovplyvnené očitými svedkami Ježiša a ich rovesníkmi. Preto ja nebudem slepo tvrdiť, že celý Nový Zákon tak, ako ho poznáme dnes je neomylný! Práve naopak, spisy Nového Zákona sú písané ľuďmi (nevieme ani z istotou povedať, kto konkrétne napísal ktorý spis) a ľudia sú omylní a k tomu nemáme ani originálne znenie spisov. Text rekonštruujeme z desiatok rukopisov, ktoré sa líšia. Takže v historickom slova zmysle, sú tieto spisy omylné, keď ich písali, nevieme povedať, či boli vedení Svätým Duchom, ale ich teologická podstata je neomylná, lebo tá bola inšpirovaná Svätým Duchom a tieto spisy ju len zaznamenali! A práve nato slúžia tie kritéria, aby sme vedeli vybrať, ktoré ranokresťanské spisy zaznamenali neomylnú teologickú podstatu a ktoré už nie. Teologickú podstatu spisov, ktoré budú spĺňať všetky kritéria, možno tiež považovať za "norma normans" (t. j. norma, podľa ktorej sa posudzujú ostatné normy, ale sama nie je posudzovaná) – základ pravdy.

 

 

 

Zdroje:

Články:

http://www.osel.cz/7232-rozpory-v-knize-knih.html

https://spajda.wordpress.com/2013/10/20/rozpory-v-bibli/

http://www.darkage.sk/Badreligion/sucasnost_Tazkeotazkyprekrestanov.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Naz%C3%ADrstv%C3%AD

http://simon22.blog.pravda.sk/2014/09/04/dva-rodokmene-jezisa-ktory-je-ten-spravny/

http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2469592&mode=nested&order=0&thold=0

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seder

http://zmysel.blogy.atlas.sk/teologia/2280/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bet%C3%A1nie

http://katolik.kvalitne.cz/his/005.html

Cudzojazyčné:

Diskusné fóra- http://sabdiscussionboard.yuku.com/topic/918

http://www.thywordistrue.com/contradictions/121-where-was-jesus-three-days-after-his-baptism

Články- http://www.project-reason.org/bibleContra_big.pdf

http://www.answering-christianity.com/101_bible_contradictions.htm

http://www.philvaz.com/apologetics/bible.htm

http://www.answering-christianity.com/bassam_zawadi/contradictions_in_nt.htm

http://www.ecclesia.org/truth/contradictions.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Kenan

https://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_1:8

http://www.errancywiki.com/index.php?title=Matthew_1:8

https://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_2:23

http://defendinginerrancy.com/bible-solutions/Matthew_2.23.php

https://www.christiancourier.com/articles/573-was-matthew-mistaken-in-the-nazarene-prophecy

http://www.toughquestionsanswered.org/2009/09/27/is-there-a-mistake-in-mark-226/

http://www.tektonics.org/af/firstascent.php

http://www.apologeticspress.org/article/654

http://www.apologeticspress.org/article/808

http://biblehub.com/commentaries/acts/7-14.htm

http://defendinginerrancy.com/bible-solutions/Acts_7.14.php

https://www.apologeticspress.org/article/168

http://biblehub.com/commentaries/acts/7-16.htm

http://www.biblestudytools.com/commentaries/gills-exposition-of-the-bible/acts-7-16.html

http://www.contradictingbiblecontradictions.com/?p=538

http://www.evidenceunseen.com/bible-difficulties-2/nt-difficulties/romans-2/1-cor-108-were-there-23000-or-24000-slain/

http://www.equip.org/article/was-john-the-baptist-elijah/

https://carm.org/bible-difficulties/matthew-mark/was-john-baptist-really-elijah

https://en.wikipedia.org/wiki/Bethabara

http://www.bereanresearchinstitute.com/02_Bible_Versions/BV.0200_08_KJV_Contradictions_Was_Jesus_in_the_Wilderness_or_at_the_Wedding.html

https://answersingenesis.org/jesus-christ/wilderness-or-wedding/

http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=6&article=780

http://evidenceforchristianity.org/when-did-peter-first-meet-jesus-jn-135-42-mark-114-20-or-luke-43843/

http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=6&article=513

https://defrostingwindows.wordpress.com/2013/09/01/bethsaida-or-capernaum-where-was-peter-from/

http://www.biblecenter.de/bibel/widerspruch/e-wds25.php

https://en.wikipedia.org/wiki/Bethsaida

http://defendinginerrancy.com/bible-solutions/Matthew_8.5-13_%28cf._Luke_7.2-10%29.php

https://carm.org/bible-difficulties/matthew-mark/did-jesus-tell-his-disciples-take-staff-or-not

https://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=6&article=295

https://carm.org/bible-difficulties/matthew-mark/who-made-request-sit-beside-jesus-his-kingdom

http://errancy.org/sit.html

https://answersingenesis.org/contradictions-in-the-bible/mother-knows-best/

http://www.increasinglearning.com/blog/bible-contradiction-did-jesus-die-before-or-after-the-passover

http://evidenceforchristianity.org/you-give-a-poor-answer-to-the-contradiction-between-matt-2732-and-john-1917/

http://www.biblecenter.de/bibel/widerspruch/e-wds09.php

http://www.christiananswers.net/q-comfort/contradictions-bible.html

http://www.christiananswers.net/q-aig/aig-t001.html

http://errancy.org/bandits.html

http://tyndalearchive.com/scriptures/www.innvista.com/scriptures/compare/criminal.htm

http://defendinginerrancy.com/bible-solutions/Matthew_27.54_%28cf._Mark_15.39;_Luke_23.47%29.php

http://infidels.org/library/modern/jim_meritt/bible-contradictions.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Bethany_(biblical_village)

http://biblehub.com/greek/2193.htm

Iné:

http://www.awmi.net/bible/mat_01_08

http://tvrdonova.blog.sme.sk/c/345477/Profesor-Dawkins-spolahlivo-dokazal-ze-evanjelia-nie-su-doveryhodne.html