Rozpory spisov NZ so SZ

Prvý rozpor:

Ekumenický preklad: Lk 3:35-36 Serúg, Reu, Peleg, Éber, Šelach, Kainam, Arpakšad, Šém, Noach, Lemech,

Katolícky preklad: Lk 3:35-36 on Serucha, on Ragaua, on Fáleka, on Ebera, on Salu, on Kainana, on Arfaxada, on Sema, on Noema, on Lamecha,

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 3:35-36 on Seruchov, on Ragavov, on Falekov, on Eberov, on Salu, on Kainamov, on Arfaxadov, on Semov, on Noemov, on Lamechov,

Evanjelický preklad: Lk 3:35-36 Náchor Seruchov, Seruch Ragavov, Ragav Fálekov, Fálek Heberov, Heber Sáleho, Sále Kainanov, Kainan Arfaxadov, Arfaxad Sémov, Sém Nóachov, Nóach Lámechov,

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 3:35-36 ktorý bol Sáruchov, ktorý bol Ragauho, ktorý bol Fálekov, ktorý bol Sáleho, ktorý bol Kainanov, ktorý bol Arfaxadov, ktorý bol Sémov, ktorý bol Noeho, ktorý bol Lámechov,

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 3:35-36 ktorý bol Serúcha, ktorý bol Ragaua, ktorý bol Faleka, ktorý bol Hebera, ktorý bol Saleho, ktorý bol Kainana, ktorý bol Arfaxada, ktorý bol Séma, ktorý bol Nóeho, ktorý bol Lamecha,

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 3:35-36 ten Sárugov, ten Ragavuov, ten Falegov, ten Heberov, ten Sálov, ten Kainanov, ten Arfaxadov, ten Semov, ten Noemov, ten Lámechov,

Preklad Bohuslava Košu: Lk 3:35-36 ten Sárugov, ten Ragauov, ten Falegov, ten Heberov, ten Saleho, ten Kainanov, ten Arfaxadov, ten Semov, ten Noemov, ten Lámechov,

Preklad Biblia LOGOS: Lk 3:35-36 syna Sarúga, syna Reua, syna Pelega, syna Ébera, syna Šelacha, syna Kainana, syna Arpakšada, syna Šéma, syna Noacha, syna Lemecha,

Preklad Nového sveta: Lk 3:35-36 [syna] Serúga, [syna] Reua, [syna] Pélega, [syna] Ebera, [syna] Šelaha, [syna] Kainana, [syna] Arpachšada, [syna] Sema, [syna] Noacha, [syna] Lámecha,

Preklad Nádej pre každého: Lk 3:35-36 Seruch, Ragau, Falek, Eber, Sala, Kainam, Arfaxad, Sem, Noe, Lamech,

Toto meno vynechávajú len rukopisy Papyrus P75 (cca. 200) a Dea (05) – Bezov kódex (5. storočie). Ide o zosúladenie so Starým Zákonom – Gn 10:24, Gn 11:12 a 1 Krn 1:18.

Ekumenický preklad: Gn 10:24 Arpakšadovi sa narodil Šelach. Šelachovi sa narodil Éber.

Gn 11:12 Keď mal Arpakšad tridsaťpäť rokov, narodil sa mu Šelach.

1 Krn 1:18 Arpakšad splodil Šelacha a Šelach splodil Ébera.

Katolícky preklad: Gn 10:24 Arfaxadovi sa narodil Sale, Salemu zasa Heber.

Gn 11:12 Keď mal Arfaxad tridsaťpäť rokov, narodil sa mu Sale.

1 Krn 1:18 Od Arfaxada pochádza Sale a od Saleho pochádza Heber.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 10:24 Arpachšad splodil Šelacha, Šelach splodil Ébera.

Gn 11:12 Keď mal Arpachšad tridsaťpäť rokov, splodil Šelacha.

1 Krn 1:18 Arpakšad splodil Šelacha a Šelach splodil Ebera.

Evanjelický preklad: Gn 10:24 Arpachšad splodil Šelacha, Šelach splodil Ébera.

Gn 11:12 Keď mal Arpachšad tridsaťpäť rokov, splodil Šelacha.

1 Krn 1:18 Arpachšad splodil Šelacha a Šelach splodil Ébera.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 10:24 Potom Arfaxad splodil Šélacha, a Šélach splodil Hébera.

Gn 11:12 A Arfaxad bol živý tridsaťpäť rokov a splodil Šélacha.

1 Krn 1:18 Arfaxad splodil Šelacha, a Šelach splodil Hébera.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 10:24 Arpachšád splodil Šálacha a Šálach splodil Évera

Gn 11:12 Arpachšád prežil päť a tridsať rokov a splodil Šálacha.

1 Krn 1:18 Arpachšád splodil Šálacha a Šálach splodil Évera,

Preklad Nového sveta: Gn 10:24 Arpachšad sa stal otcom Šelaha a Šelah sa stal otcom Ebera.

Gn 11:12 Arpachšad žil tridsaťpäť rokov. Vtedy sa stal otcom Šelaha.

1 Krn 1:18 Arpachšad, ten sa stal otcom Šelaha a Šelah sa stal otcom Ebera.

Áno je tu jednoznačný spor so Starým Zákonom a teda ide o porušenie kritéria súladu. Ale neberme teraz do úvahy len konkrétny citát, ale to ako sa tam to meno dostalo. Autor Lukášovho evanjelia, teda Lukáš pravdepodobne nebol žid a teda nevedel ani hebrejsky. Je teda normálne, že musel čerpať z gréckych prekladov Starého Zákona a v tej dobe bol najpopulárnejší grécky preklad Septuaginta. Lukáš nebol jediný, kto čerpal z tohto prekladu. Väčšina citátov prorokov Starého Zákona je odtiaľto. No a práve to je celý problém. Lukáš čerpal z tohto nie celkom podareného prekladu, pretože práve ten má túto chybu, že pridal jedno meno navyše a to Kainan. Preto chyba nie je v Lukášovi, ale v Septuaginte. Z tohto dôvodu možno povedať, že Lukášovo evanjelium ako také môže byť inšpirované Duchom Svätým, pričom my by sme mali mať povinnosť opraviť túto chybu prebratú zo zlého prekladu a jednoducho, aj keď to môže niekomu pripadať ako zásah do slova Božieho (aj keď slovo Božie nie je Septuaginta a preto túto chybu nemožno považovať za Bohom inšpirovanú), vylúčiť.

 

 

Druhý rozpor:

Ekumenický preklad: Mt 1:8 Ásaf splodil Jóšafata. Jóšafat splodil Jórama, Jóram splodil Uzziju,

Katolícky preklad: Mt 1:8 Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 1:8 Asa Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša.

Evanjelický preklad: Mt 1:8 Azaf splodil Jozafáta, Jozafát splodil Joráma, Jorám splodil Oziu,

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 1:8 Aza splodil Jozafata; Jozafat splodil Joráma; Jorám splodil Oziáša;

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 1:8 a Asa splodil Jósafata; a Jósafat splodil Jórama; a Jóram splodil Oziu;

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 1:8 Asa zrodil Jozafata, Jozafat zrodil Jorama, Joram zrodil Oziáša.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 1:8 Aza splodil Jozafata, Jozafat splodil Jorama, Joram splodil Oziáša,

Preklad Biblia LOGOS: Mt 1:8 Aza splodil Jóšafata, Jóšafat splodil Jórama, Jóram splodil Uzziju,

Preklad Nového sveta: Mt 1:8 Asa sa stal otcom Jehošafata; Jehošafat sa stal otcom Jehoráma; Jehorám sa stal otcom Uzzijaha;

Preklad Nádej pre každého: Mt 1:8 Jozafat, Jorám, Oziáš,

Na tomto mieste evanjelista Matúš vynecháva tri mená – generácie. V 1. knihe Kroník – 1 Krn 3:11-12 sú vymenovaný:

Ekumenický preklad: 1 Krn 3:11-12 jeho syn Jóram, jeho syn Achazja, jeho syn Jóaš, jeho syn Amacja, jeho syn Azarja, jeho syn Jótam,

Katolícky preklad: 1 Krn 3:11-12 jeho syn Joram, jeho syn Ochoziáš, jeho syn Joas, jeho syn Amasiáš, jeho syn Azariáš, jeho syn Joatam,

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Krn 3:11-12 jeho syn Joram, jeho syn Achazjahu, jeho syn Joas, jeho syn Amaziáš, jeho syn Azariáš, jeho syn Jotam,

Evanjelický preklad: 1 Krn 3:11-12jeho syn Jórám, jeho syn Achazjá, jeho syn Jóáš, jeho syn Amacja, jeho syn Azarja, jeho syn Jótám,

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Krn 3:11-12 Jorám, jeho syn; Achaziáš, jeho syn; Joas, jeho syn; Amaciáš, jeho syn; Azariáš, jeho syn; Jotám, jeho syn;

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Krn 3:11-12 jeho syn Jórám, jeho syn Achazjáhú, jeho syn Jóáš, jeho syn Amacjáhú, jeho syn Azarjá, jeho syn Jóthám,

Preklad Nového sveta: 1 Krn 3:11-12 jeho syn Jehorám, jeho syn Achaziah, jeho syn Joáš, jeho syn Amaciah, jeho syn Azariah, jeho syn Jotám,

Zvláštnosťou je aj deformácia mien, pretože už v 2. knihe kroník – 2 Krn 26:1 sú tie mená takéto:

Ekumenický preklad: 2 Krn 26:1 Všetok ľud Judska vzal Uzziju, ktorý mal šestnásť rokov, a dosadil ho za kráľa po jeho otcovi Amacjovi.

Katolícky preklad: 2 Krn 26:1 Všetok júdsky ľud však vzal Oziáša, ktorý mal šestnásť rokov, a ustanovil ho za kráľa namiesto jeho otca Amasiáša.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Krn 26:1 Všetok ľud Judska vzal Oziáša, ktorý mal šestnásť rokov, a urobil ho kráľom namiesto jeho otca Amaziáša.

Evanjelický preklad: 2 Krn 26:1 Všetok ľud Judska vzal Uzziju, a hoci mal šestnásť rokov, ustanovil ho za kráľa miesto jeho otca Amacju.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Krn 26:1 A všetok judský ľud vzal Uziáša, ktorý mal šestnásť rokov, a urobil ho kráľom namiesto jeho otca Amaziáša.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Krn 26:1 I vzali, všetok ľud Júdu, Uzzijjáhúa, ktorý bol vo veku šestnástich rokov, a uviedli ho v kraľovanie miesto jeho otca Amacjáhúa.

Preklad Nového sveta: 2 Krn 26:1 Potom vzal všetok judský ľud Uzzijaha, ktorý mal šestnásť rokov, a urobili ho kráľom namiesto jeho otca Amaciaha.

Knihy Kroník ja osobne považujem za deuterokánonické – druhoradé, a nesúlad s nimi by nebolo porušenie kritéria súladu, ale sú spomenuté aj v 2. druhej knihe Kráľov – 2 Kr 8:25-26, 2 Kr 12:1 a 2 Kr 14:1-2. Ich vynechanie sa vysvetľuje viacerými spôsobmi:

1. Niektorí tvrdia, že jednoducho skrátil rodokmeň, čo bola bežná prax. Slovo "syn" totiž mohlo znamenať aj "vnuk" a pod slovom "splodil" sa myslelo, že jednoducho niekto z pokrvnej línie. Toto vysvetlenie je podľa mňa neprijateľné, pretože vo verši 17 hovorí, že generácii bolo 14, ale 14 ich v skutočnosti potom nebolo, takže musel by vedome klamať.

2. Deformácia mien Joramovho syna a Amasiášovho syna a ešte k tomu transkripcia do gréčtiny mohlo spôsobiť problémy, a bolo vynechanie mien neúmyselné. Tak či tak, opäť ide o spor zo Starým Zákonom. Navyše existoval už grécky preklad Starého Zákona – Septuaginta, z ktorého ranokresťanský pisatelia často citovali, a ani v tomto preklade tieto mená nechýbajú, preto nemožno použiť rovnaký argument ako pri Lukášovi – Lk 3:35.

Existuje ešte veľa teórii, prečo Matúš vynechal tieto mená, ale v každom prípade ide o nesúlad so Starým Zákonom.

 

 

Tretí rozpor:

Ekumenický preklad: Mt 2:23 Tam sa usadil v meste, ktoré sa volalo Nazaret. Tak sa splnilo to, čo hovorili proroci, že sa bude volať Nazaretský.

Katolícky preklad: Mt 2:23 Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 2:23 Keď tam prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: Budú ho volať Nazaretský.

Evanjelický preklad: Mt 2:23 A príduc tam, osadil sa v meste zvanom Nazaret, aby sa naplnilo slovo prorokov, že sa bude volať Nazaretský.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 2:23 a prijdúc ta býval v meste zvanom Nazarete, aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze prorokov, že sa bude volať Nazarejský.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 2:23 i prišiel a usídlil sa v meste, ktorému sa vraví Nazaret, aby tak bolo splnené to, čo bolo rečené skrze prorokov, že sa bude volať Nazarej.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 2:23 A napomenutý vo sne odišiel na územie galilejské. A keď ta došiel, osadil sa v mestečku zvanom Nazaret. – Tak sa splnilo, čo predpovedali proroci, že sa bude menovať Nazaretským.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 2:23 Keď ta došiel, býval v meste, ktoré sa volalo Nazaret, takže sa splnilo, čo bolo povedané prostredníctvom prorokov, že sa bude nazývať Nazarénsky.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 2:23 Prišiel tam a usadil sa v meste zvanom Nazaret, aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze Prorokov, že sa bude volať Nazaretský.

Preklad Nového sveta: Mt 2:23 a príduc ta, býval v meste nazývanom Nazaret, aby sa splnilo, čo bolo povedané prostredníctvom prorokov: „Bude sa nazývať Nazaretský.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 2:23 Usadil sa v Nazarete, a tým sa splnilo ďalšie proroctvo o Mesiášovi, že sa bude volať Nazaretský.

Takéto proroctvo nespomína žiaden prorok Starého Zákona a preto sa niektorí nazdávajú, že ide o citát od falošného proroka, čo by vylučovalo celé evanjelium z kánonu. Lenže takéto proroctvo sa nenachádza ani v žiadnom dochovanom nekánonickom spise na rozdiel od Júdovho listu, kde je citát z 1. knihy Henochovej. Existuje viacero vysvetlení a keďže sa tento citát nenachádza v žiadnom nekánonickom spise, sú tieto vysvetlenia o to pravdepodobnejšie a neexistuje teda žiaden dostatočný dôvod toto považovať za porušenie kritéria súladu na rozdiel od Júdovho listu.

1. Niektorý sa domnievajú, že sa odkazuje na knihu Sudcov – Sdc 13:5, kde je slovo "nazir", čiže človek, ktorý podľa Zákona urobil sľub zasvätenia Bohu – Nm 6:2. Táto teória je nepravdepodobná, pretože obe slová sú v hebrejčine aj gréčtine dosť odlišné a Ježiš nikdy takýto sľub nezložil.

2. Matúš tu neuvádza konkrétneho proroka, dokonca nepoužíva ani jednotné číslo ale množné, čo sa dá chápať aj tak, že má ísť o nejakú všeobecnú pravdu vyplávajúcu od viacerých prorokov. Napríklad taká, že mesto Nazaret bolo v tej dobe opovrhované. Príkladom je aj reakcia z Jánovho evanjelia – Jn 1:46. A týmto sa myslelo, že aj Ježiš bude opovrhovaný, ako predpovedali proroci napríklad Izaiáš – Iz 53:3.

3. Ďalšie vysvetlenie je, že slovo "Nazaret" pochádza z hebrejského slova "netzer", čo znamená "vetva, haluz, konár, výhonok ... " Pričom toto slovo sa nachádza v Iz 11:1, či sa môže odkazovať aj na Jer 23:5, Jer 33:15, Zach 3:8 a Zach 6:12. Čo je asi najpravdepodobnejšia možnosť.

Ešte treba poznamenať, že zatiaľ čo inde, kde sa cituje Starý Zákon sa používa fráza: "je napísané", tu taká fráza chýba, takže nemusí ísť nutne o písomné svedectvo. Ale zas, dôveryhodnosť ústnej tradície je pochybná.

 

 

Štvrtý rozpor:

Ekumenický preklad: Mk 2:26 Ako za veľkňaza Abiatára vstúpil do Božieho domu, jedol posvätné chleby a dal i tým, čo boli s ním, hoci to bolo dovolené jesť len kňazom?

Katolícky preklad: Mk 2:26 Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 2:26 Ako za veľkňaza Abiatara vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nemal jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“

Evanjelický preklad: Mk 2:26 Ako vošiel do domu Božieho za čias veľkňaza Abiatara a jedol z posvätných chlebov, z ktorých nikomu nie je dovolené jesť, jedine kňazom, a dal aj svojmu sprievodu?

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 2:26 Ako vošiel do domu Božieho za Abiatára, najvyššieho kňaza, a jedol chleby predloženia, ktoré nesmie nikto jesť iba kňazi, a dal i tým, ktorí boli s ním?

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 2:26 ako v oddiele o Abiatarovi, veľkňazovi, vstúpil do Božieho domu a zajedol chlebov na predkladanie, ktoré nie je dovolené jedávať, iba ak kňazom, a dal aj tým, ktorí boli s ním?

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 2:26 Ako za veľkňaza Abiatara vošiel do domu Božieho a jedol z predkladných chlebov, z ktorých iba kňazom bolo dovolené jesť, a ako dal aj svojim druhom?“

Preklad Bohuslava Košu: Mk 2:26 Ako višiel do domu Božieho za veľkňaza Abiatara a jedol predkladné chleby, z ktorých iba kňazom bolo dovolené jesť, a dal aj tým, čo boli s ním?“

Preklad Biblia LOGOS: Mk 2:26 Ako vošiel do Božieho domu za veľkňaza Abiatára a jedol chleby predloženia, ktoré nesmie jesť nikto, okrem kňazov, a dal aj tým, ktorí boli s ním?

Preklad Nového sveta: Mk 2:26 Ako vošiel do Božieho domu – v správe o hlavnom kňazovi Abiatárovi – a jedol chleby predloženia, čo nie je zákonné jesť pre nikoho okrem kňazov, a dal niekoľko aj mužom, ktorí boli s ním?“

Preklad Nádej pre každého: Mk 2:26 Ako vošli do Božieho domu -- veľkňazom bol vtedy Abiatar -- a jedli z posvätných chlebov, ktoré smeli jesť iba kňazi?“

Marek uvádza, že Dávid jedol zasvätené chleby za čias veľkňaza Abiatara, ale v Starom Zákone sa uvádza, že vtedy bol hlavný kňaz jeho otec Achimelek:

Ekumenický preklad: 1 Sam 21:3-5 Dávid odvetil kňazovi Achímelekovi: Kráľ ma niečím poveril. Povedal mi: Nikto sa nesmie dozvedieť o tvojom poslaní, ktorým som ťa poveril. Mládencov som oboznámil s miestom, kde sa so mnou stretnú. Máš teda dačo poruke? Daj mi päť chlebov alebo čo nájdeš. Kňaz odvetil Dávidovi: Obyčajný chlieb nemám poruke, mám iba posvätný chlieb. Vyvarovali sa však mládenci aspoň styku so ženou?

1 Sam 22:18-20 Kráľ povedal Doégovi: Pristúp teda sám a pobi kňazov! Doég Edómsky pristúpil a sám ich pobil. V ten deň usmrtil osemdesiatpäť mužov, čo nosili ľanový efód. Mečom vyhubil i kňazské mesto Nób, mužov i ženy, deti i dojčatá, voly, osly i ovce. Zachránil sa iba jeden syn Achímeleka, syna Achítubovho, menom Ebjatár, ktorý ušiel k Dávidovi.

Katolícky preklad: 1 Sam 21:3-5 Dávid odpovedal kňazovi Achimelechovi: „Kráľ ma čímsi poveril a povedal mi: Nech nik nevie o veci, pre ktorú ťa posielam a ktorou ťa poverujem! Sluhov som si však objednal na to a to miesto. A teraz, čo máš poruke? Daj mi päť chlebov alebo niečo, čo nájdeš!“ Kňaz odpovedal Dávidovi: „Nemám poruke obyčajný chlieb, iba svätý chlieb. Zdržovali sa chlapi od žien?“

1 Sam 22:18-20 Vtedy kráľ oslovil Doega: „Napred ty, a zabi kňazov!“ A Edomčan Doeg vykročil a pozabíjal kňazov. V ten deň zavraždil osemdesiatpäť mužov, ktorí nosili plátenný efód. A mesto kňazov Nobe pozrážal ostrím meča, mužov i ženy, dojčence i nemluvňatá, voly, osly i ovce. Zachránil sa jediný syn Achitobovho syna Achimelecha, menom Abiatar, a ušiel k Dávidovi.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Sam 21:3-5 Dávid odpovedal kňazovi Achimelechovi: „Kráľ mi dal rozkaz a povedal mi: ‚Nech sa nikto nedozvie o veci, pre ktorú ťa posielam, a o rozkaze, ktorý ti dávam.‘ Mojim chlapom som určil schôdzku na určenom mieste. A teraz, čo máš poruke? Daj mi päť chlebov alebo čokoľvek nájdeš!“ Kňaz odpovedal Dávidovi: „Nemám poruke obyčajný chlieb, mám len posvätný chlieb, len či sa tvoji chlapi zdržali od žien!“

1 Sam 22:18-20 Vtedy kráľ povedal Doegovi: „Hor sa, ty pobi kňazov!“ Doeg Edomský pristúpil a sám sa vrhol na kňazov: v ten deň zabil osemdesiatpäť mužov, ktorí nosili ľanový efód. Aj Nob, kňazské mesto, Šaul zničil ostrím meča, mužov a ženy, deti a dojčatá, voly, osly i ovce. Zachránil sa len jeden syn Achimelecha, Achitubovho syna, menom Ebjatar a utiekol za Dávidom.

Evanjelický preklad: 1 Sam 21:3-5 Dávid odpovedal kňazovi Achímelechovi: Kráľ ma čímsi poveril a povedal mi: Nech sa nikto nič nedozvie o veci, pre ktorú ťa posielam a ktorú som ti zveril. Preto som i svojim sluhom určil to a ono miesto. Teraz čo máš poruke? Daj mi päť chlebov, alebo čokoľvek nájdeš! Kňaz odpovedal Dávidovi: Nemám poruke obyčajný chlieb, mám len posvätný chlieb; len či sa sluhovia zdržali od žien!

1 Sam 22:18-20 Vtedy kráľ povedal Dóégovi: Pristúp teda ty a obor sa na kňazov! Dóég Edómsky pristúpil a oboril sa na kňazov; zabil v ten deň osemdesiatpäť mužov, ktorí nosili ľanový efód. Aj Nób, kňazské mesto, vyhubil ostrím meča; tak muža ako ženu, dieťa ako dojča, vola, osla i ovcu vyhubil ostrím meča. Zachránil sa len jeden syn Achímelecha, syna Achitúbovho, menom Ebjátár, a utiekol za Dávidom.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Sam 21:2-4 Dávid odpovedal Achimelechovi, kňazovi: Kráľ mi rozkázal nejakú vec a riekol mi: Nech nikto nezvie ničoho o veci, pre ktorú ťa posielam a ktorú som ti rozkázal vykonať. A služobníkom som nariadil, aby odišli na to a na to miesto. Preto teraz, čo máš po ruke? Daj mi do ruky nejakých päť chlebov alebo už čokoľvek, čo sa najde. A kňaz odpovedal Dávidovi a riekol: Nemám obecného chleba pod rukou. Je tu iba posvätný chlieb, jestli sa mládenci zachovali aspoň od ženy.

1 Sam 22:18-20 Vtedy povedal kráľ Doégovi: Obráť sa ty a obor sa na kňazov! A Doég Edomejský sa obrátil a sám sa oboril na kňazov a zabil toho dňa osemdesiatpäť mužov, ktorí nosili ľanový efod. I Nób, mesto kňazov, zbil ostrím meča pobijúc všetko, i muža i ženu, odrastlé dieťa i kojenca, vola i osla i dobytča, všetko pobil ostrím meča. A zachránil sa útekom iba jediný syn Achimelecha, syna Achitúbovho, ktorému bolo meno Ebiatár, a utiekol za Dávidom.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Sam 21:2-4 A Dávid Achímelechovi, kňazovi, povedal: Kráľ mi rozkázal istú vec a povedal ku mne: O tej veci, v ktorej ťa ja posielam a ktorú som ti rozkázal, nech sa nikto nič nedozvedá, a sluhov som odkázal na to a to miesto. Teraz teda, čo je pod tvojou rukou, daj v ruku moju, päť chlebov alebo čo bude nájdené. A kňaz Dávidovi odvetil a povedal: Nieto pod mojou rukou všedného chleba, ibaže je chlieb svätý; len či sa sluhovia zdržali od žien!

1 Sam 22:18-20 kráľ teda povedal Dóégovi: Obráť sa ty a vrhni sa na kňazov. A Dóég, Edómí , on sa na kňazov vrhol a usmrtil v onen deň osemdesiatich a piatich mužov nosiacich ornát z plátna, a Nóv, mesto kňazov, vybil ostrím meča od muža až po ženu, od batoľaťa až po dojča a po hovädzie dobytča a osla a drobné dobytča – ostrím meča. Ale jeden syn Achímelecha, syna Achítúva, vyviazol, ktorého meno bolo Evjáthár, a utiekol za Dávidom;

Preklad Nového sveta: 1 Sam 21:2-4 Na to povedal Dávid kňazovi Achimelechovi: „Sám kráľ mi prikázal v jednej veci a ďalej mi povedal: ‚Nech sa vôbec nikto nič nedozvie o veci, v ktorej ťa posielam a o ktorej som ti dal príkaz.‘ A dal som si schôdzku s mladými mužmi na takom a takom mieste. A teraz, ak máš k dispozícii päť bochníkov chleba, len mi ich daj do ruky, alebo čokoľvek sa nájde.“ Ale kňaz odpovedal Dávidovi a riekol: „Nemám poruke žiaden obyčajný chlieb, ale je tu svätý chlieb; pokiaľ sa tí mladí muži aspoň zdržiavali žien.“

1 Sam 22:18-20 Nakoniec povedal kráľ Doégovi: „Obráť sa ty a napadni kňazov!“ Edomčan Doég sa okamžite obrátil a sám napadol kňazov a usmrtil v ten deň osemdesiatpäť mužov, ktorí nosili ľanový efod. Aj kňazské mesto Nób udrel ostrím meča, muža ako aj ženu, dieťa ako aj dojča, a býka a osla a ovcu ostrím meča. Jeden syn Achitubovho syna Achimelecha, ktorého meno bolo Abiatár, však unikol a utiekol, aby nasledoval Dávida.

Po prvé, Abiatar bol už kňazom keď Dávid jedol svätý chlieb. Po druhé aj keď nebol vtedy ešte veľkňazom, v Markovo evanjelium sa nemusí chápať len tak, že sa to stalo počas jeho úradovania ako veľkňaza. Jednoducho píše, že za čias Abiatara – Dávidovho súčasníka ktorý bol neskôr aj veľkňazom počas jeho života – sa to stalo, pričom mu dáva titul veľkňaz, lebo ním neskôr bol. Je to rovnaké ako keď povieme, že v dobe keď prezident XX bol na vysokej škole, ... nemyslíme tým, že keď bola osoba XX na vysokej, že bola aj prezidentom. Jednoducho to je označenie a v tej dobe sa každému vybavilo spojenie kráľ Dávid – veľkňaz Abiatar.

 

 

Piaty rozpor:

Ekumenický preklad: Jn 3:13 Nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.

Katolícky preklad: Jn 3:13 Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 3:13 Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.

Evanjelický preklad: Jn 3:13 A nikto nevstúpil do neba, len Ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 3:13 A nikto nevstúpil hore do neba, iba ten, ktorý sostúpil z neba - Syn človeka, ktorý je v nebi.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 3:13 A do neba nie je vystúpený nikto, iba ten, ktorý z neba zostúpil, Syn človeka, ktorý je v nebi.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 3:13 Veď nikto nevstúpi na nebesá, okrem toho, ktorý zostúpil z nebies, Syn človeka.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 3:13 Veď nikto nevstúpi do neba, okrem toho, ktorý zostúpil z neba, Syn človeka, [ktorý je v nebi].

Preklad Biblia LOGOS: Jn 3:13 Nikto nevystúpil do neba, iba ten, kto z neba zostúpil – Syn človeka, ktorý je v nebi.

Preklad Nového sveta: Jn 3:13 Veď nikto nevystúpil do neba, iba ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka.

Preklad Nádej pre každého: Jn 3:13 Nik z ľudí vám nemôže dať také isté svedectvo ako ja, veď som prišiel od Boha.

Podľa Jánovho evanjelia nikto okrem Ježiša nevstúpi do neba. No v Starom Zákone sa uvádza, že aj Eliáš vstúpil do neba:

Ekumenický preklad: 2 Kr 2:11 Ako sa tak prechádzali a zhovárali, objavil sa zrazu ohnivý voz a ohnivé kone. Tie oddelili oboch od seba a Eliáš sa vo víchrici vznášal do neba.

Katolícky preklad: 2 Kr 2:11 A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Kr 2:11 Ako tak kráčali a rozprávali sa, zrazu ich oddelil ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vo víchrici vystúpil do neba.

Evanjelický preklad: 2 Kr 2:11 Zrazu, ako tak šli a zhovárali sa, oddelil ich od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici na nebo.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Kr 2:11 A stalo sa, jako tak išli pozvoľna a shovárali sa, že hľa, ohnivý voz a ohnivé kone ich oddelily jedného od druhého, a tak vystúpil Eliáš vo víchrici hore do neba.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Kr 2:11 I stalo sa, – oni sa stále prechádzali so zhováraním sa, – že hľa, ohnivý voz a ohnivé kone, i spôsobili medzi nimi dvoma odlúčenie a Élijjáhú vo víchrici vystúpil v nebesá.

Preklad Nového sveta: 2 Kr 2:11 A stalo sa, ako kráčali a pri chôdzi hovorili, tu hľa, ohnivý bojový dvojkolesový voz a ohnivé kone, a oddelili ich od seba; a Eliáš vystúpil vo víchrici k nebesiam.

Vysvetlenie je, že Eliáš tam prišiel vo voze, čiže sámpomocne tam nevstúpil. Ďalej treba chápať kontext. Ježišov výrok sa vzťahuje na duchovné nebo – Božie kráľovstvo, ale pri Eliášovi (rovnako aj pri Henochovi) sa nepíše, že išli do kráľovstva Božieho. Eliáš jednoducho vystúpil vysoko hore, ale nič nedokazuje, že išiel do Božieho kráľovstva. Jednoducho môžeme konštatovať, že nevieme, kde sa nachádza Eliáš.

 

 

Šiesty rozpor:

Ekumenický preklad: Sk 7:14 Jozef poslal po svojho otca Jákoba a pozval jeho i celé príbuzenstvo k sebe — sedemdesiatpäť ľudí.

Katolícky preklad: Sk 7:14 Vtedy dal Jozef zavolať svojho otca Jakuba i celé príbuzenstvo, spolu sedemdesiatpäť osôb,

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 7:14 Vtedy dal Jozef zavolať svojho otca Jakuba i celé príbuzenstvo, spolu sedemdesiatpäť osôb.

Evanjelický preklad: Sk 7:14 Vtedy Jozef dal zavolať k sebe otca Jákoba a celú jeho rodinu, počtom sedemdesiatpäť duší.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 7:14 Vtedy poslal Jozef povolať k sebe Jakoba, svojho otca, a celú svoju rodinu v sedemdesiatich piatich dušiach.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 7:14 A Jozef si svojho otca a všetko [svoje] príbuzenstvo v počte sedemdesiatpäť duší dal privolať k sebe;

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 7:14 Jozef potom poslal pozvať svojho otca Jakuba a celé príbuzenstvo, spolu sedemdesiatpäť osôb.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 7:14 Jozef potom poslal pozvať svojho otca Jakoba a celé príbuzenstvo, spolu sedemdesiatpäť duší.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 7:14

Preklad Nového sveta: Sk 7:14 A tak Jozef poslal a zavolal z toho miesta svojho otca Jakoba a všetkých svojich príbuzných v počte sedemdesiatpäť duší.

Preklad Nádej pre každého: Sk 7:14 Potom poslal Jozef po otca Jakoba a presťahoval do Egypta celú rodinu, dokopy sedemdesiatpäť ľudí.

V Skutkoch apoštolských sa uvádza, že keď sa Jozef presťahoval do Egypta celú svoju rodinu v počte 75 osôb. Ale v Starom Zákone sa uvádza, že to bolo len 70 osôb:

Ekumenický preklad: Gn 46:27 Jozefovi sa v Egypte narodili dvaja synovia. Všetkých osôb v Jákobovom dome, ktoré prišli do Egypta, bolo sedemdesiat.

Ex 1:5 Všetkých, čo vyšli z Jákobových bedier, bolo sedemdesiat. Jozef totiž už bol v Egypte.

Katolícky preklad: Gn 46:27 Jozefovi synovia, ktorí sa mu narodili v Egypte, boli dvaja. Všetkých duší Jakubovho domu, ktoré prišli do Egypta, bolo sedemdesiat.

Ex 1:5 Všetkých duší, vlastných Jakubových potomkov bolo sedemdesiat duší. Jozef bol už v Egypte.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 46:27 Jozefovi synovia, ktorí sa mu narodili v Egypte, boli dvaja. Všetkých osôb Jakubovej rodiny, ktoré prišli s ním do Egypta: sedemdesiat.

Ex 1:5 Jakubových potomkov bolo dovedna sedemdesiat osôb. Jozef už bol v Egypte.

Evanjelický preklad: Gn 46:27 Synovia Jozefovi, ktorí sa mu narodili v Egypte, boli dvaja. Všetkých osôb Jákobovho domu, ktorí prišli s ním do Egypta, je spolu sedemdesiat.

Ex 1:5 Všetkých potomkov, ktorí vyšli z bedier Jákobových, bolo 70 duší; Jozef však bol už v Egypte.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 46:27 A k tomu synovia Jozefovi, ktorí sa mu narodili v Egypte, dve duše. Všetkých duší domu Jakobovho, ktoré prišly do Egypta bolo sedemdesiat.

Ex 1:5 A bolo všetkých duší, ktoré pošly z bedra Jakobovho, sedemdesiat duší. A Jozef bol v Egypte.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 46:27 a synovia Jozefa, ktorí sa mu narodili v Egypte, doše dve; všetkých duší domu Jákóba, prišlých do Egypta, bolo sedemdesiat.

Ex 1:5 A všetkých duší pochádzajúcicch z bedra Jákóba bolo sedemdesiat duší; a Jozef bol v Egypte.

Preklad Nového sveta: Gn 46:27 A Jozefovi synovia, ktorí sa mu narodili v Egypte, boli dve duše. Všetkých duší Jakobovho domu, ktoré prišli do Egypta, bolo sedemdesiat.

Ex 1:5 A všetkých duší, ktoré vyšli z Jakobových bedier, bolo sedemdesiat duší, ale Jozef bol už v Egypte.

Autor Skutkov apoštolských je ten istý ako autor Lukášovho evanjelia. Rovnako ako v prípade Lk 3:35 aj tu čerpá autor z gréckeho prekladu Suptuaginta, ktorá uvádza 75 osôb, lebo pridáva o 7 ďalších potomkov Jozefa, narodených pred smrťou Jakuba, a zase vynecháva Jakuba a jeho ženu. Podobne číslo 75 uvádza aj jeden hebrejský rukopis nájdený v oblasti Mŕtveho mora. Preto sa k tomuto textu treba zachovať rovnako ako v prípade Lk 3:35.

Iné vysvetlenie môže byť, že neboli počítané manželky Jozefových bratov, prípadne konkubíni, ale takého vysvetlenie je menej pravdepodobné a pochybné.

 

 

Siedmy rozpor:

Ekumenický preklad: Sk 7:16 Preniesli ich do Síchemu a uložili v hrobe, ktorý kúpil za peniaze Abrahám od synov Chamóra v Sícheme.

Katolícky preklad: Sk 7:16 Preniesli ich do Sichemu a uložili ich v hrobe, ktorý kúpil Abrahám od Hemorových synov v Sicheme a zaplatil striebrom.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 7:16 Ich telá preniesli do Sichemu a uložili ich v hrobe, ktorý kúpil Abrahám od synov Hemora, Sichemovho otca, a zaplatil striebrom.

Evanjelický preklad: Sk 7:16 I preniesli ich do Síchemu a pochovali v hrobe, ktorý kúpil Abrahám za zjednané striebro od synov Emorových v Sícheme.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 7:16 a preniesli ich do Sichema a pochovali v hrobe, ktorý bol kúpil Abrahám za cenu striebra od synov Emora, otca Sichemovho.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 7:16 a boli prenesení do Sychema a uložení v hrobke, ktorú si zakúpil Abrahám za cenu striebra od synov Emmóra, otca Sychema.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 7:16 Preniesli ich do Sichemu a uložili ich b hrobe, ktorý bol kúpil Abrahám za peniaze od synov Heromových v Sicheme.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 7:16 Potom ich preniesli do Sichemu a uložili ich v hrobke, ktorú kúpil Abrahám za cenu striebra od synov Hemorových v Sicheme.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 7:16

Preklad Nového sveta: Sk 7:16 a boli prenesení do Sichemu a položení do hrobky, ktorú kúpil Abrahám za cenu strieborných peňazí od Chamorových synov v Sicheme.

Preklad Nádej pre každého: Sk 7:16 Ale ich pozostatky preniesli do Sichemu a pochovali ich do hrobky, ktorú si vtedy Abrahám kúpil od tamojšieho obyvateľa Emora a zaplatil za ňu striebrom.

Podľa Skutkov apoštolských bol Jakub pochovaný v Sicheme, ale podľa knihy Genezis to bolo v Makpele, na pozemku, ktorý kúpil Abrahám od Hetejca Efrona:

Ekumenický preklad: Gn 49:30 do jaskyne, ktorá je na poli Makpéla, naproti Mamré v Kanaáne. To pole kúpil Abrahám od Chetitu Efróna, aby mal vlastné pohrebisko.

Katolícky preklad: Gn 49:30 v jaskyni na poli v Makpele, východne od Mambre v krajine Kanaán, na pozemku, ktorý kúpil Abrahám od Hetejca Efrona na dedičné pohrebisko.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 49:30 do jaskyne na poli Makpela, oproti Mamre v Kanaánskej krajine, ktoré Abrahám kúpil od Chetejca Efrona ako dedičné pohrebisko.

Evanjelický preklad: Gn 49:30 do jaskyne na poli Machpéla oproti Mamré v Kanaáne, ktorú Abrahám aj s poľom kúpil od Chetejca Efróna na dedičné pohrebisko.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 49:30 v jaskyni, ktorá je na poli Machpela, ktorá je naproti Mamremu, v Kananejskej zemi, ktorú to jaskyňu kúpil Abrahám i s poľom od Efrona Hetejského, aby mu bolo vlastníctvom na pohrabište.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 49:30 v jaskyni, ktorá je na poli Machpély, ktorá je pred mamréom v zemi Kenáen, ktorú Abrahám spopri Efróna, Chittího, kúpil s tým poľom v držbu hrobu.

Preklad Nového sveta: Gn 49:30 v jaskyni, ktorá je na poli Machpela, ktorá je pred Mamre v kanaanskej krajine, na poli, ktoré si kúpil Abrahám od Efrona Chetitského, aby mal miesto na pohreby.

Ďalej Skutky apoštolské uvádzajú, že pozemok v Sicheme kúpil od Hemora Abrahám, ale v knihe Genezis a v knihe Jozue sa píše, že to bol Jakub. Takže vidíme tu odporovanie si zo Starým Zákonom:

Ekumenický preklad: Gn 33:19 Od synov Chamóra, Šekemovho otca, kúpil za sto kesít kus poľa, na ktorom si rozložil stany.

Joz 24:32 Jozefove kosti, ktoré Izraeliti priniesli z Egypta, pochovali v Sícheme na pozemku, ktorý kúpil Jákob od Síchemovho otca Chamóra za sto kesít. Pozemok zdedili Jozefovi synovia.

Katolícky preklad: Gn 33:18b Kus poľa, na ktorom rozložil svoje stany, kúpil od synov Sichemovho otca Hemora za sto kesitov.

Joz 24:32 Jozefove kosti, ktoré Izraelovi synovia priniesli z Egypta, pochovali v Sicheme, na záhone, ktorý kúpil Jakub od synov Sichemovho otca Hemora za sto strieborných a ktorý dostali za dedičný podiel Jozefovi synovia.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 33:19 Od synov Chamora, Sichemovho otca, za sto mincí striebra kúpil ten kus poľa, na ktorom mal rozložený stan.

Joz 24:32 Jozefove kosti, ktoré Izraelci doniesli z Egypta, pochovali v Sicheme, na pozemku, ktorý kúpil Jakub od synov Sichemovho otca Chamora za sto kesít a ktorý sa dostal do dedičstva Jozefovým synom.

Evanjelický preklad: Gn 33:19 Od synov Síchemovho otca Chamóra kúpil za 100 kesít kus poľa, na ktorom si rozložil stan.

Joz 24:32 Jozefove kosti, ktoré Izraelci doniesli z Egypta, pochovali v Sícheme, na pozemku, ktorý Jákob kúpil od synov Síchemovho otca Chámóra za sto kesít. Ten sa stal dedičstvom synov Jozefových.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 33:19 A kúpil diel poľa, na ktorom bol roztiahol svoj stán, z ruky synov Chamora, otca Sichemovho, za sto kesít.

Joz 24:32 A kosti Jozefove, ktoré doniesli synovia Izraelovi hore z Egypta, pochovali v Sícheme, na diele poľa, ktoré bol kúpil Jakob od synov Chamora, otca Síchemovho, za sto kesít, a boly synom Jozefovým do dedičstva.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 33:19 A kus poľa, kde rozložil svoj stan, kúpil z ruky synov Chamóra, otca Šechema, za sto kesít.

Joz 24:32 A kosti Jozefa, ktoré synovia Isráéla vyniesli z Egypta, pochovali v Šecheme, na podiele poľa, ktoré Jákób kúpil od synov Chamóra, otca Šechema, za sto kesít; toho sa dostalo deťom Jozefa za dedičstvo.

Preklad Nového sveta: Gn 33:19 Potom z rúk synov Chamora, Sichemovho otca, získal za sto kesít kus poľa, kde postavil svoj stan.

Joz 24:32 A Jozefove kosti, ktoré synovia Izraela vyniesli hore z Egypta, pochovali v Sicheme na kuse poľa, ktorý získal Jakob od synov Chamora, Sichemovho otca, za sto kúskov peňazí; a pripadlo synom Jozefovým do dedičstva.

Tu je možné vysvetlenie: As the two clauses stand in our version, “he died, himself, and our fathers; and they were carried over into Shecham,” there can be no doubt that “himself ” and “fathers” are common subjects of one verb “died,” and that the pronoun “they” before “were carried” refers to both alike. But it is not so in the original. The construction is different. The verb rendered died is in the singular number, eteleutasen, and it agrees only with autos, himself. The plural substantive “fathers” is not the subject of that verb, but of the plural eteleutasan understood. The construction having been changed with the introduction of the plural subject, it follows that the plural verb metetéthasan, “were carried,” belongs to fathers, and not to Jacob. The two clauses, properly punctuated, and with the ellipsis supplied, read thus: “and he died; and our fathers died, and were carried over into Shechem.” With this rendering and punctuation, which are certainly admissible, the contradiction totally disappears; and if the passage had been thus rendered at first into English, a contradiction would not have been thought of (1892, p. 121, emp. added, italics in orig.).

Takže Jakub bol pochovaný v Makpele, zatiaľ čo sami otcovia/patriarchovia židov boli pochovaní v Sicheme. Vieme, že tam bol pochovaný Jozef, čiže minimálne jeden otec židov tam bol pochovaný. Keďže sa nespomína, kde boli pochovaní všetci patriarchovia, je možné, že niektorí ďalší tam boli pochovaní, ako to bolo v Samaritánskej tradícii. Hieronym píše: „Dvanásti patriarchovia neboli pochovaní v Arbes (Hebron), ale v Sicheme.” (as quoted in Barnes, p. 124). Ale toto sa nedá dokázať, ani vyvrátiť.

Pre druhý spor sa dáva vysvetlenie, že Abrahám v Sicheme bol a postavil tam oltár – Gn 12:5-6, takže je možné, že tam aj kúpil pozemok. A keď tam prišiel Jakub, miesto toho, aby bojoval o svoje právo na pozemok, ho radšej kúpil aby spor vyriešil mierumilovne. Preto tento pozemok mohol byť kúpený dva krát. Ale to nevysvetľuje, že by obaja museli kúpiť pozemok od ľudí, ktorí majú rovnaké meno otca – Hemor (rôzne preklady uvádzajú rôzne, kvôli inej možnej výslovnosti atď., pri menách nič nezvyčajné).

Ďalšie vysvetlenia sú, že Abrahámom sa myslí ako syn Abrahámov, čiže Jakub. Potom tiež, že to Jakub kúpil ako Abrahámovmu potomstvo. Obe vysvetlenia sú nesprávne, pretože nevyplývajú z textu.

Aj prekladatelia biblií uznávajú, že tu je spor zo Starým Zákonom. Poznámka b v slovenskom preklade Jeruzalemská biblia, ktorý preložil Mons. ThDr. Anton Botek: Verš 16 preberá tradíciu, ktorá sa nezhoduje s Bibliou: z toho vyplývajú korekcie, o ktoré sa rôzne varianty pokúšajú.

 

 

Ôsmy rozpor:

Ekumenický preklad: Nm 25:1 Keď Izrael býval v Šittíme, ľud začal smilniť s Moábčankami,

Nm 25:9 Tých, čo pre túto pohromu zomreli, bolo dvadsaťštyritisíc.

Katolícky preklad: Nm 25:1 Keď sa Izrael zdržiaval v Setime, oddal sa smilstvu s Moabkami.

Nm 25:9 Ale tých, čo pomreli na nákazu, bolo už dvadsaťštyritisíc.

Preklad Jeruzalemská biblia: Nm 25:1 Izrael sa usadil v Šittime. Ľud začal smilniť s dcérami Moabu.

Nm 25:9 Zomrelo ňou dvadsaťštyritisíc.

Evanjelický preklad: Nm 25:1 Keď Izrael býval v Šittíme, ľud začal smilniť s Moábkami.

Nm 25:9 Tou ranou bolo usmrtených dvadsať štyritisíc.

Preklad Jozefa Roháčka: Nm 25:1 A Izrael býval v Šittíme. Tu začal ľud smilniť odchádzajúc za dcérami Moábovými,

Nm 25:9 A tých, ktorí zomreli tou ranou, bolo dvadsaťštyri tisíc.

Preklad Miloša Pavlíka: Nm 25:1 A Isráél sa usídlil v Šittím, a ľud začal chodiť smilniť k dcéram Móáva,

Nm 25:9 Ale mŕtvych pri tej pohrome bolo štyriadvadsaťtisíc.

Preklad Nového sveta: Nm 25:1 Teraz býval Izrael v Šittime. Vtedy začal mať ľud nemravný pomer s moábskymi dcérami.

Nm 25:9 A [počet] tých, čo zomreli pohromou, dosiahol dvadsaťštyritisíc.

Keď Izraeliti smilnili, tak na nich Boh zoslal pohromu na ktorú zomrelo 24000 ľudí, ale Pavol píše vo svojom liste, že ich zahynulo len 23000:

Ekumenický preklad: 1 Kor 10:8 Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jediný deň dvadsaťtritisíc.

Katolícky preklad: 1 Kor 10:8 Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jeden deň dvadsaťtritisíc.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 10:8 Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za jeden deň dvadsaťtritisíc.

Evanjelický preklad: 1 Kor 10:8 ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za deň dvadsaťtritisíc;

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 10:8 Ani nesmilnime, jako niektorí z nich smilnili, a padlo ich v jeden deň dvadsaťtri tisíc.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 10:8 ani nesmilnime, ako sa smilstva dopustili podaktorí z nich, a jedného dňa ich dvadsaťtritisíc padlo;

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 10:8 Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za jediný deň dvadsaťtritisíc!

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 10:8 Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jediný deň dvadsaťtritisíc!

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 10:8

Preklad Nového sveta: 1 Kor 10:8 Ani nesmilnime, ako smilnili niektorí z nich, takže [ich] padlo v jeden deň dvadsaťtritisíc.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 10:8 Ani sa neoddávajte smilstvu ako niektorí z nich, a za jediný deň ich zomrelo dvadsaťtritisíc.

1. Niektorí to vysvetľujú tak, že ide o približné čísla a nie presné. Áno, vyzerá to tak, že ich nezomrelo presne na tisícky, že to bolo zaokrúhlené. Takže sa môže stať, že jeden uviedol 24000 a druhý 23000. Ale keďže Pavol poznal dobre hebrejský Zákon, veď bol sám Žid a prenasledoval dokonca pred obrátením aj kresťanov, tak je málo pravdepodobné, že by to zaokrúhľoval inak, ako to bolo zaokrúhlené v Starom Zákone.

2. Druhé vysvetlenie je pravdepodobnejšie a to, že Pavol povedal že ich za jeden deň padlo 23000, čo nevylučuje 24000 v knihy Numeri, ak by tých 1000 zomrelo v iný deň. V Starom Zákone sa neudáva ako dlho trvala pohroma.

3. Pavol v predchádzajúcom verši spomínal knihu Exodus kapitolu 32, takže niektorí hovoria, že len pokračuje. V knihe Exodus kapitole 32 sa nespomína koľko ľudí umrelo, takže mohlo to byť aj 23000. Ale v tomto prípade by to nebolo za smilstvo ale za modlárstvo. Navyše uvedený počet sa tu neuvádza, takže by bolo otázne odkiaľ by Pavol čerpal tento počet. Táto možnosť je najmenej pravdepodobná.

 

 

Deviaty rozpor:

Druhý list Timotejovi sa zmieňuje o Jannesovi a Jambresovi, ktorí sa postavili proti Mojžišovi:

Ekumenický preklad: 2 Tim 3:8 Ako sa Jannés a Jambrés postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo ľudia protivia pravde. Sú to ľudia so skazenou mysľou a neosvedčení vo viere.

Katolícky preklad: 2 Tim 3:8 Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak aj oni odporujú pravde. Sú to ľudia so zvrátenou mysľou, nespoľahliví vo viere.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Tim 3:8 Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak aj oni odporujú pravde. Sú to ľudia skazeného úsudku, nespoľahliví vo viere.

Evanjelický preklad: 2 Tim 3:8 Ako sa Jannes a Jambres sprotivili Mojžišovi, tak sa títo protivia pravde. Sú to ľudia porušení na mysli a nespoľahliví vo viere.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Tim 3:8 A jako čo Jannes a Jambres sa postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo staväjú proti pravde, ľudia, zkazení na mysli, nedokázaní čo do viery.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Tim 3:8 No ako sa Iannés a Iambrés postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo stavajú proti pravde, ľudia v mysli načisto skazení, čo do viery zavrhnutí;

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Tim 3:8 Ako Janes a Jambres sa postavili proti Mojžišovi, tak aj títo sa stavajú proti pravde. Sú to ľudia s oslabeným rozumom, nespoľahliví vo viere.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Tim 3:8 Ako sa Janes a Jambres sprotivili Mojžišovi, tak sa aj títo protivia pravde – ľudia skazení na mysli, neosvedčení vo viere.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Tim 3:8

Preklad Nového sveta: 2 Tim 3:8 Tak ako Jannes a Jambres odporovali Mojžišovi, aj oni ďalej odporujú pravde, ľudia s celkom skazenou mysľou, neschválení vo viere.

Preklad Nádej pre každého: 2 Tim 3:8 Tak ako sa egyptskí mágovia Janes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak sa títo falošní učitelia stavajú proti pravde. Sú to ľudia prevrátenej mysle a nespoľahliví vo viere.

Títo dvaja jedinci sa nikde neobjavujú v Starom Zákone. Dlhoročná židovská tradícia hovorí, že Jannes a Jambres boli dvaja hlavní kúzelníci, ktorí oponovali Mojžišovi a Áronovi v knihe Exodus:

Ekumenický preklad: Ex 7:10-12 Mojžiš a Áron predstúpili pred faraóna a urobili tak, ako im prikázal Hospodin. Áron hodil palicu pred faraóna a pred jeho služobníkov a tá sa premenila na veľkého hada. Faraón zavolal mudrcov a čarodejníkov a egyptskí veštci urobili svojimi čarami to isté. Každý z nich hodil svoju palicu a tie sa premenili na veľké hady; no Áronova palica pohltila ich palice.

Katolícky preklad: Ex 7:10-12 Potom Mojžiš a Áron išli k faraónovi a robili tak, ako im prikázal Pán. Áron hodil svoju palicu pred faraóna pred jeho služobníkov a ona sa premenila na hadiu potvoru. Faraón dal však zavolať (svojich) mudrcov a čarodejníkov a oni, egyptskí zaklínači svojimi čarami urobili to isté: Každý z nich hodil svoju palicu a ony sa premenili na hadie potvory. Áronova palica však požrala ich palice.

Preklad Jeruzalemská biblia: Ex 7:10-12 Mojžiš a Áron vošli k faraónovi a urobili, ako im Jahve prikázal. Áron hodil svoju palicu pred faraóna a jeho služobníkov a premenila sa na hada. Faraón zavolal svojich mudrcov a čarodejníkov a aj oni, egyptskí zaklínači, urobili to isté svojimi kúzlami. Každý hodil svoju palicu, tie sa premenili na hady, ale Áronova palica pohltala ich palice.

Evanjelický preklad: Ex 7:10-12 Nato vošli Mojžiš a Áron k faraónovi a urobili, ako im prikázal Hospodin: Áron hodil svoju palicu pred faraóna a jeho služobníkov a ona sa premenila na veľkého hada. Ale aj faraón zavolal svojich mudrcov a čarodejníkov a aj oni, egyptskí zaklínači, urobili to isté svojím tajným umením. Každý hodil svoju palicu, a tie sa premenili na veľké hady, ale Áronova palica pohltila ich palice.

Preklad Jozefa Roháčka: Ex 7:10-12 A tak prišiel Mojžiš a Áron k faraonovi a učinil tak, ako prikázal JeHoVaH. Áron hodil svoju palicu pred faraonom a pred jeho služobníkmi, a obrátila sa na hada. Vtedy povolal i faraon mudrcov a čarodejníkov, a urobili tak aj oni, vedomci Egypta, svojimi kúzlami: hodili každý svoju palicu, a tiež sa obrátily na hadov. Ale palica Áronova pohltila ich palice.

Preklad Miloša Pavlíka: Ex 7:10-12 A Mojžiš a Árón vošli k faraónovi a spravili tak, podľa toho, čo Hospodin rozkázal, i hodil Árón svoju palicu pred tvár faraóna a pred tvár jeho služobníkov, a stala sa plazom. Ale aj faraón povolal mudrcov a kúzelníkov a spravili tak aj oni, pismári Egypta, svojimi čarami, lebo hodili každý svoju palicu, i stali sa plazmi, ale palica Áróna ich palice pohltila.

Preklad Nového sveta: Ex 7:10-12 Preto vošli Mojžiš a Áron k faraónovi a urobili presne, ako prikázal Jehova. A tak hodil Áron svoj prút pred faraóna a jeho sluhov, a stal sa z neho veľký had. Ale aj faraón zavolal mudrcov a čarodejníkov; a egyptskí kňazi pestujúci mágiu potom tiež svojím magickým umením urobili to isté. Každý hodil svoj prút a stali sa z nich veľké hady; ale Áronov prút prehltol ich prúty.

Mená Jannes a Jambres sa zobrazujú tiež v Talmunde. Podľa Midraša boli dvaja kúzelníci z Egypta s Izraelitmi po prvom Pesachu (porov. Ex 12:38) a boli neskôr nástrojom pri podpore uctievania zlatého teľaťa. Ďalej Midraš identifikuje dvoch sluhov Balámových ako Jannes a Jambres v knihe Numeri:

Ekumenický preklad: Nm 22:22 Jeho odchod roznietil Boží hnev. Hospodinov anjel sa mu postavil do cesty, aby mu prekážal v jazde na oslici. Bileáma sprevádzali aj dvaja jeho sluhovia.

Katolícky preklad: Nm 22:22 Potom sa Boh rozhneval, že (Balám) už aj sám chcel ísť, a Pánov anjel mu zastúpil cestu, aby ho zadržal. Niesol sa totiž na oslici a sprevádzali ho jeho dvaja sluhovia.

Preklad Jeruzalemská biblia: Nm 22:22 Boh sa rozhneval, že Balaam šiel, a Jahveho anjel sa mu postavil do cesty, aby ho zadržal. On sa niesol na oslici a jeho dvaja sluhovia ho sprevádzali.

Evanjelický preklad: Nm 22:22 Avšak Boží hnev vzplanul, že predsa šiel, a anjel Hospodinov sa mu postavil do cesty ako protivník, kým jazdil na svojej oslici, a obaja jeho sluhovia boli s ním.

Preklad Jozefa Roháčka: Nm 22:22 Ale hnev Boží sa rozpálil preto, že išiel. A anjel JeHoVaHov sa postavil do cestu, aby sa mu protivil, a on sa niesol na svojej oslici, a jeho dvaja služobníci s ním.

Preklad Miloša Pavlíka: Nm 22:22 ale že sa on pobral, vzbĺkol Boží hnev a v cestu sa mu ako protivník postavil Anjel Hospodina, keď on išiel na svojej oslici a s ním dvaja jeho sluhovia.

Preklad Nového sveta: Nm 22:22 A vzplanul Boží hnev, lebo šiel; a Jehovov anjel sa postavil na cestu, aby mu odporoval. A on šiel na svojej oslici a boli s ním jeho dvaja sluhovia.

Podľa Midrašu a ďalších zdrojov boli Jannes a Jambres pokračovateľmi zlého vplyvu na Izrael až do doby Numeri 25. Pavlovým zámerom bolo použiť mená bezbožníkov Jannesa a Jambresa ako ilustráciu aktívneho odmietania pravdy v posledných dňoch. Pavol bol žid vychovaný ako farizej, takže jeho dobre poznanie Talmudu, Midraša atď. nie je nič prekvapujúce a ich používanie tiež nie.