Rozpory spisov NZ medzi sebou

Úvod Biblistika Nové Písmo 5 Rozpory Nové PísmaRozpory spisov NZ medzi sebou

Prvý rozpor:

Dve evanjelia – Lukášovo a Matúšovo – uvádzajú rôzne rodokmene a to sa líšia už hneď Jozefovým otcom. A ďalšou vecou je aj výrazný rozdiel v počtu generácii medzi Jozefom a Dávidom – u Lukáša je 42 a u Matúša je len 27:

Ekumenický preklad: Mt 1:1-16 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma. Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov, Júda s Támar splodil syna Pereca a Zeracha, Perec splodil Checróna, Checrón splodil Ráma, Rám splodil Ammínadaba, Ammínadab splodil Nachšóna, Nachšón splodil Salmóna. Salmón s Ráchab splodil syna Bóaza, Bóaz s Rút splodil Obéda, Obéd splodil Izaja, Izaj splodil kráľa Dávida. Dávid splodil s Uriášovou manželkou Šalamúna, Šalamún splodil Rechabeáma, Rechabeám splodil Abiju, Abija splodil Ásafa, Ásaf splodil Jóšafata. Jóšafat splodil Jórama, Jóram splodil Uzziju, Uzzija splodil Jótama, Jótam splodil Acháza, Acház splodil Chizkiju, Chizkija splodil Menaššeho, Menašše splodil Amosa, Amos splodil Joziáša, Joziáš splodil Jekonju a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jekonja splodil Šealtíela, Šealtíel splodil Zerubbábela, Zerubbábel splodil Abiúda, Abiúd splodil Eljákima, Eljákim splodil Azora, Azor splodil Cádoka, Cádok splodil Achíma, Achím splodil Eliúda, Eliúd splodil Eleazára, Eleazár splodil Matana, Matan splodil Jákoba, Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Lk 3:23-38 Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. Nazdávali sa, že je synom Jozefa. Jeho predkami boli: Heli, Matat, Lévi, Melchi, Jannai, Jozef, Matatiáš, Amos, Naum, Hesli, Nagge, Mahat, Matatiáš, Semein, Josech, Joda, Johannan, Resa, Zerubbábel, Šealtíel, Neri, Melchi, Addi, Kosam, Elmodam, Ér, Jesus, Eliezer, Jorim, Matat, Lévi, Simeon, Júda, Jozef, Jonam, Eljákim, Melea, Mena, Matat, Nátan, Dávid, Izaj, Obéd, Bóaz, Salmón, Nachšón, Ammínadab, Admin, Arni, Checrón, Perec, Júda, Jákob, Izák, Abrahám,Terach, Náchor, Serúg, Reu, Peleg, Éber, Šelach, Kainam, Arpakšad, Šém, Noach, Lemech, Matuzalem, Henoch, Jered, Mahalalel, Kénan, Enóš, Šét, Adam. Ten bol od Boha.

Katolícky preklad: Mt 1:1-16 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona. Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Lk 3:23-38 Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. A mysleli si, že je synom Jozefa, ktorý bol synom Heliho, on Matata, on Léviho, on Melchiho, on Janneho, on Jozefa, on Matatiáša, on Amosa, on Nahuma, on Esliho, on Naggeho, on Maatu, on Matatiáša, on Semeja, on Jozecha, on Jódu, on Joannu, on Rézu, on Zorobábela, on Salatiela, on Nériho, on Melchiho, on Addiho, on Kozama, on Elmadama, on Era, on Jezusa, on Eliezera, on Jorima, on Matata, on Léviho, on Simeona, on Júdu, on Jozefa, on Jonama, on Eliakima, on Meleu, on Mennu, on Matatana, on Nátana, on Dávida, on Jesseho, on Obeda, on Bóza, on Salu, on Násona, on Aminadaba, on Admina, on Arniho, on Ezroma, on Faresa, on Júdu, on Jakuba, on Izáka, on Abraháma, on Táreho, on Nachora, on Serucha, on Ragaua, on Fáleka, on Ebera, on Salu, on Kainana, on Arfaxada, on Sema, on Noema, on Lamecha, on Matuzalema, on Henocha, on Jareda, on Maleleela, on Kainana, on Enosa, on Seta, on synom Adama, ktorý bol od Boha.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 1:1-16 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Zaru z Tamar. Fares mal syna Esroma, Esrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Naasona, Naason Salmona, Salmon mal syna Booza z Rachab, Booz Obeda z Rút, Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Asu, Asa Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. Po odvlečení do Babylonu Jechoniáš mal syna Šealatiela, Šealatiel Zorobabela, Zorobabel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora, Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda, Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jakuba, Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Mesiáš (Kristus).

Lk 3:23-38 Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov a bol – ako sa myslelo – syn Jozefa, ktorý bol synom Héliho, on Mattatov, on Léviho, on Melchiho, on Jannajov, on Jozefov, on Mattatiášov, on Amosov, on Naumov, on Esliho, on Naggajov, on Maatov, on Mattatiášov, on Semejov, on Jozechov, on Jódov, on Joananov, on Resov, on Zorobabelov, on Šealatielov, on Neriho, on Melchiho, on Addiho, on Kozamov, on Elmadamov, on Erov, on Jezuov, on Eliezerov, on Jorimov, on Mattatov, on Léviho, on Simeonov, on Júdov, on Jozefov, on Jonamov, on Eliakimov, on Meleov, on Menov, on Mattatov, on Namatov, on Dávidov. On Jesseho, on Obedov, on Boozov, on Salov, on Naasonov, on Aminadabov, on Adminov, on Arniho, on Hezromov, on Faresov, on Júdov, on Jakubov, on Izákov, on Abrahámov, on Tareho, on Nachorov, on Seruchov, on Ragavov, on Falekov, on Eberov, on Salu, on Kainamov, on Arfaxadov, on Semov, on Noemov, on Lamechov, on Matuzalemov, on Henochov, on Jaretov, on Maleleelov, on Kainamov, on Henosov, on Setov, on syn Adama, ktorý bol Boží.

Evanjelický preklad: Mt 1:1-16 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho: Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov; Júda splodil z Támary Fáresa a Záru; Fáres splodil Esroma, Esrom splodil Arama; Aram splodil Aminadaba. Aminadab splodil Násona, Náson splodil Salmona; Salmon splodil Rachaby Bóza, Bóz splodil z Ruty Obéda, Obéd splodil Jeseho; Jese splodil kráľa Dávida, Dávid splodil z manželky Uriášovej Šalamúna; Šalamún splodil Roboáma, Roboám splodil Abiu, Abia splodil Azafa, Azaf splodil Jozafáta, Jozafát splodil Joráma, Jorám splodil Oziu, Ozia splodil Jóatama, Jóatam splodil Achaza, Achaz splodil Ezechiáša, Ezechiáš splodil Manasesa, Manases splodil Amosa, Amos splodil Joziáša, Joziáš splodil v babylonskom zajatí Jechoniu a jeho bratov. Po odvlečení do babylonského zajatia Jechonia splodil Salatiela, Salatiel splodil Zorobábela; Zorobábel splodil Abiuda, Abiud splodil Eliachima, Eliachim splodil Azora; Azor splodil Sádoka, Sádok splodil Achima, Achim splodil Eliuda; Eliud splodil Eleazara, Eleazar splodil Máttana, Máttan splodil Jákoba, Jákob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, menovaný Kristus.

Lk 3:23-38 Sám Ježiš, keď začal (účinkovať), mal asi tridsať rokov a bol - ako sa myslelo - syn Jozefov, ktorý bol Héliho. Héli bol Matatov, Matat Léviho, Lévi Melchiho, Melchi Janajov, Janaj Jozefov, Jozef Matatiášov, Matatiáš Amosov, Amos Naumov, Naum Esliho, Esli Nagajov, Nagaj Mahatov, Mahat Matatiášov, Matatiáš Semejov, Semej Jozechov, Jozech Jódov, Jóda Johananov, Johanan Résov, Rés Zorobábelov, Zorobábel Salatielov, Salatiel Nériho, Néri Melchiho, Melchi Adiho, Adi Kozamov, Kozam Elmodamov, Elmodam Érov, Ér Józuov, Józua Eliezerov, Eliezer Jorimov, Jorim Matatov, Matat Leviho, Levi Simeonov, Simeon Júdov, Júda Jozefov, Jozef Jonamov, Jonam Eliachimov, Eliachim Meleov, Melea Menanov, Menan Matatanov, Matatan Nátanov, Nátan Dávidov, Dávid Jeseho, Jese Obédov, Obéd Bózov, Bóz Salamonov, Salamon Názonov, Názon Aminadabov, Aminadab Adminov. Admin Arniho, Arni Ezromov, Ezrom Fáresov, Fáres Júdov, Júda Jákobov, Jákob Izákov, Izák Abrahámov,Abrahám Táreho, Táre Náchorov, Náchor Seruchov, Seruch Ragavov, Ragav Fálekov, Fálek Heberov, Heber Sáleho, Sále Kainanov, Kainan Arfaxadov, Arfaxad Sémov, Sém Nóachov, Nóach Lámechov, Lámech Matuzalemov, Matuzalem Enochov, Enoch Járedov, Járed Maleleelov, Maleleel Kainanov, Kainan Enosov. Enos Sétov, Sét Adamov a Adam bol Boží.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 1:1-16 Kniha rodu Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám splodil Izáka; Izák splodil Jakoba; Jakob splodil Júdu a jeho bratov; Júda splodil Fáresa a Záru, z Támari; Fáres splodil Ezroma; Ezrom splodil Arama; Aram splodil Amminadába; Amminadáb splodil Názona; Názon splodil Salmona; Salmon splodil Bóza, z Rachabi; Bóz splodil Obéda, z Ruti; Obéd splodil Jesseho; Jesse splodil Dávida, kráľa; kráľ Dávid splodil Šalamúna z tej, ktorá bola Uriášova; Šalamún splodil Roboáma; Roboám splodil Abiáša; Abiáš splodil Azu; Aza splodil Jozafata; Jozafat splodil Joráma; Jorám splodil Oziáša; Oziáš splodil Joatáma, Joatám splodil Achasa; Achas splodil Ezechiáša; Ezechiáš splodil Manassesa; Manasses splodil Amona; Amon splodil Joziáša; Joziáš splodil Jekoniáša a jeho bratov o čase presídlenia do Babylona. A po presídlení do Babylona splodil Jekoniáš Salatiela; Salatiel splodil Zorobábela; Zorobábel splodil Abiúda; Abiúd splodil Elijakima; Elijakim splodil Azora; Azor splodil Sádocha; Sádoch splodil Achima; Achim splodil Eliúda; Eliúd splodil Eleazára; Eleazár splodil Mattana; Mattan splodil Jakoba; Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný KRISTUS.

Lk 3:23-38 A on, Ježiš, začínajúc kázať mal tak asi tridsať rokov, súc, ako sa myslelo, synom Jozefovým, ktorý bol Héliho, ktorý bol Mattatov, ktorý bol Léviho, ktorý bol Melchiho, ktorý bol Jannov, ktorý bol Jozefov, ktorý bol Mattatiášov, ktorý bol Ámosov, ktorý bol Nahúmov, ktorý bol Esliho, ktorý bol Naggeho, ktorý bol Mahatov, ktorý bol Mattatiášov, ktorý bol Semeiho, ktorý bol Jozefov, ktorý bol Júdov, ktorý bol Johannov, ktorý bol Résov, ktorý bol Zorobábelov, ktorý bol Salatielov, ktorý bol Nériho, ktorý bol Melchiho, ktorý bol Addiho, ktorý bol Kosamov, ktorý bol Elmodamov, ktorý bol Érov, ktorý bol Joseho, ktorý bol Eliezerov, ktorý bol Jorimov, ktorý bol Mattatov, ktorý bol Léviho, Ktorý bol Simeonov, ktorý bol Júdov, ktorý bol Jozefov, ktorý bol Jonamov, ktorý bol Elijakimov, ktorý bol Meleov, ktorý bol Menamov, ktorý bol Mattatov, ktorý bol Nátanov, ktorý bol Dávidov, ktorý bol Jesseho, ktorý bol Obédov, ktorý bol Boazov, ktorý bol Salmonov, ktorý bol Názonov, ktorý bol Aminadábov, ktorý bol Aramov, ktorý bol Ezromov, ktorý bol Fáresov, ktorý bol Júdov, ktorý bol Jakobov, ktorý bol Izákov, ktorý bol Abrahámov, ktorý bol Táreho, ktorý bol Náchorov, ktorý bol Sáruchov, ktorý bol Ragauho, ktorý bol Fálekov, ktorý bol Sáleho, ktorý bol Kainanov, ktorý bol Arfaxadov, ktorý bol Sémov, ktorý bol Noeho, ktorý bol Lámechov, ktorý bol Matuzalemov, ktorý bol Enochov, ktorý bol Jaredov, ktorý bol Malalehélov, ktorý bol Kainanov, ktorý bol Enosov, ktorý bol Sétov, ktorý bol Adamov, ktorý bol Boží.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 1:1-16 Kniha rodu Ježiša Krista, Syna Dávida, Syna Abraháma. Abrahám splodil Isáka; a Isák splodil Jakóba; a Jakób splodil Júdu a jeho bratov; a Júdas splodil Faresa a Zaru z Tamar; a Fares splodil Esróma; a Esróm splodil Arama; a Aram splodil Aminadaba; a Ami nadab splodil Násóna; a Násón splodil Salmóna; a Salmón splodil Bóza z Raab; a Bóz splodil Óbéda z Rút; a Óbéd splodil Jesaja; a Jesaj splodil Dávida, kráľa. A Dávid splodil Šalamúna z tej, ktorá bola Úriu; a Šalamún splodil Roboama; a Roboam splodil Abiu; a Abia splodil Asu; a Asa splodil Jósafata; a Jósafat splodil Jórama; a Jóram splodil Oziu; a Ozias splodil Jóatama; a Jóatam splodil Achaza; a Achaz splodil Ezekiu; a Ezekias splodil Manasséa; a Manassés splodil Amóna; a Amón splodil Jósiu; a Jósias splodil Jechoniu a jeho bratov za presťahovania do Babylóna. A po presťahovaní do Babylóna splodil Jechonias Salatiéla; a Salatiél splodil Zorobabela; a Zorobabel splodil Abiúda; a Abiúd splodil Eliakíma; a Eliakím splodil Azóra; a Azór splodil Sadóka; a Sadók splodil Achíma; a Achím splodil Eliúda; a Eliúd splodil Eleazara; a Eleazar splodil Mattana; a Mattan splodil Jakóba; a Jakób splodil Jozefa, muža Márie; z tej sa zrodil Ježiš, ktorému sa vraví Kristus.

Lk 3:23-38 A Ježiš sám začínal byť asi tridsaťročný, súc, ako sa myslelo, synom Jozefa, ktorý bol Éliho, ktorý bol Mattata, ktorý bol Leviho, ktorý bol Melchiho, ktorý bol Jannu, ktorý bol Jozefa, ktorý bol Mattatiu, ktorý bol Amósa, ktorý bol Naúma, ktorý bol Esliho, ktorý bol Naggaja, ktorý bol Maata, ktorý bol Mattatiu, ktorý bol Semeja, ktorý bol Jozefa, ktorý bol Júdu, ktorý bol Jóanu, ktorý bol Résu, ktorý bol Zorobabela, ktorý bol Salatiéla, ktorý bol Nériho, ktorý bol Melchiho, ktorý bol Addiho, ktorý bol Kósama, ktorý bol Elmódama, ktorý bol Héra, ktorý bol Jóséa, ktorý bol Eliezera, ktorý bol Jóreima, ktorý bol Mattata, ktorý bol Leviho, ktorý bol Simeóna, ktorý bol Júdu, ktorý bol Jozefa, ktorý bol Jónana, ktorý bol Eliakíma, ktorý bol Meleu, ktorý bol Mainana, ktorý bol Mattatu, ktorý bol Natana, ktorý bol Dávida, ktorý bol Jesaja, ktorý bol Óbéda, ktorý bol Bóza, ktorý bol Salmóna, ktorý bol Násóna, ktorý bol Aminadaba, ktorý bol Arama, ktorý bol Esróma, ktorý bol Faresa, ktorý bol Júdu, ktorý bol Jakóba, ktorý bol Isáka, ktorý bol Abraháma, ktorý bol Tareho, ktorý bol Nachóra, ktorý bol Serúcha, ktorý bol Ragaua, ktorý bol Faleka, ktorý bol Hebera, ktorý bol Saleho, ktorý bol Kainana, ktorý bol Arfaxada, ktorý bol Séma, ktorý bol Nóeho, ktorý bol Lamecha, ktorý bol Matúsalu, ktorý bol Enócha, ktorý bol Jareda, ktorý bol Maleéla, ktorý bol Kainana, ktorý bol Enósa, ktorý bol Séta, ktorý bol Adama, ktorý bol Boží.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 1:1-16 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám zrodil Izáka, Izák zrodil Jakuba, Jakub zrodil Júdu a jeho bratov. Júda zrodil Fáresa a Zaru z (matky) Tamary, Fáres zrodil Hezrona, Hezron zrodil Arama. Aram zrodil Aminadaba, Aminadab zrodil Násona, Náson zrodil Salmona. Salmon zrodil Bóza z (matky) Rachaby, Bóz zrodil Obeda z (matky) Rút, Obed zrodil Jeseho, Jese zrodil Kráľa Dávida. Kráľ Dávid zrodil Šalamúna z tej, čo bola (manželkou) Uriášovou. Šalamún zrodil Roboama, Roboam zrodil Abiáša, Abiáš zrodil Asu. Asa zrodil Jozafata, Jozafat zrodil Jorama, Joram zrodil Oziáša. Oziáš zrodil Joatama, Joatam zrodil Achaza, Achaz zrodil Ezechiáša. Ezechiáš zrodil Manasesa, Manases zrodil Amona, Amon zrodil Joziáša. Joziáš zrodil Jechoniáša a jeho bratov za babylonského presídlenia. Po babylonskom presídlení Jechoniáš zrodil Salatiela, Salatiel zrodil Zorobábela, Zorobábel zrodil Abiuda, Abiud zrodil Eliakima, Eliakim zrodil Azora. Azor zrodil Sadoka, Sadok zrodil Achima, Achim zrodil Eliuda. Eliud zrodil Eleazara, Eleazar zrodil Matana, Matan zrodil Jakuba. Jakub zrodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazvaný Mesiáš (Kristus).

Lk 3:23-38 Tento Ježiš na začiatku, keď vystúpil, mal okolo tridsať rokov. Bol synom Jozefovým – ako sa myslelo –, ktorý bol synom Héliho, ten Matatov, ten Léviho, ten Melchiho, ten Janneho, ten Jozefov, ten Matatiášov, ten Amosov, ten Nahumov, ten Hesliho, ten Naggajov, ten Mahatov, ten Matatiášov, ten Semeiho, ten Jozefov, ten Júdov, ten Johananov, ten Rézov, ten Zorobábelov, ten Salatielov, ten Nériho, ten Melchiho, ten Addiho, ten Kózamov, ten Elmadamov, ten Hérov, ten Jezáusov, ten Eliezerov, ten Jórimov, ten Matatov, ten Léviho, ten Simeonov, ten Júdov, ten Jozefov, ten Jonamov, ten Eliakimov, ten Meleov, ten Mennanov, ten Matatanov, ten Nátanov, ten Dávidov, ten Jeseho, ten Obedov, ten Bózov, ten Salmonov, ten Násonov, ten Aminadabov, ten Adminov, ten Arniho, ten Ezrómov, ten Faresov, ten Júdov, ten Jakubov, ten Izákov, ten Abrahámov, ten Táreho, ten Nachorov, ten Sárugov, ten Ragavuov, ten Falegov, ten Heberov, ten Sálov, ten Kainanov, ten Arfaxadov, ten Semov, ten Noemov, ten Lámechov, ten Matuzalemov, ten Henochov, ten Jaredov, ten Malaleelov, ten Kainanov, ten Enosov, ten Setov, ten Adamov a ten bol Boží.

 

Preklad Bohuslava Košu: Mt 1:1-16 Kniha rodu Ježiša Krista, Syna Dávidovho, Syna Abrahámovho. Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jakoba, Jakob splodil Júdu a jeho bratov. Júda splodil Fáresa a Zaru z Tamary. Fáres splodil Ezroma, Ezrom splodil Arama. Aram splodil Aminadaba, Aminadab splodil Násona, Náson splodil Salmona. Salmon splodil Bóza z Rachaby, Bóz splodil Obeda z Rút, Obed splodil Jeseho. Jese splodil Dávi­da, kráľa. Dávid splodil Šalamúna z tej, ktorá bola Uriášovou (manželkou). Šalamún splodil Roboama, Roboam splodil Abiáša, Abiáš splodil Azu. Aza splodil Jozafata, Jozafat splodil Jorama, Joram splodil Oziáša, Oziáš splodil Joatama, Joatam splodil Achaza, Achaz splodil Ezechiáša. Ezechiáš splodil Manasesa, Manases splodil Amona, Amon splodil Joziáša, Joziáš splodil Jechoniáša a jeho bratov v čase odvedenia do Babylona. A po odvedení do Babylona splodil Jechoniáš Salatiela, Salatiel splodil Zorobábela. Zorobábel splodil Abiuda, Abiud splodil Eliakima, Eliakim splodil Azora. Azor splodil Sadoka, Sadok splodil Achima, Achim splodil Eliuda. Eliud splo­dil Eleazara, Eleazar splodil Mattana, Mattan splodil Jakoba, Jakob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kris­tus.

Lk 3:23-38 A keď Ježiš sám začínal, mal asi tridsať rokov a bol, ako sa myslelo, synom Jozefovým, ktorý bol Héliho, ten Matatov, ten Léviho, ten Melchiho, ten Janeho, ten Jozefov, ten Matatiášov, ten Amosov, ten Nahumov, ten Hesliho, ten Nageho, ten Mahatov, ten Matatiášov, ten Semeiho, ten Jozefov, ten Júdov, ten Johananov, ten Rézov, ten Zorobábelov, ten Salatielov, ten Nériho, ten Melchiho, ten Adiho, ten Kozamov, ten Elmadamov, ten Hérov, ten Jozuov, ten Eliezerov, ten Jórimov, ten Matatov, ten Léviho, ten Simeonov, ten Júdov, ten Jozefov, ten Jonamov, ten Eliakimov, ten Meleov, ten Menanov, ten Matatanov, ten Nátanov, ten Dávidov, ten Jeseho, ten Obedov, ten Bózov, ten Salmonov, ten Násonov, ten Aminadabov, ten Adminov, ten Arniho, ten Ezromov, ten Fáresov, ten Júdov, ten Jakobov, ten Izákov, ten Abrahámov, ten Táreho, ten Náchorov, ten Sárugov, ten Ragauov, ten Falegov, ten Heberov, ten Saleho, ten Kainanov, ten Arfaxadov, ten Semov, ten Noemov, ten Lámechov, ten Matuzalemov, ten Enochov, ten Járedov, ten Maleleelov, ten Kainanov, ten Enosov, ten Setov, ten Adamov a ten bol Boží.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 1:1-16 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma. Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov, Júda splodil s Támar Pereca a Zeracha, Perec splodil Checróna, Checrón splodil Ráma, Rám splodil Ammínadaba, Ammínadab splodil Nachšóna, Nachšón splodil Salmóna, Salmón splodil s Ráchab Bóaza, Bóaz splodil s Rút Obéda, Obéd splodil Izaja, Izaj splodil kráľa Dávida. Kráľ Dávid splodil s Uriášovou manželkou Šalamúna, Šalamún splodil Rechabeáma, Rechabeám splodil Abiju, Abija splodil Azu, Aza splodil Jóšafata, Jóšafat splodil Jórama, Jóram splodil Uzziju, Uzzija splodil Jótama, Jótam splodil Acháza, Acház splodil Chizkiju, Chizkija splodil Menaššeho, Menašše splodil Amóna, Amón splodil Joziáša, Joziáš splodil Jekonju a jeho bratov počas babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jekonja splodil Šealtíela, Šealtíel splodil Zerubbábela, Zerubbábel splodil Abiúda, Abiúd splodil Eljákima, Eljákim splodil Azora, Azor splodil Cádoka, Cádok splodil Achíma, Achím splodil Eliúda, Eliúd splodil Eleazára, Eleazár splodil Matana, Matan splodil Jákoba, Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Lk 3:23-38 A sám Ježiš mal okolo tridsať rokov, keď začal slúžiť; bol (ako sa domnievali) synom Jozefa, syna Heliho, syna Matata, syna Léviho, syna Melchiho, syna Jozefa, syna Matatiáša, syna Amosa, syna Nauma, syna Esliho, syna Naggeho, syna Mahata, syna Matatiáša, syna Semeia, syna Jozefa, syna Júdu, syna Johanana, syna Resu, syna Zerubbábela, syna Šealtíela, syna Neriho, syna Melchiho, syna Addiho, syna Kosama, syna Elmodama, syna Éra, syna Joseho, syna Eliezera, syna Jorima, syna Matata, syna Léviho, syna Simeona, syna Júdu, syna Jozefa, syna Jonana, syna Eljákima, syna Meleu, syna Menama, syna Matata, syna Nátana, syna Dávida, syna Izaja, syna Obéda, syna Bóaza, syna Salmóna, syna Nachšóna, syna Ammínadaba, syna Arama, syna Ezróma, syna Pereca, syna Júdu, syna Jákoba, syna Izáka, syna Abraháma, syna Teracha, syna Náchora, syna Sarúga, syna Reua, syna Pelega, syna Ébera, syna Šelacha, syna Kainana, syna Arpakšada, syna Šéma, syna Noacha, syna Lemecha, syna Matuzalema, syna Enocha, syna Jereda, syna Mahalalela, syna Kénana, syna Enóša, syna Šéta, syna Adama, ktorý bol Boží.

Preklad Nového sveta: Mt 1:1-16 Kniha pôvodu Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho: Abrahám sa stal otcom Izáka; Izák sa stal otcom Jakoba; Jakob sa stal otcom Júdu a jeho bratov; Júda sa stal otcom Pereca a Zeracha s Támar; Perec sa stal otcom Checrona; Checron sa stal otcom Rama; Ram sa stal otcom Amminadába; Amminadáb sa stal otcom Názona; Názon sa stal otcom Salmóna; Salmón sa stal otcom Boáza s Rachab; Boáz sa stal otcom Obéda s Rút; Obéd sa stal otcom Izaiho; Izai sa stal otcom kráľa Dávida. Dávid sa stal otcom Šalamúna s Urijahovou manželkou; Šalamún sa stal otcom Rechoboáma; Rechoboám sa stal otcom Abijaha; Abijah sa stal otcom Asu; Asa sa stal otcom Jehošafata; Jehošafat sa stal otcom Jehoráma; Jehorám sa stal otcom Uzzijaha; Uzzijah sa stal otcom Jotáma; Jotám sa stal otcom Achaza; Achaz sa stal otcom Ezechiáša; Ezechiáš sa stal otcom Manašeho; Manaše sa stal otcom Amona; Amon sa stal otcom Joziáša; Joziáš sa stal otcom Jekonjaha a jeho bratov v čase odvedenia do Babylonu. Po odvedení do Babylonu sa stal Jekonjah otcom Šealtiela; Šealtiel sa stal otcom Zorobábela; Zorobábel sa stal otcom Abiuda; Abiud sa stal otcom Eljákima; Eljákim sa stal otcom Azora; Azor sa stal otcom Cádoka; Cádok sa stal otcom Achima; Achim sa stal otcom Eliúda; Eliúd sa stal otcom Eleazára; Eleazár sa stal otcom Mattana; Mattan sa stal otcom Jakoba; Jakob sa stal otcom Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, ktorý sa volá Kristus.

Lk 3:23-38 Tento Ježiš, keď začal [svoje dielo], mal asi tridsať rokov, a bol, ako sa domnievali, synom Jozefa, [syna] Héliho, [syna] Mattata, [syna] Léviho, [syna] Melchiho, [syna] Jannaiho, [syna] Jozefa, [syna] Mattatiáša, [syna] Ámosa, [syna] Náhuma, [syna] Esliho, [syna] Naggaiho, [syna] Maata, [syna] Mattatiáša, [syna] Semeina, [syna] Jozecha, [syna] Jódu, [syna] Joanana, [syna] Résu, [syna] Zorobábela, [syna] Šealtiela, [syna] Nereiho, [syna] Melchiho, [syna] Addiho, [syna] Kosama, [syna] Elmadama, [syna] Era, [syna] Jesusa, [syna] Eliezera, [syna] Jorima, [syna] Mattata, [syna] Léviho, [syna] Simeona, [syna] Judáša, [syna] Jozefa, [syna] Jonama, [syna] Eljákima, [syna] Meleu, [syna] Mennu, [syna] Mattatu, [syna] Nátana, [syna] Dávida, [syna] Izaiho, [syna] Obéda, [syna] Boáza, [syna] Salmóna, [syna] Názona, [syna] Amminadába, [syna] Arniho, [syna] Checrona, [syna] Pereca, [syna] Júdu, [syna] Jakoba, [syna] Izáka, [syna] Abraháma, [syna] Téracha, [syna] Náchora, [syna] Serúga, [syna] Reua, [syna] Pélega, [syna] Ebera, [syna] Šelaha,

 [syna] Kainana, [syna] Arpachšada, [syna] Sema, [syna] Noacha, [syna] Lámecha, [syna] Matuzalema, [syna] Enocha, [syna] Járeda, [syna] Mahalaléla, [syna] Kainana, [syna] Enoša, [syna] Seta, [syna] Adama, [syna] Božieho.

Preklad Nádej pre každého: Mt 1:1-16 Ježišov rodokmeň siaha od Abraháma k Dávidovi. Toto sú Ježišovi predkovia: Abrahám, Izák, Jakob (otec Júdu a jeho bratov), Júda, Fares a Zára (ich matkou bola Tamara), Hezron, Aram, Aminadab, Náson, Salmon, Boaz (syn Rachab), Obed (syn Rút), Jesse, Kráľ Dávid, Šalamún (jeho matka bola ženou Uriáša), Roboám, Abia, Azaf, Jozafat, Jorám, Oziáš, Joatam, Achaz, Ezechiáš, Manases, Amos, Joziáš, Jechoniáš a jeho bratia (v čase odvlečenia do Babylona), Salatiel, Zorobábel (po babylonskom zajatí), Abind, Eliakim, Azor, Sádok, Achim, Elind, Eleazar, Máttam, Jakob. Jakob bol otcom Jozefa, ktorý bol mužom Márie, matky Ježiša Krista, Božieho Syna.

Lk 3:23-38 Ježiš mal okolo tridsať rokov, keď začal verejne pôsobiť. Ľudia ho pokladali za syna tesára Jozefa, ktorého otcom bol Heli a jeho predkami postupne boli: Mathat, Lévi, Melchi, Janai, Jozef, Matatiáš, Amos, Naum, Esli, Nagge, Máth, Matatiáš, Semein, Josech, Joda, Johannan, Resa, Zorobabel, Salatiel, Neri, Melchi, Adit, Kosam, Elamadam, Her, Jesus, Eliezer, Iorin, Mathat, Lévi, Simeon, Juda, Jozef, Jonan, Eliak, Melea, Mena, Matthat, Nathan, Dávid, Jesse, Obed, Bóz, Sala, Náson, Aminadab, Admin, Arni, Ezrom, Fares, Júda, Jakob, Izák, Abrahám, Thara, Nachor, Seruch, Ragau, Falek, Eber, Sala, Kainam, Arfaxad, Sem, Noe, Lamech, Matuzalem, Enoch, Jared, Maleel, Kainan, Enos, Set a Adam, ktorého otcom bol Boh.

Existuje viacero vysvetlení: 1. Matúšov rodokmeň bol rodokmeň Jozefa, zatiaľ čo rodokmeň Lukáša bol v skutočnosti Máriin rodokmeň. Táto veľmi rozšírená teória je ale neprijateľná, pretože obaja jasne uvádzajú, že ide rodokmeň od Jozefa a nie od Márii.

2. Vysvetlenie už z druhého storočia od filozofa Aristidesa z diela apológie určenej Hadriánovi (117-138): „Mená pokolení boli v Izraeli počítaná buď podľa prirodzeného pôvodu (kata fysin) alebo podľa pôvodu zo zákona (kata nomon). Podľa prirodzeného pôvodu ak sa (otcovi) narodil vlastný syn; podľa pôvodu zo zákona, ak niekto prijal rodinné meno bezdetného zosnulého brata. – Keďže tu nebola úplne určitá nádej na zmŕtvychvstanie, vytvárali si budúci prisľúbenie istým druhom smrteľného zmŕtvychvstania, aby tak nezaniklo meno zosnulého –. V rodokmeni sú uvedení aj tí, ktorí mali prirodzeného otca, aj tí, ktorí sa narodili iným rodičom a boli adoptovaní. Je tu teda zmienka ako o tých, ktorí boli skutočnými otcovi, tak o tých, ktorí boli akoby otcovi. Nemýlia sa teda evanjelia, keď jedno počíta podľa prirodzeného pôvodu a druhé podľa pôvodu zo zákona. Rody, ktoré odvodzujú svoj pôvod od Šalamúna a Nathana, boli vzájomne zmiešava jednak tým, že prijali meno toho, ktorý zomrel bez detí, jednak tým, že uzavreli druhé manželstvo a z toho sa narodili deti. Teda možno právom považovať deti jedného otca aj za deti druhého otca, totiž za deti nepravého aj prirodzeného otca. Týmto spôsobom obe evanjelia, aj keď uvádzajú obe línie, predsa len sa vo svojej správe dostávajú okľukou k Jozefovi a síce obe skutočne pravdivo. Že je správne, čo som povedal, objasním to na oboch rodokmeňoch. Ak sa počíta pokolenie od Davida k Šalamúnovi, podľa Matúša ako tretieho od konca stretneme Mathanta, ktorý splodil Jozefova otca Jakuba. Ak počítaš rovnakým spôsobom od Dávidovho syna Nathana, poznáš podľa Lukáša na treťom mieste od konca Melcha, ktorého syn Heli je Jozefovým otcom. Lukáš totiž hovorí: Jozef bol synom Heliho a ten Melchiho. Takže teraz je náš pohľad zameraný na Jozefa, musíme vysvetliť prečo uvádzajú ako jeho otca Jakuba, ktorý svoj pôvod odvodzuje od Šalamúna, aj Heliho, ktorý odvodzuje svoj pôvod od Nathana; ďalej prečo ich otcovia Mathan a Melchi, hoci rôzneho rodu, sú predsa uvádzaní ako dedovia Jozefa. Mathan a Melchi si vzali tú istú ženu a mali s ňou deti. Mala teda s oboma deti. Zákon totiž nezakazoval, aby rozvodom alebo smrťou muža sa po druhý raz vydala. Z Esthy – tak sa podľa tradície volala – splodil Mathan, ktorý odvodzoval svoj pôvod od Šalamúna, najprv Jakuba. A keď Mathan zomrel, oženil sa s ňou Melchi, ktorý svoj pôvod odvodzoval od Nathana, síce z toho istého kmeňa, avšak z iného rodu, a dostal od nej syna Heliho. Tým zisťujeme Jakuba a Heliho, hoci rôzneho pôvodu ako bratov narodených z tej istej matky. Jeden z nich, keď jeho brat Heli zomrel bezdetný, vzal si jeho ženu za manželku a splodil s ňou Jozefa ako tretie dieťa. Bol jeho prirodzeným synom. Preto stojí napísané: "Jakub splodil Jozefa". Podľa zákona bol však synom Heliho lebo ho splodil jeho brat Jakub. V dôsledku toho evanjelista Matúš hovorí: "Jakub splodil Jozefa" a evanjelista Lukáš, ktorý postupuje od detí k rodičom hovorí: "Domnievali sa, že Ježiš je syn Jozefov" – toto výslovne uvádza – "a ten Heliov a ten zase Melchiho", čo nemožno považovať za nesprávne. Veď pôvod zo zákona nemohol byť jasnejšie vyjadrený. V tomto rodokmeni, kde hovorí o Božom Synovi po línii vzostupnej až k Adamovi, zamlčuje slovo "splodil". Toto tvrdenie nie je v žiadnom prípade nedokázateľné alebo ľahkomyseľne vykonštruované. Telesní príbuzní Spasiteľa – či už sa chceli chváliť svojím pôvodom či len jednoducho oznamovali skutočnosť – nám toto tiež ústne odovzdali.“
Na konci tohto listu Aristides uvádza ešte toto: „Mathan ktorý pochádzal od Šalamúna, splodil Jakuba. Keď Mathan zomrel, splodil Melchi, ktorý pochádzal od Nathana, z tej istej ženy Heliho. Heli a Jakub boli podľa toho bratia, lebo sa narodili z jednej a tej istej matky. Keďže Heli zomrel bezdetný, vzbudil mu Jakub potomka, keď splodil Jozefa. Tento Josef podľa prirodzeného pôvodu bol synom Jakuba a podľa zákona synom Heliho. Tak bol Jozef synom oboch.“
Z výkladu rodokmeňa Jozefova vysvitá tiež, že Mária spolu s ním pochádza z toho istého kmeňa. Podľa Mojžišovho zákona nebolo totiž dovolené miešať sa s inými kmeňmi. Aby rodinné dedičstvo neprechádzalo z jedného kmeňa, bolo prikázané uzatvárať manželstvo v rámci toho istého kmeňa.

 

 

Druhý rozpor:

Ekumenický preklad: Mt 11:14 A ak to chcete prijať: On je Eliáš, ktorý má prísť.

Jn 1:21 Pýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Povedal: Nie som. — Si azda ten prorok? Odpovedal: Nie.

Katolícky preklad: Mt 11:14 A on sám - ak to chcete prijať - je Eliáš, ktorý má prísť.

Jn 1:21 „Čo teda,“ pýtali sa ho, „si Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“ „Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 11:14 Ale on sám – ak to chcete prijať – je Eliáš, ktorý má znovu prísť.

Jn 1:21 „Čo teda,“ pýtali sa ho, „si Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“ „Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“

Evanjelický preklad: Mt 11:14 Ale ak chcete prijať: on je Eliáš, ktorý má prísť.

Jn 1:21 I spýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Povedal: Nie som. Či si prorok? Odpovedal: Nie!

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 11:14 A chcete-li prijať, on je Eliáš, ktorý mal prijsť.

Jn 1:21 A opýtali sa ho: A čo teda? Či si ty Eliáš? A povedal: Nie som. Či si ty ten prorok? A odpovedal: Nie.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 11:14 a ak to chcete prijať, on je Eliáš, ktorý má prichodiť.

Jn 1:21 I spýtali sa ho: Čo teda? Si ty Eliáš? I vraví: Nie som. Si ty ten prorok? I odvetil: Nie.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 11:14 On sám však – ak ho chcete za takého uznať – je Eliáš, ktorý má prísť.

Jn 1:21 I pýtali sa ho: „Čo teda? Si Eliáš?“ A povedal: „Nie som!“ – „Si prorok?“ A odpovedal: „Nie!“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 11:14 A ak to chcete prijať, on je Eliáš, ktorý má prísť.

Jn 1:21 I spýtali sa ho: „Čo teda? Si Eliáš?“ A hovorí: „Nie som!“ – „Si prorok?“ A odpovedal: „Nie!“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 11:14 A ak to chcete prijať: on je Eliáš, ktorý mal prísť.

Jn 1:21 Opýtali sa ho: Kto si teda? Eliáš? Odpovedal: Nie som. Si Prorok? A odpovedal: Nie.

Preklad Nového sveta: Mt 11:14 a ak to chcete prijať: On je ‚Eliáš, ktorý má prísť‘.

Jn 1:21 A spýtali sa ho: „Čo teda? Si Eliáš?“ A on povedal: „Nie som.“ „Si ten Prorok?“ A odpovedal: „Nie!“

Preklad Nádej pre každého: Mt 11:14 A ak to chcete pochopiť, on je Eliáš, o ktorom nám prorok zvestoval, že príde vtedy, keď sa kráľovstvo začne.

Jn 1:21 A kto teda si?" spýtali sa ho znova. Si prorok Eliáš?" -- Nie som," odpovedal.

V Matúšovom evanjeliu sa píše, že Ján je Eliáš, ktorý má prísť. Ale v Jánovom evanjeliu, keď sa ho pýtajú, či je Eliáš, tak to jednoznačne odmieta. Vysvetlenie spočíva v tom, že on nie je v doslovnom slova zmysle Eliáš, že ide o tú určitú historickú osobu, ale v prenesenom slova zmysle. To potvrdzuje to, čo sa píše v Lukášovom evanjeliu:

Ekumenický preklad: Lk 1:17 On sám pôjde pred ním v Eliášovom duchu a v jeho sile, aby obrátil srdcia otcov k deťom a neposlušných k múdrosti spravodlivých, a pripravil tak Pánovi dokonalý ľud.

Katolícky preklad: Lk 1:17 Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 1:17 Pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby zmieril otcov so synmi, aby obrátil neposlušných na cestu spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“

Evanjelický preklad: Lk 1:17 on sám pôjde vopred pred Ním v duchu a moci Eliášovej, aby srdcia otcov obrátil k synom, neposlušných k rozumnosti spravodlivých, a tak ľud hotový pripravil Pánovi.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 1:17 A on sám pojde pred ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravedlivých, aby prihotovil Pánovi pripravený ľud.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 1:17 a pred ním v duchu a moci Eliáša vopred  pôjde  on,  obrátiť  srdcia  otcov k deťom a neposlušných do zmýšľania spravodlivých, prihotoviť Pánovi vystrojený ľud.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 1:17 On sám bude kráčať pred Ním v duchu a s mocou Eliáša, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich (priviedol) k múdrosti spravodlivých, a tak pripravil Pánovi dokonalý ľud.“

Preklad Bohuslava Košu: Lk 1:17 On sám pôjde pred ním v duchu a moci Eliášovej, aby obrátil srdcia otcov k synom a neposlušných k múdrosti spravodlivých, a tak pripravil Pánovi vystrojený ľud.“

Preklad Biblia LOGOS: Lk 1:17 a sám pôjde pred ním v duchu a moci Eliáša, aby obrátil srdcia otcov k deťom a neposlušných k zmýšľaniu spravodlivých – aby prichystal Pánovi pripravený ľud.

Preklad Nového sveta: Lk 1:17 A pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdce otcov k deťom a neposlušných k praktickej múdrosti spravodlivých, aby prichystal pre Jehovu pripravený ľud.“

Preklad Nádej pre každého: Lk 1:17 Duchovnou mocou a horlivosťou bude pripomínať proroka Eliáša. Zmieri otcov so synmi a spurným otvorí oči pre pravdu. Ako kráľovský posol pripraví ľudí na príchod Božieho vládcu."

 

 

Tretí rozpor:

Ekumenický preklad: Mt 3:6 Vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordán.

Mk 1:9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne.

Jn 1:28 Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

Katolícky preklad: Mt 3:6 Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.

Mk 1:9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne.

Jn 1:28 To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 3:6 Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.

Mk 1:9 A stalo sa, že v tých dňoch prišiel Ježiš z Nazareta v Galilei, a Ján ho pokrstil v Jordáne.

Jn 1:28 To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

Evanjelický preklad: Mt 3:6 vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordáne.

Mk 1:9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján Ho pokrstil v Jordáne.

Jn 1:28 Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 3:6 a ponáraníboli od neho v rieke Jordáne vyznávajúc svoje hriechy.

Mk 1:9 A stalo sa v tých dňoch, že prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta a bol ponorený od Jána v Jordáne.

Jn 1:28 To sa stalo v Betabáre za Jordánom, kde Ján ponáral.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 3:6 i dávali sa od neho v Jordáne krstiť, vyznávajúc svoje hriechy.

Mk 1:9 A v oných dňoch sa stalo že od Nazareta z Galiley prišiel Ježiš a bol od Jána v Jordáne pokrstený;

Jn 1:28 Tieto veci sa stali v Bétanii za Jordánom, kde Ján krstil.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 3:6 I dávali sa mu krstiť v rieke Jordáne, pričom vyznávali svoje hriechy.

Mk 1:9 V tých dňoch prišiel Ježiš do Galiley, z Nazareta a dal sa Jánom pokrstiť v Jordáne.

Jn 1:28 To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstieval.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 3:6 krstil ich v Jordáne, pričom vyznávali svoje hriechy.

Mk 1:9 A v tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta, a Ján ho pokrstil v Jordáne.

Jn 1:28 To sa stalo v Betánii na druhej strane Jordána, kde Ján krstil.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 3:6 dávali sa mu krstiť v Jordáne a vyznávali svoje hriechy.

Mk 1:9 V tých dňoch sa stalo, že prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne.

Jn 1:28 Toto sa stalo v Betabare za Jordánom, kde Ján krstil.

Preklad Nového sveta: Mt 3:6 krstil ľudí v rieke Jordán a otvorene vyznávali svoje hriechy.

Mk 1:9 V tých dňoch prišiel Ježiš z Nazaretu v Galilei a Ján ho pokrstil v Jordáne.

Jn 1:28 To sa stalo v Betánii, na druhej strane Jordána, kde krstil Ján.

Preklad Nádej pre každého: Mt 3:6 Dávali sa krstiť v rieke Jordán, a tým verejne vyznávali svoje hriechy.

Mk 1:9 Potom istého dňa prišiel Ježiš do Nazareta v Galilei a Ján ho pokrstil v Jordáne.

Jn 1:28 To sa stalo v Betánii, na druhej strane Jordánu, kde Ján krstil.

Podľa Matúšovho a Markovho evanjelia krstil Ján v rieke Jordán. No Jánovo evanjelium uvádza, že to bolo ZA Jordánom. Spor tu nie je, pretože Ján uvádza, že krstieval za Jordánom ešte pred tým, ako pokrstil Ježiša, takže nič nevylučuje, že potom krstil v rieke Jordán. Alebo ešte lepšie vysvetlenie je, že tým myslí, len z ktorej strany rieky krstieval. Oblasť sa volá Betabária (v niektorých rukopisov len, inde Betánia, ale Betánia nemá žiadne historické opodstatnenie v tejto časti krajiny, preto pravdepodobne má ísť o Betabáriu) a cez ňu tečie Jordán, takže spor tu rozhodne nie je.

 

 

Štvrtý rozpor:

Ďalší spor je, kde bol Ježiš pár dní po svojom krste.

Ekumenický preklad: Mk 1:12-13 Hneď nato ho Duch hnal na púšť.Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Žil medzi divou zverou a anjeli mu slúžili.

Katolícky preklad: Mk 1:12-13 A hneď ho Duch hnal na púšť.Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 1:12-13 A hneď nato Boží Duch viedol Ježiša na púšť.Na púšti zostal štyridsať dní, pokúšaný satanom. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.

Evanjelický preklad: Mk 1:12-13 A hneď vypudil Ho Duch na púšť. I bol na púšti štyridsať dní a satan Ho pokúšal; žil s divou zverou a anjeli Mu slúžili.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 1:12-13 A hneď ho pudil Duch na púšť. A bol tam na púšti štyridsať dní súc pokúšaný od satana, a bol so zvieratami, a anjelia mu posluhovali.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 1:12-13 A ihneď ho Duch vyháňa do pustiny; i bol v pustine štyridsať dní, súc pokúšaný od Satana, a bol so zvieratmi a obsluhovali ho anjeli.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 1:12-13 A hneď ho viedol Duch na púšť. I bol na púšti štyridsať dní a štyridsať nocí a satan ho pokúšal. Tam žil medzi zvermi a anjeli mu posluhovali.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 1:12-13 hneď ho pudil Duch na púšť. I bol na púšti štyridsať dní a Satan ho pokúšal. A bol tam so zvermi a anjeli mu posluhovali.

Preklad Biblia LOGOS: Mk 1:12-13 A Duch ho hneď vypudil na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol tam s divými zvermi a anjeli mu slúžili.

Preklad Nového sveta: Mk 1:12-13 hneď ho duch nabádal, aby išiel na pustatinu. Tak zostal na pustatine štyridsať dní a pokúšal ho Satan.A bol s divými zvieratami, ale anjeli mu slúžili.

Preklad Nádej pre každého: Mk 1:12-13 Hneď nato vnukol Svätý Duch Ježišovi, aby odišiel na púšť do samoty. Strávil tam štyridsať dní sám medzi divou zverou, vystavený satanovým pokušeniam. No potom prišli anjeli a starali sa oňho.

V Matúšovom a Lukášovom evanjeliu sa nepíše, že hneď po krste ho Svätý Duch vyháňal do pustatiny. Takže tieto dve evanjeliá sú neutrálne.

Ekumenický preklad: Jn 1:35-37,40 Na druhý deň Ján zasa stál s dvomi zo svojich učeníkov,a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal: Hľa, Baránok Boží! ... Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra.

Jn 1:43 Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Našiel Filipa a povedal mu: Nasleduj ma!

Jn 2:1 Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka.

Katolícky preklad: Jn 1:35-37,40 V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov.Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. ... Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra.

Jn 1:43 Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!“

Jn 2:1 Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 1:35-37,40 Nasledujúci deň tam stál Ján s dvomi svojimi učeníkmi.Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Toto je Boží Baránok.“Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. ... Jeden z tých dvoch, čo počuli tie slová od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra.

Jn 1:43 Nasledujúci deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: „Nasleduj ma!“

Jn 2:1 Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka.

Evanjelický preklad: Jn 1:35-37,40 Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. A zahľadel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal, a povedal: Ajhľa, Baránok Boží! Tie slová počuli oní dvaja učeníci a nasledovali Ježiša. ... Jedným z dvoch, ktorí to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra.

Jn 1:43 Druhého dňa chcel (Ježiš) odísť do Galiley a našiel Filipa. Ježiš mu riekol: Nasleduj ma!

Jn 2:1 Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam matka Ježišova.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 1:35-37,41 Nasledujúceho dňa zase stál Ján i z jeho učeníkov dvaja a pozrúc na Ježiša, ktorý išiel pomimo, riekol: Hľa, Baránok Boží! A počuli ho to hovoriť tí dvaja učeníci a išli za Ježišom. ... A jeden z tých dvoch, ktorí to počuli od Jána a išli za Ježišom, bol Andrej, brat Šimona Petra.

Jn 1:44 Zase nasledujúceho dňa chcel Ježiš vyjsť do Galilee a našiel Filipa a povedal mu: Poď za mnou!

Jn 2:1 A na tretí deň bola svadba v Galilejskej Káne, a bola tam matka Ježišova.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 1:35-37,40 Zajtrajšieho dňa tam opäť stál Ján a dvaja z jeho učeníkov; a zahľadiac sa na Ježiša, ako kráča, vraví: Hľa, Boží Baránok. A tí dvaja učeníci ho začuli hovoriť a dali sa Ježiša nasledovať; ... Jeden z tých dvoch, ktorí to boli od Jána začuli a dali sa ho nasledovať, bol Andrej, brat Šimona-Petra;

Jn 1:43 Zajtrajšieho dňa si Ježiš zaumienil vyjsť do Galiley, i nachodí Filipa a vraví mu: Nasleduj ma.

Jn 2:1 A tretieho dňa sa v Káne v Galilei uskutočnila svadba a Ježišova mať tam bola;

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 1:35-37,40 Na druhý deň Ján stál znovu (na obvyklom mieste) i s dvoma učeníkmi. A uprúc zrak na Ježiša, ktorý (tade) prechádzal, povedal: „Hľa, Baránok Boží!“ I počuli tie slová oní dvaja učeníci a odišli za Ježišom. ... Jeden z týchto dvoch, čo to počuli od Jána a odišli za Ježišom, bol Andrej, brat Šimona Petra.

Jn 1:43 Druhého dňa sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. (Cestou) stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!“

Jn 2:1 Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej. Bola tam aj matka Ježišova.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 1:35-37,40 Na druhý deň zasa stál Ján a dvaja z jeho učeníkov. I zahľadel sa na Ježiša, ktorý tade išiel, a hovorí: „Hľa, Baránok Boží!“ Tu počuli jeho slová tí dvaja učeníci a nasledovali Ježiša. ... Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Andrej, brat Šimona Petra.

Jn 1:43 Druhého dňa chcel (Ježiš) odísť do Galiley a nachádza Filipa. I hovorí mu Ježiš: „Nasleduj ma!“

Jn 2:1 A na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej. Bola tam aj Ježišova matka.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 1:35-37,40 Na druhý deň tam Ján znovu stál s dvomi zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša, ako tadiaľ prechádza, povedal: Hľa, Boží baránok! Tí dvaja učeníci počuli, čo hovoril, a išli za Ježišom. ... Jeden z tých dvoch, ktorí o ňom počuli od Jána a nasledovali ho, bol Andrej, brat Šimona Petra.

Jn 1:43 Na druhý deň chcel ísť Ježiš do Galiley. Našiel Filipa a povedal mu: Nasleduj ma!

Jn 2:1 Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam Ježišova matka.

Preklad Nového sveta: Jn 1:35-37,40 Na druhý deň opäť stál Ján s dvoma svojimi učeníkmi, a keď sa pozrel na Ježiša, ktorý prechádzal [okolo], povedal: „Hľa, Boží Baránok!“ A tí dvaja učeníci ho počuli hovoriť a išli za Ježišom. ... Andrej, brat Šimona Petra, bol jeden z tých dvoch, ktorí počuli, čo povedal Ján, a išli za [Ježišom].

Jn 1:43 Na druhý deň chcel odísť do Galiley. A Ježiš našiel Filipa a povedal mu: „Buď mojím nasledovníkom.“

Jn 2:1 A na tretí deň bola svadobná hostina v Káne Galilejskej a bola tam Ježišova matka.

Preklad Nádej pre každého: Jn 1:35-37,40 Na druhý deň stál Ján pri Jordáne s dvoma zo svojich učeníkov. Tu opäť videl Ježiša, ako ide okolo, a zvolal: Pozrite, to je Boží Baránok!“ Keď to Jánovi učeníci počuli, pobrali sa za Ježišom. ... Poďte a uvidíte!“ odpovedal im. Prijali jeho pozvanie a zostali v ten deň uňho. Bolo okolo štvrtej popoludní.

Jn 1:44 Na druhý deň sa Ježiš rozhodol, že pôjde do Galiley. Stretol tam Filipa a vyzval ho, aby ho nasledoval.

Jn 2:1 V galilejskej dedine Kána sa o tri dni nato konala svadba a bola tam Ježišova matka Mária.

No podľa Jánovho evanjelia bol na druhý deň zase pri Jordáne, kde sa prvý krát stretol s Andrejom/Ondrejom a Šimonom Petrom. Na ďalší deň bol na ceste do Galiley, pričom stretol Filipa a na tretí deň bol na svadbe v Káne Galilejskej.

Ak si ale lepšie prečítame, tak v Jánovom evanjeliu sa nepíše, že na druhý deň po krste! Ak si všimneme celý kontext, tak v Jn 1:29 sa píše, že uvidel Ježiša prichádzať:

Ekumenický preklad: Jn 1:29 Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.

Katolícky preklad: Jn 1:29 Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 1:29 Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.

Evanjelický preklad: Jn 1:29 Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 1:29 Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k nemu, a povedal: Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 1:29 Zajtrajšieho  dňa  vidí  Ježiša  prichodiť k nemu; i vraví: Hľa, Boží Baránok,   ktorý   odníma   hriech   sveta.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 1:29 Na druhý deň (Ján) zazrel prichádzať k sebe Ježiša a povedal: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 1:29 Na druhý deň vidí prichádzať k sebe Ježiša a hovorí: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!

Preklad Biblia LOGOS: Jn 1:29 Na druhý deň Ján videl Ježiša, ako ide k nemu, a povedal: Hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta!

Preklad Nového sveta: Jn 1:29 Na druhý deň uvidel Ježiša prichádzať k sebe a povedal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta!

Preklad Nádej pre každého: Jn 1:29 Na druhý deň Ján videl Ježiša, ako ide k nemu, a povedal: Pozrite, Boží Baránok, ktorý na seba berie hriechy celého sveta.

Vtedy ho pravdepodobne aj pokrstil a Ježiš odišiel na púšť na 40 dní ako sa píše v Markovom evanjeliu. Ďalej sa ale píše v Jánovom evanjeliu – Ján vydal svedectvo Jn 1:32.

Ekumenický preklad: Jn 1:32 A Ján svedčil: Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom.

Katolícky preklad: Jn 1:32 Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 1:32 Ján vydal svedectvo hovoriac: „Videl som Ducha zostupovať z neba ako holubicu a spočinúť na ňom.

Evanjelický preklad: Jn 1:32 Ďalej svedčil Ján hovoriac: Videl som Ducha zostupovať z neba ako holubicu a spočinúť na Ňom.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 1:32 A Ján svedčil a hovoril: Videl som Ducha, sostupujúceho s neba jako čo by holubicu, a zostal na ňom.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 1:32 A Ján dosvedčil, vraviac: Spozoroval som Ducha sťaby holubicu zostupovať z neba, a ostal na ňom;

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 1:32 Ján podal ďalej svedectvo, hovoriac: „Uzrel som Ducha zostupovať z neba ako holubicu a spočinúť na ňom.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 1:32 A Ján svedčil a hovoril: „Videl som Ducha zostupovať z neba ako holubicu, a zostal na ňom.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 1:32 A Ján svedčil: Videl som Ducha, ktorý zostupoval z neba ako holubica a zostal na ňom.

Preklad Nového sveta: Jn 1:32 Ján aj svedčil a povedal: „Videl som ducha zostupujúceho z neba ako holubicu a zostal na ňom.

Preklad Nádej pre každého: Jn 1:32 Ale Boh mi povedal: Dávaj pozor! Na koho pri krste zostúpi môj Duch a zostane na ňom, to je ten,

Svedectvo bolo, že videl ako Duch zostupuje v podobe holubice. A na ďalší deň tam bol Ježiš. Ale na ďalší deň po čom? Nepíše sa tam, že to bolo po krste! Píše sa tam, že na ďalší deň po tom, ako vydal SVEDECTVO! To ale neznamená, že práve vtedy videl Svätého Ducha zostupovať ako holubicu. To len pripomína, čo sa už stalo predtým. Takže holubicu mohol vidieť pri krste a po 40 dňoch keď sa Ježiš vrátil z púšte, vydal svedectvo aby pripomenul, čo videl a potom na ďalší deň stretol Andreja/Ondreja.

 

 

Piaty rozpor:

Ďalší spor je, kde Ježiš stretol Petra a jeho brata:

Ekumenický preklad: Mt 4:18-20 Keď Ježiš išiel popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako hádzali siete do mora. Boli totiž rybári. Zavolal ich: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Obaja hneď nechali siete a nasledovali ho.

Mk 1:16-18 Keď prechádzal popri Galilejskom mori, videl, ako Šimon a jeho brat Ondrej spúšťajú sieť do mora, keďže boli rybári. Ježiš ich oslovil: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Hneď zanechali siete a nasledovali ho.

Lk 5:1-3,10-11 Raz, keď stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa k nemu zástup, aby počúval Božie slovo. Vtedy videl pri brehu stáť dve loďky. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Ježiš vstúpil do jednej loďky, ktorá patrila Šimonovi, a požiadal ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. ... Zhrozili sa aj Jakub a Ján, Zebedejovi synovia, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Nato povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. Keď loďky prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním.

Jn 1:40-43 Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra.Ten našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Pomazaný. Priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: Ty si Šimon, Jánov syn. Budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená Skala. Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Našiel Filipa a povedal mu: Nasleduj ma!

Katolícky preklad: Mt 4:18-20 Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Mk 1:16-18 Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Lk 5:1-3,10-11 Keď raz stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. ... Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

Jn 1:40-43 Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra.On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus.A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 4:18-20 Keď Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.I povedal im: „Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí.“Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Mk 1:16-18 Ježiš šiel popri Galilejskom mori, keď videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora, boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou, a ja vás urobím rybármi ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Lk 5:1-3,10-11 Stalo sa, keď raz stál pri Genezaretskom jazere, že sa naň tlačil zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu videl pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z lode učil zástupy. ... Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz už budeš loviť ľudí.“ Keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

Jn 1:40-43 Jeden z tých dvoch, čo počuli tie slová od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Krista. Priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter, Skala. Nasledujúci deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: „Nasleduj ma!“

Evanjelický preklad: Mt 4:18-20 Keď chodil popri Galilejskom mori, uzrel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťali sieť do mora, lebo boli rybári, a povedal im: Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí! A oni hneď zanechali siete a nasledovali Ho.

Mk 1:16-18 Keď šiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, brata Šimonovho, spúšťať sieť do mora, lebo boli rybári. Ježiš im povedal: Poďte za mnou a ja vás urobím rybármi ľudí. A oni hneď zanechali siete a nasledovali Ho.

Lk 5:1-3,10-11 Raz, keď sa zástup valil na Neho, aby počúval slovo Božie, stál vedľa Genezaretského jazera. A uzrel dve lode pri jazere; rybári už vystúpili z nich a prali siete. Vstúpil teda na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a prosil ho, aby máličko odrazil od brehu. I posadil sa a z lode učil zástupy. ... podobne aj Jakuba a Jána, synov Zebedeových, spoločníkov Šimonových. I povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz ľudí budeš loviť. Potom priraziac ku brehu, všetko zanechali a nasledovali Ho.

Jn 1:40-43 Jedným z dvoch, ktorí to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Tento našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade značí Pomazaný (čiže Kristus), a priviedol ho k Ježišovi. Keď Ježiš pozrel naňho, povedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfas, to znamená Peter. Druhého dňa chcel (Ježiš) odísť do Galiley a našiel Filipa. Ježiš mu riekol: Nasleduj ma!

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 4:18-20 A chodiac popri Galilejskom mori videl dvoch bratov, Šimona, zvaného Petra, a Andreja, jeho brata, ktorí púšťali sieť do mora, lebo boli rybári. A povedal im: Poďte za mnou, a učiním vás rybármi ľudí. A oni hneď opustili siete a išli za ním.

Mk 1:16-18 A chodiac popri Galilejskom mori videl Šimona a Andreja, jeho brata, púšťať sieť do mora, lebo boli rybári. A Ježiš im povedal: Poďte za mnou, a učiním vás rybármi ľudí. A hneď opustili svoje siete a išli za ním.

Lk 5:1-3,10-11 A stalo sa, keď sa zástup na neho valil a počúval slovo Božie, a on stál vedľa Genezaretského jazera a videl dve lode, ktoré stály na kraji jazera, s ktorých rybári boli sišli a prali siete, že vstúpil do jednej z tých lodí, ktorá bola Šimonova, a poprosil ho, žeby odtiahol trochu od zeme. A sadnúc si učil zástupy s lode. ... a podobne i Jakoba i Jána, synov Zebedeových, ktorí boli spoločníkmi Šimonovými. A Ježiš povedal Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. A keď pritiahli lode k zemi, opustil všetko a išli za ním.

Jn 1:41-44 A jeden z tých dvoch, ktorí to počuli od Jána a išli za Ježišom, bol Andrej, brat Šimona Petra. Ten najprv našiel svojho vlastného brata, Šimona, a povedal mu: Našli sme Mesiáša (čo je preložené: Kristus čiže Pomazaný). A priviedol ho k Ježišovi. A Ježiš pozrúc na neho povedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfaš (čo znamená v preklade: Peter čiže Skala).Zase nasledujúceho dňa chcel Ježiš vyjsť do Galilee a našiel Filipa a povedal mu: Poď za mnou!

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 4:18-20 A kráčajúc popri mori Galiley, uvidel dvoch bratov, Šimona, ktorému sa vraví Peter, a Andreja, jeho brata, ako do mora hádžu čereň, lebo boli rybári. I vraví im: Poďte za mnou a spravím vás rybármi ľudí. A oni hneď nechali siete a dali sa ho nasledovať.

Mk 1:16-18 A kráčajúc po pri mori Galiley, uvidel Šimona a Andreja, Šimonovho brata, ako v mori rozhadzujú čereň, lebo boli rybári. A Ježiš im povedal: Poďte za mnou a spravím, žeby ste sa stali rybármi ľudí. A hneď svoje siete nechali a dali sa ho nasledovať.

Lk 5:1-3,10-11 I stalo sa, keď sa na neho tisol dav, žeby čul Božie slovo, že on stál pri Gennésaretskom jazere; i uvidel pri tom jazere stáť dve lode, no rybári, ktorí z nich zostúpili, oplakovali siete. I nastúpil do jednej z tých lodí, ktorá bola Šimonova, a jeho požiadal, žeby trochu vyplával od zeme; i usadol a vyučoval davy z tej lode. ... a podobne aj Jakuba a Jána, synov Zebedea, ktorí Šimonovi boli spoločníkmi. A Ježiš k Šimonovi povedal: Neboj sa; odteraz budeš loviť ľudí. A zavedúc lode k zemi, nechali všetko a dali sa ho nasledovať.

Jn 1:40-43 Jeden z tých dvoch, ktorí to boli od Jána začuli a dali sa ho nasledovať, bol Andrej, brat Šimona-Petra; ten najprv vyhľadáva svojho vlastného brata Šimona a vraví mu: Našli sme Mesiáša (to je v preklade Kristus); a zaviedol ho k Ježišovi. Ježiš, zahľadiac sa na neho, povedal: Ty si Šimon, syn Jónu, ty sa budeš volať Kéfas (to sa vykladá Balvan). Zajtrajšieho dňa si Ježiš zaumienil vyjsť do Galiley, i nachodí Filipa a vraví mu: Nasleduj ma.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 4:18-20 Raz keď kráčal po brehu Galilejského mora, uzrel dvoch bratov, Simona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Andreja, ako spúšťali sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou, a urobím vás rybármi ľudí!“ Tu oni hneď opustili siete a nasledovali ho.

Mk 1:16-18 Keď raz šiel po brehu Galilejského mora, zazrel Šimona a jeho brata Andreja spúšťať sieť do mora; boli totiž rybármi. I riekol im Ježiš: „Poďte za mnou, a urobím vás rybármi ľudí." A hneď opustili siete a išli za ním.

Lk 5:1-3,10-11 Raz, keď stál na brehu Genezaretského jazera, tlačil sa k nemu zástup, aby počul slovo Božie. I zazrel pri brehu jazera dve loďky – rybári z nich vystúpili a prali si siete. Vstúpil teda na jednu z lodiek, čo bola Šimonova, a požiadal ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom sa posadil a z loďky učil zástupy. ... podobne i Jakuba a Jána, synov Zebedejových, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. No Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa! Odteraz budeš loviť ľudí." Oni pritiahli svoje loďky k brehu, zanechali všetko a nasledovali jeho.

Jn 1:40-43 Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a odišli za Ježišom, bol Andrej, brat Šimona Petra. Tento najprv vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša.“ – čo v preklade znemaná Pomazaný. I priviedol ho k Ježišovi. Ježiš uprel na neho zrak a povedal mu: „Ty si Šimon, syn Jánov. Budeš sa však volať Kéfas“ – čo v preklade znamená Skala. Druhého dňa sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. (Cestou) stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 4:18-20 A keď chodil popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov, Šimona, nazývaného Peter, a jeho brata Andreja, ako vrhali sieť do mora; boli totiž rybármi. I hovorí im: „Poďte za mnou, a urobím vás rybármi ľudí!“ A oni hneď nechali svoje siete a nasledovali ho.

Mk 1:16-18 A keď išiel popri Galilejskom mori, uvidel Šimona a jeho brata Andreja vrhať sieť do mora; Boli totiž rybármi. I povedal im Ježiš: „Poďte za mnou, a urobím vás rybármi ľudí.“ A hneď zanechali svoje siete a nasledovali ho.

Lk 5:1-3,10-11 Raz, keď sa zástup na neho tlačil, aby počul slovo Božie, stál vedľa Genezaretského jazera. I uzrel dve lode stáť pri (brehu) jazera. Rybári však z nich vystúpili a prali si siete. Vstúpil teda na jednu z lodí, čo bola Šimonova, a požiadal ho, aby trochu odrazil od brehu. I sadol si a z lode učil zástupy. ... podobne i Jakuba a Jána, synov Zebedejových, ktorí boli spoločníkmi Šimona. Tu povedal Ježiš Šimonovi: „Neboj sa! Odteraz budeš loviť ľudí.“ A keď svoje lode pritiahli k brehu, zanechali všetko a nasledovali ho.

Jn 1:40-43 Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Andrej, brat Šimona Petra. Tento najprv nachádza svojho brata Šimona a hovorí mu: „Našli sme Mesiáša“ (čo v preklade znamená Pomazaný). I priviedol ho k Ježišovi. Ježiš pozrel na neho a povedal: „Ty si Šimon, syn Jonášov. Budeš sa volať Kefas“ (čo sa prekladá Kameň). Druhého dňa chcel (Ježiš) odísť do Galiley a nachádza Filipa.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 4:18-20 Keď Ježiš prechádzal popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako hádžu sieť do mora; boli totiž rybári. A povedal im: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí! Oni hneď nechali siete a nasledovali ho.

Mk 1:16-18 Keď prechádzal popri Galilejskom mori, uvidel Šimona a Ondreja, jeho brata, ako hádžu sieť do mora; boli totiž rybári. Ježiš im povedal: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali svoje siete a nasledovali ho.

Lk 5:1-3,10-11 A stalo sa, keď sa dav naňho tlačil, aby počúval Božie slovo a on stál pri Genezaretskom jazere, že uvidel pri brehu stáť dva člny, z ktorých vyšli rybári a prali siete. Nastúpil do jedného z člnov, ktorý patril Šimonovi, a požiadal ho, aby odrazil kúsok od brehu. A keď si sadol, vyučoval z člna davy. ... a podobne aj Jakuba a Jána, Zebedejových synov, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Nato Ježiš povedal Petrovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí! Keď pritiahli člny na breh, všetko opustili a nasledovali ho.

Jn 1:40-43 Jeden z tých dvoch, ktorí o ňom počuli od Jána a nasledovali ho, bol Andrej, brat Šimona Petra. Ten prvý našiel svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša (čo je v preklade Pomazaný). A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho pozrel a povedal mu: Ty si Šimon, syn Jonáša. Budeš sa volať Kéfas (čo sa prekladá ako Peter). Na druhý deň chcel ísť Ježiš do Galiley. Našiel Filipa a povedal mu: Nasleduj ma!

Preklad Nového sveta: Mt 4:18-20 Keď kráčal popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov, Šimona, nazývaného Peter, a Andreja, jeho brata, ako spúšťajú do mora rybársku sieť, lebo boli rybármi. A povedal im: „Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí.“ Ihneď zanechali siete a nasledovali ho.

Mk 1:16-18 Prechádzajúc sa popri Galilejskom mori, uvidel Šimona a Andreja, Šimonovho brata, ako hádžu [siete] do mora, lebo boli rybármi. Ježiš im preto povedal: „Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí.“ Ihneď zanechali svoje siete a nasledovali ho.

Lk 5:1-3,10-11 Raz, keď sa naňho tlačil zástup počúvajúc Božie slovo, stál pri Genezaretskom jazere. A videl dva člny pri brehu jazera; rybári z nich však vystúpili a prali siete. Len čo vstúpil do jedného z člnov, ktorý bol Šimonov, poprosil ho, aby odrazil kúsok od brehu. Potom si sadol a z člna vyučoval zástupy. ... a takisto aj Zebedeových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými podielnikmi. Ježiš však povedal Šimonovi: „Prestaň sa báť. Odteraz budeš loviť živých ľudí.“ Vrátili sa teda s člnmi k brehu a všetko opustili a nasledovali ho.

Jn 1:40-43 Andrej, brat Šimona Petra, bol jeden z tých dvoch, ktorí počuli, čo povedal Ján, a išli za [Ježišom]. Ten našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša„ (čo preložené znamená Kristus). Priviedol ho k Ježišovi. Keď sa Ježiš naňho pozrel, povedal: „Ty si Šimon, Jánov syn; budeš sa volať Kéfas“ (čo sa prekladá: Peter). Na druhý deň chcel odísť do Galiley. A Ježiš našiel Filipa a povedal mu: „Buď mojím nasledovníkom.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 4:18-20 Jedného dňa šiel Ježiš po brehu Galilejského mora a zazrel dvoch mužov, ako spúšťajú siete do vody. Boli to rybári Šimon, neskôr nazývaný Peter, a jeho brat Andrej. Ježiš na nich zavolal: Poďte za mnou a ja vám ukážem, ako zachraňovať duše ľudí!“ Obaja ihneď všetko zanechali a šli za ním.

Mk 1:16-18 V istý deň, keď Ježiš šiel po brehu Galilejského mora, zbadal Šimona a jeho brata Andreja, ako hádžu do vody siete, lebo sa živili rybárstvom. Ježiš na nich zavolal: Poďte za mnou! Ja vás urobím rybármi ľudí!" Ihneď nechali všetko tak a odišli s ním.

Lk 5:1-3,10-11 Jedného dňa stál Ježiš na brehu Genezaretského jazera, obklopený obrovským zástupom ľudí, ktorí sa okolo neho tlačili, lebo chceli počuť Božie slovo. Tu si všimol, že pri brehu sú dva prázdne člny. Rybári z nich vystúpili a prali siete. Nastúpil do jedného člna, ktorý patril Šimonovi, a požiadal ho, aby ho trochu odrazil od brehu. Potom si doň sadol a odtiaľ kázal zástupom. ... žasli nad tým nezvyčajným úlovkom. Nato Ježiš odpovedal Šimonovi: Neboj sa! Odteraz nebudeš loviť ryby, ale budeš zachraňovať ľudí pre mňa." A len čo prirazili s člnmi k brehu, všetko tam nechali a šli s Ježišom.

Jn 1:41-44 Jeden z tých dvoch učeníkov bol Andrej, brat Šimona Petra. Po návšteve u Ježiša vyhľadal svojho brata a povedal mu: Našli sme Mesiáša -- Krista.“ A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: Ty si Šimon, syn Jánov. Odteraz sa budeš volať Peter, to znamená Skala.“ Na druhý deň sa Ježiš rozhodol, že pôjde do Galiley. Stretol tam Filipa a vyzval ho, aby ho nasledoval.

Spor tu nie je, pretože v Matúšovom ani v Markovom evanjeliu sa nepíše, že ich tu stretol prvý krát. Z Jánovho evanjelia vyplýva, že pri Jordáne, kde Ján krstil, sa stretli s Ježišom prvý krát. Keď ich stretol pri mori v Galiley, už to nebolo prvý krát. V Lukášovom evanjeliu je príbeh pri mori najpodrobnejšie popísaný, pričom sám Lukáš kapitolu pred tým spomína, že išiel do Šimonovho domu – Lk 4:38.

 

 

Šiesty rozpor:

Ekumenický preklad: Mk 1:21,29 Tak prišli do Kafarnauma. Hneď v sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. ... Len čo vyšli zo synagógy, vošli s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu.

Lk 4:31,38 Potom zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Tam po sobotách vyučoval. ... Vstal, odišiel zo synagógy a vošiel do Šimonovho domu. Šimonova testiná mala vysokú horúčku a prosili za ňu.

Jn 1:44 Filip bol z Betsaidy, Ondrejovho a Petrovho mesta.

Katolícky preklad: Mk 1:21,29 Prišli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. ... Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu.

Lk 4:31,38 Zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil ... Keď vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu.

Jn 1:44 Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 1:21,29 Prišli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. ... Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu.

Lk 4:31,38 Zišiel do galilejského mesta Kafarnauma a učil ľudí po sobotách ... Keď vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu.

Jn 1:44 Filip bol z Betsaidy, Ondrejovho a Petrovho mesta.

Evanjelický preklad: Mk 1:21,29 Potom vošli do Kafarnaumu. A hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil. ... Len čo vyšli zo synagógy, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimonovho a Ondrejovho.

Lk 4:31,38 Potom zostúpil do galilejského mesta Kafarnaumu a učil ich v dni sobotné. ... Potom odobral sa zo synagógy a vošiel do domu Šimonovho. Šimonovu testinú trápila veľká horúčka. I prosili Ho, aby jej pomohol.

Jn 1:44 Tento Filip bol z Betsaidy, mesta Ondrejovho a Petrovho.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 1:21,29 A vošli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. ... A hneď, keď vyšli zo synagógy, prišli do domu Šimonovho a Andrejovho s Jakobom a Jánom.

Lk 4:31,38 A zišiel do Kafarnauma, do galilejského mesta, a učil ich po sobotách, ... Potom vstal zo synagógy a vošiel do domu Šimonovho. A Šimonovu svokru trápila veľká horúčka, a prosili ho za ňu.

Jn 1:45 A Filip bol z Betsaidy, z mesta Andrejovho a Petrovho.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 1:21,29 I vchodia do Kafarnaúma. A hneď v sobotu vstúpil do synagogy a vyučoval, ... A hneď, vyjdúc z tej synagogy, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimona a Andreja.

Lk 4:31,38 a zišiel do Kafarnaúma, mesta v Galilei, a o sobotách ich vyučoval, ... A vstanúc od tej synagogy, vstúpil domu Šimona. No Šimonova testiná trpela vysokou horúčkou, i požiadali ho za ňu;

Jn 1:44 A ten Filip bol z Bétsaidy, z mesta Andreja a Petra.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 1:21,29 Tak vošli do Kafarnauma. Hneď v sobotu vošiel (Ježiš) do synagógy a učil. ... A len čo vykročili zo synagógy, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimonovho a Andrejovho.

Lk 4:31,38 Potom zostúpil do Kafarnauma, mesta v Galilei, a tam ich vyučoval v sobotné dni. ... Keď opustil synagógu, vošiel do Simonovho domu. Šimonova testiná práve trpela na vysokú horúčku. I poprosili ho, aby jej pomohol.

Jn 1:44 Filip vol tiež z Betsaidy, z mesta Andrejovho a Petrovho.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 1:21,29 vošli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a vyučoval. ... A hneď, keď vyšli zo synagógy, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimonovho a Andrejovho.

Lk 4:31,38 Potom zostúpil do Kafarnauma, mesta v Galilei, a vyučoval ich v sobotné dni. ... Potom sa odobral zo synagógy a vošiel do domu Šimonovho. Svokra Šimonova však bola postihnutá vysokou horúčkou. I prosili ho za ňu.

Jn 1:44 Filip bol tiež z Betsaidy, z mesta Andrejovho a Petrovho.

Preklad Biblia LOGOS: Mk 1:21,29 Prišli do Kafarnauma. Hneď počas šabatu vošiel do synagógy a učil. ... Hneď, ako vyšli zo synagógy, prišli spolu s Jakubom a Jánom do domu Šimona a Andreja.

Lk 4:31,38 Potom zišiel do galilejského mesta Kafarnaum, kde ich vyučoval počas šabatu ... Potom vstal a odišiel zo synagógy a vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu svokru trápila silná horúčka a oni ho prosili za ňu.

Jn 1:44 Filip bol z Betsaidy, Andrejovho a Petrovho mesta.

Preklad Nového sveta: Mk 1:21,29 išli do Kafarnaumu. Keď nastal sabat, vošiel do synagógy a vyučoval. ... Ihneď vyšli zo synagógy a s Jakubom a Jánom išli do domu Šimona a Andreja.

Lk 4:31,38 Odišiel do galilejského mesta Kafarnaum. A vyučoval ich v sabate ... Keď vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu svokru trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu.

Jn 1:44 Filip bol z Betsaidy, z Andrejovho a Petrovho mesta.

Preklad Nádej pre každého: Mk 1:21,29 Ježiš i jeho družina prišli do mesta Kafarnauma a hneď v prvú sobotu vošli do židovskej modlitebne -- synagógy, kde Ježiš začal kázať. ... Keď potom vyšiel zo synagógy, pobral sa s učeníkmi do Šimonovho a Andrejovho domu.

Lk 4:31,38 Pobral sa do Kafarnauma v Galilei a každú sobotu tam vyučoval. ... Zo synagógy sa pobral do domu rybára Šimona. Šimonova svokra bola ťažko chorá a lomcovala ňou vysoká horúčka. Prosili ho, aby ju uzdravil.

Jn 1:45 Filip, podobne ako Andrej a Peter, pochádzal z Betsaidy.

Markovo a Lukášovo evanjelium uvádza, že Šimon Peter a jeho brat mali dom v Kafarnaume, ale v Jánovom evanjeliu sa píše, že ich mesto bola Betsaida. Teoreticky by sa to dalo zharmonizovať tak, že Šimon Peter a jeho brat pochádzali z Betsaidy, ale bývali už v Kafarnaume. Podobne aj Ježiš. Narodil sa v Betleheme, ale prezývali ho Nazaretský, lebo už býval v Nazarete. Ale nie je to veľmi pravdepodobné, lebo načo by uvádzali miesto, kde sa narodili a nie miesto, kde žijú?

Ďalší hovoria, že sa presťahoval kvôli manželke, lebo sa píše, že u neho doma bola jeho svokra. Takže pochádzali z Betsaidy, ale býval teraz už so svokrou v Kafarnaume. Toto je ale nepravdepodobné aj z toho dôvodu, že u nich býval aj jeho brat – ako sa píše v Markovom evanjeliu, išli do domu Šimona a Andreja/Ondreja. Ak by teda pochádzal z Betsaidy, a kvôli tomu, že sa oženil, by sa presťahoval (čo by bolo normálne),  sa sťahoval aj s bratom? Pravdepodobnejšie je, že s bratom tam už býval pred tým, a sa k nim nasťahovala jeho svokra.

Tretia možnosť je pravdepodobnejšia. Mestá Kafarnaum aj Betsaida boli blízko seba pri Tiberiadskom jazere. Ani v Markovom ani v Lukášovom evanjeliu sa výslovne neuvádza, že dom Šimona Petra a jeho brata bol v Kafarnaume. Zo synagógy v Kafarnaume len išli do ich domu. Keďže boli mestá blízko seba, nevylučuje to, že mohli ísť k nim. Keďže boli rybári, tak mali aj loď, čiže doprava bola rýchla. Porovnajte mapy:

Mapa Tiberiadského jazera

Veď potom chodil po celom kraji, takže nič by nebolo na tom nepravdepodobné.

 

 

Siedmy rozpor:

Ekumenický preklad: Mt 5:1-3 Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Prehovoril a začal ich učiť: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Lk 6:17,20 Keď s nimi zostúpil, zastal na rovine a s ním aj veľký zástup jeho učeníkov i veľké množstvo ľudu z celého Judska a Jeruzalema, i z týrskeho a sidonského pobrežia. ... So zrakom upretým na svojich učeníkov povedal: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.

Katolícky preklad: Mt 5:1-3 Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Lk 6:17,20 Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. ... On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 5:1-3 Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Šťastliví, ktorí majú dušu chudobného, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Lk 6:17,20 Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovnom mieste. Bol s ním veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema, aj z týrskeho a sidonského pobrežia. ... On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Šťastní chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.

Evanjelický preklad: Mt 5:1-3 Keď (Ježiš) videl zástupy, vystúpil na vrch, a keď si sadol, pristúpili k Nemu Jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské.

Lk 6:17,20 Keď potom zostúpil s nimi, zastal na rovine a (spolu s Ním) veľký zástup Jeho učeníkov i veľké množstvo ľudu z celého Judska, i z Jeruzalema i z prímorského Týru a Sidonu, ... Vtedy pozdvihol oči na učeníkov a hovoril: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je kráľovstvo Božie.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 5:1-3 A vidiac tie zástupy vyšiel na vrch, a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci, a otvoriac svoje ústa učil ich nasledovne: Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Lk 6:17a,20 A síduc s nimi stál na rovnom mieste i zástup jeho učeníkov a veliké množstvo ľudu z celého Judska a z Jeruzalema a z pomoria Týru a Sidona, ... A on pozdvihol svoje oči na svojich učeníkov a hovoril: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je kráľovstvo Božie!

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 5:1-3 A uvidiac tie davy, vystúpil na vrch, a keď usadol, pristúpili k nemu jeho učeníci. I otvoril svoje ústa a vyučoval ich, vraviac: Blažení chudobní v duchu, pretože tých je kráľovstvo nebies.

Lk 6:17a,20 a zostúpil s nimi, i za- stal na jednom mieste na rovine, aj dav jeho učeníkov a početný zástup ľudu z celého Júdska a Jerúsaléma a prímoria Tyru a Sidóna; ... A on pozdvihol svoje oči na svojich učeníkov a vravel: Blažení vy chudobní, pretože Božie kráľovstvo je vaše.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 5:1-3 Keď Ježiš uzrel zástupy, vystúpil na horu. Tam sa posadil, a jeho učeníci pristúpili k nemu. Potom otvoril ústa a takto ich poučoval: Blažení chudobní duchom, lebo ich je Kráľovstvo nebeské!

Lk 6:17,20 Potom s nimi zostúpil a zastal na rovnom mieste, kde bol početný zástup učeníkov a veľké množstvo ľudu z celého Judska a Jeruzalema, ako aj z prímoria Tyru a Sidonu. ... Vtedy pozdvihol oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blažení chudobní, lebo vaše je Kráľovstvo Božie!

Preklad Bohuslava Košu: Mt 5:1-3 Keď však uvidel zástupy, vystúpil na vrch, a keď si sadol, jeho učeníci pristúpili k nemu. I otvoril ústa a vyučoval ich slovami: „Blažení chudobní duchom, lebo ich je kráľovstvo nebies.

Lk 6:17,20 Keď potom zostúpil s nimi, zostal na rovine a tiež zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celého Judska a Jeruzalema, z prímoria Týru a Sidona, ... A on uprel svoje oči na učeníkov a hovoril: „Blažená chudobní, lebo vaše je kráľovstvo Božie.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 5:1-3 Keď uvidel davy, vyšiel na vrch. Posadil sa a prišli k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: Požehnaní chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo Nebies.

Lk 6:17a,20 Zišiel s nimi a zastal na rovinatom mieste a s ním aj dav jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celého Judska a z Jeruzalema a tiež z pobrežnej oblasti Týru a Sidonu, ... Potom uprel zrak na svojich učeníkov a hovoril: Požehnaní chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo!

Preklad Nového sveta: Mt 5:1-3 Keď videl zástupy, vystúpil na vrch; a keď si sadol, prišli k nemu jeho učeníci; a otvoril ústa a vyučoval ich hovoriac: „Šťastní sú tí, ktorí si uvedomujú svoje duchovné potreby, lebo im patrí nebeské kráľovstvo.

Lk 6:17a,20 A zišiel s nimi dolu a postavil sa na rovnom mieste. Bol tam veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudí z celej Judey a Jeruzalema a z týrskeho a sidonského prímoria, ... A zodvihol oči k svojim učeníkom a hovoril:„Šťastní ste vy, chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.

Preklad Nádej pre každého: Mt 5:1-3 Jedného dňa, keď Ježiš videl zástupy, vystúpil so svojimi učeníkmi na návršie, sadol si medzi nich a učil ich: Ktorí ľudia sú naozaj šťastní? Šťastní sú pokorní, ktorí si o sebe priveľa nemyslia, lebo tým patrí Božie kráľovstvo.

Lk 6:17a,20 Keď zostúpili z vrchu na rovné priestranstvo, očakával ich už veľký zástup Ježišových stúpencov a davy ľudí z Jeruzalema i z celého Judska, ba aj z pobrežných miest Týru a Sidonu. ... Tu sa Ježiš obrátil na svojich učeníkov a povedal: Radujte sa, vy chudobní, lebo vám bude patriť Božie kráľovstvo.

V Matúšovom evanjeliu sa píše, že Ježiš hovoril blahoslavenstvá na vrchu, zatiaľ čo v Lukášovi sa uvádza, že to robil na rovine. Ale v Lukášovom evanjeliu sa výslovne neuvádza, že blahoslavenstvá robil na rovine. Píše sa tam, že bol s apoštolmi na vrchu, potom zostúpil dole, ešte pred tým, ako videl veľký zástup, ktorý ich už čakal. Takže keď zišli dole, mohol ísť zase hore, aby sa k nemu lepšie pomestil zástup.

 

 

Ôsmy rozpor:

Ďalším sporom je meno jedného apoštola:

Ekumenický preklad: Mt 10:2-4 Mená dvanástich apoštolov sú: prvý Šimon, nazývaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub, Zebedejov syn, a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kanaánsky a Judáš Iškariotský, ktorý ho zradil.

Mk 3:16-19 Toto sú Dvanásti, ktorých ustanovil: Šimon, ktorému dal meno Peter,Jakub Zebedejov a Ján, Jakubov brat — ktorým dal meno Boanérges, čo značí synovia hromu,ďalej Ondrej, Filip, Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Alfejov, Tadeáš, Šimon Kanaánsky a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil.

Katolícky preklad: Mt 10:2-4 A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján,Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš,Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.

Mk 3:16-19 Šimona, ktorému dal meno Peter,Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo znamená Synovia hromu,ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejskéhoa Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 10:2-4 Toto sú mená dvanástich apoštolova: prvý Šimon, zvaný Peter, jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján,Filip a Bartolomej, Tomáš a Matúš, mýtnik, Jakub Alfejov a Tadeáš,Šimon Kanaánsky a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil.

Mk 3:16-19 Ustanovil teda týchto Dvanástich: Šimonovi dal meno Peter,potom Jakuba Zebedejovho a Jána, Jakubovho brata, a dal im meno Boanerges, čo značí Synovia hromu,ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kanaánskehoa Judáša Iškariotského, ktorý ho aj zradila.

Evanjelický preklad: Mt 10:2-4 Mená dvanástich apoštolov sú: prvý Šimon, ktorý sa volal Peter, jeho brat Ondrej; Jakub, syn Zebedeov, a jeho brat Ján; Filip a Bartolomej, Tomáš a colník Matúš, Jakub, syn Alfeov, a Tadeus, Šimon Kanaánsky a Judáš Iškariotský, ktorý Ho aj zradil.

Mk 3:16-19 Toto sú dvanásti, ktorých si ustanovil: Šimon, ktorému dal meno Peter, Jakub Zebedeov a Ján, brat Jakubov, týmto dal meno Boanerges, to je Synovia hromu, ďalej Ondrej, Filip, Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Alfeov, Tadeus, Šimon Kanaánsky, Judáš Iškariotský, ktorý Ho aj zradil.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 10:2-4 A mená tých dvanástich apoštolov sú tieto: prvý Šimon, zvaný Peter, a Andrej, jeho brat, a Jakob Zebedeov a Ján, jeho brat. Filip, Bartolomej, Tomáš, colný Matúš, Jakob Alfeov, Lebeus, ktorému bolo dané prímeno Taddeus, Šimon Kananitský a Judáš Iškariotský, ktorý ho i zradil.

Mk 3:16-19 A tedy ustanovil dvanástich, Šimona, ktorému pridal meno Peter, a Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, brata Jakobovho, a pridal im meno: Boanerges, čo je: Synovia hromu; a Andreja a Filipa a Bartolomea a Matúša a Tomáša a Jakoba Alfeovho a Taddea a Šimona Kananitského a Judáša Iškariotského, ktorý ho aj zradil. A prišli do domu.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 10:2-4 A mená tých dvanástich apoštolov sú tieto: prvý Šimon, ktoré mu sa vravelo Peter, a Andrej, jeho brat; Jakub Zebedeov a Ján, jeho brat; Filip a Bartolomej; Tomáš a Matúš, vyberač dávok; Jakub Alfeov a Lebbeus, ktorý bol prezvaný Taddeus; Šimon Kananej a Júdas Iskarióta, ktorý ho aj vydal.

Mk 3:16-19 A Šimonovi pridal meno Peter; a Jakuba Zebedeovho a Jána, Jakubovho brata, a pridal im meno Boanérges, to jest Synovia hromu; a Andreja a Filipa a Bartolomeja a Matúša a Tomáša a Jakuba Alfeovho a Taddea a Šimona Kananeja a Júdu Iskariótu, ktorý ho aj vydal. I prichodia do domu

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 10:2-4 Mená dvanástich apoštolov sú však tieto: Prvý je

Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Andrej. Jakub Zebedejov a jeho brat Ján; Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadej. Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil.

Mk 3:16-19 Ustanovil ich teda dvanástich; Šimona, kterému dal meno Peter, Jakuba, syna Zebedejovho, a Jána, brata Jakubovho, a dal im meno Boanerges, čo znamená: 'Synovia hromu', ďalej Andreja, Filipa, Bartolomeja; Matúša, Tomáša, Jakuba (syna) Alfejovho, Tadeja, Šimona Kanaanského

Preklad Bohuslava Košu: Mt 10:2-4 Mená dvanástich apoštolov sú však tieto: Prvý Šimon, ktorý sa volá Peter, a jeho brat Andrej; Jakub Zebedejov a jeho brat Ján; Filip a Bartolomej; Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Horlivec a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj vydal.

Mk 3:16-19 Ustanovil teda týchto dvanástich: Šimona, ktorému dal meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jána, brata Jakubovho, a dal im meno Boanerges, čo znamená: ,Synovia hromu', ďalej Andreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeja, Šimona Horlivca, a Judáša Iškariotského, ktorý ho aj vydal.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 10:2-4 Toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, nazývaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub – syn Zebedeja, a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a vyberač daní Matúš, Jakub – syn Alfeja, a Lebbeus, zvaný Tadeáš, Šimon Kananita a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil.

Mk 3:16-19 Šimona, ktorému dal meno Peter, Jakuba – syna Zebedeja a Jakubovho brata Jána, ktorým dal meno Boanérges, čo znamená Synovia hromu, Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba – syna Alfeja, Tadeáša, Šimona Kananitu a Judáša Iškariotského, ktorý ho aj zradil. Vošli do domu

Preklad Nového sveta: Mt 10:2-4 Mená dvanástich apoštolov sú: Najprv Šimon nazvaný Peter a jeho brat Andrej; a Jakub, [syn] Zebedeov, a jeho brat Ján; Filip a Bartolomej; Tomáš a Matúš, vyberač daní; Jakub, [syn] Alfeov,Taddeus; Šimon Kananitský a Judáš Iškariotský, ktorý ho neskôr zradil.

Mk 3:16-19 A [skupina] dvanástich, ktorú vytvoril, boli Šimon, ktorému dal tiež prímeno Peter, Jakub, Zebedeov [syn], a Ján, Jakubov brat (ktorým dal tiež prímeno Boanerges, čo znamená Synovia hromu), Andrej, Filip, Bartolomej, Matúš, Tomáš a Jakub, Alfeov [syn], Taddeus a Šimon Kananitský a Judáš Iškariotský, ktorý ho neskôr zradil.

Preklad Nádej pre každého: Mt 10:2-4 Mená týchto dvanástich, ktorých nazval svojimi vyslancami -- apoštolmi, sú: Peter, Petrov brat Andrej, Jakub, syn Zebedejov, jeho brat Ján, Filip, Bartolomej, Tomáš, bývalý colník Matúš, Alfejov syn Jakub, Tadej, Šimon Kanaánsky a Judáš Iškariotský, ktorý ho napokon zradil.

Mk 3:16-19 Boli to: Šimon, ktorému dal meno Peter, Zebedejovi synovia Jakub a Ján, ktorých volal Boanerges, čo znamená Synovia hromu, Andrej, Filip, Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Alfejov, Tadej, Šimon Kanaánsky a Judáš Iškariotský, ktorý ho neskôr zradil.

Podľa Matúšovho a Markovho evanjelia sa jeden z apoštolov volal Tadeáš. Niektoré rukopisy ešte pridávajú, že sa volal aj Lebeus a Tadeáš mu bolo len dané. V Lukášovom evanjeliu a Skutkoch apoštolov sa všetky mená zhodujú, až na toto jedno. Miesto neho uvádzajú Júdu:

Ekumenický preklad: Lk 6:14-16 Šimon, ktorého nazval Petrom, jeho brat Ondrej, Jakub a Ján, Filip a Bartolomej,Matúš, Tomáš, Jakub Alfejov, Šimon, ktorého volali Horlivec,Júda Jakubov a Judáš Iškariotský, ktorý sa stal zradcom.

Sk 1:13 Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov.

Katolícky preklad: Lk 6:14-16 Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána Filipa, Bartolomeja,Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec,Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.

Sk 1:13 Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 6:14-16 Šimona, ktorému dal meno Peter, jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja,Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec,Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.

Sk 1:13 Keď ta prišli, vystúpili do hornej miestnosti, kde bývali. Boli to Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov.

Evanjelický preklad: Lk 6:14-16 Šimona, ktorému dal aj meno Peter, jeho brata Ondreja, Jakuba a Jána, Filipa a Bartolomeja, Matúša a Tomáša, Jakuba Alfeovho, Šimona zvaného Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.

Sk 1:13 Keď tam prišli, vstúpili Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub Alfeov, horlivec Šimon a Judáš Jakubov do vrchnej dvorany, kde občas bývali.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 6:14-16 Šimona, ktorého pomenoval aj Petrom, a Andreja, jeho brata, Jakoba a Jána, Filipa a Bartolomea, Matúša a Tomáša, Jakoba Alfeovho a Šimona, zvaného Zelótu, Júdu Jakobovho, a Judáša Iškariotského, ktorý sa tiež stal zradcom.

Sk 1:13 A keď vošli do mesta, vyšli do vrchnej dvorany, kde sa zdržovali Peter a Jakob a Ján a Andrej, Filip a Tomáš, Bartolomeus a Matúš, Jakob Alfeov a Šimon Zelóta, Horlivec, a Júdas Jakobov.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 6:14-16 Šimona, ktorého aj pomenoval Petrom, a Andreja, jeho brata, [a] Jakuba a Jána, [a] Filipa a Bartolomeja, [a] Matúša a Tomáša, Jakuba Alfeovho a Šimona, ktorý sa volal Horlivec, [a] Júdu, Jakubovho brata, a Júdu Iskariótu, ktorý sa aj stal zradcom, –

Sk 1:13 A keď vošli, vystúpili do vrchnej miestnosti, kde sa často zdržiavali, Peter aj Ján a Jakub a Andrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfeov a Šimon Horlivec a Júdas, Jakubov brat.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 6:14-16 Šimona, ktorého pomenoval Petrom, jeho brata Andreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, zvaného Horlivcom, Júdu (brata) Jakubovho, a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.

Sk 1:13 A keď vošli (do domu), vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali. Boli to: Peter a Ján, Jakub a Andrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub (syn) Alfejov a Šimon Horlivec a Júda Jakubov.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 6:14-16 Šimona, ktorému dal aj meno Peter, jeho brata Andreja, Jakuba a Jána, Filipa a Bartolomeja, Matúša a Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, zvaného Horlivcom, Júdu Jakubovho, a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.

Sk 1:13b Peter a Ján, Jakub a Andrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub, (syn) Alfejov a Šimon Horlivec a Júda jakubov.

Preklad Biblia LOGOS: Lk 6:14-16 Šimona, ktorého nazval Petrom, jeho brata Ondreja, Jakuba a Jána, Filipa a Bartolomeja, Matúša a Tomáša, Jakuba – syna Alfeja, Šimona zvaného Zélota, Júdu – syna Jakuba a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.

Sk 1:13

Preklad Nového sveta: Lk 6:14-16 Šimona, ktorého tiež pomenoval Peter, a jeho brata Andreja, Jakuba a Jána, Filipa a Bartolomeja, Matúša a Tomáša a Jakuba, Alfeovho [syna], a Šimona, ktorý sa nazýva „horlivec“, a Judáša, Jakubovho [syna], a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.

Sk 1:13 A keď vošli, vystúpili Peter a Ján a Jakub a Andrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub, Alfeov syn, a Šimon, horlivec, a Judáš, Jakubov syn, do hornej miestnosti, kde sa zdržiavali.

Preklad Nádej pre každého: Lk 6:14-16 Šimon, ktorému dal meno Peter Andrej, jeho brat

Jakub Ján Filip Bartolomej Matúš, pôvodne výberca Lévi Tomáš Jakub, syn Alfejov Šimon, ktorého volali Horlivec Júda, syn Jakubov Judáš Iškariotský, ktorý ho neskôr zradil.

Sk 1:13 Vrátili sa do mesta, kde v hornej miestnosti domu spoločne bývali Peter, Jakub, Ján, Andrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub, syn Alfejov, Šimon prezývaný Horlivec a Júda, syn Jakubov.

No nič nevylučuje, že niektorí apoštoli mali viacero mien, alebo že im bolo nejaké meno pridané, ako obom Šimonom – jeden sa volal Kéfas/Peter a druhý Horlivec. Veď aj Matúš sa volal Lévi, pričom obe jeho mená sa spomínajú v Lukášovom evanjeliu – Matúš pri zozname apoštolov a Lévi o kapitolu pred tým – Lk 5:27.

 

 

Deviaty rozpor:

Ekumenický preklad: Mt 8:5-13 Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník a prosil ho: Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi. Ježiš mu odpovedal: Prídem a uzdravím ho. Stotník mu na to povedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mne sú zasa podriadení vojaci. Keď poviem jednému: Choď!, tak ide, a druhému: Poď!, tak príde, a svojmu sluhovi: Urob to!, tak to urobí. Keď to Ježiš počul, začudoval sa a povedal tým, čo išli za ním: Amen, hovorím vám, že u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru. No hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v nebeskom kráľovstve, ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Potom Ježiš povedal stotníkovi: Choď a nech sa ti stane tak, ako si uveril. V tej chvíli jeho sluha ozdravel.

Lk 7:3-10 Keď sa stotník dozvedel o Ježišovi, poslal k nemu niekoľkých židovských starších s prosbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Tí prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: Zaslúži si, aby si mu to urobil. Veď miluje náš národ, a postavil nám synagógu. Ježiš išiel teda s nimi. Keď už bol neďaleko jeho domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Nepovažoval som sa preto ani za hodného prísť k tebe. Ale povedz len slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem jednému: Choď, tak ide. A druhému: Poď sem, tak príde. A svojmu sluhovi: Urob to, tak to urobí. Keď to Ježiš počul, prekvapil sa. Obrátil sa k ľuďom, ktorí išli za ním, a povedal: Hovorím vám, takú vieru som nenašiel ani v Izraeli. Keď sa poslovia vrátili domov, našli sluhu zdravého.

Katolícky preklad: Mt 8:5-13 Keď potom vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: »Choď!« - ide; inému: »Poď sem!« - tak príde; a svojmu sluhovi: »Urob toto!« - on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“ A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ A v tú hodinu jeho sluha ozdravel.

Lk 7:3-10 Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil. Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje náš národ; aj synagógu nám postavil.“ Ježiš teda išiel s nimi. A keď už nebol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: „Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie! Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: »Choď!« - ide; inému: »Poď sem!« - tak príde; a svojmu sluhovi: »Urob toto!« - on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa a zástupom, čo ho sprevádzali, povedal: „Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!“ A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 8:5-13 Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník s prosbou: „Pane, chlapec mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Ale stotník odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a moje dieťa ozdravie. Veď aj ja som človek podriadený a mám pod sebou vojakov. Ak niektorému poviem: Choď – ide; inému: Poď sem! – príde; a svojmu sluhovi: Urob toto! – a urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“ A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ A chlapec ozdravel v tú hodinu.

Lk 7:3-10 Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a otroka zachránil. Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje náš národ; aj synagógu nám postavil.“ Ježiš teda išiel s nimi. A keď už nebol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: „Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hodného prísť k tebe. Ale povedz slovo a môj mládenec ozdravie! Veď ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Ak niektorému poviem: ‚Choď!‘, on inému: ‚Poď sem!‘, tak príde a svojmu otrokovi: ‚Urob toto,‘ on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa k zástupu, čo ho sprevádzal, a povedal: „Hovorím vám, takú vieru som nenašiel ani v Izraeli.“ Keď sa poslovia vrátili domov, otroka našli zdravého.

Evanjelický preklad: Mt 8:5-13 Keď vošiel do Kafarnaumu, prišiel k Nemu stotník a prosil Ho: Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a strašne sa trápi. Povedal mu Ježiš: Ja prídem a uzdravím ho. Ale stotník odpovedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu; povedz len slovo a ozdravie môj sluha. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem tomuto: Choď! - ide, a druhému: Poď sem! - príde, a svojmu otrokovi: Urob toto! - urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa a povedal tým, ktorí Ho nasledovali: Vpravde hovorím vám: U nikoho v Izraeli nenašiel som takej viery. Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v kráľovstve nebeskom, ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubov. A stotníkovi Ježiš povedal: Choď a staň sa ti, ako si uveril! I ozdravel mu sluha v tú hodinu.

Lk 7:3-10 Keď (stotník) počul o Ježišovi, poslal k Nemu starších spomedzi Židov s prosbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Oni teda prišli k Ježišovi a prosili Ho naliehavo: Zasluhuje si, aby si mu vyhovel; lebo miluje náš národ a vystavil nám synagógu. Ježiš išiel teda s nimi. A keď nebol už ďaleko od domu, poslal stotník priateľov k Nemu s odkazom: Neustávaj sa, Pane, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto ani seba som nepokladal za hodného ísť k Tebe. Ale povedz slovo, a ozdravie môj sluha. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov; keď poviem tomuto: Choď! - ide, a inému: Poď sem! - príde, a svojmu sluhovi: Sprav toto! - urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa a obrátiac sa k zástupu, ktorý Ho nasledoval, povedal: Hovorím vám: Ani v Izraeli nenašiel som takej viery. Keď sa potom poslovia vrátili domov, našli sluhu zdravého.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 8:5-13 A keď vošiel Ježiš do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník, ktorý ho prosil a hovoril: Pane, môj služobník leží doma porazený a hrozne sa trápi. A Ježiš mu riekol: Ja prijdem a uzdravím ho. A stotník odpovedal a riekol: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo, a môj služobník bude uzdravený. Lebo veď i ja som človek, pod mocou iných majúc pod sebou vojakov, a keď poviem tomuto: Iď! tak ide, a inému: Prijdi! a prijde, a svojmu sluhovi: Učiň toto! a učiní. Keď to počul Ježiš zadivil sa a povedal tým, ktorí išli za ním: Ameň vám hovorím, že ani v Izraelovi som nenašiel tak velikej viery. Ale vám hovorím, že mnohí prijdú od východu aj od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakobom v nebeskom kráľovstve, ale synovia kráľovstva budú vyvrhnutí do zovnútornej tmy; tam bude plač a škrípanie zubami. A potom riekol Ježiš stotníkovi: Iď, a jako si uveril, tak nech sa ti stane! A jeho služobník bol uzdravený v tú hodinu.

Lk 7:3-10 A keď počul o Ježišovi, poslal ku nemu starších zo Židov prosiac ho, žeby prišiel a uzdravil jeho sluhu. A oni prijdúc k Ježišovi prosili ho naliehave a hovorili: Hoden je toho, ktorému to vykonáš, lebo miluje náš národ, aj synagógu nám on vystavil. A Ježiš išiel s nimi. A keď už bol neďaleko od domu, poslal k nemu stotník svojich priateľov a povedal mu: Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, a preto som ani sám seba nepovažoval za hodného prijsť k tebe; ale povedz slovom, a môj sluha bude uzdravený. Lebo veď i ja som človek, postavený pod moc iných, majúc pod sebou vojakov a keď poviem tomuto: Idi! tak ide, a inému: Prijdi! a prijde, a svojmu sluhovi: Učiň toto! a činí. Keď to počul Ježiš, zadivil sa mu a obrátiac sa povedal zástupu: Hovorím vám, že ani v Izraelovi som nenašiel takej veľkej viery. A keď sa poslaní navrátili do domu, našli nemocného sluhu zdravého.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 8:5-13 A keď vstúpil do Kafarnaúma, pristúpil k nemu jeden stotník, snažne ho prosil a vravel: Pane, môj sluha leží v dome ochrnutý v hroznom utrpení. A Ježiš mu vraví: Prídem ja a uzdravím ho. A tenstotník mu v odvetu riekol: Pane, nie som spôsobilý, aby si vstúpil pod môj krov, lež prevrav len slovom a môj sluha bude vyliečený. Veď aj ja som človek pod právomocou a mám pod sebou vojakov, i vravím tomuto: pober sa, a poberá sa; a ďaľšiemu: poď, a prichodí; a svojmu nevoľníkovi: vykonaj toto, a koná. A Ježiš sa, počujúc to, zadivil a povedal tým, ktorí nasledovali: Veru, vravím vám: ani v Israélovi som nenašiel toľkú vieru. No vravím vám, že mnohí od východu a západu prídu a ľahnú s Abrahámom a Isákom a Jakóbom v kráľovstve nebies ku stolu, ale synovia kráľovstva budú vyhnaní do vonkajšej tmy; tam bude plač a zatínanie zubov. A tomu stotníkovi Ježiš povedal: Choď a nech sa ti stane, ako si uveril. A ten jeho sluha bol v onej hodine vyliečený.

Lk 7:3-10 A počujúc o Ježišovi, vyslal k nemu židovských starších, žiadajúc ho, aby prišiel a toho jeho nevoľníka zachránil. A oni, dostaviac sa k Ježišovi, sa u neho naliehavo prihovárali, vraviac: Ten, ktorému by si v tomto vyhovel, je toho hoden, lebo náš národ miluje a sám nám zbudoval synagogu. I poberal sa Ježiš s nimi; no keď už od toho domu nebol veľmi vzdialený, poslal k nemu ten stotník priateľov, odkazujúc mu: Pane, neobťažuj sa, lebo nie som spôsobilý, aby si vstúpil pod môj krov, – preto som ani sám seba neuznal za hodného k tebe prísť, – lež prevrav len slovom a môj sluha bude vyliečený. Veď aj ja som človek v postavení pod právomocou a mám pod sebou vojakov; i vravím tomuto: pober sa, a poberá sa; a ďaľšiemu: poď, a prichodí; a svojmu nevoľníkovi: vykonaj toto, a koná. A Ježiš, počujúc tieto veci, sa mu zadivil, i obrátil sa k davu, ktorý ho nasledoval, a povedal: Vravím vám: ani v Israélovi som nenašiel toľkú vieru. A tí, ktorí boli poslaní, našli, vrátiac sa späť do domu, toho nevoľníka, ktorý bol nemocný, pri dobrom zdraví.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 8:5-13 Keď potom vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu istý stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma porazený a hrozne sa trápi.“ (Ježiš) mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a môj sluha bude zdravý! Lebo aj ja som podriadený a mám pod sebou vojakov. Keď tomuto poviem: „Choď!“ – tak ide; a inému: „Poď!“ – a príde; a svojmu sluhovi: „Urob to!“ – a urobí to.“ Keď to Ježiš počul, udivený Povedal tým, ktorí ho sprevádzali: „Veru, hovorím vám, u nikoho v Izraeli nenašiel som takej veľkej viery. Ale hovorím vám: Mnohí prídu od východu a západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v Kráľovstve nebeskom; synovia Kráľovstva budú však vyhodení von do tmy· tam bude plač a škrípanie zubov.“ A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď, nech sa ti stane, ako si uveril!“ A v tú hodinu sluha bol uzdravený.

Lk 7:3-10 Keď teda počul o Ježišovi, poslal k nemu starších spomedzi Židov s prosbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Keď títo prišli k Ježišovi, naliehavo ho prosili a hovorili: „Zaslúži si, aby si mu to urobil; lebo miluje náš národ a aj synagógu nám on postavil.“ Ježiš teda išiel s nimi. A keď už bol neďaleko od domu, poslal k nemu stotník priateľov s odkazom: „Pane, neustávaj sa! Nie som totiž hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz len slovo, a môj sluha bude uzdravený! Veď aj ja som človek vrchnosti podriadený a mám pod sebou vojakov; poviem tomuto: 'Choď!' a ide; inému však: 'Poď sem!' a príde, a svojmu sluhovi: 'Urob to!' a urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa. A obrátiac sa k zástupu, čo ho nasledoval, povedal: „Hovorím vám, ani v Izraeli som nenašiel toľkú vieru.“ A keď sa poslovia vrátili domov, našli sluhu zdravého.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 8:5-13 A keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu istý stotník a prosil ho: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi.“ A Ježiš mu hovorí: „Prídem a uzdravím ho.“ Ale stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo, a uzdravený bude môj sluha. Lebo aj ja som človek pod autoritou a mám vojakov pod sebou; a keď poviem tomuto: ,Choď!‘ – ide, a inému: ,Poď!‘ – príde, a svojmu otrokovi: ,Urob to!‘ – urobí to.“ A keď to Ježiš počul, zadivil sa a povedal tým, ktorí ho nasledovali: „Skutočne, hovorím vám, ani v Izraeli nenašiel som takú veľkú vieru. Ale hovorím vám, že mnohí prídu od východu a západu a stolovať budú s Abrahámom, Izákom a Jakobom v kráľovstve nebies, ale synovia krá­ľovstva budú vyhodení do vonkajšej tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.“ A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a ako si uveril, nech sa ti stane!“ A v tú hodinub bol jeho sluha uzdravený.

Lk 7:3-10 Keď však počul o Ježišovi, poslal k nemu starších zo Židov s prosbou, aby prišiel a zachránil mu otroka. A keď títo prišli k Ježišovi, naliehavo ho prosili a hovorili: „Hoden je, aby si mu vyhovel; miluje totiž náš národ a aj synagógu nám on vystaval.“ Ježiš teda išiel s nimi. A keď už nebol ďaleko od domu, poslal k nemu sotník priateľov s odkazom: „Pane, neustávaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto ani seba som nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo, a uzdravený bude môj sluha. Veď aj ja som človek podriadený autorite a mám pod sebou vojakov; poviem tomuto: ,Choď' a ide, a inému: ,Poď' a príde, a svojmu otrokovi: ,Urob to!' a urobí.“ Keď to však Ježiš počul, zadivil sa; a obrátiac sa k zástupu, ktorý ho nasledovali, povedal: „Hovorím vám, ani v Izraeli nenašiel som takú veľkú vieru.“ A keď sa poslovia vrátili domov, našli otroka zdravého.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 8:5-13 Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník a prosil ho: Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a strašne trpí. Ježiš mu povedal: Prídem a uzdravím ho. Stotník mu odpovedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha bude uzdravený. Veď aj ja som človek podliehajúci autorite a mám pod sebou vojakov. Tomu poviem: Choď! a on ide, inému: Príď! a príde, svojmu otrokovi: Urob toto! a on to urobí. Keď to Ježiš počul, začudoval sa a povedal tým, ktorí ho nasledovali: Veru, hovorím vám: Ani v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru! Ale hovorím vám, že mnohí prídu z východu aj zo západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v kráľovstve Nebies, no synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami. Potom Ježiš povedal stotníkovi: Choď a nech sa ti stane, ako si uveril! V tú hodinu bol jeho sluha uzdravený.

Lk 7:3-10 A keď sa dopočul o Ježišovi, poslal za ním židovských starších s prosbou, aby prišiel a uzdravil jeho otroka. Tí prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: Je hoden toho, aby si to preňho urobil, lebo miluje náš národ, aj synagógu nám postavil. Ježiš išiel s nimi. A keď už bol neďaleko domu, stotník za ním poslal priateľov so slovami: Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu; preto som ani seba nepovažoval za hodného prísť k tebe; ale povedz slovo a môj sluha bude uzdravený. Veď aj ja som človek podliehajúci autorite a mám pod sebou vojakov; tomu poviem: Choď! a ide a inému: Príď! a príde a svojmu otrokovi: Urob toto! a urobí. Keď to Ježiš počul, začudoval sa mu, obrátil sa k davu, ktorý ho nasledoval, a povedal: Hovorím vám: Takú veľkú vieru som nenašiel ani v Izraeli! A keď sa poslovia vrátili domov, chorého otroka našli zdravého.

Preklad Nového sveta: Mt 8:5-13 Keď vošiel do Kafarnaumu, prišiel k nemu istý dôstojník a naliehavo ho prosil hovoriac: „Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a trpí hrozné muky.“ Povedal mu: „Keď tam prídem, uzdravím ho.“ Dôstojník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a môj sluha bude uzdravený. Veď i ja som človek podriadený moci a mám pod sebou vojakov a poviem jednému: ‚Choď!‘ a on ide, a inému: ‚Poď!‘ a on príde, a svojmu otrokovi: ‚Urob toto!‘ a on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, udivený povedal tým, čo ho nasledovali: „Hovorím vám pravdu: U nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru. Ale hovorím vám, že prídu mnohí z východu a zo západu a spočinú pri stole s Abrahámom a Izákom a Jakobom v nebeskom kráľovstve, zatiaľ čo synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude [ich] plač a škrípanie zubami.“ Nato Ježiš povedal dôstojníkovi: „Choď. Nech sa ti stane podľa tvojej viery.“ A sluha bol v tú hodinu uzdravený.

Lk 7:3-10 Keď počul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a zachránil jeho otroka.Potom tí, čo prišli k Ježišovi, s vážnosťou a naliehavo ho prosili hovoriac: „Je hoden toho, aby si to preňho urobil, lebo miluje náš národ a postavil nám synagógu.“ Ježiš teda vyšiel s nimi. Ale keď bol neďaleko domu, dôstojník už poslal priateľov, aby mu povedali: „Pane, neobťažuj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa nepovažoval za hodného, aby som prišiel k tebe. Ale povedz slovo a nech je môj služobník uzdravený. Veď aj ja som človek podriadený moci a mám pod sebou vojakov a poviem jednému: ‚Choď!‘ a on ide, a inému: ‚Poď!‘ a on príde, a svojmu otrokovi: ‚Urob toto!‘ a on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa, obrátil sa k zástupu, ktorý ho nasledoval, a povedal: „Hovorím vám: Dokonca ani v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru.“ A keď prišli späť do domu tí, čo boli poslaní, našli otroka zdravého.

Preklad Nádej pre každého: Mt 8:5-13 Keď prichádzal do Kafarnauma, pristúpil k nemu rímsky stotník a poprosil ho: Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a trpí hroznými bolesťami.“ Ježiš mu odpovedal: Prídem a uzdravím ho.“ Tu mu stotník povedal: Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu. No stačí tvoje slovo a bude zdravý. Veď ja viem, ako to je: Ja sám som podriadený, ale mám aj pod sebou vojakov. Ak niektorému poviem: Choď!, tak ide, a inému: Poď!, tak príde, a ak poviem sluhovi: Urob to!, tak to vykoná. A ty máš takú moc nad chorobami.“ Keď to Ježiš počul, začudoval sa a povedal tým, čo šli s ním: Vravím vám, že s takou veľkou vierou som sa nestretol v celom Izraeli. A bude to veru tak, že mnohí ľudia zo všetkých strán sveta zaujmú miesto pri stole v nebeskom kráľovstve s Abrahámom, Izákom a Jakobom, kým Izraeliti, pre ktorých bolo kráľovstvo pripravené, budú hnaní do temnôt, kde bude plač a škrípanie zubami.“ Potom sa opäť obrátil k stotníkovi: Vráť sa domov! To, čomu si uveril, sa stalo!“ A sluha bol v tej chvíli uzdravený.

Lk 7:3-10 Keď sa dôstojník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a uzdravil jeho sluhu. Tí sa pobrali k Ježišovi a naliehavo ho prosili: Zaslúži si, aby si mu pomohol. Má rád náš národ, ba dal nám postaviť aj synagógu.“ Ježiš šiel s nimi. A keď už bol neďaleko dôstojníkovho domu, ten poslal k nemu svojich priateľov s odkazom: Pane, neobťažuj sa, nie som hoden, aby si vstúpil pod moju strechu. Preto som sa ani neodvážil prísť za tebou osobne. No stačí, ak povieš slovo, a môj sluha určite vyzdravie. Veď aj ja sa musím podriaďovať rozkazom vyšších dôstojníkov a sám dávam príkazy vojakom. Ak niektorému poviem:Choď!, tak ide, a ak rozkážem inému: Príď!, tak príde. A ak poviem svojmu sluhovi:Urob to!, tak to urobí!“ Keď to Ježiš počul, bol veľmi prekvapený. Obrátil sa k zástupu, ktorý ho sprevádzal, a povedal: Vravím vám, že ani v izraelskom národe som nestretol človeka, ktorý by mal takú veľkú vieru!“ Keď sa dôstojníkovi poslovia vrátili domov, našli sluhu zdravého.

V Matúšovom a Lukášovom evanjeliu máme veľmi podobný príbeh o stotníkovi a jeho chorom sluhovi. Je tu ale spor a to taký, že v jednom evanjeliu sa píše, že prišiel za ním stotník osobne, a v druhom, že poslal sluhov. Vysvetlenie, že ide o dva rôzne príbehy neobstojí, pretože sú až veľmi podobné.

Ďalšie vysvetlenie hovorí, že oba sú pravdivé, pretože rovnako ako dnes, keď Pán pošle svojho sluhu aby povedal niečo v jeho mene, povie sa, že to sám povedal. Ani toto vysvetlenie neobstojí, pretože v Matúšovom evanjeliu sa jasne píše, že PRISTÚPIL k nemu stotník!

 

 

Desiaty rozpor:

Ekumenický preklad: Mt 14:2 Svojim sluhom povedal: Toto je Ján Krstiteľ! Vstal z mŕtvych, a preto pôsobia v ňom zázračné sily.

Mk 6:16 Keď to počul Herodes, povedal: To Ján, ktorého som dal sťať, vstal z mŕtvych.

Lk 9:9 Herodes povedal: Jána som dal sťať. Kto je potom ten, o kom počúvam takéto veci? A chcel ho vidieť.

Katolícky preklad: Mt 14:2 a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“

Mk 6:16 Keď to Herodes počul, povedal: „To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať.“

Lk 9:9 A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 14:2 a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobia divotvorné sily.“

Mk 6:16 Ale keď to Herodes počul, povedal: „To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať.“

Lk 9:9 Herodes hovoril: „Jána som dal sťať. Kto je teda ten, o ktorom počúvam také veci?“ A žiadal si ho vidieť.

Evanjelický preklad: Mt 14:2 a povedal svojim sluhom: Toto je Ján Krstiteľ; vstal z mŕtvych, preto pôsobí v ňom zázračná moc.

Mk 6:16 Keď to však počul Herodes, povedal: Ján, ktorého som dal sťať, vstal z mŕtvych.

Lk 9:9 I povedal Herodes: Jána som dal sťať. Kto je to teda, o ktorom počúvam také veci? A žiadal si Ho vidieť.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 14:2 a povedal svojim služobníkom: To je Ján Baptista, on vstal z mŕtvych, a preto pôsobia v ňom tie divotvorné moci.

Mk 6:16 Ale keď to počul Heródes, povedal: To je Ján, ktorého som ja sťal; on vstal z mŕtvych.

Lk 9:9 A Heródes povedal: Jána som ja sťal, ale kto je tento, o ktorom ja čujem také veci? A hľadal možnosť vidieť ho.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 14:2 a povedal svojim sluhom: Toto je Ján, krstiteľ; on bol od mŕtvych vzkriesený a pre túto príčinu v ňom prejavujú svoju silu tie mocné činy.

Mk 6:16 No Héródés počujúc to vravel: Ján, ktorého som ja sťal – ten to je, on bol vzkriesený [spomedzi mŕtvych].

Lk 9:9 A Héródés povedal: Jána som sťal ja, no kto je tento, o ktorom čujem takéto veci? I bol žiadostivý uvidieť ho.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 14:2 V tom čase vladár Herodes počul zvesť o Ježišovi a povedal svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Ten vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobia divotvorné sily“

Mk 6:16 Keď to Herodes počul, povedal: „Ján, ktorého som bol dal sťať, ten vstal z mŕtvych.“

Lk 9:9 Ale Herodes vravel: „Jána som dal sťať. Kto je však tento, o ktorom také veci počúvam?“ I žiadal si ho vidieť.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 14:2 a povedal svojim sluhom: „Toto je Ján Krstiteľ; vstal z mŕtvych, a preto pôsobia v ňom také sily.“

Mk 6:16 Keď to však Herodes počul, povedal: „Ján, ktorého som sťal, vstal z mŕtvych.“

Lk 9:9 Herodes však povedal: „Jána som ja dal sťať. Kto však je ten, o ktorom počúvam také veci?“ I žiadal si ho vidieť.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 14:2 a povedal svojim služobníkom: To je Ján Krstiteľ! Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobia zázračné sily.

Mk 6:16 Keď to však počul Herodes, povedal: To je Ján, ktorého som ja sťal. Vstal z mŕtvych!

Lk 9:9 Herodes povedal: Jána som dal stať ja. Kto je potom ten, o ktorom počúvam takéto veci? A túžil ho vidieť.

Preklad Nového sveta: Mt 14:2 a povedal svojim sluhom: „To je Ján Krstiteľ. Bol vzkriesený z mŕtvych, a preto v ňom pôsobia mocné skutky.“

Mk 6:16 Keď to však počul Herodes, hovoril: „Ján, ktorého som sťal, ten bol vzkriesený.“

Lk 9:9 Herodes povedal: „Jána som sťal. Kto je teda ten, o ktorom toho toľko počujem?“ Preto sa ho snažil uvidieť.

Preklad Nádej pre každého: Mt 14:2 a povedal svojim dvoranom: To je akiste Ján Krstiteľ! Vstal z mŕtvych, a preto má zázračnú moc!“

Mk 6:16 No keď to počul Herodes, usúdil: Je to Ján, ktorému som dal sťať hlavu. Určite vstal z mŕtvych.“

Lk 9:9 „Ja som predsa dal Jána sťať,“ vravel si Herodes. „Kto len môže byť ten človek, o ktorom počúvam také zvláštne veci?“ Preto veľmi túžil stretnúť sa s ním.

Niektorí vravia, že v Matúšovom a Markovom evanjeliu si Herodes myslí, že je to Ján, ktorého dal stať, zatiaľ čo v Lukášovom evanjeliu si nemyslí, že je to Ján, ktorého dal stať, inak by sa nepýtal, kto to je. Tu ja nevidím odporovanie si. Ak by si nemyslel, že je to Ján, ktorého dal stať, tak prečo by ho vôbec spomínal? Veď mohol najprv len všeobecne konštatovať, že Jána dal stať, potom sa spýtať kto je tento muž, ktorý mu ho veľmi pripomína a nakoniec povedať, že to je vlastne on, lebo bol vzkriesený z mŕtvych.

 

 

Jedenásty rozpor:

Ekumenický preklad: Mt 10:10 neberte si ani kapsu na cestu, ani dvoje šiat, ani sandále, ani palicu. Veď robotník si zaslúži svoj pokrm.

Mk 6:8 Prikazoval im, aby si na cestu okrem palice nič nebrali; ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska,

Lk 9:3 Povedal im: Nič si neberte na cestu; ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat.

Katolícky preklad: Mt 10:10 ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm.

Mk 6:8 a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu, ani peniaze do opaska,

Lk 9:3 A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 10:10 ani kapsu na cestu, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoje jedlo.

Mk 6:8 Prikázal im, aby si na cestu nebrali nič okrem palice, ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska,

Lk 9:3 Povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze; ani dvoje šiat nemajte.

Evanjelický preklad: Mt 10:10 ani len kapsu na cestu, ani dve košele, ani obuv, ani palicu, veď robotník si zaslúži svoj pokrm.

Mk 6:8 a prikázal im nebrať si na cestu nič okrem palice - ani chlieb, ani kapsu, ani medené peniaze do opaska,

Lk 9:3 Povedal im: Nič si neberte na cestu, ani palicu, ani kapsu, ani chleba, ani strieborné peniaze, ani dve košele;

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 10:10 ani kapsy na cestu ani po dvoje sukieň ani sandálov ani palice, lebo robotník je hoden svojho pokrmu.

Mk 6:8 a prikázal im, aby nebrali ničoho na cestu krome samej palice, ani kapsy ani chleba ani peňazí do opasku,

Lk 9:3 a povedal im: Neberte ničoho na cestu ani palice ani kapsy ani chleba ani peňazí ani nemať po dvoje sukieň.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 10:10 nie kapsu na cestu ani dve tuniky ani opánky ani palicu, pracovník je predsa hoden svojej stravy.

Mk 6:8 a dal im pokyny, aby si nič nebrali na cestu, iba ak jedine palicu, nie kapsu, nie chleba, nie peňazí do opaska,

Lk 9:3 A povedal k nim: Nič na cestu neberte, ani palicu ani kapsu ani chleba ani peňazí, ani nemať po dvoch tunikách.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 10:10 ani len kapsu na cestu, ani dva obleky, ani obuv, ani palicu. Lebo hoden je robotník svojho pokrmu.

Mk 6:8a Prikázal im tiež, aby si okrem palice nič nebrali na cestu, ani chleba, ani kapsu, ani peňazí do opaska,

Lk 9:3 I povedal im: „Nič si neberte na cestu, ani palicu, ani kapsu, ani chleba, ani peňazí a nemajte ani dve tuniky!

Preklad Bohuslava Košu: Mt 10:10 ani kapsu na cestu, ani dvoje šiat, ani sandále, ani palicu! Lebo hoden je robotník svojho pokrmu.

Mk 6:8 A prikázal im, aby si okrem palice nič nebrali na cestu, ani chleba, ani kapsu, ani peňazí do opaska,

Lk 9:3 I povedal im: „Nič si neberte na cestu, ani palicu, ani kapsu, ani chleba, ani peňazí, ani dvoje šiat nemajte!

Preklad Biblia LOGOS: Mt 10:10 ani kapsu na cestu, ani dve tuniky, ani sandále, ani palice, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm.

Mk 6:8 a prikázal im, aby si na cestu nebrali nič okrem palice; ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze do opaska,

Lk 9:3 a povedal im: Nič si neberte na cestu; ani palice, ani kapsu, ani chlieb, ani striebro, ani dve tuniky.

Preklad Nového sveta: Mt 10:10 ani vak na jedlo na cestu ani dva spodné odevy ani sandále alebo palicu; lebo robotník si zaslúži svoj pokrm.

Mk 6:8 Prikázal im tiež, aby si na cestu nebrali nič okrem palice, nijaký chlieb, ani vak na jedlo, ani medené peniaze v opaskoch,

Lk 9:3 a povedal im: „Neberte si na cestu nič, ani palicu, ani vak s jedlom, ani chlieb, ani strieborné peniaze; ani si neberte dva spodné odevy.

Preklad Nádej pre každého: Mt 10:10 ani kapsu so šatstvom a obuvou, ba ani palicu na obranu. Ako robotník dostáva mzdu, tak aj tí, ktorým budete slúžiť, by sa mali o vás postarať.

Mk 6:8 Prikázal im, aby si na cestu okrem palice nič nebrali: ani chlieb, ani nijakú batožinu, ani peniaze,

Lk 9:3 Povedal im: Nič si neberte na cestu, ani palicu, ani tašku, ani chlieb, ani peniaze, ba ani odev na prezlečenie.

Matúšovo aj Lukášovo evanjelium uvádza, že si nemohli zobrať zo sebou ani palicu. To je ale v rozpore s Markovým evanjeliom, kde Ježiš dovoľuje vziať si palicu. Rozpor sa dá vysvetliť tak, ak si pozrieme grécky text. Totižto rôzne evanjeliá používajú rôzne slová a teda rôzne slová môžu mať aj odlišné výrazy. V Matúšovom evanjeliu Mt 10:9 sa slovu "vziať" grécky exivalent "κτήσησθε", odvodeného od slova "κτάομαι". Toto slovo znamená "získať pre seba, nadobudnúť, zaobstarať", či dokonca "kúpiť". Takže by to malo byť v zmysle "nezháňajte, nezaobstarávajte, nezískavajte, ..." Niektoré preklady to aj takto prekladajú. Takže v Matúšovom evanjeliu sa nepíše, že si nemôžu zobrať palicu, ale že nemôžu nadobudnúť palicu. V Lukášovom a Markovom evanjeliu je použité slovo "αἴρετε", odvodeného od slova "αἴρω", ale obaja ho používajú v inom zmysle. Vo veršoch, kde toto slovo používa Lukáš, je vo význame "vziať" v zmysle "nadobudnúť, získať". U Marka má význam "niesť". Pre význam "niesť" používa Lukáš slovo "βαστάζω", napríklad v Lk 14:27, kde sa píše aby niesli svoj kríž. Žial, ak si podrobnejšie pozrieme verše, v ktorých sa nachádza slovo "αἴρω", zisťujeme, že ide o ekvivalentné verše, preto je význam v nich rovnaký a vysvetlenie neobstojí.

 

 

Dvanásty rozpor:

Ekumenický preklad: Mt 17:1 O šesť dní vzal Ježiš Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty.

Mk 9:2 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich do ústrania na vysoký vrch. Tam sa pred nimi premenil.

Lk 9:28 Asi osem dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa.

Katolícky preklad: Mt 17:1 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty.

Mk 9:2 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil.

Lk 9:28 Asi o osem dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 17:1 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty.

Mk 9:2 O šesť dní Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba, Jána a vyviedol ich samých na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil.

Lk 9:28 Asi o osem dní po tých slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa.

Evanjelický preklad: Mt 17:1 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty.

Mk 9:2 Po šiestich dňoch vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi;

Lk 9:28 Asi o osem dní po týchto rečiach vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 17:1 A po šiestich dňoch pojal Ježiš Petra, Jakoba a Jána, jeho brata, a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne,

Mk 9:2 Potom po šiestich dňoch povolal Ježiš so sebou Petra, Jakoba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne, samotných. A premenil sa pred nimi,

Lk 9:28 A stalo sa po týchto rečiach tak asi osem dní, že pojal so sebou Petra, Jána a Jakoba a vyšiel na vrch modliť sa.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 17:1 A po šiestich dňoch so sebou Ježiš berie Petra a Jakuba a Jána, jeho brat, a vyvádza ich na vysoký vrch do ústrania.

Mk 9:2 A po šiestich dňoch so sebou Ježiš berie Petra a Jakuba s Jánom a vyvádza ich samotných na vysoký vrch do ústrania. A bol pred nimi premenený

Lk 9:28 A po týchto slovách, asi osem dní, sa stalo, že so sebou vzal Petra a Jána a Jakuba a vystúpil na vrch pomodliť sa.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 17:1 Po šiestich dňoch vzal Ježiš Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich osve na vysokú horu,

Mk 9:1 Po šiestich dňoch vzal Ježiš Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich so sebou na vysokú horu, kde sa premenil pred nimi.

Lk 9:28 Asi o osem dní po týchto rečiach vzal si Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na horu pomodliť sa.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 17:1 po šiestich dňoch berie si Ježiš Petra, Jakuba a Jána, jeho brata, a vyvádza ich osamote na vysoký vrch.

Mk 9:2 po šiestich dňoch berie si Ježiš petra, jakuba a Jána, a vyvádza ich osamote na vysoký vrch. I premenil sa pred nimi.

Lk 9:28 Asi za osem dní po týchto rečiach vzal si Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 17:1 Po šiestich dňoch vzal Ježiš Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do ústrania.

Mk 9:2 Po šiestich dňoch vzal Ježiš Petra, Jakuba a Jána, vyviedol ich do ústrania na vysoký vrch a premenil sa pred nimi.

Lk 9:28 A stalo sa asi osem dní po týchto rečiach, že vzal Petra, Jána a Jakuba a vyšiel na vrch, aby sa modlil.

Preklad Nového sveta: Mt 17:1 Po šiestich dňoch vzal Ježiš Petra a Jakuba a jeho brata Jána so sebou a vyviedol ich samotných na vysoký vrch.

Mk 9:2 Ježiš teda o šesť dní vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich samých na vysoký vrch. A bol pred nimi premenený

Lk 9:28 Skutočne, asi osem dní po týchto slovách vzal Petra a Jána a Jakuba so sebou a vystúpili na vrch modliť sa.

Preklad Nádej pre každého: Mt 17:1 Po šiestich dňoch vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyšli na vysoký vrch, aby boli sami.

Mk 9:2 Po šiestich dňoch vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vystúpili spolu na jeden z vrchov. Boli tu celkom sami. Zrazu sa s Ježišom stala zvláštna zmena.

Lk 9:28  Asi o týždeň po tomto rozhovore vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vystúpili na vrch modliť sa.

V Matúšovom a Markovom evanjeliu sa píše, že ich vzal k hore o 6 dní, ale v Lukášovom evanjeliu sa píše že to bolo o 8 dní. Ale Lukáš nedáva konkrétny počet dní, dáva len približný počet dní, čo vyjadruje časticou asi. Ďalej je možné, že Lukáš pridáva aj samotný deň, kedy došlo k premene, lebo z ostatných evanjelií to vyznieva tak, že až na siedmy deň bola premena.

 

 

Trinásty rozpor:

Ekumenický preklad: Mt 20:20-21 Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, klaňala sa a prosila ho o niečo. On sa jej opýtal: Čo chceš? Povedala mu: Povedz, aby títo moji dvaja synovia v tvojom kráľovstve sedeli jeden po tvojej pravici a druhý po tvojej ľavici.

Mk 10:35-37 Vtedy prišli k nemu Zebedejovi synovia Jakub a Ján s prosbou: Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa požiadame. Ježiš sa opýtal: Čo chcete, aby som pre vás urobil? Odpovedali mu: Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.

Katolícky preklad: Mt 20:20-21 Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“

Mk 10:35-37 Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“ On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 20:20-21 Vtedy prišla k nemu matka Zebedejových synov so svojimi synmi, prestrela sa tvárou k zemi a chcela o niečo prosiť. On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“

Mk 10:35-37 Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a povedali mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“ On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ Oni mu odpovedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“

Evanjelický preklad: Mt 20:20-21 Vtedy prišla k Nemu matka synov Zebedeových so svojimi synmi, poklonila sa Mu a prosila niečo od Neho. On sa jej opýtal: Čo chceš? Odvetila Mu: Rozkáž, aby títo moji dvaja synovia sedeli Ti jeden na pravici a druhý na ľavici v Tvojom kráľovstve.

Mk 10:35-37 Vtedy prišli k Nemu Jakub a Ján, synovia Zebedeovi, a povedali Mu: Majstre, chceme, aby si nám urobil, o čo Ťa prosíme. A On im povedal: Čo chcete, aby som vám urobil? Odpovedali Mu: Daj nám, aby sme Ti sedeli jeden na pravici, druhý na ľavici v Tvojej sláve.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 20:20-21 Vtedy pristúpila k nemu matka synov Zebedeových so svojimi synmi, klaňala sa mu a prosila čosi od neho. A on jej povedal: Čo chceš? A riekla mu: Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli jeden po tvojom pravom a druhý po tvojom ľavom boku v tvojom kráľovstve.

Mk 10:35-37 A pristúpili k nemu Jakob a Ján, synovia Zebedeovi, a povedali mu: Učiteľu, chceme, žeby si nám učinil, za čokoľvek by sme ťa poprosili. A on im riekol: Čo chcete, aby som vám učinil? A oni mu povedali: Daj nám, aby sme jeden po tvojom pravom a druhý po tvojom ľavom boku sedeli v tvojej sláve.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 20:20-21 Tu k nemu pristúpila mať synov Zebedea so svojimi synmi, klaňala sa a čosi od neho žiadala; a on jej povedal: Čo si želáš? Vraví mu: Povedz, aby títo dvaja moji synovia v tvojom kráľovstve usadli jeden po tvojej pravici a jeden po tvojej ľavici.

Mk 10:35-37 I prikročujú k nemu Jakub a Ján, tí synovia Zebedea, a vravia [mu]: Učiteľu, želáme si, aby si nám spravil, čokoľvek si od teba vyžiadame. A on im povedal: Čo si želáte, žeby som vám spravil? A oni mu povedali: Daj nám, aby sme usadli, jeden po tvojej pravici a jeden po tvojej ľavici, v tvojej sláve.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 20:20-21 Vtedy prišla k nemu matka Zebedejcov so svojimi synmi, poklonila sa mu a prosila ho o čosi. On sa jej opýtal: „Čo si praješ?" Odpovedala mu: „Rozkáž, aby títo dvaja moji synovia sedeli s tebou v tvojom Kráľovstve jeden na pravej a druhý na ľavej strane!"

Mk 10:35-37 Tu pristúpili k nemu synovia Zebedejovi, Ján a Jakub, a povedali mu: „Učiteľu, chceme, aby si nám urobil, o čo ťa poprosíme." On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?" I povedali mu: „Daj nám v tvojej sláve sedieť s tebou jednému na pravej a druhému na ľavej strane!"

Preklad Bohuslava Košu: Mt 20:20-21 Vtedy prišla k nemu matka synov Zebedejových so svojimi synmi, poklonila sa a prosila ho o čosi. On jej povedal: „Čo chceš?“ Ona mu hovorí: „Povedz, aby títo dvaja moji synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po tvojej ľavici.“

Mk 10:35-37 Tu pristúpili k nemu Jakub a Ján, synovia Zebedejovi, a hovoria mu: „Učiteľu, chceme, aby si nám urobil, o čo ťa poprosíme.“ On im však povedal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ I povedali mu: „Daj nám, aby sme sedeli jeden po tvojej pravici a druhý po tvojej ľavici v tvojej sláve“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 20:20-21 Vtedy k nemu prišla matka Zebedejových synov so svojimi synmi, klaňala sa mu a prosila ho o niečo. On jej povedal: Čo chceš? Povedala mu: Povedz, aby títo dvaja moji synovia sedeli jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici v tvojom kráľovstve.

Mk 10:35-37 Prišli k nemu Jakub a Ján, Zebedejovi synovia, a povedali: Učiteľ, chceme, aby si pre nás urobil čokoľvek, o čo ťa požiadame. A on im povedal: Čo chcete, aby som pre vás urobil? Povedali mu: Daj nám, aby sme v tvojej sláve sedeli jeden po tvojej pravici a druhý po tvojej ľavici.

Preklad Nového sveta: Mt 20:20-21 Potom k nemu pristúpila matka synov Zebedeových so svojimi synmi, vzdala mu poctu a o niečo ho prosila. Povedal jej: „Čo chceš?“ Ona mu povedala: „Daj slovo, aby sa títo moji dvaja synovia posadili jeden po tvojej pravici a druhý po tvojej ľavici v tvojom kráľovstve.“

Mk 10:35-37 Jakub a Ján, dvaja Zebedeovi synovia, prikročili k nemu a povedali mu: „Učiteľ, chceme, aby si pre nás urobil, o čokoľvek ťa požiadame.“ Povedal im: „Čo chcete, aby som pre vás urobil?“ Riekli mu: „Dovoľ nám, aby sme sa v tvojej sláve posadili jeden po tvojej pravici a jeden po tvojej ľavici.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 20:20-21 Tu pristúpila k Ježišovi Zebedejova manželka so svojimi synmi Jakubom a Jánom. Úctivo pozdravila a predniesla svoje želanie: Sľúb mi, že dáš mojim synom najčestnejšie miesta po svojom boku, až sa ujmeš vlády."

Mk 10:35-37 Potom k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a povedali mu: Majstre, chceli by sme ťa o niečo poprosiť." Ježiš sa spýtal: Čo odo mňa žiadate?" Odpovedali mu: Keď raz zasadneš na trón vo svojom kráľovstve, chceli by sme sedieť najbližšie pri tebe, každý z jednej strany."

Medzi Matúšovím a Markovím evanjeliom je spor, pretože žiadosť o to, aby Ján a Jakub Zebedejoví sedeli po pravici a ľavici Ježiša v jeho kráľovstve, žiada u Matúša ich matka, zatiaľ čo u Marka oni sami. Jedno vysvetlenie hovorí, že najprv žiadala ona, vzápätí o to isté požiadali oni dvaja a až potom Ježiš odpovedal, veď je napísané u Matúša, že všetci traja tam išli k nemu a Ježiš odpovedal v množnom čísle. No, ale tu nejde o to, kto bol prítomný, ale kto sa pýtal a odpoveď v množnom čísle je práve preto, že tam boli všetci traja. Ďalšie vysvetlenie je, že najprv prišli oni dvaja a keď ich odmietol, tak prišli aj s matkou. Toto vysvetlenie je ešte pochybnejšie.

 

 

Štrnásty rozpor:

Ekumenický preklad: Mt 21:7 Priviedli oslicu aj oslíka, pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol.

Mk 11:7 Učeníci priviedli osliatko k Ježišovi. Prehodili naň svoje plášte a on si naň sadol.

Lk 19:35 Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša.

Jn 12:14 Ježiš si našiel osliatko, posadil sa naň, ako je napísané:

Katolícky preklad: Mt 21:7 Priviedli oslicu a osliatko, pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol.

Mk 11:7 Osliatko priviedli k Ježišovi, pokládli naň svoje plášte a on si naň sadol.

Lk 19:35 Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša.

Jn 12:14 Ježiš si našiel osliatko a sadol si naň, ako je napísané:

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 21:7 Priviedli oslicu a oslíka, pokládli na ne svoje plášte a Ježiš si sadol navrch.

Mk 11:7 Oslíka priviedli k Ježišovi, pokládli naň svoje plášte a on si naň sadol.

Lk 19:35 Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša.

Jn 12:14 Ježiš si našiel oslíka a sadol si naň, ako je napísané:

Evanjelický preklad: Mt 21:7 priviedli oslicu a osliatko a kládli na ne svoje rúcha; i vysadol na ne.

Mk 11:7 I priviedli osliatko k Ježišovi, kládli naň svoje plášte a On sa posadil naň.

Lk 19:35 A priviedli ho k Ježišovi, položili svoje rúcha na osliatko a posadili naň Ježiša.

Jn 12:14 Keď Ježiš našiel osliatko, posadil sa naň, ako je napísané:

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 21:7 a priviedli oslicu aj osľa, položili na ne svoje rúcha a na tie ho vysadili.

Mk 11:7 A tak doviedli osľa k Ježišovi a hodili naň svoje rúcha, a sadol si naň.

Lk 19:35 A priviedli ho k Ježišovi a hodiac na osľa svoje rúcha vysadili naň Ježiša.

Jn 12:14 A Ježiš najdúc osľa sadol si naň, ako je napísané:

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 21:7 priviedli tú oslicu a to mláďa a nakládli na ne svojho šatstva, i usadil sa na ňom.

Mk 11:7 A priviedli to osľa k Ježišovi a nahádzali naň svojho šatstva, i usadol naň.

Lk 19:35 I priviedli ho k Ježišovi, narúcali na to osľa svojho šatstva a vysadili Ježiša naň.

Jn 12:14 A Ježiš si zadovážil oslíka a usadol naň podľa toho, ako stojí napísané:

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 21:7 Priviedli oslicu a osliatko, pokládli na ne (svoje) plášte a on vysadol na ne.

Mk 11:7 Priviedli teda osliatko k Ježišovi, položili naň svoje plášte, a on sa naň posadil.

Lk 19:35 I priviedli ho k Ježišovi: potom hodili svoje plášte na osliatko a posadili naň Ježiša.

Jn 12:14 Ježiš si našiel osliatko a posadil sa naň, ako je napísané:

Preklad Bohuslava Košu: Mt 21:7 Priviedli oslicu a osliatko, pokládli na ne svoje rúcha a on vysadol na ne.

Mk 11:7 Tu priviedli osliatko k Ježišovi, položili naň svoje rúcha a on si sadol naň.

Lk 19:35 priviedli ho k Ježišovi; potom hodili svoje rúcha na osliatko a posadili naň Ježiša.

Jn 12:14 Ježiš si našiel osliatko, sadol si naň, ako je napísané:

Preklad Biblia LOGOS: Mt 21:7 Priviedli oslicu aj osliatko, položili na ne svoje plášte a vysadili ho na ne.

Mk 11:7 Priviedli osliatko k Ježišovi, položili naň svoje plášte, a on si naň sadol.

Lk 19:35 A tak ho priviedli k Ježišovi, cez osľa prehodili svoje plášte a vysadili naň Ježiša.

Jn 12:14 A Ježiš našiel osliatko a sadol si naň, ako je napísané:

Preklad Nového sveta: Mt 21:7 priviedli oslicu a jej osliatko a položili na ne svoje vrchné odevy a on si na ne sadol.

Mk 11:7 priviedli osliatko k Ježišovi, položili naň svoje vrchné odevy a on sa naň posadil.

Lk 19:35 odviedli ho k Ježišovi a prehodili svoje vrchné odevy na osliatko a posadili [naň] Ježiša.

Jn 12:14 Keď teda Ježiš našiel mladého osla, sadol si naň, tak ako je napísané:

Preklad Nádej pre každého: Mt 21:7 Priviedli oslicu aj osliatko, namiesto sedla položili svoje plášte a vysadili na ne Ježiša.

Mk 11:7 Priviedli ho k Ježišovi, prehodili mu cez chrbát plášte a Ježiš naň vysadol.

Lk 19:35 Potom osliatko priviedli k Ježišovi, prestreli mu na chrbát svoje plášte a vysadili naň Ježiša.

Jn 12:14 Ježiš vstúpil do mesta na oslíkovi, a tak sa naplnila predpoveď dávneho izraelského proroka:

V Matúšovom evanjeliu sa píše, že keď išiel do Jeruzalema, priviedli mu oslicu aj osliatko. Ale v ostatných troch evanjeliách sa píše, že mu priviedli len osliatko. Prakticky mohol sedieť len na jednom, takže Marek, Lukáš aj Ján nemali potrebu písať, že tam bola aj oslica, prípadne chcel byť Matúš presnejší a preto detailnejšie opisuje.

 

 

Pätnásty rozpor:

Ekumenický preklad: Mt 26:17 V prvý deň nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a opýtali sa: Kde chceš, aby sme ti pripravili večeru veľkonočného baránka?

Mk 14:12 Prvý deň sviatku nekvasených chlebov, keď sa zabíjal veľkonočný baránok, hovorili učeníci Ježišovi: Kde chceš, aby sme šli pripraviť veľkonočného baránka? Kde ho chceš jesť?

Lk 22:7 Prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok.

Jn 18:28 Od Kajfáša odviedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo včasráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a aby mohli jesť veľkonočného baránka.

Katolícky preklad: Mt 26:17 V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“

Mk 14:12 V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali mu jeho učeníci: „Kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru?“

Lk 22:7 Prišiel deň Nekvasených chlebov, keď bolo treba zabiť veľkonočného baránka.

Jn 18:28 Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno. Ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 26:17 V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov (veľkonočných sviatkov), prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť paschálnu večeru?“

Mk 14:12 V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď obetovali paschálneho baránka, povedali mu jeho učeníci: „Kde ti máme ísť pripraviť paschálnu večeru?“

Lk 22:7 Prišiel deň Nekvasených chlebov, keď bolo treba obetovať paschu.

Jn 18:28 Od Kajfáša viedli Ježiša do pretória. Bolo už ráno. Ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili, aby mohli jesť Paschu.

Evanjelický preklad: Mt 26:17 V prvý deň nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a povedali: Kde chceš, aby sme Ti pripravili hod veľkonočného baránka?

Mk 14:12 V prvý deň nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali Mu učeníci: Kde chceš, aby sme Ti šli pripraviť hod veľkonočného baránka?

Lk 22:7 I prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok.

Jn 18:28 Potom viedli Ježiša od Kaifáša do vládnej budovy. A bolo včasráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili, pretože mali jesť veľkonočného baránka.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 26:17 A v prvý deň nekvasených chlebov pristúpili učeníci k Ježišovi a povedali mu: Kde chceš, aby sme ti prihotovili, žeby si jedol baránka?

Mk 14:12 A v prvý deň nekvasených chlebov, keď zabíjavali baránka, povedali mu jeho učeníci: Kde chceš, aby sme odíduc prihotovili, aby si jedol baránka?

Lk 22:7 Potom prišiel deň nekvasených chlebov, v ktorý bolo treba zabiť baránka.

Jn 18:28 A tak odviedli Ježiša od Kaifáša do prätória, a bolo ráno. Ale oni nevošli do prätória, aby sa nepoškvrnili, ale aby jedli baránka.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 26:17 A prvého dňa sviatkov nekvasených chlebov pristúpili učeníci k Ježišovi a vraveli: Kde si želáš, žeby sme ti prihotovili jesť Minutie?

Mk 14:12 A prvého dňa sviatkov nekvasených chlebov, keď zabíjali Minutie, mu jeho učeníci vravia: Kam si želáš, žeby sme odišli a prihotovili, aby si mohol jesť Minutie?

Lk 22:7 A nadišiel deň nekvasených chlebov, v ktorom sa Minutie malo zabíjať,

Jn 18:28 Ježiša teda vedú od Kaiafu do prétoriat; a bolo včasráno a oni do prétoria nevstúpili, aby neboli poškvrnení, lež [aby] mohli jesť Minutie.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 26:17 Prvého dňa Nekvasených chlebov pristúpili k Ježišovi učeníci s otázkou: „Kde chceš, aby sme ti pripravili jesť veľkonočného baránka?"

Mk 14:12 V prvý deň nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali mu učeníci: „Kde chceš, aby sme ti šli pripraviť, aby si mohol jesť veľkonočného baránka?"

Lk 22:7 I prišiel deň nekvasených chlebov, v ktorý sa mal zabiť veľkonočný baránok.

Jn 18:28 Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo všas ráno. Sami však nevošli do paláca, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 26:17 prvého dňa nekvasených chlebov pristúpili učeníci k Ježišovi a povedali: „Kde chceš, aby sme ti pripravili jesť veľkonočného baránka?“

Mk 14:12 prvého dňa nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, hovoria mu učeníci: „Kde chceš, aby sme ti šli pripraviť, aby si jedol veľkonočného baránka?“

Lk 22:7 I prišiel deň nekvasených chlebov, keď sa musel zabiť veľkonočný baránok.

Jn 18:28 Potom vedú ježiša od Kajfáša do vládnej budovy. Bolo už ráno. Sami však nevošli do budovy, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 26:17 V prvý deň nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a povedali mu: Kde chceš, aby sme ti pripravili na jedenie baránka?

Mk 14:12 Prvý deň sviatku nekvasených chlebov, keď sa zabíja baránok, mu jeho učeníci povedali: Kam chceš, aby sme išli a pripravili ti na jedenie baránka?

Lk 22:7 Prišiel deň nekvasených chlebov, kedy mal byť zabitý baránok.

Jn 18:28 Potom Ježiša odviedli od Kaifáša do pretória. Bolo nadránom a oni sami nevošli dnu, aby sa nepoškvrnili, ale mohli jesť pesachového baránka.

Preklad Nového sveta: Mt 26:17 Prvého dňa nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a riekli: „Kde chceš, aby sme ti pripravili jedlo pesach?“

Mk 14:12 Prvého dňa nekvasených chlebov, keď ako obvykle obetovali [obeť] pesach, jeho učeníci mu povedali: „Kam chceš, aby sme išli a pripravili ti jedlo pesach?“

Lk 22:7 Nastal deň nekvasených chlebov, v ktorom sa musí obetovať [obeť] pesach,

Jn 18:28 Potom viedli Ježiša od Kaifáša do miestodržiteľského paláca. Bolo zavčas rána. Sami však do miestodržiteľského paláca nevstúpili, aby sa nepoškvrnili, ale aby mohli jesť pesach.

Preklad Nádej pre každého: Mt 26:17 V prvý deň veľkonočných sviatkov sa učeníci spýtali Ježiša: Kde máme pripraviť veľkonočnú večeru?"

Mk 14:12 V prvý deň sviatkov nekvasených chlebov, keď sa zabíjal a jedol veľkonočný baránok, spýtali sa učeníci Ježiša: Kde máme pripraviť veľkonočnú večeru?"

Lk 22:7 Nastal deň, v ktorom Židia zabíjali veľkonočného baránka a jedávali ho spolu s nekvasenými chlebmi.

Jn 18:28 Zavčasu ráno odviedli Ježiša od Kaifáša do paláca rímskeho miestodržiteľa. Židovskí obžalobcovia nevstúpili do paláca, lebo by sa podľa židovských predpisov boli poškvrnili a nemohli by sa zúčastniť na veľkonočnej večeri.

Tu je vážny spor, pretože v Matúšovom, Markovom a Lukášovom evanjeliu sa píše, že v deň, keď bola veľkonočná večera, sedel s nimi a večeral. Ale Jánovo evanjelium uvádza, že v ten deň už bol zatknutý. Existujú rôzne špekulácie, že v skutočnosti baránka nejedol, ale z kontextov zisťujeme, že ešte pred zatknutím jedli veľkonočného baránka, preto žiadna zo špekulácii neobstojí. Ďalšie vysvetlenie je, že keď si pozrieme grécky text, tak zisťujeme, že ani v jednom z týchto prípadov sa neuvádza veľkonočný baránok! Uvádza sa slovo "Πάσχα", čo je Pesach, teda Sviatok nekvasených chlebov. Tie začínajú 15. nisana, pričam deň začína vtedy, keď zapadne slnko a vyjde prvá hviezda. Preto prípravný deň je 14. nisana (kvôli príprave niekedy označovaný ako prvý deň nekvasených chlebov) a jedenie baránka začína večer. Takže podľa synoptických evanjelií v prvý deň Pesachu jedli pesach (doslova preložené). Najlepšie to prekladajú slovenské preklady: preklad Jeruzalenská biblia,  preklad Miloša Pavlíka a preklad Nového sveta svätých písmen. Podľa zvykov sa jedol ako prvý baránok. Takže 14. nisana pripravili baránka, večer ho zjedli, a na druhý deň už bol zatknutý. A keďže bol Pesach 7 dní, tak je pochopiteľné, že sa nechceli poškvrniť. Ale ani toto vysvetlenie neobstojí, síce sa v Jánovom evanjeliu neuvádza konkrétne, že malo ísť o baránka, ale uvádza sa tam: "aby mohli jesť". A počas sviatku Pesach bolo jediné slávnostné jedlo to prvé s baránkom a práve ten sa nemohol jesť, ak bol niekto nečistý.

 

 

Šestnásty rozpor:

Ekumenický preklad: Mt 26:46-51 Vstaňte, poďme! Hľa, priblížil sa môj zradca. Kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi od veľkňazov a starších ľudu. Jeho zradca im dal znamenie: Koho pobozkám, to je on. Toho chyťte! Hneď nato pristúpil k Ježišovi a povedal: Buď pozdravený, Rabbi! A pobozkal ho. Ježiš mu povedal: Priateľ môj, načo si prišiel? Tu pristúpili, položili na Ježiša ruky a zmocnili sa ho. A hľa, jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho.

Jn 18:3-10 Judáš vzal kohortu vojakov aj sluhov veľkňazov a farizejov a prišiel ta s fakľami, lampášmi a zbraňami.No Ježiš, pretože vedel o všetkom, čo sa malo s ním stať, podišiel a opýtal sa ich: Koho hľadáte?Odpovedali mu: Ježiša Nazaretského. On im povedal: Ja som! Aj Judáš, jeho zradca, bol s nimi. Len čo im Ježiš povedal: Ja som!, cúvli a padli na zem.Znova sa ich teda opýtal: Koho hľadáte? Odpovedali: Ježiša Nazaretského!Ježiš odpovedal: Povedal som vám: Ja som! Ak teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť!Aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal: Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného.Vtedy Šimon Peter, ktorý mal meč, vytasil ho, sekol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Ten sluha sa volal Malchos.

Katolícky preklad: Mt 26:46-51 Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca sa priblížil." A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi a starší ľudu. Jeho zradca im dal znamenie: „Koho pobozkám, to je on; toho chyťte!“ A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: „Buď pozdravený, Rabbi!“ A pobozkal ho. Ježiš mu povedal: „Priateľu, načo si prišiel!?“ Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho.

Jn 18:3-10 Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi, fakľami a zbraňami.Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo naňho prísť, popodišiel a opýtal sa ich: „Koho hľadáte?“Odpovedali mu: „Ježiša Nazaretského.“ Povedal im: „Ja som.“ Bol s nimi aj zradca Judáš.Ako im povedal: „Ja som,“ cúvli a popadali na zem.Znova sa ich teda opýtal: „Koho hľadáte?“ Oni povedali: „Ježiša Nazaretského.“Ježiš odvetil: „Povedal som vám: Ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť!“Tak sa malo splniť slovo, ktoré povedal: „Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného.“Šimon Peter mal meč. Vytasil ho, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Sluha sa volal Malchus.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 26:46-51 Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca sa priblížil.“ A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a veľký zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi a starší ľudu. Jeho zradca im dal znamenie: „Koho pobozkám, to je on. Toho chyťte!“ A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: „Buď pozdravený, Rabbi!“ A pobozkal ho. Ježiš mu povedal: „Priateľu, urob to, načo si prišiel!“ Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho. Tu jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho.

Jn 18:3-10 Judáš viedol oddiel a stráž od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi, fakľami a zbraňami.Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo naňho prísť, popodišiel a opýtal sa ich: „Koho hľadáte?“Odpovedali mu: „Ježiša Nazaretského.“ Povedal im: „Ja som.“ S nimi bol aj zradca Judáš.Keď im Ježiš povedal: „Ja som,“ cúvli a popadali na zem.Znova sa ich teda spýtal: „Koho hľadáte?“ Oni povedali: „Ježiša Nazaretského.“Ježiš odpovedal: „Povedal som vám, že ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť!“,aby sa splnilo slovo, ktoré povedal: „Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného.“Šimon Peter, ktorý mal meč, vytasil ho, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Sluha sa volal Malchus.

Evanjelický preklad: Mt 26:46-51 Vstaňte, poďme! Hľa, priblížil sa môj zradca. Ešte hovoril, a hľa, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním veľký zástup od veľkňazov a starších ľudu s mečmi a kyjmi. Jeho zradca dal im znamenie a povedal: Ktorého pobozkám, ten je; toho chyťte! A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: Buď pozdravený, Majstre! A pobozkal Ho. Ježiš mu riekol: Priateľ môj, čo si prišiel? Vtedy pristúpili, položili ruky na Ježiša a zlapali Ho. A hľa, jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, tasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho.

Jn 18:3-10 Vzal teda Judáš so sebou prápor (vojska), sluhov od veľkňazov a farizejov a šiel tam s fakľami, lampášmi a so zbraňou. Ale Ježiš vedel všetko, čo malo prísť na Neho, a vyjdúc riekol im: Koho hľadáte? Odpovedali Mu: Ježiša Nazaretského. Riekol im: Ja som! A stál s nimi Judáš, Jeho zradca. Ako im povedal: Ja som! ustúpili a padli na zem. Znovu sa ich teda spýtal: Koho hľadáte? A oni odpovedali: Ježiša Nazaretského! Povedal Ježiš: Povedal som vám, že ja som. Keď teda mňa hľadáte, nechajte týchto, nech odídu. Aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal: Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. Tu Šimon Peter, ktorý mal meč, tasil ho a udrúc veľkňazovho sluhu, odťal mu pravé ucho. Ten sa menoval Malchos.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 26:46-51 Vstaňte, poďme, hľa, už sa priblížil ten, ktorý ma zrádza. A kým ešte hovoril, hľa, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním veliký zástup s mečami a kyjami od najvyšších kňazov a od starších ľudu. A jeho zradca im bol dal znamenie: Ktorého bozkám, ten je, chyťte ho. A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: Zdravím ťa, rabbi! A zbozkával ho. A hľa, zrazu jeden z tých, ktorí boli s Ježišom, vystrel ruku, vytiahnul svoj meč a uderiac sluhu najvyššieho kňaza odťal mu ucho. A Ježiš mu povedal: Priateľu, načo si prišiel? Vtedy pristúpili, položili ruky na Ježiša a jali ho.

Jn 18:3-10 A tak pojal Judáš čatu vojska a služobníkov od najvyšších kňazov a od farizeov a prišiel ta s fakľami a s inými svetlami a so zbraňami. A tak Ježiš vediac všetko, čo malo prijsť na neho, vyšiel a povedal im: Koho hľadáte? A oni mu odpovedali: Ježiša Nazarejského. Na to im povedal Ježiš: Ja som. A stál s nimi aj Judáš, jeho zradca. A jako im povedal: Ja som, postúpili nazpät a padli na zem. Vtedy sa ich zase opýtal: Koho hľadáte? A oni povedali: Ježiša Nazarejského. Ježiš odpovedal: Povedal som vám, že ja som. Ak tedy mňa hľadáte, nechajte týchto odísť. Aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal, že z tých, ktorých si mi dal, neztratil som niktorého. Vtedy Šimon Peter, ktorý mal meč, vytasil ho a uderil sluhu najvyššieho kňaza a odťal mu pravé ucho. A sluhovi bolo meno Malchus.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 26:46-51 Vstávajte, poďme, hľa, priblížil sa ten, ktorý ma vydáva. A zakiaľ ešte hovoril, hľa, prišiel Júdas, jeden z tých dvanástich, a s ním početný dav, s mečmi a obuškami, od veľkňazov a starších ľudu. A ten, ktorý ho vydával, im bol dal znamenie, vraviac: Ktoréhokoľvek pobozkám, je on, zmocnite sa ho. A hneď k Ježišovi pristúpil a povedal: Buď pozdravený, Rabbi; a vybozkával ho. No Ježiš mu povedal: Priateľu, načo si prišiel? Tu pristúpili, položili na Ježiša ruky a zmocnili sa ho. A hľa, jeden z tých s Ježišom vystrel ruku, vytasil svoj meč, udrel veľkňazovho nevoľníka a odsekol jeho ucho.

Jn 18:3-10 Júdas teda, dostanúc čatu, a zriadencov od veľkňazov a farisejov, tam prichodí s lampášmi a fakľami a zbraňami. Ježiš teda, znajúc všetky veci, ktoré na neho prichodili, vyšiel a povedal im: Koho hľadáte? Odvetili mu: Ježiša, Nazareja. Ježiš im vraví: To som ja. A stál s nimi aj Júdas, ktorý ho vydával. Ako im teda povedal: to som ja, ustúpili nazad a padli k zemi. Spýtal sa ich teda opäť: Koho hľadáte? A oni povedali: Ježiša, Nazareja. Ježiš odvetil: Povedal som vám, že to som ja; ak teda hľadáte mňa, nechajte týchto odchodiť; aby bolo splnené to slovo, ktoré bol povedal: ktorých si mi dal, nikoho z nich som nestratil. Šimon-Peter teda, majúc meč, vytiahol ho a zasiahol veľkňazovho nevoľníka a odťal jeho pravé ucho. A tomu nevoľníkovi bolo meno Malchus.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 26:46-51 Vstaňte a poďme! Hľa, môj zradca je už tu!“ A kým ešte hovoril, hľa, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi, (vyslaný) od veľkňazov a starších z ľudu. A jeho zradca im dal tento znak: „Koho pobozkám, to je on, chyťte ho!“ A hneď pristúpil k Ježišovi so slovami: „Zdrav buď, rabbi!“ – a pobozkal ho. Ježiš sa ho opýtal: „Priateľu, načo si prišiel?“ – Vtedy pristúpili, položili ruky na Ježiša a zmocnili sa ho. A hľa, jeden z tých, čo boli s Ježišom, siahol rukou po (svojom) meči, vytasil ho, udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho.

Jn 18:3-10 Vzal teda Judáš so sebou oddiel vojakov a aj strážnikov od veľkňazov a farizejov, a prišli ta s fakľami, lampášmi a so zbraňami. Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo na neho prísť, vyšiel (im naproti) a opýtal sa ich: „Koho hľadáte?“ Odpovedali mu: „Ježiša Nazaretského.“ Povedal im Ježiš: „Ja som to.“ A bol s nimi aj Judáš, ktorý ho mal zradiť. Ako im teda Ježiš povedal: „Ja som to“ – cúvli a popadali na zem. A tak sa ich znova spýtal: „Koho hľadáte?“ Oni zas vraveli: „Ježiša Nazaretského.“ Ježiš odpovedal: „Povedal som vám, že som to ja. Keď teda mňa hľadáte, nechajte týchto odísť!“ Tak sa mali splniť slová, ktoré bol povedal: „Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného.“ Keďže Šimon Peter mal meč, vytasil ho, udrel jedného veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Ten sluha sa menoval Malchus.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 26:46-51 Vstaňte, poďme! Hľa, priblížil sa ten, čo ma vydáva!“ A kým ešte hovoril, hľa, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi, od veľkňazov a starších ľudu. Ten však, čo ho vydával, dal im znamenie slovami: „Koho pobozkám, to je on, zmocnite sa ho!“ A hneď pristúpil k Ježišovi a hovoril: „Zdravý buď, rabbi!“ – a zasypal ho bozkami. Ježiš mu však povedal: „Prieteľu, načože si prišiel?“ Vtedy pristúpili, položili ruky na Ježiša a zmocnili sa ho. A hľa, jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil svoj meč, udrel veľkňazovho otroka a odťal mu ucho.

Jn 18:3-10 Vzal teda Judáš so sebou oddiel (vojakov) a aj strážnych služobníkov od veľkňazov a farizejov, a prichádza ta s lampášmi, fakľami a so zbraňami. Ježiš, keďže vedel všetko, čo na neho malo prísť, vystúpil a hovorí im: „Koho hľadáte?“ Odpovedali mu: „Ježiša Nazarénskeho.“ Hovorí im [Ježiš]: „Ja som!“ No stál s nimi aj Judáš, ktorý ho vydal. Ako im teda povedal: „Ja som“ – cúvli a popadali na zem. Znosa sa ich teda spýtal: „Koho hľadáte?“ Oni zasa povedali: „Ježiša Nazarénskeho.“ Ježiš odpovedal: „Povedal som vám, že ja som. Keď teda hľadáte mňa, nechajte týchto odísť!“ – Aby sa splnilo slovo, ktoré povedal: „Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného.“ Tu Šimon Peter, ktorý mal meč, vytasil ho, udrel veľkňazovho otroka a odťal mu pravé ucho. Ten otrok sa menoval Malchus.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 26:46-51 Vstaňte, poďme! Hľa, priblížil sa môj zradca. Kým ešte hovoril, hľa, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním početný dav s mečmi a palicami poslaný od veľkňazov a starších ľudu. A jeho zradca im dal znamenie: Koho pobozkám, to je on, chyťte ho! A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: Zdravím ťa, rabbi! A pobozkal ho. Ježiš mu povedal: Priateľ môj, načo si prišiel? Vtedy pristúpili, položili ruky na Ježiša a zmocnili sa ho. A hľa, jeden z tých, ktorí boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil svoj meč, zasiahol veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho.

Jn 18:3-10 Judáš teda zobral kohortu a stráž od veľkňazov a farizejov a prišli tam s fakľami, lampášmi a zbraňami. Keďže Ježiš vedel o všetkom, čo malo na neho prísť, vyšiel k nim a povedal: Koho hľadáte? Odpovedali mu: Ježiša Nazaretského. Ježiš im povedal: Ja som. A stál tam s nimi aj jeho zradca Judáš. Hneď ako im povedal: Ja som, ustúpili dozadu a padli na zem. Nato sa ich znovu opýtal: Koho hľadáte? A oni povedali: Ježiša Nazaretského. Ježiš odpovedal: Povedal som vám, že ja som. Ak teda hľadáte mňa, týchto nechajte odísť. Stalo sa to, aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal: Z tých, ktorých si mi dal, som nestratil ani jedného. Vtedy Šimon Peter vytasil meč, ktorý mal so sebou, udrel veľkňazovho otroka a odťal mu pravé ucho. Meno toho otroka bolo Malchus.

Preklad Nového sveta: Mt 26:46-51 Vstaňte, poďme. Hľa, môj zradca sa priblížil.“ A kým ešte hovoril, hľa, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním veľký zástup od hlavných kňazov a starších ľudu s mečmi a kyjakmi. Tu im dal jeho zradca znamenie povediac: „Je to ten, ktorého pobozkám; toho zatknite.“ A prikročil priamo k Ježišovi a povedal: „Buď pozdravený, Rabbi!“ a veľmi nežne ho pobozkal. Ale Ježiš mu povedal: „Priateľ, prečo si tu?“ Potom pristúpili, položili na Ježiša ruky a zatkli ho. Ale, hľa, jeden z tých, ktorí boli s Ježišom, siahol rukou, vytiahol meč a udrel otroka veľkňaza a odťal mu ucho.

Jn 18:3-10 Judáš teda vzal oddiel vojakov a úradníkov hlavných kňazov a farizejov a prišiel tam s fakľami, lampami a zbraňami. A tak Ježiš, ktorý vedel o všetkom, čo prichádza naňho, vyšiel a povedal im: „Koho hľadáte?“ Odpovedali mu: „Ježiša Nazaretského.“ Povedal im: „To som ja.“ Aj jeho zradca Judáš stál s nimi. Keď im však povedal: „To som ja,“ ustúpili a padli na zem. Preto sa ich znovu spýtal: „Koho hľadáte?“ Povedali: „Ježiša Nazaretského.“ Ježiš odpovedal: „Povedal som vám, že som to ja. Ak teda hľadáte mňa, nechajte týchto odísť“; aby sa splnilo slovo, ktoré povedal: „Z tých, ktorých si mi dal, som nestratil ani jedného.“ Vtedy Šimon Peter, keďže mal meč, vytasil ho a udrel veľkňazovho otroka a odťal mu pravé ucho. Ten otrok sa volal Malchus.

Preklad Nádej pre každého: Mt 26:46-51 Vstaňte, pôjdeme! Tam sa blíži môj zradca." Ani nedohovoril, a už prichádzal Judáš, jeden z dvanástich. Tiahol s ním obrovský zástup ozbrojený mečmi a palicami, ktorý vyslali židovskí vodcovia. Judáš si s nimi dohodol znamenie: nech zatknú toho, koho bozká. A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: Pozdravujem ťa, Majstre!“ a pobozkal ho. Ježiš mu povedal: Priateľ môj, vykonaj, čo si si zaumienil.“ A vtom sa na neho vrhli. Jeden z tých, čo boli s Ježišom, vytiahol meč, napadol veľkňazovho sluhu a zaťal mu do ucha.

Jn 18:3-10 Teraz sem viedol chrámovú stráž aj s oddielom rímskeho vojska. Boli ťažko ozbrojení a svietili si na cestu fakľami a lampášmi. Ježiš vedel, čo sa má stať. Šiel im oproti a spýtal sa: Koho hľadáte?“ Ježiša z Nazareta,“ odpovedali mu. To som ja,“ odpovedal im. Judáš, jeho zradca, stál medzi vojakmi. Keď Ježiš hlasno a jasne povedal: To som ja,“ mimovoľne cúvli a padli na zem. Koho hľadáte?“ spýtal sa ich znovu. Ježiša Nazaretského!“ zopakovali. Veď som vám už povedal, že som to ja,“ namietol Ježiš. Ak hľadáte mňa, tak týchto nechajte odísť.“ Takto sa naplnili slová, ktoré Ježiš už predtým vyslovil vo svojej modlitbe: Nestratím ani jedného z tých, ktorých si mi zveril.“ Tu Šimon Peter vytasil meč a odťal Malchusovi, jednému z veľkňazových sluhov, pravé ucho.

Pobozkal Judáš Ježiša, ale nie? Podľa Matúšovho evanjelia ho Judáš pobozkal, ale v Jánovom evanjeliu sa to nespomína. Lenže to, že sa to nespomína, neznamená, že sa to nestalo. Ak si dobre všimneme, tak v oboch za úryvok začína tým, ako sa Ježiš rozhodol im ísť naproti a končí sa tým, ako jeden z apoštolov (v Jánovom evanjeliu sa konkretizuje, že to bol Peter) vytasil meč a odťal ucho sluhovi. Dá sa to ľahko zharmonizovať, najprv sa rozhodol ísť im naproti, potom ho Judáš pobozkal a pred tým ako ho ešte zajali, Ján konkretizuje, že sa rozprával aj s tými, ktorí ho chceli zajať, a potom ako ho zajali, odťal Peter ucho sluhovi Malchusovi.

 

 

Sedemnásty rozpor:

Ekumenický preklad: Mt 26:63-64 Ježiš však mlčal. Veľkňaz mu povedal: Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Kristus, Boží Syn. Ježiš mu odpovedal: Ty si to povedal, ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človekasedieť po pravici Mocia prichádzať na nebeských oblakoch.

Mk 14:62 Nato Ježiš odpovedal: Ja som. Uvidíte Syna človekasedieť po pravici Mocia prichádzať s nebeskými oblakmi.

Lk 22:70 Tu všetci povedali: Si teda Boží Syn? Odpovedal im: Vy hovoríte, že som.

Katolícky preklad: Mt 26:63-64 Ale Ježiš mlčal. Veľkňaz mu povedal: „Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží Syn.“ Ježiš mu odvetil: „Sám si to povedal. Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.“

Mk 14:62 Ježiš odvetil: „Áno, som. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi.“

Lk 22:70 Tu povedali všetci: „Si teda Boží Syn?“ On im povedal: „Vy sami hovoríte, že som.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 26:63-64 Ale Ježiš mlčal. Veľkňaz mu povedal: „Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Kristus, Boží Syn.“ Ježiš mu odvetil: „Sám si to povedal. Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Všemohúceho a prichádzať na nebeských oblakoch.“

Mk 14:62 Ježiš odvetil: „Áno som. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi!“

Lk 22:70 Tu povedali všetci: „Si teda Boží Syn?“ On povedal: „Vy sami hovoríte, že ja som.“

Evanjelický preklad: Mt 26:63-64 Ale Ježiš mlčal. Povedal Mu veľkňaz: Zaprisahávam Ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Ty Kristus, Syn Boží. Ježiš mu odvetil: Ty si to povedal! Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť na pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.

Mk 14:62 Ježiš povedal: Som, a uvidíte Syna človeka sedieť na pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.

Lk 22:70 Tu povedali všetci: Si teda Syn Boží? Riekol im: Vy hovoríte, že som.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 26:63-64 Ale Ježiš mlčal. A najvyšší kňaz odpovedal a riekol mu: Prísahou na živého Boha ťa zaväzujem, aby si nám povedal, či si ty Kristus, ten Syn Boží. A Ježiš mu riekol: Ty si povedal; len vám hovorím, že odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.

Mk 14:62 A Ježiš povedal: Áno, ja som, a uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblaky.

Lk 22:70 Vtedy povedali všetci: Teda si ty ten Syn Boží? A on im povedal: Vy dobre hovoríte, že ja som.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 26:63-64 No Ježiš mlčal. A veľkňaz mu v odvetu povedal: Zaprisahám ťa pri živom Bohu, aby si nám povedal, či si ty Kristus, Boží Syn. Ježiš mu vraví: Ty si povedal; okrem toho vám vravím: odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici moci a prichodiť na oblakoch neba.

Mk 14:62 A Ježiš povedal: Som to ja, a uvidíte Syna človeka sedieť po pravici moci a prichodiť s oblakmi neba.

Lk 22:70 A všetci povedali: Ty teda si Boží Syn? A on k nim riekol: Vy vravíte, že ja som.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 26:63-64 Ale Ježiš mlčal; a najvyšší kňaz mu povedal: „Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Mesiáš, Syn Boží!" Ježiš mu odpovedal: „Tak je, ako si povedal. Ba hovorím vám: Odteraz budete vidieť Syna človeka sedieť na pravici Moci a prichádzať na oblakoch nebeských."

Mk 14:62 I povedal Ježiš: „Áno, som. A uvidíte Syna človeka sedieť na pravici Moci a prichádzať na oblakoch nebeských."

Lk 22:70 Tu všetci povedali: „Teda ty si Syn Boží?" Odvetil im: „(Tak je) ako hovoríte: Som."

Preklad Bohuslava Košu: Mt 26:63-64 Ale Ježiš mlčal. A veľkňaz mu povedal: „Zaprisahávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Pomazaný, Syn Boží.“ Ježiš mu hovorí: „Ty (sám) si to povedal. Ba hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť na pravici Moci a prichádzať na oblakoch neba.“

Mk 14:62 Ježiš však povedal: Ja som, a uvidíte Syna človeka sedieť na pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi.“

Lk 22:70 Tu povedali všetci: „Si ty teda Syn Boží?“ On im odpovedal: „Vy (sami) hovoríte, že som.“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 26:63-64 Ježiš však mlčal. A veľkňaz mu odpovedal: Zaprisahávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Kristus, Boží Syn. Ježiš mu povedal: Ty si to povedal; ale hovorím vám, že odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.

Mk 14:62 Ježiš povedal: Ja som. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi.

Lk 22:70 Vtedy všetci povedali: Ty si teda Syn Boží? On im však povedal: Vy hovoríte, že ja som.

Preklad Nového sveta: Mt 26:63-64 Ale Ježiš stále mlčal. Preto mu veľkňaz povedal: „Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Kristus, Boží Syn!“ Ježiš mu riekol: „Ty sám si [to] povedal. A predsa vám hovorím: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch.“

Mk 14:62 Ježiš potom povedal: „Som; a vy uvidíte Syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať s nebeskými oblakmi.“

Lk 22:70 Na to všetci povedali: „Si teda Boží Syn?“ Povedal im: „Sami hovoríte, že som.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 26:63-64 Ale Ježiš mlčal. Tu mu veľkňaz povedal: Vyzývam ťa pri živom Bohu, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Syn Boží." Ježiš odpovedal: Ty sám si to povedal. Ale hovorím vám, že čoskoro budete svedkami toho, že Boh ma posadí po svojej pravici, odkiaľ sa vrátim vo svojom majestáte."

Mk 14:62 Ježiš odpovedal: Áno, som. Uvidíte ma, ako sedím po pravom boku Všemohúceho a ako sa vraciam na zem v nebeských oblakoch."

Lk 22:70 Tu všetci začali kričať: „Ty si teda Syn Boží?" Odpovedal im: „Vy sami to vravíte!" --

V Matúšovom a Lukášovom evanjeliu Ježiš na otázku, či je Syn Boží, odpovedá, že oni to hovoria, zatiaľ čo v Markovom evanjeliu to jednoznačne potvrdzuje. Ale až taký veľký spor to nie je. Veď sa mohlo počas procesu povedať viac vecí a jednoducho každý zachycuje niečo iné, čo pokladá za podstatné. Ďalej u Matúša a Lukáša to môže byť myslené aj tak, že je to tak, ako vravia.

 

 

Osemnásty rozpor:

Ekumenický preklad: Mt 27:32-33 Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény, menom Šimon. Toho prinútili niesť Ježišov kríž.Tak prišli na miesto zvané Golgota — to znamená Lebka,

Jn 19:17 Niesol si kríž a šiel na miesto nazývané Lebka, po hebrejsky Golgota.

Katolícky preklad: Mt 27:32-33 Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény, menom Šimona. Toho prinútili, aby mu niesol kríž.Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená Lebka.

Jn 19:17 Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:32-33 Keď vychádzali, stretli človeka z Cyrény menom Šimon. Toho prinútili, aby mu niesol kríž.Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená Lebka.

Jn 19:17 Sám si nesúc kríž vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota.

Evanjelický preklad: Mt 27:32-33 Keď vychádzali, stretli človeka z Kyrény, menom Šimon; toho prinútili vziať Jeho kríž. Keď došli na miesto, nazvané Golgota, to je Lebečné miesto,

Jn 19:17 I niesol si sám kríž a šiel na miesto, ktoré sa menovalo Lebečné miesto a po hebrejsky Golgota.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:32-33 A keď vychádzali, našli nejakého človeka, cyrenenského, menom Šimona; toho prinútili, aby niesol jeho kríž. A keď prišli na miesto, zvané Golgota, čo znamená miesto Lebu,

Jn 19:17 A nesúc svoj kríž vyšiel von na miesto, zvané Lebka, ktoré sa volá hebrejsky Golgota,

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:32-33 A vychodiac natrafili na jedného človeka, Kyrénčana menom Šimon; toho donútili ísť s nimi, aby sa chopil jeho kríža. A príduc na miesto, ktorému sa vraví Golgota, to je to, ktorému sa vraví Miesto lebky,

Jn 19:17 I vyšiel, nesúc svoj kríž, na tak zvané Miesto lebky, ktoré mu sa hebrejsky vraví Golgota,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:32-33 Keď vychádzali, stretli sa s človekom z Cyrény menom Šimonom. Tohoto prinútili niesť mu kríž. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená Lebečné miesto,

Jn 19:17 Ježiša teda odviedli. Sám si niesol kríž, až došiel na miesto, ktoré sa volá Lebečné miesto, po židovsky Golgota.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:32-33 Keď však vychádzali, stretli človeka z Cyrény, menom Šimona. Toho prinútili niesť jeho kríž. A keď prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená Lebečné miesto,

Jn 19:17 Prevzali teda Ježiša [a odviedli ho]. A sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebečné miesto, po hebrejsky Golgota.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 27:32-33 A keď vychádzali, našli istého človeka z Cyrény menom Šimon. Toho prinútili, aby niesol jeho kríž. Keď prišli na miesto zvané Golgota, čo znamená Miesto lebky,

Jn 19:17 Niesol svoj kríž a vyšiel na miesto nazývané Lebka (po hebrejsky Golgota),

Preklad Nového sveta: Mt 27:32-33 Keď vychádzali, našli istého človeka pôvodom z Cyrene, menom Šimon. Tohto človeka prinútili k službe, aby vyniesol jeho mučenícky kôl. A keď prišli na miesto nazvané Golgota, čo znamená Miesto lebky,

Jn 19:17 sám si niesol mučenícky kôla vyšiel k takzvanému Miestu lebky, ktoré sa hebrejsky volá Golgota.

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:32-33 Cestou stretli človeka z Kyrény v Afrike, ktorý sa volal Šimon, a prinútili ho, aby niesol Ježišov kríž. Došli na miesto zvané Golgota, čiže Lebka.

Jn 19:17 Tak sa ho konečne zmocnili a viedli von z mesta na kopec zvaný Lebka, po hebrejsky Golgota. Kríž musel niesť na vlastných pleciach.

Tuto vidíme spor, pretože v Matúšovom evanjeliu sa uvádza, že Ježišov kríž niesol Šimon z Cyrény, zatiaľ čo u Jána vidíme, že si nesie kríž sám. Jedna teória hovorí, že v Jánovom evanjeliu sa nemyslí doslova drevený kríž, ale myslí sa to obrazne, že znáša muka a bolesti. Ale táto teória je veľmi málo dôveryhodná. Ďalšia teória hovorí, že väčšinu cesty si niesol kríž sám, preto možno povedať, že ho niesol a ku koncu mu pomohol Šimon z Cyrény. Opäť je táto teória len hypotetická.

Pozrime sa na grécky text Jánovho evanjelia: καὶ βαστάζων αὑτῷ / ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου Τόπον, ὃ λέγεται Ἐβραϊστὶ Γολγοθά,

Vidíme tu, že rôzne grécke verzie uvádzajú rôzne slovíčka, preto som uviedol obe. Slovo "αὑτῷ" je privlastňovacie zámeno "svoj". Čiže preklad tejto verzie je: a nesúc svoj kríž. Tak to uvádzajú aj niektoré slovenské preklady. V prípade druhého slova "ἑαυτῷ" je to komplikovanejšie. Slovo sa môže prekladať aj ako "sám", ale doslova je to zvratné zámeno tretej osoby jednotného čísla, čiže "si". Preto doslovný preklad by mal byť: a nesúc si kríž. V oboch prípadoch teda vidíme, že grécky text nutne neznamená, že si ten kríž musel niesť sám. Jednoducho si niesol kríž. A v Matúšovom evanjeliu vidíme, že Šimona z Cyrény prinútili niesť jeho kríž, opäť nič nenaznačuje, že mu ho niesol sám, takže ho mohli niesť obaja a to nie len ku koncu cesty! Spor tu teda nie je.

 

 

Devätnásty rozpor:

Ekumenický preklad: Mt 27:34 a dali mu piť víno zmiešané so žlčou. Ale keď to ochutnal, nechcel piť.

Mk 15:23 Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale Ježiš to neprijal.

Lk 23:36 Posmievali sa mu aj vojaci, ktorí prišli a podávali mu ocot.

Jn 19:29 Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda špongiu nasiaknutú octom na yzopovú palicu a podali mu ju k ústam.

Katolícky preklad: Mt 27:34 Dali mu piť víno zmiešané so žlčou. Ale keď ho ochutnal, nechcel piť.

Mk 15:23 Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal.

Lk 23:36 Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot

Jn 19:29 Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:34 Dali mu piť víno zmiešané so žlčou. Ale keď ochutnal, nechcel piť.

Mk 15:23 Dávali mu piť víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal.

Lk 23:36 Aj vojaci sa mu posmievali: prichádzali k nemu, podávali mu piť ocot

Jn 19:29 Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzopovú tyč špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam.

Evanjelický preklad: Mt 27:34 dali Mu piť vína zmiešaného so žlčou; ale keď ochutnal, nechcel piť.

Mk 15:23 Ponúkli Mu víno s myrhou, ale On (ho) neprijal.

Lk 23:36 Posmievali sa Mu aj vojaci, keď prichádzali a podávali Mu ocot;

Jn 19:29 A bola tam nádoba plná octu. Hubku teda, plnú octu, nasadili na yzopovú tyč a podali Mu k ústam.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:34 dali mu piť octu, smiešaného so žlčou, a keď ochutnal, nechcel piť.

Mk 15:23 A dávali mu piť víno s myrrou, ale on neprijal.

Lk 23:36 Aj vojaci sa mu posmievali prichádzajúc a ocot mu podávajúc

Jn 19:29 A stála tam nádoba, plná octu, a oni naplnili špongiu octom a obložiac yzopom podali jeho ústam.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:34 dali mu vypiť octu premiešaného so žlčou; a okúsiac nechcel vypiť.

Mk 15:23 A dávali mu vypiť vína s prísadou myrhy, no on nevzal.

Lk 23:36 A posmievali sa mu aj vojaci, pristupujúc, podávajúc mu ocot

Jn 19:29 Stála tam teda nádoba plná octu, a oni nasýtili octom hubu, nastokli na hysop a podali jeho ústam.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:34 dali mu piť víno, zmiešané so žlčou. Ale len ochutnal, nechcel piť.

Mk 15:23 A ponúkli mu víno, zmiešané s myrhou, ale ho neprijal.

Lk 23:36 Aj vojaci, čo prichádzali a podávali mu ocot, potupovali ho,

Jn 19:29 A stála tam nádoba, plná octu. Nasadili teda na yzopovú tyč špongiu, nasiaknutú octom a podali mu (ju) k ústam.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:34 dali mu piť kyslé víno, zmiešané so žlčou. Ale keď ochutnal, nechcel piť.

Mk 15:23 A ponúkli mu víno, zmiešané s myrhou, ale ho neprijal.

Lk 23:36 Posmievali sa mu však aj vojaci, keď prichádzali, podávali mu ocot

Jn 19:29 A stála tam nádova, plná octu. Nasadili teda špongiu plnú octu na yzopovú tyč a podali mu ju k ústam.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 27:34 dali mu piť ocot zmiešaný so žlčou, no keď ho ochutnal, nechcel piť.

Mk 15:23 A dávali mu piť víno zmiešané s myrhou, ale on ho odmietol.

Lk 23:36 Posmievali sa mu aj vojaci, ktorí prichádzali a podávali mu ocot

Jn 19:29 Bola tam položená nádoba plná vínneho octu, namočili doň špongiu, dali ju na yzop a priložili mu k ústam.

Preklad Nového sveta: Mt 27:34 dali mu piť víno pomiešané so žlčou; ale po ochutnaní ho odmietol piť.

Mk 15:23 Snažili sa mu dať víno s omamnou myrhou, ale nevzal ho.

Lk 23:36 I vojaci si z neho robili žarty, pristupovali a ponúkali mu kyslé víno

Jn 19:29 Stála tam nádoba plná kyslého vína. Dali preto hubu plnú kyslého vína na yzopové [steblo] a podali mu ju k ústam.

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:34 Tam mu dali piť skysnuté víno zmiešané so žlčou, aby ho omámilo. Ale keď ochutnal, odmietol.

Mk 15:23 Ponúkli mu víno zmiešané s omamnou myrhou, ale odmietol.

Lk 23:36 Aj vojaci sa mu posmievali a ponúkali ho octom. Pokrikovali naňho:

Jn 19:29 Vojaci namočili špongiu do nádoby s kyslým vínom a na lodyhe yzopu mu ju podali k ústam.

Aký nápoj dávali Ježišovi, keď ho ukrižovali? V Matúšovom evanjeliu to bolo víno so žlčou, v Markovom evanjeliu to bolo víno s myrhou a v Lukášovom a Jánovom evanjeliu to bol ocot.

Ak si všimneme kontext, vidíme:

Ekumenický preklad: Mk 15:24 Pribili ho na kríž a jeho šaty si rozdelili; lósom určili, kto čo dostane.

Katolícky preklad: Mk 15:24 Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty - hodili o ne lós, kto si má čo vziať.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 15:24 Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty, hodili si o ne lós, kto si má čo vziať.

Evanjelický preklad: Mk 15:24 Potom Ho ukrižovali a rozdelili si Jeho rúcho tak, že losovali oň, kto čo má dostať.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 15:24 A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rúcho hodiac oň los, čo má ktorý vziať.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 15:24 A ukrižujúc ho, rozdeľujú si jeho šatstvo, hádžuc oň lós, kto čo zoberie.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 15:24 I ukrižovali ho a rozdelili si jeho šaty, losujúc o tom, čo kto má dostať.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 15:24 A keď ho ukrižovali, rozdeľujú si jeho rúcho, a losujú, čo kto má dostať.

Preklad Biblia LOGOS: Mk 15:24 Keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho odev tak, že losovali, kto si čo vezme.

Preklad Nového sveta: Mk 15:24 Pribili ho na kôl a rozdelili si jeho vrchný odev tak, že oň hádzali lós, čo si kto vezme.

Preklad Nádej pre každého: Mk 15:24 Potom ho pribili na kríž a jeho odev si rozdelili medzi sebou losovaním.

V Markovom evanjeliu mu víno dávali ešte pred ukrižovaním. Podobne to je aj v Matúšovom evanjeliu. V Lukášovom a Jánovom evanjeliu mu ocot dávali až keď bol na kríži. Preto tu nie je spor. Pred ukrižovaním mu dali víno zmiešané zo všeličím možným ako žlč a myrha (nie je podstatné čo všetko tam bolo, preto uvádzajú len niečo, aby sme vedeli, že to nebolo nejaké dobré víno) a potom na kríži mu ešte dali ocot.

 

 

Dvadsiaty rozpor:

Vo všetkých štyroch evanjeliách sa uvádza iný nápis na kríži, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš:

Ekumenický preklad: Mt 27:37 Nad hlavu mu dali nápis s udaním jeho viny: Toto je Ježiš, kráľ Židov.

Mk 15:26 Jeho vinu označili nápisom: Kráľ Židov.

Lk 23:38 Nad ním bol nápis: Toto je židovský kráľ.

Jn 19:19 Pilát napísal aj nápis a dal ho zavesiť na kríž. Bolo tam napísané: Ježiš Nazaretský, kráľ Židov.

Katolícky preklad: Mt 27:37 Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny: „Toto je Ježiš, židovský kráľ!“

Mk 15:26 Jeho vinu označili nápisom: „Židovský kráľ.“

Lk 23:38 Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“

Jn 19:19 Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: „Ježiš Nazaretský, židovský kráľ.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:37 Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny: „Toto je Ježiš, židovský kráľ.“

Mk 15:26 Jeho vinu označili nápisom: „Židovský kráľ.“

Lk 23:38 Nad ním bol aj nápis: „Toto je židovský kráľ.“

Jn 19:19 Pilát vyhotovil aj nápis a dal ho pripevniť na kríž. Bolo tam napísané: „Ježiš Nazaretský, židovský kráľ.“

Evanjelický preklad: Mt 27:37 Nad hlavu Mu vyložili nápis viny: Toto je Ježiš, kráľ židovský.

Mk 15:26 Jeho vinu označili nápisom: Kráľ židovský.

Lk 23:38 Bol nad Ním aj nápis [po grécky, latinsky a hebrejsky]: Tento je kráľ židovský.

Jn 19:19 Pilát napísal aj nápis a dal vyvesiť na kríž. A napísané bolo: Ježiš Nazaretský, kráľ židovský.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:37 A nad jeho hlavu vyložili jeho vinu napísanú: Toto je Ježiš, ten kráľ Židov.

Mk 15:26 A bol napísaný nápis jeho viny: Kráľ Židov.

Lk 23:38 A bol aj nápis napísaný nad ním, písmom gréckym, latinským a hebrejským: Toto je kráľ Židov.

Jn 19:19 A Pilát napísal i nápis a položil na kríž. A bolo napísané: Ježiš Nazarejský, kráľ Židov.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:37 A nad jeho hlavu nasadili jeho písomné obvinenie: Toto je Ježiš, Kráľ Židov.

Mk 15:26 A bol tam nadpísaný nadpis o jeho obvinení: Kráľ Židov.

Lk 23:38 A bol nad ním aj nadpis [na(d)písaný] gréckymi a rímskymi a hebrejskými písmenami: Toto je ten Kráľ Židov.

Jn 19:19 A Pilát napísal aj označenie a umiestil ho na kríž; i stálo napísané: Ježiš, Nazarej, Kráľ Židov.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:37 A nad hlavu mu umiestili nápis o jeho vine: Toto je Ježiš, kráľ židovský!

Mk 15:26 Vina jeho bola označená nápisom: Kráľ židovský.

Lk 23:38 Nad ním bol nápis, napísaný písmom gréckym, latinským a hebrejským: Toto je kráľ židovský.

Jn 19:19 Pilát dal napísať i nápis a vyvesiť ho na kríž. Stálo (tam) napísané: Ježiš Nazaretský, kráľ židovský.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:37 A nad jeho hlavou upevnili nápis s uvedením jeho viny: „Toto je Ježiš, kráľ Židov!“

Mk 15:26 Jeho vina bola označená nápisom: Kráľ Židov!

Lk 23:38 Nad ním bol však nápis [napísaný gréckymi, latinskými a hebrejskými písmenami]: „Toto je kráľ Židov!“

Jn 19:19 Pilát však napísal a upevnil na kríž aj nápis. A bolo napísané: Ježiš Nazarénsky, kráľ Židov.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 27:37 A nad jeho hlavu vyvesili nápis s jeho previnením: Toto je Ježiš, kráľ Židov.

Mk 15:26 Jeho previnenie označili nápisom: Kráľ Židov.

Lk 23:38 A bol nad ním aj nápis, napísaný gréckym, latinským a hebrejským písmom: Toto je kráľ Židov.

Jn 19:19 Pilát napísal aj nápis a umiestnil ho na kríž. Bolo tam napísané: Ježiš Nazaretský, kráľ Židov.

Preklad Nového sveta: Mt 27:37 A nad jeho hlavu umiestnili nápis s obvinením proti nemu: „Toto je Ježiš, Kráľ Židov.“

Mk 15:26 A hore bol napísaný nápis s obvinením proti nemu: „Kráľ Židov“.

Lk 23:38 Bol nad ním aj nápis: „Toto je kráľ Židov.“

Jn 19:19 Pilát tiež napísal nápis a dal ho na mučenícky kôl. Bolo napísané: „Ježiš Nazaretský, Kráľ Židov“.

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:37 Nad hlavu mu pripevnili nápis s jeho previnením: „Ježiš, kráľ Židov.“

Mk 15:26 Nad hlavu mu pripevnili tabuľku s nápisom, ktorý oznamoval, akého zločinu sa dopustil: ŽIDOVSKÝ KRÁĽ.

Lk 23:38 Nad hlavu mu pripevnili nápis v gréčtine, latinčine a hebrejčine: „Toto je kráľ Židov.“

Jn 19:19 Nad Ježišovu hlavu dal Pilát pripevniť tabuľku s nápisom: „Ježiš Nazaretský, židovský kráľ.“

Celkovo by sa to dalo zrhnúť do tabuľky:

Porovnanie nápisov na kríži

Teraz si rozoberme každý zvlášť.

1. Matúš 27:37 – V gréckom texte nie je použité slovo "nápis" – to je chyba moderných prekladov! Takže miesto súčasných prekladov – "nápis s jeho vinou" (v rôznych podobách), sú použité slová: "αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην". Slovo "αἰτίαν" znamená "vina, obvinenie, dôvod, príčina, …" Slovo "αὐτοῦ" je zámeno "jeho" a slovo "γεγραμμένην" znamená "napísaný". Teda doslova sa to dá preložiť ako: "vinu jeho napísanú". Najlepšie to prekladajú zo slovenských prekladov Jozef Roháček a Miloš Pavlík a z českých sú to Překlad Bible kralická, Překlad Miloše Pavlíka a Překlad Nový kovenant. Teda možno povedať, že Matúšovi nejde o zaznamenanie presného nápisu, ale o udanie jeho viny a tá vina je, že je kráľ Židov, čo sa vyskytuje vo všetkých evanjeliách.

2. Marek 15:26 – V Markovom evanjeliu sa neuvádza, že to je celý nápis. On uvádza, že na nápise bola napísaná jeho vina a to, že je kráľ Židov. Jeho vina nebola jeho meno, či to, odkiaľ pochádzal. A túto jeho vinu uvádzajú všetky 4 evanjelia, takže Markovo možno zosúladiť zo všetkými ostatnými evanjeliami.

3. Lukáš 23:38 – V rôznych rukopisov sa uvádzajú rôzne variácie nápisu:

a) kráľ Židov toto - p75 א B L 070 579 It

b) Toto je kráľ Židov - A D W Θ Ψ f13 Vg Syrh Copbo

c) Toto je Ježiš kráľ Židov - N Q f1 33 Itl Copsa

d) kráľ Židov - C Itc

Ak zoberieme do úvahy kontext Lk 23:37-38, tak zisťujeme, že Lukáš len konštatuje, prečo sa mu posmievali, že je kráľ Židov – pretože to mal napísané aj v nápise – "kráľ Židov/kráľ Židov toto/Toto je kráľ Židov". Všetky tri verzie len konštatujú, že to bolo v nápise, pričom sa nevylučuje, že išlo o celý nápis. Verzia "Toto je Ježiš kráľ Židov" je málo dôveryhodná vzhľadom na to, v akých rukopisov sa vyskytuje a v akých nie. Preto možno povedať, že Lukáš uvádza len časť nápisu, pričom všetky 4 verzie možno zosúladiť s Markovým a Matúšovým evanjeliom.

4. Ján 19:19 – Ján je vlastne jediný, kto uvádza jasne, čo je napísané na nápise: Ježiš Nazaretský, kráľ Židov. Vysvetlenie môže spočívať v tom, že Ján v nasledujúcom verši uvádza, že bol napísaný v troch jazykoch – hebrejsky, grécky a latinsky. Takže môžeme predpokladať, že Ján uvádza len tú časť nápisu, ktorá bola napísaná v troch jazykoch, pričom slová Toto je zrejme neboli napísané vo viacej jazykoch, veď načo by aj. Dôležité bolo meno obvineného a jeho vina.

Ďalšie vysvetlenie spočíva v tom, že každý evanjelista okrem Marka, čerpal nadpis z iného jazyka – keďže bol napísaný v troch jazykoch a nie v každom jazyku muselo byť to isté, keďže by to bolo zbytočné. Toto vysvetlenie ale nepovažujem za príliš podstatné.

 

 

Dvadsiaty prvý rozpor:

Ekumenický preklad: Mt 27:44 Takisto ho potupovali aj zločinci, ktorí boli ukrižovaní s ním.

Mk 15:32 Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili! Potupovali ho aj tí, čo boli ukrižovaní spolu s ním.

Lk 23:39-43 Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril: Nie si ty Mesiáš? Zachráň seba i nás!No druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený?Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé.Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.

Katolícky preklad: Mt 27:44 Takisto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní.

Mk 15:32 Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili.“ Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní.

Lk 23:39-43 A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté?Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:44 Tak isto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní.

Mk 15:32 Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili!“ Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní.

Lk 23:39-43 Jeden zo zločincov visiacich na kríži ho urážal: „Nie si ty Mesiáš? Zachráň sám seba i nás!“Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci musíš niesť ten istý trest?Pre nás je to spravodlivé, my dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš ako kráľ.“On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

Evanjelický preklad: Mt 27:44 A podobne Ho potupovali aj lotri, ktorí boli s Ním ukrižovaní.

Mk 15:32 Kristus, kráľ Izraela! Nech zostúpi teraz z kríža, aby sme videli a uverili! Ešte aj tí Ho potupovali, ktorých s Ním ukrižovali.

Lk 23:39-43 A jeden zo zločincov, ktorí tam viseli, rúhal sa Mu [a hovoril]: Či nie si Ty Kristus? Zachráň seba i nás! Ale druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, a si celkom tak odsúdený! A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme spáchali, ale Tento neurobil nič zlého. Potom povedal [Ježišovi: Pane], Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu (Ježiš): Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji!

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:44 A to isté i lotri, ktorí boli s ním spolu ukrižovaní, utŕhali mu.

Mk 15:32 Kristus, kráľ Izraelov, nech teraz sostúpi s kríža, aby sme videli a uverili! Aj tí, ktorí boli s ním spolu ukrižovaní, mu utŕhali.

Lk 23:39-43 A jeden z tých povesených zločincov sa mu rúhal a hovoril: Či nie si ty Kristus? Spomôž sám sebe i nám! A ten druhý odpovedal, karhal ho a riekol: Či sa ani ty nebojíš Boha, pretože si v tom istom odsudku? A my, pravda, spravedlivo, lebo berieme hodnú odplatu za to, čo sme páchali, ale tento neurobil ničoho zlého. A povedal Ježišovi: Rozpomeň sa na mňa, Pane, keď prijdeš vo svojom kráľovstve! A Ježiš mu povedal: Ameň ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:44 A takisto ho hanobili aj tí lupiči, ktorí boli u križovaní s ním.

Mk 15:32 Nech Kristus, Kráľ Israéla, teraz zostúpi z kríža, aby sme uvideli a uverili! Aj tí spolu s ním ukrižovaní ho hanobili.

Lk 23:39-43 I tupil ho jeden z tých zločincov, ktorí boli povesení, a vravel: Či si ty nie Kristus? Zachráň sám seba aj nás! No ten druhý mu v odvetu dohováral, vraviac: Nebojíš sa Boha ani ty? Veď si pod tým istým súdom. A my, pravdaže, spravodlivo, lebo sa nám dostáva odplaty hodnej tých vecí, ktoré sme napáchali, no tento nespáchal nič nemiestneho. I vravel Ježišovi: Spomeň si na mňa [Pane], keď prídeš v svojom kráľovstve. A Ježiš mu povedal: Veru, vravím ti: dnes budeš so mnou v raji.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:44 A tak isto ho hanobili aj lotri, čo boli s ním ukrižovaní.

Mk 15:32 Mesiáš, kráľ Izraela, nech teraz zostúpi z kríža, a keď (to) uvidíme, uveríme (mu)!“ Ešte aj tí ho hanobili, ktorí boli spolu s ním ukrižovaní.

Lk 23:39-43 A jeden z tých lotrov, čo s ním viseli, sa mu rúhal, vraviac: „Či si ty nie Mesiáš? Zachráň seba i nás!“ Druhý sa však ozval a zahriakol ho, hovoriac: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si tak isto odsúdený? My sice spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili; tento však neurobil nič zlého.“ I povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho Kráľovstva!“ A Ježiš mu riekol: „Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji!“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:44 A tak isto ho hanobili aj lotri, ktorí boli s ním ukrižovaní.

Mk 15:32 Kristus, kráľ Izraela, nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili!“ Ešte aj tí ho hanobili, ktorí boli s ním ukrižovaní.

Lk 23:39-43 A jeden z tých zločincov, čo tam viseli, rúhal sa mu a hovoril: „Či si ty nie Pomazaný? Zachráň seba i nás!“ Druhý však prehovoril a karhal ho: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si tak isto odsúdený? A my síce spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili; tento však neurobil nič nemiestneho.“ I povedal Ježišovi: „[Pane], spomeň si na mňa, keď prídeš vo svojom kráľovstve!“ A Ježiš mu povedal: „Skutočne, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji!“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 27:44 Takisto ho osočovali aj zločinci, ktorí s ním boli ukrižovaní.

Mk 15:32 Nech ten Kristus, ten kráľ Izraela, teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili! Osočovali ho aj tí, ktorí boli ukrižovaní spolu s ním.

Lk 23:39-43 Jeden zo zločincov, ktorí viseli vedľa neho, ho urážal a hovoril: Ak si Kristus, zachráň seba i nás! Ten druhý ho však za to pokarhal a povedal: Ty sa ani Boha nebojíš? Veď si rovnako odsúdený! My sme odsúdení spravodlivo, lebo dostávame to, čo si za svoje skutky zaslúžime, tento však nič zlé neurobil. A povedal Ježišovi: Spomeň si na mňa, Pane, keď prídeš do svojho kráľovstva! Ježiš mu povedal: Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.

Preklad Nového sveta: Mt 27:44 Takisto ho hanili aj lupiči, ktorí boli s ním pribití na kôl.

Mk 15:32 Nech Kristus, Kráľ Izraela, zostúpi z mučeníckeho kola, aby sme videli a uverili.“ Dokonca tí, čo boli pribití na kôl spolu s ním, ho hanili.

Lk 23:39-43 Ale jeden z povesených zločincov mu urážlivo hovoril: „Či nie si Kristus? Zachráň seba a nás.“ Nato ho druhý pokáral a povedal: „Či sa vôbec nebojíš Boha, keď máš teraz rovnaký rozsudok? A my naozaj spravodlivo, lebo plne dostávame, čo si zaslúžime za to, čo sme robili, ale tento [muž] neurobil nič zlé.“ A hovoril: „Ježiš, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ A povedal mu: „Pravdivo ti dnes hovorím, budeš so mnou v raji.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:44 A zločinci, čo s ním boli ukrižovaní, ho podobne potupovali.

Mk 15:32 Hej, Mesiáš, zasľúbený kráľ Izraela, nože zostúp z kríža! Potom ti uveríme!“ Ešte aj zločinci, ktorí umierali spolu s ním, si z neho robili posmech.

Lk 23:39-43 Aj jeden z ukrižovaných zločincov sa Ježišovi posmieval: Čo si to za Mesiáša, keď nepomôžeš sebe ani nám?“ Ale ten druhý ho okríkol: Ani vo chvíli smrti sa nebojíš Boha? My si trest zaslúžime, ale tento človek určite nespáchal nič zlé a trpí nevinne.“ Potom oslovil Ježiša: Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ Ježiš mu odpovedal: Sľubujem ti, dnes budeš so mnou v raji.“

Podľa Matúšovho a Markovho evanjelia Ježiša potupovali obaja zločinci, ktorí boli s ním ukrižovaní, zatiaľ čo Lukáš píše, že len jeden ho potupoval. Existuje viacero vysvetlení:

1. Bolo tam viac ako len dvaja zločinci. Toto vysvetlenie je ale zlé, pretože vo všetkých troch evanjeliách sa spomína, že boli len dvaja.

2. Posmievali sa mu obaja, ale jeden to neskôr oľutoval. Aj toto vysvetlenie je nepravdepodobné, vzhľadom na kontext. Nič nenasvedčuje tomu, že jeden ho najprv potupoval a až potom to ľutoval.

3. Skôr sa zdá, že Matúš aj Marek len všeobecne konštatujú, že sa mu zločinci posmievali. Nepíšu, čo mu konkrétne hovorili, preto sa mu v skutočnosti mohol posmievať len jeden a keďže mu vraveli niečo obaja, mohlo to vyzerať, že sa mu jednoducho posmievajú. Lukáš ale konkretizuje, že len jeden bol ten, čo ho v skutočnosti potupoval.

 

 

Dvadsiaty druhý rozpor:

Ekumenický preklad: Mt 27:46 Okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš silným hlasom: Éli, Éli, lema sabachthani?, čo znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Mk 15:34 O deviatej Ježiš zvolal mocným hlasom: Eloi, Eloi — lema sabachthani? Čo v preklade znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Lk 23:46 Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Keď to povedal, dokonal.

Jn 19:30 Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: Je dokonané! Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

Katolícky preklad: Mt 27:46 Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: „Eli, Eli, lema sabakthani?“, čo znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

Mk 15:34 O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi, heloi, lema sabakthani?“, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

Lk 23:46 a Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po tých slovách vydýchol.

Jn 19:30 Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:46 Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: „Eli, Eli, lema sabachtani?“, čo znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

Mk 15:34 O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Eloi, Eloi, lema sabachtani!“, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

Lk 23:46 a Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po tých slovách vydýchol.

Jn 19:30 Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

Evanjelický preklad: Mt 27:46 A o deviatej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: Éli, Éli, lama sabachtani? To je: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Mk 15:34 O deviatej hodine zvolal Ježiš silným hlasom: Eloi, Eloi, lama sabachtaní? to je v preklade: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Lk 23:46 Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal.

Jn 19:30 Ako Ježiš okúsil ocot, riekol: Dokonané! A nakloniac hlavu, odovzdal Ducha (Bohu).

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:46 A okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš velikým hlasom a povedal: Éli, Éli, lama zabachtani?! To je: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?!

Mk 15:34 A o deviatej hodine zvolal Ježiš velikým hlasom a riekol: Elói, Elói, lama sabachtani?! Čo je, preložené: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil!

Lk 23:46 A Ježiš zvolal velikým hlasom a povedal: Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha! A keď to povedal, vypustil dušu.

Jn 19:30 A keď vzal Ježiš ocot, povedal: Dokonané je! A skloniac hlavu vydal ducha.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:46 no okolo deviatej hodiny Ježiš silným hlasom zvolal, vraviac: Élí, Élí, lama sabachthaní? To jest: Môj Bože, môj Bože, načo si ma opustil?

Mk 15:34 a o deviatej hodine Ježiš silným hlasom zvolal, [vraviac]: Élóí, Élóí, lama sabachthaní? To je v preklade: Môj Bože, môj Bože, k čomu si ma opustil?

Lk 23:46 A Ježiš zvolal silným hlasom a povedal: Otče, do tvojich rúk zverujem svojho ducha. A povediac toto, skonal.

Jn 19:30 Keď teda Ježiš prijal ten ocot, povedal: Je dokončené; i sklonil hlavu a odovzdal ducha.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:46 Okolo deviatej hodiny Ježiš zvolal mocným hlasom: „Eli, Eli, lema sabachtani?“ – To znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

Mk 15:34 A o deviatej hodine Ježiš zvolal veľkým hlasom: Elói, Elói, lama sabachthani? – čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

Lk 23:46 V tom zvolal Ježiš mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha!“ A keď to povedal, skonal.

Jn 19:30 Keď teda Ježiš okúsil ocot, riekol: „Dokonané je.“ I naklonil hlavu a vypustil ducha.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:46 A okolo deviatej hodiny Ježiš zvolal veľkým hlasom: „Eli, Eli, lama sabachtani?“ – čo znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

Mk 15:34 A o deviatej hodine Ježiš zvolal veľkým hlasom: Eloi, Eoi, lama sabachtani? – čo v preklade znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Lk 23:46 Tu Ježiš zvolal veľkým hlasom: „Otče, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha!“ Keď to však povedal, vydýchol.

Jn 19:30 A keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Dokonané je.“ I naklonil hlavu a vydal ducha.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 27:46 A okolo deviatej hodiny Ježiš zvolal silným hlasom: Éli, Éli, lama sabachtani? To znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Mk 15:34 A o deviatej hodine Ježiš zvolal silným hlasom: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Čo v preklade znamená: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?

Lk 23:46 Ježiš zvolal silným hlasom a povedal: Otče, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha! A keď to povedal, vydýchol naposledy.

Jn 19:30 Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: Je dokonané! Potom sklonil hlavu a vydal ducha.

Preklad Nového sveta: Mt 27:46 Asi o deviatej hodine zvolal Ježiš silným hlasom: „Eli, Eli, lama sabachthani?“, čiže: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

Mk 15:34 O deviatej hodine zvolal Ježiš silným hlasom: „Eli, Eli, lama sabachthani?“, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

Lk 23:46 A Ježiš zvolal silným hlasom a povedal: „Otče, do tvojich rúk zverujem svojho ducha.“Keď to dopovedal, skonal.

Jn 19:30 Keď Ježiš prijal kyslé víno, povedal: „Je dokonané!“a skloniac hlavu, vydal ducha.

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:46 A vtedy zvolal silným hlasom: „Eli, Eli, lama sabachtani?“, čo znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

Mk 15:34 O tretej zvolal Ježiš silným hlasom: „Eloi, Eloi, lama sabachtani?“ Sú to úvodné slová dvadsiateho druhého žalmu: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Lk 23:46 Ježiš nahlas zvolal: „Otče, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha.“ Po týchto slovách umrel.

Jn 19:30 Tým sa takisto vyplnila prorocká predpoveď. Ježiš si ovlažil ústa a povedal: „Je dokonané.“ Hlava mu klesla a skonal.

Máme tú tri verzie toho, čo povedal Ježiš pred tým, ako umrel. Verzia spomenutá v Matúšovom a Markovom evanjeliu, neboli posledné Ježišove slová. Jednak preto, lebo sa neuvádza, že hneď nato umrel, a jednak sa spomína, že ešte zvolal mocným hlasom, pričom sa neudáva, čo zvolal. Preto ostávajú už len dve verzie posledných Ježišových slov. Zaujímavosťou je, že podľa slovenských prekladov, Lukáš píše, že povedal, že odovzdáva svojho ducha a potom dokonal a Ján píše, že povedal, že dokonal a potom odovzdal svojho ducha. Dalo by sa to teda povedať, že povedal obe veci, a Ján chcel len doplniť, čo Lukáš neuviedol. Má to ale háčik, pretože ak si pozrieme grécky text, tak u Lukáša sa píše: καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Πάτερ εἰς χεῖράς σου παραθήσομαι τὸ πνεῦμά μου καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν

A u Jána sa píše: ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Τετέλεσται καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα

Slová "odovzdal svojho ducha" sú tu príbuzné, ale slovo prekladané ako "dokonal", je tu odlišné. Napriek tomu to nie je porušenie kritéria súladu. Ak by každý z nich napísal tie isté slová a výrazy, nebolo by podozrenie, že opisovali jeden od druhého? Alebo že sa dohodli na opise smrti Ježiša?! Ale teraz každý dodáva iné detaily (bezpochyby podľa osobnosti každého), ktoré len doplňujú obraz, ktorý vidia a tým pádom máme presnejší opis smrti Ježiša.

 

 

Dvadsiaty tretí rozpor:

Ekumenický preklad: Mt 27:50-51 Ale Ježiš znova zvolal mocným hlasom a vypustil ducha.A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje odvrchu až naspodok, zem sa triasla a skaly pukali.

Mk 15:37-38 No Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol.Chrámová opona sa roztrhla na dvoje odhora až nadol.

Lk 23:45-46 Slnko sa zatmelo a chrámová opona sa napoly roztrhla.Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.Keď to povedal, dokonal.

Katolícky preklad: Mt 27:50-51 Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu.A hľa, chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. Zem sa triasla a skaly sa pukali.

Mk 15:37-38 Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol.Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku.

Lk 23:45-46 Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napolya Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po tých slovách vydýchol.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:50-51 Ježiš však znova vykríkol mocným hlasom a vydýchol dušu.A hľa, chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodu. Zem sa triasla a skaly pukali.

Mk 15:37-38 Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol.A chrámová opona sa roztrhla na dvoje odvrchu až dospodu.

Lk 23:45-46 Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napolya Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po tých slovách vydýchol.

Evanjelický preklad: Mt 27:50-51 A Ježiš znovu zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona roztrhla sa na dvoje, od vrchu až do spodku, zem sa triasla, skaly sa pukali,

Mk 15:37-38 Ale Ježiš zvolal silným hlasom a vypustil ducha. A chrámová opona sa roztrhla na dvoje od vrchu až do spodku.

Lk 23:45-46 slnko sa zatmelo a chrámová opona sa roztrhla napoly. Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:50-51 Ale Ježiš zase vykríkol velikým hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu, a zem sa triasla, skaly sa pukaly,

Mk 15:37-38 Ale Ježiš zvolajúc velikým hlasom vypustil dušu. A opona chrámu sa roztrhla na dvoje od hora až dolu.

Lk 23:45-46 A slnce sa zatmilo, a chrámová opona sa roztrhla cez poly. A Ježiš zvolal velikým hlasom a povedal: Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha! A keď to povedal, vypustil dušu.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:50-51 A Ježiš opäť silným hlasom vykríkol a vzdal sa ducha. A hľa, opona chrámu sa rozčesla, od vrchu až nadol, vo dvoje, a zem sa roztriasla a skaly sa rozčesovali

Mk 15:37-38 A Ježiš, vydajúc hlasné zvolanie, skonal. A opona chrámu sa rozčesla vo dvoje, od vrchu až nadol.

Lk 23:45-46 a slnko sa zatemnilo a opona chrámu sa uprostred rozčesla. A Ježiš zvolal silným hlasom a povedal: Otče, do tvojich rúk zverujem svojho ducha. A povediac toto, skonal.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:50-51 Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje odvrchu až do spodku, zem sa zatriasla, skaly sa rozpukali.

Mk 15:37-38 Ježiš však zvolal veľkým hlasom a vypustil ducha. A chrámova opona sa roztrhla na dvoje od vrchu až do spodku.

Lk 23:45-46 lebo sa slnko za tmelo. Opona v chráme sa roztrhla napoly. V tom zvolal Ježiš mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha!“ A keď to povedal, skonal.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:50-51 Ježiš však znova zvolal veľkým hlasom a vydal ducha. A hľa, opona chrámu roztrhla sa na dve časti od vrchu až do spodku, zem sa triasla, skaly sa pukali

Mk 15:37-38 Ježiš však zvolal veĺkým hlasom a vydýchol. A opona chrámu sa roztrhla na dvoje od vrchu až do spodku.

Lk 23:45-46 I zatmelo sa slnko, a opona chrámu sa roztrhla napoly. Tu Ježiš zvolal veľkým hlasom: „Otče, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha!“ Keď to však povedal, vydýchol.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 27:50-51 Ježiš však opäť silným hlasom vykríkol a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje odhora až nadol, zem sa zatriasla, skaly pukali

Mk 15:37-38 Ježiš však vykríkol silným hlasom a vydýchol naposledy. Chrámová opona sa roztrhla na dvoje odhora až nadol.

Lk 23:45-46 slnko sa zatmelo a chrámová opona sa roztrhla napoly. Ježiš zvolal silným hlasom a povedal: Otče, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha! A keď to povedal, vydýchol naposledy.

Preklad Nového sveta: Mt 27:50-51 Ježiš opäť hlasno vykríkol a vypustil ducha. A hľa, opona svätyne sa roztrhla na dvoje, zhora až dolu, a zem sa triasla a skalné masívy pukali.

Mk 15:37-38 Ježiš však hlasno skríkol a skonal. A opona svätyne sa roztrhla na dvoje zhora až dolu.

Lk 23:45-46 pretože prestalo slnečné svetlo; vtedy sa stredom roztrhla opona svätyne. A Ježiš zvolal silným hlasom a povedal: „Otče, do tvojich rúk zverujem svojho ducha.“ Keď to dopovedal, skonal.

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:50-51 Potom Ježiš opäť skríkol mocným hlasom a skonal. V tej chvíli sa v chráme roztrhol záves odhora až nadol, zem sa chvela, skaly pukali

Mk 15:37-38 Tu Ježiš ešte raz vykríkol a zomrel.V tej chvíli sa opona v chráme roztrhla napoly odhora až nadol.

Lk 23:45-46 A tu sa zrazu chrámová opona roztrhla na dvoje. Ježiš nahlas zvolal: Otče, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha.“ Po týchto slovách umrel.

Na prvý pohľad sa zdá, že v Matúšovom a Markovom evanjeliu Ježiš najprv vykríkol a potom sa chrámová opona roztrhla, zatiaľ čo u Lukáša to vyzerá, že sled udalostí je v opačnom poradí. Spor tu ale nie je. Totiž ak sa dve udalosti odohrávajú súčasne, tak pisateľ ich jednoducho musí napísať za sebou. Keď Ježiš naposledy zvolal mocným hlasom a dodýchal, tak počas toho sa roztrhla opona. Opona sa neroztrhne len tak, preto nejaký časový úsek trvá kým sa roztrhne rovnako ako nejaký časový úsek trvá kým zvolá a nič nevylučuje, že to prebiehali súčasne.

 

 

Dvadsiaty štvrtý rozpor:

Ekumenický preklad: Mt 27:54 Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a povedali: Toto bol naozaj Boží Syn!

Mk 15:39 A keď stotník, ktorý stál neďaleko, videl, ako dodýchal, vyhlásil: Tento človek bol určite Boží Syn!

Lk 23:47 Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a hovoril: Naozaj, tento človek bol spravodlivý.

Katolícky preklad: Mt 27:54 Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili: „On bol naozaj Boží Syn.“

Mk 15:39 Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal: „Tento človek bol naozaj Boží Syn.“

Lk 23:47 Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac: „Tento človek bol naozaj spravodlivý.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:54 Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili: „On je naozaj Boží Syn.“

Mk 15:39 Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal: „Tento človek bol naozaj Boží Syn!“

Lk 23:47 Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha hovoriac: „Tento človek bol naozaj spravodlivý.“

Evanjelický preklad: Mt 27:54 Avšak stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, keď videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a hovorili: Naozaj, Syn Boží bol tento!

Mk 15:39 Keď stotník, ktorý stál naproti Nemu, videl, že takto dokonal, povedal: Tento človek bol naozaj Syn Boží!

Lk 23:47 Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal: Naozaj, tento človek bol spravodlivý.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:54 Vtedy stotník a tí, ktorí s ním strážili Ježiša, vidiac zemetrasenie a to, čo sa dialo, báli sa veľmi a hovorili: Toto bol naozaj Syn Boží.

Mk 15:39 A keď videl centúrion, stotník, ktorý tam stál naproti nemu, že tak vykríknuc vypustil dušu, povedal: Tento človek bol naozaj Syn Boží.

Lk 23:47 A keď videl stotník, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal: Tento človek bol skutočne spravedlivý.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:54 No stotník a tí, ktorí s ním Ježiša strážili, sa nesmierne zľakli, zbadajúc zemetrasenie a tie veci, ktoré sa diali, a vraveli: Tento bol naozaj Boží Syn.

Mk 15:39 A centurio, ktorý pri tom stál oproti nemu, zbadajúc, že skonal, takto vykríknuc, povedal: Naozaj bol tento človek Boží Syn.

Lk 23:47 A stotník, uvidiac, čo sa stalo, oslávil Boha, vraviac: Skutočne bol tento človek spravodlivý.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:54 Stotník však a tí, čo spolu s ním strážili Ježiša, keď videli zemetrasenie a to, čo sa dialo, veľmi sa naľakali a hovorili: „Naozaj, toto bol Syn Boží!"

Mk 15:39 Keď stotník, ktorý stál neproti nemu, videl, že takto dokonal, povedal: „Tento človek bol naozaj Syn Boží.“

Lk 23:47 Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac: „Naozaj tento človek bol spravodlivý!“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:54 Ale stotník a tí, čo spolu s ním strážili Ježiša, keď videli zemetrasenie a to, čo sa robilo, veľmi sa báli a hovorili: „Naozaj, Syn Boží bol tento!“

Mk 15:39 Keď však stotník, ktorý stál naproti nemu, videl, že takto vydýchol, povedal: „Naozaj, tento človek bol Syn Boží!“

Lk 23:47 No keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha, a hovoril: „Naozaj, tento človek bol spravodlivý!“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 27:54 Keď stotník a tí, ktorí s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a to, čo sa dialo, veľmi sa vydesili a hovorili: Toto bol naozaj Boží Syn!

Mk 15:39 A keď stotník, ktorý stál naproti nemu, videl, že takto s výkrikom vypustil ducha, povedal: Tento človek bol naozaj Boží Syn.

Lk 23:47 Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal: Tento človek bol skutočne spravodlivý.

Preklad Nového sveta: Mt 27:54 Keď dôstojník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a veci, ktoré sa diali, dostali veľký strach a povedali: „Istotne to bol Boží Syn.“

Mk 15:39 Keď dôstojník, ktorý stál naproti nemu, videl, za akých okolností skonal, povedal: „Tento človek bol istotne Boží Syn.“

Lk 23:47 Keďže dôstojník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a hovoril: „Tento človek bol naozaj spravodlivý.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:54 Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, premkla ich hrôza a vraveli: „To bol naozaj Boží Syn!"

Mk 15:39 Keď rímsky stotník, ktorý stál pri kríži, videl, ako Ježiš zomieral, zvolal: „Ten človek bol naozaj Syn Boží!“

Lk 23:47 Keď dôstojník, ktorý dozeral na popravu, videl, čo sa stalo, vzdal česť Bohu a povedal: „Tento človek bol určite nevinný.“

V Matúšovom a Markovom evanjeliu stotník hovorí, že bol Syn Boží, zatiaľ čo v Lukášovom hovorí, že bol spravodlivý. V Lukášovom evanjeliu sa tiež hovorí, že oslavoval Boha, takže musel ešte aj iné veci hovoriť. Takže môžeme skonštatovať, že jednoducho povedal viacej vecí, vrátane oboch foriem.

 

 

Dvadsiaty piaty rozpor:

Ekumenický preklad: Mk 16:1 Keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salomé nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať.

Lk 24:1 V prvý deň po sobote včasráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili.

Jn 19:39-40 Prišiel aj Nikodém, ten, čo prvý raz navštívil Ježiša v noci, a priniesol asi sto libier myrhy zmiešanej s aloou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho aj s voňavými masťami do plachiet, ako je u Židov zvykom pochovávať.

Katolícky preklad: Mk 16:1 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať.

Lk 24:1 V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili.

Jn 19:39-40 Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi sto libier zmesi myrhy s aloou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 16:1 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli pomazať telo.

Lk 24:1 V prvý deň po sobote zavčas ráno išli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili.

Jn 19:39-40 Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi sto libier zmesi myrhy a aloe. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať.

Evanjelický preklad: Mk 16:1 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby šli a pomazali Ho.

Lk 24:1 V prvý deň po sobote zavčasu ráno šli k hrobu a niesli vonné veci, ktoré pripravili; [boli s nimi aj niektoré iné].

Jn 19:39-40 A prišiel aj Nikodém, ktorý prvý raz v noci prišiel k Nemu, a priniesol asi sto funtov myrhy zmiešanej s aloe. Potom vzali telo Ježišovo a zavinuli ho aj s tými voňavými vecami do plátna, ako je u Židov v obyčaji pochovávať.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 16:1 A keď pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakobova a Salóme nakúpily voňavých vecí, aby prišly a pomazaly ho.

Lk 24:1 No, potom v prvý deň týždňa hlboko za svitu prišly k hrobu nesúc voňavé veci, ktoré prihotovily. A išly s nimi aj niektoré iné ženy.

Jn 19:39-40 A prišiel aj Nikodém, ktorý to tam prv bol prišiel k Ježišovi vnoci, nesúc so sebou smiešaninu myrry a aloe kolo sto funtov. A tak vzali telo Ježišovo a povili ho povojmi s voňavými vecmi, jako majú Židia obyčaj pochovávať.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 16:1 A keď prešla sobota, nakúpili Mária z Magdaly, a Mária, mať Jakuba, a Salómé voňavín, aby ho príduc mohli pomazať.

Lk 24:1 no prvého dňa po sobote na samom začiatku svitania prišli ku hrobke, nesúc tie voňaviny, ktoré prihotovili.

Jn 19:39-40 a prišiel aj Nikodém, ktorý bol prv prišiel k Ježišovi v noci, – nesúc zmes myrhy a aloy, asi sto libier. Vzali teda Ježišovo telo a poviazali ho pruhmi plátna s tými voňavinami, ako majú Židia obyčaj pripravovať na pohreb.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 16:1 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária, matka Jakubova, i Salome nakúpili voňaviek a vybrali sa, aby ho pomazali.

Lk 24:1 Prvého dňa v týždni, včasráno, (tie ženy) sa pobrali k hrobu s voňavkami, ktoré boli pripravili.

Jn 19:39-40 A prišiel aj Nikodém, ktorý bol predtým v noci u Ježiša; priniesol zo sto funtov myrhy, zmiešanej s aloe. Vzali teda Ježišovo telo a zavinuli ho do plachiet, spolu s voňavými masťami, ako je u Židov obyčaj pochovávať.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 16:1 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária, matka jakubova, i Salome nakúpili voňavín, aby prišli a pomazali ho.

Lk 24:1 V prvý deň týždňa na úsvite prišli ku hrobke a priniesli voňaviny, ktoré pripravili.

Jn 19:39-40 No prišiel aj Nikodém, ktorý predtým v noci bol prišiel k nemu, a priniesol zmes myrhy a aloe, asi sto funtov. Vzali teda telo Ježišovo a zavinuli ho do plachiet aj s voňavinami, ako je u Židov obyčaj pripravovať na pohreb.

Preklad Biblia LOGOS: Mk 16:1 Keď skončila sobota, Mária Magdaléna, Jakubova Mária a Salome nakúpili vonné oleje, aby ho prišli pomazať.

Lk 24:1 V prvý deň týždňa, ešte za svitania prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, ktoré pripravili. A išli s nimi aj niektoré iné ženy.

Jn 19:39-40 Prišiel aj Nikodém, ktorý prvý raz prišiel k Ježišovi v noci, a priniesol asi sto libier zmesi myrhy a aloe. Vzali teda Ježišovo telo a zavinuli ho do ľanového plátna s voňavými olejmi tak, podľa židovských pohrebných zvykov.

Preklad Nového sveta: Mk 16:1 Keď sa teda pominul sabat, Mária Magdaléna a Mária, Jakubova matka, a Salome kúpili korenie, aby prišli a aby ho natreli.

Lk 24:1 Avšak v prvý deň týždňa išli veľmi zavčasu k hrobke a niesli korenie, ktoré pripravili.

Jn 19:39-40 Aj Nikodém, ktorý po prvý raz prišiel k nemu v noci, priniesol zvitok myrhy a aloy, asi štyridsaťpäť kilogramov. Vzali teda Ježišovo telo a obviazali ho ovíjadlami a voňavými látkami, tak ako majú Židia vo zvyku pripravovať na pohreb.

Preklad Nádej pre každého: Mk 16:1 Jakubova matka Mária a Salome nakúpili voňavé masti, aby nimi podľa židovskej obyčaje natreli Ježišovo telo.

Lk 24:1 V nedeľu zavčasu ráno sa ženy pobrali k hrobu a niesli so sebou vonné masti a oleje.

Jn 19:39-40 Pomáhal mu pritom aj Nikodém, ktorý raz v noci navštívil Ježiša. Priniesol veľa vzácnych vonných mastí -- zmes myrhy a aloe. Ježišovo telo nabalzamovali a zavinuli do ľanového plátna, ako to robievajú Židia pri pochovávaní.

V Markovom a Lukášovom evanjeliu sa píše, že až v nedeľu prišli ženy, aby ho pomazali voňavinami – podľa zvyku – pričom deň pred tým bol len zabalený do plachiet. Podľa Jánovho evanjelia však už v deň ukrižovania bol uložený do plátna s voňavinami. Ak si to však pozornejšie naštudujeme, zistíme, že v Jánovom evanjeliu bol LEN vložený do plátna s voňavinami, pričom sa neuvádza v gréčtine, že bol aj nimi natretý. Veď by ho ani nemohli stihnúť natrieť, keď sa blížil Šabat (ten začína zapadnutím slnka). Preto boli radi, že ho stihli dať do hrobu, ktorý bol blízko.

 

 

Dvadsiaty šiesty rozpor:

Ekumenický preklad: Mt 28:1-10 Po sobote, keď sa brieždilo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo Pánov anjel zostúpil z neba. Prišiel, odvalil kameň a posadil sa naň. Jeho vzhľad bol ako blesk a jeho rúcho biele ako sneh. Strážcovia sa pred ním triasli od strachu. Ostali ako mŕtvi. Ale anjel sa prihovoril ženám: Vy sa nebojte! Viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych a predchádza vás do Galiley. Tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám! Rýchlo odišli od hrobu a so strachom i s veľkou radosťou to bežali oznámiť jeho učeníkom. Vtom sa Ježiš stretol s nimi a povedal: Buďte pozdravené! Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Vtedy im Ježiš povedal: Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby išli do Galiley. Tam ma uvidia!

Mk 16:1-8 Keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salomé nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať. Na úsvite prvého dňa po sobote, hneď po východe slnka prišli k hrobu. Hovorili si medzi sebou: Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? Keď sa lepšie prizreli, videli, že kameň je už odvalený. Bol totiž veľmi veľký. Vošli do hrobu a napravo videli sedieť mládenca oblečeného do bieleho rúcha. Zľakli sa. No on im povedal: Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Niet ho tu — bol vzkriesený. Hľa, miesto, kde ho položili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Nato rýchlo vybehli a utekali od hrobu, pretože sa ich zmocnila úžasná hrôza a boli ako bez seba. Ale nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.

Lk 24:1-12 V prvý deň po sobote včasráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli odvalený od hrobu. Keď vošli dnu, telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja muži v žiarivom odeve. Ženy sa preľakli a sklonili tváre k zemi. Ale muži im povedali: Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu, bol vzkriesený. Spomeňte si, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei: Syna človeka musia vydať hriešnikom do rúk a ukrižovať ho, ale tretieho dňa musí vstať z mŕtvych. Tu si spomenuli na jeho slová, vrátili sa od hrobu a všetko porozprávali Jedenástim a všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova a s nimi aj ostatné, ktoré to rozprávali apoštolom. Ale tým sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol, videl tam len plachty. Odišiel domov s úžasom nad tým, čo sa to stalo.

Jn 20:1-14 V prvý deň týždňa, včasráno, keď bola ešte tma, prišla k hrobu Mária Magdaléna a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k druhému učeníkovi, ktorého mal Ježiš rád, a povedala im: Vzali Pána z hrobu a nevieme, kam ho položili. Peter a ten druhý učeník šli k hrobu. Bežali obaja spolu, ibaže druhý učeník bežal rýchlejšie ako Peter, takže prišiel k hrobu prvý. Keď sa nahol, videl tam ležať plachty, ale dnu nevošiel. Vzápätí za ním prišiel aj Šimon Peter, vošiel do hrobu a videl ležať plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Tá však nebola medzi plachtami, ale zvinutá osobitne na inom mieste. Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu prvý. Videl a uveril. Ešte totiž nerozumeli Písmu, že má vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili domov. Mária však stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo; jedného pri hlave, druhého pri nohách. Tí jej povedali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali môjho Pána a neviem, kam ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; ale nevedela, že je to Ježiš.

Katolícky preklad: Mt 28:1-10 Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: »Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.« Hľa, povedal som vám to.“ Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“

Mk 16:1-8 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: »Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.«„ Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli.

Lk 24:1-12 V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: »Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.«„ Tu sa rozpamätali na jeho slová, vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom. Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo.

Jn 20:1-14 Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili domov. Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“ Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 28:1-10 Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, Ukrižovaného. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: ‚Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.‘ Hľa, povedal som vám to.“ Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali oznámiť to jeho učeníkom. A naraz Ježiš im šiel v ústrety a oslovil ich: „Buďte pozdravené!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley, tam ma uvidia.“

Mk 16:1-8 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli pomazať telo. V prvý deň týždňa skoro ráno po východe slnka, prišli k hrobu. Hovorili si medzi sebou: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka, oblečeného do bieleho rúcha, a stŕpli. On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Pozrite, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.‘„ Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. Nepovedali nikomu nič, lebo sa báli.

Lk 24:1-12 V prvý deň po sobote zavčas ráno išli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach a sklonili tváre k zemi. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnych ľudí a ukrižovaný, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ Tu sa rozpamätali na jeho slová. Keď sa vrátili od hrobu, toto všetko zvestovali Jedenástim a všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. Iné ženy, ktoré boli s nimi, to tiež porozprávali apoštolom. Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov, zadivený nad tým, čo sa stalo.

Jn 20:1-14 Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k tomu inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kam ho položili.“ Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja spolu, ale ten druhý učeník, rýchlejší ako Peter, predbehol ho a prišiel prvý k hrobu. Nahol sa a videl tam položené plachty, dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty, aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápal Písmo, podľa ktorého Ježiš mal vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili domov. Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“ Vravela im: „Lebo odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša, no nevedela, že je to Ježiš.

Evanjelický preklad: Mt 28:1-10 Po sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako sneh. A strachom pred ním chveli sa strážcovia a zostali ako mŕtvi. Anjel povedal ženám: Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného! Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal; poďte, viďte miesto, kde ležal. A choďte rýchlo; povedzte Jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych, a hľa, predchádza vás do Galiley, tam Ho uvidíte. Ajhľa, povedal som vám. A odišli rýchlo od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou bežali to zvestovať Jeho učeníkom. A [ako šli zvestovať to Jeho učeníkom], ajhľa, Ježiš sa stretol s nimi a povedal: Buďte pozdravené! A ony pristúpili, objali Mu nohy a klaňali sa Mu. Ježiš im riekol: Nebojte sa! Choďte, zvestuje to mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.

Mk 16:1-8 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby šli a pomazali Ho. A v prvý deň po sobote, keď slnko vyšlo, prišli k hrobu a hovorili si: Kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu? Ale keď pozreli, videli kameň odvalený; a bol veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, uzreli mládenca oblečeného do bieleho rúcha sedieť na pravej strane, a preľakli sa. On im však povedal: Nebojte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu; ajhľa, miesto, kam Ho boli položili. Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley; tam Ho uvidíte, ako vám povedal. I vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a boli bez seba; a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.

Lk 24:1-12 V prvý deň po sobote zavčasu ráno šli k hrobu a niesli vonné veci, ktoré pripravili; [boli s nimi aj niektoré iné]. Ale kameň našli odvalený od hrobu, a keď vošli, nenašli telo Pána Ježiša. Keď boli nad tým v rozpakoch, ajhľa, dvaja mužovia v žiariacom rúchu zastali si vedľa nich, a keď sa preľakli a sklopili zraky k zemi, povedali im (tí mužovia): Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet Ho tu, ale vstal. Rozpomeňte sa, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei, že Syna človeka musia vydať hriešnym ľuďom do rúk a ukrižovať a že v tretí deň musí vstať z mŕtvych. I rozpomenuli sa na Jeho slová. A vrátiac sa od hrobu, zvestovali toto všetko jedenástim a všetkým ostatným. Boli to Mária Magdaléna, Johana a Mária Jakubova i ostatné s nimi a rozprávali to apoštolom. Ale ich slová zdali sa im byť bájkou a neverili im. Len Peter vstal a bežal k hrobu; keď sa nahol a videl tam ležať len plachty, odišiel a divil sa tomu, čo sa stalo.

Jn 20:1-14 V prvý deň po sobote, včasráno, keď ešte bola tma, prišla Mária Magdaléna ku hrobu a videla kameň odvalený od hrobu. I bežala a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého Ježiš miloval, a hovorila im: Vzali Pána z hrobu a nevieme, kam Ho položili. Peter a ten druhý učeník pobrali sa teda a šli ku hrobu. Obaja bežali spolu, ale ten druhý učeník predbehol Petra a prišiel prvý ku hrobu. Nahnúc sa, videl tam plachty ležať, ale nevošiel dnu. Tu prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, vstúpil do hrobu a videl tam plachty ležať. Ale šatka, ktorú (Ježiš) mal na hlave, nebola medzi plachtami, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel prvý ku hrobu, i videl a uveril; ešte totiž nepoznali Písmo, že mal vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili domov. Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a na mieste, kde ležalo telo Ježišovo, videla sedieť dvoch anjelov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách. Títo jej povedali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali mi Pána a neviem, kam Ho položili. Ako to povedala, obrátila sa a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 28:1-10 Potom pozde na koniec soboty, keď už svitalo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna i tá druhá Mária pozrieť hrob. A hľa, povstalo veliké zemetrasenie, lebo anjel JeHoVaHov sostúpiac z neba pristúpil a odvalil kameň odo dverí a posadil sa na ňom. A bol na pohľad ako blesk, a jeho rúcho bolo biele jako sneh. A od strachu pred ním sa náramne zhrozili strážni a boli jako mŕtvi. A anjel odpovedal a riekol ženám: Vy sa nebojte! Lebo viem, že Ježiša, toho ukrižovaného, hľadáte. Niet ho tu, lebo vstal, tak ako povedal. Poďte, pozrite miesto, kde ležal Pán. A iďte rýchle a povedzte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych, a hľa, predchádza vás do Galilee, tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to! A vyjdúc rýchle od hrobu, s bázňou a veľkou radosťou bežaly zvestovať jeho učeníkom. A jako tak išly zvestovať jeho učeníkom, tu hľa, Ježiš sa stretol s nimi a povedal: Zdravstvujte! A ony pristúpily, chopily sa jeho nôh a klaňaly sa mu. Vtedy im povedal Ježiš: Nebojte sa! Iďte, zvestujte mojim bratom, aby odišli do Galilee a tam ma uvidia.

Mk 16:1-8 A keď pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakobova a Salóme nakúpily voňavých vecí, aby prišly a pomazaly ho. A v prvý deň týždňa včasne ráno, veľmi skoro, prišly k hrobu, keď začalo vychádzať slnko. A hovorily jedna druhej: Kto nám odvalí kameň odo dverí hrobu?! A keď pozrely, videly, že je kameň odvalený; lebo bol veľmi veliký. A keď vošly do hrobu, videly mládenca, sediaceho na pravej strane, odiateho dlhým bielym rúchom, a preľakly sa. Ale on im povedal: Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazarénskeho, toho ukrižovaného. Vstal, niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho boli položili. Ale iďte, povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že ide pred vami do Galilee, tam ho uvidíte, jako vám predpovedal. A vyšly rýchle a utiekly od hrobu, lebo sa triasly od strachu a boly celé predesené a nepovedaly nikomu ničoho, lebo sa bály.

Lk 24:1-12 No, potom v prvý deň týždňa hlboko za svitu prišly k hrobu nesúc voňavé veci, ktoré prihotovily. A išly s nimi aj niektoré iné ženy. A našly kameň odvalený od hrobu. A keď vošly do vnútra, nenašly tela Pána Ježiša. A stalo sa v tom, čo boly nad tým celé bezradné, že hľa, dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v rúchu, skvejúcom sa jako blesk. A keď sa naľakaly a sklonily tvár k zemi, povedali im: Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu, ale vstal. Rozpamätajte sa, jako vám hovoril, keď ešte bol v Galilei, keď povedal, že Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnych ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych. Vtedy sa rozpamätaly na jeho slová. A keď sa navrátily od hrobu, zvestovaly to všetko tým jedonástim a všetkým ostatným. A bola to Mária Magdaléna a Johana a Mária Jakobova a tie ostatné s nimi, ktoré to hovorily apoštolom. Ale tie ich slová sa im zdaly jako bájka, a neverili im, tým ženám. A Peter vstanúc bežal k hrobu. A keď sa nahnul, videl povoje ležať samé, a odišiel sám v sebe diviac sa tomu, čo sa to stalo.

Jn 20:1-14 Potom v prvý deň týždňa, skoro ráno, keď ešte bolo tma, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že je kameň odvalený od hrobu. A keď to videla, bežala a prišla k Šimonovi Petrovi a k tomu druhému učeníkovi, ktorého mal rád Ježiš, a povedala im: Vzali Pána z hrobu, a nevieme, kde ho položili. Vtedy vyšiel Peter aj ten druhý učeník, a išli k hrobu. A bežali tí dvaja spolu, ale ten druhý učeník bežal popredku, rýchlejšie ako Peter, a prišiel prvý k hrobu. A keď sa nahnul, videl povoje ležať, ale nevošiel. Potom prišiel aj Šimon Peter idúc za ním a vošiel do hrobu a tiež videl povoje ležať i šatku na znoj, ktorá bola na jeho hlave, ale tá neležala s povojmi, ale bola osobitne svinutá na jednom mieste. Vtedy už vošiel aj ten druhý učeník, ktorý to bol prišiel prvý k hrobu, a videl a uveril, lebo ešte neznali písma, že musel vstať z mŕtvych. Vtedy zase odišli tí učeníci k svojim. Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. A jako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla sedieť dvoch anjelov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách, kde bolo ležalo telo Ježišovo. A oni jej povedali: Ženo, čo plačeš? A ona im povedala: Vzali môjho Pána, a neviem, kde ho položili. A keď to povedala, obrátila sa nazad a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 28:1-10 A neskoro v sobotu, za súmraku na prvý deň po sobote, prišla Mária z Magdaly a tá druhá Mária hrob pozrieť. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zišiel anjel Pána, pristúpil a odvalil ten kameň a sedel na ňom; a jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. A strážcovia sa od strachu pred ním roztriasli a ostali sťaby mŕtvi. A ženám anjel v odvetu povedal: Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša, ukrižovaného; tu nie je, lebo bol vzkriesený podľa toho, ako bol povedal – poďte, pohľaďte na miesto, kde Pán ležal, a rýchlo sa poberte a jeho učeníkom povedzte: bol od mŕtvych vzkriesený, a hľa, predchodí vás do Galiley, tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám. I odišli rýchlo so strachom a veľkou radosťou od hrobky a rozbehli sa dať vedieť jeho učeníkom; a ako sa poberali dať jeho učeníkom vedieť, hľa, stretol ich Ježiš a vravel: Buďte pozdravené! A ony pristúpili, chopili sa jeho nôh a poklonili sa mu. Tu im Ježiš vraví: Nebojte sa, choďte, dajte vedieť mojim bratom, aby odišli do Galiley, a tam ma uvidia.

Mk 16:1-8 A keď prešla sobota, nakúpili Mária z Magdaly, a Mária, mať Jakuba, a Salómé voňavín, aby ho príduc mohli pomazať. I prichodia veľmi včas ráno prvého dňa po sobote ku hrobke, keď slnko vzišlo. A vraveli k sebe navzájom: Kto nám odvalí ten kameň z dverí hrobky? A pozrúc hore, pozorujú, že kameň je odvalený; lebo bol nesmierne veľký. A vstúpiac do hrobky, uvideli vpravo sedieť mladíka, oblečeného v biele rúcho, i zmeraveli od úžasu a ľaku; no on im vraví: Neľakajte sa; hľadáte Ježiša, Nazaretčana, ukrižovaného. Bol vzkriesený, tu nie je. Hľa, miesto, kam ho položili. Ale choďte, povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi: Predchodí vás do Galiley, tam ho uvidíte podľa toho, ako vám povedal. I vyšli a zutekali od hrobky; a pojímala ich triaška a úžas; a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.

Lk 24:1-12 no prvého dňa po sobote na samom začiatku svitania prišli ku hrobke, nesúc tie voňaviny, ktoré prihotovili. I našli kameň od hrobky odvalený, a vstúpiac nenašli telo Pána Ježiša. A čo ony boli vzhľadom na to zmätené, stalo sa, že hľa, zastali pri nich dvaja muži v žiariacich úboroch; a keď ony ostali vyľakané a skláňali tváre k zemi, povedali k nim: Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Tu nie je, lež bol vzkriesený; spomeňte si, ako k vám prehovoril, súc ešte v Galilei, a vravel: Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnikov a ukrižovaný, a tretieho dňa opäť vstať. I spomenuli si na tie jeho výroky, a vrátiac sa od tej hrobky späť, dali o všetkých týchto veciach vedieť tým jedenástim a všetkým ostatným. A to bola tá Mária z Magdaly a Jana a Mária, mať Jakuba a ostatné s nimi, ktoré tieto veci vraveli k apoštolom; a tie ich výroky im v ich očiach pripadli ako táranina, i neverili im. No Peter vstal a zabehol ku hrobke, a nahnúc sa vidí pruhy plátna ležať samotné, i odišiel domov, diviac sa, čo sa to stalo.

Jn 20:1-14 A prvého dňa po sobote včasráno, keď ešte bola temnota, prichodí ku hrobke Mária z Magdaly, i vidí kameň od hrobky odstavený; beží teda a prichodí k Šimonovi-Petrovi a k tomu druhému učeníkovi, ktorého Ježiš ľúbil, a vraví im: Pána z hrobky odniesli a nevieme, kam ho položili. Peter teda vyšiel, aj ten druhý učeník, a išli k tej hrobke; a tí dvaja bežali zároveň a ten druhý učeník sa dopredu rozbehol rýchlejšie od Petra a prišiel ku hrobke prvý, i nahol sa a vidí tam ležať pruhy plátna, no napriek tomu nevstúpil. Prichodí teda Šimon-Peter, nasledujúc ho, i vstúpil do hrobky a badá tie pruhy plátna, ako tam ležia, aj potnú šatku, ktorá bola na jeho hlave, ako leží nie s tými pruhmi plátna, lež osobitne zvinutá na jednom mieste. Tu teda vstúpil aj ten druhý učeník, ktorý ku hrobke prišiel prvý, a uvidel a uveril, lebo ešte neboli spoznali Písmo, že musí vstať spomedzi mŕtvych. Tí učeníci teda zasa odišli domov, no Mária stála pri hrobke, plačúc vonku. Ako teda plakala, nahla sa do hrobky, i badá dvoch anjelov, ako tam sedia v bielom, jeden pri hlave a jeden pri nohách, kde bolo ležalo Ježišovo telo; a tí jej vravia: Žena, čo plačeš? Vraví im: Pretože môjho Pána odniesli a neviem, kam ho položili. Povediac tieto veci, obrátila sa nazad a badá Ježiša, ako tam stojí; ale nevedela, že je to Ježiš.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 28:1-10 Keď prešla sobota, na úsvite prvého dňa týždňa pri šla Mária Magdaléna pozrieť sa na hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie; lebo anjel Pánov zostúpil z neba, pristúpil (k hrobu), odvalil kameň a sadol si naň. Jeho výzor bol ako blesk a jeho rúcho jasné ako sneh. Strážcovia sa ho naľakali, až sa triasli a ostali n k o mŕtvi. Anjel však prehovoril a povedal ženám: „Vy sa nebojte! Viem totiž, že hľadáte Ježiša, ukrižovaného. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde spočíval!“ Potom choďte chytro a oznámte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych! Hľa, predchádza vás do Galiley, tam ho uvidíte. Tak povedal som vám!“ Tie rýchlo odišli od hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali (to) zvestovať jeho učeníkom. A, hľa, Ježiš im prišiel v ústrety a povedal: „Buďte zdravé!“ Ony (k nemu) pristúpili, chytili sa mu nôh a poklonili sa mu. Vtedy im Ježiš vraví: „Nebojte sa! Choďte a zvestujte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“

Mk 16:1-8 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária, matka Jakubova, i Salome nakúpili voňaviek a vybrali sa, aby ho pomazali. A prvý deň týždňa, včas ráno, keď už slnko vyšlo, išli ku hrobu I hovorili si navzájom: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ Ale keď pohliadli, uvideli že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. Vošli do hrobu i zazreli sedieť sprava mladíka, oblečeného do bieleho rúcha, a naľakali sa. On im však povedal: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný? Vstal, niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho boli položili! Ale choďte, povedzte jeho učeníkom, najmä Petrovi: 'Predchádza vás do Galiley; tam ho uvidíte, ako vám hovoril'.“ I vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnil strach a úžas. A nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.

Lk 24:1-12 Prvého dňa v týždni, včasráno, (tie ženy) sa pobrali k hrobu s voňavkami, ktoré boli pripravili. Tu našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli, nenašli telo Pána Ježiša. Kým tak boli nad tým v rozpakoch, hľa, dvaja mužovia si zastali vedľa nich v žiarivom rúchu! Keď sa však (ženy) zľakli a sklonili tváre k zemi, povedali im: „Čo hľadáte živého medz; mŕtvymi? Niet ho tu, vstal! Rozpomeňte sa, ako vám hovoril, kým bol ešte v Galilei: 'Syn človeka má byť vydaný do rúk hriešnikov, ukrižovaný a na tretí deň vstane z mŕtvych.'„ Tu sa rozpamätali na jeho slová. I vrátili sa od hrobu a oznámili to všetk o jedenástim a všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana, Mária Jakubova spolu s ostatnými a rozpovedali to apoštolom. Ale týmto sa videli tie slová ako blúznenie a neverili im. Peter však vstal a bežal ku hrobu. A keď sa nahol, videl iba povoje; i vrátil sa domov, zadivený nad tým, čo sa stalo.

Jn 20:1-14 Prvého dňa v týždni Mária Magdaléna prišla ráno, ešte za tmy ku hrobu a zbadala, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda k Šimonovi Petrovi a k tomu inému učeníkovi, ktorého Ježiš miloval, a vravela im: „Vzali Pána z hrobu, a nevieme, kde ho uložili.“ Peter a ten iný učeník sa teda pobrali k hrobu. Obaja spolu bežali, ale ten iný učeník čoskoro predbehol Petra a prvý došiel k hrobu. Nahol sa dnu a videl (tam) ležať plachty, ale nevošiel. Za ním prišiel aj Šimon Peter, vošiel do hrobu a videl (tam) ležať plachty, kým šatka, ktorú mal (Ježiš) na hlave, nebola pri plachtách, ale osobitne zvinutá na jednom mieste. Vtedy vošiel aj ten iný učeník, ktorý prišiel prvý k hrobu, a keď (to) videl, uveril. Ešte totiž nerozumeli Písmu, že (Kristus) má vstať z mŕtvych. Potom sa títo učeníci vrátili domov. Mária však stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a uvidela dvoch anjelov, odetých v bielom, sedieť na mieste, kde bolo ležalo Jeťičovo telo, jedného pri hlave a druhého pri nohách. Tí sa jej spýtali: „Žena prečo plačeš?“ Povedala im: „Vzali mi Pána, a neviem, kde ho uložili.“ Keď to povedala, obrátila sa a uzrela tam stáť Ježiša, ale nevedela, že je to Ježiš.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 28:1-10 Avšak po uplynutí soboty, na úsvite prvého dňa týždňa prišla Mária Magdaléna a druhá Mária pozrieť si hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pána zostúpil z neba, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav však bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. A strážnici od strachu pred ním triasli sa a ostali ako mŕtvi. Anjel však prehovoril a povedal ženám: „Vy sa ne­bojte! Viem totiž, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal [Pán]! A choď­te chytro povedať jeho učeníkom, že vstal z mŕt­vych! A hľa, predchádza vás do Galiley, tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám!“ I vyšli chytro z hrobky so strachom i s veľkou radosťou a bežali to zvestovať jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im prišiel v ústrety a povedal: „Zdravé buďte!“ Tu ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Nato im hovorí Ježiš: „Nebojte sa! Chodte a zves­tujte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“

Mk 16:1-8 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária, matka Jakubova, i Salome nakúpili voňavín, aby prišli a pomazali ho. A veľmi včas ráno v prvý deň týždňa prichádzajú ku hrobke, keď už slnko vyšlo. I hovorili si navzájom: „Kto nám odvalí kameň odo dverí hrobky?“ A keď pohliadli, videli, že kameň je odvalený. Bol totiž veľmi veľký. I vošli do hrobky a uzreli sedieť na pravej strane mládenca, oblečeného do bieleho rúcha, a predesili sa. On im však hovorí: „Nedeste sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal, niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho boli položili! Ale choďte, povedzte jeho učeníkom aj Petrovi: Predchádza vás do Galiley; tam ho uvidíte, ako hovoril.“I vyšli a utiekli od hrobky, lebo sa ich zmocnilo rozochvenie a úžas. A nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.

Lk 24:1-12 V prvý deň týždňa na úsvite prišli ku hrobke a priniesli voňaviny, ktoré pripravili. Našli však kameň odvalený od hrobky. A keď vošli, nenašli telo Pána Ježiša. Zrazu, kým boli nad tým v rozpakoch, hľa, dvaja mužovia si zastali vedľa nich v žiarivom rúchu. Keď sa však preľakli a sklonili tváre k zemi, povedali im: „Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu, ale vstal. Rozpomeňte sa, ako vám hovoril, kým bol ešte v Galilei: ,Syna človeka musia vydať hriešnym ľuďom do rúk, ukrižovať, a tretieho dňa musí vstať.'„ Tu sa rozpomenuli na jeho slová. Nato sa vrátili od hrobky a oznámili to všetko jedenástim a všetkým ostatným. A boli to Mária Magdaléna, Jana, Mária Jakubova a ostatné s nimi, čo to povedali apoštolom. Ale im sa videli tie slová ako blúznenie a neverili im. Peter však vstal a bežal ku hrobke. A keď sa nahol, videl iba plachty odložené. I odišiel domov a divil sa tomu, čo sa stalo.

Jn 20:1-14 V prvý deň týždňa Mária Magdaléna prichádza včas ráno, ešte za šera, ku hrobke a vidí kameň od hrobky odvalený. Beží teda a príde k Šimonovi Petrovi a k tomu inému učeníkovi, ktorého Ježiš mal rád, a povie im: „Vzali Pána z hrobky, a nevieme, kde ho položili.“ Peter a ten iný učeník sa teda pobrali a šli ku hrobke. Obaja bežali spolu, ale ten iný učeník Petra predbehol a prvý prišiel ku hrobke. Nahne sa a vidí tam ležať plachty, ale nevošiel dnu. Potom za ním prichádza aj Šimon Peter, vojde do hrobky a vidí tam ležať plachty, ale šatka, ktorú mal na hlave, nebola pri plachtách, ale osobitne zvinutá na inom mieste. Potom vošiel teda aj ten iný učeník, ktorý prišiel prvý ku hrobke, a videl i uveril. Nepoznali totiž ešte Písmo, že musí vstať z mŕtvych. Potom sa títo učeníci vrátili domov. Mária však stála vonku pri hrobke a plakala. Ako plakala, nahla sa do hrobky a vidí dvoch anjelov, odetých v bielom, sedieť na mieste, kde ležalo telo Ježišovo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. A tí jej hovoria: „Žena, prečo plačeš?“ Vraví im: „Vzali môjho Pána, a neviem, kde ho položili.“ Keď to povedala, obrátila sa a vidí Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 28:1-10 Po šabate, keď už svitalo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna a tá druhá Mária pozrieť hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo Pánov anjel zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň od vchodu a posadil sa naň. Na pohľad bol ako blesk a jeho odev bol biely ako sneh. Stráže sa pred ním triasli od strachu a ostali ako mŕtve. A anjel povedal ženám: Nebojte sa! Lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného. Nie je tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal. Poďte a pozrite si miesto, kde Pán ležal. Choďte rýchlo a povedzte jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych, a hľa, ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám! Rýchlo odišli od hrobu a s bázňou a veľkou radosťou to bežali oznámiť jeho učeníkom. A ako to išli oznámiť jeho učeníkom, hľa, Ježiš sa s nimi stretol a povedal: Zdravím vás! Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Vtedy im Ježiš povedal: Nebojte sa! Choďte a oznámte mojim bratom, aby odišli do Galiley, a tam ma uvidia.

Mk 16:1-8 Keď skončila sobota, Mária Magdaléna, Jakubova Mária a Salome nakúpili vonné oleje, aby ho prišli pomazať. Skoro ráno prvého dňa po sobote, keď vyšlo slnko, prišli k hrobu. Hovorili si medzi sebou: Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? Keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, napravo uvideli sedieť mládenca oblečeného v bielom rúchu a preľakli sa. On im však povedal: Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Nie je tu, vstal. Hľa, miesto, kde ho položili. Ale choďte, povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Ženy vybehli a utiekli od hrobu. Zmocnila sa ich triaška a úžas. Nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.

Lk 24:1-12 V prvý deň týždňa, ešte za svitania prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, ktoré pripravili. A išli s nimi aj niektoré iné ženy. Kameň od hrobu však našli odvalený. Keď vošli dnu, telo Pána Ježiša nenašli. Keď nad tým boli v rozpakoch, hľa, stalo sa, že sa dvaja muži v žiarivom odeve postavili vedľa nich. Keď za preľakli a sklonili tváre k zemi, povedali im: Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Nie je tu, ale bol vzkriesený. Rozpamätajte sa, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei, keď povedal, že Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnych ľudí, byť ukrižovaný a na tretí deň vstať z mŕtvych. Vtedy sa rozpamätali na jeho slová. Keď sa vrátili od hrobu, všetko to oznámili jedenástim aj všetkým ostatným. Boli to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova a s nimi aj ostatné, ktoré to rozprávali apoštolom. Ale ich slová im pripadali ako nezmysel a neverili im. Peter však vstal a bežal k hrobu. Keď sa naklonil dnu, videl tam ležať len pruhy plátna a udivený z toho, čo sa stalo, odišiel domov.

Jn 20:1-14 V prvý deň týždňa, skoro ráno, ešte keď bola tma, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že je kameň od neho odvalený. Preto sa rozbehla a prišla k Šimonovi Petrovi a k ďalšiemu učeníkovi, tomu, ktorého mal Ježiš rád, a povedala im: Pána vzali z hrobu a nevieme, kam ho položili! Peter sa vybral aj s tým ďalším učeníkom a išli k hrobu. Obaja bežali spolu, no ten druhý učeník bežal rýchlejšie než Peter a prišiel k hrobke prvý, nahol sa a videl tam ležať pruhy plátna, ale dnu nevošiel. Potom prišiel Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, vošiel do hrobu a tiež tam videl ležať pruhy plátna, aj šatku, ktorá bola na jeho hlave, no neležala spolu s tými pruhmi plátna, ale bola zvinutá osobitne na jednom mieste. Potom vošiel aj druhý učeník, ktorý prišiel k hrobke skôr, videl a uveril. Ešte totiž nerozumeli Písmu, že musí vstať z mŕtvych. A tak sa učeníci vrátili naspäť. Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla, ako dvaja anjeli v bielom sedia tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo, jeden pri hlave a druhý pri nohách. Tí jej povedali: Žena, prečo plačeš? Ona im povedala: Pretože vzali môjho Pána a neviem, kam ho položili. Keď to dopovedala, obrátila sa a uvidela tam stáť Ježiša, ale nevedela, že je to on.

Preklad Nového sveta: Mt 28:1-10 Po sabate, keď sa rozodnievalo, prvého dňa v týždni, šla Mária Magdaléna a druhá Mária pozrieť sa na hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie; lebo Jehovov anjel zostúpil z neba a pristúpil a odvalil kameň a sadol si naň. Jeho vzhľad bol ako blesk a jeho odev bol biely ako sneh. Strážcovia sa pred ním triasli od strachu a boli akoby mŕtvi. Ale anjel odpovedajúc ženám riekol: „Nebojte sa, lebo viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol pribitý na kôl. Nie je tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal. Poďte a pozrite sa na miesto, kde ležal. A rýchlo choďte a povedzte jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych. A hľa, ide pred vami do Galiley; tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám.“ Rýchlo teda opustili pamätnú hrobku, so strachom a s veľkou radosťou, a bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš ich stretol a povedal: „Buďte pozdravené!“ Pristúpili a chytili sa mu nôh a vzdali mu poctu. Potom im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte a oznámte mojim bratom, aby odišli do Galiley; a tam ma uvidia.“

Mk 16:1-8 Keď sa teda pominul sabat, Mária Magdaléna a Mária, Jakubova matka, a Salome kúpili korenie, aby prišli a aby ho natreli. Prišli veľmi zavčasu prvého dňa v týždni k pamätnej hrobke, keď vyšlo slnko. A vzájomne si hovorili: „Kto nám odvalí kameň od dverí pamätnej hrobky?“ Ale keď sa pozreli hore, zbadali, že kameň bol odvalený, hoci bol veľmi veľký. Keď vstúpili do pamätnej hrobky, videli mladého muža, ako sedí na pravej strane, oblečeného do bieleho rúcha, a boli ohromené. Povedal im: „Nebuďte ohromené. Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol pribitý na kôl. Bol vzkriesený, nie je tu. Pozrite sa na miesto, na ktoré ho uložili. Ale choďte, povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred vami do Galiley; tam ho uvidíte, tak ako vám povedal.‘„ Keď teda vyšli, utekali od pamätnej hrobky, lebo sa roztriasli a boli silno dojaté. A nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.

Lk 24:1-12 Avšak v prvý deň týždňa išli veľmi zavčasu k hrobke a niesli korenie, ktoré pripravili. Ale našli kameň odvalený od pamätnej hrobky, a keď vstúpili, nenašli telo Pána Ježiša. Zatiaľ čo boli nad tým v rozpakoch, hľa, stáli pri nich dvaja muži v žiarivom oblečení. Keďže sa [ženy] naľakali a tváre mali obrátené k zemi, [muži] im povedali: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? [[Nie je tu, ale bol vzkriesený.]] Pripomeňte si, ako sa s vami rozprával, kým bol ešte v Galilei, a hovoril, že Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnikov a byť pribitý na kôl, avšak na tretí deň vstať.“ Teda si spomenuli na jeho výroky, vrátili sa od pamätnej hrobky a oznámili všetko jedenástim a všetkým ostatným. Boli to Mária Magdaléna a Joana a Jakubova [matka] Mária. Aj ostatné ženy, ktoré boli s nimi, to rozprávali apoštolom. Tieto reči sa im však zdali ako nezmysel, a neverili [ženám]. [[Ale Peter vstal a utekal k pamätnej hrobke, a keď sa nahol dopredu, zbadal iba ovíjadlá. Preto odišiel a divil sa sám v sebe nad tým, čo sa stalo.]]

Jn 20:1-14 V prvý deň týždňa, zavčasu, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k pamätnej hrobke a zbadala, že kameň je už odvalený od pamätnej hrobky. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a druhému učeníkovi, ku ktorému mal Ježiš náklonnosť, a povedala im: „Vzali Pána z pamätnej hrobky a nevieme, kam ho položili.“ Vtedy Peter a ten druhý učeník vyšli a vydali sa k pamätnej hrobke. A tí dvaja spolu utekali; ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a pribehol k pamätnej hrobke prvý. A keď sa nahol dopredu, zbadal tam ležať ovíjadlá, ale nevošiel. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vstúpil do pamätnej hrobky. A videl tam ležať ovíjadlá aj plátno, ktoré mal na hlave, čo neležalo s ovíjadlami, ale bolo zvinuté oddelene na jednom mieste. V tú chvíľu teda vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prvý došiel k pamätnej hrobke, a uvidel a uveril. Lebo ešte nerozumeli písmu, že musí vstať z mŕtvych. A tak sa učeníci vrátili do svojich domovov. Mária však postávala vonku, blízko hrobky, a plakala. Ako plakala, nahla sa dopredu, aby sa pozrela do pamätnej hrobky, a uvidela dvoch anjelov v bielom, ako sedeli, jeden pri hlave a druhý pri nohách, tam, kde [predtým] ležalo Ježišovo telo. A povedali jej: „Žena, prečo plačeš?“ Povedala im: „Vzali môjho Pána a neviem, kam ho položili.“ Keď to dopovedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša, ale nerozoznala, že je to Ježiš.

Preklad Nádej pre každého: Mt 28:1-10 Keď uplynula sobota a svitol prvý deň týždňa, Mária Magdaléna a tá druhá Mária sa vybrali k hrobu. A tu zrazu nastalo silné zemetrasenie, lebo Boží anjel zostúpil z neba, odvalil balvan a sadol si naň. Žiaril ako blesk a odev mal biely ako sneh. Strážcov to tak vydesilo, že sa nevládali ani pohnúť. Anjel sa prihovoril ženám: Nebojte sa, viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Ale on tu už nie je, vstal z hrobu, tak ako vám to predtým povedal. Poďte dnu a presvedčte sa. A teraz sa rýchlo ponáhľajte oznámiť jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych. Pôjde do Galiley a tam sa s ním stretnete. To som vám mal oznámiť.“ So strachom, ale aj s veľkou radosťou ženy rýchlo odišli od hrobu a bežali to oznámiť učeníkom. Vtom sa zjavil pred nimi Ježiš a povedal im: Pozdravujem vás.“ Ihneď padli na kolená a objímali mu nohy. Ježiš ich upokojoval: Nebojte sa, choďte a povedzte mojim bratom, aby šli do Galiley, tam sa stretneme.“

Mk 16:1-8 Jakubova matka Mária a Salome nakúpili voňavé masti, aby nimi podľa židovskej obyčaje natreli Ježišovo telo. Zavčasu ráno v prvý deň týždňa, len čo vyšlo slnko, pobrali sa k hrobu. Idúcky sa zhovárali o tom, kto im odvalí kameň, ktorým je vchod zatarasený. Keď ta došli, pozreli na hrob a zistili, že obrovský kameň tam nie je. Vstúpili do hrobky a na pravej strane videli sedieť mladého muža v bielom odeve. Náramne sa preľakli. Nebojte sa!“ upokojoval ich. Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorého ukrižovali? Nie je tu, vstal z mŕtvych! Pozrite sa na miesto, kde ho položili: je prázdne. Choďte a oznámte jeho učeníkom, najmä Petrovi: Ježiš ide pred vami do Galiley. Stretnete sa tam s ním, tak ako vám to oznámil pred svojou smrťou.“ Ženy vybehli z hrobky a celé predesené utekali preč. Triasli sa od hrôzy a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.

Lk 24:1-12 V nedeľu zavčasu ráno sa ženy pobrali k hrobu a niesli so sebou vonné masti a oleje. Ale obrovský kameň, ktorým bol zakrytý vchod do hrobu, bol odvalený. Vošli dnu, no telo Pána Ježiša tam nenašli. Ako tu bezradné stáli, zrazu sa vedľa nich zjavili dvaja muži v oslepujúco žiarivom odeve. Ženy sa predesili a sklonili tváre hlboko k zemi. Muži sa ich spýtali: Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Ježiš tu nie je, Ježiš žije! Spomeňte si, ako vám hovoril už v Galilei, že Syna človeka musia odovzdať do rúk zlých ľudí, že ho ukrižujú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych.“ Ženy sa na to naozaj rozpamätali. Vrátili sa od hrobu a všetko vyrozprávali jedenástim apoštolom aj všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana, Mária Jakubova a ešte ďalšie. Ale učeníci im neverili a pokladali túto správu za výplod fantázie. No Peter sa predsa rozbehol k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. Vrátil sa a nemohol pochopiť, čo sa stalo.

Jn 20:1-14 Prvý deň po sobote, ešte pred svitaním, šla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň, ktorým bola uzavretá hrobka, je odsunutý. Bežala k Petrovi a k učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a oznámila mu: Nášho Pána vzali z hrobu a nevieme, kde ho uložili.“ Obaja sa hneď ponáhľali k hrobu. Druhý učeník predbehol Petra a bol pri hrobe prvý. Naklonil sa dnu, videl tam ležať plátno, ale dnu nevošiel. Vtom dobehol aj Peter, vstúpil do hrobky a okrem plátna našiel aj šatku, ktorou mal Ježiš prikrytú hlavu. Šatka bola zložená a ležala na inom mieste. Teraz vstúpil dnu aj druhý učeník, ktorý prvý pribehol k hrobu. Všetko si prehliadol a uveril, že Ježiš vstal z mŕtvych. Doposiaľ totiž nerozumeli tým predpovediam v Písme, kde sa hovorí, že Ježiš vstane z mŕtvych. Obaja učeníci sa vrátili späť do Jeruzalema.Medzitým sa Mária vrátila k hrobu a plakala. Naklonila sa do hrobky a zazrela dvoch anjelov v bielom. Sedeli na tom mieste, kde predtým ležalo Ježišovo telo, jeden pri hlave, druhý pri nohách. Prečo plačeš?" spýtal sa jeden z nich. Odniesli môjho Pána a neviem, kam ho uložili," odpovedala. Obrátila sa a za chrbtom videla kohosi stáť, ale nepoznala, že je to Ježiš.

Udalosti ohľadne Ježišovho vzkriesenia sú vo všetkých štyroch evanjeliách dosť odlišné. Tu je krátke zhrnutie:

1. Matúš: Mária Magdaléna + iná Mária – anjel odvalil kameň – anjel sedel na kameni – mali strach a išli to oznámiť učeníkom – stretli Ježiša.

2. Marek: Mária Magdaléna + iná Mária + Salomé – kameň bol už odvalený – anjel sedel v hrobe – nikomu nič nepovedali.

Pokračovanie krátkej verzie: povedali to učeníkom

Pokračovanie dlhšej verzie: Mária stretla Ježiša – oznámila to učeníkom.

3. Lukáš: Mária Magdaléna + iná Mária + ďalšie ženy – kameň bol už odvalený – dnu nebol nikto, ale pri nich sa zastavili dvaja anjeli – povedali to učeníkom – Peter + ešte iný apoštol išli k hrobu.

4. Ján: Mária Magdaléna – kameň bol už odvalený – povedala to Petrovi + ešte jednému – Peter + ešte iný apoštol išli k hrobu – Mária videla v hrobe dvoch anjelov – vonku stretla Ježiša.

5. Ešte Pavol v 1. liste Korinťanom spomína, že sa najprv zjavil Petrovi až potom ostatným apoštolom.

Ekumenický preklad: 1 Kor 15:4-5 že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa Písem a že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim.

Katolícky preklad: 1 Kor 15:4-5 že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 15:4-5 že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Petrovi a potom Dvanástim.

Evanjelický preklad: 1 Kor 15:4-5 a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem, i ukázal sa Kéfasovi, potom dvanástim,

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 15:4-5 a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem a že sa ukázal Kéfašovi, potom dvanástim,

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 15:4-5 a že bol pochovaný, a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, a že sa ukázal Kéfovi, potom tým dvanástim,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 15:4-5 a že bol pochovaný a že tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Písem a že sa zjavil Kefasovi, potom Dvanástim.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 15:4-5 že bol pochovaný a že tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Písem; že sa ukázal Kefasovi, potom dvanástim.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 15:4-5

Preklad Nového sveta: 1 Kor 15:4-5 a že bol pochovaný, áno, že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písiem; a že sa zjavil Kéfasovi, neskôr dvanástim.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 15:4-5 bol pochovaný, ale na tretí deň vstal z mŕtvych, ako to všetko Boh už dávno predtým dal napísať do starých Písem. Potom po zmŕtvychvstaní sa ukázal Petrovi, potom dvanástim.

Nezrovnalosti spočívajú teda v tomto:

a) Koľko žien išlo k hrobu?

b) Bol už kameň odvalený alebo nie?

c) Stretli jedného anjela na kameni, či jedného v hrobe, či dvoch v hrobe ale dvoch vonku?

d) Oznámili to dvanástim, alebo len dvom učeníkom alebo nikomu?

e) Prišli učeníci k hrobu pred tým ako videli anjelov a stretli Ježiša, či až potom?

f) Stretli všetky ženy Ježiša, či len Mária Magdalénska sama stretla Ježiša?

g) Stretol sa Ježiš najprv s Petrom až potom s ostatnými apoštolmi?

Teoreticky by sa dali zosúladiť takto:

Ráno išla Mária Magdaléna spolu s ďalšími ženami k hrobu. Autori nemali potrebu vypisovať mená všetkých žien, mnohé ani nevedeli ako sa volali, preto napísali len tie, o ktorých vedeli. To vysvetľuje, prečo každý uvádza iné. Medzitým ako tam išli, anjel odvalil kameň naň si sadol a keď tam prišli ženy, povedal im: „Vy sa nebojte! Viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych a predchádza vás do Galiley. Tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám!“ Samozrejme, že sa pozreli aj do hrobu, aby zistili, čo je s telom Pána. A v hrobe uvideli ďalšieho anjela a ten im povedal: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Niet ho tu — bol vzkriesený. Hľa, miesto, kde ho položili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.“ Prakticky im len zopakoval, čo anjel na kameni. Keďže sa stále báli, tak nikomu nič nepovedali, miesto toho ako uvádza Lukáš, rozpačito uvažovali nad tým, čo sa vlastne stalo. Potom k nim prišli dvaja anjeli (pravdepodobne iní) a povedali im: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu, bol vzkriesený. Spomeňte si, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei: Syna človeka musia vydať hriešnikom do rúk a ukrižovať ho, ale tretieho dňa musí vstať z mŕtvych.“ Až teraz si spomenuli na jeho slová, keď im ich anjeli citovali. Predošlé dve správy boli nejasné a keďže boli ešte v šoku, tak im nerozumeli, ale teraz už pochopili a išli za učeníkmi, ale stále si neboli isté tým, či ho neukradli. Preto ešte stále boli pochybnosti. Mária Magdaléna bola tá, čo to povedala Šimonovi Petrovi, ostatné boli skôr len svedkyne, ktoré to len potvrdzovali, preto sa moc nespomínajú. Boli tam všetci jedenásti apoštoli, ale dôležitý bol len Peter a ešte jeden, lebo oni vybehli k hrobu – preto iba títo dvaja sú spomenutý u Jána. Keď tam prišli, nič nenašli, a nechápali čo sa stalo. Za nimi tam znova dorazili aj tie ženy a keď Peter s tým ďalším apoštolom odišli, tak sa ešte raz pozrela Mária Magdalénska do hrobu. Uvidela tam zase dvoch anjelov. Keď sa otočila, stretli Ježiša, ktorého ešte nespoznali. Mária sa s ním rozprávala, a keď spoznala, kto to je, ostatné ženy pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu.

Ale to je len hypotetické a veľmi nepravdepodobné. Ak by sme nechceli zosúladiť všetky, ale len niektoré, tak u Matúša je problém, že uvádza, že stretli anjela na kameni, ktorý odvalil. Marek zase hovorí, že to ženy nikomu nepovedali, zvyšný text je neskorí dodatok. U Jána je problém, že spomína, že len Mária Magdaléna sa stretla s Ježišom. Prakticky je problém zosúladiť 3 evanjeliá nie to ešte všetky 4.

 

 

Dvadsiaty siedmy rozpor:

V Matúšovom evanjeliu máme inú verziu smrti Judáša ako v Skutkoch apoštolov:

Ekumenický preklad: Mt 27:5 On odhodil strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa. Potom odišiel a obesil sa.

Sk 1:18 Z odmeny za svoju ničomnosť si kúpil pole, no hneď nato spadol z výšky dolu hlavou, pričom ho roztrhlo tak, že sa z neho vyvalili všetky vnútornosti.

Katolícky preklad: Mt 27:5 On odhodil strieborné peniaze v chráme a odišiel; a potom sa šiel obesiť.

Sk 1:18 On nadobudol pole z odmeny za neprávosť. Spadol dolu, rozpukol sa a vyšli z neho všetky vnútornosti.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:5 On odhodil strieborné peniaze v Chráme a odišiel, odišiel obesiť sa.

Sk 1:18 Tento Judáš si kúpil pole za odmenu za svoj hriech, potom padol dolu hlavou, rozpukol sa napoly a vyšli z neho všetky vnútornosti.

Evanjelický preklad: Mt 27:5 Hodil teda strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa; potom išiel a obesil sa.

Sk 1:18 Ten si teda kúpil pole za mzdu neprávosti a zrútil sa dolu hlavou, rozpukol sa, takže mu vypadli všetky vnútornosti.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:5 A povrhnúc strieborné v chráme išiel preč a odíduc obesil sa.

Sk 1:18 Ten si teda nadobudol pole za mzdu neprávosti a svaliac sa strmhlav rozpukol sa napoly, a vykydly sa všetky jeho vnútornosti.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:5 I mrštil tými strieborniakmi do chrámu a odstúpil, i odišiel a obesil sa.

Sk 1:18 (Nuž a ten z odmeny neprávosti nadobudol pozemok; i padol strmhlav, pukol uprostred a všetky jeho vnútornosti sa vyvalili.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:5 Tu zahodil strieborné peniaze v chráme a vzdialil sa; potom odišiel a obesil sa.

Sk 1:18 Tento si kúpil pole za mzdu nespravodlivého (činu). A padnúc dolu hlavou, rozpukol sa napoly, až vyšli z neho všetky vnútornosti.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:5 I zahodil strieborné peniaze v chráme a vzdialil sa; potom odišiel a obesil sa.

Sk 1:18 Ten teda získal pole za mzdu neprávosti, a padol dolu hlavou, rozpukol sa napoly, takže vyšli z neho všetky vnútornosti.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 27:5 On odhodil peniaze v chráme a išiel preč. Keď odišiel, obesil sa.

Sk 1:18

Preklad Nového sveta: Mt 27:5 A tak hodil kúsky striebra do chrámu a vzdialil sa; odišiel a obesil sa.

Sk 1:18 (Tento získal pole za mzdu nespravodlivosti, a keď sa zrútil dolu hlavou s rachotom, roztrhol sa napoly a vyvalili sa všetky jeho vnútornosti.

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:5 Odhodil peniaze na zem v chráme, vybehol von a obesil sa.

Sk 1:18 a predsa sa znížil k tomu, že priviedol stráž, ktorá Ježiša zatkla. Za peniaze, čo dostal ako svoju odmenu, si kúpil pozemok, ktorý dnes jeruzalemskí obyvatelia nazývajú Akeldamach -- Pole krvi. A potom skončil svoj život strašným spôsobom -- spadol dolu hlavou, telo sa mu roztrhlo a vypadli mu vnútornosti.

V prvom rade si treba pozrieť grécky text. V Matúšovom evanjeliu sa medzi slovami "odísť" "obesiť sa" nevyskytuje spojka "a". Grécky text: καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἕν τῷ ναῷ ἀνεχώρησεν καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο

Vyznačené slová sú tieto: Slovo "ἀνεχώρησεν" znamená "odišiel" alebo tiež "stiahol sa", či "vzdialil sa". Slovo "καὶ" je spojka "a". Slovo "ἀπελθὼν" znamená "išiel preč", alebo aj "išiel po niečo". Slovo "ἀπήγξατο" sa vyskytuje len raz v Novom Zákone a to v tomto verši a znamená "obesiť sa", ale je v 3. osobe jednotného čísla. Ale ak si pozrieme slovenské a české preklady, tak zistíme, že väčšina má pred slovom "obesil sa" spojku "a". To je chybné. Preklady bez tej spojky sú:

Slovenský katolícky preklad – šiel sa obesiť

Preklad Jeruzalemská biblia – odišiel sa obesiť

Preklad Jozefa Roháčka – odíduc obesil sa

Překlad Bible 21 – šel se oběsit

Překlad Nový kovenant – odejda, se oběsil

Máme tu teda dve variácie a to: a) šiel sa obesiť – táto možnosť ale nehovorí, či tak naozaj aj urobil, takže mohol skôr, ako sa mu podarilo sa obesiť, spadnúť dole.

b) odíduc obesil sa – táto možnosť už hovorí konkrétne, že sa už obesil. Slovo "ἀπελθὼν" sa v rovnakom tvare vyskytuje v Novom Zákone asi 16 krát a aj Jozef Roháček ho prekladá na týchto miestach ako "odišiel".

Z toho vyplýva, že Judáš sa síce chcel obesiť, ale neobesil sa, pretože skôr ako sa mu to podarilo spadol dolu hlavou roztrhol sa a vyšli z neho vnútornosti.

Iná teória hovorí, že ak sa obesil, nevylučuje to, že jeho telo mohlo potom ešte aj spadnúť. Túto teóriu pokladám za menej pravdepodobnú, ale aj to by bolo dostatočné vysvetlenie na to, aby to neodporovalo kritériu súladu.

 

 

Dvadsiaty ôsmy rozpor:

Ekumenický preklad: Mt 27:7-8 Po porade kúpili za ne hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov.Preto sa to pole až dodnes volá Pole krvi.

Sk 1:18-19 Z odmeny za svoju ničomnosť si kúpil pole, no hneď nato spadol z výšky dolu hlavou, pričom ho roztrhlo tak, že sa z neho vyvalili všetky vnútornosti.Dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema. Preto to pole vo svojej reči nazvali Hakeldamach, čo znamená Pole krvi.

Katolícky preklad: Mt 27:7-8 Dohodli sa teda a kúpili za ne Hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov.Preto sa to pole až do dnešného dňa volá Pole krvi.

Sk 1:18-19 On nadobudol pole z odmeny za neprávosť. Spadol dolu, rozpukol sa a vyšli z neho všetky vnútornosti.Dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema, a preto pole nazvali vo svojej reči Akeldamach, to znamená Pole krvi.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:7-8 Po dohode kúpili za ne Hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov.Preto sa to pole až do dnešného dňa volá Pole krvi.

Sk 1:18-19 Tento Judáš si kúpil pole za odmenu za svoj hriech, potom padol dolu hlavou, rozpukol sa napoly a vyšli z neho všetky vnútornosti.Dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema, a preto to pole nazvali vo svojej reči Akeldamach, to znamená Pole krvi.

Evanjelický preklad: Mt 27:7-8 Poradili sa teda a kúpili za ne hrnčiarovo pole na pohrebisko pre cudzincov. Preto sa to pole až podnes volá Poľom krvi.

Sk 1:18-19 Ten si teda kúpil pole za mzdu neprávosti a zrútil sa dolu hlavou, rozpukol sa, takže mu vypadli všetky vnútornosti. I dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia jeruzalemskí, a preto pomenovali to pole vo svojej reči Akeldamach, to jest Pole krvi.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:7-8 A poradiac sa kúpili za ne to hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. Preto je nazvané to pole poľom krvi až do dnešného dňa.

Sk 1:18-19 Ten si teda nadobudol pole za mzdu neprávosti a svaliac sa strmhlav rozpukol sa napoly, a vykydly sa všetky jeho vnútornosti. A stalo sa to známym všetkým, ktorí bývajú v Jeruzaleme, takže je nazvané to pole ich vlastným nárečím: Akeldama, to jest Pole krvi.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:7-8 I usporiadali poradu a kúpili za ne hrnčiarovo pole na po chovávanie cudzincom. Preto bolo to pole až podnes nazvané Pole krvi.

Sk 1:18-19 (Nuž a ten z odmeny neprávosti nadobudol pozemok; i padol strmhlav, pukol uprostred a všetky jeho vnútornosti sa vyvalili. A to sa všetkým obyvateľom Jerúsaléma stalo známym, takže onen pozemok bol ich vlastným nárečím nazvaný Akeldama, to jest pozemok krvi.)

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:7-8 Na porade sa teda uzhodli kúpiť za ne „Hrnčiarovo pole“ na pochovávanie cudzincov. Odvtedy sa to pole až podnes volá „Pole krvi.“

Sk 1:18-19 Tento si kúpil pole za mzdu nespravodlivého (činu). A padnúc dolu hlavou, rozpukol sa napoly, až vyšli z neho všetky vnútornosti. Rozchýrilo sa to medzi všetkým obyvateľstvom Jeruzalema, takže aj to pole nazvali vo svojej reči Hakeldama, to jest: Pole krvi.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:7-8 A keď sa poradili, kúpili za ne hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. Preto sa to pole až dodnes volá Pole krvi.

Sk 1:18-19 Ten teda získal pole za mzdu neprávosti, a padol dolu hlavou, rozpukol sa napoly, takže vyšli z neho všetky vnútornosti. I stalo sa to známym všetkým obyvateľom Jeruzalema, takže aj to pole nazvali vo svojej reči Akeldama, to jest: Pole krvi.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 27:7-8 A tak sa poradili a kúpili za ne hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. Preto sa to pole až dodnes nazýva Pole krvi.

Sk 1:18-19

Preklad Nového sveta: Mt 27:7-8 Keď sa poradili, kúpili za ne hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. Preto sa to pole až dodnes nazýva „Pole krvi“.

Sk 1:18-19 (Tento získal pole za mzdu nespravodlivosti,a keď sa zrútil dolu hlavou s rachotom, roztrhol sa napoly a vyvalili sa všetky jeho vnútornosti. To sa stalo známe všetkým obyvateľom Jeruzalema, takže to pole sa v ich reči nazývalo Akeldama, čiže Pole krvi.)

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:7-8 Dohodli sa teda, že za ne kúpia pozemok, kde hrnčiari voľakedy kopali hlinu, a že tam budú pochovávať cudzincov, ktorí zomrú v Jeruzaleme. A tak sa to pole dodnes volá Krvavé pole“.

Sk 1:18b Za peniaze, čo dostal ako svoju odmenu, si kúpil pozemok, ktorý dnes jeruzalemskí obyvatelia nazývajú Akeldamach -- Pole krvi. A potom skončil svoj život strašným spôsobom -- spadol dolu hlavou, telo sa mu roztrhlo a vypadli mu vnútornosti.

Tu máme hneď dva spory a to: 1. Kto kúpil Hrnčiarovo pole? Podľa Matúša to boli veľkňazi, ktorým Judáš vrátil peniaze, ale podľa Skutkov apoštolských to bol sám Judáš, kto kúpil to pole.

2. Aký je dôvod, prečo ho volajú Pole krvi? Podľa Matúša to bolo preto, lebo tam pochovávali mŕtvych, ale podľa Skutkov apoštolských to bolo kvôli Judášovej smrti.

 

 

Dvadsiaty deviaty rozpor:

Ekumenický preklad: Lk 24:50-51 Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.

Sk 1:10-12 A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zrazu pri nich zastali dvaja muži v bielom rúchu a povedali: Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba. Potom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový a je blízko Jeruzalema, vzdialený toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu.

Katolícky preklad: Lk 24:50-51 Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.

Sk 1:10-12 A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“ Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 24:50-51 Potom ich zaviedol až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.

Sk 1:10-12 A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý, príde zasa tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“ Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový a je blízko Jeruzalema toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu.

Evanjelický preklad: Lk 24:50-51 Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. A keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a bol unášaný do neba.

Sk 1:10-12 A ako tak uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, ajhľa, dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa nich hovoriac: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba. Potom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu Olivového, ktorý je blízko Jeruzalema, vzdialený od neho na cestu sobotného dňa.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 24:50-51 Potom ich vyviedol von až do Betánie a pozdvihnúc svoje ruky dal im požehnanie. A stalo sa v tom, keď ich žehnal, že sa bral preč od nich a vznášal sa hore do neba.

Sk 1:10-12 A jako v tom, čo odchádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa, dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu, ktorí aj povedali: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prijde tak, ako ste ho videli ísť do neba. Vtedy sa vrátili do Jeruzalema s vrchu, zvaného Olivového, ktorý je blízko Jeruzalema, na cestu sobotného dňa od neho.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 24:50-51 A vyviedol ich von až k Bétanii, i pozdvihol svoje ruky a požehnal ich, a zakiaľ ich žehnal, stalo sa, že sa od nich odlúčil a bol vznášaný do neba.

Sk 1:10-12 A ako upierali zrak do neba, zakiaľ sa on poberal, hľa, stáli pri nich dvaja muži v bielom úbore, ktorí aj povedali: Muži galilejskí, čo stojíte, pozerajúc do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý nahor do neba, príde tak, akým spôsobom ste ho spozorovali do neba sa poberať. Tu sa vrátili späť do Jerúsaléma z vrchu, ktorý sa volá Olivnica; ten je blízko Jerúsaléma, súc vzdialený cestu jednej soboty.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 24:50-51 Potom ich vyviedol až k Betánii. I pozdvihol svoje ruky a požehnal ich. A vtom, keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.

Sk 1:10-12 Kým oni uprene hľadeli do neba, ako odchádzal, hľa, dvaja mužovia v bielom odeve zastali si vedľa nich a riekli im: „Galilejčania! Čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý od vás bol vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“ Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a ktorá je v blízkosti Jeruzalema, vzdialená na sobotnú cestu.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 24:50-51 Potom ich vyviedol až k Betánii. I pozdvihol svoje ruky a požehnal ich. A vtom, keď ich žehnal, vzďaľoval sa od nich a vynášaný bol do neba.

Sk 1:10-12 Ako uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, hľa, dvaja mužovia v bielom odeve zastali si vedľa nich a povedali: „Možovia galilejskí, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý hore do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba.“ Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový a ktorý je v blízkosti Jeruzalema, vzdialený na sobotnú cestu.

Preklad Biblia LOGOS: Lk 24:50-51 Potom ich vyviedol von až do Betánie, pozdvihol svoje ruky a požehnal ich. A stalo sa, keď ich žehnal, že sa vzdialil od nich a bol unášaný hore do neba.

Sk 1:10-12

Preklad Nového sveta: Lk 24:50-51 Vyviedol ich však až do Betánie, zodvihol ruky a požehnal ich. Keď ich žehnal, oddelil sa od nich a bol unášaný hore do neba.

Sk 1:10-12 A ako hľadeli do neba, keď odchádzal, hľa: dvaja muži v bielom odeve stáli pri nich a povedali: „Galilejskí muži, čo stojíte a pozeráte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, príde tým istým spôsobom, ako ste ho videli ísť do neba.“Potom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu zvaného Olivový, ktorý je blízko Jeruzalema, vzdialený na sabatný deň cesty.

Preklad Nádej pre každého: Lk 24:50-51 Potom ich viedol známou cestou z Jeruzalema do Betánie. Zastal, zdvihol ruky k nebu a požehnal ich. A keď im žehnal, vzďaľoval sa od nich a vznášal sa do neba.

Sk 1:10-12 Kým uprene hľadeli, ako odchádza, zjavili sa vedľa nich dvaja muži v bielom a oslovili ich: Galilejčania, prečo tu stojíte a dívate sa do neba? Ježiš od vás odišiel, ale jedného dňa sa znova k vám vráti." To sa stalo na Olivovom vrchu, vzdialenom asi štvrť hodiny cesty od Jeruzalema.

Podľa Lukášovho evanjelia vystúpil Ježiš na nebesia v Betánii, zatiaľ čo podľa Skutkov apoštolských vystúpil na nebesia z Olivovej hory pri Jeruzaleme. V prvom rade sa píše, že prešli toľko, koľko je v sobotný deň dovolené. Podľa zvyku vychádzajúceho z knihy Jozue – Joz 3:4, to malo byť 2000 lakťov, čo predstavuje približne 890m-900m. Podľa Jozefa Flávia to bolo šesť stadií, čo predstavuje približne 1100m. Takže mohli prejsť približne 1km. Čo sa týka Betánie, tak existujú dve miesta s týmto názvom. Jeden podľa Jánovho evanjelia je v Zajordánsku, kde Ján krstil – Jn 1:28. V tomto prípade niektoré rukopisy uvádzajú, že to bola Betabária a nie Betánie, čo je pravdepodobnejšie, lebo iné historické zmienky o Betánii v Zajordánsku nemáme, ale o Betabárii áno. Druhé miesto z názvom Betánia je asi 2,4km na východ od Jeruzalema na juhovýchodnom svahu Olivovej hory a je stotožňované s mestom al-Eizariya, ktorého názov znamená Miesto Lazara, lebo v Betánii vstal Lazar z hrobu (Jn 11). Slovenské preklady sa líšia v tom, či išli k Betánii alebo do Betánie. V prípade, že išli do Betánie, by prešli viac ako bolo v sobotu dovolené. Grécke slovo "ἕως" doslova znamená "do". Ale nemuselo to znamenať nutne, že išli priamo do mesta, keďže mesto je na juhovýchodnom svahu hory a podľa Skutkov apoštolských sa to udialo na Olivovej hore, môže preklad k Betánii lepšie vystihovať to, že to nebolo priamo v meste, ale pri meste. Veď Lukášovo evanjelium a Skutky apoštolské boli napísané tým istým autorom a teda je táto teória o to pravdepodobnejšia.