Piata kategória

Tajné Markovo evanjelium: V roku 1958 objavil profesor Morton Smith v knižnici kláštora Mar Saba necelých 20 kilometrov na juhovýchod od Jeruzalema na predsádke u zadnej dosky jednej knihy z roku 1646 neúplný opis dosiaľ neznámeho listu Klementa z Alexandrie akémusi Theodórovi. Publikoval ho spolu s komentárom až v roku 1973, po poradách s expertmi z mnoho odborov. Opis pochádza až z 18. storočia, ale je pravdepodobné, že ide o autentický text listu, čo znamená, že list by musel vzniknúť v sedemdesiatich až deväťdesiatich rokoch druhého storočia. Dôvodom je aj to, že v danej knihe sa nachádza aj dielo Ignáca z Antiochie (c.35–107). List sa týka údajne dlhšej tajnej verzie Markovho evanjelia, ktorú vraj gnostik Karpokratos (cca. 125) prepracoval a sfalšoval. V karpokratovskom prepracovaní sa objavuje i rys, ktorý Klement vykladá ako náznak homosexuality, pripisovanej Ježišovi. Predovšetkým to však vrhá zlé svetlo na karpokratovské zasväcovacie obrady. Klement karpokratovské dodatky vehementne odmieta a pripomína, ako celé zmieňované miesto z "dlhšieho Marka" v skutočnosti znie. Bol to príbeh o vzkriesení a neskoršom zasväcovaní mladého muža. Bol vraj vložený medzi dnešný 34. a 35. verš 10. kapitoly. Tu je preklad tohto listu:

Z listu najsvätejšieho Klementa, autora Kobercov, Theodórovi:

„Dobre si urobil, že si umlčal nehanebné učenie Karpokratovcov. To sú totiž tí prorokujúci bludné hviezdy, ktoré od úzkej cesty prikázania zblúdili do priepasti telesných a pozemských hriechov. Sú pyšný na poznanie toho, čomu hovoria "hlbiny satana", a nevidia, že sami padajú do čiernej temnoty klamstiev. Chvália sa, že sú slobodní, ale stali sa otrokmi nízkych vášni. Je im treba vždy klásť všetkými spôsobmi odpor. Aj keby hovorili niečo pravdivého, ani v tom by s nimi milovník pravdy nemal súhlasiť. Nie všetko, čo je pravdivé, je pravda. Pred tým, čo sa podľa ľudského mienenia javí ako pravda, by mala mať prednosť skutočná pravda viery. Z toho, čo teraz tárajú o božskom inšpirovanom evanjeliu podľa Marka, je niečo úplným klamstvom, niečo, aj keď obsahuje prvky pravdy, nie je správne tradované. A pravda zmiešaná s výmyslami, je preznačená, takže – ako sa hovorí – soľ stratí chuť.

Marek teda, keď bol Peter v Ríme, napísal skutky Pána. Nerozhlásil však všetky ani nepripomenul tie, ktoré sa týkajú zasväcovania, ale vybral tie, ktoré pokladal za najužitočnejšie pre rast viery katechumenov. Keď bol Peter umučený, odišiel Marek do Alexandrie a vzal so sebou svoje a Petrove zápisky. Z nich pridal do svojej prvej knihy veci pre tých, ktorý smerujú k poznaniu, a zapísal tak duchovnejšie evanjelium pre potrebu zasvätených. Nenapísal ani tajné výroky ani hierofantské učenie Pána, ale k predtým zapísaným skutkom pripojil iné a k nim ešte pridal výroky, o ktorých výklade vedel, že môžu poslucháča zasvätiť do svätyne sedemkrát skrytej pravdy. Tak to vopred pripravil, nie neprajúco, ale ani nie neprezieravo, ako mám za to. A keď umrel, zanechal svoj spis kresťanskej obci v Alexandrii. Tam je dodnes veľmi starostlivo uchovaný. Je predčítaný iba tým, kto sú zasvätený do veľkých mystérií. Nečistí zlí duchovia však stále pripravujú ľudskému pokoleniu záhubu a Karpokratos od nich poučený, užil falošných prostriedkov a zotročil jedného presbytera alexandrijskej kresťanskej obce tak, že od neho dostal opis tajného evanjelia. Vyložil ho podľa svojho rúhačského a telesného chápania a navyše ich poškvrnil, keď k nepoškvrneným a svätým slovám primiešal nehanebné klamstvá. Z takejto zmesi je načerpané učenie Karpokratovcov. Tým, ako som už povedal, nesmieme v ničom ustupovať, ani keď prichádzajú s klamstvami, že (ich) mystické evanjelium pochádza od Marka. To je treba sa zaprisahávaním odmietnuť. Nie všetkým je možno povedať celú pravdu. Boží múdrosť preto skrze Šalamúna vyzýva: Odpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva. Učí tým, že pred duchovne slepými musí byť svetlo pravdy skryté. A zase hovorí: Tomu, kto nemá, bude vzaté. A tiež: blázon nech chodí v temnotách. My však sme synovia svetla, osvietení Duchom Pána, vychádzajúcim z výsosti. Kde je duch Pána, tam je sloboda, je povedané, pretože všetko je čisté čistým.

                Bez váhania ti teda odpoviem na to, na čo si sa pýtal. Usvedčím klamlivé reči slovami samého evanjelia. Napríklad za "Boli na sete do Jeruzalema" atď. až po "a po troch dňoch vstane" prinášajú doslova toto:

                "A prichádzajú do Betánie. Bola tam jedna žena, ktorej brat umrel. Prišla a poklonila sa Ježišovi a povedala mu: ,Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou.' Učeníci ju napomínali a Ježiš odišiel rozhnevaný na záhradu, kde bol hrob. A hneď sa z hrobu ozval silný hlas. Ježiš pristúpil bližšie a odvalil kameň od vchodu do hrobu. A hneď vošiel tam, kde bol ten mladík, vystrel svoju ruku a posadil ho. Ten mladík sa na neho pozrel, zamiloval si ho a začal ho prosiť, aby s ním zostal. Vyšli z hrobu a vošli do mladíkovho domu. Bol totiž bohatý. A po šiestich dňoch mu Ježiš dal príkaz. A večer mladík prišiel k nemu. Mal na sebe plátno cez nahé telo a zostal s ním tú noc. Ježiš ho vyučoval v tajomstvo kráľovstva Božieho. Odtiaľ šiel a vrátil sa na druhý breh Jordánu."

                Potom nasleduje "Pristúpili k nemu Jakub a Ján" a celá tá perikopa. To "nahý s nahým" a ostatné, o čom si písal, tam nie je. Po "Prišiel do Jericha" pripája len "a boli tam sestra toto mladík, ktorého miloval Ježiš, a jeho matka Salomé. A Ježiš ich neprijal." Všetko to ostatné, čo si písal, sa zdá byť a naozaj je klamstvom. Pravdivý výklad, odpovedajúci pravej filozofii...“

Hlavná pasáž je pridaná medzi verše – Mk 10:34-35 a tá jedna veta je vložená do verša Mk 10:46.

Zaujímavosťou je, ak to spojíme s kontextom a to s Mk 14:51-52, ktorý samý o sebe je zbytočný, ale ak predpokladáme, že kánonické Markovo evanjelium bolo skrátená verzia Tajného Markovho evanjelia, tak tento úsek už zbytočný nie je:

Ekumenický preklad: Mk 14:51-52 Šiel za ním akýsi mladík s plachtou, prehodenou na holom tele. Chytili ho, on však plachtu pustil a utiekol nahý.

Katolícky preklad: Mk 14:51-52 No akýsi mladík išiel za ním, odetý plachtou na holom tele; a chytili ho. Ale on pustil plachtu a utiekol nahý.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 14:51-52 No akýsi mladík išiel za ním, odetý plachtou na holom tele, a chytili ho. Ale on pustil plachtu a utiekol nahý.

Evanjelický preklad: Mk 14:51-52 A šiel za Ním mládenec, majúc len plachtu na holom tele; aj toho zlapali. Ale on, pustiac plachtu, ušiel nahý.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 14:51-52 A nejaký mládenec išiel za ním, odiaty ľanovým rúchom po holom tele, a chytili ho mládenci. Ale on zanechajúc rúcho utiekol nahý.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 14:51-52 A nasledoval ho akýsi mladík, majúci na nahom tele prehodené plátno, a [mladíci] sa ho zmocňujú, no on to plátno nechal za sebou a zutekal od nich nahý.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 14:51-52 Ale akýsi mladík, odetý plachtou na holom tele, išiel za ním; i chytili ho. On však pustil plachtu a utiekol im nahý.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 14:51-52 A istý mladík, odetý plachtou na holom tele, išiel za ním; i chytili ho. On však pustil plachtu a utiekol im nahý.

Preklad Biblia LOGOS: Mk 14:51-52 Nasledoval ho akýsi mladík, ktorý mal cez holé telo prehodenú ľanovú látku. Mládenci ho chytili. On však pustil plachtu a ušiel im nahý.

Preklad Nového sveta: Mk 14:51-52 Ale nejaký mladý muž, ktorý mal na sebe jemný ľanový odev cez nahé telo, ho zblízka nasledoval. Snažili sa ho chytiť, ale on tam nechal ľanový odev a utiekol nahý.Plachtu im nechal a utiekol.

Preklad Nádej pre každého: Mk 14:50b-52 Len jeden chlapec s plachtou prehodenou cez holé telo sledoval Ježiša z diaľky.Keď sa ho strážcovia pokúsili zadržať, vytrhol sa im z rúk.

Profesor Smith sa domnieva, že originál tajného Markova evanjelia bol napísaný v aramejčine a autori kanonických textov Markova a Jánovho evanjelia z neho pri svojom písaní čerpali. Niektoré formulácie v tajnej verzii sú však natoľko problematické, že sa ich radšej rozhodli vynechať. Lenže Smithov objav a názory na neho neprijali všetci s nadšením. Niektorí ho dokonca obvinili z podvodu, napríklad Craig A. Evans – významný evanjelický profesor a odborník na rozbor novozákonných textov, alebo Emanuel Tov – profesor na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a odborník na staroveké spisy a mnoho ďalších. Navyše atrament ani vlákna rukopisu nikdy neboli podrobené skúmaniu, keďže rukopis je stratený a existujú len jeho fotografie. To ešte viac prispieva podozreniu, že ide o falzifikát, keďže ho nikto okrem Smitha nevidel. Avšak aj napriek odporu cirkevných kruhov trvá nemalá skupina odborníkov na tom, že tajné evanjelium je staršie ako kánonické Markovo evanjelium, po prípade že kánonické Markovo evanjelium bolo o všetky problematická miesta skrátené. „Domnievam sa, že kánonický Marek je veľmi dobre premyslenou revízií Tajného Markovho evanjelia,“ vyhlásil napríklad svetoznámy religionista John Dominic Crossan, jeden z najvýznamnejších expertov v odbore biblickej archeológie, antropológie a rozboru novozákonného textu. Rovnaký názor zastáva aj Helmut Koester, profesor teológie na Harvardovej univerzite a odborník na dejiny cirkvi a Nového zákona.

 

 

Záver Markovho evanjelia: Podrobná textová kritika Markovho evanjelia ukázala, že niektoré verše neboli pôvodnou súčasťou textu, ale boli pridané až dodatočne. Tie som už rozobral samostatne v časti o chýbajúcich veršoch. Pre zopakovanie ide o verše: Mk 7:16, Mk 9:44, Mk 9:46, Mk 11:26 a Mk 15:28. Účelom týchto dodatkov malo byť zladenie s ostatnými evanjeliami ako Matúšovo a Lukášovo evanjelium. Podobne sa hovorí aj o veršoch v Matúšovom evanjeliu, Lukášovom evanjeliu, Jánovom evanjeliu, Skutkoch apoštoloch a v liste Rimanom. Toto som už rozoberal samostatne v predošlej kategórii.

Druhá tá podstatná vec, ktorá je v rozpore s kritériom celistvosti je záver Markovho evanjelia. Ide o najväčší textový problém súčasného Nového Zákona. Existuje najmenej deväť verzií zakončenie tohto textu, ktoré možno rozdeliť do piatich kategórií:

Kategória 1 (Pôvodná verzia): Ide o najkratšiu verziu Markovho Evanjelia. Končí 8. veršom 16. kapitoly. Takže záver by vyzeral takto:

Ekumenický preklad: Mk 16:1-8 Keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salomé nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať.Na úsvite prvého dňa po sobote, hneď po východe slnka prišli k hrobu.Hovorili si medzi sebou: Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?Keď sa lepšie prizreli, videli, že kameň je už odvalený. Bol totiž veľmi veľký.Vošli do hrobu a napravo videli sedieť mládenca oblečeného do bieleho rúcha. Zľakli sa.No on im povedal: Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Niet ho tu — bol vzkriesený. Hľa, miesto, kde ho položili.Ale choďte a povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.Nato rýchlo vybehli a utekali od hrobu, pretože sa ich zmocnila úžasná hrôza a boli ako bez seba. Ale nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.

Katolícky preklad: Mk 16:1-8 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: "Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?" Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. On sa im prihovoril: "Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: "Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal." Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 16:1-8 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli pomazať telo.V prvý deň týždňa skoro ráno po východe slnka, prišli k hrobu.Hovorili si medzi sebou: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký.Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka, oblečeného do bieleho rúcha, a stŕpli.On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Pozrite, miesto, kde ho uložili.Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.‘“Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. Nepovedali nikomu nič, lebo sa báli.

Evanjelický preklad: Mk 16:1-8 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby šli a pomazali Ho. A v prvý deň po sobote, keď slnko vyšlo, prišli k hrobu a hovorili si: Kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu? Ale keď pozreli, videli kameň odvalený; a bol veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, uzreli mládenca oblečeného do bieleho rúcha sedieť na pravej strane, a preľakli sa. On im však povedal: Nebojte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu; ajhľa, miesto, kam Ho boli položili. Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley; tam Ho uvidíte, ako vám povedal. I vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a boli bez seba; a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 16:1-8 A keď pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakobova a Salóme nakúpily voňavých vecí, aby prišly a pomazaly ho.A v prvý deň týždňa včasne ráno, veľmi skoro, prišly k hrobu, keď začalo vychádzať slnko.A hovorily jedna druhej: Kto nám odvalí kameň odo dverí hrobu?!A keď pozrely, videly, že je kameň odvalený; lebo bol veľmi veliký.A keď vošly do hrobu, videly mládenca, sediaceho na pravej strane, odiateho dlhým bielym rúchom, a preľakly sa.Ale on im povedal: Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazarénskeho, toho ukrižovaného. Vstal, niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho boli položili.Ale iďte, povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že ide pred vami do Galilee, tam ho uvidíte, jako vám predpovedal.A vyšly rýchle a utiekly od hrobu, lebo sa triasly od strachu a boly celé predesené a nepovedaly nikomu ničoho, lebo sa bály.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 16:1-8 A keď prešla sobota, nakúpili Mária z Magdaly, a Mária, mať Jakuba, a Salómé voňavín, aby ho príduc mohli pomazať. I prichodia veľmi včas ráno prvého dňa po sobote ku hrobke, keď slnko vzišlo. A vraveli k sebe navzájom: Kto nám odvalí ten kameň z dverí hrobky? A pozrúc hore, pozorujú, že kameň je odvalený; lebo bol nesmierne veľký. A vstúpiac do hrobky, uvideli vpravo sedieť mladíka, oblečeného v biele rúcho, i zmeraveli od úžasu a ľaku; no on im vraví: Neľakajte sa; hľadáte Ježiša, Nazaretčana, ukrižovaného. Bol vzkriesený, tu nie je. Hľa, miesto, kam ho položili. Ale choďte, povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi: Predchodí vás do Galiley, tam ho uvidíte podľa toho, ako vám povedal. I vyšli a zutekali od hrobky; a pojímala ich triaška a úžas; a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 16:1-8 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária, matka Jakubova, i Salome nakúpili voňaviek a vybrali sa, aby ho pomazali. A prvý deň týždňa, včas ráno, keď už slnko vyšlo, išli ku hrobu. I hovorili si navzájom: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ Ale keď pohliadli, uvideli že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. Vošli do hrobu i zazreli sedieť sprava mladíka, oblečeného do bieleho rúcha, a naľakali sa. On im však povedal: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný? Vstal, niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho boli položili! Ale choďte, povedzte jeho učeníkom, najmä Petrovi: 'Predchádza vás do Galiley; tam ho uvidíte, ako vám hovoril'.“ I vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnil strach a úžas. A nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 16:1-8 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária, matka Jakubova, i Salome nakúpili voňavín, aby prišli a pomazali ho. A veľmi včas ráno v prvý deň týždňa prichádzajú ku hrobke, keď už slnko vyšlo. I hovorili si navzájom: „Kto nám odvalí kameň odo dverí hrobky?“ A keď pohliadli, videli, že kameň je odvalený. Bol totiž veľmi veľký. I vošli do hrobky a uzreli sedieť na pravej strane mládenca, oblečeného do bieleho rúcha, a predesili sa. On im však hovorí: „Nedeste sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal, niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho boli položili! Ale choďte, povedzte jeho učeníkom aj Petrovi: Predchádza vás do Galiley; tam ho uvidíte, ako hovoril.“ I vyšli a utiekli od hrobky, lebo sa ich zmocnilo rozochvenie a úžas. A nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.

Preklad Biblia LOGOS: Mk 16:1-8 Keď skončila sobota, Mária Magdaléna, Jakubova Mária a Salome nakúpili vonné oleje, aby ho prišli pomazať. Skoro ráno prvého dňa po sobote, keď vyšlo slnko, prišli k hrobu. Hovorili si medzi sebou: Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? Keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, napravo uvideli sedieť mládenca oblečeného v bielom rúchu a preľakli sa. On im však povedal: Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Nie je tu, vstal. Hľa, miesto, kde ho položili. Ale choďte, povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Ženy vybehli a utiekli od hrobu. Zmocnila sa ich triaška a úžas. Nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.

Preklad Nového sveta: Mk 16:1-8 Keď sa teda pominul sabat, Mária Magdaléna a Mária, Jakubova matka, a Salome kúpili korenie, aby prišli a aby ho natreli. Prišli veľmi zavčasu prvého dňa v týždni k pamätnej hrobke, keď vyšlo slnko. A vzájomne si hovorili: „Kto nám odvalí kameň od dverí pamätnej hrobky?“ Ale keď sa pozreli hore, zbadali, že kameň bol odvalený, hoci bol veľmi veľký. Keď vstúpili do pamätnej hrobky, videli mladého muža, ako sedí na pravej strane, oblečeného do bieleho rúcha, a boli ohromené. Povedal im: „Nebuďte ohromené. Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol pribitý na kôl. Bol vzkriesený, nie je tu. Pozrite sa na miesto, na ktoré ho uložili. Ale choďte, povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred vami do Galiley; tam ho uvidíte, tak ako vám povedal.‘“ Keď teda vyšli, utekali od pamätnej hrobky, lebo sa roztriasli a boli silno dojaté. A nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.

Preklad Nádej pre každého: Mk 16:1-8 Jakubova matka Mária a Salome nakúpili voňavé masti, aby nimi podľa židovskej obyčaje natreli Ježišovo telo. Zavčasu ráno v prvý deň týždňa, len čo vyšlo slnko, pobrali sa k hrobu. Idúcky sa zhovárali o tom, kto im odvalí kameň, ktorým je vchod zatarasený. Keď ta došli, pozreli na hrob a zistili, že obrovský kameň tam nie je. Vstúpili do hrobky a na pravej strane videli sedieť mladého muža v bielom odeve. Náramne sa preľakli. „Nebojte sa!“ upokojoval ich. „Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorého ukrižovali? Nie je tu, vstal z mŕtvych! Pozrite sa na miesto, kde ho položili: je prázdne. Choďte a oznámte jeho učeníkom, najmä Petrovi: Ježiš ide pred vami do Galiley. Stretnete sa tam s ním, tak ako vám to oznámil pred svojou smrťou.“ Ženy vybehli z hrobky a celé predesené utekali preč. Triasli sa od hrôzy a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.

Takýto záver majú najstaršie a najvýznamnejšie pramene ako B (03) – Vatikánsky kódex

(1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), Minuskula 304, niektoré sýrske, sahidské a arménske preklady. Tento záver potvrdzuje aj Eusébios.

Kategória 2 (Prechodná verzia): Príkladom je preklad v starej latinčine Itk – Kódex Bobbiensis, ktorý vznikol niekedy 4. alebo 5. storočí na základe gréckej predlohy z 2.-3. storočia, používanom tiež Cypriánom, kde je pridané k pôvodnému konci Markovho evanjelia (viď. Kategória 1) dve vety. Tento sa vyskytuje aj v iných rukopisoch ale v kombinácii s dlhším záverom. V rukopisoch ako Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie), Unciály 0112, 099 a v niektorých sýrskych, koptských a gréckych prekladoch.

Preklad Jeruzalemská biblia: – Časť z poznámky e pred veršom Mk 16:9

Stručne vyrozprávali Petrovým druhom, čo im bolo oznámené. Nakoniec Ježiš sám im dal niesť od východu až po západ sväté a neporušiteľné posolstvo večnej spásy.

Preklad Nového sveta: – Udáva tento Kratší záver za veršom Mk 6:8, pred Dlhším záverom.

Ale všetko, čo bolo prikázané, rozprávali stručne tým okolo Petra. Potom sám Ježiš ich prostredníctvom ďalej poslal od východu na západ sväté a neporušiteľné vyhlásenie večnej záchrany.

Český ekumenický překlad: – Z poznámky q na konci verša Mk 16:8

Všecko, co jim bylo přikázáno, bez odkladu oznámily těm, kteří byli s Petrem. Potom Ježíš sám vyslal skrze ně od východu až na západ svatou a nepomíjející zvěst věčné spásy.

Překlad Jeruzalémská bible: – Časť z poznámky d pred veršom Mk 16:9

Krátce vypověděly Petrovým druhům, co jim bylo oznámeno. Těm potom sám Ježíš uložil, aby od východu až na západ nesli posvátné a neporušitelné poselství o věčné spáse.

Překlad Bible 21: – Z poznámky c8 na konci verša Mk 16:8

Krátce však pověděly Petrovi a jeho druhům o všem, co jim bylo řečeno. Ježíš sám potom skrze ně vyslal od východu až na západ svatou a nepomíjející zvěst věčné spásy.

Překlad Františka Žilky: – Z poznámky a na konci verša Mk 16:20

[Jiný pozdější konec.] Všecko však, co jim bylo oznámeno, krátce vyložily spoločníkům Petrovým. Potom i Ježíš sám skrze ně vyslal od východu až na západ svatou a nepomíjitelnou zvěst o věčné spáse.

Překlad Nového světa: – Udáva tento Kratší záver za veršom Mk 16:8, pred Dlhším záverom.

Ale všechno, co bylo přikázáno, vyprávěly stručně těm kolem Petra. Dále, sám Ježíš po těch věcech jejich prostřednictvím vyslal od východu na západ svaté a neporušitelné prohlášení věčné záchrany.

Originálne znenie podľa Kódexu Bobbiensis (v zložených zátvorkách sú pisateľove omyly napríklad zdvojenie slov a v okrúhlych zátvorkách sú pisateľove skratky):

                                                ...Illae au-

tem, cum {cum} exirent a monume(n)-

to, fugerunt. Teneat enim illas

tremor et pauor propter timore(m).

Omnia autem, quaecumque prae-

cepta, erant, [eis, qui cum petro] erant,

breuiter exposuerunt. Posthaec

et ipse (Iesus) adparuit et ab oriente(m?)

usque {usque} in orientem misit

per illos sanctam et incorruptam h[...]

salutis aeternae.                    Amen.1

Preklad: Ale ony, keď vyšli z hrobu, utiekli a stále sa triasli a chveli,2 pretože sa báli. Ale všetko, čo im bolo nariadené, stručne oznámili tým, ktorí boli s Petrom. Potom sa zjavil3 aj sám Ježiš a od východu až do východu4 po nich vyslal svätú a nepominuteľnou [históriu? velebnosť? hodinu?] večnej spásy. Amen.

1: Nasledujúci ťažko čitateľný riadok začínajúci: prae...

2: Veta: „a nikomu nič nepovedali“ je v rukopise vynechaná.

3: V iných rukopisoch nie je slovo „zjavil sa“ (Le (019) – Kódex Regius, 0112, 579, Syrhmg, Samss), čo umožňuje preklad uvedený v Českém ekumenickém překlade: „Potom Ježíš sám vyslal skrze ně od východu až na západ svatou a nepomíjející zvěst věčné spásy.“

4: Možno chyba miesto: "na západ"?

Kategória 3 (Dlhá verzia/Aristónov záver): Táto sa používa vo väčšine súčasných prekladoch a pridáva ďalších 12 veršov. Táto verzia sa nazýva aj ako Aristónov/Aristiónov záver, pretože jeden arménsky rukopis k týmto veršom poznamenáva, že pochádzajú "od presbytera Aristióna".

(Pozn.: Keďže tento záver sa nachádza vo všetkých slovenských aj českých prekladoch, uvediem len slovenské preklady.)

Katolícky preklad: Mk 16:9-20 Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili. Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. A povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú." Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 16:9-20 Po svojom zmŕtvychvstaní v prvý deň týždňa sa zjavil Márii Magdaléne, z ktorej vyhnal sedem zlých duchov. Ona išla a oznámila to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to povedali ostatným, ale ani im neverili. Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. A povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky, a tí ozdravejú." Keď im to Pán Ježiš porozprával, bol vzatý do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán účinkoval s nimi a ich ohlasovanie potvrdzoval znameniami, ktoré ho sprevádzali.

Evanjelický preklad: Mk 16:9-20 A keď (Ježiš) vstal na úsvite v prvý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem démonov. Ona šla a zvestovala to tým, čo bývali s Ním a teraz žalostili a plakali. Tí však, keď počuli, že žije a že Ho videla, neverili. Potom zjavil sa v inej podobe dvom z nich na prechádzke, keď išli do poľa. Aj títo šli oznámiť to ostatným; ale ani im neuverili. Konečne ukázal sa jedenástim, keď sedeli za stolom, a karhal ich nedôveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo Ho videli vzkrieseného. Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť, hady budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im; na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví. Keď im to Pán Ježiš dopovedal, bol vzatý do neba a posadil sa po pravici Božej. Oni však vyšli a kázali všade, a Pán im pomáhal a potvrdzoval slová znameniami, ktoré ich sprevádzali. Amen.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 16:9-20 A keď vstal z mŕtvych v nedeľu skoro ráno, ukázal sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej bol vyhnal sedem démonov. Tá išla a zvestovala to tým, ktorí bývali s ním, žalostiacim a plačúcim. Ale oni, keď počuli, že žije, a že ho videla, neverili. Potom z nich dvom, kráčajúcim cestou, zjavil sa v inej podobe, idúcim na vidiek. Aj tí odišli a zvestovali to ostatným, ale ani tým neverili. Naposledy sa ukázal tým jedonástim, keď sedeli za stolom, a karhal ich neveru a tvrdosť ich srdca, že neuverili tým, ktorí ho videli vstalého z mŕtvych. A povedal im: Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu! Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený. A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazyky, hadov budú brať, a keby vypili niečo smrťonosné, neuškodí im; na chorých budú vzkladať ruky, a budú sa mať dobre. A tak Pán Ježiš, keď dohovoril s nimi, vzatý bol hore do neba, a sadol si po pravici Božej. A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzaly divy. Ameň.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 16:9-20 Nuž, vstanúc včasráno prvého dňa po sobote, objavil sa najprv Márii z Magdaly, z ktorej bol vyhnal sedem démonov. Tá sa pobrala a dala vedieť tým, ktorí s ním bývali, žalostiacim a plačúcim. A tí, počujúc, že žije a bol od nej spozorovaný, neverili. A po týchto veciach bol v inej povahe zjavený dvom z nich na ceste, keď sa poberali na vidiek, a tí odišli a dali vedieť ostatným; ani tým neuverili. Potom bol zjavený tým jedenástim, keď ležali pri stole, a pokarhal ich neveru a tvrdosť srdca, pretože neuverili tým, ktorí ho vzkrieseného spozorovali. A povedal im: Poberte sa do všetkého sveta a vyhláste všetkému stvorenstvu blahú zvesť. Kto uverí a bude pokrstený, bude zachránený, a kto bude neveriaci, bude odsúdený. A tých, ktorí uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: budú v mojom mene vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazykmi, budú uchopovať hady, a ak čo smrtiaceho vypijú, nijako im to neuškodí, na chorľavých budú prikladať ruky a budú sa mať dobre. Tak teda bol Pán potom, čo k nim prehovoril, vzatý hore do neba a usadol po Božej pravici; a oni vyšli a všade kázali a Pán spolupôsobil a potvrdzoval slovo znameniami, ktoré ho sprevádzali.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 16:9-20 Po zmŕtvychvstaní, ráno prvého dňa v týždni, ukázal sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej bol vyhnal sedem zlých duchov. Ona išla a oznámila to jeho smútiacim a plačúcim spoločníkom. Tí však neuverili, keď počuli, že žije a že ho videla. Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď odchádzali na vidiek. Tí sa vrátili a zvestovali to ostatným, ale ani tým neuverili. Konečne sa zjavil jedenástim, keď boli za stolom, a vyčítal im ich neveru a tvrdosť srdca, lebo neuverili tým, čo ho videli po jeho zmŕtvychvstaní. I povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte (moje) Posolstvo všetkému stvoreniu! Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mene mojom budú vyháňať zlých duchov, novými jazykmi budú hovoriť, hady budú brať (do rúk), a ak niečo smrtonosného vypijú, neuškodí im. Na chorých budú ruky vkladať, a ozdravejú." Keď teda Pán Ježiš dokončil svoje reči, bol vzatý do neba a zasadol na pravici Božej. Oni (apoštoli) sa zas pobrali a dali sa všade hlásať, a Pán im pomáhal a potvrdzoval ich hlásanie znameniami, ktoré ho sprevádzali.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 16:9-20 Keď však vstal všas ráno v prvý deň týždňa, ukázal sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej bol vyhnal sedem démonov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a (teraz) žalostili a plakali. Tí však, keď počuli, že žije a že ho videla, neuverili. Potom sa zjavil v inej podobe dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Tí sa vrátili s zvestovali to ostatným, ale ani tým neuverili. Napokon zjavil sa jedenástim, keď boli za stolom, a vyčítal im ich neveru a tvrdosť srdca, lebo neuverili tým, čo ho videli zmŕtvychvstalého. I povedal im: „Iďte do celého sveta a kážte radostnú zvesť všetkému stvoreniu! Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený; ale kto neuverí, bude zatratený. Tých však, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť, hady budú brať, a ak vypijú niečo smrtonostného, neuškodí im. Na nemocných budú klásť ruky, a tí budú uzdravení.“ Keď im Pán Ježiš dohovoril, vzatý bol do neba a posadil sa po pravici Božej. Oni však vyšli a kázali všade, a Pán im pomáhal a potvrdzoval slovo znameniami, ktoré ho spravádzali.

Preklad Biblia LOGOS: Mk 16:9-20 Keď ráno v prvý deň týždňa vstal, ukázal sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej predtým vyhnal sedem démonov. Ona išla a zvestovala to tým, ktorí bývali s ním a teraz smútili a plakali. Tí však, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom sa v inej podobe ukázal dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni išli a zvestovali to ostatným. No ani tým neuverili. Nakoniec sa zjavil Jedenástim, keď boli pri stole, a pokarhal ich nevieru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, ktorí ho videli vzkrieseného. Povedal im: Choďte do celého sveta a kážte evanjelium každému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude zachránený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, ktorí uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazykmi, budú brať hady do rúk, a keby vypili niečo smrtonosné, neublíži im to. Na chorých budú klásť ruky a tí budú uzdravení.“ Potom, ako im to Pán povedal, bol vzatý do neba a posadil sa po Božej pravici. Oni vyšli a kázali všade. Pán pracoval spolu s nimi a potvrdzoval slovo znameniami, ktoré nasledovali. Amen.

Preklad Nového sveta: Mk 16:9-20 Keď vstal zavčasu v prvý deň týždňa, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej vyhnal sedem démonov. Šla a podala správu tým, čo s ňou bývali, lebo smútili a plakali. Ale neuverili, keď počuli, že ožil a že ho videla. Navyše sa potom zjavil v inej podobe dvom z nich po ceste, keď išli na vidiek. Vrátili sa a podali správu ostatným. Ani tým neuverili. Ale neskôr sa zjavil samotným jedenástim, keď spočívali pri stole, vyčítal im nedostatok viery a tvrdosť srdca, lebo neuverili tým, čo ho zbadali teraz zobudeného z mŕtvych. Povedal im: „Choďte do celého sveta a zvestujte dobré posolstvo celému stvoreniu. Kto verí a je pokrstený, bude zachránený, ale kto neverí, bude odsúdený. Okrem toho budú veriacich sprevádzať tieto znamenia: Používaním môjho mena budú vyháňať démonov, hovoriť jazykmi, svojimi rukami zbierať hady a ak vypijú niečo smrteľné, vôbec im to neuškodí. Budú klásť ruky na chorých a tí sa uzdravia.“ Keď potom dohovoril Pán Ježiš, bol vzatý do neba a posadil sa po Božej pravici. Vyšli preto a zvestovali všade, zatiaľ čo Pán s nimi spolupracoval a podporoval posolstvo sprievodnými znameniami.

Preklad Nádej pre každého: Mk 16:9-20 Ježiš Kristus vstal z mŕtvych v nedeľu zavčasu ráno. Najprv sa ukázal Márii Magdaléne, žene, z ktorej kedysi vyhnal sedem démonov. Tá bežala k Ježišovým učeníkom, ktorých našla plačúcich a zúfalých, a oznámila im: Ježiš žije! Videla som ho!" Ale neuverili jej. Potom sa ukázal dvom učeníkom, ktorí šli z Jeruzalema na vidiek. Keď ho poznali, vrátili sa oznámiť to ostatným, ale ani im nikto neveril. Neskôr sa ukázal svojim jedenástim učeníkom, práve keď jedli. Karhal ich pre nevieru i preto, že tak zanovito odmietali uveriť, že je živý. Potom ich poveril úlohou: Choďte do celého sveta a všetkým ľuďom oznamujte radostnú správu: kto uverí vo mňa a dá sa pokrstiť, bude zachránený. Ale toho, kto odmietne veriť, Boh odsúdi. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: Budú v mojom mene vyháňať démonov a hovoriť novými jazykmi. Budú brať do rúk hady, ktoré im neublížia, a jedovatý nápoj im neuškodí. Na chorých budú vkladať ruky a uzdravia ich." Po týchto slovách bol Pán Ježiš vzatý do neba a zaujal svoje miesto po Božej pravici. Jeho učeníci sa rozišli do sveta a všade zvestovali radostnú správu o Kristovi. A Pán bol s nimi a ich slová potvrdzoval zázračnými činmi.

Evanjelium s týmto dlhým záverom obsahuje 95% dochovaných rukopisov a prekladov. Najstarší kódex obsahujúci dlhší záver je A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia) a ďalšie rukopisy ako Dea (05) – Kódex Bezae (4. alebo 5. storočia), C (04) – Efraimov prepísaný kódex

(5. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie); f13; Minuskuly 33, 565, 700, 892, 2674, rada latinských rukopisov ako napríklad latinský preklad Vg – Latinská Vulgata (cca. 400) a niektoré sýrske rukopisy ako sýrske preklady ako Syrp – Sýrska Pešita (1. polovica 5. storočia) a

Syrc – Curetónsko-sýrsky preklad (5. storočie) a ešte ho používa celá rada cirkevných otcov vrátane Taciána Sýrskeho (2. storočie) a Ireneja z Lyonu (2. storočie).

Tento dlhší záver sa ale nevyskytuje v najvýznamnejších rukopisoch ako B (03) – Vatikánsky kódex (1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia),

Syrs – Sinajsko-sýrsky preklad (4. storočie), Arm – Arménska verzia (5. storočie) a aj Hieroným a Eusébios hovoria, že chýba vo väčšine gréckych rukopisov. Nepoznajú ho pravdepodobne ani Origenes a Klement Alexandrijský. Táto kategória sa delí na dve verzie. 1. verzia udáva verše tak ako sú. 2. verzia rukopisov obsahujú značky alebo poznámky, že uvádzaný text zrejme nie je pôvodný. Podobné poznámky pridávajú aj súčasné preklady.

Napriek tomu je tento záver podľa slov spisovateľa Sweteho: „autentický pozostatok prvej kresťanskej generácie“.

Kategória 4 (Najdlhšia verzia/Freerovo logion): Do dlhej verzii bol vložený ešte ďalší text. Tento text bol vložený za verš 14. Vyskytuje sa len vo W (032) – Washingtonskom kódexe (datované niekde do 4. alebo 5. storočia), tzv. Freerovo logion, ktorý predpokladá dlhší záver, ale dopĺňa ho a vysvetľuje strach a bojazlivosť apoštolov. Túto verziu spomína tiež už Hieronym v roku 415nl. Preklad znie: A oni sa hájili a hovorili: „Tento vek bezprávia a nevery je poddaný satanovi, ktorý nedovoľujem aby to, čo je znečistené duchmi, pochopilo božiu pravdu a moc.“ „Zjav preto už svoju spravodlivosť,“ hovorili Kristovi. A Kristus im na to povedal: „Lehota satanovej právomoci je už naplnená, ale blížia sa iné nebezpečenstvá, Avšak bol som vydaný na smrť za hriešnych, – aby sa obrátili k pravde a už nehrešili, a aby sa stali dedičmi nebeskej duchovnej a nepominuteľnej slávy spravodlivosti. Ale [Tu pokračuje verš Mk 16:15] choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

Poznámka e v slovenskom preklade Jeruzalemská biblia, ktorý preložil Mons. ThDr. Anton Botek:

Napokon jeden z rukopisov, ktoré dávajú dlhší záver, vsúva medzi verš 14 a verš 15 nasledujúci úsek: A tí uvádzali na svoju obranu: „Toto storočie neprávosti a neviery je pod nadvládou satana, ktorý neprispustí, aby to, čo je pod jarmom nečištých duchov, chápalo Božiu pravdu a moc; už teraz teda zjav svoju spravodlivosť.“ Toto hovorili Kristovi a Kristus im odpovedal: „Množstvo rokov satanovej moci sa naplnilo; no iné strašné veci sú blízko. A ja som bol vydaný na smrť pre tých, čo zhrešili, aby sa obrátili k pravde a aby už nehrešili, nech zdedia slávu duchovnej a neporušiteľnej spravodlivosti, ktorá je v nebi...

Kategória 5 (Kombinovaná verzia): Na niekoľkých rukopisoch sa zachovali ďalšie štyri variácie záveru Markovho evanjelia. Za veršom 8 nasleduje stručné zakončenie podľa prechodnej verzie a potom pokračuje text Mk 16:9-20. Rukopisy, ktoré obsahujú oba tieto záveru sú:

Le (019) – Kódex Regius (8. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie); Unciály 0112, 099, 274, 579; ℓ 1602; preklady ako sýrske, sahidské, koptsko-arabské (Huntington MS 17

z roku 1174) a etiópske preklady. Rôzne sú potom vo verziách pridávané ďalšie poznámky upozorňujúce na existenciu rôznych iných zakončení Markovho evanjelia. Príkladom je slovenský Ekumenický preklad, kde prechodná verzia je zahrnutá v vo verši Mk 16:20.

Slovenský ekumenický preklad: Mk 16:9-20 Keď v prvý deň po sobote včasráno vstal, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Ona to bežala oznámiť tým, čo bývali s ním, ktorí teraz trúchlili a plakali. Keď počuli, že žije a že ho videla, neverili tomu. Potom sa dvom z nich zjavil v inej podobe na ceste, keď išli na vidiek. Vrátili sa a oznámili to ostatným. Ani im neverili. Napokon sa zjavil Jedenástim, keď stolovali. Vyčítal im nevieru a tvrdosť srdca, pretože neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. Povedal im: Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyháňať zlých duchov a hovoriť novými jazykmi. Budú brať do rúk hadov a keď vypijú aj niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú. Keď im to Pán Ježiš povedal, bol vzatý do neba a zasadol po Božej pravici. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali . [Všetko, čo im bolo prikázané, bezodkladne oznámili tým, čo boli s Petrom. Cez nich sám Ježiš vyslal od východu až na západ svätú a nehynúcu zvesť o večnej spáse. Amen .]

Podľa odborníkov na textovú kritiku je najbližšie pôvodnému textu evanjelia verzia č. 1. Vychádzajú z rozboru použitých slov, štýlu aj tónu oznámenia a samozrejme z nálezov najstarších dochovaných rukopisov.

 

 

Príbeh z Jánovho evanjelia:

(Pozn.: Nasledujú si úryvok sa nachádza vo všetkých slovenských aj českých prekladoch, preto uvediem len slovenské preklady)

Ekumenický preklad: Jn 7:53-8:11 A každý odišiel do svojho domu. Ježiš odišiel na Olivový vrch. Včasráno znova vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu. Sadol si a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal prstom po zemi. Keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň! A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, po jednom — počnúc najstaršími — odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú ? Nik ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, Pane! Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš!

Katolícky preklad: Jn 7:53-8:11 A všetci sa vrátili domov. Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavil ju do prostriedku a povedali mu: "Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: "Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň." A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom - počnúc staršími - sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: "Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?" Ona odpovedala: "Nik, Pane." A Ježiš jej povedal: "Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!"

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 7:53-8:11 Všetci sa vrátili domov. Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do Chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu učitelia Zákona a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: "Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v Zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?" Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: "Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň." A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom – počnúc staršími – sa vytrácali, až zostal sám so ženou, ktorá stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: "Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil?" Ona odpovedala: "Nik, Pane." Nato jej Ježiš povedal: "Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!"

Evanjelický preklad: Jn 7:53-8:11 [A každý odišiel do svojho domu. Ježiš odišiel na Olivový vrch. Zavčasu ráno však vošiel zase do chrámu a všetok ľud prišiel k Nemu; posadil sa a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali Mu: Majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila, a Mojžiš (nám) v zákone prikázal takéto ukameňovať; čo povieš Ty? Ale to povedali, aby Ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Keď sa však neprestávali spytovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A zase sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, odchádzali po jednom, počnúc od starších, takže zostal sám a žena, ktorá bola v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a riekol jej: Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, Pane! Nato jej povedal Ježiš: Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš.]

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 7:53-8:11 A išli každý do svojho domu. A Ježiš odišiel na Olivový vrch. Ale na úsvite zase prišiel do chrámu, a všetok ľud prichádzal k nemu; a sadol si a učil ich. A zákonníci a farizeovia doviedli k nemu ženu, pristihutú v cudzoložstve, a postaviac je do prostredku povedali mu: Učiteľu, táto žena bola pristihnutá pri skutku, keď cudzoložila. A v zákone nám prikázal Mojžiš kameňovať také ženy, nuž čo ty hovoríš? Ale to povedali pokúšajúc ho, aby ho mohli obžalovať. A Ježiš sa zohnul dolu a písal prstom na zem. A keď sa ho len neprestávali opytovať, pozdvihol sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí na ňu kameň. A opät sa zohnul dolu a písal na zem. Ale oni počujúc to a súc obviňovaní od svojho svedomia vychádzali jeden po druhom, počnúc od starších až po posledných, a zanechaný bol Ježiš sám, i žena, stojaca v prostredku. A keď sa zase pozdvihol Ježiš a nevidel nikoho krome ženy, povedal jej: Ženo, kde sú tamtí tvoji žalobníci? Či ťa niktorý neodsúdil? A ona riekla: Niktorý, Pane. A Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem; iď a nehreš viacej.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 7:53-8:11 I pobral sa každý do svojho domu, no Ježiš sa pobral na vrch Olív. A za svitania zasa prišiel do chrámu a prichádzal k nemu všetok ľud; i usadol a vyučoval ich. A pismári a fariseji [k nemu] vedú jednu ženu, pristihnutú pri cudzoložstve; i postavili ju vprostred a vravia mu: Učiteľu, táto žena bola pristihnutá pri samom skutku, súc predmetom cudzoložstva; nuž, v zákone nám Mojžiš prikázal takéto kameňovať, čo teda vravíš ty? No toto vraveli, skúšajúc ho, aby mali prečo ho žalovať. No Ježiš, skloniac sa nadol, písal prstom na zem, no keď sa ho neprestávali pýtať, povedal k nim, vzpriamiac sa: Nech na ňu prvý hodí kameň ten z vás, ktorý je bez hriechu. A opäť sa skloniac nadol, písal na zem, no oni počujúc to vychádzali jeden po druhom, počnúc od starších až po posledných, i ostal len Ježiš a tá žena, ktorá bola vprostred. A Ježiš, vzpriamiac sa a nezazrúc nikoho, iba tú ženu, povedal jej: Žena, kde sú tamtí tvoji žalobcovia? Neodsúdil ťa nikto? A ona povedala: Nikto, Pane. A Ježiš jej povedal: Neodsudzujem ťa ani ja; poberaj sa a už nehreš.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 7:53-8:11 I pobrali sa všetci domov. Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ráno sa však objavil v chráme a všetok ľud prichádzal k nemu. Posadil sa teda a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju doprostred a povedali mu: „Učiteľu, túto ženu pristihli pri cudzoložstve. Mojžiš nám v Zákone prikázal takéto ukameňovať. A čo povieš ty?“ To vraveli, aby ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a prstom písal (niečo) na zem. Keď sa ho i ďalej vypytovali, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň!“ A zase sa zohol a písal na zem. Ako to počuli, jeden za druhým povychádzali, počnúc od starších až do posledných, až zostal Ježiš sám so ženou, stojacou uprostred. Tu sa Ježiš vzpriamil a povedal jej: „Žena, kde sú tí? Nikto ťa neodsúdil?“ Ona odpovedala: „Nikto, Pane.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už viac nehreš!“

Preklad Bohuslava Košu: Jn 8:1-11 [I odišli všetci domov. Ježiš však odišiel na Olivový vrch.] Na úsvite sa však vrátil do chrámu a všetok ľud prišiel k nemu. I posadil sa a vyučoval ich. Tu pismári a farizeji privádzajú ženu, pristihnutú pri cudzoložstve, postavia ju doprostred a povedia mu: „Učiteľu, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám však v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo teda povieš ty?“ No to vraveli, aby ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a prstom písal na zemi. Keď sa ho neprestávali spytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň!“ A zase sa zohol a písal na zemi. No ako to počuli, jeden za druhým povychádzali, počnúc od starších až do posledných, takže zostal Ježiš sám a žena, stojaca uprostred. Tu sa Ježiš vzpriamil [a keď videl, že tam nie je nikto okrem ženy,povedal jej: „Žena, kde sú tí, čo na teba žalovali]? Nikto ťa neodsúdil?” Ona nato povedala: „Nikto, Pane.“ Tu jej povedal Ježiš: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už viac nehreš!“

Preklad Biblia LOGOS: Jn 7:53-8:11 Potom každý odišiel do svojho domu. Ježiš odišiel na Olivový vrch. Ale na úsvite prišiel znovu do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu; a tak si sadol a vyučoval ich. Znalci Zákona a farizeji k nemu priviedli ženu prichytenú pri cudzoložstve, postavili ju doprostred a povedali mu: Učiteľ, táto žena bola prichytená pri čine, keď cudzoložila! V Zákone nám Mojžiš prikázal takéto ženy ukameňovať. Čo teda hovoríš ty? Toto však povedali, aby ho skúšali a mohli ho obžalovať. No Ježiš sa zohol, prstom písal po zemi a nevšímal si ich. Keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Nato sa opäť zohol a písal po zemi. Oni to počuli a keďže ich obviňovalo svedomie, jeden za druhým vychádzali od starších až po posledných; a zostal iba Ježiš a žena stojaca uprostred. Keď sa Ježiš vzpriamil a nevidel nikoho okrem tej ženy, povedal jej: Žena, kde sú tvoji žalobcovia? Nikto ťa neodsúdil? Ona povedala: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem; choď a už nehreš!

Preklad Nového sveta: Jn 7:53-8:11 A tak išiel každý do svojho domu. Ježiš však odišiel na Olivový vrch. Za úsvitu sa opäť ukázal v chráme a prichádzali k nemu všetci ľudia a posadil sa a učil ich. Znalci Zákona a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, a keď ju postavili do prostriedku, povedali mu: „Učiteľ, táto žena bola pristihnutá pri čine, keď cudzoložila. V Zákone nám Mojžiš predpísal také ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“ Hovorili to však preto, aby ho vyskúšali a mali tak dôvod obviniť ho. Ale Ježiš sa zohol a písal prstom po zemi. Keď sa ho vytrvalo vypytovali, vzpriamil sa a povedal: „Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A zase sa zohol a písal ďalej na zem. Ale tí, ktorí to počuli, začali jeden za druhým odchádzať, počnúc staršími, a on zostal sám so ženou, ktorá bola v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a povedal jej: „Žena, kde sú? Či ťa ani jeden neodsúdil?“ Povedala: „Ani jeden, pane.“ Ježiš povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď, a odteraz už nehreš.“

Preklad Nádej pre každého: Jn 7:53-8:11 A po týchto slovách sa rozišli domov. Ježiš odišiel na Olivový vrch, ale hneď na svitaní sa znova vrátil do chrámu. Okolo neho sa zhromaždil zástup. Sadol si a učil ich. Onedlho priviedli učitelia Zákona a farizeji ženu pristihnutú pri nevere. Postavili ju doprostred a povedali: „Túto ženu sme pristihli pri cudzoložstve. Mojžišov zákon prikazuje také ženy ukameňovať. Čo ty na to povieš?" No to bola iba zámienka, aby ho mohli odsúdiť. Ale Ježiš mlčal, sklonil sa a písal prstom po zemi. Keď neprestali doňho dobiedzať, vstal a povedal: „Dobre, ukameňujte ju. Ale prvý nech do nej hodí kameň ten, kto nikdy nezhrešil." A znova sa sklonil a písal po zemi. Tu sa v nich ozvalo svedomie a pomaly sa jeden po druhom vytrácali -- najprv tí najváženejší, až zostal Ježiš so ženou sám. Vtedy sa znova vystrel a spýtal sa jej: „Kde sú tvoji žalobcovia? Ani jeden ťa neodsúdil?" „Nie, pane," odpovedala. „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď, ale už nehreš!" povedal jej.

Tento úryvok z Jánovho evanjelia Jn 7:53-8:11 sa nenachádza v niektorých najstarších starovekých rukopisoch. Úryvok veľmi pravdepodobne nepochádza od Jána, ale z apoštolskej tradície. Prípadne ho niektoré rukopisy umiestňujú inde, napríklad za verše ako za verš Jn 7:36, alebo za verš Jn 21:25, alebo za verš Lk 21:38, alebo za verš Lk 24:53. Všetky slovenské a české preklady ho síce nevynechávajú, ale dávajú k nemu poznámku. Presný zoznam rukopisov, ktoré ho vylučujú alebo zahrňujú:

1. Vylučujú ho: Papyrusy P66 (cca. 200) a P75 (začiatok 3. storočia); B (03) – Vatikánsky kódex

(1. polovica 4. storočia), א (01) – Sinajský kódex (2. polovica 4. storočia), tiež zrejme

A (02) – Alexandrijský kódex (1. polovica 5. storočia) a W (032) – Washingtonský kódex (4. alebo 5. storočie), C (04) – Efraimov prepísaný kódex (5. storočie), T (029) – Kódex Borgianus

(5. storočie), N (022) – Kódex Petropolitanus Purpureus (6. storočie), Le (019) – Kódex Regius

(8. storočie), Ψ (044) – Athous Lavrensis (9. storočie), Y (034) – Macedoniensis (9. storočie),

Δ (037) – Kódex Sangallensis 48 (9. storočie), Θ (038) – Kódex Koridethi (9. storočie) a

X (033) – Monacensis (10. storočie); Unciály 0141 a 0211; Minuskuly 3, 12, 15, 21, 22, 32, 33, 36, 39, 44, 49, 63, 72, 87, 96, 97, 106, 108, 124, 131, 134, 139, 151, 157, 169, 209, 213, 228, 297, 388, 391, 401, 416, 445, 488, 496, 499, 501, 523, 537, 542, 554, 565, 578, 584, 703, 719, 723, 730, 731, 736, 741, 742, 768, 770, 772, 773, 776, 777, 780, 799, 800, 817, 827, 828, 843, 896, 989, 1077, 1080, 1100, 1178, 1230, 1241, 1242, 1253, 1333, 2193 a 2768; Syrp – Sýrska Pešita

(1. polovica 5. storočia); zrejme aj Klement Alexandrijský, potom cirkevný otcovia ako Tertullianus, Origenes, Cyprián z Kartága, Nonnos z Panopole, Cyril Alexandrijský.

2. Vylučujú len časť úryvku: Minuskula 759 obsahuje Jn 7:53-8:2, ale vylučuje Jn 8:3-11.

3. Zahrňujú ho: Dea (05) – Kódex Bezae (4. alebo 5. storočia), Ee (07) – Kódex Basilensis A. N. III. 12 (8. storočie), Fe (09) – Kódex Boreelianus (9. storočie), Ge (011) – Kódex Seidelianus I (9. storočie), He (013) – Kódex Seidelianus II (9. storočie), Ke (017) – Kódex Cyprius (9. storočie),

M (021) – Kódex Campianus (9. storočie), U (030) – Kódex Nanianus (9. storočie),

Π (041) – Kódex Petropolitanus (9. storočie), Γ (036) – Kódex Tischendorfianus IV (10. storočie); Minuskuly 28, 318, 700, 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174; ℓ 79, ℓ 100 (Jn 8:1-11), ℓ 118, ℓ 130 (Jn 8:1-11), ℓ 221, ℓ 274, ℓ 281, ℓ 411, ℓ 421, ℓ 429

(Jn 8:1-11), ℓ 442 (Jn 8:1-11), ℓ 445 (Jn 8:1-11), ℓ 459; Didascalia Apostolorum (3. storočia), potom cirkevný otcovia ako Didymus Slepý (4. storočie), Ambroziaster (4. storočie), Ambrózius Milánsky (4. storočie), Ján Zlatoústy (4. storočie), Hieroným (4./5. storočie), Augustín z Hippa (4./5. storočie).

4. Ďalšie kratšie perikopy, ktoré zahrňujú len Jn 8:3-11: ℓ 4, ℓ 67, ℓ 69, ℓ 70, ℓ 71, ℓ 75, ℓ 81,

ℓ 89, ℓ 90, ℓ 98, ℓ 101, ℓ 107, ℓ 125, ℓ 126, ℓ 139, ℓ 146, ℓ 185, ℓ 211, ℓ 217, ℓ 229, ℓ 267, ℓ 280,

ℓ 282, ℓ 287, ℓ 376, ℓ 381, ℓ 386, ℓ 390, ℓ 396, ℓ 398, ℓ 402, ℓ 405, ℓ 409, ℓ 417, ℓ 422, ℓ 430,

ℓ 431, ℓ 435 (8:2-11), ℓ 462, ℓ 464, ℓ 465, ℓ 520 (8:2-11).

5. Zahrňujú ho, ale uvádzajú ho na inom mieste: f1, Minuskuly 20, 37, 135, 207, 301, 347, a takmer všetky arménske preklady úryvok dávajú za verš Jn 21:25; f13 tento úryvok dáva za verš Lk 24:53; Minuskula 1333 dáva verše Jn 8:3–11 za verš Luke 24:53; Minuskula úryvok dáva za verš Jn 7:36. Minuskuly 129, 135, 259, 470, 564, 831, 1076, 1078, a 1356 dávajú verše Jn 8:3-11 za verš Jn 21:25. Minuskula 788 a 826 úryvok dávajú za verš Lk 21:38.

6. Pridal ho niekto druhý do rukopisu: Minuskula 105 – Kódex Ebnerianus (12. Storočie) verše

Jn 8:3-11 boli pridané v roku 1391, ďalšie Minuskuly284, 431, 461, 470, 578, 2174.

 

 

Záver:

Nejde o porušenie kritéria celistvosti, pretože tieto úryvky neboli súčasťou originálnych textov, ale boli pravdepodobné pridané neskôr, čo vysvetľuje ich chýbanie v niektorých starovekých rukopisoch. Ale keďže sa v mnohých rukopisoch vyskytujú a v prípade záveru Markovho evanjelia išlo o doplnenie, bude sa dodatok k Jánovi a záver Markovho evanjelia považovať za deuterokánonické. V prípade záveru Markovho evanjelia nie sme už ani v pozícii, aby sme určovali, ktorý záver je najlepší. Preto deuterokánonický bude kratší záver (prechodná verzia) aj dlhší záver (Aristónov záver). Z tohto titulu ako som v úvode načrtol, vyplýva, že slúžia na potvrdenie, doplnenie objasnenie teologických učení vyplývajúcich z protokánonu, ale nesmie sa z nich odvodzovať nové teologické učenia. Tzv. Freerovo logion bude ale nekánonický, vzhľadom na fakt, že sa vyskytuje len ojedinele, a ešte k tomu ide o dodatok k dodatku. Rovnako tak za nekánonické treba považovať aj tzv. Tajné Markovo evanjelium, vzhľadom na fakt, že sa vyskytuje len časť z jeho dodatkov v jednom liste a aj ten list je opis až z 18. storočia. Navyše sa stratil a je tu silné podozrenie, že ide o novodobý falzifikát.