Textová kritika

Úvod Biblistika Nové Písmo4 Textová kritika

Textová kritika je hodnotenie prameňov, čiže určovanie textu najbližšieho originálu a určovanie vzájomného vzťahu dochovaných rukopisov. Textová kritika rekonštruuje (obnovuje) zo zachovaných rukopisných podaní textu podľa filologických zásad a kritického hodnotenia nezachovanú, predpokladanú pôvodnú podobu textu v čo najvernejšom doslovnom znení – archetyp. Ako samostatná veda sa objavila v 19. storočí a vyvinula sa z klasickej filológie.

 

Štvrté Kritérium hovorí, že musí sa spis zachovať celý, nesmie sa do neho nič pridávať ani uberať a nesmie existovať viacero verzií daného spisu. Aj keď to vyzerá pri súčasných spisov Nového Zákona ako samozrejmosť, skutočnosť je taká, že existujú stovky slov, o ktorých sú pochybnosti, či boli alebo neboli v originálnom texte, čo ukázala textová kritika. Verše obsahujúce nejasnosti som rozdelil do určitých kategórií. Prvá kategória sú verše, ktoré sa v starovekých rukopisoch líšia len skomoleninou nejakého názvu/mena. Druhá kategória sú verše, v ktorých jedno alebo viacero slov je nahradené v niektorých rukopisoch iným slovom alebo skupinou slov. Samotnú kategóriu som ešte rozdelil na podskupiny. Tretia kategória sú slová, ktoré v niektorých starovekých rukopisoch chýbajú, alebo inde ich pridávajú (záleží od uhla pohľadu). Štvrtá kategória sú verše, ktoré v niektorých starovekých rukopisoch úplne chýbajú. Samotnú kategóriu som rozdelil na tri podkategórie. Podkategória A sú verše, ktoré chýbajú v najdôležitejších rukopisoch a podkategória B sú verše, ktoré chýbajú len v nejakých ojedinelých, prípadne neskorších rukopisoch a podkategória C sú verše, ktoré sa vyskytujú len v ojedinelých rukopisoch. Podľa čoho ale zostrojiť kritériá? 1. Ojedinelé 1-2 rukopisy nie sú dostatočne presvedčivé, aby sme o verši pochybovali. 2. Rukopisy z neskoršieho ako 5. storočia tiež nie sú dostatočne presvedčivé. 3. Pokiaľ nejaké verš vynechávajú rukopisy len z jednej jazykovej línie (hlavné jazykové línie sú grécka, latinská, sýrska, koptská a vedľajšie sú arménska a etiópska), tiež to nie je dostatočne presvedčivé. Piata kategória sú skupina veršov, čiže nejaký ucelený úryvkov, ktorý chýba v niektorých starovekých rukopisoch a pravdepodobne boli pridané neskôr. Ide len o tri úryvky a to tzv. Tajné Markovo evanjelium, Záver Markovho evanjelia a jeden príbeh z Jánovho evanjelia.

 

"Agrafon" (alebo aj "agrafa") pochádza z gréckeho slova "ἄγραφος" a doslova to znamená "nezapísané", v zmysle "nepatriace k Písmu". Sú to výroky pripisované Ježišovi, ktoré sa nenachádzajú v kánonických evanjeliách, ani tie, nenájdené v nekánonických spisoch románového typu, ale nájdeme ich vo forme zmienok a odkazov roztrúsených v starokresťanskej aj mimokresťanskej literatúre.  Tento pojem prvý krát použil v roku 1776 nemecký biblista J. G. Körner. Odborníci sa nezhodujú v definícii agraf, ani v ich rozsahu. A. Resch ich na konci 19. storočia rozdelil do niekoľko skupín podľa pôvodu a v druhom vydaní svojho starostlivého katalógu ich napočítal celkom 353, z nich je podľa jeho názoru asi 36 autentických. Vo svojej zbierke eviduje agrafy pochádzajúcich predovšetkým zo samotného Nového Zákona, z textových variant Nového Zákona a z patristickej literatúry ("Agrapha") – celkom 194, potom citáty z apokryfných spisov ("Apokrypha") – celkom 97 a všelijako skomolené parafráze jednotlivých nejednoducho určiteľných miest Starého Zákona a príbuznej židovskej literatúry (starozákonných nekánonických spisov), ktoré starí kresťanskí autori interpretovali takýmto spôsobom – christologicky –, aby sa vzťahovali ku Kristovi a kresťanskému učeniu ("Logia") – celkom 62. J. Wellhausen o nich povedal: „Agrafy sú produktom bujnenia ľudskej fantázie.“ A J. Jülicher povedal: „Preč so všetkými agrafy!“

Ja delím agrafy na tieto skupiny:

1. Agrafy v samotných spisoch Nového Zákona. Napríklad:

Ďalšie sú Sk 1:4-8, 1 Kor 11:24, 1 Sol 4:15, či Zjv 16:15. Tieto agrafy sú súčasťou spisov a preto ich autenticita je závislá na autenticite samotných spisov.

2. Agrafy v textových variantoch rôznych rukopisov. Napríklad:

Dodatok k Matúšovmu evanjeliu – Mt 3:16: „A veľké svetlo svietilo von z vody, takže všetci, ktorí prišli/boli zhromaždení sa báli.“

Či Agrafon o práci v sobotu – dodatok k Lukášovmu evanjeliu – Lk 6:5: „V ten istý deň, vidiac kohosi pracovať v sobotný deň, povedal mu: Priateľu, ak vieš, čo robíš, si šťastný, ale ak to nevieš, si prekliaty a priestupca Zákona.“

A iné. Tie budem rozoberať v štvrtej kategórii  veršov.

3. Agrafy u cirkevných otcov. Napríklad:

Justín Mučeník: „V čom ťa zastihnem, v tom ťa budem súdiť.“

Klement Alexandrijský: „Usilujte sa o veľké veci a malé vám k tomu budú pridané.“

Origenes: „Kto je blízko pri mne, je blízko ohňa. Kto je ďaleko odo mňa, je ďaleko aj od Kráľovstva.“

Ich autenticita sa nedá nijako dokázať, preto sa nimi netreba zaoberať.

4. Ostatné agrafy pripisované Ježišovi. Napríklad:

Evanjelium podľa Hebrejov: „A nemajte radosť z ničoho, okrem toho, ak na svojho brata hľadíte s veľkou láskou.“

Nápis na mešite vo Fathpur Sikri: „Tento svet je most, prejdi po ňom, ale nestavaj si na ňom dom.“

Tieto agrafy sú súčasťou spisov a preto ich autenticita je závislá na autenticite samotných spisov. Tie, ktoré sú samostatné, ako ten nápis, ich autenticita sa nedá nijako dokázať, preto sa nimi netreba zaoberať.

5. Agrafy týkajúce sa Starého Zákona. Napríklad:

Justínov výklad Žalmu 96:10, zaznamenaný v polemike s Tryfónom: „... Z Davidových slov ubrali tieto slová: "z dreva". Tento výrok znel: "Povedzte medzi národmi: Hospodin kraľuje z dreva!", a oni z neho ponechali: "Povedzte medzi národmi: Hospodin kraľuje!"“ (Just. dial. 73)

Takýmito agrafami sa nebudem zaoberať, vzhľadom na fakt, že ide o preukázateľné dodatky k Starému Zákonu.

 

 

Zdroje:

Články:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Textov%C3%A1_kritika

https://cs.wikipedia.org/wiki/Textov%C3%A1_kritika

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biblick%C3%A1_kritika

http://www.inky.sk/Viera/Biblicke/Skutky/016%20-%20Na%20ceste%20do%20Jeruzalema.pdf

https://cs.wikipedia.org/wiki/Agrafon

http://gnosis9.net/pdf/Tajne_Markovo_evangelium.pdf

http://nadjevy.blog.cz/0907/tajne-markovo-evangelium

http://myty.info/view.php?cisloclanku=2009010001

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium_podle_Marka

http://dedeziv.blogspot.sk/2014/04/2014-04-27-zaver-markova-evangelia-mk.html

Cudzojazyčné:

Diskusné fóra- http://www.avbbf.com/forum/showthread.php?tid=8028

http://www.puritanboard.com/showthread.php/37888-1-Cor-14-34-35-not-inspired

http://www.baptistboard.com/showthread.php?t=64149

http://hermeneutics.stackexchange.com/questions/9093/on-what-basis-do-some-modern-bible-manuscripts-omit-matt-1721

http://av1611.com/forums/showthread.php?t=1413

http://av1611godsword.yuku.com/topic/394/Acts-2468-Inspired-Scripture-or-cant-the-NIV-count-right

http://textualcriticism.scienceontheweb.net/TEXT/Stanton-Matt_9-34.html

Články- https://en.wikipedia.org/wiki/Textual_criticism

https://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_criticism

http://christogenea.org/podcasts/matthew-chapters-8-9

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bible_verses_not_included_in_modern_translations

http://www.gotquestions.org/missing-verses.html

http://www.dtl.org/alt/main/variants.htm

http://kjv.landmarkbiblebaptist.net/missing-verses.html

http://www.scionofzion.com/kjv_1611_yahoo.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_16:2b%E2%80%933

http://www.islamic-awareness.org/Bible/Text/Mss/P104.html

http://www.timefortruth.co.uk/content/pages/documents/1338124753.pdf

http://biblehub.com/matthew/23-14.htm

http://brandplucked.webs.com/mark94446.htm

http://www.bricecjones.com/uploads/1/8/3/4/18344243/nt_056_02_198-204.pdf

http://www.jeffriddle.net/2014/01/text-note-luke-1736.html

http://www.bereaninsights.com/article/bible-gemz-1218-blood-sweat-and-tears-luke-2243-44

http://www.jesuswalk.com/lessons/22_39-46.htm

http://rosetta.reltech.org/TC/v19/TC-2014-Blumell.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Christ%27s_agony_at_Gethsemane

http://biblehub.com/commentaries/luke/23-17.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/John_5#Interpolation

http://aejt.com.au/__data/assets/pdf_file/0007/421747/AEJT11.35_Final_Formatted_Theophilos_An_Assessment_of_the_Authenticity.pdf

http://www.timefortruth.co.uk/content/pages/documents/1354570162.pdf

http://bibledifferences.net/2012/08/10/48-an-unlikely-witness-acts-246-8/

http://www.ovc.edu/terry/tc/lay15rom.htm

https://evanemay.files.wordpress.com/2013/01/given_for_you-may.pdf

http://www.skypoint.com/members/waltzmn/WestNonInterp.html

https://bible.org/article/textual-problem-1-corinthians-1434-35

http://www.kjvtoday.com/home/it-is-hard-for-thee-to-kick-against-the-pricks-and-he-trembling-and-astonished-said-lord-what-wilt-thou-have-me-to-do-and-the-lord-said-unto-him-in-acts-95-6

https://en.wikipedia.org/wiki/Comma_Johanneum

https://en.wikipedia.org/wiki/Secret_Gospel_of_Mark

http://www.bible-researcher.com/endmark.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_16

http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_and_the_woman_taken_in_adultery

Iné:

http://www.textexcavation.com/agrapha.html

http://www.laparola.net/file/Variant%20Readings%20of%20the%20New%20Testament.docx

https://mnheritagesongbook.files.wordpress.com/2013/07/encyclopedia_nt_tc_final.pdf

http://www.jw.org/cs/publikace/bible-online/nwt/knihy/

https://bible.org/

http://bible21.cz/wp-content/uploads/2010/12/BIBLE21.pdf

http://bible.ovc.edu/terry/tc/

https://en.wikipedia.org/wiki/Lectionary_253

Neznámá evangelia – Novozákonní apokryfy I.  od: Dus Jan A.

Two Views on Women in Ministry, od: James R. Beck

Jewish-Christian Gospel Tradition, od: Albertus Frederik a Johannes Klijn

Early Manuscripts and Modern Translations of the New Testament, od: Philip Wesley Comfort