Záverečné zhrnutie

Úvod Biblistika Nové Písmo10 Záverečné zhrnutie

Záverečné zhrnutie jednotlivých spisov a ich spĺňanie jednotlivých kritérií. Neuvádzam všetky spisy, pretože niektorými nemá zmysel sa vôbec zaoberať.  Kritérium času je určujúci faktor, či bude spis v deuterokánone.

 

Zoznam spisov a ich spĺňanie kritérií

Pozn.: Tmavozelená – spĺňa, prijateľné

Svetlozelená – pochybnosti, ale stále prijateľné

Ružová – nespĺňa, ale je to ešte v rámci prijateľnosti

Červená – nespĺňa, neprijateľné

Žltá – nedá sa zistiť

 

 

Záver:

Môžeme povedať, že všetko, čo učil Ježiš je neomylné, keďže bol Boží Syn. Jeho učeníci, pod vedením Svätého Ducha mali šíriť jeho evanjelium do sveta, takže jednak poznali Ježišovo učenie priamo od neho a jednak boli plný Svätého Ducha, takže čo hovorili, bolo tiež neomylné, lebo to bolo opakovanie už Ježišom povedané. Takže neomylné je očité svedectvo, resp. jedine očité svedectvo možno považovať za "norma normans" (t. j. norma, podľa ktorej sa posudzujú ostatné normy, ale sama nie je posudzovaná) – základ pravdy. Kresťanskí pisatelia sa nám snažili toto očité svedectvo čo najlepšie zachytiť.

Evanjeliá nám očité svedectvo zaznamenávajú, ale ich autori zväčša už nie sú očitými svedkami. Vzhľadom na to, že evanjeliá boli postupne napísané v rozmedzí až 50 rokov, pričom boli písané na rôznych miestach, je pochopiteľné, že už tu možno bádať rozdiely, príkladom je zmŕtvyvstanie Ježiša, kde sú udalosti vo všetkých štyroch evanjeliách odlišne popísané. Treba však poznamenať, že rôznosť nijako nenarušuje teologickú podstatu. Nie je totiž podstatné, či žiadosť o to, aby Ján a Jakub Zebedeovi sedeli po pravici a ľavici Ježiša, povedala ich matka, alebo oni dvaja osobne. Nie je dôležité, či o uzdravenie sluhu prišiel prosiť stotník osobne, alebo poslal starších. Pretože je dôležité to, o čo žiadali a aká bola Ježišova reakcia. Nie je dôležité, koľko žien prišlo k hrobu Ježiša. Nie je dôležité, či tam bol jeden anjel, alebo dvaja a či boli v hrobe alebo vonku. Pretože je dôležité to, čo povedal/povedali. Všetky štyri evanjeliá vznikli v 1. storočí, takže boli ešte stále ovplyvnené očitými svedkami Ježiša a ich rovesníkmi. Preto ja nebudem slepo tvrdiť, že celý Nový Zákon tak, ako ho poznáme dnes je neomylný! Práve naopak, spisy Nového Zákona sú písané ľuďmi (nevieme ani z istotou povedať, kto konkrétne napísal ktorý spis) a ľudia sú omylní a k tomu nemáme ani originálne znenie spisov. Text rekonštruujeme z desiatok rukopisov, ktoré sa líšia. Takže v historickom slova zmysle, sú tieto spisy omylné, keď ich písali, nevieme povedať, či boli vedení Svätým Duchom, ale ich teologická podstata je neomylná, lebo tá bola inšpirovaná Svätým Duchom a tieto spisy ju len zaznamenali! A práve nato slúžia tie kritéria, aby sme vedeli vybrať, ktoré ranokresťanské spisy zaznamenali neomylnú teologickú podstatu a ktoré už nie. Teologickú podstatu spisov, ktoré spĺňajú všetky kritéria, možno tiež považovať za "norma normans" (t. j. norma, podľa ktorej sa posudzujú ostatné normy, ale sama nie je posudzovaná) – základ pravdy.

Celkovo si to môžeme zhrnúť v týchto bodoch:

1. Spisy protokánonu Nového Zákona samé o sebe nie sú neomylné, ale ich teologická podstata je neomylná.

2. Iba 24 spisov má teologická podstatu inšpirovanú Svätým Duchom – patria do protokánonu. Spis 2. list Petra je pravdivý, ale nie inšpirovaná Duchom Svätým – patrí do deuterokánonu.

3. Spisy Júdov list a Zjavenie Jána nie sú inšpirované Svätým Duchom a nemožno ich považovať vôbec za kánonické.

 

 

Prehľad postojov kresťanov v rámci príslušnosti k jednotlivým cirkvám + porovnanie s kánonom, zostaveným na základe tohto celého výskumu:

Zhrnutie Nového Zákona podľa jednotlyvých cirkví

Pozn.: Tmavozelená = Prijaté do kánonu

Svetlozelená = Prijaté do kánonu, ale nepovažované za rovnocenné s ostatnými

Vojenská zelená = Nachádza sa v prekladoch Svätého Písma, ale nesmie byť použitý na vieroučné otázky, t.j. na odvodzovanie doktrín.

1 – nejde o jednotný postoj všetkých protestantov, takto to je zostrojené podľa nasledovateľov Martina Luthera považovaného za zakladateľa protestantského hnutia.

2 – Etiópska ortodoxná cirkev a Eritrejská ortodoxná cirkev majú vo svojom širšom kánone Nového Zákona ešte ďalších 8 kníh. Ide o knihy: Ser`atä Seyon, Te'ezaz, Gessew, Abtelis, 1. kniha dohovoru, 2. kniha dohovoru, Etiópsky Klement, Etiópska Didascalia..

Vysvetlivky k skratkám:

Protest – Protestantské cirkvi, RimKat – Rímskokatolícka cirkev, Prav – Pravoslávne cirkvi,

Arm – Arménska apoštolská cirkev, Kopt – Koptská ortodoxná cirkev, Et+Er – Etiópska ortodoxná cirkev a Eritrejská ortodoxná cirkev, Syr+Asyr – Sýrska antiochijská ortodoxná cirkev a Asýrska cirkev Východu