Nové Písmo

Úvod BiblistikaNové Písmo

Slovo "kánon" pochádza z gréckeho slova "κανών", čo doslova znamená "pravidlo" alebo "merná tyč", všeobecne aj "palica, miera, norma". Týka sa prijatých kníh Starého a Nového Zákona. Slovo "kánon" pochádza zo slovného koreňa slova "trstina" (hebrejsky "ganeh", grécky "κανών"). Trstina sa používala ako meter pri meraní, preto taktiež niesla význam: "norma". V súvislosti so Svätým Písmom slovo "kánon" znamená oficiálne prijatý zoznam kníh, podľa ktorých možno merať pravovernosť učenia. Kánon sa ešte delí na "protokánon", čo doslova znamená "prvý kánon" a na "deuterokánon", čo doslova znamená "druhý kánon". Protokánonické spisy boli vždy všeobecne akceptované, zatiaľ čo deuterokánonické spisy sú tie, o ktorých sa viedli spory, teda neboli všeobecne akceptované. Označenia "protokanonické" a "deuterokanonické" boli prvýkrát použité v roku 1566 Sixtom zo Sieny, aby rozlíšil knihy, ktoré boli vždy akceptované, a tými, ktoré niektorí odmietli. Slovo "anaginoskomena" pochádza z gréckeho slova "αναγινώσκομένων", čo v preklade znamená "stojí za prečítanie", ide o pravoslávny ekvivalent katolíckemu pojmu "deuterokánon". Slovo "apokryf" pochádza z gréckeho slova "απόκρυφος", čo v preklade znamená "skrytý, tajný", v kresťanskom ponímaní ide o "ukryté, tajné spisy". Slovo "pseudepigraf" pochádza z gréckeho slova "ψευδεπιγραφα", čo v preklade znamená "lživo nadpísané", v kresťanskom ponímaní ide o "falošné spisy". Cirkvi sa líšia v označovaní spisov týmito slovíčkami. Pre Starý Zákon to je takto: Katolíci, pravoslávni, východné cirkvi... označujú hebrejský kánon ako protokánon, ich ďalšie pridané spisy označujú ako deuterokánon (katolíci) alebo anaginoskomena (pravoslávni), pričom cirkvi sa aj v tomto navzájom líšia o knihách, ktoré majú byť deuterokánonické, a ktoré  nekánonické. Protestanti označujú hebrejský kánon jednoducho kánon, ďalšie niektoré spisy, ktoré katolíci a pravoslávni označujú ako deuterokánon/anaginoskomena, označujú ako apokryfy (nekánonické, ale užitočné na čítanie) a zvyšné spisy ako pseudepigrafy. Pre Nový Zákon je označovaných 20 kníh ako protokánon, knihy: List Hebrejom, List Jakubov, 2. list Petra, 2. a 3. list Jána, List Júdov a Zjavenie Jánovo sú označované ako deuterokánonické a zvyšné nekánonické spisy ako apokryfy/pseudepigrafy

(Pozn.: niektoré spisy ako napríklad Didaché sú označované ako "užitočné na čítanie").

Ja budem deliť spisy takto:

Protokánonické spisy: teologická podstata je inšpirovaná Svätým Duchom.

Deuterokánonické spisy: druhoradé spisy, nevieme rozhodnúť, či ich teologická podstata bola inšpirovaná Svätým Duchom – slúžia na potvrdenie, doplnenie a objasnenie teologických učení vyplývajúcich z protokánonu, ale nesmie sa z nich odvodzovať nové teologické učenia.

Nekánonické spisy: apokryfy/pseudepigrafy – t.j. zvyšné nekánonické spisy.

Cirkvi sa líšia v tom, ktoré knihy považujú za kánonické a ktoré nie. Tu je prehľad:

 

Nový Zákon

Nový Zákon podľa jednotlyvých cirkví

Pozn.: Tmavozelená = Prijaté do kánonu

Svetlozelená = Prijaté do kánonu, ale nepovažované za rovnocenné s ostatnými

Vojenská zelená = Nachádza sa v prekladoch Svätého Písma, ale nesmie byť použitý na vieroučné otázky, t.j. na odvodzovanie doktrín.

1 – nejde o jednotný postoj všetkých protestantov, takto to je zostrojené podľa nasledovateľov Martina Luthera považovaného za zakladateľa protestantského hnutia.

2 – Etiópska ortodoxná cirkev a Eritrejská ortodoxná cirkev majú vo svojom širšom kánone Nového Zákona ešte ďalších 8 kníh. Ide o knihy: Ser`atä Seyon, Te'ezaz, Gessew, Abtelis, 1. kniha dohovoru, 2. kniha dohovoru, Etiópsky Klement, Etiópska Didascalia. Vzhľadom na to, že ich nikto za kánonické nepovažuje, dokonca aj pre Etiópsku a Eritrejskú cirkev sú deuterokánonické, nebudem ich vôbec rozoberať.

Vysvetlivky k skratkám:

Protest – Protestantské cirkvi, RimKat – Rímskokatolícka cirkev, Prav – Pravoslávne cirkvi,

Arm – Arménska apoštolská cirkev, Kopt – Koptská ortodoxná cirkev, Et+Er – Etiópska ortodoxná cirkev a Eritrejská ortodoxná cirkev, Syr+Asyr – Sýrska antiochijská ortodoxná cirkev a Asýrska cirkev Východu

 

 

Nasledujúci článok si rozoberiem na viacero častí:

1. časť sa bude týkať úvodu do kritériológii a kritéria času

2. časť sa bude týkať kritéria rozšírenia

3. časť sa bude týkať textovej kritiky:

a) verše kategórie 1

b) verše kategórie 2

c) verše kategórie 3

d) verše kategórie 4

e) verše kategórie 5

4. časť sa bude týkať rozporov v knihách súčasného Nového Zákona (okrem Júd a Zjv)

5. časť sa bude týkať zvyšných nekánonických spisov (okrem Did)

6. časť sa bude týkať Júdovho listu

7. časť sa bude týkať knihy Zjavenia Jána

8. časť sa bude týkať Didaché

9. časť sa bude týkať záverečného zhrnutia

(Pozn.: Verše kategórie 1, 2 a 3 sú zatiaľ len provizórne urobené)