Rozpory spisov Nového Písma s knihami Starého Písma

Úvod Biblistika Kánon Starého Písma5 Rozpory spisov Nového Písma s knihami Starého Písma

Mnohé rozpory medzi spismi Nového Písma a Starého Písma vyplývajú z faktu, že pisatelia Nového Písma používali do značnej miery vtedajší grécky preklad Septuaginta, ktorý sa odlišuje od mazoretského textu používaného v súčasnosti. Dnes už nevieme rozhodnúť, ktoré textové variácia odzrkadľujú pôvodný text. Preto k nim treba pristupovať s opatrnosťou a neodvodzovať z nich nové teologické učenie. Predmetom nasledujúcej analýzy sú tak len rozpory bez ohľadu na typ použitého textového typu a rukopisu, a to tých spisov a kníh, ktoré podľa predošlej analýze možno považovať za „norma normans“.

Prvý rozpor

V rodokmeni Ježiša Krista v Evanjeliu podľa Matúša sú vynechané tri generácie, ktoré sú spomínané v prvej knihe Kroník, ako aj v druhej knihe Kráľov – 2 Kr 8:25-26, 2 Kr 12:1 a 2 Kr 14:1-2.

Druhý rozpor

Pisateľ Evanjelia podľa Marka uvádza, že Dávid jedol zasvätené chleby za čias veľkňaza Abiatara, ale v prvej knihe Samuela sa uvádza, že vtedy bol veľkňazom jeho otec Achimelek.

Tretí rozpor

Podľa Skutkov apoštolov bol Jakub pochovaný v Sícheme, na pozemku, ktorý kúpil Abrahám od synov Chamóra, ale podľa knihy Genezis to bolo v Makpéle, na pozemku, ktorý kúpil Abrahám od Chetitu Efróna.

 

Skutky apoštolov tiež uvádzajú, že pozemok v Sícheme kúpil od Chamóra Abrahám, ale v knihe Genezis a v knihe Jozue sa píše, že to bol Jakub.

 

Aj prekladatelia Svätého Písma uznávajú, že tu je spor so Starým Písmom. Napr. v poznámke b v slovenskom preklade Jeruzalemská biblia, ktorý preložil Mons. ThDr. Anton Botek, sa uvádza: Verš 16 preberá tradíciu, ktorá sa nezhoduje s Bibliou: z toho vyplývajú korekcie, o ktoré sa rôzne varianty pokúšajú.

Štvrtý rozpor

Keď Izraeliti smilnili, tak na nich Boh zoslal pohromu, na ktorú zomrelo 24 000 ľudí, ale Pavol píše vo svojom prvom liste Korinťanom, že ich zahynulo len 23 000.

Výsledok analýzy

Nie je jasný dôvod vzniknutých rozporov – mohlo ísť o chyby spôsobené z použitia kníh Starého Písma po pamäti a nie priamo, alebo použité rukopisy v tej dobre obsahovali dnes už nám neznáme textové variácie, či najmä v prípade prvého rozporu o úmyselné upravenie s cieľom lepšie poukázať na hlavnú myšlienku. V každom prípade zmapované rozpory, podobne ako rozpory medzi inými knihami Starého Písma navzájom alebo spismi Nového Písma navzájom, nijako nenarušujú teologickú podstatu, ktorú spisy a knihy majú.