Postavenie Starého Písma

Úvod Biblistika Kánon Starého Písma1 Postavenie Starého Písma

Knihy Starého Písma je možné považovať za pravdivé. Očité svedectvo, ktoré nám približuje učenie Ježiša Krista, potvrdzuje, že aj Ježiš Kristus ako Žid rešpektoval autoritu kníh používaných Židmi v jeho dobe a aj sám ich používal ako „norma normans“, t. j. normu, podľa ktorej sa posudzujú ostatné normy, ale sama nie je posudzovaná.

 

Knihy Starého Písma je možné považovať aj za platné. Ježiš Kristus sám povedal, že Staré Písmo nemôže byť zrušené.

 

Knihy Starého Písma nie je však možné považovať pre nás za záväzné. Ježiš Kristus síce povedal, že Staré Písmo nemôže byť zrušené, zároveň ale dodal, že ho prišiel naplniť.

A naplnilo sa v ňom.

Nakoľko sa Staré Písmo naplnilo v Kristovi, už ním nie sme viazaní.

 

Knihy Starého Písma je však možné považovať pre nás za stále užitočné. Aj keď knihami Starého Písma nie sme viazaní, môžu nám pomáhať pochopiť učenie Ježiša Krista, keďže z neho sám vychádzal. Okrem toho, nám sprostredkováva Božiu vôľu. Vďaka nemu vieme, čo sa Bohu páči a čo sa nepáči.

Knihy Starého Písma sú tak nielen pravdivé, ale pre nás aj užitočné na vyučovanie, na karhanie, na nápravu a na výchovu k tomu, čo je správne, aby sme boli hodní nebeského kráľovstva.

Preto boli knihy Starého Písma aj často používané pisateľmi Nového Písma.

 

Nakoľko sú knihy Starého Písma pravdivé, platné a pre nás stále užitočné, nie je preto dôvod ich nezahrnúť do kánonu Svätého Písma. Avšak keďže nie sú pre nás záväzné a učenie Ježiša Krista je im nadradené, nie je ich možné považovať za rovnocenné so spismi Nového Písma.

Knihy Starého Písma by tak mali predstavovať len deuterokánon v jeho pravom zmysle slova – druhoradé spisy.