Záverečné poznatky

Úvod Hamartológia Ľudská prirodzenosť3 Záverečné poznatky

História:

Spor ohľadne ľudskej prirodzenosti začal po roku 400 n.l. Na jednej strane bol Pelagius (c.360–c.420), britský mních, so svojím žiakom Celestinom a biskupom Julianom z Eclana (c.386–c.455), ktorí popierali, že prvotný hriech mal nejaký vplyv na niekoho iného ako na Adama. Na druhej strane bol Augustín z Hippa (354–430) kresťanský teológ, spisovateľ, filozof a jeden zo štyroch veľkých otcov západnej cirkvi, od roku 395/6 hipponský biskup a Hieronym (c.347-420), autor Vulgáty.

Pelagius začal hlásať, že krst nemá žiadnu hodnotu a nič nemení v živote človeka, pretože milosť, ktorú nám má dať krst je nám daná v stvorení v prirodzenosti. Milosť a prirodzenosť je pre neho to isté. Preto krst sa javí ako zbytočný. Jeho tvrdý moralizmus, zásadová a nekompromisná asketika zožali úspech v prostredí, ktoré túžilo po pravej viere, pretože svedčil príkladom a hlásaním chudoby a čistoty.

Celestius začal v Kartágu a v severnej Afrike šíriť Pelagiovo učenia. Keď sa toto učenie donieslo k Augustínovi, vzišli vieroučné nezhody, ktorých ozveny následne rezonovali po mnohé stáročia. O jedenásť storočí neskôr sa tento spor stal ústrednou otázkou reformácie a debata nad touto témou trvá dodnes.

Medzi rokmi 410 a 416 na to Augustín reagoval radom listov a odborných prác, v ktorých zo Svätého Písma dokazoval realitu a povahu prvotného hriechu. Pelagius sa presťahoval do Palestíny, kde sa stretol so slávnym učencom Hieronymom. Ten s jeho myšlienkami takisto nesúhlasil. Medzitým už konflikt medzi Augustínom a Pelagiom nabral rýchle obrátky. Niektorí kresťania sa pridávali na stranu Pelagia, iní na stranu Augustína. V posledných rokoch Augustínovho života sa ale cirkev priklonila k nemu a k Hieronymovi. V roku 431, rok po Augustínovej smrti, bol pelagianizmus na ekumenickom koncile zvolanom do Efezu odmietnutý. Od 6. storočia bol pelagianizmus takmer všade považovaný za herézu, zatiaľ čo Augustínovo učenie o milosti za pravú náuku. Pelagianizmus ale nikdy nezmizol, po celú históriu sa našli skupiny, ktoré sa s ním názorovo stotožňovali. Najznámejšou z nich sú napríklad socinianisti v 16. storočí.

Po smrti Augustína pretrvávala miernejšia forma pelagianizmu, ktorá tvrdila, že viera človeka je aktom slobodnej vôle bez pomoci predchádzajúcej vnútornej milosti. Išlo o tzv. semipelagianizmus. Oranžský koncil v roku 529 sa zaoberal aj touto miernejšou formou. No aj túto miernejšou formu pelagianizmu odsúdil. Za hlavného predstaviteľa semipelagianizmu sa považuje Ján Kassián (c.360–435), ktorý výrazne ovplyvnil podobu západného mníšstva. Nie je úplne jasné či bol zástancom čistého semipelagianizmu, alebo mal len podobný postoj, lebo od neho vychádza aj postoj Pravoslávnej cirkvi, ktorý sa od semipelagianizmu mierne líši. Človek môže sám od seba prijať, alebo odmietnuť Krista, no prebieha to súčasne s božou milosťou, nedá sa od seba oddeliť božia milosť a slobodná vôľa vybrať si, resp. aj keď teoreticky sa môžeme sami rozhodnúť prijať Krista, bež božej milosti je to nemožné. Človek má vďaka skazenej prirodzenosti zvnútra sklon hrešiť, preto potrebuje Božiu milosť, aby dokončila dielo spásy. Táto spolupráca teda prebieha od začiatku až do konca, na rozdiel od semipelagianizmu, kde prvú iniciatívu má človek.

V stredoveku sa teológia v tejto oblasti ďalej rozširovala, lebo od toho, aká je ľudská prirodzenosť, sa odvíja aj náuka o slobodnej vôli či náuka o spáse. Katolícky postoj začal formovať Tomáš Akvinský (c.1224-1274), taliansky filozof a teológ, ktorý sa snažil nadviazať na Augustína. V opozícii k nemu boli ockhamisti. Keďže ľudská prirodzenosť je skazená, Boh dal vybraným jedincom, podľa ich budúcich skutkov "v rámci možností" tzv. "predchádzajúcu milosť", vďaka ktorej sú títo vybraní jedinci spôsobilí sami od seba prijať, alebo odmietnuť Krista. Postoj je pomenovaný po anglickom teológovi a scholastickom filozofovi, najväčšom predstaviteľovi stredovekého Viliamovi z Ockhamu (c.1285–1347). Zástancami boli aj Ján Duns Scotus (1265/6–1308), františkánsky mních škótskeho pôvodu, významný predstaviteľ neskorej stredovekej scholastiky, filozof a teológ, profesor na univerzite na Oxfordskej a Parížskej univerzite a Gabriel Biel (c.1425–1495), nemecký filozof, predstaviteľ nominalizmu. Nasledovníci Tomáša Akvinského obviňovali ockhamistov zo semipelagianizmu. Tí to ale popierali, pretože tvrdili, že aj keď milosť udelí na základe ľudských skutkov, urobí tak z vlastnej vôle, nie z podmienenosti ľudských skutkov. Nakoniec bol ockhamizmus odsúdení Tridentským koncilom v rokoch 1545 – 1563 ako semipelagianizmus.

Rozbroje v katolíckej cirkvi tým ale neskončili. V 17.–18. hnutie Jansenitov vo vnútri katolíckej cirkvi začalo zase až príliš Augustínovo učenie rozoberať a ich postoje boli veľmi podobné s kalvínistami. Proti nim stáli prívrženci učenia španielskeho jezuitského teológa a filozofa Luisa de Molina (1535–1600), tzv. molinisti. Katolícka cirkev nakoniec jansenizmus odmietla ako heretické učenie a za oficiálne učenie prijala molinizmus.

Aj v protestantizme boli rozbroje. Aj keď Martin Luther (1483–1546), nemecký protestantský teológ, kazateľ a reformátor a Ján Kalvín (1509–1564), francúzsky protestantský teológ a reformátor vychádzali z učenia Augustína, kalvínov nástupca Theodor Beza (1519–1605), francúzsky teológ, protestant, učenec a kľúčová postava francúzskeho reformačného hnutia v 16. storočí, presnejšie vyformuloval tzv. kalvínizmus, čo bola radikálnejšia forma Augustínovho učenia. Proti nim sa ale sformoval arminianizmus, ktorý bol vo všetkých piatich bodov kalvínizmu v opozícii. Tento postoj sa priblížil ku katolicizmu. Ľudská prirodzenosť je síce skazená, ale Boh dal všetkých tzv. "predchádzajúcu milosť", vďaka ktorej je každý človek spôsobilý sám od seba prijať, alebo odmietnuť Krista. Postoj je pomenovaný po holandskom kresťanskom teológovi a profesorovi teológie na Leidenskej univerzite Jacobovi Arminianovi (1560–1609). V minulosti ho zastával Erazmus Rotterdamský (1467–1536), holandský mysliteľ, predstaviteľ zaalpskej renesancie a humanizmu. V súčasnosti tento postoj zastávajú metodisti a väčšina letničných cirkví.

 

 

Záver:

Kvôli Adamovej vzbury voči Bohu sme všetci duchovne mŕtvy. Teda prvotný hriech mal vplyv na celé ľudstvo! Znamená to, že náš duch, je pre hriech oddelený od Boha, od jeho milosti. Duchovná smrť nie je trest za prvotný hriech. Duchovná smrť je DÔSLEDOK hriechu! Takže nie po právnej rovine sa na nás šíri duchovná smrť ale po fyzickej rovine. Boh neberie na zodpovednosť ľudí za hriechy niekoho iného! Hriech prerušil naše duchovné spojenie s Bohom a bez Boha niet spasenia. A preto sa rodíme duchovne mŕtvy. Ak by sme boli duchovne živí, nepotrebovali by sme sa znova narodiť z ducha.

Ekumenický preklad: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Katolícky preklad: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo." Nikodém mu vravel: "Ako sa môže človek narodiť, keď je starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?" Ježiš mu odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Evanjelický preklad: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.Nikodém Mu povedal: Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 3:3-5 A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. A Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 3:3-5 Ježiš odvetil a povedal mu: Veru, veru, vravím ti: ak sa kto nezrodí novo, nemôže zbadať Božie kraľovanie. Nikodém k nemu vraví: Ako sa môže človek zrodiť, súc vysokého veku? Či môže druhý raz vstúpiť do útrob svojej matere a zrodiť sa? Ježiš odvetil: Veru, veru, vravím ti: ak sa kto nezrodí z vody a Ducha, nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto znova nenarodí, nemôže uzrieť Kráľovstvo Božie.“ Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa niekto môže narodiť, keď je už starý? Či môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa?“ Odpovedal Ježiš: „Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Kráľovstva Božieho.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: „Skutočne, skutočne, hovorím ti, ak sa niekto znova nenarodí, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Tu mu hovorí Nikodém: „Akože sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do života svojej matky a narodiť sa?“ Odpovedal Ježiš: „Skutočne, skutočne, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže človek narodiť, keď je starý? Môže po druhý raz vojsť do matkinho lona a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Preklad Nového sveta: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal a riekol: „Pravdivo, pravdivo ti hovorím: Ak sa nenarodí niekto znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: „Ako sa môže človek narodiť, keď je starý? Či môže po druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Pravdivo, pravdivo ti hovorím: Ak sa nenarodí niekto z vody a ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Preklad Nádej pre každého: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: Vieš, čo je najdôležitejšie? Najdôležitejšie je, aby sa človek znova narodil, lebo inak sa nestane občanom Božieho kráľovstva." Znova sa narodiť v mojom veku?" zvolal prekvapene Nikodém. Môže sa azda niekto vrátiť do matkinho tela a narodiť sa po druhý raz?" Ježiš mu vysvetľoval: Ak sa s človekom nestane zásadná zmena a ak nie je na ňom zjavný nový život z Ducha a ak sa na znamenie toho nedá pokrstiť, nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva.

Ako vidno, všetci ľudia vo svojom prirodzenom stave nie sú spôsobilí vojsť do kráľovstva Božieho! Každý sa musí znova narodiť – narodiť sa z Ducha. Ak sa nenarodí z Ducha, nemôže nikdy prijať veci Božieho Ducha.

Ekumenický preklad: 1 Kor 2:14 Telesný človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne.

Katolícky preklad: 1 Kor 2:14 Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 2:14 Zmyslový človek však nechápe veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich možno posúdiť iba duchovne.

Evanjelický preklad: 1 Kor 2:14 Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 2:14 Ale telesný človek nechápe vecí Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 2:14 No duševný človek veci Božieho Ducha neprijíma, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich spoznať, lebo sa musia chápať duchovne,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 2:14 Živočíšny človek nechápe to, čo je Ducha Božieho, lebo je mu to hlúposťou a nevie si uvedomiť, že (také veci) treba duchovne posudzovať.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 2:14 Živočíšny človek však neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože duchovne ich treba posudzovať.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 2:14

Preklad Nového sveta: 1 Kor 2:14 Ale telesný človek neprijíma veci Božieho ducha, lebo sú mu pochabosťou; a nemôže ich spoznať, pretože sa posudzujú duchovne.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 2:14 Človeku sú však pravdy Božieho Ducha proti mysli. Zdajú sa mu nerozumné a nepochopiteľné, pretože pochopiť sa dajú len s pomocou Ducha.

 

 

Zdroje:

Články:

http://slovak-systematic-theology.com/

http://www.apologet.cz/?q=articles/id/353-co-je-pelagianismus

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pelagianizmus

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kalvinizmus

http://www.gotquestions.org/Slovencina/reformavana-teologia.html

https://www.gotquestions.org/Slovencina/prvotny-hriech.html

www.ecav-vlachovo.eu/wp-content/uploads/Dedičný-hriech.pdf

http://www.milost.sk/logos/clanok/gnosticizmus

https://sk.wikipedia.org/wiki/Molinizmus

http://skutky1711.blogspot.sk/2012/09/nebezpecny-kalvinizmus-boh-ktory.html

http://nkz.reformace.cz/?p=4&pp=news&yr=2004&id=00000069

http://zod.reformace.cz/ucinek-hrichu-naprosta-zkazenost-cislo-73

http://zod.reformace.cz/o-zkazenosti-cloveka-cislo-60

http://www.remidia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=91:uplna-skazenost&catid=16:reformovana-teologia&Itemid=21

Cudzojazyčné:

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Calvinist–Arminian_debate

http://www.oncedeliveredfaith.com/2014/07/05/original-sin/

https://quizlet.com/115193063/bible-heresies-flash-cards/

http://justandsinner.blogspot.sk/2012/08/distinguishing-arminianism-from-semi.html

http://www.oocities.org/athens/olympus/2961/jansen1.htm

https://www.gotquestions.org/neoorthodoxy.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Neo-orthodoxy

https://openairoutreach.wordpress.com/2011/04/04/did-augustine-corrupt-the-church-with-gnostic-doctrine/

https://en.wikipedia.org/wiki/Original_sin

https://en.wikipedia.org/wiki/Theological_differences_between_the_Catholic_Church_and_the_Eastern_Orthodox_Church

http://ancientchristiandefender.blogspot.com/2011/03/differences-semi-pelagianism-rome.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Molinism

https://en.wikipedia.org/wiki/Synergism_(theology)

http://marccortez.com/2010/11/20/synergism-is-not-semi-pelagianism/

http://pemptousia.com/2017/02/original-sin-orthodox-doctrine-or-heresy/

https://www.gotquestions.org/federal-headship.html

https://carm.org/questions/about-doctrine/are-we-punished-adams-sin

https://carm.org/adam-our-federal-head

https://sharperiron.org/article/federal-and-natural-headship

https://www.monergism.com/adam-and-federal-headship

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Calvinist–Arminian_debate

http://newcreationperson.wordpress.com/2010/07/04/is-calvinism-biblical-part-1-total-depravity/

http://www.theologicalsystems.com/calvinism/is-total-depravity-biblical/

http://christianity.stackexchange.com/questions/27/what-is-the-biblical-basis-for-total-depravity&usg=ALkJrhjbqzDuC5OrzRBSAqGMsX6sPYuMOw

http://www.graceonlinelibrary.org/reformed-theology/total-depravity/an-examination-of-the-five-points-of-calvinism-part-i-total-depravity-by-brian-schwertley/

http://www.openbible.info/topics/total_depravity

http://www.gotquestions.org/total-depravity.html

http://www.tektonics.org/tulip/tulip.html

http://www.monergism.com/thethreshold/articles/onsite/qna/totaldepravity.html

Iné:

http://www.katechizmus.sk/index.php