Teória okamžitého prisúdenia viny

Úvod Hamartológia Ľudská prirodzenosť2 Teória okamžitého prisúdenia viny

Hlavný argument zástancov okamžitého prisúdenia viny:

Ekumenický preklad: Rim 5:18 A tak ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného priniesol ospravedlnenie všetkých ľudí, teda život.

Katolícky preklad: Rim 5:18 Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 5:18 Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak poslušnosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravodlivenie, ktoré dáva život.

Evanjelický preklad: Rim 5:18 A tak teda: ako (vinou) pádu jedného došlo k zatrateniu všetkých ľudí, tak (zásluhou) jedného ospravedlňujúceho skutku došlo k životodarnému ospravedlneniu všetkých ľudí.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 5:18 A tak tedy jako jedným pádom odsudzujúci výrok na všetkých ľudí na odsúdenie, tak i jedným ospravedlňujúcim výrokom dar milosti na všetkých ľudí na ospravedlnenie života.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 5:18 takže teda ako bolo skrze jedno previnenie voči všetkým ľuďom na odsúdenie, tak je aj skrze jednu uskutočnenú spravodlivosť voči všetkým ľuďom na priznávanie spravodlivosti cieľom života,

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 5:18 A tak teda ako následkom jedného prečinu sa dostalo odsúdenia všetkým ľuďom, tak i skrze jeden skutok spravodlivosti sa dostalo ospravedlnenia a života všetkým ľuďom.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 5:18 A tak teda ako previnením jedného dostalo sa odsúdenia všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného všetkým ľuďom priniesla ospravedlnenie života.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 5:18

Preklad Nového sveta: Rim 5:18 Teda ako jedným priestupkom došlo k odsúdeniu ľudí každého druhu, tak aj jedným skutkom ospravedlnenia sú ľudia každého druhu vyhlásení za spravodlivých pre život.

Preklad Nádej pre každého: Rim 5:18 Áno, tak ako Adamov hriech priniesol trest pre všetkých, tak Kristova spravodlivosť zmierila ľudí s Bohom a dovoľuje im žiť.

Zástancovia okamžitého prisúdenia viny argumentujú, že Adamova vina priniesla odsúdenie všetkým ľuďom, teda z toho vyplýva, že všetci sme vinní za Adamov hriech.

Ale skôr by sa to dalo chápať tak, že ako previnenie jedného vyústilo v odsúdenie všetkých ľudí, resp. výsledok Adamovho hriechu je, že nikto nemôže byť sám od seba spasený, lebo nie sme duchovne spojení s Bohom. Tiež si treba všimnúť aj druhú časť verša. Pavol sa tu snaží vysvetliť, že činy Adama a Ježiša mali konečné dôsledky na všetkých ľudí. Tak ako každý človek kvôli Adamovi sa stane hriešnym (dôsledok skazenej prirodzenosti), tak každému bude vina odpustená (vina za hriechy, nie aj dôsledok za hriechy viď časť o Večnom zatratení).

 

 

Druhú argument zástancov okamžitého prisúdenia viny:

Ekumenický preklad: Hebr 7:7-10 Veď je nesporné, že väčší požehnáva menšieho. Tu preberajú desiatky smrteľní ľudia, tam zasa ten, o ktorom máme svedectvo, že žije. Ba dalo by sa povedať, že skrze Abraháma odovzdával desiatky aj Lévi, hoci sám desiatky dostával. Veď bol ešte v bedrách otca, keď mu Melchisedek vyšiel v ústrety.

Katolícky preklad: Hebr 7:7-10 A je nesporné, že väčší požehnáva menšieho. A potom: tu berú desiatky smrteľní ľudia, tam však ten, o ktorom sa vydáva svedectvo, že žije. Ba dalo by sa povedať, že skrze Abraháma odovzdal desiatky aj Lévi, ktorý prijíma desiatky; veď bol ešte v bedrách otca, keď mu vyšiel v ústrety Melchizedech.

Preklad Jeruzalemská biblia: Hebr 7:7-10 A je nesporné, že väčší požehnáva menšieho. Navyše, tu berú desiatky smrteľní ľudia, tam však ten, o ktorom sa vydáva svedectvo, že žije. Ba dalo by sa povedať, že skrze Abraháma odovzdal desiatky aj Lévi, ktorý desiatky prijíma. Veď bol ešte v bedrách otca, keď mu vyšiel v ústrety Melchizedech.

Evanjelický preklad: Hebr 7:7-10 A je nesporné, že väčší požehnáva menšieho. A potom: tu smrteľní ľudia prijímajú desiatky, tam však niekto, o ktorom je dosvedčené, že žije. A aby som tak povedal: aj sám Lévi, ktorý prijíma desiatky, odovzdal desiatky skrze Abraháma, veď bol ešte v bedrách otca, keď mu Melchisedek vyšiel naproti.

Preklad Jozefa Roháčka: Hebr 7:7-10 A stojí nesporne, že menšie sa požehnáva od väčšieho čo do hodnosti. A tu berú desiatky ľudia, ktorí mrú, ale tamto ten, ktorému sa dáva svedoctvo, že žije. A, nech sa tak vyslovím, skrze Abraháma bol i Lévi, ktorý berie desiatky, odesatinený; lebo vtedy bol ešte v bedre otcom, keď mu vyšiel vústrety Melchisedech.

Preklad Miloša Pavlíka: Hebr 7:7-10 Nuž, je mimo všetkého protirečenia, že je požehnávané nižšie od prednejšieho; a desiatky tu, pravda, prijímajú smrteľní ľudia, no tam ktosi, o ktorom je svedectvo, že žije, a cez Abraháma, tak povediac, boli desiatky vzaté aj od Leviho, ktorý desiatky prijíma; veď bol ešte v otcovom bedre, keď sa s ním Melchisedek stretol.

Preklad Štefana Porúbčana: Hebr 7:7-10 Je celkom nepsorné, že väčší požehnáva menšieho. V prípade (levitov) prijímajú desiatky ľudia, čo majú zomrieť, kdežto v prípade Melchizedekovom niekto, o ktorom sa tvrdí, že žije. Aby som tak povedal, sám Lévi, ktorý (teraz) prijíma desiatky, v Abrahámovi dal desiatok, lebo bol v bedrách Abrahámových, keď tomuto Melchizedek vyšiel v ústrety.

Preklad Bohuslava Košu: Hebr 7:7-10 Je celkom nesporné, že menšie sa požehnáva od väčšieho. A tu, pravda, smrteľní ľudia prijímajú desiatky, tam však niekto, o ktorom je dosvedčené, že žije. A aby som tak povedal, aj sám Lévi, ktorý prijíma desiatky, v Abrahámovi dal desiatok, lebo bol ešte v bedrách praotcových, keď tomuto Melchisedek vyšiel v ústrety.

Preklad Biblia LOGOS: Hebr 7:7-10

Preklad Nového sveta: Hebr 7:7-10 A menší nesporne dostáva požehnanie od väčšieho. V prvom prípade tí, čo prijímajú desiatky, umierajú, ale v druhom prípade je to niekto, o kom je vydané svedectvo, že žije. Ak smiem preto použiť ten výraz, prostredníctvom Abraháma zaplatil desiatky aj Lévi, ktorý dostáva desiatky, lebo bol ešte v bedrách svojho predka, keď ho stretol Melchisedek.

Preklad Nádej pre každého: Hebr 7:7-10 A je nesporné, že väčší požehnáva menšieho. Židovskí kňazi dostávajú desiatky ako smrteľní ľudia. Melchizedech však dostal ako ten, o kom Písmo svedčí, že žije. Dalo by sa povedať, že prostredníctvom Abraháma dal desiatky aj Lévi, ktorý sám desiatky prijímal. Ešte sa totiž nenarodil a bol v tele svojho praotca Abraháma, keď mu Melchizedech vyšiel oproti.

Lévi bol potomkom Abraháma a preto, že bol ešte v bedrách svojho otca, keď Abrahám vyplácal desiatky Melchizedechovi, aj Lévi ich zaplatil. Argument sa zakladá na koncepte, že Abrahám predstavoval svojich potomkov a preto sa desiatky počítajú aj pre Léviho. Preto vina za Adamov hriech sa pripisuje všetkým ľuďom.

Podobne by sa dalo aj povedať, že aj vina za každý náš osobný hriech sa dedí na našich potomkov. Samozrejme, zástancovia hneď protiargumentujú, že Adam bol reprezentantom ľudstva, preto sa vina len za jeden tento hriech prenáša a za iné hriechy ostatných ľudí už nie.

Argument je ale nedostatočný, nič nám tu nenaznačuje, že by sa mala vina za Adamov hriech nejako prenášať aj na nás!

 

 

Hlavný argument odporcov okamžitého prisúdenia viny:

Ekumenický preklad: Gn 2:17 ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš.

Katolícky preklad: Gn 2:17 Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.

Evanjelický preklad: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 2:17 ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobrého a zlého, z neho jedávať nebudeš, lebo v deň svojho zajedenia z neho istotne budeš musieť umrieť.

Preklad Nového sveta: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobrého a zlého, z toho nebudeš jesť, lebo v deň, keď z neho zješ, určite zomrieš.“
Vieme, že Adam v ten deň nezomrel, teda aspoň nie fyzicky. Ale potom by to vyzeralo, že Boh klame, pretože jasne povedal, že už v ten deň zomrie, nie že ak bude jesť tak sa stane smrteľným a niekedy v budúcnosti zomrie. Z toho môžeme usúdiť, že nemyslel fyzickú smrť ale duchovnú. A čo je duchovná smrť? Znamená to, že náš duch, je pre hriech oddelený od Boha, od jeho milosti. Duchovná smrť nie je trest za prvotný hriech. Duchovná smrť je DÔSLEDOK hriechu! Hriech prerušil naše duchovné spojenie s Bohom a bez Boha niet spasenia. A preto sa rodíme duchovne mŕtvy.

 

 

Druhý argument odporcov okamžitého prisúdenia viny:

Boh neberie na zodpovednosť ľudí za hriechy niekoho iného!

Ekumenický preklad: Jer 31:29-30 V tých dňoch nebudú viac hovoriť: Otcovia jedli nezrelé hrozno a synom stŕpli zuby. Každý zomrie pre svoj hriech, každému človeku stŕpnu zuby, keď bude jesť nezrelé hrozno.

Ez 18:19-20 Namietali ste: Prečo nenesie syn zodpovednosť za vinu svojho otca? Syn predsa uskutočňoval právo a spravodlivosť, zachovával všetky moje ustanovenia, a keďže ich uskutočňoval, určite bude žiť! Osoba, ktorá hreší, zomrie! Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého bude na jednom a vina bezbožného bude na druhom.

Katolícky preklad: Jer 31:29-30 V tých dňoch nebudú viac hovoriť: »Otcovia jedli plánky a synom stŕpli zuby.« Každý zomrie len pre svoj hriech; zuby stŕpnu každému človeku, ktorý je plánky.

Ez 18:19-20 Pýtate sa: Prečo syn neniesol zločin svojho otca? Syn konal podľa spravodlivosti a práva, zachovával všetky moje príkazy a konal podľa nich, určite bude žiť. Ten zomrie, kto zhreší. Syn neponesie vinu otca a otec neponesie vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého bude na ňom a bezbožnosť bezbožného bude na ňom.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jer 31:29-30 "V tých dňoch nebudú už hovoriť: Otcovia jedli kyslé hrozno a synom tŕpnu zuby. Lebo každý človek zomrie za svoj hriech. Tomu stŕpnu zuby, kto je kyslé hrozno!"

Ez 18:19-20 Môžete sa pýtať: Prečo nie je potrestaný syn za hriechy svojho otca? Preto, že vždy konal, čo bolo správne a dobré, zachovával moje zákony a uskutočňoval ich, preto bude žiť. Kto pácha hriech, ten musí zomrieť! Syn sa nebude zodpovedať za hriech svojho otca, ani otec za hriech svojho syna. Spravodlivému sa pripočíta jeho statočnosť a zlému jeho zloba.

Evanjelický preklad: Jer 31:29-30 V tých dňoch už viac nepovedia: Otcovia jedli trpké hrozno, a synom stŕpli zuby. Ale každý zomrie pre svoju vlastnú vinu. Každému človeku, ktorý je trpké hrozno, stŕpnu jeho vlastné zuby.

Ez 18:19-20 Namietali ste: Prečo nenesie syn zodpovednosť za vinu svojho otca? Syn predsa uskutočňoval právo a spravodlivosť, zachovával všetky moje ustanovenia, a keďže ich uskutočňoval, určite bude žiť! Osoba, ktorá hreší, zomrie! Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca, ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého nech je na jednom a vina bezbožného nech je na druhom.

Preklad Jozefa Roháčka: Jer 31:29-30 V tých dňoch už nepovedia viacej: Otcovia jedli nedozrelky, a synom stŕply zuby; lež každý zomrie pre svoju vlastnú neprávosť. Ktorýkoľvek človek by jedol nedozrelky, tomu stŕpnu jeho zuby.

Ez 18:19-20 A keby ste riekli: Prečo nenesie syn neprávosti otcovej? Ale syn činil súd a spravedlivosť, ostríhal všetky moje ustanovenia a činil ich; istotne bude žiť! Duša, ktorá hreší, tá zomrie. Syn neponesie neprávosti otcovej, ani otec neponesie neprávosti synovej. Spravedlivosť spravedlivého bude na ňom, a tiež i bezbožnosť bezbožného bude na ňom, na bezbožnom.

Preklad Miloša Pavlíka: Jer 31:29-30 V oných dňoch nebudú už vravieť: Otcovia jedávali kyslé hrozno a tŕpnu zuby synov, lež bude každý za svoju neprávosť umierať, každý človek, ktorý jedáva kyslé hrozno – tŕpnuť budú jeho zuby.

Ez 18:19-20 Ale vravíte: Prečo syn nič nenesie za neprávosť otca? – Veď syn vykonával právo a spravodlivosť, zachovával všetky moje ustanovenia a vykonával ich; istotne bude žiť. Umrieť musí

duša, ktorá hreší, ona, syn neponesie nič za neprávosť otca a nie že otec čo ponesie za neprávosť syna; na spravodlivom bude jeho spravodlivosť a na zlovoľnom bude jeho zlovôľa.

Preklad Nového sveta: Jer 31:29-30 „V tých dňoch už nebudú hovoriť: ‚To otcovia jedli nezrelé hrozno, ale zuby tŕpli synom.‘ Ale každý zomrie za vlastné previnenie. Kto bude jesť nezrelé hrozno, tomu budú tŕpnuť zuby.“

Ez 18:19-20 A istotne poviete: „Prečo syn nemusí niesť nič za previnenie otca?“ Nuž, syn, ten uplatňoval právo a spravodlivosť, dodržiaval všetky moje ustanovenia a stále ich dodržiava. Istotne zostane nažive. Duša, ktorá hreší – tá zomrie. Syn neponesie nič za previnenie otca a otec neponesie nič za previnenie syna. Spravodlivosť spravodlivého, tá bude na ňom samotnom, a zlo zlého, to bude na ňom samotnom.

Tieto dve pasáže sú silným argumentom proti zástancom okamžitého prisúdenia viny. Námietky ale môžu byť, že Adam je reprezentantom celého ľudstva, preto aj keď sa viny za hriechy nededia, Adamova vina áno.