Univerzalizmus

Hlavný argument zástancov univerzalizmu:

Zástancovia univerzalizmu tvrdia, že aj keby sa našli ľudia, ktorí by počas svojho života neprijali božiu milosť, to ešte neznamená, že sa nezačnú kajať pred súdnou stolicou Boha. Lebo nám neprislúcha, aby sme súdili, kto bude spasený a kto nie. Veľa veršov vo Svätom Písme naznačuje, že budeme spasení všetci. Rozdelíme si ich na viacej častí, keďže pri niektorých ide o iné vysvetlenie ako pri ostatných.

Ekumenický preklad: 1 Jn 2:2 On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Katolícky preklad: 1 Jn 2:2 On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Jn 2:2 On je zmiernou obetou za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Evanjelický preklad: 1 Jn 2:2 On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Jn 2:2 A on je smierením za naše hriechy, no, nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Jn 2:2 a on je zadosťučinením vzhľadom na naše hriechy, no nielen vzhľadom na tie, ktoré sú naše, lež aj vzhľadom na celý svet.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Jn 2:2 On sám je (obeťou) zmierenia za naše hriechy, a nie len za naše, ale aj (hriechy) celého sveta.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Jn 2:2 A on je obeťou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za celý svet.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Jn 2:2

Preklad Nového sveta: 1 Jn 2:2 A on je obeťou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za [hriechy] celého sveta.

Preklad Nádej pre každého: 1 Jn 2:2 On, jediný bez hriechu, bol potrestaný za nás, no nielen za nás, ale za hriechy celého sveta.

Ak si ale pozrieme grécky text, tak tam sa píše:

Grécky text: 1 Jn 2:2 καί αὐτός ἱλασμός εἰμί περί ὁ ἁμαρτία ἡμᾶς οὐ περί ὁ ἡμέτερος δέ μόνον ἀλλά καί περί ὅλος ὁ κόσμος

Čiže ak si preložíme originál z gréčtiny, zistíme, že na konci vety sa slovíčko "hriechy" vôbec nenachádza! Teda grécky originálny text je takýto:

1 Jn 2:2 A on zmierením je za naše hriechy; nielen za naše, ale tiež za celý svet.

Najlepšie to teda vystihuje preklad Bohuslava Košu.

Podobne tiež je napísané v tomto verši:

Ekumenický preklad: Jn 1:29 Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.

Katolícky preklad: Jn 1:29 Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 1:29 Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.

Evanjelický preklad: Jn 1:29 Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 1:29 Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k nemu, a povedal: Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 1:29 Zajtrajšieho dňa vidí Ježiša prichodiť k nemu; i vraví: Hľa, Boží Baránok, ktorý odníma hriech sveta.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 1:29 Na druhý deň (Ján) zazrel prichádzať k sebe Ježiša a povedal: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 1:29 Na druhý deň vidí prichádzať k sebe Ježiša a hovorí: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!

Preklad Biblia LOGOS: Jn 1:29 Na druhý deň Ján videl Ježiša, ako ide k nemu, a povedal: Hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta!

Preklad Nového sveta: Jn 1:29 Na druhý deň uvidel Ježiša prichádzať k sebe a povedal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta!

Preklad Nádej pre každého: Jn 1:29 Na druhý deň Ján videl Ježiša, ako ide k nemu, a povedal: „Pozrite, Boží Baránok, ktorý na seba berie hriechy celého sveta.

Ani tu sa nepíše, že zomrel za hriechy celého sveta! Pretože je veľký rozdiel medzi pojmom "hriech" a "hriechy". Hriech je zdroj hriechov. "Hriech" nie sú jednotlivé hriešne skutky – hriechy. Ako sa píše aj v knihe Levitikus v 16 kapitole o capovi pre Pána – za hriech a o capovi pre Azazela – za hriechy ľudu.

Ekumenický preklad: Lv 16:5-10 Od pospolitosti Izraelitov dostane dva capy na obetu za hriech a jedného barana na spaľovanú obetu.Áron privedie býčka ako obetu za svoj hriech a vykoná obetu zmierenia za seba a za svoj dom. Potom vezme obidva capy a postaví ich pred Hospodina k vchodu do stanu stretávania. Áron hodí lós o obidva capy, jeden lós pre Hospodina a druhý pre Azázela. Capa, na ktorého padol lós, privedie Áron pred Hospodina a pripraví ho na obetu za hriech. Capa, na ktorého padol lós pre Azázela, postaví živého pred Hospodina, aby na ňom vykonal obrad zmierenia a vyhnal ho k Azázelovi na púšť.

Lv 16:20-22 Keď dokončí obrad zmierenia svätyne, za stan stretávania a za oltár, dá priviesť živého capa. Áron položí obe ruky na hlavu živého capa; vyzná nad ním všetky viny Izraelitov, všetky ich priestupky a všetky ich hriechy a uvalí ich na hlavu capa. Odovzdá ich mužovi, ktorý ho má vyhnať na púšť. Cap na sebe odnesie všetky ich viny do odľahlého kraja. Potom capa nechá na púšti.

Katolícky preklad: Lv 16:5-10 Od celej izraelskej pospolitosti prijme dva capy na obetu za hriech a jedného barana na celostnú žertvu. Áron bude obetovať býka na obetu za hriech a sprostredkuje odpustenie sebe a svojmu domu. Potom vezme oba capy a postaví ich pred Pána pri vchode do stánku zjavenia. Nato Áron hodí žreb o oba capy, jeden žreb pre Pána, druhý žreb pre Azazela. Tu Áron prinesie capa, na ktorého padol žreb pre Pána, a prinesie ho na obetu za hriech; capa, na ktorého padol žreb pre Azazela, postaví živého pred Pána, aby na ňom previedol obrad zmierenia a aby ho poslal Azazelovi na púšť.

Lv 16:20-22 Keď ukončí zmierenie svätyne, stánku zjavenia a oltára, privedie živého capa. Živému capovi položí Áron obe ruky na hlavu a vyzná nad ním všetky previnenia Izraelitov a všetky priestupky, ktorých sa dopustili. Naloží ich na capovu hlavu a dá ho určenému mužovi vyviesť do púšte. Takto cap odnesie všetky ich neprávosti na odľahlé miesto, keď capa vyženie na púšť.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lv 16:5-10 Od spoločenstva Izraelcov dostane dvoch capov určených na obetu za hriech a jedného barana na celopal.Potom, čo obetoval býka na obetu za svoj vlastný hriech a vykoná obrad zmierenia za seba a za svoj dom,Áron vezme oboch capov, postaví ich pred Jahveho ku vchodu do Stanu Stretávania.Bude losovať o oboch capoch, jeden lós pre Jahveho a druhý pre Azazela.Áron obetuje capa, na ktorého padol lós „pre Jahveho“, obetuje ho za hriech. Capa, na ktorého padol lós „pre Azazela“, postaví živého pred Jahveho, aby sa na ňom vykonal obrad zmierenia a aby bol vyhnaný k Azazelovi na púšť.

Lv 16:20-22 Keď ukončí zmierenie svätyne, Stanu Stretávania a oltára, dá si priviesť dosiaľ živého capa.Áron vloží obe ruky na jeho hlavu a vyzná nad ním všetky viny Izraelcov, všetky ich priestupky a všetky ich hriechy. Keď ich tak vloží na hlavu capa, nech ho vyvedie do púšte na to pripravený muža cap odnesie na sebe všetky ich viny na vyprahnuté miesto a bude pustený do púšte. Po odvedení capa do púšte

Evanjelický preklad: Lv 16:5-10 Od zboru Izraelcov prevezme dvoch kozlov na obeť za hriech a jedného barana na spaľovanú obeť.Áron nech privedie junca, určeného na obeť za hriech, a nech vykoná obrad zmierenia za seba a za svoj dom.Potom nech vezme dvoch kozlov, postaví ich pred Hospodina ku vchodu do svätostánku;Áron hodí žreb o oboch kozloch, jeden žreb pre Hospodina a druhý pre Azázéla.Potom Áron privedie kozla, na ktorého padol žreb pre Hospodina, a pripraví ho na obeť za hriech.Kozla však, na ktorého padol žreb pre Azázéla, treba postaviť živého pred Hospodina, vykonať ním obrad zmierenia a vyhnať ho Azázélovi na púšť.

Lv 16:20-22 Keď dokončil obrad zmierenia za svätyňu, svätostánok a oltár, nech privedie živého kozla;Áron nech položí svoje ruky na hlavu živého kozla a vyzná nad ním všetky viny Izraelcov, všetky ich priestupky so všetkými hriechmi. Keď ich tak zloží na hlavu kozla, nech ho na to pripravený muž vyženie na púšť.Keď vyženie kozla na púšť, on odnesie na sebe všetky viny do odľahlého kraja.

Preklad Jozefa Roháčka: Lv 16:5-10 A od obce synov Izraelových vezme dvoch kozlov z kôz na obeť za hriech a jedného barana na zápalnú obeť. A Áron bude obetovať junca obeťou za hriech, ktorá bude za neho, a tak pokryje hriech za seba a za svoj dom. Potom vezme tých dvoch kozlov a postaví ich pred JeHoVaHa pri dveriach stánu shromaždenia. A Áron dá na oboch kozlov losy, jeden los JeHoVaHovi a druhý los azázelovi. A Áron bude obetovať kozla, na ktorého padne los JeHoVaHovi, a bude ho obetovať obeťou za hriech. A kozla, na ktorého padne los azázelovi, nech postavia živého pred JeHoVaHa pokryť na ňom hriech pustiac ho azázelovi na púšť.

Lv 16:20-22 Keď potom dokončí pokrývať a tak očisťovať svätyňu od hriechu i celý stán shromaždenia i oltár, bude obetovať živého kozla. A Áron vzloží obe svoje ruky na hlavu živého kozla a bude vyznávať nad ním všetky neprávosti synov Izraelových a všetky ich prestúpenia čo do všetkých ich hriechov a dá ich na hlavu kozla a vyženie ho človekom, ustanoveným na to, na púšť. A kozol ponesie na sebe všetky ich neprávosti do neschodnej zeme. A tedy vyženie kozla na púšť.

Preklad Miloša Pavlíka: Lv 16:5-10 A od zhromaždenia detí Isráéla musí vziať dva chlpáče z kôz na obeť za hriech a jedného barana na vzostupnú obeť; a Árón privedie bližšie býka obete za hriech, ktorý bude pre neho, a urobí zadosť v prospech svoj a v prospech svojho domu. A vezme tie dva chlpáče a postaví ich pred tvár Hospodina pri vchode stanu stretávania a na tie dva chlpáče dá Árón lósy, jeden lós pre Hospodina a jeden lós za kozla odchodu; a toho chlpáča, na ktorého vyjde lós pre Hospodina, privedie Árón bližšie a spraví ho obeťou za hriech, a ten chlpáč, na ktorého vyjde lós za kozla odchodu, sa bude pred tvár Hospodina postavovať živý na urobenie na ňom zadosť jeho vypustením do pustiny za kozla odchodu.

Lv 16:20-22 A keď skončí s robením zadosť za svätyňu a za stan stretávania a za oltár, privedie bližšie toho živého chlpáča, i položí Árón na hlavu toho živého chlpáča obe svoje ruky a vyzná nad ním všetky neprávosti detí Isráéla a všetky ich prestúpenia ohľadne všetkých ich hriechov a vloží ich na hlavu toho chlpáča; toho vypustí skrze pripraveného muža do pustiny, nech ten chlpáč na sebe zanesie všetky ich neprávosti do odľahlej zeme; vypustí teda toho chlpáča v pustinu.

Preklad Nového sveta: Lv 16:5-10 A od zhromaždenia synov Izraela má vziať dva mladé capy na obeť za hriech a jedného barana na zápalnú obeť.A Áron predloží býka obete za hriech, ktorá je zaňho, a dosiahne zmierenie za seba a za svoj dom.A vezme dva capy a nechá ich stáť pred Jehovom pri vchode do stanu stretnutia. A Áron bude nad tými dvoma capmi ťahať lós, jeden lós pre Jehovu a druhý lós pre Azázela. A Áron predloží capa, na ktorého padol lós pre Jehovu, a urobí ho obeťou za hriech. Ale cap, na ktorého padol lós pre Azázela, má byť postavený pred Jehovom živý, aby bolo preňho dosiahnuté zmierenie a bol poslaný pre Azázela preč do pustatiny.

Lv 16:20-22 Keď dokončí zmierenie pre sväté miesto a stan stretnutia a oltár, predloží takisto živého capa. A Áron položí obe ruky na hlavu živého capa a vyzná nad ním všetky previnenia synov Izraela a všetky ich vzbury vo všetkých ich hriechoch a vloží ich capovi na hlavu a vypustí ho do pustatiny rukou prichystaného muža. A cap ponesie na sebe všetky ich previnenia do púšťovej krajiny, a vypustí capa do pustatiny.

Ďalšie verše na ktoré sa odvolávajú univerzalisti:

Ekumenický preklad: Jn 12:32 A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe.

Rim 11:32 Boh totiž všetkých spolu uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zľutoval.

Tít 2:11 Zjavila sa totiž Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom,

1 Tim 2:3-6 Toto je dobré a príjemné nášmu Spasiteľovi, Bohu,ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu:lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus Ježiš,ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých; ako svedectvo vo vopred určenom čase.

Katolícky preklad: Jn 12:32 A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.

Rim 11:32 Boh totiž všetkých uzavrel do nevery, aby sa nad všetkými zmiloval.

Tít 2:11 Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom

1 Tim 2:3-6 Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 12:32 A ja, keď budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“

Rim 11:32 Boh totiž všetkých uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval.

Tít 2:11 Veď sa zjavila Božia milosť, ktorá prináša spásu všetkým ľuďom,

1 Tim 2:3-6 Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom,ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu.Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš,ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase.

Evanjelický preklad: Jn 12:32 A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe.

Rím 11:32 Lebo zavrel Boh všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval.

Tít 2:11 Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom,

1 Tim 2:3-6 Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých ako svedectvo vo vopred určenom čase.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 12:32 A ja, keď budem povýšený od zeme, všetkých potiahnem k sebe.

Rim 11:32 pretože Bôh zavrel všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval.

Tít 2:11 Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom,

1 Tim 2:3-6 Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom,ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.Lebo je jeden Bôh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš,ktorý dal sám seba jako výmenné za všetkých, svedoctvo to vo svojich časoch,

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 12:32 a ja, ak budem vyzdvihnutý zo zeme, budem všetkých priťahovať k sebe.

Rim 11:32 áno, Boh všetkých spolu zamkol do neviery, aby sa nad všetkými zmiloval.

Tit 2:11 Veď sa objavila Božia milosť, prinášajúca záchranu pre všetkých ľudí,

1 Tim 2:3-6 áno, to je správne a vítané pred naším Záchrancom Bohom, ktorý si želá, žeby všetci ľudia boli zachránení a prišli k plnému poznaniu pravdy. Boh je predsa jeden a prostredník Boha a ľudí jeden, človek Kristus Ježiš, ktorý dal sám seba ako výkupnú náhradu pre všetkých na svedectvo svojimi časmi;

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 12:32 A ja, keď budem pozdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“

Rim 11:32 Pretože Boh všetkých uzavrel pod neposlušnosťou, aby sa nad všetkými zmiloval.

Tit 2:11 Prišla k nám milosť Božia, na spásu všetkým ľuďom,

1 Tim 2:3-6 Toto je dobré a milé v očiach nášho Spasiteľa Boha, ktorý chce všetkých ľudí spasiť a priviesť k poznaniu pravdy. Jeden je totiž Boh a jeden je Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý sa obetoval za všetkých ako výkupná obeť, ako svedectvo (Božie) v patričnom čase.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 12:32 A ja, keď budem pozdvihnutý zo zeme, všetko pritiahnem k sebe.“

Rim 11:32 Lebo Boh všetkých zavrel pod neposlušnosť, aby sa nad všetkými zmiloval.

Tít 2:11 Lebo zjavila sa miloť Božia, prinášajúca spásu všetkým ľuďom,

1 Tim 2:3-6 Toto je dobré a milé nášmu Spasiteľovi Bohu, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy. Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš,ktorý dal seba ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 12:32 A ja, keď budem pozdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe.

Rim 11:32

Tít 2:11

1 Tim 2:3-6

Preklad Nového sveta: Jn 12:32 Ale ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, pritiahnem k sebe ľudí každého druhu.“

Rim 11:32 Boh ich totiž všetkých spolu uzavrel do neposlušnosti, aby im všetkým prejavil milosrdenstvo.

Tít 2:11 Veď bola zjavená Božia nezaslúžená láskavosť, ktorá prináša záchranu ľuďom každého druhu

1 Tim 2:3-6 To je znamenité a prijateľné v očiach nášho Záchrancu, Boha, ktorého vôľou je to, aby boli ľudia každého druhu zachránení a prišli k presnému poznaniu pravdy. Lebo je jeden Boh a jeden sprostredkovateľ medzi Bohom a ľuďmi, človek, Kristus Ježiš, ktorý dal sám seba ako zodpovedajúce výkupné za všetkých – [to] sa má dosvedčiť vo svojich časoch.

Preklad Nádej pre každého: Jn 12:32 Ale keď ja budem vyvýšený, všetkých pritiahnem k sebe.“

Rim 11:32 Lebo Boh všetkých -- Židov aj pohanov -- ponechal ich nevere, lebo všetkých chce obdariť svojou milosťou.

Tít 2:11 V osobe Pána Ježiša Boh ukázal, že miluje všetkých ľudí a chce ich zachrániť.

1 Tim 2:3-6 Tak je to dobré a milé nášmu Pánovi, ktorý si želá, aby všetci ľudia boli zachránení a poznali pravdu, že je iba jeden Boh pre všetkých a iba jeden, čo Boha a ľudí navzájom spája -- človek Ježiš Kristus. On dal sám seba ako výkupné za všetkých,

Toto sa prelína s teologickou oblasťou zvanou Soteriológia. Existujú dva hlavné postoje a to, že Ježiš v skutočnosti zomrel len za niektorých ľudí – vyvolených a len tí teda budú spasení, a druhý, že Ježiš síce zomrel za všetkých ľudí, ale jeho vykúpenie bezbožní svojou nevierou odmietli, preto len veriaci budú spasení. V oboch týchto postojoch sa ale hovorí, že len veriaci budú spasení. A to sú tí, čo boli určení na večný život:
Ekumenický preklad: Sk 13:48 Keď to počuli pohania, radovali sa, oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre večný život.

Katolícky preklad: Sk 13:48 Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný život.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 13:48 Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný živote.

Evanjelický preklad: Sk 13:48 Keď to počuli pohania, zaradovali sa, velebili slovo Pánovo a uverili všetci, ktorí boli určení na večný život.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 13:48 Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali slovo Pánovo, a uverili všetci, koľko ich bolo odriadených do večného života.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 13:48 A ľudia z národov sa počúvajúc to radovali a oslavovali slovo Pána; a koľkí boli určení na večný život, uverili;

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 13:48 Lebo čo to pohania počuli, zaradovali sa a velebili slovo Pánovo; a uverili všetci, čo boli určení pre život večný.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 13:48 Keď to pohania počuli, radovali sa a oslavovali slovo Pánovo; a uverili všetci, čo boli určení pre život večný.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 13:48

Preklad Nového sveta: Sk 13:48 Keď to počuli tí z národov, radovali sa a oslavovali Jehovovo slovovšetci, ktorí boli správne naklonení k večnému životu, uverili.

Preklad Nádej pre každého: Sk 13:48 Keď to pohania počuli, veľmi sa tešili a zo srdca ďakovali za počuté Božie slovo. Tí, v ktorých Boh prebudil túžbu po večnom živote, uverili
Uveria tí, ktorí boli vyvolení k večnému životu. Vyvolený totiž počúva Božie slová:
Ekumenický preklad: Jn 8:47 Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate preto, lebo nie ste z Boha.

Katolícky preklad: Jn 8:47 Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 8:47 Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha.“

Evanjelický preklad: Jn 8:47 Kto je z Boha, počúva Božie slová; vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 8:47 Ten, kto je z Boha, počúva slová Božie; vy preto nepočúvate, pretože nie ste z Boha.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 8:47 Kto je z Boha, počúva Božie výroky; pre túto príčinu vy nepočúvate, pretože z Boha nie ste.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 8:47 Kto je z Boha, počúva slová Božie; vy (ich) nepočúvate, lebo nie ste z Boha.“

Preklad Bohuslava Košu: Jn 8:47 Kto je z Boha, počúva slová Božie; vy ich nepočúvate preto, lebo nie ste z Boha.“

Preklad Biblia LOGOS: Jn 8:47 Ten, kto je z Boha, počúva Božie slová; vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha.

Preklad Nového sveta: Jn 8:47 Ten, kto je z Boha, počúva Božie slová.Vy nepočúvate preto, lebo nie ste z Boha.“

Preklad Nádej pre každého: Jn 8:47 Kto pochádza z Boha, ten rád prijíma Božie slovo. Vy ho odmietate, a to je dôkazom, že nepochádzate z Boha.“
Jasne vystupuje použitie slova všetci z nasledujúcich veršov:
Ekumenický preklad: 1 Kor 15:20-24 Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli.Lebo ako skrze človeka prišla smrť, tak prišlo skrze človeka aj zmŕtvychvstanie.Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení;každý však v tom poradí, ktoré mu patrí: Prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi,a potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl.

Katolícky preklad: 1 Kor 15:20-24 Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi. A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 15:20-24 Ale pravda je, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina zosnulých.Lebo smrť prišla skrze človeka, tak skrze človeka prichádza aj vzkriesenie mŕtvych.Veď ako všetci ľudia zomierajú v Adamovi, tak zasa všetci budú oživení v Kristovi.Ale každý v poradí, aké mu patrí: ako prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo budú Kristovi.Potom bude koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu.

Evanjelický preklad: 1 Kor 15:20-24 Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých. Lebo ako smrť skrze človeka, tak skrze človeka aj zmŕtvychvstanie; ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi. Pravda, každý, keď príde rad na neho: ako prvotina Kristus, potom pri Jeho príchode tí, čo sú Kristovi, a potom bude koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď už zničil každé kniežatstvo, každú mocnosť a moc.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 15:20-24 No, ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. Lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i zmŕtvychvstanie mŕtvych. Lebo jako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení. Ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku: prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi, za jeho príchodu. Potom koniec, keď oddá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo a každú vrchnosť a moc.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 15:20-24 (Nuž ale Kristus spomedzi mŕtvych vzkriesený je, ako prvotina tých, ktorí sú zosnulí. Lebo keďže skrze človeka nastala smrť, nastane skrze človeka aj opätovné vstanie mŕtvych, lebo ako v Adamovi všetci umierajú, priam tak v Kristovi aj všetci budú oživení. No každý v svojom vlastnom poradí: prvotina – Kristus; nato tí, ktorí sú Kristovi, pri jeho príchode; potom koniec, keď bude kraľovanie odovzdávať tomu, ktorý je Boh a Otec, keď všetku vládu a všetku vrchnosť a moc zruší.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 15:20-24 Ale Kristus naozaj vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. lebo ako skrze (jedného) človeka (prišla) smrť, tak skrze (jedného) človeka (prichádza) zmŕtvychvstanie. Ako všetci zomierajú v Adamovi, tak všetci ožijú v Kristovi. pravda, každý po poriadku: ako prvotina Kristus, potom tí čo sú Kristovi pri jeho príchode. Potom príde koniec, keď Bohu a Otcu odovzdá Kráľovstvo, keď odstráni každú vládu, každú moc a silu.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 15:20-24 Ale Kristus naozaj vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako prostredníctvom človeka (prišla) smrť, tak prostredníctvom človeka (prišlo) aj zmŕtvychvstanie. Ako totiž všetci zomierajú v Adamovi, tak všetci aj budú oživení v Kristovi. Každý však vo svojom poradí: ako prvotina Kristus, potom tí, čo sú Kristovi pri jeho príchode. Potom koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcu, keď odstráni každú vládu, každú moc a silu.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 15:20-24

Preklad Nového sveta: 1 Kor 15:20-24 Avšak Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvé ovocie z tých, ktorí zosnuli. Pretože je smrť prostredníctvom človeka, vzkriesenie mŕtvych je tiež prostredníctvom človeka. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení. Ale každý vo svojom poradí: Kristus, prvé ovocie, potom tí, ktorí patria Kristovi počas jeho prítomnosti.Potom koniec, keď odovzdá kráľovstvo svojmu Bohu a Otcovi, keď zničí každú vládu a každú vrchnosť a moc.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 15:20-24 Ale Kristus naozaj vstal z mŕtvych, a to je nám zárukou, že aj ďalší budú po ňom nasledovať. Na počiatku dejín človek svojou neposlušnosťou zavinil, že sa ľudstvo dostalo pod vládu smrti. Kristus, predobraz nového človeka, túto vládu smrti zase zlomil. My sme od svojich predkov zdedili smrť ako nevyhnutný údel; kto však prijme za svoj Kristov život, bude mať účasť aj na vzkriesení z mŕtvych. Všetko má svoj poriadok: najprv vstal Kristus; keď príde na zem druhý raz, ožijú tí, čo patria jemuPotom bude všetkému koniec, keď Kristus zničí vládu všetkých mocností a síl a odovzdá ju Bohu, svojmu Otcovi.

Ktorí "všetci" dôjdu v Kristovi života? Všetci, ktorí patria Kristovi! Na konci sveta ožijú všetci, to je fakt. Ale večný život v blahobyte s Kristom dostanú len tí, čo patria Kristovi. Spresňuje nám to iný verš z Jánovho evanjelia, v ktorom Ježiš Kristus neprosí za celý svet, ale za tých, ktorých zo sveta dostal od Otca:
Ekumenický preklad: Jn 17:9 Prosím za nich. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.

Katolícky preklad: Jn 17:9 Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 17:9 Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.

Evanjelický preklad: Jn 17:9 Ja za nich prosím, nie za svet prosím, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú Tvoji.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 17:9 Ja prosím za nich, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 17:9 Ja žiadam za nich, nežiadam za svet, lež za tých, ktorých si mi dal, pretože sú tvoji

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 17:9 Ja prosím za nich. Nie za svet prosím, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú Tvoji.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 17:9 Prosím za nich. Nie za to tento svet prosím, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 17:9 Ja prosím za nich, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.

Preklad Nového sveta: Jn 17:9 Prosím za nich; neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal; lebo sú tvoji,

Preklad Nádej pre každého: Jn 17:9 Teraz sa nemodlím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.
Patríme medzi tých, ktorých Otec dal Pánovi Ježišovi Kristovi, boli sme vyvolení zo sveta.

Podobne tiež tento verš:

Ekumenický preklad: Zjv 1:7 Hľa, prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli. Nariekať budú nad ním všetky kmene zeme. Tak je. Amen!

Katolícky preklad: Zjv 1:7 Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad nim nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen.

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 1:7 Pozrite! Prichádza s oblakmi a každý ho vidí, aj tí, čo ho prebodli: a národy zeme budú nad ním žialiť. Áno. Amen.

Evanjelický preklad: Zjv 1:7 Ajhľa, prichádza v oblakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho prebodli. Nariekať budú nad Ním všetky národy zeme. Tak je, amen!

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 1:7 Hľa, prichádza s oblakmi, a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli, a nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. Áno, ameň.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 1:7 Hľa, prichodí s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli; a všetky kmene zeme pre neho budú bedovať. Áno; amén.

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 1:7 Hľa prichádza na oblakoch a každé oko ho uvidí, aj tí, ktorí ho prebodli! Budú nad ním žialiť. Áno, tak je (amen)!

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 1:7 Hľa, prichádza v oblakoch, a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a nariekať budú nad ním všetky kmene zeme. Áno, amen!

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 1:7

Preklad Nového sveta: Zjv 1:7 Hľa, prichádza s oblakmiuvidí ho každé okoa tí, ktorí ho prebodli;všetky kmene zeme sa budú biť v zármutku kvôli nemu.Áno, amen.

Preklad Nádej pre každého: Zjv 1:7 Pozrite, prichádza v oblakoch! Každý ho uvidí, aj tí, čo ho pribili na kríž, a budú pre neho nariekať všetci ľudia na zemi. Áno, tak to bude!

Prečo budú všetci nariekať? Buď preto, lebo budú všetci robiť pokánie, alebo budú všetci nariekať v bolestiach vo večnom trápení. Ak nastane všeobecné pokánie, tak aj všeobecná spása.

Takéto vysvetlenie je však úplne scestné. Je pravda, že ho všetci uvidia, keď bude prichádzať. Výraz "všetky kmene" ešte ale nutne nemusí znamenať, že všetci ľudia v týchto kmeňoch budú nariekať. Ale že v každom kmene sa niekto nájde, kto bude nariekať. V deň posledného súdu, už nebudeme môcť robiť pokánie, už bude konečné zúčtovanie!

Tento protiargument ale odporuje tomuto vysvetleniu:

Ekumenický preklad: 1 Tim 4:10 Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

Katolícky preklad: 1 Tim 4:10 Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Tim 4:10 Preto sa namáhame a zápasíme, lebo sme vložili nádej v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

Evanjelický preklad: 1 Tim 4:10 Isteže preto sa unúvame a zápasíme, lebo máme nádej v živom Bohu, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tim 4:10 Lebo nato i pracujeme i zápasíme i pohanenia nesieme, že sa nadejeme na živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí a najmä verných.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tim 4:10 veď na to lopotíme a znášame hanobenie, pretože sa nádejame na živého Boha, ktorý je Zachovávateľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Tim 4:10 Veď preto sa namáhame a boríme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, nadovšetko veriacich.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tim 4:10 Veď práve preto namáhavo pracujeme a pohanenie znášame, lebo dúfame v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tim 4:10

Preklad Nového sveta: 1 Tim 4:10 Preto teda tvrdo pracujeme a namáhame sa, lebo sme vložili svoju nádej v živého Boha, ktorý je Záchrancom ľudí každého druhu, zvlášť verných.

Preklad Nádej pre každého: 1 Tim 4:10 Na to vynakladáme všetko svoje úsilie, pretože máme nádej v živom Bohu, ktorý je záchrancom všetkých, čo v neho uverili.

Teda jasne vidíme, že je aj spasiteľom bezbožných! A pojem

Ďalšie verše na ktoré sa odvolávajú univerzalisti:

Ekumenický preklad: Jn 3:17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.

Jn 12:47 Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť.

Ef 1:9-10 keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle, podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal, že podľa plánu, až sa naplní čas zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi.

Kol 1:19-20 Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži.

Katolícky preklad: Jn 3:17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

Jn 12:47 Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť.

Ef 1:9-10 keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. V ňom,

Kol 1:19-20 Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 3:17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby bol svet skrze neho spasený.

Jn 12:47 Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť.

Ef 1:9-10 Dal nám poznať tajomstvo svojej vôle, to dobrotivé rozhodnutie, ktoré si vopred predsavzal uskutočniť, keď nastane plnosť čias: v Kristovi ako v jedinej hlave zjednotiť všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. V ňom,

Kol 1:19-20 Lebo Bohu sa zapáčilo, aby v ňom prebývala všetka plnosť, aby skrze neho zmieril všetko pre neho a krvou jeho kríža daroval pokoj všetkému, čo je na zemi a čo je na nebi.

Evanjelický preklad: Jn 3:17 Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.

Jn 12:47 Ak niekto počúva moje slová, a nezachováva ich, toho nesúdim, lebo som neprišiel odsúdiť svet, ale spasiť ho.

Ef 1:9-10 zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom na uplatnenie plnosti časov: totiž v Kristovi ako v Hlave zjednotiť všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi;

Kol 1:19-20 Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť a aby Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi Jeho kríža.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 3:17 Lebo neposlal Bôh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho.

Jn 12:47 A keby niekto počul moje slová a neuveril by, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel nato, aby som súdil svet, ale aby som spasil svet.

Ef 1:9-10 oznámiac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej ľúbosti, ktorú si preduložil v sebe cieľom správy plnosti časov dovedna sobrať všetko v Kristovi, to, čo je na nebesiach, i to, čo je na zemi,

Kol 1:19-20 Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom prebývala všetka plnosť, a aby skrze neho smieril všetko cieľom neho urobiac pokoj skrze krv jeho kríža, skrze neho, buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach,

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 3:17 Boh predsa svojho Syna do sveta nevyslal, aby svet súdil, lež aby ním svet bol zachránený.

Jn 12:47 a ak kto vypočuje moje výroky a nezachová ich, nesúdim ho ja – neprišiel som predsa, aby som súdil svet, lež aby som svet zachránil.

Ef 1:9-10 oznámil nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahej záľuby, ktorú si v sebe predsavzal čo do usporiadania týkajúceho sa naplnenia dôb: zhrnúť si všetky veci pod jednu hlavu v Kristovi, veci na nebesiach a veci na zemi, v ňom,

Kol 1:19-20 pretože všetkej Plnosti sa stalo slasťou v ňom sa usídliť a skrze neho voči sebe v súlad uviesť všetky veci zavedením mieru skrze krv jeho kríža – skrze neho, či veci na zemi, či veci v nebesiach –

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 3:17 Lebo Boh neposlal svojho Syna do sveta, aby súdil svet, ale aby svet bol spasený jeho prostredníctvom.

Jn 12:47 Ak aj niekto počúva moje slová a nezachováva ich, nesúdim ho, keďže som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť.

Ef 1:9-10 Dal nám poznať tajomstvo svojej vôle, svojho slobodného rozhodnutia, ktoré bol v sebe v príhodných časoch: Zhrnúť v Kristovi všetko, čo je na nebesiach a čo je na zemi. V ňom,

Kol 1:19-20 V ňom sa rozhodla prebývať všetka Plnosť a skrze neho zmieriť všetky veci so sebou, uviesť do pokoja skrze jeho krvavý kríž, skrze neho tých, čo sú na zemi, i tých, čo sú na nebi.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 3:17 Lebo Boh neposlal svojho Syna na svet, aby súdil svet, ale aby svet spasil.

Jn 12:47 Ak aj niekto počúva moje slová a nezachováva ich, nesúdim ho, keďže som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť.

Ef 1:9-10 pričom nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho blahého rozhodnutia, ktoré si bol v sebe predsavzal pre správu plnosti časov: V Kristovi zhrnúť pod jednu hlavu všetko, čo je na nebesiach, aj čo je na zemi.

Kol 1:19-20 Veď v ňom sa zaľúbilo prebývať všetkej Plnosti a prostredníctvom neho zmierniť so sebou všetko – on totiž uskutočnil pokoj krvou jeho kríža – prostredníctvom neho, buď čo je na zemi, buď čo je v nebesiach.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 3:17 Lebo Boh neposlal svojho Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby bol svet spasený skrze neho.

Jn 12:47 A ak niekto počuje moje slová a neuverí, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel na to, aby som svet súdil, ale aby som svet zachránil.

Ef 1:9-10

Kol 1:19-20

Preklad Nového sveta: Jn 3:17 Veď Boh neposlal svojho Syna do sveta, aby ho súdil, ale aby bol svet zachránený prostredníctvom neho.

Jn 12:47 Ale ak niekto počuje moje slová a nezachováva ich, nesúdim ho, lebo som neprišiel súdiť svet, ale zachrániť svet.

Ef 1:9-10 tak, že nám oznámil sväté tajomstvo svojej vôle. Je to podľa jeho záľuby, ktorú sám v sebe zamýšľal pre správu na plnej hranici ustanovených časov, totiž opäť zhromaždiť všetky veci v Kristovi, veci v nebesiach a veci na zemi. [Áno], v ňom,

Kol 1:19-20 lebo [Boh] uznal za dobré, aby v ňom bola všetka plnosť a aby sa jeho prostredníctvom s ním opäť zmierili všetky [iné] veci tak, že spôsobil pokoj prostredníctvom krvi, [ktorú vylial] na mučeníckom kole, už či sú to veci na zemi alebo veci na nebesiach.

Preklad Nádej pre každého: Jn 3:17 Boh svojho Syna neposlal nato, aby svet súdil, ale aby ho zachránil.

Jn 12:47 Kto počuje moje slová, ale nekoná podľa nich, toho nesúdim. Neprišiel som na svet, aby som ho súdil, ale zachránil.

Ef 1:9-10 Boh nám odhalil svoj tajný zámer, ktorý si vo svojej prezieravosti predsavzal už pred stáročiami, že v stanovený čas zhromaždí všetko a všetkých na nebi aj na zemi pod vládou Kristovou. A tak si nás Boh presne podľa svojho rozhodnutia urobil svojím majetkom

Kol 1:19-20 Lebo Boh chcel, aby všetka jeho plnosť bola aj v jeho Synovi. Všetko na nebi aj na zemi našlo v Kristovi zmierenie s Bohom. Kristus vylial na kríži svoju krv, a tým nám získal pokoj s Bohom.

Tento spor budem vysvetľovať v tretej časti.

 

 

Druhý argument zástancov univerzalizmu:

Tu je, že verše v ktorých sa píše o odsúdení bezbožných, sú vlastne vždy výhradne implikácie (A => B). Ale implikácia môže byť pravdivá, aj keď nepríde k jej naplneniu. Ukážeme si to na praktickom príklade: „Nikto, kto trvale žije na Marse, nemôže prísť do Božieho kráľovstva.“ Tento výrok môžeme brať ako pravdivý, pretože nikto na Marse trvale zatiaľ nežije a teda ani nikto nepríde do Božieho kráľovstva. Takže výrok je pravdivý aj napriek tomu, že na jeho základe nikto nebude odsúdení do pekla. A takto to je z väčšinou takýchto veršov týkajúcich sa odsúdenia do pekla. Niekoľko názorných príkladov:
Ekumenický preklad: Jn 3:16-18 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna.

Katolícky preklad: Jn 3:16-18 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 3:16-18 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby bol svet skrze neho spasený.Kto verí v Syna, nebude odsúdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v Meno jednorodeného Syna Božieho.

Evanjelický preklad: Jn 3:16-18 Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 3:16-18 Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Bôh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 3:16-18 áno, tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby sa, ktokoľvek v neho verí, nestratil, lež mal večný život. Boh predsa svojho Syna do sveta nevyslal, aby svet súdil, lež aby ním svet bol zachránený. Kto v neho verí, nie je súdený, no kto neverí, je už odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna;

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 3:16-18 Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal život večný. Lebo Boh neposlal svojho Syna do sveta, aby súdil svet, ale aby svet bol spasený jeho prostredníctvom. Kto v neho uverí, nebude súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 3:16-18 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Lebo Boh neposlal svojho Syna na svet, aby súdil svet, ale aby svet spasil. Kto v neho verí, nebude súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 3:16-18 Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal svojho Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby bol svet spasený skrze neho. Ten, kto verí v neho, nie je odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jediného Božieho Syna.

Preklad Nového sveta: Jn 3:16-18 Lebo tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jednosplodeného Syna, aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život. Veď Boh neposlal svojho Syna do sveta, aby ho súdil, ale aby bol svet zachránený prostredníctvom neho. Kto prejavuje vieru v neho, nebude súdený. Kto neprejavuje vieru, už je odsúdený, lebo neprejavil vieru v meno jednosplodeného Božieho Syna.

Preklad Nádej pre každého: Jn 3:16-18 Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Boh svojho Syna neposlal nato, aby svet súdil, ale aby ho zachránil. Kto v neho neverí, odsudzuje sám seba, lebo odmieta milosť ponúkanú samým Bohom.

Kto neverí, je odsúdený. Výrok ostane pravdivý, aj keď všetci uveria v Pána Ježiša.

Ekumenický preklad: 1 Kor 6:9-10 Neviete vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

Katolícky preklad: 1 Kor 6:9-10 Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 6:9-10 Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlípnici, ani súložníci s chlapmi, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani nactiutŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

Evanjelický preklad: 1 Kor 6:9-10 Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho!

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 6:9-10 Alebo či neviete, že nespravodliví nezdedia kráľovstva Božieho? Nemýľte sa, ani smilníci ani modlári ani cudzoložníci ani mäkci ani samcoložníci ani zlodeji ani lakomci ani opilci ani nadávači ani dráči nezdedia kráľovstva Božieho.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 6:9-10 Či neviete, že páchatelia krívd Božie kráľovstvo nezdedia? Nemýľte sa – ani smilníci ani modlári ani cudzoložníci ani robiaci sa ženami ani súložníci s mužským pohlavím ani zlodeji ani hrabivci ani opilci ani utŕhači ani násilníci nezdedia Božie kráľovstvo.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 6:9-10 Neviete, že nespravodliví nebudú mať účasť na Kráľovstve Božom? Nemýľte sa! Ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov ani zlodeji ani lakomci ani opilci ani ohovárači ani zbojníci nebudú mať účasť na Kráľovstve Božom!

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 6:9-10 Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa! Ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani sebaprznitelia ani úchylní chlipníci ani zlodeji ani lakomci ani opilci ani utŕhači ani zbojníck nebudú dedičmi kráľovstva Božieho!

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 6:9-10

Preklad Nového sveta: 1 Kor 6:9-10 Či neviete, že nespravodliví nezdedia Božie kráľovstvo? Nemýľte sa. Ani smilníci, ani modlári, ani cudzoložníci, ani muži vydržiavaní na neprirodzené účely, ani muži, ktorí ležia s mužmi, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani nadávači, ani vydierači nezdedia Božie kráľovstvo.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 6:9-10 Myslíte, že sa takíto kresťania dostanú do Božieho kráľovstva? Neklamte samých seba. Nijaký lakomec ani pôžitkár, ani cudzoložník či homosexuál, ani zlodej, opilec a grobian nevkročia do Božieho kráľovstva!

Výrok je pravdivý, aj keby nikto nebol z vyššie uvedených nerestí.

Ekumenický preklad: 2 Tes 1:8-9 aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci.

Katolícky preklad: 2 Sol 1:8-9 aby v ohnivom plameni potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, čo odporujú evanjeliu nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci,

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Sol 1:8-9 v ohnivom plameni, aby potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, ktorí neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci,

Evanjelický preklad: 2 Tes 1:8-9 v plameni ohňa zjaví Pán Ježiš z neba strestať tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. Dostanú trest: večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci,

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Tes 1:8-9 v plamennom ohni dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha, a tým, ktorí neposlúchajú evanjelia nášho Pána Ježiša Krista, ktorí ponesú pomstu, večné zahynutie, preč od tvári Pánovej a od slávy jeho mocnosti,

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Tes 1:8-9 v planúcom ohni, ktorý bude vykonávať pomstu nad tými, čo neznajú Boha, a tými, čo nie sú poslušní blahej zvesti o našom Pánovi, Ježišovi Kristovi; tí budú pykať pokutou večnej zhuby od tváre Pána a od slávy jeho sily,

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Sol 1:8-9 v blčiacich plameňoch a potrestá tých, čo neuznajú Boha a nepodrobia sa Posolstvu Pána nášho Ježiša. Za trest sa dostanú do večného zatratenia, preč od Pánovej tváre a od slávy jeho moci v ten deň.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Tes 1:8-9 v blčiacom ohni a bude trestať tých, čo neznajú Boha a neposlúchajú radostnú zvesť Pána nášho Ježiša [Krista]. Dostanú zaslúžený trest, večné zahynutie od tváre Pánovej a od slávy jeho moci, keď príde v ten deň,

Preklad Biblia LOGOS: 2 Tes 1:8-9

Preklad Nového sveta: 2 Tes 1:8-9 v planúcom ohni, keď uvedie pomstu na tých, čo nepoznajú Boha a na tých, ktorí neposlúchajú dobré posolstvo o našom Pánu Ježišovi. Práve tí podstúpia sudcovský trest večného zničenia, preč od Pánovej tváre a od slávy jeho sily,

Preklad Nádej pre každého: 2 Sol 1:8-9 aby potrestal tých, ktorí nechcú Boha poznať a odmietajú jeho ponuku záchrany v obeti Ježiša Krista.Ich trest bude večné odlúčenie od Pána, od jeho moci a slávy,

Opäť výrok ostane pravdivý, aj keby všetci uverili.

Ekumenický preklad: Zjv 14:9-10 Po nich nasledoval iný, tretí anjel, ktorý mohutným hlasom volal: Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do kalicha jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom.

Katolícky preklad: Zjv 14:9-10 Po nich nasledoval iný, tretí anjel a volal mohutným hlasom: „Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom.

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 14:9-10 Po nich nasledoval iný, tretí anjel, a volal mocným hlasom: „Kto sa klania Šelme a jej obrazu a dá si urobiť znak na čelo alebo ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom.

Evanjelický preklad: Zjv 14:9-10 Zase nasledoval za nimi iný, tretí anjel a volal mohutným hlasom: Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vína hnevu Božieho, čistého vína, naliateho do kalicha Jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom!

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 14:9-10 A iný, tretí anjel nasledoval za nimi a hovoril veľkým hlasom: Jestli sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, bude aj on piť z vína hnevu Božieho, z nemiešaného, ktoré je naliate v poháre jeho hnevu, a bude sa mučiť v ohni a síre pred svätými anjelmi a pred Baránkom,

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 14:9-10 A dal sa ich nasledovať ďaľší, tretí anjel, vraviac silným hlasom: Ak sa kto klania tomu zverovi a prijíma na svojom čele alebo na svoju ruku značku, bude aj on piť z vína Božieho popudenia, ktoré je bez prímesi namiešané v kalichu jeho hnevu, a bude pred svätými anjelmi a pred Baránkom mučený v ohni a síre;

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 14:9-10 Po nich nasledoval iný, tretí anjel, volajúc mocným hlasom: „Ten, kto sa klania šelme a jej obrazu a prijíma (jej) znak na čelo alebo na ruku, bude piť z nemiešaného vína Božieho rozhorčenia, naliateho do kalicha jeho hnevu; a budú ho mučiť ohňom a sírou v prítomnosti svätých anjelov a v prítomnosti Baránka.

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 14:9-10 Nasledoval ich aj iný, tretí anjel a volal mohutným hlasom: „Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme jej znak na čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z nemiešaného vína hnevu Božieho, naliateho do kalicha jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom.

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 14:9-10

Preklad Nového sveta: Zjv 14:9-10 A nasledoval ich iný anjel, tretí, hovoriac silným hlasom: „Ak niekto uctieva divé zviera a jeho obraz a prijme znak na svoje čelo alebo na ruku, bude tiež piť z vína Božieho hnevu, ktoré je vyliate nezriedené do pohára jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred očami svätých anjelov a pred očami Baránka.

Preklad Nádej pre každého: Zjv 14:9-10 Za nimi letel tretí anjel a volal mohutným hlasom: „Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a bude nosiť jej znak na čele alebo na ruke, bude piť víno Božieho rozhorčenia, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom.

Opäť je výrok pravdivý, aj keby nikto neprijal znamenie šelmy, ani by sa jej nikto neklaňal.

Ekumenický preklad: Zjv 20:15 A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera.

Katolícky preklad: Zjv 20:15 A koho nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera.

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 20:15 A kto nebol zapísaný v knihe života, toho vrhli do ohnivého jazera.

Evanjelický preklad: Zjv 20:15 A ak niekto nebol zapísaný v knihe života, zvrhli ho do ohnivého jazera.

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 20:15 A jestli niekto nebol najdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 20:15 A ak kto nebol nájdený zapísaný v knihe života, bol do toho jazera ohňa hodený.

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 20:15 Kto nebol zapísaný v knihe života, toho hodili do ohnivého jazera.

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 20-15 A keď niekto nebol zapísaný v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera.

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 20-15

Preklad Nového sveta: Zjv 20:15 A kto nebol nájdený zapísaný v knihe života, bol vrhnutý do ohnivého jazera.

Preklad Nádej pre každého: Zjv 20:15 A kto nebol zapísaný v knihe života, takisto bol uvrhnutý do horiaceho jazera.

Výrok je pravdivý, aj keby boli všetci ľudia zapísaní v knihe života.

Ekumenický preklad: Zjv 21:7-8 Kto zvíťazí, zdedí toto všetko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Ale zbabelci, bezbožní, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírou; to je tá druhá smrť.

Katolícky preklad: Zjv 21:7-8 Kto zvíťazí, zdedí toto; a ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom. Ale zbabelci, bezbožní, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je tá druhá smrť.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 21:7-8 Toto zdedí ten, kto zvíťazí: Ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom. Ale zbabelci, neverci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči a modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou: to je druhá smrť.“

Evanjelický preklad: Zjv 21:7-8 Kto zvíťazí, zdedí toto: budem mu Bohom a on mi bude synom. Zbabelci, neverní, špinavci, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci klamári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je druhá smrť.

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 21:7-8 Kto víťazí, zdedí všetko, a budem mu Bohom, a on mi bude synom. Ale bojazlivým a neverným a ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a všetkým lhárom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 21:7-8 Kto víťazí, zdedí tieto veci, i budem mu Bohom a on mi bude synom, no zbabelým a bezbožním [a hriešnikom] a ohavným a vrahom a smilníkom a kúzelníkom a modlárom a všetkým luhárom ich podiel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou; to je tá druhá smrť.

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 21:7-8 Kto zvíťazí, zdedí tieto veci; a ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Ale zbabelci, neverci, ohyzdníci, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všemožní luhári budú mať podiel v jazere, blčiacom ohňom a sírou“! Toto je druhá smrť.

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 21:7-8 Kto víťazí, dostane ako dedičstvo toto, a budem mu Bohom a on mi bude synom. Ale bojazliví a neverní, ohyzdníci a vrahovia, smilníci a traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere, čo horí ohňom a sírou! To je druhá smrť!“

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 21:7-8

Preklad Nového sveta: Zjv 21:7-8 Každý, kto zvíťazí, zdedí tieto veci, a ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom. Ale zbabelci a [tí] bez viery a tí, ktorí sú odporní v svojej nečistote, a vrahovia a smilníci a tí, ktorí sa zaoberajú špiritizmom, a modlári a všetci luhári, tí budú mať podiel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou.To znamená druhú smrť.“

Preklad Nádej pre každého: Zjv 21:7-8 Kto zvíťazí, dostane toto všetko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Ale zbabelci, neverní, poškvrnení, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári nájdu svoj údel v jazere, kde horí oheň a síra. A to je tá druhá smrť -- večné oddelenie od Boha.“

Opäť je výrok pravdivý, aj keby nikto nebol z vyššie uvedených nerestí.

Pretože všade ide o implikácie, nie je možný z nich urobiť záver, že niekto do pekla pôjde, aj keď tá možnosť tu je. Ale podobne by sa dalo tvrdiť, že nikto nepôjde ani do neba, čo je samozrejme nezmysel. Aj keď tieto verše ešte nevylučujú univerzalizmus, ani ho jednoznačne nepotvrdzujú!

 

 

Tretí argument zástancov univerzalizmu:

Univerzalisti často poukazujú na jednu pasáž v lise Rimanom, kde apoštol Pavol stavia Krista ako opak k Adamovi. Adam tu predstavuje, ako celé ľudstvo zhrešilo skrze jedného človeka a Kristus tu prestavuje, ako celé ľudstvo vystupuje späť k Bohu skrze jedného človeka.

Ekumenický preklad: Rim 5:12 A tak: Cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.

Rim 5:14 Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí zhrešili iným spôsobom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť.

Katolícky preklad: Rim 5:12 Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriechu smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili.

Rim 5:14 No smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými, ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovmu: on je predobrazom toho, ktorý mal prísť.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 5:12 Hriech vošiel do sveta skrze jedného človeka, Adama, a skrze hriech smrť. A tak smrť prenikla celé ľudstvo, keďže všetci ľudia zhrešili.

Rim 5:14 a predsa smrť vždy panovala od Adama až po Mojžiša, aj nad tými, čo nezhrešili prestúpením podobným Adamovmu a ten bol predobrazom toho, kto mal prísť.

Evanjelický preklad: Rím 5:12 Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť - tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.

Rím 5:14 Ale smrť panovala od Adama do Mojžiša aj nad tými, čo nehrešili na spôsob priestupku Adamovho. Adam je však obrazom Toho, ktorý mal prísť.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 5:12 Preto jako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili

Rim 5:14 Ale smrť jednako kraľovala od Adama až po Mojžiša i nad tými, ktorí nehrešili podobným prestúpením ako Adam, ktorý je obrazom toho budúceho.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 5:12 Pre túto príčinu priam tak ako skrze jedného človeka do sveta vošiel hriech a skrze hriech smrť a tak smrť prešla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili

Rim 5:14 ale od Adama až po Mojžiša kraľovala smrť aj nad tými, ktorí nezhrešili v podobe prestúpenia Adama; on je predobrazom toho, ktorý mal prísť.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 5:12 Veď ako skrze jedného človeka hriech vošiek do sveta a skrze hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili.

Rim 5:14-15a Z druhej stránky smrť zavládla od Adama do Mojžiša aj nad tými, ktorí nezhrešili tak, ako sa prehrešil Adam. On je predobrazom toho, tkorý mal prísť.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 5:12 Preto ako skrze jedného človeka hriech vošiel do sveta a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili.

Rim 5:14 Ale napriek tomu smrť panovala od Adama do Mojžiša aj nad tými, čo nehrešili na spôsob Adamovho priestupku. Ten je predobrazom toho, ktorý mal prísť.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 5:12

Preklad Nového sveta: Rim 5:12 Preto ako pre jedného človekaprišiel na svet hriech a pre hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili –.

Rim 5:14 Jednako smrť vládla ako kráľ od Adama až po Mojžiša aj nad tými, ktorí nehrešili podobným priestupkom ako Adam, ktorý sa podobá tomu, ktorý mal prísť.

Preklad Nádej pre každého: Rim 5:12 Cez jedného človeka, cez Adama, vstúpil na svet hriech aj dôsledok hriechu -- smrť. A pretože všetci podľahli hriechu, takisto všetci podliehajú smrti.

Rim 5:14 Výsledkom ich neposlušnosti bola však takisto smrť, i keď nešlo o to isté previnenie ako Adamovo.

Pozrime si celú pasáž:

Ekumenický preklad: Rim 5:12-21 A tak: Cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.Hriech bol totiž vo svete už aj pred zákonom, ale ak niet zákona, hriech sa neráta.Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí zhrešili iným spôsobom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť.S darom milosti to však nie je tak ako s previnením. Lebo ak pre previnenie jedného mnohí zomreli, oveľa viac sa v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista.A s týmto darom to nie je tak ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil: Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu.Kým pre priestupok jedného zavládla smrť skrze tohto jedného, omnoho skôr tí, čo dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze jedného, Ježiša Krista.A tak ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného priniesol ospravedlnenie všetkých ľudí, teda život.Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.Navyše k tomu pristúpil zákon, aby sa rozmohlo previnenie. Kde sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť,aby tak, ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, ospravedlnením vládla milosť a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho Pána.

Katolícky preklad: Rim 5:12-21 Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriechu smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Hriech bol síce vo svete už pred zákonom, lenže hriech sa nepočíta, keď nieto zákona. No smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými, ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovmu: on je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. A s darom to nie je tak ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Lebo súd pre jedno previnenie priniesol odsúdenie, milosť však prináša ospravedlnenie z mnohých previnení. Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť, tým skôr skrze jedného, Ježiša Krista, budú v živote kraľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti. Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život. Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. A do toho ešte prišiel zákon, aby sa rozmnožilo previnenie. Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť, aby tak, ako hriech vládol v smrti, aj milosť vládla spravodlivosťou pre večný život skrze Ježiša Krista, nášho Pána.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 5:12-21 Hriech vošiel do sveta skrze jedného človeka, Adama, a skrze hriech smrť. A tak smrť prenikla celé ľudstvo, keďže všetci ľudia zhrešili. Aj pred Zákonom bol totiž hriech vo svete, ale hriech sa nepočíta, kde niet zákona; a predsa smrť vždy panovala od Adama až po Mojžiša, aj nad tými, čo nezhrešili prestúpením podobným Adamovmu a ten bol predobrazom toho, kto mal prísť. Ale s darom to nie je tak, ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. A s darom to nie je tak, ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Lebo súd pre jedno previnenie priniesol odsúdenie, milosť však prináša ospravodlivenie z mnohých previnení. Ak vskutku previnením jediného človeka začala kraľovať smrť, skrze toho jedného hriešnika, o čo viac budú tí, čo dostávajú hojnosť Božej milosti a dar spravodlivosti, žiť a kraľovať skrze jediného Ježiša Krista. Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak poslušnosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravodlivenie, ktoré dáva život. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka mnohí sa stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného mnohí sa stanú spravodlivými. Nato prišiel Zákon, aby sa rozmnožil hriech; ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť, aby tak, ako hriech kraľoval v smrti, aj milosť kraľovala spravodlivosťou pre večný život skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Evanjelický preklad: Rím 5:12-21 Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť – tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Až do zákona bol totiž hriech na svete, hriech sa však nepočíta, keď nie je zákon. Ale smrť panovala od Adama do Mojžiša aj nad tými, čo nehrešili na spôsob priestupku Adamovho. Adam je však obrazom Toho, ktorý mal prísť. Ale nie je tak s darom milosti ako s pádom. Lebo ak pádom jedného mnohí umreli, milosťou toho jedného človeka, Ježiša Krista, sa milosť Božia a dar tým väčšmi rozhojnili pri mnohých. A nie je tak s darom, ako (s tým, čo zavinil) ten jeden, ktorý zhrešil. Lebo obvinenie viedlo od jedného (pádu) k zatrateniu, dar z milosti však od mnohých pádov k ospravedlneniu. Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú kraľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti. A tak teda: ako (vinou) pádu jedného došlo k zatrateniu všetkých ľudí, tak (zásluhou) jedného ospravedlňujúceho skutku došlo k životodarnému ospravedlneniu všetkých ľudí. Lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnymi, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení. Do toho ešte popri tom prišiel zákon, aby sa poklesok rozhojnil. A keď sa rozhojnil hriech, ešte väčšmi sa rozhojnila milosť, aby tak, ako hriech zavládol nad smrťou, aj milosť panovala nad spravodlivosťou k večnému životu skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 5:12-21 Preto jako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili – Lebo aj do zákona bol hriech na svete, ale hriech sa nepripočíta, keď nieto zákona. Ale smrť jednako kraľovala od Adama až po Mojžiša i nad tými, ktorí nehrešili podobným prestúpením ako Adam, ktorý je obrazom toho budúceho. Ale nie tak ako rečený pád, čiže prehrešenie, i dar milosti. Lebo ak pádom toho jedného zomreli mnohí, o mnoho väčšmi rozhojnila sa milosť Božia a dar milosťou toho jedného človeka Ježiša Krista naproti mnohým. Ani nie ako skrze jedného zhrešivšieho je rečený dar. Lebo odsudzujúci výrok z jedného prehrešenia na odsúdenie, ale dar milosti z mnohých prehrešení na ospravedlňujúci výrok. Lebo ak pádom, prehrešením sa, toho jedného kraľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravedlivosti, budú kraľovať v živote skrze toho jedného, Ježiša Krista. A tak tedy jako jedným pádom odsudzujúci výrok na všetkých ľudí na odsúdenie, tak i jedným ospravedlňujúcim výrokom dar milosti na všetkých ľudí na ospravedlnenie života. Lebo jako neposlušnosťou toho jedného človeka stali sa mnohí hriešnymi, tak aj poslušnosťou toho jedného stanú sa mnohí spravedlivými. A k tomu vošiel do toho i zákon, aby sa rozmnožilo prehrešenie; ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť, aby, jako kraľoval hriech v smrti, zrovna tak kraľovala aj milosť skrze spravedlivosť cieľom večného života skrze Ježiša Krista, našeho Pána.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 5:12-21 Pre túto príčinu priam tak ako skrze jedného človeka do sveta vošiel hriech a skrze hriech smrť a tak smrť prešla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili (lebo hriech až do zákona v svete bol, no ak niet zákona, nepripisuje sa hriech na ťarchu, ale od Adama až po Mojžiša kraľovala smrť aj nad tými, ktorí nezhrešili v podobe prestúpenia Adama; on je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale nie je so skutkom priazne tak ako s previnením? Áno, ak previnením jedného mnohí poumierali, oveľa skôr sa voči mnohým rozmohla Božia milosť a obdarovanie v milosti, ktorá je skrze jedného človeka, Ježiša Krista. A nie je s darom ako s tým, čo nastalo skrze jedného zhrešivšieho? Áno, z jedného pošiel súd na odsúdenie a z mnohých previnení zasa skutok priazne na priznanú spravodlivosť; lebo ak sa previnením jedného skrze jedného ujala kraľovania smrť, budú oveľa skôr tí, ktorým sa dostáva hojnosti milosti a daru spravodlivosti, kraľovať skrze jedného, Ježiša Krista, v živote); takže teda ako bolo skrze jedno previnenie voči všetkým ľuďom na odsúdenie, tak je aj skrze jednu uskutočnenú spravodlivosť voči všetkým ľuďom na priznávanie spravodlivosti cieľom života, lebo priam tak, ako sa mnohí skrze neuposlúchnutie jedného človeka dostali do postavenia hriešnikov, dostanú sa aj skrze poslušnosť jedného mnohí do postavenia spravodlivých. No popri tom zasiahol zákon, aby sa previnenie rozmnožilo; no kde sa rozmnožil hriech, nadmieru sa rozmohla milosť, aby priam tak, ako sa hriech ujal kraľovania v moci smrti, sa ujala kraľovania aj milosť skrze spravodlivosť k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho Pána.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 5:12-21 Veď ako skrze jedného človeka hriech vošiek do sveta a skrze hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Aj pred Zákonom bol totiž hriech vo svete, ale hriech sa nepočíta, keď nieto zákona. Z druhej stránky smrť zavládla od Adama do Mojžiša aj nad tými, ktorí nezhrešili tak, ako sa prehrešil Adam. On je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale nie ako prečin, tak i odpustenie. Lebo keď prečinom jedného (ľudské) množstvo zomiera, oveľa viac milostivý dar Boží sa ukázal hojným na (ľudskom) množstve milosťou jedného človeka, Ježiša Krista. Ale dar (odpustenia) sa neprejavuje tak ako (vina) skrze jedného, ktorý zhrešil. Pretože súd (postúpil) z jedného (prečinu jedného človeka) k (jeho) odsúdeniu, kdežto odpustenie (postupuje) z mnohých prečinov k ospravedlneniu. Ak teda prečinom jedného smrť zavládla prostredníctvom jedného, oveľa viac tí, ktorým sa dostáva hojnosť milosti a daru ospravedlnenia, v živote budú kraľovať prostredníctvom jedného, Ježiša Krista. A tak teda ako následkom jedného prečinu sa dostalo odsúdenia všetkým ľuďom, tak i skrze jeden skutok spravodlivosti sa dostalo ospravedlnenia a života všetkým ľuďom. Lebo ako priestupkom jedného človeka (ľudské) množstvo sa stalo hriešnym, tak i poslušnosťou jedného (ľudské) množstvo sa stalo spravodlivým. Do toho prišiel Zákon, len aby rozmnožil previnenie; ale kde sa rozmnožila vina, ešte väčšmi sa rozmnožila milosť, aby, ako hriech zavládol prostredníctvom smrti, tak i milosť zavládla prostredníctvom spravodlivosti, (vedúcej) do večného života skrze Ježiša Krista, Pána nášho.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 5:12-21 Preto ako skrze jedného človeka hriech vošiel do sveta a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Aj pred zákonom bol totiž hriech na svete, lenže hriech sa nepočíta, keď niet zákona. Ale napriek tomu smrť panovala od Adama do Mojžiša aj nad tými, čo nehrešili na spôsob Adamovho priestupku. Ten je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale nie je to tak s darom milosti ako s previnením. Lebo keď previnením jedného mnohí zomreli, oveľa viac milosť Božia a dar milosti, ktoré (zaistil) jeden človek, Ježiš Kristus, rozhojnili sa na mnohých. A nie je to tak s darom, ako (s previnením) toho jedného, ktorý zhrešil. Lebo rozsudok nad jedným (previnením) priniesol odsúdenie, ale dar milosti (vedie) z mnohých previnení k ospravedlneniu. Lebo keď previnením jedného zavládla smrť prostredníctvom toho jedného, tým skôr prostredníctvom jedného, totiž Ježiša Krista, budú kraľovať v živote tí, čo dostávajú prehojnú milosť a dar spravodlivosti. A tak teda ako previnením jedného dostalo sa odsúdenia všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného všetkým ľuďom priniesla ospravedlnenie života. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka mnohí sa stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného mnohí sa stanú spravodlivými. Zákon prišiel dodatočne nato, aby sa previnenie rozmnožilo. Ale kde sa rozmnožil hriech, ešte väčšmi sa rozhojnila milosť, aby tak, ako hriech sa dostal ku vláde smrťou, aj milosť zavládla spravodlivosťou k životu večnému prostredníctvom Ježiša Krista, Pána nášho.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 5:12-21

Preklad Nového sveta: Rim 5:12-21 Preto ako pre jedného človeka prišiel na svet hriech a pre hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili –.Lebo hriech bol vo svete až do Zákona, ale z hriechu nie je nikto obviňovaný, keď nieto zákona. Jednako smrť vládla ako kráľ od Adama až po Mojžiša aj nad tými, ktorí nehrešili podobným priestupkom ako Adam, ktorý sa podobá tomu, ktorý mal prísť. Ale s darom to nie je tak, ako to bolo s priestupkom. Lebo ak priestupkom jedného človeka mnohí zomreli, prostredníctvom jedného človeka, Ježiša Krista, sa omnoho viac rozhojnila Božia nezaslúžená láskavosť a s nezaslúženou láskavosťou jeho veľkorysý dar pre mnohých. Ani s veľkorysým darom to nie je tak, ako to bolo s tým, čo spôsobil ten jeden, ktorý zhrešil. Lebo po jednom priestupku viedol súd k odsúdeniu, ale po mnohých priestupkoch viedol dar k vyhláseniu za spravodlivých. Ak totiž pre priestupok toho jedného [človeka] vládla smrť prostredníctvom neho ako kráľ, tým skôr budú tí, ktorí dostávajú hojnosť nezaslúženej láskavosti a veľkorysý dar spravodlivosti, vládnuť ako králi v živote prostredníctvom toho jedného, Ježiša Krista.Teda ako jedným priestupkom došlo k odsúdeniu ľudí každého druhu, tak aj jedným skutkom ospravedlnenia sú ľudia každého druhu vyhlásení za spravodlivých pre život. Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka stali mnohí hriešnikmi, tak sa aj poslušnosťou jedného stanú mnohí spravodlivými. Preto prišiel Zákon, aby sa rozmnožili priestupky. Kde sa však rozhojnil hriech, tam sa ešte viac rozhojnila nezaslúžená láskavosť. Načo? Aby tak, ako vládol hriech spolu so smrťou ako kráľ, vládla tiež nezaslúžená láskavosť ako kráľ spravodlivosťou s vyhliadkou na večný život prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána.

Preklad Nádej pre každého: Rim 5:12-21 Cez jedného človeka, cez Adama, vstúpil na svet hriech aj dôsledok hriechu -- smrť. A pretože všetci podľahli hriechu, takisto všetci podliehajú smrti. Už pred vydaním zákona ľudia neposlúchali Boha, ale nemohli byť odsúdení podľa zákona, lebo ešte nebol vydaný. Výsledkom ich neposlušnosti bola však takisto smrť, i keď nešlo o to isté previnenie ako Adamovo. Aký protiklad je medzi Adamom a Kristom, ktorý ešte len mal prísť! A aký rozdiel je medzi ľudským hriechom a Božím odpustením! Veď tento jediný človek, Adam, priniesol smrť mnohým pre svoj hriech. No jediný človek, Ježiš Kristus, priniesol odpustenie mnohým pre Božiu milosť. Jediný Adamov hriech priniesol mnohým trest smrti, kým Kristus z milosti odníma mnoho hriechov a namiesto nich nám ponúka slávny život. A ako pre hriech jediného človeka, Adama, ovládla smrť celý svet, tak prostredníctvom Ježiša Krista budú vládnuť tí, ktorým on jediný vydobyl milosť a odpustenie. Áno, tak ako Adamov hriech priniesol trest pre všetkých, tak Kristova spravodlivosť zmierila ľudí s Bohom a dovoľuje im žiť. Mnohí sa stali hriešnikmi preto, že Adam neposlúchol Boha, a naopak, Kristova poslušnosť mnohým priniesla ospravedlnenie. Boh dal ľuďom svoje zákony, aby si uvedomili, ako veľmi sa proti nim prehrešujú. Ale čím väčšmi si uvedomujú svoju hriešnosť, tým jasnejšie vidia prekvapujúcu Božiu milosť a ochotu odpustiť. Predtým všetkých ľudí ovládal hriech, ktorý ich hnal do smrti, ale teraz vládne Božia milosť a prináša večný život prostredníctvom Krista, nášho Pána.
Rozoberieme si to:

Ekumenický preklad: Rim 5:15 S darom milosti to však nie je tak ako s previnením. Lebo ak pre previnenie jedného mnohí zomreli, oveľa viac sa v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista.

Rim 5:18 A tak ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného priniesol ospravedlnenie všetkých ľudí, teda život.

Rim 5:19 Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.

Katolícky preklad: Rim 5:15 Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar.

Rim 5:18 Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život.

Rim 5:19 Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 5:15 Ale s darom to nie je tak, ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar.

Rim 5:18 Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak poslušnosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravodlivenie, ktoré dáva život.

Rim 5:19 Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka mnohí sa stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného mnohí sa stanú spravodlivými.

Evanjelický preklad: Rím 5:15 Ale nie je tak s darom milosti ako s pádom. Lebo ak pádom jedného mnohí umreli, milosťou toho jedného človeka, Ježiša Krista, sa milosť Božia a dar tým väčšmi rozhojnili pri mnohých.

Rím 5:18 A tak teda: ako (vinou) pádu jedného došlo k zatrateniu všetkých ľudí, tak (zásluhou) jedného ospravedlňujúceho skutku došlo k životodarnému ospravedlneniu všetkých ľudí.

Rím 5:19 Lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnymi, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 5:15 Ale nie tak ako rečený pád, čiže prehrešenie, i dar milosti. Lebo ak pádom toho jedného zomreli mnohí, o mnoho väčšmi rozhojnila sa milosť Božia a dar milosťou toho jedného človeka Ježiša Krista naproti mnohým.

Rim 5:18 A tak tedy jako jedným pádom odsudzujúci výrok na všetkých ľudí na odsúdenie, tak i jedným ospravedlňujúcim výrokom dar milosti na všetkých ľudí na ospravedlnenie života.

Rim 5:19 Lebo jako neposlušnosťou toho jedného človeka stali sa mnohí hriešnymi, tak aj poslušnosťou toho jedného stanú sa mnohí spravedlivými.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 5:15 Ale nie je so skutkom priazne tak ako s previnením? Áno, ak previnením jedného mnohí poumierali, oveľa skôr sa voči mnohým rozmohla Božia milosť a obdarovanie v milosti, ktorá je skrze jedného človeka, Ježiša Krista.

Rim 5:18 takže teda ako bolo skrze jedno previnenie voči všetkým ľuďom na odsúdenie, tak je aj skrze jednu uskutočnenú spravodlivosť voči všetkým ľuďom na priznávanie spravodlivosti cieľom života,

Rim 5:19 lebo priam tak, ako sa mnohí skrze neuposlúchnutie jedného človeka dostali do postavenia hriešnikov, dostanú sa aj skrze poslušnosť jedného mnohí do postavenia spravodlivých.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 5:15 On je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale nie ako prečin, tak i odpustenie. Lebo keď prečinom jedného (ľudské) množstvo zomiera, oveľa viac milostivý dar Boží sa ukázal hojným na (ľudskom) množstve milosťou jedného človeka, Ježiša Krista.

Rim 5:18 A tak teda ako následkom jedného prečinu sa dostalo odsúdenia všetkým ľuďom, tak i skrze jeden skutok spravodlivosti sa dostalo ospravedlnenia a života všetkým ľuďom.

Rim 5:19 Lebo ako priestupkom jedného človeka (ľudské) množstvo sa stalo hriešnym, tak i poslušnosťou jedného (ľudské) množstvo sa stalo spravodlivým.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 5:15 Ale nie je to tak s darom milosti ako s previnením. Lebo keď previnením jedného mnohí zomreli, oveľa viac milosť Božia a dar milosti, ktoré (zaistil) jeden človek, Ježiš Kristus, rozhojnili sa na mnohých.

Rim 5:18 A tak teda ako previnením jedného dostalo sa odsúdenia všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného všetkým ľuďom priniesla ospravedlnenie života.

Rim 5:19 Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka mnohí sa stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného mnohí sa stanú spravodlivými.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 5:15

Rim 5:18

Rim 5:19

Preklad Nového sveta: Rim 5:15 Ale s darom to nie je tak, ako to bolo s priestupkom. Lebo ak priestupkom jedného človeka mnohí zomreli, prostredníctvom jedného človeka, Ježiša Krista, sa omnoho viac rozhojnila Božia nezaslúžená láskavosť a s nezaslúženou láskavosťou jeho veľkorysý dar pre mnohých.

Rim 5:18 Teda ako jedným priestupkom došlo k odsúdeniu ľudí každého druhu, tak aj jedným skutkom ospravedlnenia sú ľudia každého druhu vyhlásení za spravodlivých pre život.

Rim 5:19 Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka stali mnohí hriešnikmi, tak sa aj poslušnosťou jedného stanú mnohí spravodlivými.

Preklad Nádej pre každého: Rim 5:15 A aký rozdiel je medzi ľudským hriechom a Božím odpustením! Veď tento jediný človek, Adam, priniesol smrť mnohým pre svoj hriech. No jediný človek, Ježiš Kristus, priniesol odpustenie mnohým pre Božiu milosť.

Rim 5:18 Áno, tak ako Adamov hriech priniesol trest pre všetkých, tak Kristova spravodlivosť zmierila ľudí s Bohom a dovoľuje im žiť.

Rim 5:19 Mnohí sa stali hriešnikmi preto, že Adam neposlúchol Boha, a naopak, Kristova poslušnosť mnohým priniesla ospravedlnenie.

Je v tom určitá paralela. Keďže vieme, že skrze Adama sme všetci vinní, všetci máme skazenú podstatu, tak aj skrze Ježiša budeme všetci zachránení, nie len niektorí. Lebo inak by Božia milosť nebola silnejšia ako Adamov hriech.

Ekumenický preklad: Rim 5:15 S darom milosti to však nie je tak ako s previnením. Lebo ak pre previnenie jedného mnohí zomreli, oveľa viac sa v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista.

Rim 5:17 Kým pre priestupok jedného zavládla smrť skrze tohto jedného, omnoho skôr tí, čo dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze jedného, Ježiša Krista.

Rim 5:20 Navyše k tomu pristúpil zákon, aby sa rozmohlo previnenie. Kde sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť,

Katolícky preklad: Rim 5:15 Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar.

Rim 5:17 Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť, tým skôr skrze jedného, Ježiša Krista, budú v živote kraľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti.

Rim 5:20 A do toho ešte prišiel zákon, aby sa rozmnožilo previnenie. Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť,

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 5:15 Ale s darom to nie je tak, ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar.

Rim 5:17 Ak vskutku previnením jediného človeka začala kraľovať smrť, skrze toho jedného hriešnika, o čo viac budú tí, čo dostávajú hojnosť Božej milosti a dar spravodlivosti, žiť a kraľovať skrze jediného Ježiša Krista.

Rim 5:20 Nato prišiel Zákon, aby sa rozmnožil hriech; ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť,

Evanjelický preklad: Rím 5:15 Ale nie je tak s darom milosti ako s pádom. Lebo ak pádom jedného mnohí umreli, milosťou toho jedného človeka, Ježiša Krista, sa milosť Božia a dar tým väčšmi rozhojnili pri mnohých.

Rím 5:17 Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú kraľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti.

Rím 5:20 Do toho ešte popri tom prišiel zákon, aby sa poklesok rozhojnil. A keď sa rozhojnil hriech, ešte väčšmi sa rozhojnila milosť,

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 5:15 Ale nie tak ako rečený pád, čiže prehrešenie, i dar milosti. Lebo ak pádom toho jedného zomreli mnohí, o mnoho väčšmi rozhojnila sa milosť Božia a dar milosťou toho jedného človeka Ježiša Krista naproti mnohým.

Rim 5:17 Lebo ak pádom, prehrešením sa, toho jedného kraľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravedlivosti, budú kraľovať v živote skrze toho jedného, Ježiša Krista.

Rim 5:20 A k tomu vošiel do toho i zákon, aby sa rozmnožilo prehrešenie; ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť,

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 5:15 Ale nie je so skutkom priazne tak ako s previnením? Áno, ak previnením jedného mnohí poumierali, oveľa skôr sa voči mnohým rozmohla Božia milosť a obdarovanie v milosti, ktorá je skrze jedného človeka, Ježiša Krista.

Rim 5:17 lebo ak sa previnením jedného skrze jedného ujala kraľovania smrť, budú oveľa skôr tí, ktorým sa dostáva hojnosti milosti a daru spravodlivosti, kraľovať skrze jedného, Ježiša Krista, v živote);

Rim 5:20 No popri tom zasiahol zákon, aby sa previnenie rozmnožilo; no kde sa rozmnožil hriech, nadmieru sa rozmohla milosť,

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 5:15 On je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale nie ako prečin, tak i odpustenie. Lebo keď prečinom jedného (ľudské) množstvo zomiera, oveľa viac milostivý dar Boží sa ukázal hojným na (ľudskom) množstve milosťou jedného človeka, Ježiša Krista.

Rim 5:17 Ak teda prečinom jedného smrť zavládla prostredníctvom jedného, oveľa viac tí, ktorým sa dostáva hojnosť milosti a daru ospravedlnenia, v živote budú kraľovať prostredníctvom jedného, Ježiša Krista.

Rim 5:20 Do toho prišiel Zákon, len aby rozmnožil previnenie; ale kde sa rozmnožila vina, ešte väčšmi sa rozmnožila milosť,

Preklad Bohuslava Košu: Rim 5:15 Ale nie je to tak s darom milosti ako s previnením. Lebo keď previnením jedného mnohí zomreli, oveľa viac milosť Božia a dar milosti, ktoré (zaistil) jeden človek, Ježiš Kristus, rozhojnili sa na mnohých.

Rim 5:17 Lebo keď previnením jedného zavládla smrť prostredníctvom toho jedného, tým skôr prostredníctvom jedného, totiž Ježiša Krista, budú kraľovať v živote tí, čo dostávajú prehojnú milosť a dar spravodlivosti.

Rim 5:20 Zákon prišiel dodatočne nato, aby sa previnenie rozmnožilo. Ale kde sa rozmnožil hriech, ešte väčšmi sa rozhojnila milosť,

Preklad Biblia LOGOS: Rim 5:15

Rim 5:17

Rim 5:20

Preklad Nového sveta: Rim 5:15 Ale s darom to nie je tak, ako to bolo s priestupkom. Lebo ak priestupkom jedného človeka mnohí zomreli, prostredníctvom jedného človeka, Ježiša Krista, sa omnoho viac rozhojnila Božia nezaslúžená láskavosť a s nezaslúženou láskavosťou jeho veľkorysý dar pre mnohých.

Rim 5:17 Ak totiž pre priestupok toho jedného [človeka] vládla smrť prostredníctvom neho ako kráľ, tým skôr budú tí, ktorí dostávajú hojnosť nezaslúženej láskavosti a veľkorysý dar spravodlivosti, vládnuť ako králi v živote prostredníctvom toho jedného, Ježiša Krista.

Rim 5:20 Preto prišiel Zákon, aby sa rozmnožili priestupky. Kde sa však rozhojnil hriech, tam sa ešte viac rozhojnila nezaslúžená láskavosť.

Preklad Nádej pre každého: Rim 5:15 A aký rozdiel je medzi ľudským hriechom a Božím odpustením! Veď tento jediný človek, Adam, priniesol smrť mnohým pre svoj hriech. No jediný človek, Ježiš Kristus, priniesol odpustenie mnohým pre Božiu milosť.

Rim 5:17 A ako pre hriech jediného človeka, Adama, ovládla smrť celý svet, tak prostredníctvom Ježiša Krista budú vládnuť tí, ktorým on jediný vydobyl milosť a odpustenie.

Rim 5:20 Boh dal ľuďom svoje zákony, aby si uvedomili, ako veľmi sa proti nim prehrešujú. Ale čím väčšmi si uvedomujú svoju hriešnosť, tým jasnejšie vidia prekvapujúcu Božiu milosť a ochotu odpustiť.

Ak by Adamov hriech znamenal smrť pre všetkých ľudí a Kristova obeť len pre niektorých, potom v čom by bola milosť silnejšia ako smrť? Milosť je silnejšie ako hriech preto, lebo porazila hriech aj smrť! Ak by nebola milosť silnejšia ako hriech, tak by ho neporazila. Teda milosť je väčšia ako hriech nie preto, lebo spasení budú všetci, ale preto, lebo porazila ten silný hriech. A nie len to, ale milosť porazí akýkoľvek hriech a tým je väčší.

Jednu časť argumentu sme si vysvetlili a teraz k tej paralele. Verš:

Ekumenický preklad:Rim 5:18 A tak ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného priniesol ospravedlnenie všetkých ľudí, teda život.

Katolícky preklad:Rim 5:18 Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život.

Preklad Jeruzalemská biblia:Rim 5:18 Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak poslušnosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravodlivenie, ktoré dáva život.

Evanjelický preklad:Rím 5:18 A tak teda: ako (vinou) pádu jedného došlo k zatrateniu všetkých ľudí, tak (zásluhou) jedného ospravedlňujúceho skutku došlo k životodarnému ospravedlneniu všetkých ľudí.

Preklad Jozefa Roháčka:Rim 5:18 A tak tedy jako jedným pádom odsudzujúci výrok na všetkých ľudí na odsúdenie, tak i jedným ospravedlňujúcim výrokom dar milosti na všetkých ľudí na ospravedlnenie života.

Preklad Miloša Pavlíka:Rim 5:18 takže teda ako bolo skrze jedno previnenie voči všetkým ľuďom na odsúdenie, tak je aj skrze jednu uskutočnenú spravodlivosť voči všetkým ľuďom na priznávanie spravodlivosti cieľom života,

Preklad Štefana Porúbčana:Rim 5:18 A tak teda ako následkom jedného prečinu sa dostalo odsúdenia všetkým ľuďom, tak i skrze jeden skutok spravodlivosti sa dostalo ospravedlnenia a života všetkým ľuďom.

Preklad Bohuslava Košu:Rim 5:18 A tak teda ako previnením jedného dostalo sa odsúdenia všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného všetkým ľuďom priniesla ospravedlnenie života.

Preklad Biblia LOGOS:Rim 5:18

Preklad Nového sveta:Rim 5:18 Teda ako jedným priestupkom došlo k odsúdeniu ľudí každého druhu, tak aj jedným skutkom ospravedlnenia sú ľudia každého druhu vyhlásení za spravodlivých pre život.

Preklad Nádej pre každého:Rim 5:18 Áno, tak ako Adamov hriech priniesol trest pre všetkých, tak Kristova spravodlivosť zmierila ľudí s Bohom a dovoľuje im žiť.

Treba brať s kontextom, pretože slovíčko "teda" znamená, že ide o vysvetlenie predošlého verša:

Ekumenický preklad: Rim 5:17-18 Kým pre priestupok jedného zavládla smrť skrze tohto jedného, omnoho skôr tí, čo dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze jedného, Ježiša Krista.A tak ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného priniesol ospravedlnenie všetkých ľudí, teda život.

Katolícky preklad: Rim 5:17-18 Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť, tým skôr skrze jedného, Ježiša Krista, budú v živote kraľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti. Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 5:17-18 Ak vskutku previnením jediného človeka začala kraľovať smrť, skrze toho jedného hriešnika, o čo viac budú tí, čo dostávajú hojnosť Božej milosti a dar spravodlivosti, žiť a kraľovať skrze jediného Ježiša Krista. Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak poslušnosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravodlivenie, ktoré dáva život.

Evanjelický preklad: Rím 5:17-18 Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú kraľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti. A tak teda: ako (vinou) pádu jedného došlo k zatrateniu všetkých ľudí, tak (zásluhou) jedného ospravedlňujúceho skutku došlo k životodarnému ospravedlneniu všetkých ľudí.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 5:17-18 Lebo ak pádom, prehrešením sa, toho jedného kraľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravedlivosti, budú kraľovať v živote skrze toho jedného, Ježiša Krista. A tak tedy jako jedným pádom odsudzujúci výrok na všetkých ľudí na odsúdenie, tak i jedným ospravedlňujúcim výrokom dar milosti na všetkých ľudí na ospravedlnenie života.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 5:17-18 lebo ak sa previnením jedného skrze jedného ujala kraľovania smrť, budú oveľa skôr tí, ktorým sa dostáva hojnosti milosti a daru spravodlivosti, kraľovať skrze jedného, Ježiša Krista, v živote); takže teda ako bolo skrze jedno previnenie voči všetkým ľuďom na odsúdenie, tak je aj skrze jednu uskutočnenú spravodlivosť voči všetkým ľuďom na priznávanie spravodlivosti cieľom života,

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 5:17-18 Ak teda prečinom jedného smrť zavládla prostredníctvom jedného, oveľa viac tí, ktorým sa dostáva hojnosť milosti a daru ospravedlnenia, v živote budú kraľovať prostredníctvom jedného, Ježiša Krista. A tak teda ako následkom jedného prečinu sa dostalo odsúdenia všetkým ľuďom, tak i skrze jeden skutok spravodlivosti sa dostalo ospravedlnenia a života všetkým ľuďom.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 5:17-18 Lebo keď previnením jedného zavládla smrť prostredníctvom toho jedného, tým skôr prostredníctvom jedného, totiž Ježiša Krista, budú kraľovať v živote tí, čo dostávajú prehojnú milosť a dar spravodlivosti. A tak teda ako previnením jedného dostalo sa odsúdenia všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného všetkým ľuďom priniesla ospravedlnenie života.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 5:17-18

Preklad Nového sveta: Rim 5:17-18 Ak totiž pre priestupok toho jedného [človeka] vládla smrť prostredníctvom neho ako kráľ, tým skôr budú tí, ktorí dostávajú hojnosť nezaslúženej láskavosti a veľkorysý dar spravodlivosti, vládnuť ako králi v živote prostredníctvom toho jedného, Ježiša Krista.Teda ako jedným priestupkom došlo k odsúdeniu ľudí každého druhu, tak aj jedným skutkom ospravedlnenia sú ľudia každého druhu vyhlásení za spravodlivých pre život.

Preklad Nádej pre každého: Rim 5:17-18 A ako pre hriech jediného človeka, Adama, ovládla smrť celý svet, tak prostredníctvom Ježiša Krista budú vládnuť tí, ktorým on jediný vydobyl milosť a odpustenie. Áno, tak ako Adamov hriech priniesol trest pre všetkých, tak Kristova spravodlivosť zmierila ľudí s Bohom a dovoľuje im žiť.

Teda vidíme, že tým "všetci" sa myslia len tí, čo budú kraľovať. A kto bude kraľovať? No predsa len vyvolení!

 

 

Štvrtý argument zástancov univerzalizmu:

Osobnejší argument zástancov univerzalizmu hovorí, že by sme v žiadnom prípade v nebi nemohli byť šťastní, ak by sme vedeli, že naši blízky trpia večným mučením v pekle. Avšak, keď prídeme do neba, tak už viac nebude nič, na čo by sme si mohli sťažovať, alebo čím by sme boli zarmútení. V Zjavení Jána sa píše:

Ekumenický preklad: Zjv 21:4 Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.

Katolícky preklad: Zjv 21:4 Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 21:4 Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrť ani žiaľ, ani plač, ani bolesť už nebude, lebo prvé sa pominulo.“

Evanjelický preklad: Zjv 21:4 zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bo lesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo.

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 21:4 A Bôh sotrie každú slzu s ich očí, a smrti už viacej nebude ani žalosti ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuly.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 21:4 a vytrie z ich očí každú slzu; a smrti už nebude, ani žalosti ani kriku ani utrpenia už nebude, lebo prvé veci zašli.

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 21:4 Utrie im každú slzu z očí a nebude už viac smrti ani žiaľu ani náreku, ani námahy už viac nebude, lebo predošlé sa pominulo.“

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 21:4 Zotrie im z očí každú slzu, a nebude viac ani smrti ani zármutku ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.“

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 21:4

Preklad Nového sveta: Zjv 21:4 A zotrie im každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli.“

Preklad Nádej pre každého: Zjv 21:4 Zotrie im každú slzu z očí a už nebude smrti ani žiaľu. A nebude tam plač ani bolesť, lebo to, čo bolo predtým, pominulo.“

Protiargumentom je, že ak naši blízky nebudú v nebi, tak budeme na 100 percent súhlasiť s tým, že tam nepatria a že sú zatratení pretože odmietli prijať Ježiša Krista za svojho Spasiteľa. Je ťažké tomu porozumieť, no ich neprítomnosť v nebi nám nespôsobí smútok. Nesúhlasím s týmto protiargumentom, pretože ak nebude bolesti ani žiaľu tak ako môže niekto trpieť, aj keď v pekle?

(Pozn.: Ja nepovažujem knihu Zjavenia Jána za kánonickú – viď oblasť Biblistika – preto tento argument považujem za irelevantný)

 

 

Piaty argument zástancov univerzalizmu:

Univerzalizmus v sebe prejavuje zasľúbenie, ktoré dal Boh Abrahámovi.

Ekumenický preklad: Gn 12:3 Požehnám tých, čo žehnajú teba, zlorečiť budem tým, čo tebe zlorečia. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme.

Katolícky preklad: Gn 12:3 Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 12:3 Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme.

Evanjelický preklad: Gn 12:3 Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 12:3 A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, a tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem, a budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 12:3 a žehnať žehnajúcich teba a zlorečiaceho tebe preklínať, i budú v tebe požehnané všetky čeľade zeme.

Preklad Nového sveta: Gn 12:3 A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, a toho, kto na teba zvoláva zlo, prekľajem,všetky rody zeme budú sa istotne žehnať prostredníctvom teba.“

To, že sú požehnané všetky pokolenia, ešte nutne nemusí znamenať, že ide o všetkých ľudí. Aby boli požehnané všetky pokolenia, stačí, aby bol aspoň jeden človek z každého pokolenia, bol požehnaný.

Aj v knihách prorokoch sa má objavovať predstava, že vyvolenie Židov raz prinesie ovocie celému svetu.

Ekumenický preklad: Iz 2:2-4 V budúcich dňoch bude pevne stáť vrch Hospodinovho domu na vrchole hôr vyvýšený nad pahorky. Budú k nemu prúdiť všetky národya putovať mnohé kmene a povedia si: Poďme, vystúpme na Hospodinov vrch, do domu Jákobovho Boha, aby nás poučil o svojich cestách a my budeme kráčať po jeho chodníkoch. Veď zo Siona vyjde zákon, Hospodinovo slovo z Jeruzalema.On bude súdiť medzi národmi a naprávať mnohé kmene, takže si z mečov ukujú radlice, zo svojich kopijí vinárske nože. Národ proti národu nepozdvihne meč a už sa nebudú cvičiť v boji.

Iz 25:9 V ten deň sa povie: Hľa, on je náš Boh, v neho sme dúfali, on nás spasí! On je Hospodin, v neho sme dúfali, jasajme a radujme sa z jeho spásy!

Katolícky preklad: Iz 2:2-4 Na konci dní bude upevnený vrch Pánovho domu na temene hôr a vyčnievať bude nad pahorky; i budú sa naň hrnúť všetky národy. Prídu mnohé kmene a povedia: „Hor sa, vystúpme na vrch Pánov, do domu Jakubovho Boha, nech nás poučí o svojich cestách a budeme kráčať jeho chodníkmi.“ Rozsudzovať bude medzi národmi a naprávať početné kmene, takže si z mečov ukujú radlá, zo svojich kopijí viničné nože. Národ proti národu nezdvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju.

Iz 25:9 A v ten deň povedia: „Hľa, toto je náš Boh, v neho sme dúfali, že nás spasí! On je Pán, v neho sme dúfali, jasajme a radujme sa z jeho spásy!

Preklad Jeruzalemská biblia: Iz 2:2-4 Prídu časy, keď vrch, na ktorom stojí Jahveho chrám, bude vyvýšený nad ostatné vrchy, vypínať sa bude ponad všetky pohoria. Všetky národy sa budú hrnúť k nemu,prídu mnohé kmene a povedia: „Hor’ sa, vystúpme na Jahveho horu, do chrámu Jakubovho Boha, nech nás poučí, ako máme žiť, aby sme mohli kráčať po jeho cestách.“ Veď zo Siona pochádza pravé učenie a z Jeruzalema Jahveho slovo.Ona bude sudcom medzi ľuďmi, bude rozhodcom medzi početnými národmi. Oni polámu svoje meče a ukujú si z nich pluhy a svoje kopije premenia na kosy. Národ nezdvihne meč proti národu, nebudú sa už nacvičovať do vojny.

Iz 25:9 na neho sme čakali, aby nás zachránil; to je Pán, na ktorého sme čakali. Plesajme a tešme sa zo spásy, ktorú nám priniesol.

Evanjelický preklad: Iz 2:2-4 V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy, poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože; národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne.

Iz 25:9 V ten deň povedia: Ajhľa, toto je náš Boh, v Neho sme dúfali, že nám pomôže! Toto je Hospodin, v Neho sme dúfali, plesajme a radujme sa z Jeho pomoci!

Preklad Jozefa Roháčka: Iz 2:2-4 A stane sa v posledných dňoch, že bude pevne stáť vrch domu JeHoVaHovho hore na vrchu vrchov a bude vyvýšený nad brehy, a pohrnú sa k nemu všetky národy. A pojdú mnohí ľudia a povedia: Poďte a vyjdime hore na vrch JeHoVaHov, do domu Boha Jakobovho, a bude nás vyučovať niektorým zo svojich ciest,a budeme chodiť po jeho stezkách! Lebo zo Siona vyjde zákon a slovo JeHoVaHovo z Jeruzalema. A bude súdiť medzi národami a bude trestať mnohých ľudí. Skujú svoje meče v motyky a svoje kopie v srpy. Nepozdvihne národ proti národu meča, ani sa viacej nebudú učiť boju.

Iz 25:9 Preto povedia toho dňa: Hľa, toto je náš Bôh, na ktorého sme očakávali, a vše nás spasil; toto je JeHoVaH, na ktorého sme očakávali! Plesajme a radujme sa v jeho spasení!

Preklad Miloša Pavlíka: Iz 2:2-4 A v posledku dní sa stane: Vrch domu Hospodina bude upevnený ako hlava vrchov, ktorá sa týči spomedzi pahrbkov, a všetky národy sa k nemu nahrnú, a mnohé národnosti pôjdu a budú vravieť: Poďte, nech môžeme vystúpiť k vrchu Hospodina, k domu Boha Jákóba, nech nás poúča o svojich cestách, nech chodíme jeho chodníkmi! Lebo z Cijjóna bude vychádzať zákon, áno, z Jerúsaléma slovo Hospodina; on bude rozsudzovať medzi národmi a dohovárať mnohým národnostiam, takže svoje meče prekujú na motyky a svoje kopije na vinárske nože; národ nebude na národ pozdvihovať meč a nie že sa ešte budú učiť boju.

Iz 25:9 A v onen deň sa bude vravieť: Hľa, toto je náš Boh, čakali sme na neho a vedel nás vyslobodiť, toto je Hospodin, čakali sme na neho, jasajme a radujme sa v jeho vyslobodení!

Preklad Nového sveta: Iz 2:2-4 A v konečnej časti dní sa stane, [že] vrch domu Jehovovho bude pevne založený nad vrcholkom vrchov a určite bude vyzdvihnutý nad pahorky; a budú k nemu prúdiť všetky národy. A mnoho ľudí istotne pôjde a povie: „Poďte, a vystúpme na Jehovov vrch, k domu Boha Jakobovho; a on nás bude poučovať o svojich cestách a budeme chodiť po jeho chodníkoch.“ Veď zo Siona vyjde zákon a Jehovovo slovo z Jeruzalema. A istotne bude konať súd medzi národmi a napraví záležitosti mnohých ľudí. A budú musieť prekovať svoje meče na radlice a svoje oštepy na záhradnícke nožnice. Národ nepozdvihne meč proti národu, ani sa už viac nebudú učiť vojne.

Iz 25:9 A v ten deň sa istotne povie: „Hľa, toto je náš Boh. Dúfali sme v neho, zachráni nás.Toto je Jehova. Dúfali sme v neho. Tešme sa a radujme sa zo záchrany od neho.“

Ak si to prečítame pozorne, tak sa tu nepíše nič o spáse všetkých ľudí. Práve naopak. V 2 kapitole sa spomína:

Ekumenický preklad: Iz 2:2-9 V budúcich dňoch bude pevne stáť vrch Hospodinovho domu na vrchole hôr vyvýšený nad pahorky. Budú k nemu prúdiť všetky národya putovať mnohé kmene a povedia si: Poďme, vystúpme na Hospodinov vrch, do domu Jákobovho Boha, aby nás poučil o svojich cestách a my budeme kráčať po jeho chodníkoch. Veď zo Siona vyjde zákon, Hospodinovo slovo z Jeruzalema.On bude súdiť medzi národmi a naprávať mnohé kmene, takže si z mečov ukujú radlice, zo svojich kopijí vinárske nože. Národ proti národu nepozdvihne meč a už sa nebudú cvičiť v boji.Povstaň, Jákobov dom, kráčajme vo svetle Hospodina! Zavrhol si Jákobov dom, svoj ľud, lebo má plno veštcov; majú jasnovidcov ako Filištínci, spolčujú sa s potomkami cudzincov.Jeho krajina je plná striebra a zlata, nespočetné sú jeho poklady. Jeho krajina je plná koní, jeho vozom niet konca.Jeho krajina je plná modiel, klaňajú sa dielu svojich rúk, ktoré urobili ich prsty.Človek sa zohýna, každý sa klania, ale ty im neodpusti!

Katolícky preklad: Iz 2:2-9 Na konci dní bude upevnený vrch Pánovho domu na temene hôr a vyčnievať bude nad pahorky; i budú sa naň hrnúť všetky národy. Prídu mnohé kmene a povedia: „Hor sa, vystúpme na vrch Pánov, do domu Jakubovho Boha, nech nás poučí o svojich cestách a budeme kráčať jeho chodníkmi.“ Rozsudzovať bude medzi národmi a naprávať početné kmene, takže si z mečov ukujú radlá, zo svojich kopijí viničné nože. Národ proti národu nezdvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju. Hor sa, dom Jakubov, kráčajme vo svetle Pánovom! Veru, zavrhol si svoj ľud, dom Jakubov, lebo žijú podľa príkladu susedov: majú veštcov ako Filištínci a s potomkami cudzincov sa spolčujú. Jeho krajina je plná striebra a zlata a niet konca jeho pokladom. Jeho krajina je plná koní a niet konca jeho povozom. Jeho krajina je preplnená modlami, klaňajú sa dielu svojich rúk, ktoré urobili ich prsty: a kloní sa človek, korí sa každý. Nie, neodpusť im to!

Preklad Jeruzalemská biblia: Iz 2:2-9 Prídu časy, keď vrch, na ktorom stojí Jahveho chrám, bude vyvýšený nad ostatné vrchy, vypínať sa bude ponad všetky pohoria. Všetky národy sa budú hrnúť k nemu,prídu mnohé kmene a povedia: „Hor’ sa, vystúpme na Jahveho horu, do chrámu Jakubovho Boha, nech nás poučí, ako máme žiť, aby sme mohli kráčať po jeho cestách.“ Veď zo Siona pochádza pravé učenie a z Jeruzalema Jahveho slovo.Ona bude sudcom medzi ľuďmi, bude rozhodcom medzi početnými národmi. Oni polámu svoje meče a ukujú si z nich pluhy a svoje kopije premenia na kosy. Národ nezdvihne meč proti národu, nebudú sa už nacvičovať do vojny.Hor’ sa, Jakubov národ, kráčajme vo svetle Jahveho!Veru, zavrhol si svoj ľud, Jakubov dom, lebo oddávna sa hemží veštcami ako Filištínci a plný je detí cudzincov.Krajina je plná striebra a zlata, niet konca jej pokladom, krajina je plná koní, niet konca jej vozom.Krajina je plná modiel, klaňajú sa dielu svojich rúk, tomu, čo urobili svojimi prstami.Smrteľník sa sklonil, človek sa ponížil: nedvíhaj ho!

Evanjelický preklad: Iz 2:2-9 Slovo, ktoré Izaiáš, syn Ámócov, videl ako zjavenie o Judsku a Jeruzaleme. V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy, poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože; národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. Hor sa, dom Jákobov! Choďme v svetle Hospodinovom! Vskutku, zavrhol si svoj ľud, dom Jákobov; lebo majú plno čarodejníkov z Východu a veštcov ako Filištínci, s cudzincami si podávajú ruky. Jeho krajina je plná striebra a zlata a nekonečné sú jeho poklady. Jeho krajina je plná koní a jeho vozom konca niet. Jeho krajina je plná bôžikov, klaňajú sa dielu svojich rúk, tomu, čo ich prsty zhotovili. Preto zohne sa človek, zníži sa muž, ale Ty im neodpustíš.

Preklad Jozefa Roháčka: Iz 2:2-9 A stane sa v posledných dňoch, že bude pevne stáť vrch domu JeHoVaHovho hore na vrchu vrchov a bude vyvýšený nad brehy, a pohrnú sa k nemu všetky národy. A pojdú mnohí ľudia a povedia: Poďte a vyjdime hore na vrch JeHoVaHov, do domu Boha Jakobovho, a bude nás vyučovať niektorým zo svojich ciest, a budeme chodiť po jeho stezkách! Lebo zo Siona vyjde zákon a slovo JeHoVaHovo z Jeruzalema. A bude súdiť medzi národami a bude trestať mnohých ľudí. Skujú svoje meče v motyky a svoje kopie v srpy. Nepozdvihne národ proti národu meča, ani sa viacej nebudú učiť boju. Dome Jakobov,poďte a choďme v svetle JeHoVaHovom! Lebo si ta odvrhnul svoj ľud, dom Jakobov, pretože sú naplnení ohavnosťami od východu, planetária ako Filišíni a sdružujú sa s deťmi cudzozemcov. Jeho zem je naplnená striebrom a zlatom, takže nie je konca jeho pokladom; a jeho zem je naplnená koňmi, a nieto konca jeho vozom. A pritom je naplnená jeho zem modlami; klaňajú sa dielu svojich rúk, tomu, čo spravily ich vlastné prsty. A preto bude zohnutý prostý človek a ponížený aj slávny muž. Neodpusi im!

Preklad Miloša Pavlíka: Iz 2:2-9 A v posledku dní sa stane: Vrch domu Hospodina bude upevnený ako hlava vrchov, ktorá sa týči spomedzi pahrbkov, a všetky národy sa k nemu nahrnú, a mnohé národnosti pôjdu a budú vravieť: Poďte, nech môžeme vystúpiť k vrchu Hospodina, k domu Boha Jákóba, nech nás poúča o svojich cestách, nech chodíme jeho chodníkmi! Lebo z Cijjóna bude vychádzať zákon, áno, z Jerúsaléma slovo Hospodina; on bude rozsudzovať medzi národmi a dohovárať mnohým národnostiam, takže svoje meče prekujú na motyky a svoje kopije na vinárske nože; národ nebude na národ pozdvihovať meč a nie že sa ešte budú učiť boju. Dom Jákóba, poďte, nech chodíme v svetle Hospodina! Áno, zavrhol si svoj ľud, dom Jákóba, veď sú naplnení od východu a veštia ako Pelištím a tlieskajú medzi splodencami cudzozemcov, a jeho zem sa plní striebrom a zlatom a niet konca jeho pokladom, a jeho zem sa plní koňmi a niet konca jeho vozom, a jeho zem sa plní modlami, klaňajú sa výrobku jeho rúk, tomu, čo vyrobili jeho prsty; i skláňa sa jednoduchý a ponižuje sa vznešený; kiež im teda neodpúšťaš.

Preklad Nového sveta: Iz 2:2-9 A v konečnej časti dní sa stane, [že] vrch domu Jehovovho bude pevne založený nad vrcholkom vrchov a určite bude vyzdvihnutý nad pahorky; a budú k nemu prúdiť všetky národy. A mnoho ľudí istotne pôjde a povie: „Poďte, a vystúpme na Jehovov vrch, k domu Boha Jakobovho; a on nás bude poučovať o svojich cestách a budeme chodiť po jeho chodníkoch.“ Veď zo Siona vyjde zákon a Jehovovo slovo z Jeruzalema. A istotne bude konať súd medzi národmi a napraví záležitosti mnohých ľudí. A budú musieť prekovať svoje meče na radlice a svoje oštepy na záhradnícke nožnice. Národ nepozdvihne meč proti národu, ani sa už viac nebudú učiť vojne.Vy z Jakobovho domu, poďte, a choďme v Jehovovom svetle.Lebo si opustil svoj ľud, dom Jakoba. Pretože sa naplnili tým, čo je z Východu,a pestujú mágiu ako Filištínci, a rozhojňujú sa deťmi cudzincov. A ich krajina je naplnená striebrom a zlatom, a ich pokladom niet konca. A ich krajina je naplnená koňmi a ich dvojkolesovým vozom niet konca. A ich krajina je naplnená bezcennými bohmi. Klaňajú sa dielu niečích rúk, čo urobili prsty niekoho. A pozemský človek sa klania a muž sa ponižuje, a nemôžeš im odpustiť.

Píše sa to najprv o konci sveta, že budú všetky národy zhromaždené a potom sa píše, ako Boh zavrhol svoj ľud. Nie ho spasil, ale zavrhol! Tým ľudom sa myslí Izrael. A aby sme ďalej dobre chápali 25. kapitolu, tam už hovorí o svojom novozmluvnom ľude, že bude spasený.

 

 

Šiesty argument zástancov univerzalizmu:

Zástancovia univerzalizmu argumentujú, že aj apoštol Pavol univerzalizmus zastával:

Ekumenický preklad: Gal 3:28 Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi.

Katolícky preklad: Gal 3:28 Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gal 3:28 Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža ani ženy, lebo vy všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi.

Evanjelický preklad: Gal 3:28 Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný, nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi.

Preklad Jozefa Roháčka: Gal 3:28 Niet Žida ani Gréka; niet sluhu ani slobodného; niet muža ani ženy, lebo vy všetci ste jedno v Kristu Ježišovi.

Preklad Miloša Pavlíka: Gal 3:28 niet Žida ani Gréka, niet nevoľníka ani slobodného, niet mužského ani ženského pohlavia, lebo ste všetci v Kristu Ježišovi jeden.

Preklad Štefana Porúbčana: Gal 3:28 Už nejestvuje Žid ani Grék, nejestvuje otrok ani slobodný, nejestvuje muž ani žena, lebo všetci ste jeden (muž) v Kristu Ježišovi.

Preklad Bohuslava Košu: Gal 3:28 Niet už ani Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža ani ženy, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi.

Preklad Biblia LOGOS: Gal 3:28

Preklad Nového sveta: Gal 3:28 Niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža ani ženy; lebo všetci ste jedným človekom v spojení s Kristom Ježišom.

Preklad Nádej pre každého: Gal 3:28 Už nieto rozdielu medzi Židom a pohanom, otrokom a slobodným, mužom a ženou. Všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi.

Nuž, Pavol nepíše o spáse všetkých ľudí, ale o tom, že sme si všetci rovní. Čo dostatočne vyplíva z verša, ale pre istotu si pozrime aj kontext:

Ekumenický preklad: Gal 3:26-29 lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi.Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi.A ak ste Kristovi, ste Abrahámovo potomstvo a podľa prisľúbenia dedičia.

Katolícky preklad: Gal 3:26-29 Veď skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi. A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gal 3:26-29 Lebo ste všetci Božími synmi skrze vieru, v Kristovi Ježišovi.Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža ani ženy, lebo vy všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi.A keď tak patríte Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom, dedičmi podľa prisľúbenia.

Evanjelický preklad: Gal 3:26-29 Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný, nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi. A ak ste Kristovi, ste potomci Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia.

Preklad Jozefa Roháčka: Gal 3:26-29 Lebo všetci sme synmi Božími skrze vieru v Kristu Ježišovi. Lebo všetci, ktorí ste ponorení do Krista, Krista ste obliekli. Niet Žida ani Gréka; niet sluhu ani slobodného; niet muža ani ženy, lebo vy všetci ste jedno v Kristu Ježišovi. A jestli ste vy Kristovi, tedy ste semenom Abrahámovým a podľa zasľúbenia dedičmi.

Preklad Miloša Pavlíka: Gal 3:26-29 Veď ste všetci skrze vieru v Krista Ježiša Boží synovia; áno, koľkí ste boli pokrstení pre Krista, odiali ste sa Kristom; niet Žida ani Gréka, niet nevoľníka ani slobodného, niet mužského ani ženského pohlavia, lebo ste všetci v Kristu Ježišovi jeden. No ak ste vy Kristovi, potom ste Abrahámovo semeno, dedičia podľa prísľubu.

Preklad Štefana Porúbčana: Gal 3:26-29 Veď skrze vieru v Ježiša Krista všetci ste synmi Božími. Všetci, ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Už nejestvuje Žid ani Grék, nejestvuje otrok ani slobodný, nejestvuje muž ani žena, lebo všetci ste jeden (muž) v Kristu Ježišovi. A keďže ste Kristovi, ste aj semeno Abrahámovo, dedičia podľa prisľúbenia.

Preklad Bohuslava Košu: Gal 3:26-29 Veď všetci ste synmi Božími vierou v Ježiša Krista. Všetci totiž, ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Niet už ani Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža ani ženy, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. A keďže ste Kristovi, ste teda semenom Abrahámovým, dedičmi podľa zasľúbenia.

Preklad Biblia LOGOS: Gal 3:26-29

Preklad Nového sveta: Gal 3:26-29 Veď všetci ste Božími synmi prostredníctvom viery v Krista Ježiša. Preto vy všetci, ktorí ste boli pokrstení v Krista,ste si obliekli Krista. Niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža ani ženy; lebo všetci ste jedným človekom v spojení s Kristom Ježišom. Navyše, ak patríte Kristovi, ste naozaj Abrahámovým semenom, dedičmi sľubu.

Preklad Nádej pre každého: Gal 3:26-29 pretože v Kristovi sme sa stali deťmi Božími. Všetci, ktorí ste v krste vyznali svoju vieru v Krista, ste s ním spojení. Už nieto rozdielu medzi Židom a pohanom, otrokom a slobodným, mužom a ženou. Všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. A tak, ak ste Kristovi, ste aj ozajstnými potomkami Abraháma a všetky Božie zasľúbenia, dané Abrahámovi, patria aj vám.

Dedičmi Abrahámovho prisľúbenia sú tu spomínaní len tí, čo boli pokrstení, teda uverili v Krista. Nepíše sa tu univerzálna spása všetkých ľudí!

 

 

Siedmy argument zástancov univerzalizmu:

Ekumenický preklad: 1 Pt 3:18-20 Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v Duchu.V ňom šiel kázať aj duchom vo väzení.Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Noacha, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody iba niekoľkí, celkovo osem ľudí.

Katolícky preklad: 1 Pt 3:18-20 Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený. V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení. Oni kedysi veriť nechceli keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, celkom osem ľudí.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Pt 3:18-20 Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený.V ňom odišiel a kázal uväzneným duchom.Oni kedysi veriť odopreli, keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa stavala archa, v ktorej sa zachránili z vody len niekoľkí, celkom osem duší.

Evanjelický preklad: 1 Pt 3:18-20 Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Telesne bol usmrtený, ale oživený Duchom, v ktorom zostúpil a kázal väzneným duchom, neposlušným kedysi, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Nóacha, staviteľa korábu, do ktorého vošlo a vodou sa zachránilo niekoľko, to jest osem, duší.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Pt 3:18-20 Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriechy, spravedlivý za nespravedlivých, aby nás priviedol k Bohu, usmrtený telom, ale oživený Duchom, (v ktorom aj odíduc kázal duchom v žalári, ktorí kedysi neposlúchali, keď raz vyčkávala Božia zhovievavosť za dní Noeho, keď sa staväl koráb, v ktorom bolo málo, to jest osem duší zachránených vodou),

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Pt 3:18-20 veď aj Kristus raz trpel vzhľadom na hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu; bol síce usmrtený čo do mäsa, no oživený čo do Ducha, v ktorom sa aj bol pobral a kázal duchom, ktorí sú vo väzení, pretože si kedysi nedali povedať, keď Božia zhovievavosť sústredene vyčkávala v dňoch Nóeho, zakiaľ bola zriaďovaná schrana, do ktorej málo, to jest osem, duší bolo uvedené do úplného bezpečia cez vodu.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Pt 3:18-20 Aj Kristus raz navždy zomrel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Telom zomrel, ale duchom ožil. Tak aj išiel a hlásal duchom vo väzení. Tí kedysi neboli poslušní, keď (na nich) čakala Božia zhovievavosť za čias Noemových, keď sa staval koráb – v ktorom sa zachránilo cez vodu (potopy) len málo, to jest osem osôb.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Pt 3:18-20 Veď aj Kristus raz vytrpel smrť za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu. Telom bol usmrtený, ale oživený Duchom, v ktorom aj odišiel a kázal duchom vo väzení. Tí kedysi nechceli uveriť a poslúchnuť, keď zhovievavosť Božia vyčkávala za dní Noemových, keď sa staval koráb, v ktorom sa zachránilo vodou len málo, to jest osem duší.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Pt 3:18-20

Preklad Nového sveta: 1 Pt 3:18-20 Veď aj Kristus zomrel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás viedol k Bohu, [on], ktorý bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. V tomto [stave] aj odišiel a zvestoval duchom vo väzení,ktorí boli kedysi neposlušní, keď Božia trpezlivosť čakala v Noachových dňoch, kým stavali koráb, v ktorom bolo niekoľko ľudí, totiž osem duší, bezpečne prenesených cez vodu.

Preklad Nádej pre každého: 1 Pt 3:18-20 Veď Kristus tiež trpel. Sám bez viny zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu. A ten istý Duch ho viedol, aby kázal duchom vo väzení, duchom tých, ktorí kedysi dávno za dní Noemových odmietli poslúchnuť jeho varovanie a výzvy, aby zmenili svoj život a poslúchali Boha. Boh trpezlivo čakal, kým Noe dostaval koráb, predsa však iba osem ľudí bolo zachránených pred vodou.

Podľa zástancov univerzalizmu, tu sa spomína, že aj po smrti môžeme prijať evanjelium a byť spasení. Ak niekto za života neuveril, tak po smrti môže, tým pádom môžu byť takto všetci spasení.

Pozrime sa, prečo došlo k potope:

Ekumenický preklad: Gn 6:1-7 Keď sa ľudia začali rozmnožovať na zemi a rodili sa im dcéry,Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú krásne, vzali si z nich za manželky tie, ktoré si vybrali.Hospodin povedal: Môj duch nezostane večne v človekovi, lebo je telo; jeho vek bude stodvadsať rokov.V tom čase i neskôr, keď sa Boží synovia stýkali s ľudskými dcérami a tie im rodili, vznikali na zemi obri, tí slávni muži dávnych čias.Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu.Hospodin oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť.Hospodin povedal: Človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme; počnúc človekom až po dobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril.

Katolícky preklad: Gn 6:1-7 Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry, Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, koľko len chceli. A Pán povedal: „Môj duch neostane dlho v ľuďoch (pre ich poblúdenie), lebo sú len telo. Ich dní bude iba stodvadsať rokov.“ V tom čase boli na zemi obri ba aj neskôr, a keď Boží synovia obcovali s ľudskými dcérami, ony im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni mužovia. Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé, Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal: „Vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril: človeka i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 6:1-7 Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj dcéry,Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili.Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku naveky, lebo on je len telo; a žiť bude stodvadsať rokov.V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským dcéram a ony im rodili, boli obrami na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna.Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé,Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce.I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil.

Evanjelický preklad: Gn 6:1-7 Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj dcéry, Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku naveky, lebo on je len telo; a žiť bude stodvadsať rokov. V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským dcéram a ony im rodili, boli obrami na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna. Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce. I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 6:1-7 A stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme, a narodily sa im dcéry, že videli synovia Boží ľudské dcéry, že sú krásne, a brali si ženy zo všetkých, ktoré si volili. A JeHoVaH riekol: Nebude sa môj Duch prieť s človekom na veky v jeho blúdení; je telo, a bude jeho dní sto dvadsať rokov. V tých dňoch boli obrovia na zemi, a tiež i potom, keď vchádzali synovia Boží k ľudským dcéram a rodily im. To boli tí siláci, ktorí sú od veku mužmi povestného mena. A JeHoVaH videl, že sa množí zlosť človeka na zemi, a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. A JeHoVaH ľutoval, že učinil človeka na zemi, a mal bolesť vo svojom srdci. A JeHoVaH riekol: Zahladím človeka, ktorého som stvoril, s tvári zeme, zahladím všetko od človeka až do hoväda, až do zemeplazu a až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 6:1-7 A keď sa ľudstvo na tvári pôdy začalo množiť a narodili sa im dcéry, stalo sa, že dcéry ľudí videli Boží synovia, že ony sú pekné, i brali si zo všetkých, ktoré si vyvoľovali, za ženy. A Hospodin povedal: Môj Duch sa s ľudstvom nebude navždy prieť, veď aj ono predsa je mäso; i bude jeho dní sto a dvadsať rokov. V oných dňoch boli na zemi obri, a tak aj potom, čo Boží synovia vchádzali k dcéram ľudí a ony im rodili. Toto sú siláci, ktorí odvždy boli vychýrení muži. A Hospodin pozoroval, že sa zloba ľudstva na zemi rozmnožila a že každá predstava myšlienok jeho srdca každý deň bola vonkoncom zlá; i boloHospodinovi ľúto, že ľudstvo na zemi zriadil, i rmútil sa v svojom srdci. A Hospodin povedal: Ľudstvo, ktoré som stvoril, musím z povrchu tváre pôdy vyhladiť, od ľudí po dobytok, po plazivé tvorstvo a po letúnstvo nebies, lebo mi je ľúto, že som ich spravil.

Preklad Nového sveta: Gn 6:1-7 A keď začalo pribúdať ľudí na povrchu zeme a rodili sa im dcéry, stalo sa, že si synovia [pravého] Boha všímali ľudské dcéry, že sú vzhľadné; a brali si za manželky všetky, ktoré si vyvolili. Potom Jehova povedal: „Môj duch nebude pôsobiť voči človekovi na neurčito, lebo on je len telo. Preto jeho dni dosiahnu stodvadsať rokov.“V tých dňoch boli na zemi Nefilim, a tiež potom, keď synovia [pravého] Boha mávali pomer s ľudskými dcérami a tie im rodili synov; boli to tí mocní, ktorí boli oddávna preslávení muži. Tu videl Jehova, že zlo človeka na zemi je obzvlášť veľké a že každý sklon myšlienok jeho srdca je po celý čas len zlý. A Jehova pocítil ľútosť, že urobil na zemi ľudí, a v srdci ho zabolelo. Tak povedal Jehova: „Zotriem z povrchu zeme ľudí, ktorých som stvoril, od človeka až po domáce zviera, po pohybujúceho sa živočícha a po nebeského lietajúceho tvora, lebo ľutujem, že som ich urobil.“

Vidíme tu, že boli na zemi ľudia, a nejaké bytosti zvané Boží synovia obcovali s ľudskými dcérami a rodili im obrov. Títo Boží synovia neboli ľudia ako vyplýva z kontextu, lebo ľudia muži a ženy rodili deti spolu už od počiatku inak by vymreli. Ďalej sa tu spomínajú obri, ktorí boli hrdinovia dávnych čias (zrejme preto lebo mali nadľudskú silu) a títo obri boli splodení týmito Božími synmi. Ak by boli teda ľudia tak by aj ich potomkovia boli iba obyčajní ľudia. Títo Boží synovia neboli Boží, v zmysle, že ich Boh splodil (pretože vieme, že mal iba jedného syna a to Ježiša Krista), ale že sú z neba. Neboli to ľudia, ani zvieratá. Boli to buď anjeli, alebo nejaké iné bytosti v nebi, ktorým sa zapáčili ľudské ženy. Skoré židovské interpretácie, nekánonické spisy sú jednomyseľné, keď sú v otázke padlí anjeli "synovia Boží" spomenutí pri potope.

V Starom Zákone sa výraz "synovia Boží" vždy vzťahoval na anjelov:

Ekumenický preklad: Jób 1:6 Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj satan.

Jób 2:1 Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj satan, aby sa ukázal Hospodinovi.

Katolícky preklad: Jób 1:6 Tu v ktorýsi deň prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. S nimi prišiel aj satan.

Jób 2:1 Tu v ktorýsi deň zasa prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. S nimi prišiel aj satan a postavil sa pred Pána.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jób 1:6 Istého dňa, keď Boží synovia prišli predstaviť sa Jahvemu, aj Satan predstúpil s nimi.

Jób 2:1 Istého dňa, keď Boží synovia zasa predstúpili pred Jahveho, aj Satan prišiel s nimi.

Evanjelický preklad: Jób 1:6 Istého dňa, keď sa synovia Boží prišli postaviť pred Hospodina, prišiel medzi nich aj Satan.

Jób 2:1 Istého dňa, keď prišli synovia Boží postaviť sa pred Hospodina, prišiel aj Satan medzi nich, aby sa postavil pred Hospodina.

Preklad Jozefa Roháčka: Jób 1:6 A stalo sa jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred JeHoVaHom, že prišiel medzi nimi aj Satan.

Jób 2:1 A zase sa stalo jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred JeHoVaHom, že prišiel medzi nimi aj Satan, aby sa postavil pred JeHoVaHom.

Preklad Miloša Pavlíka: Jób 1:6 A nastal deň, keď Boží synovia prišli postaviť sa pred Hospodina; a prišiel medzi nich aj Satan;

Jób 2:1 A nastal deň, keď Boží synovia prišli postaviť sa pred Hospodina; a prišiel medzi nich aj Satan pred Hospodina sa postaviť.

Preklad Nového sveta: Jób 1:6 A nadišiel deň, keď synovia [pravého] Boha vstúpili, aby zaujali svoje postavenie pred Jehovom, a aj Satan vošiel medzi nich.

Jób 2:1 Potom nadišiel deň, keď synovia [pravého] Boha vstúpili, aby zaujali svoje postavenie pred Jehovom, a aj Satan vošiel medzi nich, aby zaujal postavenie pred Jehovom.

Sú to padlí anjeli (Izaiáš 14; Ezechiel 28), ktorí nasledovali Satana, ktorý tiež bol padlý anjel.

Ekumenický preklad: Zjv 12:9 Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli.

Katolícky preklad: Zjv 12:9 A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli.

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 12:9 Zvrhnutý bol ten veľký Drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, čo zvádzal celý svet. Zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli.

Evanjelický preklad: Zjv 12:9 Veľký drak, starý had, nazývaný diablom a satanom, zvodca celého sveta, zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli s ním.

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 12:9 A svrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; svrhnutý bol na zem, a jeho anjeli boli svrhnutí s ním.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 12:9 i bol ten veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, ktorý zvádza celý obývaný svet, zhodený, bol zhodený na zem, a s ním boli zhodení jeho anjeli.

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 12:9 Vtedy bol zvrhnutý na zem veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého sveta, a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním.

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 12:9 A zvrhnutý bol veľký drak, starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, zvodca celého osídleného sveta; bol zvrhnutý na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním.

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 12:9

Preklad Nového sveta: Zjv 12:9 Preto bol zvrhnutý veľký drak, ten prahad, ktorý sa nazýva DiabolSatan, ktorý zvádza celú obývanú zem; bol zvrhnutý na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním.

Preklad Nádej pre každého: Zjv 12:9 Veľký drak, to je ten dávny had, ktorý sa volá diabol a satan, ktorý zvádza celý svet, bol zvrhnutý na zem a s ním aj jeho anjeli.

(Pozn.: Ja Zjavenie Jána neuznávam ako kánonickú knihu – viď oblasť Biblistika – ale to nijako nemení fakt, že to boli padlí anjeli.)

Aj keď sú anjeli duchovné bytosti (viď. Hebr 1:14), oni sa môžu zjaviť v ľudskej podobe – vo fyzickej podobe (napr.: Mk 16:5). Ľudia Sodomy a Gomory chceli mať pohlavný styk s dvomi anjelmi, ktorí boli u Lóta:

Ekumenický preklad: Gn 19:1,5 Keď podvečer prichádzali dvaja anjeli do Sodomy, Lót sedel v mestskej bráne. Len čo ich zazrel, vstal a šiel im v ústrety. Poklonil sa im až po zem

...

Zavolali si Lóta a pýtali sa ho: Kde sú tí muži, čo tejto noci prišli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme s nimi obcovali.

Katolícky preklad: Gn 19:1,5 Keď dvaja anjeli došli do Sodomy, Lot sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lot uvidel, vstal a šiel im oproti. Poklonil sa tvárou k zemi

...

vyvolali Lota a povedali mu: „Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 19:1,5 Keď obidvaja anjeli prišli večer do Sodomy, Lot sedel v bráne mesta. Len čo ich Lot uvidel, šiel im v ústrety, poklonil sa tvárou k zemi,

...

Zavolali Lota a povedali mu: „Kde sú tí muži, ktorí tejto noci prišli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme ich poznali.“

Evanjelický preklad: Gn 19:1,5 Keď dvaja anjeli prišli večer do Sodomy, Lót sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lót uzrel, vstal a šiel im v ústrety; poklonil sa tvárou k zemi

...

Zavolali na Lóta a povedali: Kde sú mužovia, ktorí tejto noci vošli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme ich poznali.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 19:1,5 A dvaja anjeli prišli do Sodomy večer. A Lot sedel v bráne Sodomy. A Lot uvidiac ich vstal a pošiel im oproti a poklonil sa tvárou k zemi.

...

A volali na Lota a vraveli mu: Kde sú tí mužovia, ktorí prišli k tebe tejto noci? Vyveď ich k nám, aby sme ich poznali!

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 19:1,5 Azda večeraprišli do Sodomy dvaja anjeli, a v bráne Sodomy sedel Lót. A Lót ich uvidel, i vstal im v ústrety a poklonil sa, obličaj k zemi,

...

 

i volali na Lóta a vraveli mu: Kde sú tí muži, ktorí k tebe vošli tejto noci? Vyveď ich k nám, nech ich môžeme spoznať.

Preklad Nového sveta: Gn 19:1,5 Večer prišli dvaja anjeli do Sodomy a Lót sedel v sodomskej bráne. Keď ich Lót zbadal, vstal, aby im šiel v ústrety, a poklonil sa tvárou k zemi.

...

A vyvolávali na Lóta a hovorili mu: „Kde sú tí muži, ktorí vošli k tebe dnes večer? Vyveď nám ich, aby sme mali s nimi styk.“

Je možné, že anjeli sú schopní prebrať ľudskú podobu až do bodu, kedy kopírujú ľudskú sexualitu a pravdepodobne i reprodukciu.

Keďže neboli ľudia, nepodliehali ani ľudskej smrti. Preto sa nespomína, že by ich potopa zabila. Boli vo väzení. A týmto prišiel Ježiš hlásať evanjelium, týmto zlým duchom, aby boli súdení ako ľudia v posledný deň! Týchto zlých duchov aj vyháňal počas svojho života:

Ekumenický preklad: Mt 8:16 Keď sa zvečerilo, priniesli mu mnohých posadnutých démonmi. On slovom vyhnal duchov a uzdravil všetkých trpiacich,

Katolícky preklad: Mt 8:16 Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých,

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 8:16 Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on vyháňal duchov jedným slovom a uzdravoval všetkých chorých,

Evanjelický preklad: Mt 8:16 Keď sa zvečerilo, prinášali k Nemu mnohých démonmi posadnutých; i vyháňal duchov slovom a uzdravoval všetkých chorých.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 8:16 A keď bol večer, priviedli mu mnohých posadlých démonami, a on slovom vyhnal nečistých duchov a všetkých, ktorí sa zle mali, uzdravil,

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 8:16 A keď nastal večer, poprivádzali mu mnoho ovládaných démonmi, i povyháňal tých duchov slovom a pouzdravoval všetkých, ktorí sa mali zle,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 8:16 A keď sa zvečerilo, priniesli mu mnohých posadnutých. I vyháňal slovom (zlých) duchov a všetkých chorých uzdravil.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 8:16 A keď nastal večer, priniesli k nemu mnohých démonmi posadnutých. I vyhnal slovom duchov a uzdravil všetkých chorých,

Preklad Biblia LOGOS: Mt 8:16 Keď nastal večer, priviedli k nemu mnohých démonizovaných; a on vyhnal duchov slovom a všetkých chorých uzdravil,

Preklad Nového sveta: Mt 8:16 Ale keď nadišiel večer, ľudia k nemu priviedli mnohých posadnutých démonmi; a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých, ktorým bolo zle,

Preklad Nádej pre každého: Mt 8:16 Večer priviedli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi. Jediným slovom vyhnal z nich zlých duchov a všetkých chorých uzdravil.

Prečo tými duchmi nie sú myslení mŕtvi ľudia? Pretože:

1. Boh nevdýchol nás do tela, ale vdýchol dych života (nášho ducha) do nášho tela a vznikli sme my (Viď tému Podstata človeka). Preto to nemôžu duchovia v žalári byť "my", ale tí zlý duchovia, ktorým skončila existencia tu na Zemi a boli uväznení.

2. Nikde vo Svätom Písme sa nepíše, že sme väznení vo väzení, v žalári, v putách, v reťaziach, alebo niečo podobné. Toto sa vždy vzťahuje len na zlých duchov/padlých anjelov:

Ekumenický preklad: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale ich uvrhol spútaných do temnoty podsvetia, aby tam boli strážení, až pokým nepredstúpia pred súd.

Katolícky preklad: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do súdu.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, ktorí zhrešili, ale zvrhol ich do Tartaru a vydal priepastiam temnôt a dal ich strážiť až do súdu.

Evanjelický preklad: 2 Pt 2:4 Lebo Boh neodpustil ani anjelom, ktorí zhrešili, ale uvrhol ich do podsvetia a v reťaziach temna ich dal strážiť až do súdu.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Pt 2:4 Lebo ak Bôh neušetril anjelov, ktorí zhrešili, ale ich v reťaziach mrákoty uvrhnul do podsvetného žalára a strážených vydal súdu

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Pt 2:4 Áno, ak Boh neušetril anjelov, ktorí zhrešili, lež ich uvrhol do najhlbšej priepasti tmy a odovzdal povrazom chmúrnosti, žeby boli strážení na súd,

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, ktorí zhrešili, ale ich zvrhol do podsvetia a zavrel ich do temných dutín, aby ich (tam) strážili až do súdu.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, ktorí zhrešili, ale zvrhol ich do najhlbšej priepasti a v reťaziach temna dal ich strážiť až do súdu.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Pt 2:4

Preklad Nového sveta: 2 Pt 2:4 Skutočne, ak Boh neupustil od potrestania anjelov, ktorí zhrešili, ale vhodiac ich do tartaru, priviedol ich do jám hustej tmy, aby ich zachoval pre súd;

Preklad Nádej pre každého: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, čo proti nemu zhrešili, ale zvrhol ich do temného väzenia, kde čakajú na deň súdu.

Niektorí ešte sú na našej Zemi, ale väčšina je už v tom väzení. Duše mŕtvych v Starom Zákone idú do "šeolu", čo je to isté slovo, ako v Novom Zákone "hádes". Ale viac o mieste prechodného stavu budem rozoberať v inej časti.

3. Hovorí sa tu o duchoch, ktorí boli tu na Zemi pred potopou. Ak by sa nimi mysleli ľudia, tak prečo sa evanjelium nešírilo aj medzi tými, ktorí umreli v čase od potopy po Ježiša? Ak sa však nimi myslia padlí anjeli, tak tí boli vyhnaní od Boha ešte pred potopou a boli vyhnaní na Zem a boli niektorí uväznení.

 

 

Ôsmy argument zástancov univerzalizmu:

Ekumenický preklad: 1 Pt 4:6 Veď preto sa zvestovalo evanjelium aj mŕtvym, aby boli u Boha živí v Duchu, hoci boli za svojho života ako ľudia súdení.

Katolícky preklad: 1 Pt 4:6 Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli odsúdení podľa ľudí v tele, a žili podľa Boha v Duchu.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Pt 4:6 Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby, hoci boli súdení ako ľudia v tele, žili podľa Boha v Duchu.

Evanjelický preklad: 1 Pt 4:6 Lebo preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli súdení síce po ľudsky, v tele, ale aby žili Duchom podľa Boha.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Pt 4:6 Lebo nato sa i mŕtvym kázalo evanjelium, aby boli súdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v duchu.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Pt 4:6 Veď na to bola blahá zvesť hlásaná aj mŕtvym, aby síce po stránke ľudskej čo do mäsa boli súdení, no po stránke Božej čo do Ducha žili.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Pt 4:6 Preto Posolstvo bolo hlásané aj mŕtvym, aby, hoci ako ľudia boli odsúdení podľa tela, podľa ducha žili Božím životom.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Pt 4:6 Veď preto bola radostná zvesť hlásaná aj mŕtvym, aby boli odsúdení síce po ľudsky podľa tela, ale aby žili Duchom podľa Boha.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Pt 4:6

Preklad Nového sveta: 1 Pt 4:6 Veď preto bolo dobré posolstvo oznámené aj mŕtvym, aby boli súdení, pokiaľ ide o telo, z ľudského hľadiska, ale [aby] žili, pokiaľ ide o ducha, z Božieho hľadiska.

Preklad Nádej pre každého: 1 Pt 4:6 Preto bolo evanjelium zvestované aj mŕtvym, ktorých za ich života ľudia povrchným hodnotením odsúdili, avšak Boh, ktorý súdi podľa ducha, ich odmení večným životom.

Tento výrok podľa univerzalistov svedčí o tom, že aj po smrti môžeme uveriť. Ale to je zlé chápanie. Výrok na prvý pohľad je nelogický. Hovorí sa tu najprv o tom, aby boli mŕtvi odsúdení a potom, aby títo mŕtvi odsúdení žili v Duchu. Vysvetlenie je ale jednoduché. Týmto mŕtvym sa nezvestovalo evanjelium preto, aby sa mohli kajať a uveriť, ale preto, aby boli odsúdení a nemohli namietať, že nepočuli o Ježišovi! Nepíše sa tam, že aby boli odsúdení podľa ľudí v tele ak neuveria. A čo znamená to a žili podľa Boha v Duchu? Výrok nám nehovorí o tom, že niekto môže po smrti uveriť, ale že tí, čo zomreli pred Kristom, bolo zvestované evanjelium, aby boli buď odsúdení a nemohli sa vyhovárať, alebo tí, čo zo Starozákonnej doby si Boh vyvolil, im bolo oznámené, že budú spasení.

 

 

Deviaty argument zástancov univerzalizmu:

Ekumenický preklad: 1 Kor 15:29 Aký by ináč malo zmysel to, že sa podaktorí dávajú krstiť za mŕtvych? Ak pre mŕtvych niet vôbec vzkriesenia, prečo sa dávajú za nich krstiť?

Katolícky preklad: 1 Kor 15:29 Ale čo potom robia tí, čo sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nevstávajú, načo sa dávajú krstiť za nich?

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 15:29 Inak čo získajú tí, ktorí sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nebývajú vzkriesení, načo sa dávajú krstiť za nich?

Evanjelický preklad: 1 Kor 15:29 Ináč čo robia tí, ktorí sa dávajú krstiť miesto mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nie sú kriesení, načo sa dávajú krstiť miesto nich?

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 15:29 Lebo veď ináče čo urobia tí, ktorí sa dávajú ponoriť za mŕtvych, ak len vôbec mŕtvi nevstávajú z mŕtvych? Načo sa aj potom dávajú ponoriť za nich?

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 15:29 Čo potom budú robiť tí, ktorí sa dávajú krstiť za mŕtvych, ak sa mŕtvi vôbec nekriesiaj? Čo sa za nich aj dávajú krstiť?

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 15:29 Čo potom robia tí, ktorí sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nevstávajú, načo sa za nich dávajú krstiť?

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 15:29 Veď čo potom urobia tí, ktorí sa dávajú krstiť miesto mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nevstávajú, načo sa dávajú krstiť miesto nich?

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 15:29

Preklad Nového sveta: 1 Kor 15:29 Ináč čo budú robiť tí, ktorí sú krstení preto, aby [boli] mŕtvi? Ak mŕtvi vôbec nemajú byť vzkriesení, prečo sú tiež krstení, aby [boli] takými?

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 15:29 Ale ak by nebolo vzkriesenia z mŕtvych, aký by potom malo zmysel, keď sa niektorí dávajú krstiť za mŕtvych?

Výklad tohto miesta je naozaj ťažký a existuje veľa vysvetlení. No určite sa tým nemyslí, aby sme sa krstili za mŕtvych, aby všetci boli spasení, ako tvrdia niektorí univerzalisti.

Navrhnuté vysvetlenia sa dajú zhrnúť takto:

1. Asi najmenej pravdepodobné riešenie je, že sa daná veta dá preložiť aj inak. Ak preložíme danú predložku ináč, dostaneme "krst s pohľadom na mŕtvych","krst kvôli mŕtvym". Zmysel by bol, že niekto sa dá pokrstiť, aby sa stretol so svojimi zosnulými v nebi. Nedostatkom tohto vysvetlenia je, že sa kladie príliš veľký dôraz na jedinú predložku a prekladá sa trochu nezvyčajne.
2. Trochu pravdepodobnejšie vysvetlenie je, že "mŕtvi" sú metaforou pre veriacich, ktorí prijímajú krst. Krstené sú ich mŕtve telá. Ľudia pred krstom sú pripodobnení k mŕtvym telám. Takéto vysvetlenie zastávali aj niektorí cirkevní otcovia. Vysvetľuje sa použitie 3. osoby (odkaz na tých, ktorí sú krstení). Je tu aj zhoda s Pavlovou teológiou: "byť mŕtvy" je stav pred znovuzrodením:

Ekumenický preklad: Ef 2:5 keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás s Kristom — milosťou ste spasení! —

Katolícky preklad: Ef 2:5 hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení –

Preklad Jeruzalemská biblia: Ef 2:5 keď sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení –

Evanjelický preklad: Ef 2:5 obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach - veď milosťou ste spasení! -

Preklad Jozefa Roháčka: Ef 2:5 aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení -

Preklad Miloša Pavlíka: Ef 2:5 nás, keď sme tiež boli mŕtvi v previneniach, s Kristom oživil (ste milosťou zachránení),

Preklad Štefana Porúbčana: Ef 2:5 nás, ktorí sme boli mŕtvi svojimi priestupkami, oživil spolu s Kristom. Milosťou ste teda spasení.

Preklad Bohuslava Košu: Ef 2:5 keď sme aj boli mŕtvi v priestupkoch, oživil nás s Kristom, – milosťou ste spasení –

Preklad Biblia LOGOS: Ef 2:5

Preklad Nového sveta: Ef 2:5 oživil nás spolu s Kristom, i keď sme boli mŕtvi v priestupkoch – boli sme zachránení nezaslúženou láskavosťou –

Preklad Nádej pre každého: Ef 2:5 Pre naše hriechy boli sme v Božích očiach mŕtvi. A predsa nás tak veľmi miloval, že spolu s Kristom nám daroval nový život -- spasení ste jedine z Božej milosti.

Podobne tiež verše Rim 6:3-14, Ef 2:1, Kol 2:13. A je tu aj zhoda s kontextom 1 Kor 15.

3. Asi najpopulárnejšie vysvetlenie je doslovné, že ide o zástupný krst za mŕtvych. Z celého Písma však vieme, že Boh jedná s človekom osobne a i súd, ktorý čaká každého z nás, bude veľmi osobný zoči voči Bohu. Očakávať, že niekto za nás vybaví spasenie je nezmysel. Pavol sa na tomto mieste k zástupnému krstu za mŕtvych nevyjadruje ani v kladnom ani v zápornom zmysle, uvádza túto praktiku v súvislosti s argumentáciou proti tým, ktorí neveria v zmŕtvychvstanie:

Ekumenický preklad: 1 Kor 15:12-19 Keď sa teda hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás hovoria, že niet zmŕtvychvstania?Veď ak niet zmŕtvychvstania, ani Kristus nebol vzkriesený.Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera.Tak by sa zistilo, že sme falošní Boží svedkovia, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú z mŕtvych.Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený.Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera — ešte vždy ste vo svojich hriechoch.A tak by zahynuli aj tí, čo zosnuli v Kristovi.Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí.

Katolícky preklad: 1 Kor 15:12-19 Ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, akože niektorí z vás hovoria, že zmŕtvychvstania niet? Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený. Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. A potom sa zistí, že sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú. Lebo ak mŕtvi nevstávajú, nevstal ani Kristus. A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení. Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 15:12-19 Ak my hlásame, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, ako niektorí z vás môžu hovoriť, že vzkriesenia mŕtvych niet?Ak niet vzkriesenia mŕtvych, ani Kristus nebol vzkriesený.Ale ak Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše ohlasovanie a márna je vaša viera.Boli by sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nie sú vzkriesení.Lebo ak mŕtvi nie sú vzkriesení, nie je vzkriesený ani Kristus.A keď Kristus nebol vzkriesený, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch.Potom aj tí, čo zosnuli ako veriaci v Krista, sú stratení.Ak nám Kristus dal nádej iba pre tento život, sme najúbohejší zo všetkých ľudí.

Evanjelický preklad: 1 Kor 15:12-19 Keď teda kážeme o Kristovi, že bol vzkriesený, ako je to, že niektorí z vás hovoria: Nieto zmŕtvychvstania? Veď ak nieto zmŕtvychvstania, ani Kristus nebol vzkriesený. A ak Kristus nebol vzkriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera. Tak potom nachádzame sa tu aj ako falošní svedkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak totiž mŕtvi nie sú kriesení z mŕtvych. Lebo ak mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený, ale ak Kristus nebol vzkriesený, daromná je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A vtedy zahynuli aj tí, čo umreli v Kristovi. Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 15:12-19 Ale ak sa káže o Kristovi, že vstal z mŕtvych, akože potom hovoria niektorí medzi vami, že nieto zmŕtvychvstania? Ale ak nie je zmŕtvychvstania, vtedy ani Kristus nevstal z mŕtvych. No, ak Kristus nevstal z mŕtvych, tak je márna i naša kázeň, a márna je i vaša viera. A potom sme najdení tiež ako falošní svedkovia Boží, pretože sme svedčili proti Bohu, že totiž vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak tedy mŕtvi nevstávajú z mŕtvych. Lebo ak mŕtvi nevstávajú z mŕtvych, ani Kristus nevstal z mŕtvych, a jestli Kristus nevstal z mŕtvych, márna ja vaša viera, ešte ste vo svojich hriechoch. A tak aj tí, ktorí zosnuli v Kristovi, zahynuli. Ak len v tomto živote nadejeme sa na Krista, vtedy sme biednejší od všetkých ľudí.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 15:12-19 Nuž, ak sa káže o Kristovi, že je spomedzi mŕtvych vzkriesený, ako to, že ktorísi medzi vami vravia, že opätovného vstania niet? Veď ak niet opätovného vstania, nie je ani Kristus vzkriesený, no ak nie je Kristus vzkriesený, potom je aj naša kázeň bezobsažná a bezobsažná je aj vaša viera; a tiež sa zisťuje, že sme lživí Boží svedkovia, pretože sme o Bohu svedčili, že Krista vzkriesil, ale ho nevzkriesil, ak sa totiž, pravda, mŕtvi nekriesia – áno, ak sa mŕtvi nekriesia, nie je ani Kristus vzkriesený, no ak nie je Kristus vzkriesený, je vaša viera ničotná, ešte ste v svojich hriechoch. Potom aj tí, ktorí zosnuli v Kristovi, zahynuli; ak máme v Kristovi nádej jedine v tomto živote, sme poľutovaniahodnejší od všetkých ľudí.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 15:12-19 Keď teda kážeme o Kristovi, že vstal z mŕtvych, akože niektorí medzi vami hovoria, že nieto vzkriesenia mŕtvych? Veď ak nieto vzkriesenia z mŕtvych, ani Kristus nevstal (z mŕtvych)! A ak Kristus nevstal (z mŕtvych), márne je naše kázanie, márna je aj vaša viera. Zistilo b sa, že sme falošní svedkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak totiž mŕtvi nevstávajú. Ak mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nevstal z mŕtvych. A ak Kristus nevstal z mŕtvych, márna je vaša viera, lebo ste vždy vo svojich hriechov! Vtedy aj tí, čo v Kristovi zosnuli, zahynuli. A ak len v tomto živote máme nádej v Krista, sme najbiednejší zo všetkých ľudí.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 15:12-19 Keď sa teda káže o Kristovi, že vstal z mŕtvych, akože niektorí medzi vami hovoria, že nieto zmŕtvychvstania? Lenže ak nieto zmŕtvychvstania, ani Kristus nevstal! Ak však Kristus nevstal, tak je márne naše kázanie, márna je aj vaša viera. Zistilo by sa potom, že sme falošní svedkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak totiž mŕtvi nevstávajú. Lebo ak mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nevstal. lenže ak Kristus nevstal, vaša viera je daromná, lebo ste ešte vždy vo svojich hriechoch! Potom aj tí, čo v Kristu zosnuli, zahynuli. A ak len v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí!

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 15:12-19

Preklad Nového sveta: 1 Kor 15:12-19 Teda keď sa zvestuje o Kristovi, že bol vzkriesený z mŕtvych, ako to, že niektorí medzi vami hovoria, že niet vzkriesenia mŕtvych? Ak naozaj niet vzkriesenia mŕtvych, ani Kristus nebol vzkriesený. Ale ak Kristus nebol vzkriesený, naše zvestovanie je istotne márne a márna je naša viera. A navyše, sme nájdení ako falošní Boží svedkovia, pretože sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého však nevzkriesil, ak mŕtvi skutočne nemajú byť vzkriesení. Lebo ak mŕtvi nemajú byť vzkriesení, ani Kristus nebol vzkriesený. A ak Kristus nebol vzkriesený, vaša viera je neužitočná; ešte ste vo svojich hriechoch. Skutočne, tí, ktorí zosnuli v spojení s Kristom, zahynuli. Ak sme iba v tomto živote dúfali v Krista, sme najpoľutovaniahodnejší zo všetkých ľudí.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 15:12-19 Ak však veríte, že Kristus vstal z mŕtvych, ako potom môžu niektorí z vás tvrdiť, že mŕtvi už nikdy neožijú? Keby mali pravdu, to by aj Kristus musel dosiaľ ležať v hrobe. A ak Kristus nevstal z mŕtvych, všetky naše svedectvá by boli zbytočné a vaša viera by nemala nijakú cenu. A my všetci by sme boli klamármi a podvodníkmi, keď o Kristovi vyhlasujeme, že vstal z mŕtvych. Ak neveríte v možnosť vzkriesenia, popierate aj Kristovo zmŕtvychvstanie. A ak Kristus nevstal z mŕtvych, márna je vaša viera. Ostali ste vo svojich hriechoch a stratení sú aj tí veriaci, čo zomreli pred vami. Ak je Kristus našou nádejou iba pre tento život, tak sme najúbohejšími zo všetkých ľudí.
Takže tento jav praxe zástupného krstu za zomrelých zrejme v prvotnej cirkvi existoval. Takáto prax nie je doložená ani z Korintu v 1. storočí, ale až v niektorých sektách v 2. a 3. storočí. Zrejme to však bol malý úlet niekoľkých ľudí v Korintskom zbore, keďže ani Pavel, ani iní pisatelia sa k tomuto javu nijako nevyjadrujú. Je nepravdepodobné, že Pavol by mlčky prešiel ponad prax, ktorá sa nezhoduje s jeho náukou. Tiež nezvyčajné je použitie 3. osoby množného čísla (Kto sú to "tí"?) namiesto 2. osoby množného čísla ako v 12 verši.

Najviac zástancov má asi tretie vysvetlenie, ale s kontextom sa najlepšie zhoduje druhé vysvetlenie. Pavol sa odvoláva na kresťanskú skúsenosť krstu. Krst zahŕňa smrť a zmŕtvychvstanie. Ak niet zmŕtvychvstania, potom je aj krst iba zbytočný obrad, ktorý nepravdivo predstavuje niečo, čo sa nestane. Mŕtvi nevstanú.

Táto prax je v súčasnosti napríklad v Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Zvláštnosťou mormónskej viery je krst za mŕtvych, ktorí nemali možnosť prísť do styku s "pravou Kristovou cirkvou". Žijúci mormón sa preto môže za zosnulého zástupne pokrstiť ponorením. Záujem o predkov je dôvodom, prečo sa v okolí Salt Lake City nachádza najväčší genealogický archív na svete (International Genealogical Index), v ktorého podzemných bunkroch vytesaných do skaly je zhromaždených približne 2,3 milióna mikrofilmov s menami a kópiami krstných listov vyše 2 miliárd ľudí.

 

 

Protiargument odporcov univerzalizmu:

Ak by sme predpokladali, že po smrti sa ešte môžeme obrátiť, tak je jeden hriech, ktorý sa neodpustí ani v budúcom veku.

Ekumenický preklad: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím: Každý hriech a rúhanie bude ľuďom odpustené, ale rúhanie proti Duchu nebude odpustené. A kto by povedal slovo proti Synovi človeka, tomu bude odpustené. Kto by však hovoril proti Duchu Svätému, tomu nebude odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom.

Katolícky preklad: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím: Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpusti. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku ani v budúcom.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím: Ľuďom sa môže odpustiť každý hriech a každé rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, môže sa mu odpustiť. Kto by však niečo povedal proti Svätému Duchu, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom.

Evanjelický preklad: Mt 12:31-32 Preto vravím vám: Každý hriech i rúhanie odpustí sa ľuďom, ale rúhanie Ducha sa neodpustí. A kto by povedal slovo proti Synovi človeka, odpustí sa mu; ale kto by hovoril proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu ani v tomto veku ani v budúcom.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím, že každý hriech a každé rúhanie bude odpustené ľuďom, ale rúhanie sa proti Duchu nebude odpustené ľuďom. A kto by povedal slovo proti Synovi človeka, bude mu odpustené; ale kto by povedal proti Svätému Duchu, nebude mu odpustené ani v tomto veku ani v budúcom.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 12:31-32 Pre túto príčinu vám vravím: každý hriech a urážlivá reč sa ľuďom odpustí, no urážlivá reč o Duchu sa ľuďom neodpustí, a ktokoľvek povie slovo proti Synovi človeka, odpustí sa mu, no ktokoľvek čo povie proti Svätému Duchu, neodpustí sa mu, ani v tomto veku ani v budúcom.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím, že každý hriech a každé rúhanie sa odpustí ľuďom, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí. Kto povie slovo proti Synovi človeka, odpustí sa mu, ale kto by hovoril proti Duchu svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím, že každý hriech a rúhanie sa odpustí ľuďom, ale rúhanie Duchu sa neodpustí. A kto povie slovo proti Synovi človeka, odpustí sa mu, ale kto bude hovoriť proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku ani v budúcom.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím: každý hriech aj rúhanie bude ľuďom odpustené, ale rúhanie sa Duchu nebude ľuďom odpustené! A kto by povedal slovo proti Synovi človeka, bude mu odpustené; kto by však hovoril proti Duchu Svätému, tomu nebude odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom.

Preklad Nového sveta: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím: Každý druh hriechu a rúhania bude ľuďom odpustený, ale rúhanie proti duchu nebude odpustené. Napríklad tomu, kto hovorí slovo proti Synovi človeka, bude odpustené; avšak tomu, kto hovorí proti svätému duchu, tomu nebude odpustené, nie, ani v tomto systéme vecí, ani v prichádzajúcom.

Preklad Nádej pre každého: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím, že každý hriech aj rúhanie sa ľuďom odpustí, ale rúhanie proti Svätému Duchu sa neodpustí. Tomu, kto by hovoril niečo proti Synovi človeka, sa odpustí. Ale pozor -- nehovorte proti Svätému Duchu, to vám Boh neodpustí ani na tomto svete, ani na onom.“

Podobne tiež verše Mk 3:29 a Lk 12:10.

Výraz "rúhanie" sa môže všeobecne definovať ako "vzdorovitá neúctivosť". Tento výraz sa môže použiť na hriechy preklínania Boha, alebo úmyselnú degradáciu niečoho, čo sa vzťahuje na Boha. To je rovnaké, ako keď nejaké zlé vlastnosti pripisujeme Bohu, alebo popierame tie dobré, ktoré sú súčasťou jeho bytia. Medzitým, tento prípad rúhania sa je špecifický, nazvaný "rúhanie sa proti Duchu Svätému" u Matúša 12:31. U Matúša 12:31-32, farizeji, keďže boli svedkami, že Ježiš činil zázraky v sile Ducha Svätého tvrdili, že je Pán posadnutí démonom "Belzebubom".

Ekumenický preklad: Mt 12:24 Keď to farizeji počuli, povedali: Tento vyháňa démonov iba mocou Belzebula, vládcu démonov.

Katolícky preklad: Mt 12:24 Ale počuli to farizeji a hovorili: „Tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 12:24 Keď to počuli farizeji, hovorili: „Tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“

Evanjelický preklad: Mt 12:24 Keď to počuli farizeji, povedali: Tento nevyháňa démonov, iba ak Belzebubom, kniežaťom démonov.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 12:24 Ale keď to počuli farizeovia, povedali: Tento nevyháňa démonov, iba Belzebúbom, kniežaťom nad démonami.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 12:24 No fariseji počujúc to povedali: Tento démonov nevyháňa inak ako Bélzebúbom, vládcom démonov.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 12:24 Farizeji to počuli a povedali: „Tento vyháňa diablov iba pomocou Belzebuba, kniežaťa zlých duchov.“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 12:24 Keď to však počuli farizeji, povedali: „Tento vyháňa démonov iba prostredníctvom Belzebuba, kniežaťa démonov.“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 12:24 Ale keď to počuli farizeji, povedali: Tento nevyháňa démonov inak než Belzebulom, kniežaťom démonov!

Preklad Nového sveta: Mt 12:24 Keď to počuli farizeji, povedali: „Ten nevyháňa démonov inak, len prostredníctvom Belzebuba, vládcu démonov.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 12:24 Ale počuli o tom zázraku farizeji a namietali: „Veď ten vyháňa zlých duchov iba s pomocou ich vládcu Belzebula!“

Môžete vidieť, že u Marka 3:30 je Ježiš veľmi špecifický, keď sa to týka toho, čo urobili, že sa "rúhali proti Duchu Svätému".

Ekumenický preklad: Mk 3:30 Lebo hovorili: Je posadnutý nečistým duchom.

Katolícky preklad: Mk 3:30 Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 3:30 Povedal to, lebo vyhlásili: „Je posadnutý nečistým duchom.“

Evanjelický preklad: Mk 3:30 (Povedal im to preto), lebo hovorili: Má nečistého ducha!

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 3:30 Lebo hovorili: Má nečistého ducha.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 3:30 pretože vraveli: má nečistého ducha.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 3:30 Vraveli totiž: „Má nečistého ducha.“

Preklad Bohuslava Košu: Mk 3:30 Hovorili totiž: „Má nečistého ducha.“

Preklad Biblia LOGOS: Mk 3:30 Hovorili totiž: Má nečistého ducha.

Preklad Nového sveta: Mk 3:30 To preto, že hovorili: „Má nečistého ducha.“

Preklad Nádej pre každého: Mk 3:30 To im povedal preto, lebo jeho zázraky pripisovali satanskej moci, a nie moci Svätého Ducha.

Toto rúhanie sa vzťahuje na niekoho, kto obviňuje Ježiša Krista, že je posadnutý démonmi namiesto toho, že je naplnený Svätým Duchom. Ježiš Kristus nie je na zemi, ale sedí po pravici Božej. Nikto viacej nemôže byť svedkom, že Ježiš Kristus robí divy a potom pripíše moc Satanovi a nie Svätému Duchu. Ide o akési "náboženské zaslepenie", kedy to ľudia robia z presvedčenia a samozrejme aj v pyšnom postoji odmietnutia Božieho konania. Predsa však aj takíto ľudia môžu byť z tejto zaslepenosti vyvedení podobne ako apoštol Pavel, ktorý bol niekedy presne takýmto istým farizejom odmietajúcim Krista a veriacich v neho a teda aj pôsobenie Svätého Ducha. Neodpustiteľnosť tu nie je v tom zmysle, že by Boh nechcel odpustiť, ale v tom, že človek nechce robiť pokánie a prosiť o odpustenie. Akt rúhania voči Svätému Duchu znamená odporovať jeho pôsobeniu v ľudskom srdci a bez Svätého Ducha je obrátenie a viera nemožná. Kresťania všetkých denominácií vždy vyznávali, že spásna viera je možná iba vďaka pôsobeniu Svätého Ducha. Takže rúhať sa dielu Svätého Ducha, ktorý privádza človeka k viere je neodpustiteľné, nakoľko sa tým znemožňuje viera. Preto, ak človek ľutuje svoje hriechy, ťažko sa dá hovoriť o tom, žeby hrešil proti Svätému Duchu. Ak je nejaký neodpustiteľný hriech, tak je to iba v stave neschopnosti a neochoty pokánia:

Ekumenický preklad: Hebr 6:4-6 Veď s tými, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, a s tými, čo majú účasť na Duchu Svätoma okúsili dobré Božie slovo i moc budúceho vekua potom odpadli, nie je možné znova začínať a viesť ich k pokániu, pretože nanovo križujú Božieho Syna a vystavujú ho posmechu.

Katolícky preklad: Hebr 6:4-6 Veď nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého, zakúsili dobré Božie slovo a sily budúceho veku, a potom odpadli, aby sa znova obnovili pokáním, pretože v sebe znova križujú Božieho Syna a vystavujú ho na posmech.

Preklad Jeruzalemská biblia: Hebr 6:4-6 Veď nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého,zakúsili dobré Božie slovo a sily budúceho vekua potom odpadli, aby sa znova obnovili pokáním, pretože v sebe znova križujú Božieho Syna a vystavujú ho na posmech.

Evanjelický preklad: Hebr 6:4-6 Lebo nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého a okúsili utešenú reč Božiu i silu budúceho veku, a potom predsa odpadli – aby tí boli znova privedení k pokániu, keď na svoju škodu znova križujú Syna Božieho a vystavujú Ho posmechu.

Preklad Jozefa Roháčka: Hebr 6:4-6 Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiv.

Preklad Miloša Pavlíka: Hebr 6:4-6 Nemožno veru opäť k pokániu obnovovať tých, ktorí raz boli osvietení aj okúsili nebeský dar a boli spravení podielnikmi Svätého Ducha a okúsili dobrú Božiu reč aj mocné činy budúceho veku, a odpadli; tí sami sebe opäť križujú a verejnej hanbe vystavujú Božieho Syna.

Preklad Štefana Porúbčana: Hebr 6:4-6 Nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, čo sa stali účastnými Ducha Svätého a okúsili vzácne slovo Božie ako i divy budúceho veku, odpadli a znovu sa museli pokáním obnovovať, znovu v sebe ukrižujúc Syna Božieho a vystavajúc ho potupe!

Preklad Bohuslava Košu: Hebr 6:4-6 Lebo nie je možné tých, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého a okúsili dobré slovo Božie a mocné činy budúceho veku, a (potom) odpadli, znova obnoviť k pokániu, keďže si križujú Syna Božieho a vystavujú ho posmechu.

Preklad Biblia LOGOS: Hebr 6:4-6

Preklad Nového sveta: Hebr 6:4-6 Lebo nie je možné, aby tí, ktorí boli raz navždy osvietení a ochutnali nebeský veľkorysý darstali sa účastníkmi svätého ducha a ktorí ochutnali znamenité Božie slovo a moc prichádzajúceho systému vecí, ale ktorí odpadli, aby boli znovu oživení k pokániu, lebo pre seba znovu pribíjajú na kôl Božieho Syna a vystavujú ho na verejnú hanbu.

Preklad Nádej pre každého: Hebr 6:4-6 Pre tých, ktorých jasné svetlo evanjelia už raz osvietilo, ktorí na sebe okúsili, aké nádherné sú Božie nebeské dary, ktorí boli obdarení Svätým Duchom, počuli Božie spásne slovo a zakúsili niečo z moci budúceho sveta -- pre tých nie je možné, aby znova robili pokánie a opäť sa obrátili k Bohu, ak sa vedome od neho odvrátili a boli mu neverní. Svojou neverou totiž znova pribili Božieho Syna na kríž a vystavili ho posmechu nepriateľov.
Aj toto miesto nehovorí o tom, že by Boh nechcel odpustiť, ale o tom, že človek nie je schopný pokánia, pretože sa stal tvrdohlavým vo svojom odpadnutí od Boha a vo svojom hriechu. Sú aj iné spôsoby, ako sa môžeme rúhať proti Svätému Duchovi, ale toto bolo to rúhanie, za ktoré nieto odpustenia.

 

 

Druhý argument odporcov univerzalizmu:

Ekumenický preklad: Jn 17:12 Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo.

Katolícky preklad: Jn 17:12 Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 17:12 Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo.

Evanjelický preklad: Jn 17:12 Kým som bol s nimi, zachoval som v Tvojom mene tých, ktorých si mi dal, a zachránil som ich a nikto z nich sa nestratil, len syn zatratenia, aby sa naplnilo Písmo.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 17:12 Keď som bol s nimi na svete, ja som ich ostríhal v tvojom mene, ktorých si mi dal, a strážiac zachránil, a nikto z nich nezahynul, iba ten syn zatratenia, aby sa naplnilo Písmo.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 17:12 Keď som bol s nimi, chránil som ich v tvojom mene ja; ktorých si mi dal, som zachoval, a nezahynul z nich nikto, iba ak syn zahynutia, aby bolo splnené Písmo.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 17:12 Dokiaľ som bol s nimi, ja som ich zachovával v Tvojom mene, ktoré si mi dal; ochránil som ich, a nik sa z nich nestratil, iba ten zatratenec, aby sa splnilo Písmo.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 17:12 Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal; ochránil som ich, a nik sa z nich nestratil, iba ten syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 17:12 Keď som bol s nimi na svete, ja som ich zachovával v tvojom mene. Tých, ktorých si mi dal, som ochránil a nikto z nich nezahynul, iba syn zahynutia, aby sa naplnilo Písmo.

Preklad Nového sveta: Jn 17:12 Keď som bol s nimi, bdel som nad nimi pre tvoje meno, ktoré si mi dal; a chránil som ich a ani jeden z nich nie je zničený, okrem syna zničenia, aby sa splnilo písmo.

Preklad Nádej pre každého: Jn 17:12 Kým som bol s nimi, všetkých, ktorých si mi dal, udržiaval som v jednote. Chránil som ich, takže sa nik nestratil -- okrem Judáša. Ale aj jeho zrada musí poslúžiť tvojim plánom.

Synom zatratenia má byť Judáš, ktorý zradil Pána Ježiša.

Ekumenický preklad: 1 Pt 2:8 a kameňom úrazu i skalou pohoršenia. Oni sa oň potkýnajú, lebo nepočúvajú slovo — na to boli aj určení.

Katolícky preklad: 1 Pt 2:8 „kameňom úrazu a skalou pohoršenia“. Oni naň narážajú, lebo neveria slovu. A na to sú aj určení.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Pt 2:8 kameňom úrazu a skalou na potknutie. Oni naň narážajú, lebo nechcú veriť Slovu. A na to boli aj určení.

Evanjelický preklad: 1 Pt 2:8 kameňom úrazu a skalou pohoršenia, lebo oni, slovu neposlušní, sa urážajú; to je teda ich určenie.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Pt 2:7b-8 kameňom úrazu a skalou pohoršenia, im, ktorí sa urážajú na slove súc neposlušní, na čo sú aj určení.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Pt 2:8 a kameňom nárazu a skalou pádu. Oni, súc neposlušní, narážajú na slovo; na to aj boli určení.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Pt 2:8 a kameňom na potknutie, skalou úrazu. Neveriac potkýnajú sa na Slove (Božom); a to je ich osud.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Pt 2:8 a kameňom úrazu a skalou pohoršenia, im, ktorí sa potkýnajú o slovo, keďže nechcú veriť.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Pt 2:8

Preklad Nového sveta: 1 Pt 2:8 a “kameňom potknutia a skalným masívom pohoršenia“.Potkýnajú sa, lebo neposlúchajú slovo. Práve na to boli aj určení.

Preklad Nádej pre každého: 1 Pt 2:8 pre nich je kameňom, o ktorý sa potknú, a skalou, ktorá spôsobí ich pád.“ Svojím vzdorom voči Božiemu slovu privolávajú na seba to, čo Boh predpovedal -- úplný pád.
Niektorí sú určení k zatrateniu. Protiargument – prvý argument zástancov univerzalizmu, že výrok je pravdivý, aj keby boli všetci spasení, jeho použitie by bolo dosť pochybné.