Krst

Úvod Krst

Slovo vo Svätom Písme do slovenčiny prekladané ako "krst", je v gréčtine "βάπτισμα-baptisma", a doslova to znamená "ponorenie". Na krst sa vynára viacero otázok, na ktoré rôzny kresťania dávajú rôzne odpovede:

 

1. Kto má byť pokrstený?

Paedobaptizmus/Pedabaptizmus: Postoj zastávajúci krstenie detí, už krátko po narodení. Názov pochádza z gréckeho slova "παῖς-pais", čo v preklade znamená "dieťa". Praktizuje ho väčšina kresťanských denominácií – Katolíci, Pravoslávni, Anglikáni, Luteráni, Reformovaní, Presbyteriáni, Metodisti, Orientálne cirkvi, atď. Avšak ich dôvody, prečo krstia už deti – nemluvňatá – sa výrazne rôznia. U katolíkov krst odstraňuje dedičný hriech, preto musia byť krstené aj deti. Pre východných kresťanov krst sprostredkováva Božiu milosť. Luteráni veria, že aj nemluvňatá môžu uveriť a teda sú oprávnene krstené. Reformovaní, presbyteriáni a metodisti vnímajú krst len ako symbol, akt začleňujúci krstenca do komunity.

Pseudobaptizmus: Názov pochádza z gréckeho slova "ψεύδος-pseudos", čo v preklade znamená "lož". Toto označenie použijem na tých, ktorí zastávajú krstenie až po uverení, respektíve ľudí, čo sú schopní racionálne chápať veci, ale jeho príslušníci si ponechali detský krst a znovu sa nepokrstili. Označenie preto, lebo ide z ich strany trocha o pokrytectvo, keď zastávajú krsť až po uverení, ale sami si ponechali detský krst.

Krédobaptizmus: Postoj zastávajúci krstenie až po uverení, respektíve ľudí, čo sú schopní racionálne chápať veci. Názov pochádza z latinského slova "credo", čo v preklade znamená "verím". Praktizujú ho všetky baptistické spoločenstvá, Adventisti, väčšina letničných denominácií a niektoré netrinitariánske skupiny ako Svedkovia Jehovovi a Mormóni.

Anabaptizmus: Postoj v doslovnom znení zastávajúci krstenie až po uverení, ako v predošlom prípade, s tým, že jeho príslušníci už mali detský krst, ale dali sa znovu pokrstiť. Názov pochádza z gréckeho slova "ἀνά-aná", čo v preklade znamená "znovu". Z historického hľadiska sa za anabaptistické skupiny považujú Mennoniti, Amiši, Hutteriti, Švajčiarsku bratia a Riečni bratia. Celkovo majú vyše tri milióny členov. Dnes už v praxi ide o krédobaptistov.

Katabaptizmus: Názov pochádza z gréckeho slova "κατά-katá", čo v preklade znamená "proti". Toto označenie použijem na tých, ktorí krst vôbec nepraktizujú. Krst nepraktizujú skupiny Kresťanskí vedci, Kvakeri, Armáda spásy a Unitariáni.

 

2. Ako má byť pokrstený?

Ponorením

Poliatím

Pokropením

 

3. Kto môže krstiť?

Cirkevná autorita

Pokrstený človek

Znovuzrodený a pokrstený človek

Znovuzrodený človek

Každý

Pozn.: Ešte je otázka, či musí byť rozdiel medzi krstencom a krstiteľom?

 

4. Aké sú požiadavky ku krstu?

Znovuzrodenie

Skúšobná lehota, pohovory, absolvovanie zhromaždení, atď.

Teoretické skúšky, stotožnenie sa cirkevným výkladom SP, atď.

Dostatočný počet čakateľov, niektorý sviatok, atď.

Iné požiadavky