Sakramentológia

Sakramentológia je vedný odbor zaoberajúci sa sviatosťami. Názov je odvodený z latinského slova "sacramentum", čo v preklade znamená "posvätná vec, posvätný úkon, prísaha, sviatosť".

Rôzne cirkvi majú rôzne sviatosti. Katolíci, pravoslávni, anglikáni, husiti majú sedem sviatostí (iné pomenovania, ale rovnaké ekvivalenty): 1. Krst, 2. Birmovka, 3. Eucharistia, 4. Sviatosť zmierenia, 5. Pomazanie chorých, 6. Manželstvo, 7. Kňazstvo.

Väčšina protestantov uznáva len dve sviatosti: 1. Krst a 2. Večera Pánova.

Luteráni dopĺňajú 3. Vyznanie (spovedanie), v iných kruhoch je ďalšou sviatosťou Umývanie nôh, či Požehnanie detí. Baptisti a letniční kresťania hovoria skôr o obradoch ako sviatostiach, kvôli ich chápaniu slova "sviatosť". Niektoré denominácie vôbec nemajú sviatosti, či ich ekvivalenty, napríklad Armáda spásy, či kvakeri.