Nepoškvrnené počatie

Úvod Nepoškvrnené počatie

Dogma Immaculata conceptio – Nepoškvrnené počatie Márie, Ježišovej matky, tvrdí: Učenie, že najblahoslavenejšia Panna Mária bola od prvého okamihu svojho počatia ojedinelou výsadou milosti všemohúceho Boha so zreteľom k zásluhám Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená od poškvrny dedičného hriechu, je od Boha zjavené, a preto mu všetci veriaci musia pevne a stále veriť.

Podľa katolíckej viery bola Mária uchránená i od následkov dedičného hriechu, ako je náklonnosť k hriechu a neviazaná žiadostivosť. Nebola však uchránená od vonkajších dôsledkov hriechu, ako je bolesť a utrpenie, ktoré niesla spolu so svojím Synom.

Katechizmus katolíckej cirkvi píše o Nepoškvrnenom počatí Márie nasledovné:

490 Aby Mária mohla byť matkou Spasiteľa, „bola od Boha obdarovaná darmi hodnými takej veľkej úlohy“. Anjel Gabriel ju vo chvíli zvestovania pozdravuje ako plnú milosti. (2676, 2853) A skutočne, aby mohla dať slobodný súhlas svojej viery zvestovaniu svojho povolania,(2001) bolo potrebné, aby ju úplne viedla Božia milosť.
491 Cirkev si v priebehu storočí uvedomila, že Mária, ktorú Boh naplnil milosťou, (411) bola vykúpená už od svojho počatia. Dogma o Nepoškvrnenom počatí, ktorú v roku 1854 vyhlásil pápež Pius IX., vyznáva, že: „preblahoslavená Panna Mária bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu.“
492 Tento jas „celkom výnimočnej svätosti“, ktorým je Mária „obdarovaná od prvej chvíle svojho počatia“, dostáva celý od Krista: je „vzhľadom na zásluhy svojho Syna vykúpená vznešenejším spôsobom“. (2011) Otec ju viac ako ktorúkoľvek inú stvorenú osobu „v Kristovi požehnal(1077) všetkým nebeským duchovným požehnaním“ (Ef 1,3). On si ju v ňom ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby bola pred jeho tvárou svätá a nepoškvrnená v láske.
493 Otcovia východnej tradície nazývajú Božiu Matku „Celá svätá“ (po grécky Panagia) a oslavujú ju ako „uchránenú od akejkoľvek škvrny hriechu, akoby Duchom Svätým stvárnenú a utvorenú ako nové stvorenie“. Z Božej milosti Mária počas celého svojho života zostala čistá od akéhokoľvek osobného hriechu.

 

 

Hlavný argument zástancov nepoškvrneného počatia Mária:

Dogma nepoškvrneného počatia vznikla z rozpakov nad tým, ako sa mohol Ježiš Kristus narodiť bezhriešny, ak bol počatý vnútri hriešnej ľudskej ženy. Táto myšlienka vyplývala z toho, že Ježiš by musel zdediť hriešnu podstatu po Márii, pokiaľ by bola hriešnica.

Ale pokiaľ by Boh bol schopný uchrániť Máriu od hriechu, nebol by schopný uchrániť od hriechu Ježiša? Preto to, aby by bola Mária bezhriešna, nie je ani potrebné ani biblické.

My ostatní ľudia sme duchovne mŕtvi:

Ekumenický preklad: Gn 2:17 ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš.

Katolícky preklad: Gn 2:17 Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.

Evanjelický preklad: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 2:17 ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobrého a zlého, z neho jedávať nebudeš, lebo v deň svojho zajedenia z neho istotne budeš musieť umrieť.

Preklad Nového sveta: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobrého a zlého, z toho nebudeš jesť, lebo v deň, keď z neho zješ, určite zomrieš.“
Vieme, že Adam v ten deň nezomrel, teda aspoň nie fyzicky. Ale potom by to vyzeralo, že Boh klame, pretože jasne povedal, že už v ten deň zomrie, nie že ak bude jesť tak sa stane smrteľným a niekedy v budúcnosti zomrie. Z toho môžeme usúdiť, že nemyslel fyzickú smrť ale duchovnú. A čo je duchovná smrť? Znamená to, že náš duch, je pre hriech oddelený od Boha, od jeho milosti. Duchovná smrť nie je trest za prvotný hriech. O trestoch za prvotný hriech si môžeme prečítať v 3. kapitole a nikde sa tam nepíše, že by Boh potrestal ľudí duchovným oddelím. Duchovná smrť je DÔSLEDOK hriechu! Hriech prerušil naše duchovné spojenie s Bohom a bez Boha niet spasenia. A preto sa rodíme duchovne mŕtvy. Ak by sme boli duchovne živí, nepotrebovali by sme sa znova narodiť z ducha.

Ekumenický preklad: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Katolícky preklad: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo." Nikodém mu vravel: "Ako sa môže človek narodiť, keď je starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?" Ježiš mu odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Evanjelický preklad: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.Nikodém Mu povedal: Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 3:3-5 A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. A Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 3:3-5 Ježiš odvetil a povedal mu: Veru, veru, vravím ti: ak sa kto nezrodí novo, nemôže zbadať Božie kraľovanie. Nikodém k nemu vraví: Ako sa môže človek zrodiť, súc vysokého veku? Či môže druhý raz vstúpiť do útrob svojej matere a zrodiť sa? Ježiš odvetil: Veru, veru, vravím ti: ak sa kto nezrodí z vody a Ducha, nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto znova nenarodí, nemôže uzrieť Kráľovstvo Božie.“ Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa niekto môže narodiť, keď je už starý? Či môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa?“ Odpovedal Ježiš: „Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Kráľovstva Božieho.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: „Skutočne, skutočne, hovorím ti, ak sa niekto znova nenarodí, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Tu mu hovorí Nikodém: „Akože sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do života svojej matky a narodiť sa?“ Odpovedal Ježiš: „Skutočne, skutočne, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže človek narodiť, keď je starý? Môže po druhý raz vojsť do matkinho lona a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Preklad Nového sveta: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal a riekol: „Pravdivo, pravdivo ti hovorím: Ak sa nenarodí niekto znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: „Ako sa môže človek narodiť, keď je starý? Či môže po druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Pravdivo, pravdivo ti hovorím: Ak sa nenarodí niekto z vody a ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Preklad Nádej pre každého: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: Vieš, čo je najdôležitejšie? Najdôležitejšie je, aby sa človek znova narodil, lebo inak sa nestane občanom Božieho kráľovstva." Znova sa narodiť v mojom veku?" zvolal prekvapene Nikodém. Môže sa azda niekto vrátiť do matkinho tela a narodiť sa po druhý raz?" Ježiš mu vysvetľoval: Ak sa s človekom nestane zásadná zmena a ak nie je na ňom zjavný nový život z Ducha a ak sa na znamenie toho nedá pokrstiť, nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva.

Ako vidno, všetci ľudia vo svojom prirodzenom stave nie sú spôsobilí vojsť do kráľovstva Božieho! Každý sa musí znova narodiť – narodiť sa z Ducha. Ak sa nenarodí z Ducha, nemôže nikdy prijať veci Božieho Ducha.

Ježiš je ale Boh, preto sa duchovná smrť na neho nevzťahuje. Preto to, aby by bola Mária bezhriešna, nie je ani potrebné ani biblické.

 

 

Druhý argument zástancov nepoškvrneného počatia Mária:

Rímskokatolícka cirkev tvrdí, že nepoškvrnené počatie je nevyhnutné, pretože bez neho by bol Ježiš objektom svojej vlastnej milosti. Táto myšlienka sa zakladá na tomto: aby bol Ježiš zázračne uchránený od hriechu, čo by bol sám osebe akt milosti, znamenalo by to, že by Boh v podstate omilostil sám seba. Slovo "milosť" znamená "nezaslúžená láskavosť". Milosť je udelenie niekomu niečo, čo si vôbec nezaslúži. To, že Ježiš sa nenarodil duchovne mŕtvy, nie je "milosť". Boh nemôže byť nakazený ani ovplyvnený hriechom, keďže On je dokonale svätý. Rovnaká pravda platí pre Ježiša, keďže sám je Boh. Na uchránenie Ježiša pred duchovnou smrťou nebola potrebná "milosť", keďže Ježiš je vo svojej podstate "imúnny" voči tomu.

 

 

Tretí argument zástancov nepoškvrneného počatia Mária:

Tento argument má byť zároveň aj protiargument na nasledujúci argument odporcov nepoškvrneného počatia.

Mária je skutočne bez hriechu, ale aj tak potrebovala byť vykúpená. Hovoríme o predvykúpení. Lebo totiž Kristova obeť na kríži má aj retrospektívne účinky. Predsa tí, ktorí zomreli v starozákonnej dobe, došli (alebo dôjdu) nakoniec spasenia pre Kristove zásluhy. Poprieť Máriino predvykúpenie znamená poprieť univerzalitu Kristovho vykupiteľského diela. Teda Kristovou budúcou zásluhou bola Mária zbavená ťarchy viny dedičného hriechu a aj všetkých ostatných hriechov. Avšak nebola zbavená následkov hriechov. Píše o tom aj katechizmus katolíckej cirkvi:

492 Tento jas „celkom výnimočnej svätosti“, ktorým je Mária „obdarovaná od prvej chvíle svojho počatia“, dostáva celý od Krista: je „vzhľadom na zásluhy svojho Syna vykúpená vznešenejším spôsobom“. (2011) Otec ju viac ako ktorúkoľvek inú stvorenú osobu „v Kristovi požehnal(1077) všetkým nebeským duchovným požehnaním“ (Ef 1,3). On si ju v ňom ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby bola pred jeho tvárou svätá a nepoškvrnená v láske.
493 Otcovia východnej tradície nazývajú Božiu Matku „Celá svätá“ (po grécky Panagia) a oslavujú ju ako „uchránenú od akejkoľvek škvrny hriechu, akoby Duchom Svätým stvárnenú a utvorenú ako nové stvorenie“. Z Božej milosti Mária počas celého svojho života zostala čistá od akéhokoľvek osobného hriechu.

Ak by to tak bolo, tak tejto ťarchy mohli byť zbavení všetci nie len Mária. Lenže k spaseniu dôjsť nemuselo, lebo Ježiš mohol hypoteticky zhrešiť, ale nezhrešil.

Ekumenický preklad: Mt 4:1 Nato Duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal.

Katolícky preklad: Mt 4:1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 4:1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.

Evanjelický preklad: Mt 4:1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 4:1 Vtedy bol Ježiš zavedený hore na púšť od Ducha, aby bol pokúšaný od diabla.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 4:1 Tu bol Ježiš od Ducha vyvedený do pustiny, žeby bol pokúšaný od diabla;

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 4:1 Potom Duch zaviedol Ježiša do pustatiny, aby ho (tam) diabol pokúšal.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 4:1 Vtedy Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 4:1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.

Preklad Nového sveta: Mt 4:1 Potom duch viedol Ježiša na pustatinu, aby ho pokúšal Diabol.

Preklad Nádej pre každého: Mt 4:1 Potom Duch Boží viedol Ježiša na púšť,

Pokušenie je zmysluplné iba ak existuje možnosť mu podľahnúť. Ježiš bol pokúšaný. Z toho vyplýva, že Ježiš mohol podľahnúť pokušeniu, teda zhrešiť (keďže má slobodnú vôľu).

Okrem toho, ak by Mária bola predvykúpená, tak by to zmenilo celý význam spásy ako ukážem v argumente odporcov nepoškvrneného počatia. A ešte k tomu ako bolo vysvetlené vyššie, jej predvykúpenie nebolo vôbec podstatné, lebo Ježiš by aj tak tento hriech nezdedil.

 

 

Štvrtý argument zástancov nepoškvrneného počatia Mária:

Ekumenický preklad: Lk 1:28 Keď vošiel k nej, povedal: Raduj sa, milosti plná, Pán s tebou.

Katolícky preklad: Lk 1:28 Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 1:28 Anjel prišiel k nej a povedal: "Raduj sa, milosti plná, Pán s tebou."

Evanjelický preklad: Lk 1:28 Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou! Blahoslavená medzi ženami!

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 1:28 A keď vošiel ku nej anjel, povedal: Raduj sa, obdarená milosťou! JeHoVaH s tebou, ty požehnaná medzi ženami!

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 1:28 I vstúpil anjel k nej a povedal: Buď pozdravená, ty obdarená priazňou, Pán je s tebou, [ty si požehnaná medzi ženami].

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 1:28 A keď k nej anjel vstúpil, povedal: „Zdrav buď, (Bohom) Obľúbená! Pán s tebou!“

Preklad Bohuslava Košu: Lk 1:28 A keď k nej anjel vstúpil, povedal: „Zdravá buď, milosťou obdarená, Pán s tebou, [požehnaná medzi ženami]!“

Preklad Biblia LOGOS: Lk 1:28 A keď k nej prišiel anjel, povedal: Zdravím ťa, milosťou obdarená! Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami!

Preklad Nového sveta: Lk 1:28 A keď predstúpil pred ňu, povedal: „Dobrý deň, ty vysoko poctená, Jehova je s tebou.“

Preklad Nádej pre každého: Lk 1:28 Anjel sa jej prihovoril: "Raduj sa, Mária, lebo Boh si zo všetkých žien vyvolil práve teba na veľkú úlohu!"

"Milosti plná" znamená, že je to božský stav duše, ktorý nájde svoje vysvetlenie iba vo nepoškvrnenom počatí Márie.

Ale termín "κεχαριτωμένη-kecharitoméne", ktorý sa prekladá "plný milosti", slúži len ako ilustráciu, nie ako dôkaz o dogme. Evanjelické preklady to prekladajú trochu inak, ako "milosťou obdarená". Gramaticky, slovo je ženský rod, predprítomný čas, trpný rod a príčastie zo slovesa "χαριτόω-charitoó", čo v preklade znamená "udeliť alebo obdariť milosťou" a v trpnom rode "udelená alebo obdarená milosťou". Milosti plný je len Boh. Katolíci zle preložili pôvodný text, ktorý znie: "milosťou obdarená".

Treba však povedať, že "κεχαριτωμένη-kecharitoméne" vyjadruje nie veľkosť milosti, ale trvanie milosti. Grécky predprítomný čas hovorí o tom, že čo sa stalo v minulosti, trvá aj v prítomnosti. Boh jej milosť udelil v minulosti a stále to trvá v prítomnosti. Preto tam ani milosti plná logicky nezapadá.

Ako som už spomenul, milosť je udelenie niekomu niečo, čo si vôbec nezaslúži. To niečo je Kristus. Nikto si nezaslúži byť rodičom spasiteľa ľudstva, lebo sme všetci hriešnici. Ale musel sa narodiť ako človek a preto niekto musel dostať túto milosť. Milosť dostala v minulosti, keď sa v jej maternici začal vytvárať plod. Trvá v prítomnosti lebo, v tej dobe keď jej to anjel hovorí, sa ešte nenarodil. A bude trvať aj v budúcnosti, až pokým sa nenarodí.

 

 

Piaty argument zástancov nepoškvrneného počatia Mária:

Ak slovami Danteho je "dcérou svojho Syna", treba si uvedomiť, že Syn Boží mohol stvoriť svoju matku takú žiarivú, akú chcel. V tomto duchu znie slávny argument Jána Dunsa Scota (1265/6–1308), františkánskeho mnícha škótskeho pôvodu, významného predstaviteľa neskorej stredovekej scholastiky, filozofa a teológa, profesora na univerzite na Oxfordskej a Parížskej univerzite: „Potuit, decuit, ergo fecit – (Boh) mohol, patrilo sa, preto urobil“ – svoju Matku nepoškvrnenou.

Je pravda, že Syn Boží mohol stvoriť svoju matku bez hriechu, ale to ešte nutne neznamená, že to tak aj urobil. A neexistuje jediný biblický podklad, ktorý by nás k tomu mal viesť.

 

 

Šiesty argument zástancov nepoškvrneného počatia Mária:

Zástancovia nepoškvrneného počatia argumentujú, že sama Mária sa tak nazvala! V Lurdoch sa 11. februára 1858 údajne zjavila chudobnej dvanásťročnej dievčine Bernadete Soubirousovej žena, ktorá sa predstavila slovami: „Ja som Nepoškvrnené počatie”.

Údajné zjavenia Márie budem rozoberať v samostatnej časti. Jednak sa nedá jednoznačne dokázať, že to bola skutočne Mária, ale aj sám Satan sa tvári ako anjel svetla:

Ekumenický preklad: 2 Kor 11:14 A nie div, veď aj sám satan sa tvári ako anjel svetla.

Katolícky preklad: 2 Kor 11:14 A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Kor 11:14 A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla.

Evanjelický preklad: 2 Kor 11:14 A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Kor 11:14 A nie div, lebo veď sám satan sa pretvaruje na anjela svetla.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Kor 11:14 A nečudo – veď sám Satan sa pretvoruje na anjela svetla,

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Kor 11:14 A nie div: sám Satan sa pretvára za anjela svetla!

Preklad Bohuslava Košu: 2 Kor 11:14 A nie div, lebo aj sám Satan sa pretvára za anjela svetla!

Preklad Biblia LOGOS: 2 Kor 11:14

Preklad Nového sveta: 2 Kor 11:14 A niet divu, lebo sám Satan sa stále premieňa na anjela svetla.

Preklad Nádej pre každého: 2 Kor 11:14 Netreba sa tomu, pravda, čudovať, veď aj satan na seba často berie anjelskú podobu.

Navyše to nie je argument založený na Svätom Písme, ani ničom vierohodnom, takže ho považujem za irelevantný. A ešte k tomu sa to stalo až po prijatí samotnej dogmy.

 

 

Hlavný argument odporcov nepoškvrneného počatia Mária:

Ak by sa bola Mária narodila nepoškvrnená a žila by celý život bez jediného hriechu, tak by nepotrebovala Krista ku spáse a ten by zomrel zbytočne! Sama sa dovoláva Boha ako spasiteľa a bez akéhokoľvek spochybnenia obetuje holúbky za hriech, ako nariaďoval Zákon:

Ekumenický preklad: Lk 1:46-47 Vtedy Mária prehovorila: Velebí moja duša Pána a môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi,

Lk 2:22-24 Keď uplynuli dni ich očisťovania podľa Mojžišovho zákona, odniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi,lebo Pánov zákon predpisuje, že každý mužský potomok, ktorý otvára život matky, má byť zasvätený Pánovi.A aby obetovali pár hrdličiek alebo dva holúbky, ako káže Pánov zákon.

Katolícky preklad: Lk 1:46-47 Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,

Lk 2:22-24 Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi,ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 1:46-47 Mária povedala: "Z celej duše zvelebujem Pána a môj duch plesá v Bohu, mojom Spasiteľovi,

Lk 2:22-24 Keď uplynuli podľa Mojžišovho Zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi,ako je napísané v Pánovom Zákone: Každý prvorodený chlapec bude zasvätený Pánovi,a aby priniesli obetu, ako káže Pánov Zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

Evanjelický preklad: Lk 1:46-47 Vtedy povedala Mária: Velebí moja duša Pána a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi,

Lk 2:22-24 A keď sa minuli dni ich očisťovania, podľa zákona Mojžišovho priniesli Ho do Jeruzalema, aby Ho predstavili Pánovi,ako je napísané v zákone Pánovom: Každý mužský plod, ktorý otvára život, nech je zasvätený Pánovi,a aby priniesli obeť podľa slov zákona Pánovho: dve hrdličky alebo dve holúbätá.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 1:46-47 A Mária riekla: Moja duša zvelebuje JeHoVaHa, a môj duch plesá nad Bohom, mojím Spasiteľom

Lk 2:22-24 A keď sa naplnily dni jej očisťovania podľa zákona Mojžišovho, doniesli ho hore do Jeruzalema, aby ho predstavili JeHoVaHovi, jako je napísané v zákone JeHoVaHovom, že všetko mužského pohlavia, čo otvára život, bude sa volať svätým JeHoVaHovi, a aby dali obeť podľa toho, čo je povedané v zákone JeHoVaHovom: dvoje hrdličiek alebo dve holúbätá.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 1:46-47 A Mária povedala: Moja duša vyvyšuje Pána a môj duch sa rozjasal v Bohu, mojom Záchrancovi,

Lk 2:22-24 keď sa dovŕšili dni ich očisťovania podľa Mojžišovho zákona, vyniesli ho do Jerúsaléma predstaviť Pánovi (podľa toho, ako je v zákone Pána napísané: Všetko mužského pohlavia, roztvárajúce maternicu, sa bude volať svätým Pánovi) a dať obeť podľa toho, čo je rečené v zákone Pána, párik hrdličiek alebo dve mláďatá holubov.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 1:46-47 Mária sa ozvala: „Velebí duša moja Pána, a zaplesal duch môj v Bohu, Spasiteľovi mojom,

Lk 2:22-24 A keď sa pominuli dni očisťovania, podľa Mojžišovho zákona, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako predpisuje zákon Pánov: Každý mužský plod, čo otvára život matky, má byť zasvätený Pánovi, a aby priniesli obeť, ako to káže zákon Pánov, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 1:46-47 Tu prehovorila Mária: „Zvelebuje duša moja Pána, a zaplesal duch môj v Bohu, Spasiteľovi mojom,

Lk 2:22-24 A keď uplynuli dni jej očisťovania podľa zákona Mojžišovho, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi,ako je napísané v zákone Pánovom: Každý mužský plod, ktorý otvára život matky, má byť zasvätený Pánovi,a aby priniesli obeť, ako sa hovorí v zákone Pánovom, pár hrdličiek, alebo dvoje holúbeniec.

Preklad Biblia LOGOS: Lk 1:46-47 Nato Mária povedala: Moja duša vyvyšuje Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,

Lk 2:22-24 Keď uplynuli dni Máriinho očisťovania podľa Mojžišovho zákona, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi (ako je napísané v Pánovom zákone: Každé dieťa mužského pohlavia, ktoré otvára život matky, bude zasvätené Pánovi) a aby priniesli obeť, ako hovorí Pánov zákon: Pár hrdličiek alebo dva mladé holuby.

Preklad Nového sveta: Lk 1:46-47 Mária povedala: „Moja duša velebí Jehovu a môj duch sa nemôže zdržať, aby neprekypoval radosťou v Bohu, mojom Záchrancovi,

Lk 2:22-24 A keď sa naplnili dni na ich očistenie podľa zákona Mojžišovho, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Jehovovi,ako je napísané v Jehovovom zákone: „Každý mužského rodu, ktorý otvára lono, bude sa nazývať svätý Jehovovi,“a aby predložili obeť podľa toho, čo sa hovorí v Jehovovom zákone: „Párik hrdličiek alebo dva mladé holuby.“

Preklad Nádej pre každého: Lk 1:46-47 Nato sa Mária začala modliť: "Velebí moja duša Pána a radujem sa v Bohu, vo svojom Spasiteľovi.

Lk 2:22-24 Mojžišov zákon prikazoval, aby každá žena na štyridsiaty deň po narodení chlapca priniesla obeť do chrámu. Preto aj Mária, keď podľa Zákona bola už obradne čistá, splnila si túto povinnosť. Zároveň so sebou vzali aj dieťa, aby ho podľa iného Mojžišovho predpisu ako prvorodeného syna zasvätili Bohu a obetovali dve hrdličky alebo dvoch holubov.

Zmysel obetovania vysvetľuje Starý Zákon:

Ekumenický preklad: Lv 12:1-8 Hospodin povedal Mojžišovi:  Povedz Izraelitom: Ak žena počne a porodí chlapca, bude nečistá sedem dní ako v dňoch svojej mesačnej nečistoty.  Na ôsmy deň sa má obrezať chlapcova predkožka.  Matka potom zostane doma ešte tridsaťtri dní, aby sa očistila od krvácania. Nedotkne sa ničoho svätého a nevojde do svätyne, kým sa neskončia dni jej očisťovania.  Ak porodí dievča, bude nečistá dva týždne ako pri svojej mesačnej nečistote a ostane doma ešte šesťdesiat dní v očisťovaní od krvácania.  Keď uplynú dni jej očisťovania po synovi alebo dcére, privedie kňazovi k vchodu do stanu stretávania jednoročného baránka na spaľovanú obetu a holúbka alebo hrdličku na obetu za hriech. Kňaz to prinesie ako obetu pred Hospodina a vykoná za ňu obrad zmierenia. Tak bude očistená od svojho krvácania. To je zákon o rodičke po narodení chlapca alebo dievčaťa.  Ak nemá ani na baránka, potom nech vezme dve hrdličky alebo dva holúbky, jedného na spaľovanú obetu a jedného na obetu za hriech. Kňaz za ňu vykoná obrad zmierenia a bude čistá.

Katolícky preklad: Lv 12:1-8 Potom Pán hovoril Mojžišovi:„Povedz Izraelitom: Ak nejaká žena zľahne a porodí chlapca, je sedem dní nečistá; tak dlho bude nečistá ako v dňoch svojej mesačnej nevoľnosti.Na ôsmy deň sa obreže jeho predkožkaa ona ostane ešte tridsaťtri dní doma v očisťovaní svojej krvi. Nesmie sa dotknúť ničoho svätého a nesmie prísť do svätyne, kým sa neskončia dni jej očisťovania.Ak porodí dievča, je dva týždne nečistá ako pri svojom očisťovaní a ostane doma šesťdesiatšesť dní v očisťovaní svojej krvi.Keď sa pominú dni jej očisťovania, či je to chlapec alebo dievča, prinesú kňazovi ku vchodu do stánku zjavenia ročného baránka na celostnú žertvu a holúbka alebo hrdličku na obetu za hriech.On to obetuje Pánovi a očistí ju od hriechu, a bude čistá od svojho krvotoku. Toto je predpis o rodičke chlapca alebo dievčaťa.Keby však nemala na baránka, nech vezme dve hrdličky alebo dva holúbky, jedno na celostnú žertvu, druhé na obetu za hriech, kňaz ju zmieri a bude čistá.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lv 12:1-8 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:"Prehovor k Izraelcom, povedz im: Ak nejaká žena počne a porodí chlapca, bude sedem dní nečistá; tak dlho bude nečistá, ako v čase svojej pravidelnej odlúčenosti.Na ôsmy deň obrežú predkožku dieťaťaa ona ešte tridsaťtri dní bude ďalej očisťovať svoju krv. Nebude sa dotýkať ničoho posväteného a nevstúpi do svätyne, kým sa neskončí čas jej očisťovania.Ak porodí dievča, bude nečistá dva týždne ako v čase svojej pravidelnej odlúčenosti a naviac šesťdesiatšesť dní bude očisťovať svoju krv.Keď sa skončí obdobie jej očisťovania, či už pre chlapca alebo dievča, prinesie kňazovi ku vchodu do Stanu Stretávania jednoročného baránka na celopal a holúbka alebo hrdličku na obetu za hriech.Kňaz ich obetuje pred Jahvem a vykoná nad ňou obrad zmierenia a ona bude očistená od svojho krvotoku. Taký je zákon o žene, ktorá porodila syna alebo dcéru.Ak nemá potrebnú sumu na jedného baránka, vezme dve hrdličky alebo dvoch holúbkov, jedného na celopal, druhého na obetu za hriech. Kňaz nad ňou vykoná obrad zmierenia a ona bude čistá."

Evanjelický preklad: Lv 12:1-8 Hospodin hovoril Mojžišovi:Hovor s Izraelcami: Ak žena počne a porodí chlapca, sedem dní bude nečistá; tak dlho bude nečistá ako pri mesačnej nečistote.Na ôsmy deň má byť obrezaná predkožka chlapca.Tridsaťtri dní ostane žena doma kvôli svojmu očisteniu od krvi, nedotkne sa ničoho posvätného a do svätyne nevstúpi, kým neuplynú dni jej očisťovania.Ak porodí dievča, dva týždne bude nečistá ako pri mesačnej chorobe a šesťdesiatšesť dní zostane doma kvôli svojmu očisteniu od krvi.Keď uplynú dni jej očisťovania, či už pre syna alebo dcéru, prinesie kňazovi do vchodu svätostánku jednoročné jahňa na spaľovanú obeť a holúbä alebo hrdličku na obeť za hriech.Ten nech ho obetuje pred Hospodinom a vykoná za ňu obrad zmierenia; potom bude čistá od svojho krvotoku. To je zákon o rodičke, či ide o chlapca alebo dievča.Ak jej nedochodí na jahňa, nech vezme dve hrdličky alebo dve holúbätá, jedno na spaľovanú obeť, druhé na obeť za hriech. Keď kňaz vykoná za ňu obrad zmierenia, bude čistá.

Preklad Jozefa Roháčka: Lv 12:1-8 A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:Hovor synom Izraelovým a povedz: Žena, keby mala plod, a porodila by chlapča, bude nečistá sedem dní jako vo dňoch, v ktorých sa oddeľuje pre svoju mesačnú nemoc, nečistá bude. A ôsmeho dňa sa obreže telo jeho neobriezky. A ona zostane tridsaťtri dní doma v krvi svojho očisťovania sa. Nedotkne sa ničoho svätého ani nevojde do svätyne, dokiaľ sa nevyplnia dni jej očisťovania sa. A keď porodí dievča, bude nečistá dva týždne, jako vo svojom mesačnom oddelení, a zostane šesťdesiatšesť dní doma v krvi svojho očisťovania sa. A keď sa vyplnia dni jej očisťovania, už či za syna a či za dcéru, prinesie ročného baránka na zápalnú obeť a holúbä alebo hrdličku, samca, na obeť za hriech ku dveriam stánu shromaždenia, ku kňazovi, ktorý ho bude obetovať pred JeHoVaHom a pokryje na nej hriech, a tak bude čistá od toku svojej krvi. Toto je zákon, týkajúci sa ženy, ktorá porodila chlapča alebo dievča. A keby nemala toľko, aby mohla obetovať dobytča, vtedy vezme dve hrdličky alebo dvoje holúbät, samcov, jedno na zápalnú obeť a druhé na obeť za hriech, a kňaz pokryje na nej hriech, a bude čistá.

Preklad Miloša Pavlíka: Lv 12:1-8 A Hospodin k Mojžišovi prehovoril výrokom: Prehovor k deťom Isráéla výrokom: Kedykoľvek žena bude donášať plod a rodiť dieťa mužského pohlavia, potom ostane na sedem dní nečistá, ako v dni odlúčenia v svojej nevoľnosti bude nečistá. A v ôsmy deň bude obrezávané mäso jeho predkožky a ona bude po tridsať dní a tri dni ostávať v krvi očistiek; až do vyplnenia dní svojho očisťovania nesmie o nič sväté zavadiť a do svätyne nesmie vstúpiť. A ak bude rodiť dieťa ženského pohlavia, potom ostane na dva týždne nečistá, ako v svojom odlúčení, a s krvou očistiek bude ostávať po šesťdesiat dní a šesť dní. A pri vyplnení dní jej očisťovania pre syna alebo pre dcéru musí dopraviť ku vchodu stanu stretávania jahňa, ročné, na vzostupnú obeť, a mláďa holubice alebo hrdličku na obeť za hriech, ku kňazovi; ten to predloží pred tvár Hospodina a urobí za ňu zadosť, i ostane čistá od toku svojej krvi. Toto je zákon o tej, ktorá porodí, ohľadne mužského alebo ohľadne ženského pohlavia; a ak jej ruka nebude môcť zohnať dosť na dobytča, potom prinesie dve hrdličky alebo dve mláďatá holubice, jedno na vzostupnú obeť a jedno na obeť za hriech, a kňaz za ňu urobí zadosť, i ostane čistá.

Preklad Nového sveta: Lv 12:1-8 A Jehova hovoril ďalej Mojžišovi a povedal:„Hovor synom Izraela a povedz: ‚Keď žena počne a porodí dieťa mužského rodu, bude nečistá sedem dní; ako v dňoch nečistoty, keď má menštruáciu, bude nečistá.A na ôsmy deň bude obrezané mäso jeho predkožky.Ona zostane ďalších tridsaťtri dní v krvi očisťovania. Nemá sa dotknúť nijakej svätej veci a nemá vojsť do svätého miesta, kým sa nevyplnia dni jej očisťovania.Keby porodila dieťa ženského rodu, bude nečistá štrnásť dní, ako počas svojej menštruácie. Ďalších šesťdesiatšesť dní zostane s krvou očisťovania.Potom, keď sa vyplnia dni jej očisťovania za syna alebo za dcéru, prinesie kňazovi ku vchodu do stanu stretnutia mladého barana v jeho prvom roku na zápalnú obeť a holúbä alebo hrdličku na obeť za hriech.A on to predloží pred Jehovu a dosiahne pre ňu zmierenie a bude očistená od zdroja krvi. To je zákon o tej, ktorá porodí dieťa mužského alebo ženského rodu. Ale ak si nemôže dovoliť ovcu, tak vezme dve hrdličky alebo dve holúbätá, jedno na zápalnú obeť a jedno na obeť za hriech, a kňaz dosiahne pre ňu zmierenie, a bude čistá.‘“

Namietať sa ale dá, že bola nečistá vzhľadom na židovské predpisy a nie pre osobný hriech.

 

 

Druhý argument odporcov nepoškvrneného počatia Mária:

Ekumenický preklad: Kaz 7:20 Niet totiž na zemi spravodlivého človeka, ktorý robí dobre a nehreší.

Rim 3:21-23 Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona dosvedčená zákonom a prorokmi.Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Niet totiž rozdielu,lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu.

Rim 5:12 A tak: Cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.

Katolícky preklad: Kaz 7:20 Lebo niet na svete človeka, ktorý by bol taký spravodlivý, že by konal iba dobré a nedopustil by sa hriechu.

Rim 3:21-23 Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci:Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu:veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva;

Rim 5:12 Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili.

Preklad Jeruzalemská biblia: Kaz 7:20 Niet na zemi tak spravodlivého človeka, čo by robil iba dobré a nikdy nehrešil.

Rim 3:21-23 Ale teraz, nezávisle od Zákona, bola Božia spravodlivosť privedená na svetlo, Zákon i Proroci to dosvedčujú,Božia spravodlivosť, ktorá účinkuje skrze vieru v Ježiša Krista vo všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu:veď všetci zhrešili a sú zbavení Božej slávy.

Rim 5:12 Hriech vošiel do sveta skrze jedného človeka, Adama, a skrze hriech smrť. A tak smrť prenikla celé ľudstvo, keďže všetci ľudia zhrešili.

Evanjelický preklad: Kaz 7:20 Lebo nieto na zemi spravodlivého človeka, čo by len dobre robil a nehrešil.

Rim 3:21-23 Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci,a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim; lebo niet rozdielu:Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej,

Rim 5:12 Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť - tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.

Preklad Jozefa Roháčka: Kaz 7:20 Lebo niet spravedlivého človeka na zemi, ktorý by robil dobré a nehrešil.

Rim 3:21-23 No, teraz je zjavená spravedlivosť Božia bez zákona, osvedčovaná zákonom i prorokmi,avšak spravedlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista cieľom všetkých a na všetkých veriacich.Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej

Rim 5:12 Preto jako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili -

Preklad Miloša Pavlíka: Kaz 7:20 Veď na zemi niet spravodlivého človeka, ktorý by vykonával dobro a nehrešil.

Rim 3:21-23 No teraz je mimo zákona zjavená Božia spravodlivosť, od zákona aj prorokov dosvedčovaná, totiž Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, a na všetkých, ktorí veria. Lebo niet rozdielu, veď zhrešili všetci a Božej slávy sa im nedostáva,

Rim 5:12 Pre túto príčinu priam tak ako skrze jedného človeka do sveta vošiel hriech a skrze hriech smrť a tak smrť prešla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 3:21-23 Teraz sa teda zjavila spravodlivosť Božia mimo Zákona, a svedčia o nej Zákon i Proroci. Je to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista, (určená) pre všetkých, ktorí uveria; nerobí sa rozdiel. Všetci totiž zhrešili a potrebujú (zásluhu) Božej veleby,

Rim 5:12 Veď ako skrze jedného človeka hriech vošiel do sveta a skrze hriech smrť, a tak sa msrť rozšírila na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 3:21-23 Teraz sa však zjavila spravodlivosť Božia nezávisle od zákona, ktorú dosvedčujú zákon i proroci,a to spravodlivosť Božia prostredníctvom viery v Ježiša Krista pre všetkých, ktorí veria. Niet totiž rozdielu.Lebo všetci zhrešili a nemajú slávy Božej.

Rim 5:12 Preto ako skrze jedného človeka hriech vošiel do sveta a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 3:21-23

Rim 5:12

Preklad Nového sveta: Kaz 7:20 Lebo niet spravodlivého človeka na zemi, ktorý stále koná dobro a nehreší.

Rim 3:21-23 Ale teraz sa stala Božia spravodlivosť zjavnou bez zákona, ako o nej svedčí Zákon a Proroci;Božia spravodlivosť prostredníctvom viery v Ježiša Krista pre všetkých, ktorí majú vieru. Lebo niet žiadneho rozdielu.Veď všetci zhrešili a nedosahujú Božiu slávu,

Rim 5:12 Preto ako pre jedného človeka prišiel na svet hriech a pre hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili –.

Preklad Nádej pre každého: Rim 3:21-23 Ale teraz nám Boh ukázal inú cestu, ako získať večný život -- nie tak, že budeme dobrí" a pokúsime sa zachovávať Boží zákon. Už Mojžiš a proroci o nej hovorili, ale až Kristom ju Boh otvoril. Boh nám hovorí, že každý môže byť zbavený viny, ak verí v Krista. Len táto spravodlivosť uňho platí. V jednom sú si všetci ľudia rovní: sú hriešnikmi, ktorí pre svoje viny stratili podiel na Božej sláve.

Rim 5:12 Cez jedného človeka, cez Adama, vstúpil na svet hriech aj dôsledok hriechu -- smrť. A pretože všetci podľahli hriechu, takisto všetci podliehajú smrti.

Ako vidno všetci ľudia zhrešili, nie to výnimky. Z toho vyplýva, že aj Mária zhrešila.

Zástancovia nepoškvrneného počatia ale namietajú: „Ak všetci zhrešili, tak potom aj Kristus. Alebo nie?”

Odpoveď je: Nie! Pretože sú dva druhy hriechu. Ten prvý je vlastne naša skazená prirodzenosť kvôli Adamovmu pádu – duchovná smrť, duchovné odlúčenie od Boha. Tie ostatné sú hriechy každého jednotlivca, za ktoré sú zodpovedný oni. Ako bolo vyššie spomínané, tak Ježiš nemá skazenú prirodzenosť, lebo je Boh. A ani tie ostatné nemá, pretože aj keď mohol, tak nepodľahol diablovu pokušeniu. Teda Ježiš nezhrešil! Ľudskosť je schopná zhrešiť, ale nemusí. Mária tiež nemusela počas svojho života zhrešiť aj keď bola náchylná na hriech. Tými výrokmi sa myslí, že každý zhrešil, pretože všetci sme skazení. Teda nech sa akokoľvek kto snaží, všetci sme skazení a to bez výnimky. Ježiš nie je výnimka, ale neho sa to netýka, pretože nepodliehal dôsledkom prvotného hriechu. Ak by sa to netýkalo ani Márie, tak by nepotrebovala spasiteľa. Ako bolo vyššie uvedené, aj ona ho potrebovala. O skazenej prirodzenosti viac v časti Ľudská prirodzenosť.

 

 

Tretí argument odporcov nepoškvrneného počatia Mária:

Sväté Písmo nám nedáva žiadny dôvod veriť, že Mária bola bezhriešna. Nikde vo Svätom Písme o tom nie je ani zmienky, Sväté Písmo ani len nenaznačuje, že by na počatí Márie bolo niečo významné. V skutočnosti nám Sväté Písmo dáva všetky dôvody na to, aby sme verili, že Ježiš Kristus je jedinou osobou, ktorá nepodliehala dôsledkom prvotného hriechu a ani nikdy žiadny hriech nespáchala.

Ekumenický preklad: 2 Kor 5:21 Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.

1 Pt 2:22 On sa hriechu nedopustil, ani lesť nebola v jeho ústach.

1 Jn 3:5 Viete predsa, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, ale v ňom nieto hriechu.

Katolícky preklad: 2 Kor 5:21 Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.

1 Pt 2:22 On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach.

1 Jn 3:5 A viete, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, a v ňom hriechu niet.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Kor 5:21 Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.

1 Pt 2:22 On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach;

1 Jn 3:5 A viete, že on sa zjavil, aby odstránil hriechy, a že v ňom niet hriechu.

Evanjelický preklad: 2 Kor 5:21 Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.

1 Pt 2:22 On nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach;

1 Jn 3:5 A vy viete, že On sa zjavil, aby sňal hriechy, a v Ňom nieto hriechu.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Kor 5:21 Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravedlivosťou Božou v ňom.

1 Pt 2:22 ktorý neučinil hriechu, ani sa nenašla v jeho ústach lesť;

1 Jn 3:5 A viete, že sa on ukázal nato, aby sňal naše hriechy, a hriechu v ňom niet.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Kor 5:21 spravil za nás hriechom toho, ktorý hriechu nespoznal, aby sme sa my v ňom stali Božou spravodlivosťou.

1 Pt 2:22 on sa hriechu nedopustil ani v jeho ústach nebola nájdená lesť;

1 Jn 3:5 a viete, že on bol zjavený, aby naše hriechy odňal, a v ňom hriechu niet.

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Kor 5:21 Veď toho, ktorý nepoznal hriechu, za nás urobil hriechom, aby sme sa my v ňom stali spravodlivými pred Bohom.

1 Pt 2:22 On sa hriechu nedopustil, ani nebolo ľsti v jeho ústach.

1 Jn 3:5 Viete, že on sa zjavil (medzi vami), aby odstránil hriechy a na ňom niet hriechu.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Kor 5:21 Toho, ktorý nepoznal hriechu, za nás urobil hriechom, aby sme sa stali spravodlivosťou Božou v ňom.

1 Pt 2:22 On sa hriechu nedopustil, ani nebolo lesti v jeho ústach.

1 Jn 3:5 A viete, že on sa zjavil, aby sňal [naše] hriechy; a v ňom nieto hriechu.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Kor 5:21

1 Pt 2:22

1 Jn 3:5

Preklad Nového sveta: 2 Kor 5:21 Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme sa stali Božou spravodlivosťou prostredníctvom neho.

1 Pt 2:22 Nedopustil sa žiadneho hriechu, ani sa nenašiel klam v jeho ústach.

1 Jn 3:5 A viete, že sa zjavil, aby sňal naše hriechy, a niet v ňom hriechu.

Preklad Nádej pre každého: 2 Kor 5:21 Lebo na toho, ktorý sa nikdy nedopustil ničoho zlého, vložil všetok náš hriech a jeho spravodlivosť preniesol na nás.

1 Pt 2:22 On nikdy nezhrešil, nikdy z jeho úst nevyšla lož;

1 Jn 3:5 Viete, že Boží Syn prišiel, aby nás oslobodil od hriechu. A uňho nemá nijaký hriech miesto.

 

 

Štvrtý argument odporcov nepoškvrneného počatia Mária:

Ak podrobne preskúmame tento koncept logicky, tak aj matka Márie by musela byť nepoškvrnene počatá. Ako by mohla byť Mária počatá bez hriechu, ak by jej matka bola hriešna? To isté by sme museli tvrdiť o Máriinej babke, prababke atď.

Protiargument je, že nebolo by potrebné aby aj jej matka a babka boli naplnené milosťou, lebo stačí aby bola ona. S týmto protiargumentom súhlasím, ale to nedokazuje, že aj ona musela byť naplnená milosťou.

 

 

História:

Prvé náznaky tejto dogmy nachádzame v Jakubovom protoevanjeliu z polovice druhého storočia. V tomto nekánonickom evanjeliu sa stretávame s rozprávaním o Máriinom narodení, ku ktorému malo dôjsť, ako ukazuje kontext, bez zásahu Anninho muža Joachima. Epifánius zo Salaminy (c.310–403), biskup v Salamise a o niekoľko storočí neskôr aj Bernard z Clairvaux (1090/1-1153) francúzsky filozof, teológ a mystik, jeden z hlavných predstaviteľov kresťanskej stredovekej mystiky, pochopiteľne úplne jednoznačne odmietli mienku o panenskom počatí Márie v Anninom lone.

Cirkevný historik Eusébius Cézarejský (263–339), grécky biskup v meste Caesarea a jeden z vedúcich otcov Nicejského koncilu, prisudzuje apoštolovi Ondrejovi prehlásenie o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie, ktoré povedal z kríža: „Tak ako z nepoškvrnenej zeme bol stvorený prvý Adam, tak isto bolo potrebné, aby aj druhý Adam, totiž Ježiš Kristus, bol vytvorený z Nepoškvrnenej panny.“

Britský mních Pelagius (c.360–c.420) zastával názor, že u Márie nebola dedičná vina. Keďže tento známy Augustínov protivník v oblasti náuky o milosti zasadzoval výrok do nie celkom prijateľného kontextu svojich názorov o dedičnej vine a keďže si tiež zrejme plne neuvedomoval, že v hre je primárne pravda o univerzalite Kristovej spásy, k zásadnému pokroku v teologickom premýšľaní tohto tajomstva nielenže neprispel, ale dokonca ho svojím spôsobom diskreditoval. Augustín z Hippa (354–430) kresťanský teológ, spisovateľ, filozof a jeden zo štyroch veľkých otcov západnej cirkvi, od roku 395/6 hipponský biskup, preto náuku o Máriinom nepoškvrnenom počatí popieral, aj keď sám priznáva: „všetci sa musíme považovať za hriešnikov, okrem svätej Panny Márie, o ktorej vzhľadom na česť Pána Ježiša nemôže byť reči vtedy, keď sa hovorí o hriechu.“ Čím ale zdôrazňuje, že počas svojho života nespáchala hriech, nie že sa narodila nepoškvrnená.

V 4. storočí už cirkevný pisatelia bežne označovali Máriu ako bezhriešnu, nepoškvrnenú. Vypovedaciu hodnotu uvedených titulov sa vzťahovala na Máriinu osobnú bezhriešnosť, ale otázka jej počatia pritom neprichádzala na debatu. Avšak Proklos (c.390-446/7), konštantínopolský arcibiskup a neskôr Ondrej Krétsky (c.660-c712), mních a tajomník Jeruzalemského patriarchu, rozširujú túto bezhriešnosť tiež na Máriine počatie.

Sviatok Nepoškvrneného počatia sa slávil v 7.-8. storočí v miestnych cirkvách na Východe dňa 9. decembra a mal rôzne názvy – Počatie našej presvätej Bohorodičky alebo Počatie svätej Anny. V 9. storočí sa tento sviatok dostáva do liturgických kalendárov a tiež niektorých diecéz v južnom Taliansku. V západnej Cirkvi sa rozšíril v 12. storočí, ako sa dozvedáme od Eadmerova (c.1060-c.1124), anglického historika a teológa, v diele Tractatus de Conception beatae Mariae. Slávil sa 8. decembra. Práve uvedený autor citlivo vnímal protiklad medzi jednoduchou vierou chudobných a názory vzdelancov či vyšších cirkevných hodnostárov, ktorí sviatok Máriina nepoškvrneného počatia chceli potláčať, pretože podľa ich mienky nemá solídne odôvodnenie.

V 13. storočí vidíme, že z liturgických kalendárov mnohých biskupstva sa sviatok Máriina nepoškvrneného počatia vytráca, pretože veľkí teológovia ako Albert Veľký (c.1200-1280), nemecký filozof, teológ a prírodovedec, člen dominikánskeho rádu, doctor universalis a učiteľ Tomáša Akvinského, Alexander Haleský (c.1180-1245), stredoveký scholastický filozof, zakladateľ františkánskej školy, ktorý vyučoval na Parížskej univerzite, Tomáš Akvinský (c.1224-1274) taliansky filozof a teológ: K druhému sa musí povedať, že, keby nikdy nebola poškvrnená duša Blaženej Panny dotykom prvotného hriechu, to by uberalo dôstojnosti Kristovej, v ktorej jest všeobecný Spasiteľ všetkých. (Summa Theologiae III q. 27 a. 2 ad 1), Bonaventura z Bagnoregia (c.1220-1274), taliansky filozof, scholastik, františkánsky teológ a pred nimi tiež Anzelm Canterburský (1033-1109), najvýznamnejší filozof a teológ 11. storočia, tiež canterburský arcibiskup, aj Bernard z Clairvaux (1090/1-1153), francúzsky filozof, teológ a mystik, jeden z hlavných predstaviteľov kresťanskej stredovekej mystiky, nepoškvrnené počatie odmietali jednak preto, že sa obávali ohrozenia zásadné pravdy viery týkajúce sa univerzálnosti Kristovho vykupiteľstva a jednak preto, že nevideli potrebnú oporu vo Svätom Písme. Napriek tomu sa našiel veľký teológ, ktorý nepoškvrnené počatie obhajoval – Ján Duns Scotus (1265/6–1308), františkánsky mních škótskeho pôvodu, významný predstaviteľ neskorej stredovekej scholastiky, filozof a teológ, profesor na univerzite na Oxfordskej a Parížskej univerzite. Tento františkánsky teológ pripravil pôdu pre trochu ústretovejší postoj budúcich generácií teológov k tomuto tajomstvu, keď vypracoval pojem "predvykúpenie", ktorým popisoval najvznešenejšie možný spôsob Kristovho spásonosného vplyvu. Mária obdržala Kristovo vykúpenie vopred, ešte prv, než sa Kristus narodil, samozrejme so zreteľom na jeho budúce vykupiteľské dielo. Svoju teóriu prirovnal k dvom spôsobom, ako človeka dostať z priepasti. Možno ho z nej vytiahnuť alebo zabrániť, aby do nej padol. Všetci ľudia padli do priepasti, boli v stave choroby, len Mária bola pred pádom a chorobou zachránená, aby Ježiš mal pripravené dôstojné bývanie.

„Je vhodné, aby Kristus uplatnil svoje prostredníctvo v jeho najvyššej mysliteľnej miere voči nejakej jednotlivej osobe, pre ktorú bol prostredníkom. Ďalej, pre nikoho iného určite nebol prostredníkom vznešenejším spôsobom ako pre Máriu (...) Čo by však neplatilo, keby pre ňu nezaslúžil, aby bola uchránená poškvrny dedičné viny.“ (Ordinatio 3)

Tento absurdný nápad prijali františkánske rády do svojho učenia, avšak dominikánske rády sa ostro proti tomu postavili s tvrdením, že z čoho mala byť Mária vykúpená, ak bola bez hriechu? Tak vznikol niekoľkostoročný spor dominikánov proti františkánom.

V roku 1435 vystúpil na Bazilejskom koncilu kanonik Ján Romiroy s požiadavkou, aby konciloví otcovia raz navždy ukončili teologické spory o Máriino nepoškvrnené počatie, pretože veriaci ľud si to žiada a pretože ľud pohoršuje, keď niekto túto výsadu Matke Božej upiera. Veľké spory medzi františkánmi a dominikánmi sa riešili tak, že oba názory boli postavené na roveň a mali byť vnímané ako podvojné teologickej riešenie. Dominikáni boli až do poslednej chvíle trvalými odporcami učenia o nepoškvrnenom počatí Márie.

Aj Martin Luther (1483-1546) nemecký protestantský teológ, kazateľ a reformátor sa držal tohto učenia, ktoré však neskoršia evanjelická teológia opustila, pretože takto by bola Božia a ľudská prirodzenosť nerozlučiteľne pomiešaná.

Prvý pápež, ktorý ho oficiálne schválil, bol Sixtus IV. (1414-1484) v roku 1479. Zároveň udelil plnomocné odpustky tým, čo v tento deň budú prítomní na svätej omši alebo na pobožnosti k Panne Márii. Pápež Alexander VII. (1610-1691) sa vo svojej bulle Sollicitudo vyslovil v prospech náuky o nepoškvrnenom počatí a zakázal, aby sa proti tomuto učeniu niekto staval. Pápež Inocent XII. (1615-1700) na konci 17. storočia pridal k tomuto sviatku oktávu a jeho nástupca Klement XI. (1649-1721) ho v roku 1708 rozšíril na celú Cirkev. Pápež Gregor XVI. (1765-1846) bol priaznivo naklonený vyhláseniu dogmy, ale pre opozíciu katolíckych kruhov z Nemecka, Francúzska a Anglicka nemohol svoj úmysel uskutočniť. Uskutočnil tak až jeho nástupca. Dogma bola prijatá Rímskokatolíckou cirkvou 8. decembra 1854 tak, že pápež Pius IX. (1792-1878) toto učenie vyhlásil svojvoľne bez koncilu za platné. Tak začal prudký spor vo vnútri samotnej Rímskokatolíckej cirkvi o tom, či pápež bol oprávnený vyhlásiť dogmu svojvoľne. Preto pápež zvolal Prvý vatikánsky koncil a dal si tam odsúhlasiť neomylnosť. Na tomto koncile bola ale štvrtina hlasujúcich biskupov proti odsúhlaseniu pápežskej neomylnosti. Na protest proti jeho absolutizmu opustilo 55 biskupov koncil a definitívne hlasovanie o neomylnosti sa uskutočnilo až po ich odchode. Títo biskupi založili novú cirkev zvanú Starokatolícka cirkev. Ani všetci teológovia neboli presvedčení o vhodnosti dogmatizácií. Napríklad Antonio Rosmini Serbati (1797-1855) taliansky rímskokatolícky kňaz, filozof, teológ a politik, síce nepopieral Máriino nepoškvrnené počatie, ale vyslovil sa tak, že dogmatizácia nie je nutná ani vhodná.

V Lurdoch sa 11. februára 1858 údajne zjavila chudobnej dvanásťročnej dievčine Bernadete Soubirousovej žena, ktorá sa predstavila slovami: „Ja som Nepoškvrnené počatie”.

 

 

Názory kresťanských pisateľov:

Origenes (185 – 254) bol cirkevný učiteľ a teológ:

„Táto Panenská Matka je jediná pravá manželka Božia, menuje sa Mária, hodná Boha, nepoškvrnená z nepoškvrneného, jediná z jediného.“ (Homília 1)

Efrém Sýrsky (c.306-373) bol slávny cirkevný učiteľ:

Na Matke Božej niet nijakej škvrny... Ty a tvoja Matka ste jediní v každom ohľade krásni, lebo na tebe, Pane, niet škvrny a na tvojej Matke niet chyby. (Nisibene kostolnej piesne 27:8)

Didymus Slepý (c.313-398) bol kresťanský teológ 4. storočia: „Panne Nepoškvrnenej vždy a vo všetkom.“

Ambróz Milánsky (c.337-397) bol významným teológom:

Mária, Panna, nielen bez poškvrny, ale Panna, ktorú milosť urobila neporušenou, slobodná od každej poškvrny hriechu.“ (Kázeň 22:30)

Panne, ktorá bola milosťou uchránená od hocakej hriešnej škvrny.“ (Komentár k Žalmu 118 22:30)

Augustín z Hippa (354–430) bol kresťanský teológ, spisovateľ, filozof a jeden zo štyroch veľkých otcov západnej cirkvi, od roku 395/6 hipponský biskup, preto náuku o Máriinom nepoškvrnenom počatí popieral, aj keď sám priznáva: „všetci sa musíme považovať za hriešnikov, okrem svätej Panny Márie, o ktorej vzhľadom na česť Pána Ježiša nemôže byť reči vtedy, keď sa hovorí o hriechu.“ (De natura et gratia)

Čím ale zdôrazňuje, že počas svojho života nespáchala hriech, nie že sa narodila nepoškvrnená.

Proklos (c.390-446/7) bol konštantínopolský arcibiskup:

Keďže ju stvoril bez poškvrny, takto On pristúpil od nej zmluvne bez poškvrny.“ (Homília 1)

Teodotus z Ankrye (5.str.) bol teológ a biskup v Ankryi (dnešná Ankara):

Panna, nevinná, bez poškvrny, slobodná od každej slabosti, nedotknutá, bez pohanenia, svätá v duchu i v tele, ako ľalia klíčiaca medzi tŕňmi.“ (Homília VI:11)

List jeruzalemského patriarchu Sofrónia (c.560-638) konštantinopolskému patriarchovi Sergiovi:

„Prijal telo z panensky čistej Márie Panny plnej Božej milosti. Pod výrazom čistej rozumej - nepoškvrnenej.

Tarasios (c.730-806), konštantinopolský patriarcha:

Predurčená pred stvorením sveta, očakávaná všetkými generáciami obetuje sa vždy čistá v svätom chráme, Panna najctihodnejšia, najčistejšia a nepoškvrnená. Nie je ona výnimkou, Nepoškvrnená z ľudskej prirodzenosti?“

 

 

Záver:

Dogma o nepoškvrnenom počatí nie je ani biblická, ani potrebná, ani vhodná. Ako som spomenul, vo Svätom Písme nie je ani len náznak o nej. Jej opodstatnenie som vyvrátil, pretože Ježiš by nezdedil dôsledky prvotného hriechu po Márií. Je to výsmech z Kristovej vykupiteľskej obeti. Táto dogma je len zbytočná prekážka, ktorá vyvoláva spory medzi kresťanmi aj medzi katolíkmi celé storočia. Počas celej histórie mala veľký odpor spomedzi významných teológov. Dogma nebola uznaná, tak ako by mala. Bola prijatá na základe pápežskej neomylnosti v decembri 1854, avšak neomylnosť bola pápežovi priznaná až v júli 1870!

 

 

Zdroje:

Diskusné fóra:

http://www.milosh.sk/diskusie/viewtopic.php?t=65&postdays=0&postorder=asc&start=0

Články:

http://www.gotquestions.org/Slovencina/neposkvrnene-pocatie.html

http://www.dobreslovo.sk/data/2011/ponuka-na-citanie-a-stiahnutie/citaj-ponuka-na-citanie-a-stiahnutie-2/maria/15-maria/

http://www.mediasvatava.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=127:panna-maria-matka-pana-jeia&catid=7&Itemid=33

http://www.prokrestany.cz/katol/poceti.htm

http://rn.christ-net.sk/0404/rn17.htm

http://www.maria.sk/sites/default/files/files/Ucenie_tradicie_cirkvi.pdf

http://www.rytier.sk/rytier/2004/2-04/2.htm

https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria_(matka_Je%C5%BEi%C5%A1a)#Nepo.C5.A1kvrnen.C3.A9_po.C4.8Datie_Panny_M.C3.A1rie

http://www.teologicketexty.cz/casopis/2004-5/Vyroci-marianskeho-dogmatu.html

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20111207016

http://www.zoe.sk/?citaren&id=227

http://www.communio.sk/vytlacit.php?id=131

http://www.zh.cz/bible/Default.aspx?MenuId=35

http://www.kcho.sk/?page_id=54

https://www.zivotopisysvatych.sk/neposkvrnene-pocatie-panny-marie/

http://www.pticie.sk/public/files/cirkev/ondrejsv_apo%C5%A1tol.pdf

Cudzojazyčné:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hail_Mary

http://cantuar.blogspot.com/2010/12/did-thomas-aquinas-deny-immaculate.html

http://www.newadvent.org/cathen/07674d.htm

http://www.philvaz.com/apologetics/a115.htm

Iné:

http://scripturetext.com/luke/1-28.htm

http://summa.op.cz/sth.php?&next=

http://www.katechizmus.sk/

Neznámá evangelia – Novozákonní apokryfy I.  od: Dus Jan A.