Záverečné zhrnutie

Úvod Hamartológia Slobodná vôľa2 Záverečné zhrnutie

Pri objektívnom (teda nezaujatom) prečítaní argumentov a protiargumentov všetkých názorov, je ťažké určiť, kto má pravdu. Každý má nejaké dosť presvedčivé argumenty. Treba si uvedomiť, že Sväté Písmo si teologicky neprotirečí. Z tohto dôvodu som bral veci vyplývajúce z argumentov a protiargumentov ako za fakt, aj keď sa na prvý pohľad zdajú ako protirečenie.

 

 

Fakt č. 1: Boli sme stvorení na Boží obraz s úplnou slobodnou vôľou.

Ekumenický preklad: Gn 1:26 Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi.

Katolícky preklad: Gn 1:26 Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 1:26 Boh povedal: "Urobme človeka na svoj obraz, aby sa nám podobal, nech vládnu nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou divou zverou a nad všetkými drobnými živočíchmi, čo sa plazia po zemi."

Evanjelický preklad: Gn 1:26 Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 1:26 A Bôh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 1:26 A Boh povedal: Zhotovujme človeka v náš obraz, podľa našej podoby, a nech majú moc nad rybami mora a nad letúnstvom nebies a nad dobytkom a nad celou zemou a nad všetkým plazivým tvorstvom, plaziacim sa po zemi.

Preklad Nového sveta: Gn 1:26 A Boh ďalej povedal: „Urobme človeka na svoj obraz, podľa svojej podoby, a nech majú v podriadenosti morské ryby a nebeské lietajúce tvory a domáce zvieratá a celú zem a každého pohybujúceho sa živočícha, ktorý sa pohybuje na zemi.“

 

 

Fakt č. 2: Adamova vzbura voči Bohu – prvotný hriech, mal vplyv na celé ľudstvo (viď článok Ľudská prirodzenosť).

Ekumenický preklad: Rim 5:18 A tak ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného priniesol ospravedlnenie všetkých ľudí, teda život.

Katolícky preklad: Rim 5:18 Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 5:18 Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak poslušnosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravodlivenie, ktoré dáva život.

Evanjelický preklad: Rim 5:18 A tak teda: ako (vinou) pádu jedného došlo k zatrateniu všetkých ľudí, tak (zásluhou) jedného ospravedlňujúceho skutku došlo k životodarnému ospravedlneniu všetkých ľudí.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 5:18 A tak tedy jako jedným pádom odsudzujúci výrok na všetkých ľudí na odsúdenie, tak i jedným ospravedlňujúcim výrokom dar milosti na všetkých ľudí na ospravedlnenie života.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 5:18 takže teda ako bolo skrze jedno previnenie voči všetkým ľuďom na odsúdenie, tak je aj skrze jednu uskutočnenú spravodlivosť voči všetkým ľuďom na priznávanie spravodlivosti cieľom života,

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 5:18 A tak teda ako následkom jedného prečinu sa dostalo odsúdenia všetkým ľuďom, tak i skrze jeden skutok spravodlivosti sa dostalo ospravedlnenia a života všetkým ľuďom.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 5:18 A tak teda ako previnením jedného dostalo sa odsúdenia všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného všetkým ľuďom priniesla ospravedlnenie života.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 5:18

Preklad Nového sveta: Rim 5:18 Teda ako jedným priestupkom došlo k odsúdeniu ľudí každého druhu, tak aj jedným skutkom ospravedlnenia sú ľudia každého druhu vyhlásení za spravodlivých pre život.

Preklad Nádej pre každého: Rim 5:18 Áno, tak ako Adamov hriech priniesol trest pre všetkých, tak Kristova spravodlivosť zmierila ľudí s Bohom a dovoľuje im žiť.

Previnenie jedného vyústilo v odsúdenie všetkých ľudí, resp. výsledok Adamovho hriechu je, že nikto nemôže byť sám od seba spasený, lebo nie sme duchovne spojení s Bohom. Kvôli Adamovej vzbury voči Bohu sme všetci duchovne mŕtvy. Znamená to, že náš duch, je pre hriech oddelený od Boha, od jeho milosti. Duchovná smrť nie je trest za prvotný hriech. Duchovná smrť je DÔSLEDOK hriechu! Hriech prerušil naše duchovné spojenie s Bohom a bez Boha niet spasenia. A preto sa rodíme duchovne mŕtvy. Ak by sme boli duchovne živí, nepotrebovali by sme sa znova narodiť z ducha.

Ekumenický preklad: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Katolícky preklad: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo." Nikodém mu vravel: "Ako sa môže človek narodiť, keď je starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?" Ježiš mu odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Evanjelický preklad: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.Nikodém Mu povedal: Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 3:3-5 A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. A Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 3:3-5 Ježiš odvetil a povedal mu: Veru, veru, vravím ti: ak sa kto nezrodí novo, nemôže zbadať Božie kraľovanie. Nikodém k nemu vraví: Ako sa môže človek zrodiť, súc vysokého veku? Či môže druhý raz vstúpiť do útrob svojej matere a zrodiť sa? Ježiš odvetil: Veru, veru, vravím ti: ak sa kto nezrodí z vody a Ducha, nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto znova nenarodí, nemôže uzrieť Kráľovstvo Božie.“ Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa niekto môže narodiť, keď je už starý? Či môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa?“ Odpovedal Ježiš: „Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Kráľovstva Božieho.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: „Skutočne, skutočne, hovorím ti, ak sa niekto znova nenarodí, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Tu mu hovorí Nikodém: „Akože sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do života svojej matky a narodiť sa?“ Odpovedal Ježiš: „Skutočne, skutočne, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže človek narodiť, keď je starý? Môže po druhý raz vojsť do matkinho lona a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Preklad Nového sveta: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal a riekol: „Pravdivo, pravdivo ti hovorím: Ak sa nenarodí niekto znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: „Ako sa môže človek narodiť, keď je starý? Či môže po druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Pravdivo, pravdivo ti hovorím: Ak sa nenarodí niekto z vody a ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Preklad Nádej pre každého: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: Vieš, čo je najdôležitejšie? Najdôležitejšie je, aby sa človek znova narodil, lebo inak sa nestane občanom Božieho kráľovstva." Znova sa narodiť v mojom veku?" zvolal prekvapene Nikodém. Môže sa azda niekto vrátiť do matkinho tela a narodiť sa po druhý raz?" Ježiš mu vysvetľoval: Ak sa s človekom nestane zásadná zmena a ak nie je na ňom zjavný nový život z Ducha a ak sa na znamenie toho nedá pokrstiť, nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva.

Ako vidno, všetci ľudia vo svojom prirodzenom stave nie sú spôsobilí vojsť do kráľovstva Božieho! Každý sa musí znova narodiť – narodiť sa z Ducha. Ak sa nenarodí z Ducha, nemôže nikdy prijať veci Božieho Ducha.

Ekumenický preklad: 1 Kor 2:14 Telesný človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne.

Katolícky preklad: 1 Kor 2:14 Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 2:14 Zmyslový človek však nechápe veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich možno posúdiť iba duchovne.

Evanjelický preklad: 1 Kor 2:14 Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 2:14 Ale telesný človek nechápe vecí Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 2:14 No duševný človek veci Božieho Ducha neprijíma, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich spoznať, lebo sa musia chápať duchovne,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 2:14 Živočíšny človek nechápe to, čo je Ducha Božieho, lebo je mu to hlúposťou a nevie si uvedomiť, že (také veci) treba duchovne posudzovať.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 2:14 Živočíšny človek však neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože duchovne ich treba posudzovať.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 2:14

Preklad Nového sveta: 1 Kor 2:14 Ale telesný človek neprijíma veci Božieho ducha, lebo sú mu pochabosťou; a nemôže ich spoznať, pretože sa posudzujú duchovne.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 2:14 Človeku sú však pravdy Božieho Ducha proti mysli. Zdajú sa mu nerozumné a nepochopiteľné, pretože pochopiť sa dajú len s pomocou Ducha.

 

 

Fakt č. 3: Boh je vševediaci, teda vie, ako sa rozhodneme a čo spravíme prv, ako to spravíme.

Ekumenický preklad: Žalm 139:1-4 Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš o mne, či si sadám a či vstávam, i môj zámer zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať.

Katolícky preklad: Žalm 139:1-4 Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky: či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.

Preklad Jeruzalemská biblia: Žalm 139:1-4 Jahve, ty vidíš do môjho srdca a poznáš ma. Či si sadám a či vstávam, ty o tom vieš. Všetky moje snahy poznáš zďaleka. Vidíš, či pracujem alebo odpočívam, vieš o všetkom, čo robím. Ešte som ani ústa neotvoril a ty, Jahve, už vieš, čo chcem povedať.

Evanjelický preklad: Žalm 139:1-4 Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, či vstávam; i moju myšlienku chápeš zďaleka. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku, a Ty, Hospodine, už ho celkom vieš.

Preklad Jozefa Roháčka: Žalm 139:1-4 JeHoVaHu, prezkúmal si ma a poznal. Ty znáš moje sadanie i moje vstávanie; rozumieš mojej myšlienke zďaleka. Pozoruješ moje chodenie i ležanie a znáš dobre všetky moje cesty. Lebo ešte ani nemám slova na jazyku, a hľa, JeHoVaHu, ty to vieš všetko.

Preklad Miloša Pavlíka: Žalm 139:1-4 Hospodine, prebádal si ma a spoznal, ty poznáš moje sadanie a moje vstávanie, z ďaleka rozumieš môjmu mysleniu, preskúmal si môj chodník a moje líhanie, máš osvojené všetky moje cesty, kým niet na mojom jazyku slova, hľa, Hospodine, celé ho vieš,

Preklad Nového sveta: Žalm 139:1-4 Ó, Jehova, preskúmal si ma a poznáš ma. Sám si spoznal moje sadanie i moje vstávanie. Zďaleka si pozoroval moje myšlienky. Moje putovanie a moje líhanie si odmeral a oboznámil si sa i so všetkými mojimi cestami.  Lebo niet ešte slova na mojom jazyku, a hľa, ó, Jehova, ty to už všetko vieš.

 

 

Fakt č. 4: Rozhodujeme sa podľa našich intencií, úsilí, úvah, presvedčení, túžob, motívov atď. Vždy si vyberieme len to, čo považujme za najlepšie.

Ekumenický preklad: Ef 2:3 Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní.

Katolícky preklad: Ef 2:3 Medzi nimi sme kedysi žili aj my všetci, keď sme podľa žiadostí svojho tela robili, čo chcelo telo a myseľ, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní.

Preklad Jeruzalemská biblia: Ef 2:3 K nim sme kedysi patrili aj my všetci, lebo sme žili podľa svojich telesných žiadostí, keď sme konali podľa záľub tela a mysle, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní.

Evanjelický preklad: Ef 2:3 Medzi nimi sme aj my všetci žili kedysi podľa žiadostí svojho tela, vykonávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnevu ako aj ostatní.

Preklad Jozefa Roháčka: Ef 2:3 medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu jako aj ostatní.

Preklad Miloša Pavlíka: Ef 2:3 medzi ktorými sme sa kedysi v chtivostiach nášho mäsa pohybovali aj my všetci, konajúc želania mäsa a myšlienok rozumu, i boli sme prirodzenosťou deťmi hnevu ako aj ostatní,

Preklad Štefana Porúbčana: Ef 2:3 V tých veciach sme aj my všetci kedysi obcovali podľa žiadostí svojej telesnej prírody, konajúc to, čo chcelo telo a (jeho) popudy. Od prírody sme boli predmetom (Božieho) hnevu, ako aj ostatní.

Preklad Bohuslava Košu: Ef 2:3 Medzi nimi sme kedysi aj my všetci žili v žiadostiach svojho „mäsa“ a konali sme to, čo chcelo „mäso“ a zmysly a od prírody sme boli deťmi hnevu, ako aj ostatní.

Preklad Biblia LOGOS: Ef 2:3

Preklad Nového sveta: Ef 2:3 Áno, medzi nimi sme sa všetci kedysi správali v súlade so žiadosťami svojho tela a robili sme to, čo chcelo telo a myšlienky, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, podobne ako ostatní.

Preklad Nádej pre každého: Ef 2:3 Práve takí sme boli aj my. Žili sme podľa vlastnej vôle, pre svoje vlastné sebecké záujmy a podliehali sme vášňam a nečistým myšlienkam. Boli sme zlí od počiatku, lebo sme sa už narodili so zlou povahou, a preto sme boli tak ako ostatní vystavení Božiemu hnevu.

Tento verš je skôr pre neveriacich, ale veriaci sa líšia len v tom, že dokážu posudzovať veci aj duchovne, teda lepšie si uvedomuje, čo je správne a čo nie a dokáže si lepšie vybrať, čo považuje za najlepšie.

Ekumenický preklad: 1 Kor 2:14-15 Telesný človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Ale duchovný človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje nik.

Katolícky preklad: 1 Kor 2:14-15 Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. No duchovný posudzuje všetko, a jeho nik nemôže posúdiť.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 2:14-15 Zmyslový človek však nechápe veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich možno posúdiť iba duchovne. No duchovný človek, naopak, posudzuje všetko a jeho nik nemôže posúdiť.

Evanjelický preklad: 1 Kor 2:14-15 Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať. Duchovný však posudzuje všetko, ale jeho nikto nemôže posúdiť;

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 2:14-15 Ale telesný človek nechápe vecí Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Ale duchovný človek posudzuje všetko a sám nie je posudzovaný od nikoho.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 2:14-15 No duševný človek veci Božieho Ducha neprijíma, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich spoznať, lebo sa musia chápať duchovne, no duchovný chápe všetky veci, kým sám nie je chápaný od nikoho,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 2:14-15 Živočíšny človek nechápe to, čo je Ducha Božieho, lebo je mu to hlúposťou a nevie si uvedomiť, že (také veci) treba duchovne posudzovať. Duchovný (človek) však všetko (vie) posúdiť a jeho nikto nevie posúdiť.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 2:14-15 Živočíšny človek však neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože duchovne ich treba posudzovať. Ale duchovný posudzuje všetko, jeho samého však nik neposudzuje.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 2:14-15

Preklad Nového sveta: 1 Kor 2:14-15 Ale telesný človek neprijíma veci Božieho ducha, lebo sú mu pochabosťou; a nemôže ich spoznať, pretože sa posudzujú duchovne. Ale duchovný človek posudzuje skutočne všetko, sám však nie je posudzovaný nikým.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 2:14-15 Človeku sú však pravdy Božieho Ducha proti mysli. Zdajú sa mu nerozumné a nepochopiteľné, pretože pochopiť sa dajú len s pomocou Ducha. Kto je však preniknutý Božím Duchom, vie ku všetkému zaujať jasný postoj a nemusí brať ohľad, čo na to povedia ľudia,

Či sme veriaci alebo nie, vždy si vyberieme to, čo považujeme za najlepšie na základe našich intencií, úsilí, úvah, presvedčení, túžob, motívov atď.

 

 

Fakt č. 5: Naše intencie, úsilia, úvahy, presvedčenie, túžby, motívy atď. sú ovplyvnené prvotným hriechom. Lebo to všetko vychádza z nášho srdca a mysle. Ľudské srdce je klamlivé:

Ekumenický preklad: Jer 17:9 Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná?

Katolícky preklad: Jer 17:9 Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná?

Preklad Jeruzalemská biblia: Jer 17:9 Klamlivejšie ako čokoľvek iné je srdce a vyliečiť sa dá veľmi ťažko. Kto sa v ňom vyzná?

Evanjelický preklad: Jer 17:9 Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je - kto sa v ňom vyzná?

Preklad Jozefa Roháčka: Jer 17:9 Najľstivejšie od všetkého je srdce a je neduživé na smrť. Kto ho pozná?!

Preklad Miloša Pavlíka: Jer 17:9 Zo všetkého najľstivejšie je srdce, áno, ono je zhubné; kto ho pozná?

Preklad Nového sveta: Jer 17:9 Srdce je zradnejšie ako čokoľvek iné a je na zúfanie. Kto ho môže poznať?

A myšlienky jeho srdca sú ustavične naklonené na zlé:

Ekumenický preklad: Gn 6:5 Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu.

Katolícky preklad: Gn 6:5 Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé,

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 6:5 Jahve videl, že zloba človeka na zemi je veľká a že jeho srdce snuje celý deň iba zlé plány.

Evanjelický preklad: Gn 6:5 Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé,

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 6:5 A JeHoVaH videl, že sa množí zlosť človeka na zemi, a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 6:5 A Hospodin pozoroval, že sa zloba ľudstva na zemi rozmnožila a že každá predstava myšlienok jeho srdca každý deň bola vonkoncom zlá;

Preklad Nového sveta: Gn 6:5 Tu videl Jehova, že zlo človeka na zemi je obzvlášť veľké a že každý sklon myšlienok jeho srdca je po celý čas len zlý.

Sväté Písmo tiež učí, že človek sa rodí mŕtvy v hriechu:

Ekumenický preklad: Ef 2:1-5 Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás s Kristom — milosťou ste spasení! —

Katolícky preklad: Ef 2:1-5 Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme kedysi žili aj my všetci, keď sme podľa žiadostí svojho tela robili, čo chcelo telo a myseľ, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení -

Preklad Jeruzalemská biblia: Ef 2:1-5 Aj vy ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. K nim sme kedysi patrili aj my všetci, lebo sme žili podľa svojich telesných žiadostí, keď sme konali podľa záľub tela a mysle, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, keď sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení –

Evanjelický preklad: Ef 2:1-5 Tak (naplnil) aj vás, mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy, v ktorých ste kedysi žili primerane veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocností vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci žili kedysi podľa žiadostí svojho tela, vykonávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnevu ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lás ku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach - veď milosťou ste spasení! -

Preklad Jozefa Roháčka: Ef 2:1-5 Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa mocností povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu jako aj ostatní. Ale Bôh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení -

Preklad Miloša Pavlíka: Ef 2:1-5 a vás, ktorí ste boli mŕtvi v svojich previneniach a hriechoch – v tých ste kedysi chodili podľa behu tohto sveta, podľa toho, ktorý vládne právomocou nad ovzduším, ducha, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme sa kedysi v chtivostiach nášho mäsa pohybovali aj my všetci, konajúc želania mäsa a myšlienok rozumu, i boli sme prirodzenosťou deťmi hnevu ako aj ostatní, no Boh, súc pre svoju veľkú lásku, ktorou nás miloval, bohatý súcitom, nás, keď sme tiež boli mŕtvi v previneniach, s Kristom oživil (ste milosťou zachránení),

Preklad Štefana Porúbčana: Ef 2:1-5 Aj vás (naplňuje), čo ste boli mŕtvi svojimi priestupkami a hriechmi, v ktorých ste kedysi obcovali podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej moci, ducha to, ktorý teraz účinkuje v prívržencoch nevery. V tých veciach sme aj my všetci kedysi obcovali podľa žiadostí svojej telesnej prírody, konajúc to, čo chcelo telo a (jeho) popudy. Od prírody sme boli predmetom (Božieho) hnevu, ako aj ostatní. Ale Boh vo svojom bohatom milosrdenstve, pre veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, nás, ktorí sme boli mŕtvi svojimi priestupkami, oživil spolu s Kristom. Milosťou ste teda spasení.

Preklad Bohuslava Košu: Ef 2:1-5 Aj vás, čo ste boli mŕtvi svojimi priestupkami a hriechmi, v ktorých ste kedysi kráčali podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha to, ktorý teraz účinkuje v synoch neposlušnosti. Medzi nimi sme kedysi aj my všetci žili v žiadostiach svojho „mäsa“ a konali sme to, čo chcelo „mäso“ a zmysly a od prírody sme boli deťmi hnevu, ako aj ostatní. Lenže Boh, bohatý na zľutovanie, pre svoju premnohú lásku, ktorou si nás zamiloval, keď sme aj boli mŕtvi v priestupkoch, oživil nás s Kristom, - milosťou ste spasení -

Preklad Biblia LOGOS: Ef 2:1-5

Preklad Nového sveta: Ef 2:1-5 Navyše ste to vy, ktorých Boh oživil, hoci ste boli mŕtvi v svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili podľa systému vecí tohto sveta, podľa vládcu s mocou nad vzduchom, ducha, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti. Áno, medzi nimi sme sa všetci kedysi správali v súlade so žiadosťami svojho tela a robili sme to, čo chcelo telo a myšlienky, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, podobne ako ostatní. Ale Boh, ktorý je bohatý v milosrdenstve, pre svoju veľkú lásku, ktorou nás miloval, oživil nás spolu s Kristom, i keď sme boli mŕtvi v priestupkoch – boli sme zachránení nezaslúženou láskavosťou –

Preklad Nádej pre každého: Ef 2:1-5 Kedysi ste boli mŕtvi, navždy odsúdení pre svoje hriechy. Šli ste spolu s davom a ako ostatní boli ste ponorení do hriechu, poslúchali ste satana, veľké knieža mocnosti, čo sa rozprestiera nad svetom a doposiaľ pôsobí v ľuďoch, ktorí sa Bohu vzpierajú. Práve takí sme boli aj my. Žili sme podľa vlastnej vôle, pre svoje vlastné sebecké záujmy a podliehali sme vášňam a nečistým myšlienkam. Boli sme zlí od počiatku, lebo sme sa už narodili so zlou povahou, a preto sme boli tak ako ostatní vystavení Božiemu hnevu. Ale Božie milosrdenstvo je veľké. Pre naše hriechy boli sme v Božích očiach mŕtvi. A predsa nás tak veľmi miloval, že spolu s Kristom nám daroval nový život -- spasení ste jedine z Božej milosti.

Všetci sme držaní v zajatí hriechu:

Ekumenický preklad: Jn 8:34 Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu.

Katolícky preklad: Jn 8:34 Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 8:34 Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otroka.

Evanjelický preklad: Jn 8:34 Odpovedal im Ježiš: Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 8:34 Ježiš im odpovedal: Ameň, ameň vám hovorím, že každý, kto činí hriech, je sluhom hriechu.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 8:34 Ježiš im odvetil: Veru, veru, vravím vám: každý, kto prevádza hriech, je otrokom hriechu;

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 8:34 Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 8:34 Ježiš im odpovedal: „Skutočne, skutočne, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 8:34 Ježiš im odpovedal: Veru, veru, hovorím vám: každý, kto robí hriech, je otrokom hriechu.

Preklad Nového sveta: Jn 8:34 Ježiš im odpovedal: „Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu.

Preklad Nádej pre každého: Jn 8:34 Ježiš im odpovedal: Jedno je isté. Každý, kto hreší, je otrokom hriechu.

Takže ľudia nechápu veci Božieho Ducha:

Ekumenický preklad: 1 Kor 2:14 Telesný človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne.

Katolícky preklad: 1 Kor 2:14 Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 2:14 Zmyslový človek však nechápe veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich možno posúdiť iba duchovne.

Evanjelický preklad: 1 Kor 2:14 Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 2:14 Ale telesný človek nechápe vecí Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 2:14 No duševný človek veci Božieho Ducha neprijíma, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich spoznať, lebo sa musia chápať duchovne,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 2:14 Živočíšny človek nechápe to, čo je Ducha Božieho, lebo je mu to hlúposťou a nevie si uvedomiť, že (také veci) treba duchovne posudzovať.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 2:14 Živočíšny človek však neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože duchovne ich treba posudzovať.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 2:14

Preklad Nového sveta: 1 Kor 2:14 Ale telesný človek neprijíma veci Božieho ducha, lebo sú mu pochabosťou; a nemôže ich spoznať, pretože sa posudzujú duchovne.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 2:14 Človeku sú však pravdy Božieho Ducha proti mysli. Zdajú sa mu nerozumné a nepochopiteľné, pretože pochopiť sa dajú len s pomocou Ducha.

Naďalej vedome žijú v hriechu. Pretože ľudia sú úplne skazení a ten hriešny životný štýl sa im zdá správny, ale aj tak vedie do smrti:

Ekumenický preklad: Prís 14:12 Niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, no napokon je to cesta k smrti.

Katolícky preklad: Prís 14:12 Nejedna cesta vidí sa byť správna človeku, no napokon predsa len vedie do smrti.

Preklad Jeruzalemská biblia: Prís 14:12 Nejedna cesta vidí sa komusi správna a napokon vedie k smrti.

Evanjelický preklad: Prís 14:12 Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec môže byť cestou k smrti.

Preklad Jozefa Roháčka: Prís 14:12 Niektorá cesta je priamou pred človekom, ale jej koniec cestami smrti.

Preklad Miloša Pavlíka: Prís 14:12 Jestvuje cesta pred tvárou človeka správna, ale jej posledok – cesty smrti.

Preklad Nového sveta: Prís 14:12 Je cesta, ktorá je priama pred mužom, ale jej koniec sú cesty smrti.

A ich myseľ je nepriateľstvom voči Bohu:

Ekumenický preklad: Rim 8:7-8 Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu — nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu; veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu.

Katolícky preklad: Rim 8:7-8 Veď zmýšľať podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu, lebo sa nepodriaďuje Božiemu zákonu - a ani sa nemôže. A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 8:7-8 túžba tela je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepodriaďuje Božiemu zákonu, ani sa nemôže. Nemôžu sa páčiť Bohu tí, ktorí žijú telesne.

Evanjelický preklad: Rim 8:7-8 Pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepoddáva, a ani sa nemôže poddať zákonu Božiemu. Tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 8:7-8 pretože myseľ tela je nepriateľstvom naproti Bohu, lebo sa nepodriaďuje zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť. A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu;

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 8:7-8 pretože zmýšľanie mäsa je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa Božiemu zákonu nepodriaďuje, ba ani nemôže, a tí, ktorí sú v mäse, sa nemôžu Bohu zaľúbiť.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 8:7-8 (Veď) zmýšľanie podľa tela sa protiví Bohu, pretože sa nepodrobuje Božiemu zákonu a ani nemôže. Ktorí teda žijú podľa tela, nemôžu sa ľúbiť Bohu.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 8:7-8 Veď zmýšľanie mäsa je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepodrobuje zákonu Božiemu, ba ani sa nemôže. Lenže tí, čo sú v mäse, nemôžu sa ľúbiť Bohu.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 8:7-8

Preklad Nového sveta: Rim 8:7-8 pretože telesné zmýšľanie znamená nepriateľstvo s Bohom, lebo sa nepodrobuje Božiemu zákonu, ani sa v skutočnosti nemôže. Preto sa tí, ktorí sú v súlade s telom, nemôžu páčiť Bohu.

Preklad Nádej pre každého: Rim 8:7-8 Človek, ktorý myslí iba na seba, vzpiera sa Bohu, nechce sa podrobiť jeho prikázaniam, ba ani nemôže. Je ovládaný svojimi telesnými túžbami, a preto sa Bohu nemôže páčiť.

 

 

Záver:

Keď si dáme všetky tieto fakty dohromady, tak dostávame, že ľudia mali po stvorení úplnú slobodnú vôľu, resp. naším rozhodnutiam a činom predchádzajú nejaké intencie, úsilia, úvahy, presvedčenia, túžby, motívy atď. Nakoniec si vždy vyberieme len to, čo považujme za najlepšie. Keďže si v konečnom dôsledku vždy vyberieme to, čo považujeme za najlepšie, tak to je v súlade s tým, že Boh je vševedúci a preto vie, čo sa stane, ako sa rozhodneme. Prvotný hriech mal na nás vplyv ale nie na našu slobodu rozhodovania ako takú, ale skazil našu prirodzenosť a s ňou aj naše intencie, úsilia, úvahy, presvedčenia, túžby, motívy atď. podľa ktorých sa rozhodujeme. Preto Svätému Písmu odpovedá postoj seba-determinizmus.

 

 

História:

V pohanských náboženstvách sa často vyskytoval fatalizmus – bohovia určovali osud ľudom. V kresťanstve sa v staroveku ale viedla iná diskusia. Medzi libertarianizmom, ktorý bol priamy dôsledok učenia britského mnícha Pelagia (c.360–c.420) a kompatibilizmom, ktorý bol priamym dôsledkom učenia jeho oponenta, Augustína z Hippa (354–430), ktorý bol kresťanský teológ, spisovateľ, filozof a jeden zo štyroch veľkých otcov západnej cirkvi, od roku 395/6 hipponský biskup.

John Locke (1632–1704), anglický filozof, považovaný za jedného zo zakladateľov novovekej filozofie, hlavný predstaviteľ empirizmu a autor sociálno-filozofických teórií, svojimi názormi začal rozvíjať tzv. aktérsku kauzalitu. Zástancovia aktérskej kauzality tvrdili, že príčinami udalostí sú substancie. Aktéri sú pretrvávajúce substancie s mentálnymi a psychickými vlastnosťami. Ich rozhodnutiam a činom predchádzajú nejaké intencie, úsilia, úvahy, presvedčenia, túžby, motívy atď. Je síce pravda, že na prvý pohľad sa zdá, že sme mohli konať aj inak, ako sme konali, ale nakoniec si vždy vyberieme len to, čo považujme za najlepšie. Volili sme napríklad medzi zlými, dobrými a najlepšími alternatívami, slobodnesme si síce mohli vybrať aj zlú alternatívu, ale vždysi vyberieme to, čo považujeme za najlepšie na dosiahnutie stanoveného cieľa. Keďže volíme vždy to najlepšie, tak to isté podľa Locka by malo dokonca platiť aj pre Všemohúceho, lebo ani Boh si nemôže zvoliť to, čo nie je dobré, dokonca aj Boh je obmedzovaný tým, čo je najlepšie.

Francúzski materialisti v 18. storočí považovali človeka za stroj. Julien Offray de La Mettrie (1709–1751) bol francúzsky filozof, predstaviteľ francúzskeho materializmu 18. storočia, lekár. La Mettrie ľudskú bytosť prirovnáva k veľkým a komplexným hodinám. Naša myseľ je závislá od tohto stroja, keď krv prúdi žilami prirýchlo, myseľ nemôže spať a naopak. Schopnosti ducha závisia od špecifickej organizácie mozgu a celého tela. Ľudské telo je stroj, ktorý pohybuje sám sebou tým, že prijíma potravu, lebo bez nej človek stráca silu, stáva sa zúrivým a zmorený umiera. Keď umrie telo, umrie aj duch. Existencia ducha je závislá od existencie materiálnych častí mozgu, ktorý je považovaný za hnaciu silu celého stroja. Podľa La Mettrieho človek je stroj a celé univerzum obsahuje len jednu rôzne modifikovanú substanciu. Podobný názor mal pred La Mettriem aj Baruch de Spinoza (1632–1677), holandský filozof židovského pôvodu, podľa ktorého celá príroda je jedným indivíduom, ktorého časti sa nekonečnými spôsobmi menia, ale toto indivíduum zostáva nemenné. Aj slobodná vôľa je podľa Spinozu len ilúziou: „Ľudia sa mýlia, keď si myslia, že sú slobodní. Toto ich mienenie spočíva v tom, že sú si vedomí len svojho konania, ale nepoznajú príčiny, ktoré ich k nemu determinujú. Idea ich slobody teda spočíva v tom, že nepoznajú príčinu svojho konania.“

Benjamin Libet (1916–2007) bol priekopníckym vedcom v oblasti ľudského vedomia. V roku 2003 bol prvým príjemcom Virtuálnej Nobelovej ceny za psychológiu z univerzity v Klagenfurte za svoje priekopnícke úspechy pri experimentálnom skúmaní vedomia, iniciovaní konania a slobodnej vôli. V 80. rokoch minulého storočia ukázal, že elektrická aktivita mozgu predchádza rozhodnutiu vykonať pohyb. Diskusia o slobodnej vôli ožila aj kvôli novým experimentom, ktoré namerali podobné javy ako Libet.

Rozvojom kvantovej fyziky sa ale vo vedeckých smeroch začal rozvíjať aj opačný smer a to indeterminizmus a v posledných rokoch čoraz viac fyzikov, astronómov a kozmológov uvažuje o existencii paralelných svetov. Všetky vedomosti a poznatky, ktoré významní fyzici dokázali zozbierať na tému paralelných vesmírov, priamo vychádzajú z oblasti fyziky, ktorá sa nazýva kvantová mechanika. Kvantová mechanika je oblasť fyziky, ktorá sa zaoberá štúdiom mikročastíc. A práve z tejto oblasti vychádza aj teória, ktorá hovorí o existencii paralelných vesmírov. Nazýva sa MWI (Many-wordls intepretaion) a voľne si ju môžeme interpretovať ako "teóriu mnohých svetov". Teóriu mnohých svetov pôvodne prvý raz formuloval už v roku 1957 fyzik Hugh Everett (1930–1982). Teória hovorí o obrovskom, možno aj nekonečnom počte alternatívnych svetov. Laicky povedané, to, čo sa vám v tomto živote mohlo v minulosti stať, ale nestalo sa (pretože ste sa napríklad rozhodli inak), sa celkom určite stalo v niektorom, alebo v niektorých paralelných svetoch.

 

 

Zdroje:

Články:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Determinismus

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%A1_v%C5%AFle

http://www.ostium.sk/sk/skryvanie-sa-slobodnej-vole-za-determinizmus-alebo-indeterminizmus/

https://www.interez.sk/neveril-mozno-coskoro-uveri-paralelne-svety-existuju-ten-nas-udajne-ovplyvnuju-ovela-doteraz-mysleli/

http://www.hlavnespravy.sk/astronomovia-udajne-nasli-dokaz-paralelnych-svetov/1005500

https://www.gotquestions.org/Slovencina/slobodna-vola.html

https://www.postoj.sk/9929/slobodna-vola-a-predsa-existuje

https://www.jw.org/sk/ucenie-biblie/otazky/biblia-o-slobodnej-voli/

http://slovak-systematic-theology.com/

http://skutky1711.blogspot.sk/2012/09/nebezpecny-kalvinizmus-boh-ktory.html

Cudzojazyčné:

https://en.wikipedia.org/wiki/Theological_determinism

https://www.gotquestions.org/compatibilism.html

https://www.gotquestions.org/fatalism.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Argument_from_free_will

Iné:

http://www.earlymoderntexts.com/pdf/mettmanm.pdf

de SPINOZA, B.: Etika. Praha: Dybbuk 2004