Argumenty rôznych postojov

Úvod Hamartológia Slobodná vôľa1 Argumenty rôznych postojov

Hlavný argument zástancov indeterminizmu:

Ich hlavný argument, označovaný aj ako Van Inwagenov Mind argument, tvrdí, že slobodnú vôľu nemožno odlíšiť od náhody. Predstavme si Alicu z krajiny zázrakov, ktorá je postavená pred voľbu povedať pravdu alebo nepravdu. Nakoniec po akte rozhodovania sa rozhodne povedať pravdu. Predpokladajme, že slobodná vôľa je nekompatibilná s determinizmom a Alica sa slobodne rozhodla povedať pravdu. Teraz predpokladajme, že hneď po tom, čo Alica povie pravdu, Boh vráti vesmír do času o jednu minútu predtým, ako Alica povedala pravdu. Čo sa stane po tomto čase? Alicin akt, povedať pravdu alebo klamstvo, je nedeterminovaný, je to jej slobodné rozhodnutie. Povie Alica znova pravdu alebo bude klamať? Podľa van Inwagena by sa Alica mohla rozhodnúť tentoraz povedať klamstvo. Keby Boh tisícnásobne vracal vesmír späť, mohla by veľakrát povedať pravdu a veľakrát nepravdu. Takto by sme získali isté pravdepodobnosti výsledkov pre pravdu a výsledkov pre klamstvo. Prvýkrát, keď sa Alica rozhodla pre „pravdu“, mohlo sa zdať, že sa rozhodla slobodne. Lenže po niekoľkonásobnom opakovaní tohto aktu pri rôznych výsledkoch skôr máme pocit, že ide o náhodu, a nie slobodu. V tomto prípade, či Alica povie pravdu, alebo nie, je to výsledok čistej náhody.

Teoreticky naše rozhodovanie, ak nie je ničím ovplyvnené, sa dá vnímať ako náhodné, ale len z pohľadu ďalšieho pozorovateľa. Boh nebude udalosť opakovať tisíc krát, ale len raz. Každá situácia, v ktorej sa ocitneme a rozhodujeme je jedinečná, nie je možnosť vrátiť čas, a teda aj naše rozhodovanie je jedinečné, a z takého pohľadu sa dá považovať za slobodné.

 

 

Argumenty zástancov teórie paralelných svetov:

Britská Kráľovská astronomická spoločnosť (RAS) nedávno vydala štúdiu o tzv. "chladnom mieste", čo je obzvlášť chladná škvrna vo vesmíre pozorovaná v žiarení vzniknutom pri formovaní vesmíru pred viac ako 13 miliardami rokov. Chladnú škvrnu prvýkrát zaznamenal satelit WMAP od NASA v roku 2004 a potom ju potvrdila misia Planck od Európskej vesmírnej agentúry (ESA) v roku 2013. Väčšina astronómov a kozmológov je presvedčená, že je veľmi nepravdepodobné, že by bola vytvorená pri zrode vesmíru, pretože je matematicky ťažké vysvetliť ju podľa hlavnej teórie inflácie. Najnovšia štúdia vylučuje prozaické vysvetlenie, že chladná škvrna je optická ilúzia spôsobená nedostatkom zasahujúcich galaxií. Jeden z autorov, profesor Tom Shanks z Durhamskej univerzity, vraví: „Nemôžeme úplne vylúčiť, že bod je spôsobený nepravdepodobným výkyvom vysvetleným štandardnou teóriou Veľkého tresku. Ale ak to nie je odpoveď, potom existujú exotické vysvetlenia. Možno najzaujímavejšie z nich je, že studené miesto bolo spôsobené kolíziou medzi našim vesmírom a iným vesmírom. Ak podrobnejšia analýza preukáže, že je to tak, potom sa studený bod môže považovať za prvý dôkaz multiverza.“

Teória paralelných svetov, aj keď je populárna u časti vedcov, stále je len vo fázy dohadov, neexistuje dôkaz, a už tobôž nie biblický argument. Na druhú stranu, určitá modifikovaná verzia teórie by mohla byť aj v súlade so Svätým Písmom, ale nás momentálne zaujíma rozhodovanie len v jednom vesmíre.

 

 

Prvý argument zástancov libertarianizmu:

Boh má slobodnú vôľu, o tom niet pochýb. A Boh stvoril človeka na svoj obraz.

Ekumenický preklad: Gn 1:26 Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi.

Katolícky preklad: Gn 1:26 Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 1:26 Boh povedal: "Urobme človeka na svoj obraz, aby sa nám podobal, nech vládnu nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou divou zverou a nad všetkými drobnými živočíchmi, čo sa plazia po zemi."

Evanjelický preklad: Gn 1:26 Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 1:26 A Bôh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 1:26 A Boh povedal: Zhotovujme človeka v náš obraz, podľa našej podoby, a nech majú moc nad rybami mora a nad letúnstvom nebies a nad dobytkom a nad celou zemou a nad všetkým plazivým tvorstvom, plaziacim sa po zemi.

Preklad Nového sveta: Gn 1:26 A Boh ďalej povedal: „Urobme človeka na svoj obraz, podľa svojej podoby, a nech majú v podriadenosti morské ryby a nebeské lietajúce tvory a domáce zvieratá a celú zem a každého pohybujúceho sa živočícha, ktorý sa pohybuje na zemi.“

Na rozdiel od zvierat, ktoré sa riadia skôr inštinktom, my dokážeme podobne ako náš Stvoriteľ konať na základe lásky a zmyslu pre spravodlivosť. A tak ako náš Stvoriteľ, aj my máme slobodnú vôľu. Aký zmysel by mali ľudské bytosti, keby boli len bábky na špagátiku vyššej moci, alebo len generátor náhodných činov?

O slobodnej vôli zvierat by sa dalo polemizovať, ale nie je to vecou tohto článku. A zvyšný argument ale nie je príliš aplikovateľný, pretože Adamovým pádom sa všetko zmenilo, teda aj keby sme mali úplnú slobodnú vôľu, kvôli prvotnému hriechu sme ju mohli stratiť.

 

 

Druhý argument zástancov libertarianizmu:

Ak porušenie hriechom prešlo na všetkých ľudí od Adama, potom majú ľudia vnútornú dispozíciu, ktorá znemožňuje mať SKUTOČNÚ slobodu. Prečo by potom Boh prikazoval ľuďom prikázania a očakával od nich, že ich budú plniť? Biblia jasne učí, že človek má slobodnú vôľu, ktorou si môže vybrať dobro alebo zlo bez nejakého vnútorného sklonu k čomukoľvek:

Ekumenický preklad: Dt 30:15-20 Pozri, dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo. Keď ti dnes prikazujem, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a právne predpisy, potom budeš žiť a rozmnožíš sa. Hospodin, tvoj Boh, ťa bude požehnávať v krajine, ktorú ideš obsadiť. Ak sa ti však srdce odvráti a nebudeš poslúchať, ak sa dáš zviesť, ak sa budeš klaňať iným bohom a budeš im slúžiť,  dnes vám oznamujem, že určite zahyniete, nebudete dlho žiť v krajine, do ktorej sa uberáš a ktorú ideš po prechode cez Jordán obsadiť. Dnes volám za svedkov proti vám nebesia i zem. Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive aj so svojím potomstvom.  Miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridŕžaj sa ho, pretože od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní, aby si mohol bývať v krajine, ktorú Hospodin pod prísahou sľúbil dať tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi.

Katolícky preklad: Dt 30:15-20 Hľa, dnes som predložil pred teba život i šťastie a smrť i nešťastie a prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva. Ale ak sa tvoje srdce odvráti, ak nebudeš poslúchať a dáš sa zviesť a budeš sa klaňať iným bohom a uctievať ich, tak ti dnes oznamujem, že naisto zahynieš a nepobudneš dlho v krajine, do ktorej po prechode cez Jordán vojdeš, aby si ju zaujal. Za svedkov proti vám volám nebo i zem: Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo, keď budeš milovať Pána, svojho Boha, a poslušne a verne sa vinúť k nemu; lebo pre teba to znamená život a dlhodobé prebývanie v krajine, o ktorej prisahal Pán, tvoj Boh, Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že im ju dá.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Dt 30:15-20 Pozri, dnes ti predkladám život a šťastie, smrť a nešťastie. Ak budeš poslúchať prikázania Jahveho, svojho Boha, ktoré ti dnes prikazujem, ak budeš milovať Jahveho, svojho Boha, ak budeš kráčať po jeho cestách, ak budeš zachovávať jeho prikázania, jeho zákony a jeho zvyky, budeš žiť a rozmnožovať sa, Jahve, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej vchádzaš, aby si ju zaujal. Ale ak sa tvoje srdce odvráti a ty nebudeš poslúchať a dáš sa zviesť a budeš sa klaňať iným bohom a budeš im slúžiť, vyhlasujem vám dnes, že určite zahyniete a nebudete dlho žiť na pôde, do ktorej po prechode cez Jordán vkročíš, aby si ju zaujal. Nebo a zem volám dnes za svedkov proti vám: predkladám ti život alebo smrť, požehnanie alebo kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive ty i tvoje potomstvo. Miluj Jahveho, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridŕžaj sa ho; lebo v tom je tvoj život, aj dĺžka tvojich dní, aby si mohol sídliť na pôde, ktorú Jahve prísahou sľúbil dať tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi."

Evanjelický preklad: Dt 30:15-20 Pozri: dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo. Dnes ti prikazujem milovať Hospodina, tvojho Boha, kráčať po Jeho cestách a zachovávať Jeho príkazy, Jeho ustanovenia a Jeho právne predpisy - tak budeš žiť a rozmnožovať sa. Hospodin, tvoj Boh, ťa bude požehnávať v krajine, ktorú ideš zabrať. Ale ak sa ti srdce odvráti a nebudeš počúvať, dáš sa zviesť, budeš sa klaňať iným bohom a budeš im slúžiť, oznamujem vám dnes, že určite zahyniete; nebudete dlho žiť v krajine, ktorú ideš zabrať po prechode cez Jordán. Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo: miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj Jeho hlas a pridŕžaj sa Ho; lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní; tak budeš prebývať v krajine, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi.

Preklad Jozefa Roháčka: Dt 30:15-20 Hľaďže, dnes som ti predložil život a dobré, smrť a zlé prikazujúc ti dnes, aby si miloval JeHoVaHa, svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách a aby si ostríhal jeho prikázania, jeho ustanovenia a jeho súdy, aby si žil a množil sa, a aby ťa požehnal JeHoVaH, tvoj Bôh, v zemi, do ktorej ideš, aby si ju zaujal do dedičstva. No, jestli sa odvráti tvoje srdce a nebudeš poslúchať, ale sa dáš zviesť a budeš sa klaňať iným bohom a budeš im slúžiť, oznamujem vám dnes, že istotne zahyniete; nebudete dlho žiť na zemi, do ktorej ideš cez Jordán, idúc ta nato, aby si ju zaujal do dedičstva. Za svedkov volám dnes proti vám nebesia i zem, že som ti predložil život i smrť, požehnanie i kliatbu. A vyvolíš si život, aby si žil ty i tvoje semeno, aby si miloval JeHoVaHa, svojho Boha, aby si počúval na jeho hlas a aby si sa ho držal, lebo on je tvojím životom a dĺžkou tvojich dní, aby si býval na pôde, o ktorej prisahal JeHoVaH tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, povediac, že im ju dá.

Preklad Miloša Pavlíka: Dt 30:15-20 Pozri, dnes som predložil tvojej tvári život a dobré aj smrť a zlé, keď ti dnes rozkazujem milovať Hospodina, svojho Boha, a chodiť po jeho cestách a zachovávať jeho rozkazy a jeho ustanovenia a jeho predpisy, nech žiješ a rozmnožíš sa a Hospodin, tvoj Boh, ťa požehná v zemi, kam sa ty chystáš vstúpiť zaujať ju. No ak sa tvoje srdce bude otáčať, takže

nebudeš poslúchať a budeš sa dávať zviesť a dáš sa klaňať sa iným bohom a slúžiť im, oznamujem vám dnes, že istotne budete musieť zahynúť, nebudete môcť predĺžiť svoje dni na pôde, kam vstúpiť sa ty chystáš prejsť Jordán na zaujatie jej. Za svedkov proti vám som dnes povolal nebesá aj zem; predložil som tvojej tvári život aj smrť, požehnanie aj zlorečenie, nech sa môžeš rozhodnúť pre život, aby si žil, ty aj tvoje semä, v milovaní Hospodina, svojho Boha, v poslúchaní na jeho hlas a v lipnutí na

ňom, lebo to je tvoj život a dĺžka tvojich dní k bývaniu na pôde, ktorú Hospodin prísahou sľúbil tvojim otcom, Abráhámovi, Isákovi a Jákóbovi, dať im.

Preklad Nového sveta: Dt 30:15-20 Hľa, ja ti dnes predkladám život a dobré i smrť a zlé. Ak budeš počúvať prikázania Jehovu, svojho Boha, ktoré ti dnes prikazujem, takže budeš milovať Jehovu, svojho Boha, chodiť po jeho cestách a dodržiavať jeho prikázania a jeho ustanovenia a jeho sudcovské rozhodnutia, potom celkom istotne zostaneš nažive a budeš sa množiť a Jehova, tvoj Boh, ťa požehná v krajine, do ktorej ideš, aby si ju vzal do vlastníctva. Ak sa však tvoje srdce odvráti a nebudeš počúvať a budeš zvedený a budeš sa klaňať iným bohom a slúžiť im, ja vám dnes hovorím, že určite zahyniete. Nepredĺžite svoje dni na zemi, do ktorej prekračuješ Jordán, aby si ju šiel vziať do vlastníctva. Ja beriem dnes proti vám za svedkov nebesia a zem, že som ti predložil život a smrť, požehnanie a zlorečenie; a vyvolíš si život, aby si zostal nažive ty a tvoje potomstvo, tým, že budeš milovať Jehovu, svojho Boha, tým, že budeš počúvať jeho hlas, a tým, že sa ho budeš pridržiavať; lebo je tvojím životom a dĺžkou tvojich dní, aby si býval na zemi, o ktorej prisahal Jehova tvojim predkom, Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, že im ju dá.“

Prikázania dal, ale mohol spravodlivo súdiť, to ale neznamená, že sme schopní ich sami od seba všetky splniť, čo dokazuje aj fakt, že všetci zhrešili:

Ekumenický preklad: Rim 3:23 lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu.

Katolícky preklad: Rim 3:23 veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva;

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 3:23 veď všetci zhrešili a sú zbavení Božej slávy.

Evanjelický preklad: Rim 3:23 Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej,

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 3:23 Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 3:23 veď zhrešili všetci a Božej slávy sa im nedostáva,

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 3:23 Všetci totiž zhrešili a potrebujú (zásahu) Božej veleby,

Preklad Bohuslava Košu: Rim 3:23 Lebo všetci zhrešili a nemajú slávy Božej.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 3:23

Preklad Nového sveta: Rim 3:23 Veď všetci zhrešili a nedosahujú Božiu slávu,

Preklad Nádej pre každého: Rim 3:23 V jednom sú si všetci ľudia rovní: sú hriešnikmi, ktorí pre svoje viny stratili podiel na Božej sláve.

 

 

Tretí argument zástancov libertarianizmu:

Naša budúcnosť je do veľkej miery v našich rukách. Biblia nás nabáda poslúchať Božie prikázania:

Ekumenický preklad: Dt 30:19-20 Dnes volám za svedkov proti vám nebesia i zem. Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive aj so svojím potomstvom. Miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridŕžaj sa ho, pretože od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní, aby si mohol bývať v krajine, ktorú Hospodin pod prísahou sľúbil dať tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi.

Katolícky preklad: Dt 30:19-20 Za svedkov proti vám volám nebo i zem: Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo, keď budeš milovať Pána, svojho Boha, a poslušne a verne sa vinúť k nemu; lebo pre teba to znamená život a dlhodobé prebývanie v krajine, o ktorej prisahal Pán, tvoj Boh, Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že im ju dá.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Dt 30:19-20 Nebo a zem volám dnes za svedkov proti vám: predkladám ti život alebo smrť, požehnanie alebo kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive ty i tvoje potomstvo. Miluj Jahveho, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridŕžaj sa ho; lebo v tom je tvoj život, aj dĺžka tvojich dní, aby si mohol sídliť na pôde, ktorú Jahve prísahou sľúbil dať tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi."

Evanjelický preklad: Dt 30:19-20 Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo: miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj Jeho hlas a pridŕžaj sa Ho; lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní; tak budeš prebývať v krajine, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi.

Preklad Jozefa Roháčka: Dt 30:19-20 Za svedkov volám dnes proti vám nebesia i zem, že som ti predložil život i smrť, požehnanie i kliatbu. A vyvolíš si život, aby si žil ty i tvoje semeno, aby si miloval JeHoVaHa, svojho Boha, aby si počúval na jeho hlas a aby si sa ho držal, lebo on je tvojím životom a dĺžkou tvojich dní, aby si býval na pôde, o ktorej prisahal JeHoVaH tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, povediac, že im ju dá.

Preklad Miloša Pavlíka: Dt 30:19-20 Za svedkov proti vám som dnes povolal nebesá aj zem; predložil som tvojej tvári život aj smrť, požehnanie aj zlorečenie, nech sa môžeš rozhodnúť pre život, aby si žil, ty aj tvoje semä, v milovaní Hospodina, svojho Boha, v poslúchaní na jeho hlas a v lipnutí na

ňom, lebo to je tvoj život a dĺžka tvojich dní k bývaniu na pôde, ktorú Hospodin prísahou sľúbil tvojim otcom, Abráhámovi, Isákovi a Jákóbovi, dať im.

Preklad Nového sveta: Dt 30:19-20 Ja beriem dnes proti vám za svedkov nebesia a zem, že som ti predložil život a smrť, požehnanie a zlorečenie; a vyvolíš si život, aby si zostal nažive ty a tvoje potomstvo, tým, že budeš milovať Jehovu, svojho Boha, tým, že budeš počúvať jeho hlas, a tým, že sa ho budeš pridržiavať; lebo je tvojím životom a dĺžkou tvojich dní, aby si býval na zemi, o ktorej prisahal Jehova tvojim predkom, Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, že im ju dá.“

Také nabádanie by nemalo zmysel, dokonca by bolo bezcitné, keby sme nemali slobodnú vôľu. Boh nás nenúti konať tak, ako nám hovorí, ale vrúcne sa nám prihovára:

Ekumenický preklad: Iz 48:18 Keby si si všímal moje rozkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny.

Katolícky preklad: Iz 48:18 Keby si si bol všímal moje rozkazy, bol by tvoj pokoj ako rieka a tvoje blaho ako morské vlny.

Preklad Jeruzalemská biblia: Iz 48:18 Keby si bol poslúchal moje príkazy, tvoje šťastie by bolo ako rieka a tvoje blaho ako morské vlny.

Evanjelický preklad: Iz 48:18 Kiežby si počúval moje príkazy! Tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spása ako morské vlny.

Preklad Jozefa Roháčka: Iz 48:18 Oj, aby si bol pozoroval na moje prikázania, bol by tvoj pokoj ako rieka a tvoja spravedlivosť ako vlny mora!

Preklad Miloša Pavlíka: Iz 48:18 Kiež by si bol načúval mojim rozkazom! Potom by bol tvoj pokoj ako rieka a tvoja spravodlivosť ako vlny mora,

Preklad Nového sveta: Iz 48:18 Ó, keby si len bol venoval pozornosť mojim prikázaniam! Potom by bol tvoj pokoj ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny.

Nabádanie ale nie je priamy dôkaz slobodnej vôle. Protiargumentovať sa dá napríklad takto:

Ekumenický preklad: Rim 3:10-12 ako je napísané: Nieto spravodlivého, niet ani jedného, niet rozumného, niet nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dobro, niet ani jedného.

Katolícky preklad: Rim 3:10-12 ako je napísané: „Nik nie je spravodlivý, nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. Všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 3:10-12 Ako je napísané: Nik nie je spravodlivý, celkom nik. Nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. Všetci poblúdili, úplne sa zvrhli, nikto nerobí dobre, celkom nik.

Evanjelický preklad: Rim 3:10-12 ako je napísané: Nieto spravodlivého ani jedného, nieto rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha; všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými, nieto, kto by činil dobré, nieto ani jedného.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 3:10-12 ako je napísané: Nieto spravedlivého ani jedného; niet toho, kto by rozumel, niet, kto by vážne hľadal Boha; všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými; niet toho, kto by činil dobro, niet ani jedného.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 3:10-12 podľa toho, ako je napísané: Niet spravodlivého, ani jedného, niet, kto by mal pochopenie, niet toho, kto by vyhľadával Boha; všetci sa odchýlili, napospol sa stali naničhodnými, niet, kto by prevádzal dobrotu, niet dokonca ani jedného.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 3:10-12 Tak ako je napísané: Nieto spravodlivého, ani jedného; nieto múdreho, niet kto by hľadal Boha. Všetci poblúdili, stali sa bezcennými niet takého, čo by konal dobro, ani jedného.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 3:10-12 Ako je napísané: Niet spravodlivého ani jedného, nieto rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, napospol stali sa neužitočnými; niet takého, čo by konal dobré, niet ani jedného.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 3:10-12

Preklad Nového sveta: Rim 3:10-12 ako je napísané: „Niet spravodlivého človeka, ani jediného; niet nikoho, kto má porozumenie, ani nikoho, kto hľadá Boha. Všetci sa odklonili, všetci dovedna sa stali bezcennými; niet nikoho, kto preukazuje láskavosť, ani jediného.“

Preklad Nádej pre každého: Rim 3:10-12 O všetkých ľuďoch je napísané v žalme: Na svete niet spravodlivého, niet ani jedného. Niet rozumného, kto by Boha hľadal. Všetci zblúdili, oddali sa zvrátenosti. Niet nikoho, kto by dobro konal, niet ani jedného.

 

 

Štvrtý argument zástancov libertarianizmu:

V Novom zákone sa hriešnikom hovorí, aby činili pokánie:

Ekumenický preklad: Mt 3:2 Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. —

Sk 3:19 Kajajte sa a obráťte sa, aby boli zotrené vaše hriechy

Katolícky preklad: Mt 3:2 Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“

Sk 3:19 Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 3:2 "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo."

Sk 3:19 Kajajte sa teda a obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy

Evanjelický preklad: Mt 3:2 a hovoril: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.

Sk 3:19 Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy,

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 3:2 a hovoril: Čiňte pokánie! Lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.

Sk 3:19 A tak čiňte pokánie a obráťte sa aby sa vystrely vaše hriechy, aby prišly časy občerstvenia od tvári JeHoVaHovej ,

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 3:2 a vraví: Kajajte sa, lebo sa priblížilo kraľovanie nebies.

Sk 3:19 Dajte sa teda na pokánie a obráťte sa k nemu za účelom vytretia vašich hriechov, aby potom od tváre Pána prišli doby osvieženia

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 3:2 Čiňte pokánie, (už) prišlo Kráľovstvo nebeské!“

Sk 3:19 Konajte teda pokánie a obráťte sa, aby sa vám zotreli hriechy,

Preklad Bohuslava Košu: Mt 3:2 a hovorí: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebies!“

Sk 3:19 Robte teda pokánie a obráťte sa, aby sa vám zotreli hriechy,

Preklad Biblia LOGOS: Mt 3:2 a hovoril: Robte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo Nebies!

Sk 3:19

Preklad Nového sveta: Mt 3:2 hovoriac: „Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“

Sk 3:19 Preto robte pokánie a obráťte sa, aby boli vaše hriechy vytreté, aby prišli časy osvieženia od Jehovu

Preklad Nádej pre každého: Mt 3:2 Prestaňte hrešiť a obráťte sa k Bohu, lebo prichádza jeho kráľovstvo."

Každé pozvanie na pokánie je pozvanie si zvoliť. Ako by sme si mohli zvoliť, keby sme nemali slobodnú vôľu? Ale mať možnosť voľby nie je to isté, ako byť schopný voľby!

 

 

Prvý argument zástancov kompatibilizmu:

Zástancovia kompatibilizmu, hlavne kalvínisti, sa odvolávajú na verše Ef 2:1-5, na základe čoho veria, že človek ja až tak totálne skazený, až mŕtvy, až tak oddelený od Boha, že nevie pochopiť ani prijať evanjelium. Nemá schopnosť vnímať a ani nie je schopný reagovať na Boží hlas a volanie. V krajnom prípade to zachádza až k determinizmu, lebo to znemená, že nevyvolení svoj osud nevedia nijako ovplyvniť. Narodili sa na večné zatratenie.

Ekumenický preklad: Ef 2:1-5 Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás s Kristom — milosťou ste spasení! —

Katolícky preklad: Ef 2:1-5 Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme kedysi žili aj my všetci, keď sme podľa žiadostí svojho tela robili, čo chcelo telo a myseľ, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení -

Preklad Jeruzalemská biblia: Ef 2:1-5 Aj vy ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. K nim sme kedysi patrili aj my všetci, lebo sme žili podľa svojich telesných žiadostí, keď sme konali podľa záľub tela a mysle, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, keď sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení –

Evanjelický preklad: Ef 2:1-5 Tak (naplnil) aj vás, mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy, v ktorých ste kedysi žili primerane veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocností vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci žili kedysi podľa žiadostí svojho tela, vykonávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnevu ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lás ku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach - veď milosťou ste spasení! -

Preklad Jozefa Roháčka: Ef 2:1-5 Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa mocností povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu jako aj ostatní. Ale Bôh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení -

Preklad Miloša Pavlíka: Ef 2:1-5 a vás, ktorí ste boli mŕtvi v svojich previneniach a hriechoch – v tých ste kedysi chodili podľa behu tohto sveta, podľa toho, ktorý vládne právomocou nad ovzduším, ducha, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme sa kedysi v chtivostiach nášho mäsa pohybovali aj my všetci, konajúc želania mäsa a myšlienok rozumu, i boli sme prirodzenosťou deťmi hnevu ako aj ostatní, no Boh, súc pre svoju veľkú lásku, ktorou nás miloval, bohatý súcitom, nás, keď sme tiež boli mŕtvi v previneniach, s Kristom oživil (ste milosťou zachránení),

Preklad Štefana Porúbčana: Ef 2:1-5 Aj vás (naplňuje), čo ste boli mŕtvi svojimi priestupkami a hriechmi, v ktorých ste kedysi obcovali podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej moci, ducha to, ktorý teraz účinkuje v prívržencoch nevery. V tých veciach sme aj my všetci kedysi obcovali podľa žiadostí svojej telesnej prírody, konajúc to, čo chcelo telo a (jeho) popudy. Od prírody sme boli predmetom (Božieho) hnevu, ako aj ostatní. Ale Boh vo svojom bohatom milosrdenstve, pre veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, nás, ktorí sme boli mŕtvi svojimi priestupkami, oživil spolu s Kristom. Milosťou ste teda spasení.

Preklad Bohuslava Košu: Ef 2:1-5 Aj vás, čo ste boli mŕtvi svojimi priestupkami a hriechmi, v ktorých ste kedysi kráčali podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha to, ktorý teraz účinkuje v synoch neposlušnosti. Medzi nimi sme kedysi aj my všetci žili v žiadostiach svojho „mäsa“ a konali sme to, čo chcelo „mäso“ a zmysly a od prírody sme boli deťmi hnevu, ako aj ostatní. Lenže Boh, bohatý na zľutovanie, pre svoju premnohú lásku, ktorou si nás zamiloval, keď sme aj boli mŕtvi v priestupkoch, oživil nás s Kristom, - milosťou ste spasení -

Preklad Biblia LOGOS: Ef 2:1-5

Preklad Nového sveta: Ef 2:1-5 Navyše ste to vy, ktorých Boh oživil, hoci ste boli mŕtvi v svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili podľa systému vecí tohto sveta, podľa vládcu s mocou nad vzduchom, ducha, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti. Áno, medzi nimi sme sa všetci kedysi správali v súlade so žiadosťami svojho tela a robili sme to, čo chcelo telo a myšlienky, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, podobne ako ostatní. Ale Boh, ktorý je bohatý v milosrdenstve, pre svoju veľkú lásku, ktorou nás miloval, oživil nás spolu s Kristom, i keď sme boli mŕtvi v priestupkoch – boli sme zachránení nezaslúženou láskavosťou –

Preklad Nádej pre každého: Ef 2:1-5 Kedysi ste boli mŕtvi, navždy odsúdení pre svoje hriechy. Šli ste spolu s davom a ako ostatní boli ste ponorení do hriechu, poslúchali ste satana, veľké knieža mocnosti, čo sa rozprestiera nad svetom a doposiaľ pôsobí v ľuďoch, ktorí sa Bohu vzpierajú. Práve takí sme boli aj my. Žili sme podľa vlastnej vôle, pre svoje vlastné sebecké záujmy a podliehali sme vášňam a nečistým myšlienkam. Boli sme zlí od počiatku, lebo sme sa už narodili so zlou povahou, a preto sme boli tak ako ostatní vystavení Božiemu hnevu. Ale Božie milosrdenstvo je veľké. Pre naše hriechy boli sme v Božích očiach mŕtvi. A predsa nás tak veľmi miloval, že spolu s Kristom nám daroval nový život -- spasení ste jedine z Božej milosti.
Kalvinisti vnímajú človeka ako mŕtvolu plávajúcu na vode, človeka, ktorý nie je schopný počuť, nemá schopnosť vidieť, nevie pochopiť a tým pádom nevie ani uveriť ,ale Boh vo svojej milosti oživí túto mŕtvolu, aby toto všetko mohol učiniť, toto oživenie nazývajú regenerácia. O pár veršov ďalej čítame veľmi známy verš:
Ekumenický preklad: Ef 2:8 Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar.

Katolícky preklad: Ef 2:8 Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar:

Preklad Jeruzalemská biblia: Ef 2:8 Lebo spasení ste milosťou skrze vieru. Táto spása nie je z vás, je to Boží dar.

Evanjelický preklad: Ef 2:8 Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží;

Preklad Jozefa Roháčka: Ef 2:8 Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží,

Preklad Miloša Pavlíka: Ef 2:8 Áno, ste tou milosťou skrze vieru zachránení a to nie je z vás, je to Boží dar,

Preklad Štefana Porúbčana: Ef 2:8 Milosťou ste spasení, skrze vieru; teda nie sami od seba, je to dar Boží;

Preklad Bohuslava Košu: Ef 2:8 Veď milosťou ste spasení, prostredníctvom viery; a to nie sami zo seba, je to dar Boží;

Preklad Biblia LOGOS: Ef 2:8

Preklad Nového sveta: Ef 2:8 Boli ste zachránení touto nezaslúženou láskavosťou prostredníctvom viery; a to nie je kvôli vám, ale je to Boží dar.

Preklad Nádej pre každého: Ef 2:8 Boli ste teda spasení iba z milosti, tým, že ste uverili v Krista. A ani táto viera nepochádza z vás. Je to Boží dar.

Kalvinisti veria v to že spasiteľská viera je dar od Boha, že to s dotyčnou osobou nemá nič spoločné a nemá v tom žiadnu slobodu ani úlohu. Boh jednoducho premení toho vyvoleného neveriaceho a zrazu sa z neho stane veriaci. Proces je taký, že ho Duch Svätý premení zvnútra a dá mu nové srdce ktoré je schopné veriť. Takže najprv je človek znovuzrodený, spasený a potom sa stáva automaticky veriacim.

Odporcovia namietajú, že spasenie je výsledok toho, že sme uverili, vierou sme prijali dar z milosti. Najprv uveríme a potom prijímame spasenie. Porovnajme to s ďalším veršom zo Svätého Písma:
Ekumenický preklad: Gal 3:6 Je to ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.

Katolícky preklad: Gal 3:6 Tak ako Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gal 3:6 Tak Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.

Evanjelický preklad: Gal 3:6 (Je to) ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.

Preklad Jozefa Roháčka: Gal 3:6 Tak ako Abrahám uveril Bohu, a počítalo sa mu to za spravedlivosť.

Preklad Miloša Pavlíka: Gal 3:6 Tak ako Abrahám uveril Bohu a to mu bolo zarátané k spravodlivosti;

Preklad Štefana Porúbčana: Gal 3:6 Tak aj Abrahám uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť.

Preklad Bohuslava Košu: Gal 3:6 Ako aj Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.

Preklad Biblia LOGOS: Gal 3:6

Preklad Nového sveta: Gal 3:6 Podobne ako Abrahám „uveril Jehovovi a počítalo sa mu to za spravodlivosť“.

Preklad Nádej pre každého: Gal 3:6 Spomeňte si, čo vraví Písmo o Abrahámovi: Abrahám uveril Bohu, a Boh ho preto uznal za spravodlivého."
To neznamená že Abrahámova viera bol jeho skutok, on vierou prijal ospravedlnenie z Božej milosti. Takže je úplne logické že v liste Efezským nie je darom viera ale spasenie. Viera nie je skutok. Písmo jasne rozlišuje vieru od skutkov:

Ekumenický preklad: Rim 4:5 Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť.

Katolícky preklad: Rim 4:5 Kto však nepracuje, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 4:5 kto však nepracuje, iba verí v toho, ktorý ospravodlivuje bezbožného, jeho viera sa počíta za spravodlivosť.

Evanjelický preklad: Rim 4:5 Kto však nekoná skutky, ale verí v Toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 4:5 Ale tomu, kto nerobí skutkov, ale verí na toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, počíta sa jeho viera za spravedlivosť.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 4:5 no kto činy nekoná, ale sa vierou spolieha na toho, ktorý bezbožného vie uznať za spravodlivého, tomu sa k spravodlivosti zaratúva jeho viera,

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 4:5 Kto však nekoná skutky, ale verí v Toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, toho viera sa počíta za spravodlivosť.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 4:5 Kto však nekoná skutky, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 4:5

Preklad Nového sveta: Rim 4:5 Avšak tomu, kto nepracuje, ale verí v toho, ktorý vyhlasuje bezbožného za spravodlivého, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť.

Preklad Nádej pre každého: Rim 4:5 Ale u Boha je to ináč. U Boha nič nedosiahnem, ak sa odvolávam na svoje dobré" skutky. Len ak dôverujem Bohu, že ma napriek môjmu previneniu ospravedlní, môžem pred ním obstáť.

Túto debatu budem viac rozoberať v časti Predchádzajúca milosť, preto tento argument nebudem považovať za relevantný.

 

 

Hlavný argument zástancov kompatibilizmu:

Celková skazenosť človeka je vidieť v celej Biblii. Ľudské srdce je klamlivé:

Ekumenický preklad: Jer 17:9 Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná?

Katolícky preklad: Jer 17:9 Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná?

Preklad Jeruzalemská biblia: Jer 17:9 Klamlivejšie ako čokoľvek iné je srdce a vyliečiť sa dá veľmi ťažko. Kto sa v ňom vyzná?

Evanjelický preklad: Jer 17:9 Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je - kto sa v ňom vyzná?

Preklad Jozefa Roháčka: Jer 17:9 Najľstivejšie od všetkého je srdce a je neduživé na smrť. Kto ho pozná?!

Preklad Miloša Pavlíka: Jer 17:9 Zo všetkého najľstivejšie je srdce, áno, ono je zhubné; kto ho pozná?

Preklad Nového sveta: Jer 17:9 Srdce je zradnejšie ako čokoľvek iné a je na zúfanie. Kto ho môže poznať?

A myšlienky jeho srdca sú ustavične naklonené na zlé:

Ekumenický preklad: Gn 6:5 Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu.

Katolícky preklad: Gn 6:5 Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé,

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 6:5 Jahve videl, že zloba človeka na zemi je veľká a že jeho srdce snuje celý deň iba zlé plány.

Evanjelický preklad: Gn 6:5 Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé,

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 6:5 A JeHoVaH videl, že sa množí zlosť človeka na zemi, a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 6:5 A Hospodin pozoroval, že sa zloba ľudstva na zemi rozmnožila a že každá predstava myšlienok jeho srdca každý deň bola vonkoncom zlá;

Preklad Nového sveta: Gn 6:5 Tu videl Jehova, že zlo človeka na zemi je obzvlášť veľké a že každý sklon myšlienok jeho srdca je po celý čas len zlý.

Pre našu zaslepenosť srdca sme odcudzení Božiemu životu:

Ekumenický preklad: Ef 4:17-18 Hovorím teda a dosvedčujem v Pánovi toto: Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania, so zatemnenou mysľou, odcudzení Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre tvrdosť ich srdca.

Katolícky preklad: Ef 4:17-18 Preto hovorím a dosvedčujem v Pánovi: Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania, so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca.

Preklad Jeruzalemská biblia: Ef 4:17-18 Preto vám hovorím a dosvedčujem vám v Pánovi: Nežite už, ako žijú pohania, vedení svojím márnym zmýšľaním, so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť svojho srdca.

Evanjelický preklad: Ef 4:17-18 Preto teda hovorím a svedčím v Pánovi: Nežite už viac, ako pohania žijú v márnosti svojej mysle, zatemnení na rozume, odcudzení Božiemu životu nevedomosťou, ktorá je v nich, a zatvrdilosťou svojich sŕdc;

Preklad Jozefa Roháčka: Ef 4:17-18 To teda hovorím a osvedčujem v Pánovi, aby ste vy už viac nechodili, jako aj ostatní pohania chodia, v márnosti svojej mysle, zatemnení v rozume súc odcudzení životu Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre zatvrdenie ich srdca,

Preklad Miloša Pavlíka: Ef 4:17-18 Toto teda vravím a dosvedčujem v Pánovi, žeby ste už nechodili podľa toho, ako chodia aj [ostatné] národy v ničotnosti svojej mysle, súc zatemnení v rozume, odcudzení Božiemu životu následkom neznalosti, ktorá v nich je, príčinou zatvrdnutosti ich srdca;

Preklad Štefana Porúbčana: Ef 4:17-18 Preto teda prízvukujem a dosvedčujem v Pánovi, aby ste už viac nežili v márnosti svojho zmýšľania, ako žijú pohania. Sú zatemnení na rozume, odlúčení od života Božieho pre svoju nevedomosť a zatvrdlivosť svojho ducha.

Preklad Bohuslava Košu: Ef 4:17-18 Preto teda hovorím a dosvedčujem v Pánovi: Nežite už viac, ako žijú pohania v márnosti mysle, zatemnení na rozume, odcudzení od života Božieho pre svoju nevedomosť a zatvrdilosť svojho srdca.

Preklad Biblia LOGOS: Ef 4:17-18

Preklad Nového sveta: Ef 4:17-18 Preto o tom hovorím a svedčím v Pánovi, aby ste už ďalej nechodili tak, ako chodia tiež národy v neužitočnosti svojej mysle, pričom sú myšlienkovo v tme a odcudzení životu, ktorý patrí Bohu, pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre necitlivosť svojho srdca.

Preklad Nádej pre každého: Ef 4:17-18 Nežite už ako tí, ktorí nepoznajú Boha a nerozumejú Božím cestám. Ich myslenie je zmätené, v ich srdci je tma, lebo nechcú o Bohu nič vedieť.

Sväté Písmo tiež učí, že človek sa rodí mŕtvy v hriechu:

Ekumenický preklad: Ef 2:1-5 Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás s Kristom — milosťou ste spasení! —

Katolícky preklad: Ef 2:1-5 Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme kedysi žili aj my všetci, keď sme podľa žiadostí svojho tela robili, čo chcelo telo a myseľ, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení -

Preklad Jeruzalemská biblia: Ef 2:1-5 Aj vy ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. K nim sme kedysi patrili aj my všetci, lebo sme žili podľa svojich telesných žiadostí, keď sme konali podľa záľub tela a mysle, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, keď sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení –

Evanjelický preklad: Ef 2:1-5 Tak (naplnil) aj vás, mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy, v ktorých ste kedysi žili primerane veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocností vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci žili kedysi podľa žiadostí svojho tela, vykonávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnevu ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lás ku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach - veď milosťou ste spasení! -

Preklad Jozefa Roháčka: Ef 2:1-5 Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa mocností povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu jako aj ostatní. Ale Bôh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení -

Preklad Miloša Pavlíka: Ef 2:1-5 a vás, ktorí ste boli mŕtvi v svojich previneniach a hriechoch – v tých ste kedysi chodili podľa behu tohto sveta, podľa toho, ktorý vládne právomocou nad ovzduším, ducha, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme sa kedysi v chtivostiach nášho mäsa pohybovali aj my všetci, konajúc želania mäsa a myšlienok rozumu, i boli sme prirodzenosťou deťmi hnevu ako aj ostatní, no Boh, súc pre svoju veľkú lásku, ktorou nás miloval, bohatý súcitom, nás, keď sme tiež boli mŕtvi v previneniach, s Kristom oživil (ste milosťou zachránení),

Preklad Štefana Porúbčana: Ef 2:1-5 Aj vás (naplňuje), čo ste boli mŕtvi svojimi priestupkami a hriechmi, v ktorých ste kedysi obcovali podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej moci, ducha to, ktorý teraz účinkuje v prívržencoch nevery. V tých veciach sme aj my všetci kedysi obcovali podľa žiadostí svojej telesnej prírody, konajúc to, čo chcelo telo a (jeho) popudy. Od prírody sme boli predmetom (Božieho) hnevu, ako aj ostatní. Ale Boh vo svojom bohatom milosrdenstve, pre veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, nás, ktorí sme boli mŕtvi svojimi priestupkami, oživil spolu s Kristom. Milosťou ste teda spasení.

Preklad Bohuslava Košu: Ef 2:1-5 Aj vás, čo ste boli mŕtvi svojimi priestupkami a hriechmi, v ktorých ste kedysi kráčali podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha to, ktorý teraz účinkuje v synoch neposlušnosti. Medzi nimi sme kedysi aj my všetci žili v žiadostiach svojho „mäsa“ a konali sme to, čo chcelo „mäso“ a zmysly a od prírody sme boli deťmi hnevu, ako aj ostatní. Lenže Boh, bohatý na zľutovanie, pre svoju premnohú lásku, ktorou si nás zamiloval, keď sme aj boli mŕtvi v priestupkoch, oživil nás s Kristom, - milosťou ste spasení -

Preklad Biblia LOGOS: Ef 2:1-5

Preklad Nového sveta: Ef 2:1-5 Navyše ste to vy, ktorých Boh oživil, hoci ste boli mŕtvi v svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili podľa systému vecí tohto sveta, podľa vládcu s mocou nad vzduchom, ducha, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti. Áno, medzi nimi sme sa všetci kedysi správali v súlade so žiadosťami svojho tela a robili sme to, čo chcelo telo a myšlienky, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, podobne ako ostatní. Ale Boh, ktorý je bohatý v milosrdenstve, pre svoju veľkú lásku, ktorou nás miloval, oživil nás spolu s Kristom, i keď sme boli mŕtvi v priestupkoch – boli sme zachránení nezaslúženou láskavosťou –

Preklad Nádej pre každého: Ef 2:1-5 Kedysi ste boli mŕtvi, navždy odsúdení pre svoje hriechy. Šli ste spolu s davom a ako ostatní boli ste ponorení do hriechu, poslúchali ste satana, veľké knieža mocnosti, čo sa rozprestiera nad svetom a doposiaľ pôsobí v ľuďoch, ktorí sa Bohu vzpierajú. Práve takí sme boli aj my. Žili sme podľa vlastnej vôle, pre svoje vlastné sebecké záujmy a podliehali sme vášňam a nečistým myšlienkam. Boli sme zlí od počiatku, lebo sme sa už narodili so zlou povahou, a preto sme boli tak ako ostatní vystavení Božiemu hnevu. Ale Božie milosrdenstvo je veľké. Pre naše hriechy boli sme v Božích očiach mŕtvi. A predsa nás tak veľmi miloval, že spolu s Kristom nám daroval nový život -- spasení ste jedine z Božej milosti.

Všetci sme držaní v zajatí hriechu:

Ekumenický preklad: Jn 8:34 Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu.

Katolícky preklad: Jn 8:34 Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 8:34 Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otroka.

Evanjelický preklad: Jn 8:34 Odpovedal im Ježiš: Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 8:34 Ježiš im odpovedal: Ameň, ameň vám hovorím, že každý, kto činí hriech, je sluhom hriechu.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 8:34 Ježiš im odvetil: Veru, veru, vravím vám: každý, kto prevádza hriech, je otrokom hriechu;

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 8:34 Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 8:34 Ježiš im odpovedal: „Skutočne, skutočne, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 8:34 Ježiš im odpovedal: Veru, veru, hovorím vám: každý, kto robí hriech, je otrokom hriechu.

Preklad Nového sveta: Jn 8:34 Ježiš im odpovedal: „Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu.

Preklad Nádej pre každého: Jn 8:34 Ježiš im odpovedal: Jedno je isté. Každý, kto hreší, je otrokom hriechu.

Takže nebudeme hľadať Boha:

Ekumenický preklad: Rim 3:10-12 ako je napísané: Nieto spravodlivého, niet ani jedného, niet rozumného, niet nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dobro, niet ani jedného.

Katolícky preklad: Rim 3:10-12 ako je napísané: „Nik nie je spravodlivý, nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. Všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 3:10-12 Ako je napísané: Nik nie je spravodlivý, celkom nik. Nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. Všetci poblúdili, úplne sa zvrhli, nikto nerobí dobre, celkom nik.

Evanjelický preklad: Rim 3:10-12 ako je napísané: Nieto spravodlivého ani jedného, nieto rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha; všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými, nieto, kto by činil dobré, nieto ani jedného.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 3:10-12 ako je napísané: Nieto spravedlivého ani jedného; niet toho, kto by rozumel, niet, kto by vážne hľadal Boha; všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými; niet toho, kto by činil dobro, niet ani jedného.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 3:10-12 podľa toho, ako je napísané: Niet spravodlivého, ani jedného, niet, kto by mal pochopenie, niet toho, kto by vyhľadával Boha; všetci sa odchýlili, napospol sa stali naničhodnými, niet, kto by prevádzal dobrotu, niet dokonca ani jedného.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 3:10-12 Tak ako je napísané: Nieto spravodlivého, ani jedného; nieto múdreho, niet kto by hľadal Boha. Všetci poblúdili, stali sa bezcennými niet takého, čo by konal dobro, ani jedného.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 3:10-12 Ako je napísané: Niet spravodlivého ani jedného, nieto rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, napospol stali sa neužitočnými; niet takého, čo by konal dobré, niet ani jedného.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 3:10-12

Preklad Nového sveta: Rim 3:10-12 ako je napísané: „Niet spravodlivého človeka, ani jediného; niet nikoho, kto má porozumenie, ani nikoho, kto hľadá Boha. Všetci sa odklonili, všetci dovedna sa stali bezcennými; niet nikoho, kto preukazuje láskavosť, ani jediného.“

Preklad Nádej pre každého: Rim 3:10-12 O všetkých ľuďoch je napísané v žalme: Na svete niet spravodlivého, niet ani jedného. Niet rozumného, kto by Boha hľadal. Všetci zblúdili, oddali sa zvrátenosti. Niet nikoho, kto by dobro konal, niet ani jedného.

Pretože ľudia milujú tmu:           

Ekumenický preklad: Jn 3:19 Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé.

Katolícky preklad: Jn 3:19 A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 3:19 A súd je v tomto: svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.

Evanjelický preklad: Jn 3:19 A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 3:19 A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 3:19 a ten súd je tento: že do sveta prišlo svetlo a ľudia si väčšmi ako svetlo zamilovali tmu, lebo ich činy boli zlé.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 3:19 A práve v tom je súd, že Svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako Svetlo, lebo ich skutky boli zlé.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 3:19 A v tom je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 3:19 A toto je súd: svetlo prišlo na svet, no ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.

Preklad Nového sveta: Jn 3:19 Toto je podklad pre súd, že svetlo prišlo do sveta, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.

Preklad Nádej pre každého: Jn 3:19 Osudné pre takých ľudí je, že na svet prišlo svetlo, ale oni sa nechcú vzdať tmy, lebo dúfajú, že zakryje ich viny.

A nechápu/neprijíma veci Božieho Ducha:

Ekumenický preklad: 1 Kor 2:14 Telesný človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne.

Katolícky preklad: 1 Kor 2:14 Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 2:14 Zmyslový človek však nechápe veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich možno posúdiť iba duchovne.

Evanjelický preklad: 1 Kor 2:14 Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 2:14 Ale telesný človek nechápe vecí Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 2:14 No duševný človek veci Božieho Ducha neprijíma, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich spoznať, lebo sa musia chápať duchovne,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 2:14 Živočíšny človek nechápe to, čo je Ducha Božieho, lebo je mu to hlúposťou a nevie si uvedomiť, že (také veci) treba duchovne posudzovať.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 2:14 Živočíšny človek však neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože duchovne ich treba posudzovať.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 2:14

Preklad Nového sveta: 1 Kor 2:14 Ale telesný človek neprijíma veci Božieho ducha, lebo sú mu pochabosťou; a nemôže ich spoznať, pretože sa posudzujú duchovne.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 2:14 Človeku sú však pravdy Božieho Ducha proti mysli. Zdajú sa mu nerozumné a nepochopiteľné, pretože pochopiť sa dajú len s pomocou Ducha.

Preto ľudia potláčajú pravdu Božej v neprávosti:

Ekumenický preklad: Rim 1:18 Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde.

Katolícky preklad: Rim 1:18 Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 1:18 Lebo Boží hnev sa zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a proti každej nespravodlivosti ľudí, ktorí vo svojej zlobe pravdu potláčajú.

Evanjelický preklad: Rim 1:18 Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde,

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 1:18 Lebo hnev Boží sa zjavuje s neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou,

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 1:18 Lebo najavo vychodí Boží hnev z neba na všetku bezbožnosť a na nespravodlivosť ľudí, ktorí pravdu vlastnia v nespravodlivosti.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 1:18 Už sa zjavuje hnev Boží z nebies proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudskej tých, ktorí svojou neprávosťou prekážajú pravde.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 1:18 Lebo hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí prekážajú pravde neprávosťou.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 1:18

Preklad Nového sveta: Rim 1:18 Lebo Boží hnev sa zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivo potláčajú pravdu,

Preklad Nádej pre každého: Rim 1:18 Ale Boží hnev zasiahne všetkých, ktorí vedú hriešny a nespravodlivý život, a tým potláčajú pravdu.

Naďalej vedome žijú v hriechu. Pretože ľudia sú úplne skazení a ten hriešny životný štýl sa im zdá správny, ale aj tak vedie do smrti:

Ekumenický preklad: Prís 14:12 Niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, no napokon je to cesta k smrti.

Katolícky preklad: Prís 14:12 Nejedna cesta vidí sa byť správna človeku, no napokon predsa len vedie do smrti.

Preklad Jeruzalemská biblia: Prís 14:12 Nejedna cesta vidí sa komusi správna a napokon vedie k smrti.

Evanjelický preklad: Prís 14:12 Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec môže byť cestou k smrti.

Preklad Jozefa Roháčka: Prís 14:12 Niektorá cesta je priamou pred človekom, ale jej koniec cestami smrti.

Preklad Miloša Pavlíka: Prís 14:12 Jestvuje cesta pred tvárou človeka správna, ale jej posledok – cesty smrti.

Preklad Nového sveta: Prís 14:12 Je cesta, ktorá je priama pred mužom, ale jej koniec sú cesty smrti.

Takže odmietajú evanjelium Kristovo ako bláznovstvo:

Ekumenický preklad: 1 Kor 1:18 Veď slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou.

Katolícky preklad: 1 Kor 1:18 Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 1:18 Hlásať Kristovu smrť na kríži sa zdá bláznovstvo tým, čo idú do záhuby, ale pre nás, ktorí sme na ceste spásy, je Božou mocou.

Evanjelický preklad: 1 Kor 1:18 Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 1:18 Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláznovstvom; ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 1:18 Veď slovo o kríži je tým, ktorí hynú, bláznovstvom, no nám, ktorí dochádzame záchrany, je Božou mocou;

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 1:18 Zaiste, hlásanie kríža je hlúposť pre tých, čo sú určení pre zatratenie, ale nám, ktorí sme určení pre spásu, je (prejavom) moci Božej.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 1:18 Slovo kríža je totiž bláznovstvom tým, čo idú do záhuby, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 1:18

Preklad Nového sveta: 1 Kor 1:18 Lebo reč o mučeníckom kole je pochabosťou tým, ktorí hynú, ale pre nás, ktorí sme zachraňovaní, je to Božia moc.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 1:18 Kto sa rúti do záhuby, ten pokladá učenie o Kristovom kríži za bláznovstvo. Ale my vieme -- a to je naša záchrana -- že Boh práve týmto spôsobom prejavil svoju moc.

A ich myseľ je nepriateľstvom voči Bohu:

Ekumenický preklad: Rim 8:7-8 Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu — nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu; veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu.

Katolícky preklad: Rim 8:7-8 Veď zmýšľať podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu, lebo sa nepodriaďuje Božiemu zákonu - a ani sa nemôže. A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 8:7-8 túžba tela je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepodriaďuje Božiemu zákonu, ani sa nemôže. Nemôžu sa páčiť Bohu tí, ktorí žijú telesne.

Evanjelický preklad: Rim 8:7-8 Pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepoddáva, a ani sa nemôže poddať zákonu Božiemu. Tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 8:7-8 pretože myseľ tela je nepriateľstvom naproti Bohu, lebo sa nepodriaďuje zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť. A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu;

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 8:7-8 pretože zmýšľanie mäsa je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa Božiemu zákonu nepodriaďuje, ba ani nemôže, a tí, ktorí sú v mäse, sa nemôžu Bohu zaľúbiť.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 8:7-8 (Veď) zmýšľanie podľa tela sa protiví Bohu, pretože sa nepodrobuje Božiemu zákonu a ani nemôže. Ktorí teda žijú podľa tela, nemôžu sa ľúbiť Bohu.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 8:7-8 Veď zmýšľanie mäsa je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepodrobuje zákonu Božiemu, ba ani sa nemôže. Lenže tí, čo sú v mäse, nemôžu sa ľúbiť Bohu.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 8:7-8

Preklad Nového sveta: Rim 8:7-8 pretože telesné zmýšľanie znamená nepriateľstvo s Bohom, lebo sa nepodrobuje Božiemu zákonu, ani sa v skutočnosti nemôže. Preto sa tí, ktorí sú v súlade s telom, nemôžu páčiť Bohu.

Preklad Nádej pre každého: Rim 8:7-8 Človek, ktorý myslí iba na seba, vzpiera sa Bohu, nechce sa podrobiť jeho prikázaniam, ba ani nemôže. Je ovládaný svojimi telesnými túžbami, a preto sa Bohu nemôže páčiť.

 

 

Tretí argument zástancov kompatibilizmu:

Apoštol Pavol zhŕňa skazenú prirodzenosť človeka vo svojom liste Rimanom:

Ekumenický preklad: Rim 3:9-18 Čo teda? Máme azda nejakú prednosť? Vôbec nie. Veď práve sme obvinili Židov aj Grékov, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané: Nieto spravodlivého, niet ani jedného, niet rozumného, niet nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dobro, niet ani jedného.Ich hrdlo je otvorený hrob, svojimi jazykmi podvádzali, hadí jed majú na perách. Ich ústa sú plné kliatby a horkosti. Ich nohy sa náhlia prelievať krv, na ich cestách skaza a nešťastie, nepoznali cestu pokoja a v ich očiach niet bázne pred Bohom.

Katolícky preklad: Rim 3:9-18 Čo teda? Prevyšujeme ich? Vôbec nie! Veď sme už o Židoch i Grékoch vyhlásili, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané: „Nik nie je spravodlivý, nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. Všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.Ich hrtan je ako otvorený hrob, svojimi jazykmi hovoria ľstivo, za perami majú jed vreteníc, ich ústa sú plné kliatby a horkosti; ich nohy sú rýchle prelievať krv, na ich cestách skaza a nešťastie; nepoznali cestu pokoja. Pred ich očami nieto Božej bázne.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 3:9-18 Čo teda? Máme my, Židia, nejakú prednosť? Vôbec nie. Lebo sme dokázali, že všetci sú hriešnikmi, či Židia, či Gréci. Ako je napísané: Nik nie je spravodlivý, celkom nik. Nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. Všetci poblúdili, úplne sa zvrhli, nikto nerobí dobre, celkom nik.Ich hrtan je otvorený hrob, ich jazyk samý med. Jed vreteníc je za ich perami. Ústa majú plné kliatby a horkosti. Ich nohy sa náhlia prelievať krv, ničenie a zrúcaniny sú na ich cestách. Nepoznajú cestu k pokoju. Nemajú Božiu bázeň.

Evanjelický preklad: Rim 3:9-18 Čo teda? Máme nejakú prednosť? Vôbec nemáme! Veď práve sme obvinili Židov i Grékov, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané: Nieto spravodlivého ani jedného, nieto rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha; všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými, nieto, kto by činil dobré, nieto ani jedného.Ich hrdlo je hrob otvorený, klamali jazykmi, hadí jed majú pod perami, ústa plné kliatby a horkosti, nohy rýchle prelievať krv, skaza a bieda je v ich stopách, cestu pokoja nepoznali; nieto bázne Božej pred ich očami.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 3:9-18 Čo tedy? Či máme nejakú prednosť? Nijakým činom, lebo tu prv sme obvinili i Židov i Grékov, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané: Nieto spravedlivého ani jedného; niet toho, kto by rozumel, niet, kto by vážne hľadal Boha; všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými; niet toho, kto by činil dobro, niet ani jedného. Ich hrdlo otvorený hrob; svojimi jazyky hovorili lesť, jed ľútych hadov pod ich rtami; ktorých ústa sú plné kliatby a horkosti; ich nohy rýchle vyliať krv; skrúšenie a bieda je na ich cestách, a cesty pokoja nepoznali. Niet bázne Božej pred ich očami.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 3:9-18 Čo teda? Máme pre seba voľajakú prednosť? Vonkoncom nie, veď sme prv obvinili aj Židov aj Grékov, že sú všetci pod hriechom, podľa toho, ako je napísané: Niet spravodlivého, ani jedného, niet, kto by mal pochopenie, niet toho, kto by vyhľadával Boha; všetci sa odchýlili, napospol sa stali naničhodnými, niet, kto by prevádzal dobrotu, niet dokonca ani jedného. Ich hrdlo – otvorený hrob, svojimi jazykmi vnadili, pod ich perami jed kobier, ich ústa sú napchaté preklínaním a horkosťou, ich nohy rezké vylievať krv, na ich cestách zmar a bieda a cestu pokoja nespoznali; Božej bázne pred ich očami niet.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 3:9-18 Čo teda? Máme nejakú prednosť? Rozhodne nie! Veď vyššie sme obžalovali Židov i Grékov, že sú všetci pod hriechom. Tak ako je napísané: Nieto spravodlivého, ani jedného; nieto múdreho, niet kto by hľadal Boha. Všetci poblúdili, stali sa bezcennými niet takého, čo by konal dobro, ani jedného. Otvoreným hrobom je ich hrdlo, jazykmi stroja úklady. Hadí jed majú na perách, ústa majú plné kliatby a trpkosti. Nohy majú bystré na prelievanie krvi; nehoda a bieda na ich stopách. Cesty pokoja nespoznali, nemajú pred očami bázeň Božiu.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 3:9-18 Čo teda? Máme nejakú prednosť? Vôbec nie! Veď prv sme obvinili Židov i Grékov, že všetci sú pod hriechom. Ako je napísané: Niet spravodlivého ani jedného, nieto rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, napospol stali sa neužitočnými; niet takého, čo by konal dobré, niet ani jedného.Hrobom otvoreným je ich hrdlo, svojimi jazykmi strojili úklady. Hadí jed majú pod perami, ich ústa sú plné kliatby a horkosti. Bystré nohy majú na prelievanie krvi; skaza a bieda je na ich cestách, a cestu pokoja nepoznali: niet bázne Božej pred ich očami.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 3:9-18

Preklad Nového sveta: Rim 3:9-18 Čo teda? Máme lepšie postavenie? Vôbec nie! Veď sme vzniesli obvinenie, že všetci, tak Židia, ako aj Gréci, sú pod hriechom, ako je napísané: „Niet spravodlivého človeka, ani jediného; niet nikoho, kto má porozumenie, ani nikoho, kto hľadá Boha. Všetci sa odklonili, všetci dovedna sa stali bezcennými; niet nikoho, kto preukazuje láskavosť, ani jediného.“„Ich hrdlo je otvorený hrob, jazykom podvádzajú.“ „Jed vreteníc majú za perami.“ „A ich ústa sú plné preklínania a horkosti.“ „Ich nohy sa ponáhľajú prelievať krv.“ „Skaza a bieda je na ich cestách a cestu pokoja nepoznali.“ „Pred ich očami niet bázne pred Bohom.“

Preklad Nádej pre každého: Rim 3:9-18 Napísal som vám už, že židovský národ má určité prednosti. Ale to neznamená, že Židia sú pred Bohom lepší ako ostatní. O všetkých ľuďoch je napísané v žalme: Na svete niet spravodlivého, niet ani jedného. Niet rozumného, kto by Boha hľadal. Všetci zblúdili, oddali sa zvrátenosti. Niet nikoho, kto by dobro konal, niet ani jedného. Z hrdla im páchne ako z otvoreného hrobu, jazykom svojím rozširujú lesť, ústa majú plné hadieho jedu, uštipnú, rozsievajú zlobu. Ich nohy sa náhlia preliať krv, kde sa len pohnú, zanechajú spúšť a biedu. Pokoj pred nimi uteká, bázeň Božia spred očí uniká.

Začína tento priechod tým, že obaja, Židia aj Gréci, sú všetci pod hriechom.Jednoducho povedané to znamená, že človek je pod kontrolou hriechu alebo je ovládaný jeho hriechoch prírody. Má prirodzený sklon k hriechu. Potom vo zvyšku tejto pasáži Pavol cituje značne od Starého Zákona a vysvetľuje, ako hriešny človek v skutočnosti je. Napríklad vieme, že:

1. nikto nie je bez hriechu,

2. nikto sa nesnaží hľadať Boha,

3. nie je nikto, kto je dobrý,

4. ich reč je poškodená hriechom,

5. ich činy sú poškodené hriechom, a 

6. hlavne, nemajú strach z Boha.

Takže hriech ovplyvňuje všetky naše časti, vrátane mysle, vôle a emócií.

Ale dá sa protiargumentovať, že všetci sa dali na zlú cestu ešte neznamená, že tak urobili, lebo ich vôľa je ovplyvnená prvotným hriechom. Pavol tu len konštatuje, aký je aktuálny stav, nie príčinu. Teda kľudne sa mohli všetci slobodne rozhodnúť zhrešiť.

Ale ak je sklon vôle neovplyvnený a existujú rovnocenné možnosti na výber dobra alebo zla, prečo potom všetci ľudia už raz niekedy zhrešili? Vyhliadky sú dobré a predsa nikto nevyhrá. Myšlienka tu je, že ak existujú šance u človeka pri jeho prirodzenom stave zvoliť si Boha, prečo si Ho ešte nikto nikdy nevyvolil?

Ekumenický preklad: Rim 3:10-12 ako je napísané: Nieto spravodlivého, niet ani jedného, niet rozumného, niet nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dobro, niet ani jedného.

Katolícky preklad: Rim 3:10-12 ako je napísané: „Nik nie je spravodlivý, nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. Všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 3:10-12 Ako je napísané: Nik nie je spravodlivý, celkom nik. Nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. Všetci poblúdili, úplne sa zvrhli, nikto nerobí dobre, celkom nik.

Evanjelický preklad: Rim 3:10-12 ako je napísané: Nieto spravodlivého ani jedného, nieto rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha; všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými, nieto, kto by činil dobré, nieto ani jedného.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 3:10-12 ako je napísané: Nieto spravedlivého ani jedného; niet toho, kto by rozumel, niet, kto by vážne hľadal Boha; všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými; niet toho, kto by činil dobro, niet ani jedného.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 3:10-12 podľa toho, ako je napísané: Niet spravodlivého, ani jedného, niet, kto by mal pochopenie, niet toho, kto by vyhľadával Boha; všetci sa odchýlili, napospol sa stali naničhodnými, niet, kto by prevádzal dobrotu, niet dokonca ani jedného.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 3:10-12 Tak ako je napísané: Nieto spravodlivého, ani jedného; nieto múdreho, niet kto by hľadal Boha. Všetci poblúdili, stali sa bezcennými niet takého, čo by konal dobro, ani jedného.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 3:10-12 Ako je napísané: Niet spravodlivého ani jedného, nieto rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, napospol stali sa neužitočnými; niet takého, čo by konal dobré, niet ani jedného.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 3:10-12

Preklad Nového sveta: Rim 3:10-12 ako je napísané: „Niet spravodlivého človeka, ani jediného; niet nikoho, kto má porozumenie, ani nikoho, kto hľadá Boha. Všetci sa odklonili, všetci dovedna sa stali bezcennými; niet nikoho, kto preukazuje láskavosť, ani jediného.“

Preklad Nádej pre každého: Rim 3:10-12 O všetkých ľuďoch je napísané v žalme: Na svete niet spravodlivého, niet ani jedného. Niet rozumného, kto by Boha hľadal. Všetci zblúdili, oddali sa zvrátenosti. Niet nikoho, kto by dobro konal, niet ani jedného.

 

Štvrtý argument zástancov kompatibilizmu:

Ekumenický preklad: Žalm 51:7 Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu.

Katolícky preklad: Žalm 51:7 Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať.

Preklad Jeruzalemská biblia: Žalm 51:7 Naozaj, hriešny som sa narodil, som hriešnikom od chvíle svojho počatia.

Evanjelický preklad: Žalm 51:7 Hľa, v neprávosti som sa zrodil a v hriechu počala ma moja matka.

Preklad Jozefa Roháčka: Žalm 51:7 Hľa, v neprávosti som splodený, a v hriechu ma počala moja matka.

Preklad Miloša Pavlíka: Žalm 51:5 Hľa, v neprávosti som bol porodený a v hriechu ma moja mať počala;

Preklad Nového sveta: Žalm 51:5 Hľa, v previnení som sa narodil v pôrodných bolestiacha v hriechu ma počala moja matka.

Žalmista Dávid nehovorí, že jeho počatie bolo hriešne, veď manželské lôžko je sväté. Nemá ani na mysli matkinu hriešnosť. Hovorí tu o sebe, že bol hriešnikom od okamihu počatia. V podobnom duchu sa píše aj na iných miestach:

Ekumenický preklad: Žalm 58:4 Odcudzili sa bezbožníci, blúdia od narodenia, od života matky klamú.

Katolícky preklad: Žalm 58:4 Hriešnici sú na scestí už od lona matky, od materského života blúdia klamári.

Preklad Jeruzalemská biblia: Žalm 58:4 Bezbožníci, už od detstva dali ste sa na zlé cesty! Luhári, hneď od narodenia začali ste klamať!

Evanjelický preklad: Žalm 58:4 Odcudzili sa bezbožníci hneď od lona matky, od života matky blúdia hovoriac lož.

Preklad Jozefa Roháčka: Žalm 58:4 Bezbožníci sa uchýlili na cestu neprávosti hneď od života matky; blúdia hneď od narodenia tí, ktorí hovoria lož.

Preklad Miloša Pavlíka: Žalm 58:3 Zlovoľní sa od maternice odcudzujú, od lona blúdia, hovoriac lož;

Preklad Nového sveta: Žalm 58:3 Zlí sú už od lona matky zvrátení;už od brucha poblúdili;hovoria lož.

Hneď od narodenia sme hriešni a to od prírody.

No tieto žalmy sú diskutabilné, ako to bolo myslené.

 

 

Argument odporcov kompatibilizmu:

Ak je človek vo svojej podstate úplne skazený, tak by nemal svedomie, a ani by nerobil dobré veci, lebo by pre nich nemal zmysel.

Ale úplná skazenosť neznamená, že človek je zlý alebo hriešny, ako by mohol byť, ani to neznamená, že človek je bez svedomia alebo nemá zmysel pre správne alebo zlé. Ani to neznamená, že človek nemá alebo nemôže robiť veci, ktoré sa zdajú byť dobré pri pohľade z ľudskej perspektívy. To ani neznamená, že človek nemôže robiť veci, ktoré sa zdajú odpovedať navonok k Božiemu zákonu. Úplná skazenosť je, že aj dobré veci človeka sú poznamenané hriechom, pretože sa nerobia pre slávu Božiu a nie je to z viery k Nemu.

Ekumenický preklad: Rim 14:23 Kto však má pochybnosti, keď niečo je, je odsúdený, lebo to nekoná z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Hebr 11:6 Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú.

Katolícky preklad: Rim 14:23 Ale kto je, hoci má pochybnosti, je odsúdený, lebo to nebolo z viery; a všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Hebr 11:6 Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 14:23 Ale kto má pochybnosť, jedením sa odsudzuje, lebo nekoná z presvedčenia; všetko, čo nepochádza z presvedčenia, je hriech.

Hebr 11:6 Ale bez viery je nemožné páčiť sa mu. Lebo kto sa blíži k Bohu, musí veriť, že jestvuje a odmieňa tých, čo ho hľadajú.

Evanjelický preklad: Rim 14:23 Kto však má pochybnosti, keď (niečo) požíva, odsúdený je preto, že to nepožíva z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Hebr 11:6 Bez viery však nie je možné páčiť sa (Bohu). Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 14:23 Ale ten, kto pochybuje, keď jie, je odsúdený, lebo to nie je z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Hebr 11:6 A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je, a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 14:23 No kto pochybuje, ak zaje, je odsúdený, pretože je to nie na základe viery; no všetko, čo je nie na základe viery, je hriech.

Hebr 11:6 no bez viery sa mu zaľúbiť nemožno, lebo kto k Bohu pristupuje, musí uveriť, že Boh je a že sa tým, ktorí ho vyhľadávajú, stáva odplatiteľom.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 14:23 Kto však je s pochybným (svedomím), už je odsúdený, lebo sa neriadi podľa presvedčenia; lebo všetko, čo je nie podľa presvedčenia, je hriech.

Hebr 11:6 Bez viery však nie je možné ľúbiť sa Bohu. Kto pristupuje k Bohu, musí uveriť, že (Boh) jestvuje a že odpláca tým, ktorí sa k nemu utiekajú.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 14:23 Kto však má pochybnosti, keď (niečo) je, už je odsúdený, lebo nie je to z viery. No všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Hebr 11:6 Bez viery však nie je možné ľúbiť sa (Bohu). Kto totiž pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh jestvuje a dáva odmenu tým, čo ho hľadajú.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 14:23

Hebr 11:6

Preklad Nového sveta: Rim 14:23 Ak má však pochybnosti, už je odsúdený, keď je, lebo neje z viery. Naozaj, všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Hebr 11:6 A bez viery nie je možné páčiť sa mu, lebo ten, kto sa približuje k Bohu, musí veriť, že je a že sa stáva darcom odmeny tým, ktorí ho vážne hľadajú.

Preklad Nádej pre každého: Rim 14:23 Ale ten, kto má pochybnosti, keď je, bol by odsúdený, lebo by to nebolo z viery. A čokoľvek nie je z viery, je hriech.

Hebr 11:6 Bez viery sa totiž nikto nemôže páčiť Bohu. Kto k nemu prichádza, musí veriť, že Boh je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.

Kým ľudia sa pozerajú na skutky aby boli dobré, Boh sa pozerá nie len na vonkajšie úkony, ale aj na vnútorné motívy, ktoré ležia za nimi. Pretože nie sú zo srdca, ktoré je proti Bohu, tak sa nestali k Jeho sláve, a aj tie dobré skutky sú ako hriech v Jeho očiach. Inými slovami, hriešnemu človeku aj dobré skutky sú motivované nie z túžby potešiť Boha, ale z našej vlastnej sebeckosti a sú tak poškvrnené na miesto, kde Boh prehlasuje, že:

Ekumenický preklad: Rim 3:12 Všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dobro, niet ani jedného.

Katolícky preklad: Rim 3:12 Všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 3:12 Všetci poblúdili, úplne sa zvrhli, nikto nerobí dobre, celkom nik.

Evanjelický preklad: Rim 3:12 všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými, nieto, kto by činil dobré, nieto ani jedného.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 3:12 všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými; niet toho, kto by činil dobro, niet ani jedného.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 3:12 všetci sa odchýlili, napospol sa stali naničhodnými, niet, kto by prevádzal dobrotu, niet dokonca ani jedného.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 3:12 Všetci poblúdili, stali sa bezcennými niet takého, čo by konal dobro, ani jedného.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 3:12 Všetci sa odklonili, napospol stali sa neužitočnými; niet takého, čo by konal dobré, niet ani jedného.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 3:12

Preklad Nového sveta: Rim 3:12 Všetci sa odklonili, všetci dovedna sa stali bezcennými; niet nikoho, kto preukazuje láskavosť, ani jediného.“

Preklad Nádej pre každého: Rim 3:12 Všetci zblúdili, oddali sa zvrátenosti. Niet nikoho, kto by dobro konal, niet ani jedného.

 

 

Hlavný argument zástancov determinizmu:

Rabi Moše ben Maimon (1135–1204), významný židovský filozof, lekár a právnický učenec, jeden z najväčších vykladačov Tóry v stredoveku argumentuje: „Boh pozná alebo vie, že určitý človek bude dobrý alebo zlý? Ak poviete "vie", potom to nevyhnutne znamená, že [ten] človek je nútený konať, ako Boh vedel vopred, že by konal, inak Božie poznanie by bolo nedokonalé ...“ (Osem kapitol Maimonida o etike (Semonah Perachim) str. 99-100)

Protiargument odporcov determinizmu:

Vysvetlenie je, že Božie vnímanie času je iné. Clive Staples Lewis (1898–1963), írsky spisovateľ, básnik, akademik, literárny kritik, esejista, laický teológ a významný kresťanský apologéta, i jeden z najúspešnejších autorov fantasy, tvrdí, že Boh je v skutočnosti mimo časovej línie a preto "nepredvída" udalosti, ale skôr ich len pozoruje naraz. Vysvetľuje: „Predpokladajme však, že Boh je mimo časovej línie. V tom prípade to, čo nazývame "zajtra", je pre Neho viditeľné rovnako ako to, čo nazývame "dnes". Všetky dni sú pre Neho "teraz". Nepamätá si, že robíte veci "včera", On jednoducho vidí, že ich robíte. Nepredpokladá, že robíte veci "zajtra", On jednoducho vidí, že ich robíte, pretože aj keď "zajtra" ešte nie je pre vás, je pre Neho. Nikdy ste nepredpokladali, že vaše činy v tejto chvíli sú menej slobodné len preto, že Boh vie, čo robíte. No, On vie vaše zajtrajšie činy rovnakým spôsobom – pretože je už "zajtra" a jednoducho vás môže sledovať.“

Kritika tohto argumentu je, že sa zdá, že to neposkytuje slobodnú vôľu. Predurčenie, bez ohľadu na to, ako Boh vníma čas, stále vyzerá, že znamená, že sa určia činy človeka.

 

 

Druhý argument zástancov determinizmu:

Mnoho súčasných neurovedcov je presvedčených, že človek nekoná slobodne, ale je iba bábkou na špagátikoch neuronálnych procesov. Wolf Singer, bývalý riaditeľ renomovaného Inštitútu Maxa Plancka pre výskum mozgu vo Frankfurte, to pre nemecké médiá pomenoval úplne jasne: „Mali by sme sa rozlúčiť s konceptom slobodnej vôle, nič také neexistuje, všetci sme vlastne otrokmi svojich neuronálnych procesov a nemôžeme konať inak, než konáme.“ Tak ako si fyzici mysleli, že vesmír je stroj, dnes si mnohí biológovia myslia, že náš mozog je stroj, ktorý je poháňaný ozubenými kolieskami vo forme molekúl a buniek. Zdieľajú názor slávneho biochemika Jacqua Monoda, že všetko sa dá zredukovať na mechanické interakcie a že bunka je stroj aj človek je stroj.

Nie všetci neurovedci, fyzici, či biochemici ale majú rovnaký názor. Veľká časť tiež zastáva názor indeterminizmu alebo teórie paralelných svetov (hlavne tí, čo sa zaoberajú kvantovou fyzikou, či pravdepodobnosťou), preto to nie je argument, na ktorom by sa dalo niečo stavať. Ľudský mozog a myslenie sú stále dosť neprebádanými oblasťami.