Záverečné poznatky

Úvod Hamartológia Masturbácia3 Záverečné poznatky

Súčasnosť:

Masturbácia bola vnímaná negatívne až do 20. storočia. Sexuálna revolúcia v druhej polovici 20. storočia viedla k jej odtabuizovaniu. Vedecká obec ju už nepovažuje za chorobný jav a časť odborníkov ju vníma ako prospešnú. Podľa štatistík masturbovalo niekedy v živote väčšina ľudí. Podľa  štúdie Sexual Behavior in the Human Male masturbovalo 92% až 97% mužov (Kinsey, Alfred C.; Pomeroy, Wardell B.; Martin, Clyde E. Sexual Behavior In the Human Male (Philadelphia: W.B. Saunders: 1948): 499). V ďalšej práci Sexual Behavior in the Human Female Kinsey uvádzal, že 62% žien niekedy v živote masturbovalo. The Merck Manual uvádza nasledujúcu štatistiku: 97% mužov a 80% žien niekedy v živote masturbovalo (http://www.merckmanuals.com/home/mental-health-disorders/sexuality/overview-of-sexuality).

Viaceré vedecké výskumy potvrdili pozitívne účinky masturbácie. Najhlavnejšie sú:

1. Posilňuje odolnosť voči infekciám tým, že zlepšuje prúdenie bielych krviniek a obnovuje cirkuláciu hormónov (Stein, Daniel S. (2000). Passionate Sex. New York, NY: Carroll & Graf Publishers).

2. Chráni pred rakovinou prostaty (Sexual factors and prostate cancer, G.G. Giles, G. Severi, D.R. English, M.R.E. McCredie, R. Borland, P. Boyle and J.L. Hoppe, 23.7.2003).

3. Vedie k zníženiu miery poškodenia DNA u spermií. Podľa novej austrálskej štúdie môžu frekventované výrony semena prispieť ku skvalitneniu ejakulátu (https://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090630075311.htm). Pravidelné vyprázdňovanie semenníkov navyše odplavuje staré, odumreté spermie. Pokiaľ by takáto "sebaúdržba" neprebiehala, v semenníkoch by sa hromadili mŕtve spermie a samy by sme si tak ohrozovali zdravie semenníkov. Staré spermie produkujú toxíny, ktoré pôsobia škodlivo.

4. Posilňuje svalový tonus v análnej a panvovej oblasti čím redukuje riziko mimovoľného úniku moču a ochabnutia maternice (Stein, Daniel S. (2000). Passionate Sex. New York, NY: Carroll & Graf Publishers).

5. Stimuluje produkciu endorfínov, zlepšuje metabolizmus kyslíka a podporuje zdravé funkcie buniek celého tela (Stein, Daniel S. (2000). Passionate Sex. New York, NY: Carroll & Graf Publishers).

6. Zmierňuje predmenštruačné napätie u žien (Davidson, J. Kenneth, and Nelwyn B. Moore (1994). “Masturbation and Premarital Sexual Intercourse Among College Women: Making Choices for Sexual Fulfillment.” Journal of Sex and Marital Therapy, 20(3), 178-99).

7. Prispieva k liečbe sexuálnych dysfunkcií (Zilbergeld, Bernie. (1992). The New Male Sexuality. New York, NY: Bantam Books).

Masturbovanie pomáha zvyšovaniu sexuálneho výkonu ako u mužov, tak i u žien. Vďaka nemu totiž dochádza k posilňovaniu svalov panvového dna, oddeľujúcim kostrč od lonovej kosti. Tie s narastajúcim vekom zvyknú ochabovať a spôsobujú tak sexuálnu dysfunkciu u žien a u mužov problémy s erekciou. Hladením penisu alebo klitorisu totiž aktivujeme reflex bulbocavernosus, ktorý vyúsťuje do kontrakcií, a teda i do posilňovania svalov panvového dna.

Ďalšie pozitívny účinky:

8. uvoľňuje sexuálne napätie (Francoeur, Robert T. (1991). “Sexual Desire and Love Play.” In Becoming a Sexual Person. New York, NY: Macmillan Publishing Company).

9. poskytuje sexuálnu radosť, uspokojenie a intimitu pred tým, ako sú partneri pripravení na pohlavný styk (Francoeur, Robert T. (1991). “Sexual Desire and Love Play.” In Becoming a Sexual Person. New York, NY: Macmillan Publishing Company).

10. slúži ako ventil pre ľudí bez partnerov (Masters, William H., Virginia E. Johnson, & Robert C. Kolodny. (1986).Masters and Johnson on Sex and Human Loving. Boston, MA: Little, Brown and Company).

11. slúži ako sexuálny ventil pre ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov rozhodnú pre abstinenciu od pohlavného styku (Phipps, William E. (1977). “Masturbation: Vice or Virtue?” Journal of Religion and Health, 16(3), 183-95).

12. privoláva spánok (Crooks, Robert, and Karla Baur. (1983). “Sexual Behavior Patterns.” InOur Sexuality. Menlo Park, CA: The Benjamin/Cummings Publishing Company).

13. prispievať k pocitu životnej pohody (Stein, Daniel S. (2000). Passionate Sex. New York, NY: Carroll & Graf Publishers).

14. podporuje sebavedomie (Hurlbert, David F., and Karen E. Whittaker. (1991). “The Role of Masturbation in Marital and Sexual Satisfaction: A Comparative Study of Female Masturbators and nonmasturbators.” Journal of Sex Education and Therapy, 17(4), 272-82).

15. zlepšuje kvalitu manželského života a sexuálneho uspokojenia (Hurlbert, David F., and Karen E. Whittaker. (1991). “The Role of Masturbation in Marital and Sexual Satisfaction: A Comparative Study of Female Masturbators and nonmasturbators.” Journal of Sex Education and Therapy, 17(4), 272-82).

Napriek tomu je vo väčšine kresťanstva považovaná za hriech. Katechizmus Katolíckej Cirkvi píše:

2352 Pod výrazom onánia (masturbácia) treba rozumieť úmyselné dráždenie pohlavných orgánov s cieľom vyvolať pohlavnú rozkoš. „Tak učiteľský úrad Cirkvi v priebehu stálej tradície, ako aj mravný cit veriacich v Krista bez váhania tvrdia, že onánia je vnútorne (svojou vnútornou povahou) a závažne nezriadený čin,“ pretože „vedomé a dobrovoľné používanie pohlavnej schopnosti mimo normálneho manželského styku – nech by sa dialo z akéhokoľvek dôvodu – podstatne protirečí jej cieľu.“ Pohlavná rozkoš sa tu vyhľadáva mimo pohlavného styku, „aký vyžaduje morálny poriadok, totiž styku, ktorý v ovzduší pravej lásky uskutočňuje plný zmysel vzájomného darovania sa a ľudského plodenia“.
Na utvorenie si správneho úsudku o morálnej zodpovednosti jednotlivých osôb a na usmernenie pastoračnej činnosti treba brať do úvahy citovú nezrelosť, silu nadobudnutých návykov, stavy úzkosti alebo iné psychické či spoločenské faktory, ktoré môžu morálnu vinu zmenšiť, ba azda redukovať na najmenšiu mieru. (1735)

 

 

História:

V starovekom Grécku bola masturbácia považovaná za dar bohov. Grécky filozof Diogenes masturboval na verejnosti, snažiac sa šokovanému publiku vysvetliť, že nič ľudské by nám nemalo byť cudzie. Jeho spoluobčania tento názor neprijali a masturbácia ostala súkromnou záležitosťou. Liečiteľ Galen napriek tomu Diogenesa dával za príklad vzdelaného človeka, ktorý vie, ako predísť zdravotným rizikám vyplývajúcim zo "zadržiavania semena". Ženy v starovekých Aténach bežne používali vibrátor, nazývaný "olisbos". Jednalo sa o napodobeninu penisu, ktorú dovážali z mesta Miletus.

V čase kresťanstva sa postupe začala masturbácia pokladať za hriech a to aj napriek tomu, že vo Svätom Písme ani v inej ranokresťanskej literatúre sa tejto téme nikto nevenuje. Biskup Augustín z Hippa považoval masturbáciu za najvážnejšie previnenie proti Božej vôli. Augustínovo učenie o neprirodzenom hriechu sa stalo všeobecne akceptovaným cirkevným postojom, ktorý v stredoveku podporil aj Tomáš Akvinský. V diele Summa Theologica rozviedol teóriu o plodnom a neplodnom sexe, ktoré zásadne ovplyvnilo západnú kultúru a upevnilo v nej negatívne postoje k sexuálnej radosti. V 16. storočí opísal masturbáciu ako smrteľný hriech františkán Ján Benedikt v diele Abregé de la Somme des péchesby.

V roku 1532 španielsky kráľ a posledný cisár Svätej ríše rímskej korunovaný priamo pápežom Karol V. zaviedol trest smrti pre tých, ktorí „masturbujú, majú sex s osobou rovnakého pohlavia alebo používajú antikoncepciu“.

V 18. storočí sa cirkevné učenie odzrkadlilo aj v dielach vtedajšej medicíny. Praktický lekár John Marten vo svojej práci Treatise of Venereal Diseases (1711) popísal symptómy takzvaného "post-masturbačného ochorenia", ktoré si vyžadovalo liečbu a hospitalizáciu. Dielo anonymného autora s názvom Onania s podnadpisom "Odporný hriech sebaznečistenia", kombinuje tradičné náboženské a moralistické argumenty so pseudovedeckými medicínskymi poznatkami, aby dokázala, že masturbácia spôsobuje ťažké choroby a fyzické deformácie. Vplyv publikácie na spoločenské postoje bol enormný a pretrval po ďalšie storočia. Masturbácia vďaka nemu už nebola iba zločinom proti Bohu, ale začala sa považovať za príčinu vážnych ochorení, niektoré aj so smrteľnými následkami. V roku 1760 Samuel August Tissot, preslávený švajčiarsky katolícky lekár, neurológ, profesor a poradca Vatikánu popísal hrôzy masturbácie v jeho publikácii L’Onanisme, ou Dissertation Physique sur les Maladies Produites par la Masturbatio. Dielo sa dočkalo vydania v stovkách edícií a ovplyvnila Voltaira, Rousseaua, Immanuela Kanta aj signatárov americkej Deklarácie Nezávislosti. Kniha bola napísaná po francúzsky, ale preložili ju do viacerých jazykov vrátane angličtiny. Tissou v nej rozvinul teóriu o "post-masturbačnom syndróme", ktorý podľa jeho tvrdení spôsoboval zhoršenie zraku, epileptické záchvaty, stratu pamäti, pľúcnu tuberkulózu, znetvorenie kĺbov, akné aj syfilis.

Ešte aj v roku 1914 sa starostlivé americké mamičky dočítali v populárnej brožúrke Infant Care, vydávanej štátnou inštitúciou U.S. Children’s Bureau’s, že masturbácia môže ich milovaným ratolestiam zruinovať život. Detský psychológ Stanley Hall vo svojich prácach v tej dobe nazýval masturbáciu „nebezpečnou chorobou, ktorá človeku pokriví charakter a zničí telo“.  Spoločenské hnutie sexuálnej hygieny, do ktorého bolo zaangažovaných veľa lekárov tej doby, vzniklo v 19. storočí a vytrvalo až do začiatku 20.storočia. Jeho súčasťou bolo zdokonaľovanie diagnostiky a liečebných metód masturbácie. Liečba zahŕňala úpravu stravy ako aj mechanické vynálezy, ktoré mali zabraňovať dráždeniu pohlavných orgánov.

 

 

Názory kresťanských pisateľov:

Augustín z Hippa (354-430) kresťanský teológ, spisovateľ, filozof a jeden zo štyroch veľkých otcov západnej cirkvi, od roku 395/6 hipponský biskup učil, že masturbácia je ťažším hriechom ako smilstvo, znásilnenie, incest a cudzoložstvo. Argumentoval pritom tým, že posledné menované aktivity môžu viesť k oplodneniu a tehotenstvu, zatiaľ čo masturbácia k oplodneniu viesť nemôže. Prvú skupinu hriechov označoval ako "prirodzené" a považoval ich za menej nebezpečné. "Neprirodzenú" masturbáciu považoval za najvážnejšie previnenie proti Božej vôli.

 

 

Zhrnutie:

Ľudská sexualita je prirodzená a je daná do samotného Boha.

Ekumenický preklad: Gn 1:28 Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! ...

Katolícky preklad: Gn 1:28 Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! ...

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 1:28 Boh ich požehnal a povedal im: "Buďte plodní, množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju; ...

Evanjelický preklad: Gn 1:28 Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem; podmaňte si ju ...

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 1:28 A Bôh ich požehnal a Bôh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju ...

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 1:28 A Boh ich požehnal, i povedal im Boh: Ploďte a množte sa a napĺňajte zem a podmaňujte ju ...

Preklad Nového sveta: Gn 1:28 A Boh ich požehnal a Boh im povedal: „Buďte plodní a rozmnožte sa a naplňte zem a podmaňte si ju ...

Sex sám o sebe tiež nie je nečistý ani hriešny.

Sexuálna represia môže byť škodlivá. Vylúčiť svoju sexuálnu stránku z úmyselného vedomia, potláčať ju, má veľký dopad a vážne dôsledky. Najideálnejší spôsob je presmerovať myšlienky (a aj tú sexuálnu energiu, lebo sexuálna represia môže byť škodlivá) inam (v psychológii to Sigmund Freud nazval "sublimáciou"), ale to nie je jednoduché. No pamätajte:

Ekumenický preklad: Kol 4:2 Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky.

Katolícky preklad: Kol 4:2 V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!

Preklad Jeruzalemská biblia: Kol 4:2 V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!

Evanjelický preklad: Kol 4:2 V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte

Preklad Jozefa Roháčka: Kol 4:2 Na modlitbe zotrvávajte bdejúc v nej s ďakovaním

Preklad Miloša Pavlíka: Kol 4:2 Zotrvávajte v modlitbe, bdejúc v nej s ďakovaním,

Preklad Štefana Porúbčana: Kol 4:2 Vytrvalo sa venujte modlitbe! Buďte bdelí a vďaky vzdávajte

Preklad Bohuslava Košu: Kol 4:2 Buďte vytrvanliví v modlitbe! Bedlite pri nej a vďaky vzdávajte!

Preklad Biblia LOGOS: Kol 4:2

Preklad Nového sveta: Kol 4:2 Vytrvávajte v modlitbe a pritom zostávajte bdelí s vďakou

Preklad Nádej pre každého: Kol 4:2 V modlitbách buďte vytrvalí a v ďakovaní neúnavní.

Toto by mala byť tá pravá cesta k odolaniu žiadostivosti a nie jej podľahnutiu v myšlienkach!

Ekumenický preklad: Kol 3:5 Umŕtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou.

Katolícky preklad: Kol 3:5 Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!

Preklad Jeruzalemská biblia: Kol 3:5 Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé žiadostivosti a lakomstvo, čo je modloslužba.

Evanjelický preklad: Kol 3:5 Mŕtvite teda zemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslužba.

Preklad Jozefa Roháčka: Kol 3:5 Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom,

Preklad Miloša Pavlíka: Kol 3:5 Umŕtvujte teda svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a tú bezuzdnú chtivosť, ktorá je modlárstvom;

Preklad Štefana Porúbčana: Kol 3:5 Umŕtvite teda svoju pozemskú telesnosť: smilstvo, nečistotu, náruživosť, zlú žiadostivosť a chamtivosť, to jest modloslužobníctvo.

Preklad Bohuslava Košu: Kol 3:5 Mŕtvite teda svoje údy, čo sú na zemi: smilstvo, nečistotu, náruživosť, zlú žiadostivosť a chamtivosť, ktorá je modlárstvom.

Preklad Biblia LOGOS: Kol 3:5

Preklad Nového sveta: Kol 3:5 Umŕtvujte preto svoje telesné údy, ktoré sú na zemi, čo sa týka smilstva, nečistoty, pohlavných vášní, škodlivej žiadosti a žiadostivosti, čo je modlárstvo.

Preklad Nádej pre každého: Kol 3:5 Preto potláčajte svoje telesné sklony, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé túžby a chamtivosť. Holdovať takým chúťkam nie je nič iné ako modloslužba,

Nie každý má ale dar byť sexuálne neaktívny (ako napr. asexuáli, graysexuáli, či demisexuáli).

Ekumenický preklad: 1 Kor 7:7 Želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar: jeden tak, druhý inak.

Katolícky preklad: 1 Kor 7:7 Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden tak; druhý inak.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 7:7 Chcel by som, aby všetci ľudia boli, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden taký, druhý iný.

Evanjelický preklad: 1 Kor 7:7 Rád by som bol, keby všetci ľudia boli, ako som ja; lenže každý má svoj zvláštny dar od Boha, jeden tak, druhý inak.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 7:7 Lebo by som chcel, aby boli všetci ľudia ako i ja sám; ale každý má svoj vlastný dar od Boha, jeden tak a druhý inak.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 7:7 veď by som rád, žeby všetci ľudia boli ako aj ja sám, ale každý má svoj vlastný dar od Boha, ktorý tak a ktorý zasa tak.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 7:7 Ja si prajem, aby všetci ľudia boli tak, ako som ja; ale každý má svoj dar od Boha, jeden tak a druhý onak.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 7:7 Rád by som bol, keby všetci ľudia boli tak, ako som ja; lenže každý má od Boha svoj vlastný dar milosti, jeden tak, druhý inak.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 7:7

Preklad Nového sveta: 1 Kor 7:7 Ale želal by som si, aby boli všetci ľudia ako ja. Jednako, každý má svoj dar od Boha, jeden tak, druhý inak.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 7:7 Pochopiteľne by som bol rád, keby mal každý silu zriecť sa ho, ako mám ja. Ale Boh nedáva každému rovnaký dar: jednému dá to, inému ono. 

A nie každý sexuálne aktívny má hneď aj manželku.

Ekumenický preklad: Rim 14:14 Viem a som presvedčený v Pánovi Ježišovi, že samo osebe nič nie je nečisté; len tomu, kto pokladá niečo za nečisté, je to nečisté.

Katolícky preklad: Rim 14:14 Viem a som si istý v Pánu Ježišovi, že nič nie je nečisté samo v sebe; len tomu je niečo nečisté, kto to za nečisté pokladá.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 14:14 Viem a som si istý v Pánu Ježišovi, že nič nie je nečisté samo osebe; len tomu je niečo nečisté, kto to za nečisté pokladá.

Evanjelický preklad: Rim 14:14 Viem, a som presvedčený v Pánovi Ježišovi, že samo osebe nič nie je nečisté. Len tomu je niečo nečisté, kto to za nečisté pokladá. 

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 14:14 Viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že samo sebou nie je nič obecné čiže nečisté; iba tomu, kto myslí o niečom, že je obecné, tomu je obecným.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 14:14 Viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že nič nie je nečisté samo o sebe, iba ak tomu, kto ráta, že voľačo nečisté je; tomu je to nečisté.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 14:14 Viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že samo o sebe nič nie je znesvätené. Iba tomu je niečo znesvätené, kto to za znesvätené pokladá.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 14:14 Viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že samo o sebe nič nie je nečisté. Iba tomu je niečo nečisté, kto to za nečisté pokladá.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 14:14

Preklad Nového sveta: Rim 14:14 Viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že nič nie je poškvrnené samo osebe; len keď niekto považuje niečo za poškvrnené, je to preňho poškvrnené. 

Preklad Nádej pre každého: Rim 14:14 Viem, ba som o tom presvedčený -- Ježiš Kristus mi to dal poznať -- že nič nie je nečisté samo osebe. Nečistými sa stávajú veci len tomu, kto ich za nečisté pokladá. 

Viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že nič nie je nečisté samo osebe, ani masturbácia – pokiaľ ide o jej fyzickú stránku. Nikde vo Svätom Písme nenájdeme ani len náznak toho, že by fyzický akt masturbácie mal byť nečistý, tobôž hriechom a to aj napriek tomu, že v Starom Zákone nájdeme veľmi veľa príkazov a zákazov, ktoré v dnešnej dobe by väčšina ľudí pokladala za nezmyselné. To skôr nájdeme podklad pre to, že polúcia, či menštruácia sú nečisté.

Moderné vedecké štúdie dokazujú množstvo pozitívnych účinkov masturbácie (pre ľudí, čo nemajú inú sexuálnu aktivitu) na ľudské zdravie. Prečo ľudia boli vôbec "naprojektovaní" tak, aby dokázali masturbovať?

Sexuálna príťažlivosť je neoddeliteľnou súčasťou pri výbere partnera. Preto sexuálne predstavy nemôžeme samé o sebe považovať za nečisté, či dokonca hriešne. Človek v manželstve by si už ale nemal ďalej vyberať:

Ekumenický preklad: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ja vám však hovorím: Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil.

Katolícky preklad: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané: "Nescudzoložíš!" No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ja vám však hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou scudzoložil v srdci.

Evanjelický preklad: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané starým: Nezcudzoložíš. Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj zcudzoložil s ňou vo svojom srdci.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 5:27-28 Počúvali ste že sa vravelo: Nebudeš cudzoložiť. No ja vám vravím, že každý, kto na ženu pozerá tak, že po nej zatúži, už s ňou v svojom srdci scudzoložil.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Já vám však hovorím, že každý, kto s (hriešnou) túžbou pozrie na ženu, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 5:27-28 Počuli ste, že sa povedalo: Nescudzoložíš! Ale ja vám hovorím, že každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou vo svojom srdci.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané predkom: Nescudzoložíš! Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

Preklad Nového sveta: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš.‘ Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa stále pozerá na nejakú ženu tak, aby k nej vzplanul vášňou, už s ňou vo svojom srdci scudzoložil.

Preklad Nádej pre každého: Mt 5:27-28 Mojžišov zákon hovorí: Nebudeš cudzoložiť. Ale ja vám hovorím: „každý, kto žiadostivo pozrie na inú ženu, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

Je nutné podotknúť, že nie je správne zamieňať si sexuálne predstavy so skutočnými prianiami a aktuálnym správaním! Prítomnosť samotnej predstavy, nech už je akokoľvek intenzívna, neodráža skutočné správanie, čo potvrdzujú aj vedecké výskumy.

Ekumenický preklad: Kol 3:5 Umŕtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou.

Katolícky preklad: Kol 3:5 Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!

Preklad Jeruzalemská biblia: Kol 3:5 Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé žiadostivosti a lakomstvo, čo je modloslužba.

Evanjelický preklad: Kol 3:5 Mŕtvite teda zemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslužba.

Preklad Jozefa Roháčka: Kol 3:5 Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom,

Preklad Miloša Pavlíka: Kol 3:5 Umŕtvujte teda svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a tú bezuzdnú chtivosť, ktorá je modlárstvom;

Preklad Štefana Porúbčana: Kol 3:5 Umŕtvite teda svoju pozemskú telesnosť: smilstvo, nečistotu, náruživosť, zlú žiadostivosť a chamtivosť, to jest modloslužobníctvo.

Preklad Bohuslava Košu: Kol 3:5 Mŕtvite teda svoje údy, čo sú na zemi: smilstvo, nečistotu, náruživosť, zlú žiadostivosť a chamtivosť, ktorá je modlárstvom.

Preklad Biblia LOGOS: Kol 3:5

Preklad Nového sveta: Kol 3:5 Umŕtvujte preto svoje telesné údy, ktoré sú na zemi, čo sa týka smilstva, nečistoty, pohlavných vášní, škodlivej žiadosti a žiadostivosti, čo je modlárstvo.

Preklad Nádej pre každého: Kol 3:5 Preto potláčajte svoje telesné sklony, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé túžby a chamtivosť. Holdovať takým chúťkam nie je nič iné ako modloslužba,

"Zlá" žiadostivosť, na rozdiel od prirodzenej žiadostivosti (viď bod vyššie) je taká, ktorá obsahuje úmysel – t. j. vedomú snahu, zámer urobiť niečo – zhrešiť. Preto treba rozlišovať obyčajné sexuálne predstavy a sexuálny predstavy s úmyslom zhrešiť. Srdcom predsa veríme:

Ekumenický preklad: Rim 10:10 Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu.

Katolícky preklad: Rim 10:10 Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 10:10 Lebo kto verí srdcom, dosiahne spravodlivosť a keď ústami vyznáva, dosiahne spásu.

Evanjelický preklad: Rim 10:10 lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 10:10 Lebo srdcom sa verí na spravedlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 10:10 lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na záchranu.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 10:10 Lebo duchom veríme na (svoje) ospravedlnenie, a ústami vyznávame na (svoju) spásu.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 10:10 Lebo srdcom veríme na spravodlivosť, a ústami vyznávame na spasenie.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 10:10

Preklad Nového sveta: Rim 10:10 Lebo srdcom sa prejavuje viera na spravodlivosť, ale ústami sa robí verejné vyhlásenie na záchranu.

Preklad Nádej pre každého: Rim 10:10 Lebo ak vo svojom srdci uveríme, získame ospravedlnenie pred Bohom, a ak svoju vieru vyznáme ústami, upevníme svoje spasenie.

Tak ako môžeme dopustiť, aby nám zo srdca vychádzali zlé myšlienky s úmyslom zosmilniť?

Ekumenický preklad: Mt 15:19-20 Zo srdca totiž pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. To sú veci, ktoré človeka poškvrňujú, ale jesť neumytými rukami človeka nepoškvrňuje.

Mk 7:20-23 A dodal: Človeka poškvrňuje to, čo z človeka vychádza! Zvnútra, totiž z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, podlosť, podvody, neviazanosť, závistlivé pohľady, rúhania, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza zvnútra a poškvrňuje človeka.

Katolícky preklad: Mt 15:19-20 Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie. Toto poškvrňuje človeka; ale jesť neumytými rukami, to človeka nepoškvrňuje."

Mk 7:20-23 A pokračoval: "Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka."

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 15:19-20 Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania. Toto sú veci, ktoré robia človeka nečistým, ale jesť neumytými rukami, to človeka nerobí nečistým."

Mk 7:20-23 A pokračoval: "Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo zvnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetko toto zlo vychádza zvnútra a poškvrňuje človeka."

Evanjelický preklad: Mt 15:19-20 Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania. Toto je, čo poškvrňuje človeka; ale s neumytými rukami jesť, to človeka nepoškvrňuje.

Mk 7:20-23 Potom doložil: Čo vychádza z človeka, poškvrňuje človeka. Lebo z vnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, lakomstvá, zloby, podvod, rozkošníctvo, zlostný pohľad, rúhanie, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza z vnútra a poškvrňuje človeka.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 15:19-20 Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedoctvá, rúhania; to je to, čo poškvrňuje človeka. Ale jesť neumytými rukami nepoškvrňuje človeka.

Mk 7:20-23 A vravel, že to, čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo z vnútra z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, cudzoložstvá, smilstvá, vraždy, krádeže, lakomstvá, nešľachetnosti, lesť, nestudatosť, zlé oko, rúhania, pýcha, bláznovstvo. Všetky tieto zlé veci vychádzajú z vnútra a poškvrňujú človeka.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 15:19-20 zo srdca predsa vystupujú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania; toto sú veci, ktoré človeka znečisťujú, ale neumytými rukami zajesť, to človeka neznečisťuje.

Mk 7:20-23 A vravel: Človeka znečisťuje to, čo z neho vychádza, lebo zvnútra, zo srdca ľudí, vychádzajú zlé myšlienky, cudzoložstvá, smilstvá, vraždy, krádeže, hrabivosť, zloby lesť, bezuzdnosť, zlé oko, urážlivá reč, pýcha, nerozum. Tieto všetky zlá vychádzajú zvnútra a znečisťujú človeka.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 15:19-20 Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania. Toto je to, čo znesväcuje človeka. Ale neumytými rukami jesť nikoho znesväcuje.“

Mk 7:20-23 Potom povedal: „Čo z človeka vychádza, to znesväcuje človeka. Lebo znútra, totiž z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, lakomstvá, nešľachetnosti, podvody, rozkošníctva, závisť, rúhanie, pýcha, nerozumnosť. Všetky tieto zlá vychádza]ú znútra človeka a znesväcujú ho.“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 15:19-20 Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá, rúhania. To poškvrňuje človeka. Ale jesť neumytými rukami človeka nepoškvrňuje.“

Mk 7:20-23 Potom povedal: „Čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo z vnútra, z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, lakomstvá, nešľachetnosti, lesť, neviazanosť, zlý pohľad, rúhanie, pýcha, bláznovstvo. Všetky tieto zlá vychádzajú z vnútra a poškvrňujú človeka.“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 15:19-20 Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá, rúhania; to sú veci, ktoré poškvrňujú človeka. Jesť neumytými rukami však človeka nepoškvrňuje.

Mk 7:20-23 Potom povedal: Človeka znečisťuje to, čo z neho vychádza. Lebo zvnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, cudzoložstvá, smilstvá, vraždy, krádeže, chamtivosť, podlosti, podvod, nemravnosť, závisť, rúhanie, pýcha, nerozumnosť. Všetky tieto zlé veci vychádzajú zvnútra a znečisťujú človeka.

Preklad Nového sveta: Mt 15:19-20 Zo srdca prichádzajú napríklad zlé úvahy, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá, rúhania. To sú veci poškvrňujúce človeka; ale brať jedlo neumytými rukami, to človeka nepoškvrňuje.“

Mk 7:20-23 Ďalej povedal: „Čo vychádza z človeka, to človeka poškvrňuje, lebo zvnútra, z ľudského srdca vychádzajú škodlivé úvahy, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chtivosť, zlé skutky, podvod, voľné správanie, závistlivé oko, rúhanie, povýšenosť, nerozumnosť. Všetky tieto zlé veci vychádzajú zvnútra a poškvrňujú človeka.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 15:19-20 Zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, ktoré vedú k vraždám, nevere, smilstvu, krádežiam, ohováraniu a urážkam. Toto všetko zbavuje človeka vnútornej čistoty. Ale jesť neumytými rukami, to človeka nepošpiní.“

Mk 7:20-23 Potom ešte dodal: „Človeka znesväcuje to, čo vychádza z jeho vnútra. Lebo v srdci človeka sa rodia zlé myšlienky, nečisté zmyselné túžby, nevera, vražda, krádež, cudzoložstvo, chamtivosť, zákernosť, zloba, podlosť, závisť, urážky, pýcha a všelijaké výstrednosti. Všetko toto zlo vychádza z vnútra človeka a vzďaľuje ho od Boha.“

Aj keď hriech je až samotný vykonaný skutok, tak to neznamená, že chcenie zhrešiť je v poriadku. Nie! Chcenie zhrešiť, teda žiadostivosť, nás poškvrňuje rovnako ako samotný hriech, aj keď to hriech nie je. Prečo? Lebo ňou ničíme náš vzťah s Bohom! Hrešením sa vzďaľujeme od Boha, teda ak hrešíme srdcom, tak náš vzťah s Bohom je rovnako ničený, ako keď hrešíme skutkami, aj keď nám za to nebude vymeraný nijaký "trest".

Niektoré vedecké štúdie ukazujú možné negatívne dopady pozerania porna na ľudí. Porno (ako z názvu vyplýva) je o smilstve. Smilstvo sa Bohu protiví, preto ukájanie sa pri pozeraní sa na smilstvo druhých je pohŕdanie Bohom.

 

 

Zdroje:

Diskusné fóra:

http://www.zpovednice.cz/detail.php?statusik=403979

http://www.kredo.sk/bforum/topic.asp?TOPIC_ID=1749

https://primar.sme.sk/diskusie/1398822/1/8986071/Chcem-prestat-.html

Články:

http://www.priestori.sk/masturbacia-storocia-trvajuca-trauma/

http://www.misionari.sk/kniznica/clanky/150-o-autoerotizme

http://christ-net.sk/masturbacia

http://sk.emed.org.ua/modern-medic-na/sexuolgie/11806-masturbcia

http://masturbacia.com/myty-o-masturbacii/

http://sk.wikipedia.org/wiki/Masturb%C3%A1cia

https://cs.wikipedia.org/wiki/Masturbace

http://www.zdolahore.sk/ohrozuje-masturbacia-nase-zdravie/

https://adam.cas.sk/clanok/12860/masturbujte-casta-ejakulacia-znizuje-pocet-poskodenych-spermii

http://www.lepsia-erekcia.sk/masaz-semennikov/

http://www.obohu.cz/biblicke-rozbory/cizolozstvi-a-smilstvo

http://www.katechizmus.sk/?action=getp&nazov=Defin%EDcia%20smilstva&pstring=2353

http://sk.wikipedia.org/wiki/Smilstvo#cite_ref-2

http://christ-net.sk/node/674

http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=smilstvo

http://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1200001555

http://www.katechizmus.sk/?action=getp&nazov=Defin%EDcia%20hriechu&pstring=1849-1850

http://www.gotquestions.org/Slovencina/definicia-hriechu.html

http://wol.jw.org/sk/wol/d/r38/lp-v/1101989269

http://www.katechizmus.sk/?action=getp&nazov=Defin%EDcia%20cudzolo%9Estva&pstring=2380

http://www.srdcepastiera.sk/cudzolozstvo-alebo-smilstvo-masturbacia-nevinna-zabavka/

http://www.krestan.sk/blog/selah/manzelstvo-rozvedenych

http://michalhornak.blog.sme.sk/c/205289/Prehodnotit-krestansku-sexualitu.html

http://www.christ-net.sk/ziadostivost

https://sk.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%BAcia_%28v%C3%BDron_semena%29

https://cs.wikipedia.org/wiki/Poluce

http://redemptoristi.kske.sk/Q%20001-050/022_pokusenie_zosmilnit.htm

http://www.gotquestions.org/Slovencina/masturbacia-hriech.html

http://www.katolici.szm.com/Tema/Masturbacia.html

http://diva.aktuality.sk/clanok/39803/masturbacia-je-prospesna-pre-nase-zdravie-viete-v-com-pomaha/

https://primar.sme.sk/c/4117114/sebaukajanie-onania-masturbacia.html

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sublim%C3%A1cia_(psychol%C3%B3gia)

http://www.gnoza.cz/Slovak-html/posvatny%20sex/4.Rozne/3.html

Cudzojazyčné:

http://www.wikiwand.com/en/History_of_masturbation

https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_views_on_masturbation

http://www.gotquestions.org/fornication-adultery.html

http://www.religioustolerance.org/masturba3.htm

http://lavistachurchofchrist.org/LVanswers/2010/03-28.html

http://www.gotquestions.org/masturbation-sin.html

http://bibleresources.org/masturbation/

https://bible.org/question/does-bible-say-masturbation-sin

http://www.acts17-11.com/dialogs_masturbation.html

http://whataboutjesus.com/what-about-my-life/bad-habits/what-does-god-say-about-masturbation-scripture

http://www.todayschristianwoman.com/articles/2014/may/masturbation-is-it-always-sin.html

http://christianteens.about.com/od/whatthebiblesaysabout/f/masturbation.htm

http://biblesays.faithsite.com/content.asp?CID=8357

http://www.net-burst.net/sexuality/masturbation.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Nocturnal_emission

https://magazin.atlas.sk/sex-a-flirt/kto-je-pansexual-demisexual-ci-asexual/857837.html

http://www.pluska.sk/break/sex/pravda-tom-ako-porno-ovplyvnuje-vas-sexualny-zivot.html

http://www.zdravie.sk/clanok/56199/5-mytov-o-porne

https://zena.pravda.sk/sex-a-vztahy/clanok/429780-pozor-pozor-porno-moze-muzom-vziat-erekciu-aj-ohrozit-libido/

http://fakt24.sk/styl/2116-ak-pozerate-porno-okamzite-s-tym-prestante-varuju-lekari

http://zemavek.sk/porno-nie-je-neskodne-ani-pre-tych-co-pozeraju-ani-pre-tych-co-filmuju/

https://www.interez.sk/mocenie-na-partnera-ci-sex-v-bezvedomi-vedci-skumali-ake-su-najcastejsie-sexualne-fantazie/

Iné:

http://biblehub.com/greek/4202.htm

http://biblehub.com/greek/4203.htm

http://biblehub.com/greek/3430.htm

http://www.katechizmus.sk/index.php

https://sk.wikipedia.org/wiki/An%C3%B3mia

https://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090630075311.htm

http://www.merckmanuals.com/home/mental-health-disorders/sexuality/overview-of-sexuality

J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj: Krátky slovník slovenského jazyka 4

Laumann, Edward O., John H. Gagnon, Robert T. Michael, & Stuart Michaels. (1994). The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago, IL: The University of Chicago Press

Stein, Daniel S. (2000). Passionate Sex. New York, NY: Carroll & Graf Publishers

Sexual factors and prostate cancer, G.G. Giles, G. Severi, D.R. English, M.R.E. McCredie, R. Borland, P. Boyle and J.L. Hoppe, 23.7.2003

Davidson, J. Kenneth, and Nelwyn B. Moore (1994). “Masturbation and Premarital Sexual Intercourse Among College Women: Making Choices for Sexual Fulfillment.” Journal of Sex and Marital Therapy, 20(3), 178-99

Zilbergeld, Bernie. (1992). The New Male Sexuality. New York, NY: Bantam Books

Francoeur, Robert T. (1991). “Sexual Desire and Love Play.” In Becoming a Sexual Person. New York, NY: Macmillan Publishing Company

Masters, William H., Virginia E. Johnson, & Robert C. Kolodny. (1986).Masters and Johnson on Sex and Human Loving. Boston, MA: Little, Brown and Company

Phipps, William E. (1977). “Masturbation: Vice or Virtue?” Journal of Religion and Health, 16(3), 183-95

Crooks, Robert, and Karla Baur. (1983). “Sexual Behavior Patterns.” InOur Sexuality. Menlo Park, CA: The Benjamin/Cummings Publishing Company

Hurlbert, David F., and Karen E. Whittaker. (1991). “The Role of Masturbation in Marital and Sexual Satisfaction: A Comparative Study of Female Masturbators and nonmasturbators.” Journal of Sex Education and Therapy, 17(4), 272-82

TURANSKÝ Štefan: Krehkosť duchovného povolania, DON BOSCO 2005, str. 99

Kinsey, Alfred C.; Pomeroy, Wardell B.; Martin, Clyde E. Sexual Behavior In the Human Male (Philadelphia: W.B. Saunders: 1948): 499