Myšlienky

Prvý argument odporcov masturbácie:

Ekumenický preklad: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ja vám však hovorím: Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil.

Katolícky preklad: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané: "Nescudzoložíš!" No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ja vám však hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou scudzoložil v srdci.

Evanjelický preklad: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané starým: Nezcudzoložíš. Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj zcudzoložil s ňou vo svojom srdci.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 5:27-28 Počúvali ste že sa vravelo: Nebudeš cudzoložiť. No ja vám vravím, že každý, kto na ženu pozerá tak, že po nej zatúži, už s ňou v svojom srdci scudzoložil.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Já vám však hovorím, že každý, kto s (hriešnou) túžbou pozrie na ženu, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 5:27-28 Počuli ste, že sa povedalo: Nescudzoložíš! Ale ja vám hovorím, že každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou vo svojom srdci.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané predkom: Nescudzoložíš! Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

Preklad Nového sveta: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš.‘ Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa stále pozerá na nejakú ženu tak, aby k nej vzplanul vášňou, už s ňou vo svojom srdci scudzoložil.

Preklad Nádej pre každého: Mt 5:27-28 Mojžišov zákon hovorí: Nebudeš cudzoložiť. Ale ja vám hovorím: „každý, kto žiadostivo pozrie na inú ženu, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

Odporcovia masturbácie tvrdia, že muži myslia pri masturbácii na ženy žiadostivo, veď samotný žiadostivý pohľad na nich ich vzruší. Tento veľmi často používaný verš proti masturbácii ale v skutočnosti hovorí niečo iné. Je tu použité slovo "scudzoložiť". Toto slovo je odvodené od slova "cudzoložstvo", ktorého gréckym ekvivalentom je slovo "μοιχεία-moicheia". Jeho význam sa dá objaviť nielen v moderných encyklopédiách, ale aj antických spisoch. Napríklad grécky rétor Lysias z Atén (c.445pnl.-c.380pnl.) jeden z tzv. attických rečníkov, teda desiatich najväčších rečníkov starovekého Grécka, píše v svojom diele: Aeropág vyniesol zákon, ktorý hovorí, že ktokoľvek sa pomstí na cudzoložníkovi (moichon) prichytenom pri čine so svojim partnerom, nebude to pokladané za vraždu.“ (Lysias 1:30) Rovnako Xenofón (c.430pnl.-354pnl.) grécky spisovateľ, historik, vojak a Sokratov žiak, alebo aj Sextos Empeirikos (c.200-c.250) grécky filozof a lekár vo svojich dielach jasne definujú význam slova "cudzoložstva", ako bolo chápané v ich kultúre. Ide o porušenie zmluvy, kedy sa muž alebo žena vyspí s neprávoplatným partnerom. Takže je to manželský, nie predmanželský problém.

Na internete je definícia takáto: „Cudzoložstvo je mimomanželská súlož vydatej alebo ženatej osoby.“

Katechizmus katolíckej cirkvi definuje slovo "cudzoložstvo" takto:

2380 Cudzoložstvo. Toto slovo označuje manželskú neveru. Keď dvaja partneri, z ktorých je aspoň jeden zosobášený, nadviažu medzi sebou pohlavný styk, hoci aj chvíľkový, dopúšťajú sa cudzoložstva. Kristus odsudzuje cudzoložstvo spáchané aj jednoduchou túžbou. Šieste prikázanie a Nový zákon absolútne zakazujú cudzoložstvo. (1611) Proroci poukazujú na jeho závažnosť. V cudzoložstve vidia obraz hriechu modloslužby.

Starý Zákon chápe cudzoložstvo rovnako. Spáchanie cudzoložstva je akt, ktorý vykonáva muž s ženou iného muža:

Ekumenický preklad: Lv 20:10 Kto sa dopustí cudzoložstva s vydatou ženou, teda kto cudzoloží so ženou svojho blížneho, musí zomrieť — cudzoložník i cudzoložnica.

Katolícky preklad: Lv 20:10 Kto bude súložiť s vydatou ženou, s manželkou svojho blížneho, tak cudzoložník ako cudzoložnica musia zomrieť.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lv 20:10 Muž, ktorý sa dopustí cudzoložstva so ženou svojho blížneho, musí zomrieť, on i jeho spolupáchateľka.

Evanjelický preklad: Lv 20:10 Ak niekto cudzoloží so ženou svojho blížneho, musia byť vydaní na smrť obaja, cudzoložník aj cudzoložnica.

Preklad Jozefa Roháčka: Lv 20:10 A človek, ktorý by sa dopustil cudzoložstva s niečou ženou, ktorý by zcudzoložil so ženou svojho blížneho, istotne zomrie i cudzoložník i cudzoložnica.

Preklad Miloša Pavlíka: Lv 20:10 A muž, ktorý bude cudzoložiť s ženou iného muža, ktorý bude cudzoložiť s ženou svojho blížneho, musí byť istotne usmrtený, cudzoložník aj cudzoložnica.

Preklad Nového sveta: Lv 20:10 A muž, ktorý cudzoloží s manželkou iného muža, je tým, kto cudzoloží s manželkou svojho blížneho. Má byť istotne usmrtený, cudzoložník rovnako ako cudzoložnica.

Bolo ale povolené, aby ženatý muž mal styk so slobodnou ženou. Cudzoložstvo bolo chápané iba ako porušenie "vlastníctva" iného muža. Aj hebrejské slovo preložené ako "cudzoložstvo", doslova znamená "lámanie manželstva". Vzhľadom na to, že ide o zakázanú sexuálnu aktivitu, cudzoložstvo možno zaradiť medzi činnosti nazývané smilstvo.

Takže tento verš sa výlučne viaže na ženatých. Z kontextu vidno, že to nerozprával len svojim učeníkom, ale aj zástupom:

Ekumenický preklad: Mt 5:1-2 Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Prehovoril a začal ich učiť:

Katolícky preklad: Mt 5:1-2 Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 5:1-2 Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:

Evanjelický preklad: Mt 5:1-2 Keď (Ježiš) videl zástupy, vystúpil na vrch, a keď si sadol, pristúpili k Nemu Jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 5:1-2 A vidiac tie zástupy vyšiel na vrch, a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci, a otvoriac svoje ústa učil ich nasledovne:

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 5:1-2 A uvidiac tie davy, vystúpil na vrch, a keď usadol, pristúpili k nemu jeho učeníci. I otvoril svoje ústa a vyučoval ich, vraviac:

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 5:1-2 Keď Ježiš uzrel zástupy, vystúpil na horu. Tam sa posadil a jeho učeníci pristúpili k nemu. Potom otvoril ústa a takto ich poučoval:

Preklad Bohuslava Košu: Mt 5:1-2 Keď však uvidel zástupy, vystúpil na vrch, a keď si sadol, jeho učeníci pristúpili k nemu. I otvoril ústa a vyučoval ich slovami:

Preklad Biblia LOGOS: Mt 5:1-2 Keď uvidel davy, vyšiel na vrch. Posadil sa a prišli k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:

Preklad Nového sveta: Mt 5:1-2 Keď videl zástupy, vystúpil na vrch; a keď si sadol, prišli k nemu jeho učeníci; a otvoril ústa a vyučoval ich hovoriac:

Preklad Nádej pre každého: Mt 5:1 Jedného dňa, keď Ježiš videl zástupy, vystúpil so svojimi učeníkmi na návršie, sadol si medzi nich a učil ich:

Ale z dôvodu, že sa tu odvolával na jedno prikázanie desatora, ktoré hovorí konkrétne o manželskej nevere, tak vysvetľoval, že nie len samotný akt cudzoložstva, ale aj myšlienka chcieť scudzoložiť nás už poškvrňuje. Pretože najprv máme žiadostivosť v mysli a na základe nej hrešíme. Preto sa máme chrániť myšlienok, lebo tam je zárodok hriechu:

Ekumenický preklad: Jak 1:12-15 Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec života, ktorý Pán zasľúbil tým, čo ho milujú. Nikto nech v čase skúšky nehovorí: Boh ma pokúša! Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť.

Katolícky preklad: Jak 1:12 Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú. Nech nik v pokušení nehovorí: "Boh ma pokúša." Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a keď je hriech dokonaný, splodí smrť.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jak 1:12-15 Šťastný človek, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ako to Pán prisľúbil tým, čo ho milujú. Nech nikto v pokušení nehovorí: "Boh ma pokúša." Pretože Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša jeho vlastná žiadostivosť, ktorá ho láka a zvádza. Potom žiadostivosť počne a porodí hriech a keď je hriech dokonaný, splodí smrť.

Evanjelický preklad: Jak 1:12-15 Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú. Nech nikto nehovorí v pokúšaní: Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani On nepokúša nikoho. Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. Žiadosť potom, keď počala, porodí hriech, a hriech - vykonaný - splodí smrť.

Preklad Jozefa Roháčka: Jak 1:12-15 Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia, lebo keď bude zkúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú. Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokušením od Boha, lebo veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a tiež ani sám nepokúša nikoho. Ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený, a potom žiadosť, keď počne, rodí hriech, a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť.

Preklad Miloša Pavlíka: Jak 1:12-15 Blažený muž, ktorý znáša pokušenie, pretože, ukážuc sa osvedčeným, dostane veniec života; ten On prisľúbil tým, ktorí ho milujú. Nech nikto, súc pokúšaný, nevraví: som pokúšaný od Boha; Boh je predsa nepokúšateľný od zlých vecí a sám nikoho nepokúša, lež každý je pokúšaný, súc odvliekaný a vábený od svojej vlastnej chtivosti; chtivosť potom počnúc rodí hriech, no hriech, súc plne dokonaný, plodí smrť.

Preklad Štefana Porúbčana: Jak 1:12-15 Blažený muž, ktorý vydrží v skúške, lebo keď sa dokáže spoľahlivým, dosiahne veniec života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú! Nikto nech nehovorí, keď je v pokušení: „Boh ma pokúša!“ Pretože Boha nemožno pokúšať na zlé, a On sám nikoho nepokúša. Každého pokúša jeho vlastná vášeň, lákavá a zvodná. Keď vášeň počne, porodí hriech a keď hriech dozreje, zrodí smrť.

Preklad Bohuslava Košu: Jak 1:12-15 Blažený muž, ktorý vytrvá v skúške, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý (Pán) zasľúbil tým, čo ho milujú! Nikto nech nehovorí v pokušení: „Boh ma pokúša“. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, ani on sám nikoho nepokúša. Každý je však pokúšaný tým, že ho vlastná žiadostivosť zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom počne a zrodí hriech, a hriech, keď je dovŕšený, zrodí smrť.

Preklad Biblia LOGOS: Jak 1:12-15

Preklad Nového sveta: Jak 1:12-15 Šťastný je muž, ktorý stále vytrváva v skúške, lebo keď bude schválený, prijme korunu života, ktorú sľúbil Jehova tým, ktorí ho milujú. Keď je niekto v skúške, nech nehovorí: „Pokúša ma Boh.“ Veď Boha nemožno pokúšať zlými vecami, ani sám nikoho nepokúša, ale každý je pokúšaný tým, že je priťahovaný a lákaný vlastnou žiadosťou. Keď sa potom žiadosť stane plodnou, porodí hriech; a keď je hriech vykonaný, splodí smrť.

Preklad Nádej pre každého: Jak 1:12-15 Šťastný je človek, ktorý obstojí v skúškach a jeho viera sa nezlomí. Boh ho korunuje vencom víťazstva, ktorým je večný život. Pán ho zasľúbil všetkým, ktorí ho milujú. Ak je niekto vystavený skúške, nech nehovorí, že ho to pokúša Pán. Veď Boh, ktorému sa protiví zlo, nikoho nenavádza na zlé. Pokušenie sa rodí z našich vlastných myšlienok a zlých túžob. Zlé myšlienky sú zárodkom hriechu a hriech vedie k rozkladu a smrti.

Ešte sa dá tento verš aplikovať na vydaté ženy, ktoré chcú scudzoložiť, ale nedá sa aplikovať na slobodných ľudí, lebo oni nemôžu byť neverní, keď nie sú v manželstve. Maximálne sa môže vynoriť otázka: Čo ak slobodný žiadostivo túži po vydatej? Odpoveď bude vyplývať z ďalších argumentov, takže ju nebudem tu rozoberať.

 

 

Druhý argument odporcov masturbácie:

Ekumenický preklad: Jób 31:1-3 So svojimi očami som uzavrel zmluvu, ako by som sa teda mohol obzerať za pannou? Aký je za to údel od Boha z výsosti a aké dedičstvo od Všemohúceho na výšinách? Či nešľachetným nehrozí skaza a páchateľovi bezprávia pohroma?

Katolícky preklad: Jób 31:1-3 S očami som si takú zmluvu ujednal, že nepozriem sa nikdy na pannu. Lež aký podiel Boh to zhora zosiela a aký údel z výšky Všemocný? Či nebude to skaza nešľachetnému a hriešnikom zasa nešťastie?

Preklad Jeruzalemská biblia: Jób 31:1-3 Uzavrel som zmluvu so svojimi očami, ako by som sa teda mohol pozerať za pannou? A čo mi Boh zhora nadelil, aký údel mi dal Všemohúci z neba? Či nie skazu, aká patrí hriešnikovi, a nešťastie, čo má stihnúť zločinca?

Evanjelický preklad: Jób 31:1-3 Uzavrel som zmluvu so svojimi očami; ako by som mohol teda pozrieť na pannu? Aký údel by som mal od Boha zhora a dedičstvo od Všemohúceho z výšin? Nehrozí záhuba nešľachetnému a nešťastie činiteľovi neprávosti?

Preklad Jozefa Roháčka: Jób 31:1-3 Učinil som smluvu so svojimi očima, a čo by som mal hľadieť na pannu? A jaký je podiel od Boha shora? Alebo jaké dedičstvo od Všemohúceho s výsosti? Či nie zahynutie nešľachetnému a pomsta činiteľom neprávosti?

Preklad Miloša Pavlíka: Jób 31:1-3 Vzhľadom na svoje oči som uzavrel zmluvu; áno, čo budem svoj zrak upierať na pannu? Lebo čo by bolo podielom od Boha zvrchu a vlastníctvom od Všemocného z výsostí? Či pre zlosyna nie je zhuba a nešťastie pre páchateľov mrzkosti?

Preklad Nového sveta: Jób 31:1-3 So svojimi očami som uzavrel zmluvu. Ako by som teda mohol prejavovať pozornosť panne? A aký je podiel od Boha hore, či dedičstvo od Všemohúceho z výšavy? Nie je pohroma pre previnilcov a nešťastie pre tých, ktorí robia to, čo škodí?

Táto pasáž je tiež používaná odporcami masturbácie, ale je to slabý argument. Každý, kto si pozorne prečíta daný verš, vidí, že autor výroku sám potvrdzuje, že ide o jeho zmluvu, nie všeobecné nariadenie Boha! Navyše píše, že nepozrie na pannu. Tu sa môžu vynoriť otázky: A čo ostatné ženy? Na tie už môže pozrieť? To, že nepozrie na pannu je myslené, že žiadostivo na ňu nepozrie, alebo že vôbec na ňu nepozrie? Atď. Tento argument sa nedá vôbec aplikovať na masturbáciu.

 

 

Tretí argument odporcov masturbácie:

Ekumenický preklad: Mt 15:17-20 Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, príde do žalúdka a vylúči sa do stoky? No to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Zo srdca totiž pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. To sú veci, ktoré človeka poškvrňujú, ale jesť neumytými rukami človeka nepoškvrňuje.

Mk 7:15-23 Človeka nemôže poškvrniť to, čo doňho vchádza zvonku, ale čo z neho vychádza, to ho poškvrňuje. Keď odišiel od zástupu a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. Povedal im: Tak aj vy ste nechápaví? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť, čo vchádza doňho zvonka? Veď to mu nepreniká do srdca, ale vchádza do žalúdka a odtiaľ vychádza do stoky. Tým vyhlásil všetky pokrmy za čisté. A dodal: Človeka poškvrňuje to, čo z človeka vychádza! Zvnútra, totiž z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, podlosť, podvody, neviazanosť, závistlivé pohľady, rúhania, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza zvnútra a poškvrňuje človeka.

Katolícky preklad: Mt 15:17-20 Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vylučuje sa do stoky? Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie. Toto poškvrňuje človeka; ale jesť neumytými rukami, to človeka nepoškvrňuje."

Mk 7:15-23 Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka."( Kto má uši na počúvanie, nech počúva.) Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal: "Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?" Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. A pokračoval: "Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka."

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 15:17-20 Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vylučuje sa do stoky? Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania. Toto sú veci, ktoré robia človeka nečistým, ale jesť neumytými rukami, to človeka nerobí nečistým."

Mk 7:15-23 Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Ak má niekto uši na počúvanie, nech počúva!" Keď vošiel do domu, zanechajúc zástup, jeho učeníci sa pýtali na podobenstvo. On im povedal: "Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?" Tak vyhlásil všetky jedlá za čisté. A pokračoval: "Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo zvnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetko toto zlo vychádza zvnútra a poškvrňuje človeka."

Evanjelický preklad: Mt 15:17-20 Či nechápete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vyhadzuje sa do stoky? Ale čo vychádza z úst, pochádza zo srdca, a to poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania. Toto je, čo poškvrňuje človeka; ale s neumytými rukami jesť, to človeka nepoškvrňuje.

Mk 7:15-23 Nič nevchádza zvonku do človeka, čo by ho mohlo poškvrniť, ale čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. [Ak má niekto uši na počúvanie, nech počuje.] Keď potom odišiel od zástupu do domu, spýtali sa Ho učeníci: Čo je to za podobenstvo? Povedal im: Či aj vy ste takí nerozumní? Či nechápete, že nič nemôže poškvrniť človeka, čo zvonku vchádza do neho? Lebo nevchádza mu do srdca, ale do brucha a odtiaľ vychádza do stoky; a tým vyhlásil každý pokrm za čistý. Potom doložil: Čo vychádza z človeka, poškvrňuje človeka. Lebo z vnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, lakomstvá, zloby, podvod, rozkošníctvo, zlostný pohľad, rúhanie, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza z vnútra a poškvrňuje človeka.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 15:17-20 Či nerozumiete, že všetko to, čo vchádza do úst, ide do brucha a vyhadzuje sa von do stoky? Ale to, čo vychádza z úst, ide zo srdca, a to poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedoctvá, rúhania; to je to, čo poškvrňuje človeka. Ale jesť neumytými rukami nepoškvrňuje človeka.

Mk 7:15-23 Nieto ničoho z vonku človeka, čo vchádza do neho, čo by ho mohlo poškvrniť; ale to, čo vychádza z neho, to je to, čo poškvrňuje človeka. Ak má niekto uši nato, aby počul, nech počuje! Keď potom vošiel od zástupu do domu, pýtali sa ho jeho učeníci na to podobenstvo. A povedal im: Či ste aj vy tak bez rozumu? Či nerozumiete, že nič z toho, čo z vonku vchádza do človeka, nemôže ho poškvrniť, lebo to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza von do stoky, ktorá čistí všetky pokrmy? A vravel, že to, čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo z vnútra z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, cudzoložstvá, smilstvá, vraždy, krádeže, lakomstvá, nešľachetnosti, lesť, nestudatosť, zlé oko, rúhania, pýcha, bláznovstvo. Všetky tieto zlé veci vychádzajú z vnútra a poškvrňujú človeka.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 15:17-20 Ešte si neuvedomujete, že všetko, čo vstupuje do úst, sa dostáva do brucha a vypúšťa do záchoda? No tie veci, ktoré z úst vychodia, vystupujú zo srdca, a oné človeka znečisťujú; zo srdca predsa vystupujú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania; toto sú veci, ktoré človeka znečisťujú, ale neumytými rukami zajesť, to človeka neznečisťuje.

Mk 7:15-23 Niet ničoho z vonkajšej strany človeka do neho vchádzajúceho, žeby ho to mohlo znečistiť, lež tie veci, ktoré z neho vychádzajú, to sú tie, ktoré človeka znečisťujú. Ak má kto uši na počúvanie, nech počúva. A keď od davu vstúpil do domu, spytovali sa ho na to prirovnanie jeho učeníci. I vraví im: To aj vy ste nechápaví? Neuvedomujete si, že nič, čo je zvonku a vchádza do človeka, ho nemôže znečistiť, pretože to nevchádza do jeho srdca, lež do jeho brucha, a vychádza do záchoda, a to všetky pokrmy očisťuje? A vravel: Človeka znečisťuje to, čo z neho vychádza, lebo zvnútra, zo srdca ľudí, vychádzajú zlé myšlienky, cudzoložstvá, smilstvá, vraždy, krádeže, hrabivosť, zloby lesť, bezuzdnosť, zlé oko, urážlivá reč, pýcha, nerozum. Tieto všetky zlá vychádzajú zvnútra a znečisťujú človeka.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 15:17-20 Či neviete, že všetko, čo vchádza do úst, dostáva sa do žalúdka a potom sa vylúči do stoky? Ale čo vchádza z úst, pochodí zo srdca, a to znesväcuje človeka. Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania. Toto je to, čo znesväcuje človeka. Ale neumytými rukami jesť nikoho znesväcuje.“

Mk 7:15-23 To, čo vchádza zvonku do človeka, nemôže ho znesvätiť. Ale to, čo vychádza z človeka, to ho znesväcuje. Ak má kto uši na počúvanie, nech počuje!“ A keď potom odišiel od zástupu do domu, pýtali sa ho učeníci na to podobenstvo. I povedal im: „Tak aj vy ste ešte nechápaví? Nerozumiete, že to, čo vchádza zvonku do človeka, nemôže ho znesvätiť? Lebo mu nevchádza do srdca, ale ide do brucha a vychádza do stoky.“ A tak vyhlásil za čisté všetky jedlá. Potom povedal: „Čo z človeka vychádza, to znesväcuje človeka. Lebo znútra, totiž z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, lakomstvá, nešľachetnosti, podvody, rozkošníctva, závisť, rúhanie, pýcha, nerozumnosť. Všetky tieto zlá vychádza]ú znútra človeka a znesväcujú ho.“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 15:17-20 Či nechápete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a potom sa vyhadzuje do odpadu? Ale to, čo vychádza z úst, pramení zo srdca, a to poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá, rúhania. To poškvrňuje človeka. Ale jesť neumytými rukami človeka nepoškvrňuje.“

Mk 7:15-23 Nič nevchádza zvonka do človeka, čo by ho mohlo poškvrniť, ale čo vychádza z neho, to poškvrňuje človeka. Ak má niekto uši na počúvanie, nech počuje!“ A keď odišiel od zástupu do domu, pýtali sa ho jeho učeníci na to podobenstvo. I hovorí im: „Tak aj vy ste nechápaví? Či nechápete, že nič, čo zvonka vchádza do človeka, nemôže ho poškvrniť? Lebo mu nevchádza do srdca ale do brucha a vychádza do odpadu, a tak sa vylučujú všetky pokrmy.“ Potom povedal: „Čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo z vnútra, z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, lakomstvá, nešľachetnosti, lesť, neviazanosť, zlý pohľad, rúhanie, pýcha, bláznovstvo. Všetky tieto zlá vychádzajú z vnútra a poškvrňujú človeka.“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 15:17-20 Ešte stále nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vylučuje sa do záchoda? Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca, a to poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá, rúhania; to sú veci, ktoré poškvrňujú človeka. Jesť neumytými rukami však človeka nepoškvrňuje.

Mk 7:15-23 Človeka nemôže znečistiť nič, čo doňho vchádza zvonku, ale veci, ktoré z neho vychádzajú, tie ho znečisťujú. Ak má niekto uši, aby počul, nech počuje! Keď potom odišiel od davu a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na to podobenstvo. Povedal im: Aj vy ste takí nechápaví? Nerozumiete, že nič, čo vchádza do človeka zvonka, ho nemôže znečistiť, lebo mu to nevchádza do srdca, ale do brucha, a vychádza do záchodu? To očisťuje všetky pokrmy. Potom povedal: Človeka znečisťuje to, čo z neho vychádza. Lebo zvnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, cudzoložstvá, smilstvá, vraždy, krádeže, chamtivosť, podlosti, podvod, nemravnosť, závisť, rúhanie, pýcha, nerozumnosť. Všetky tieto zlé veci vychádzajú zvnútra a znečisťujú človeka.

Preklad Nového sveta: Mt 15:17-20 Neuvedomujete si, že všetko, čo vchádza do úst, prechádza do čriev a vypúšťa sa do stoky? Ale to, čo vychádza z úst, prichádza zo srdca, a to poškvrňuje človeka. Zo srdca prichádzajú napríklad zlé úvahy, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá, rúhania. To sú veci poškvrňujúce človeka; ale brať jedlo neumytými rukami, to človeka nepoškvrňuje.“

Mk 7:15-23 Nič nevchádza zvonku do človeka, čo by ho mohlo poškvrniť, ale to ho poškvrňuje, čo vychádza z človeka.“ Keď vstúpil do domu, ďalej od zástupu, učeníci sa ho vypytovali na podobenstvo. Preto im povedal: „Aj vy ste nechápaví ako oni? Neuvedomujete si, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo do neho vchádza zvonku, lebo to nevchádza do srdca, ale do vnútorností a vychádza to do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. Ďalej povedal: „Čo vychádza z človeka, to človeka poškvrňuje, lebo zvnútra, z ľudského srdca vychádzajú škodlivé úvahy, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chtivosť, zlé skutky, podvod, voľné správanie, závistlivé oko, rúhanie, povýšenosť, nerozumnosť. Všetky tieto zlé veci vychádzajú zvnútra a poškvrňujú človeka.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 15:17-20 Nechápete, že všetko, čo zjeme, prechádza vnútornosťami a vychádza z tela? Ale zlé slová sa rodia v zlom srdci, a tak znečisťujú človeka. Zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, ktoré vedú k vraždám, nevere, smilstvu, krádežiam, ohováraniu a urážkam. Toto všetko zbavuje človeka vnútornej čistoty. Ale jesť neumytými rukami, to človeka nepošpiní.“

Mk 7:15-23 To, čo zjete, nemôže uškodiť vašej duši, ale škodí jej to, čo si myslíte, hovoríte alebo konáte.“ Keď potom vstúpil do ktoréhosi domu, aby si odpočinul od zástupu, spýtali sa ho učeníci, čo mal tým výrokom na mysli. Odpovedal im otázkou: „Aj vy ste takí nechápaví? Neviete, že duši človeka nemôže uškodiť to, čo zje? Veď jedlo neznečisťuje vnútro, prechádza iba bruchom a potom vychádza von.“ Potom ešte dodal: „Človeka znesväcuje to, čo vychádza z jeho vnútra. Lebo v srdci človeka sa rodia zlé myšlienky, nečisté zmyselné túžby, nevera, vražda, krádež, cudzoložstvo, chamtivosť, zákernosť, zloba, podlosť, závisť, urážky, pýcha a všelijaké výstrednosti. Všetko toto zlo vychádza z vnútra človeka a vzďaľuje ho od Boha.“

Odporcovia masturbácie tvrdia, že pri masturbovaní máme zlé myšlienky a zlé myšlienky nás poškvrňujú. Tak sa lepšie zamyslime nad tým, čo sú to zlé myšlienky. Niekto by povedal, že zlá myšlienka ja taká, keď myšlienkami páchame hriech. Áno, to je správne uvažovanie. Ale v tomto konkrétnom prípade si treba uvedomiť, že v gréckom texte neexistujú interpunkčné znamienka. Preto ako uvádza jeden slovenský a dva české preklady, dvojbodka miesto čiarky to vystihuje lepšie. Zlé myšlienky v tomto konkrétnom prípade sú tie všetky hriechy vyznačené. Medzi nimi sa spomína aj smilstvo. Takže myšlienky na smilstvo nás poškvrňujú. A ako sme si už v predošlej časti vysvetlili, v sexuálnom slova zmysle sa za smilstvo považujú všetky sexuálne aktivity, ktoré sú v Zákone (respektíve v celom Svätom Písme) zakázané. Priamo zakázané sú: cudzoložstvo, prostitúcia, znásilnenie, incest, homosexualita, lesbicizmus, zoofília, sex s rozvedeným (pokiaľ príčinou rozvodu nebolo práve smilstvo, viac v samostatnej časti: Rozvod) a nepriamo aj predmanželský sex (o tom viac v samostatnej časti: Predmanželský sex).

Najprv pokušenie, potom žiadostivosť, a nakoniec dokonanie hriechu:

Ekumenický preklad: Jak 1:12-15 Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec života, ktorý Pán zasľúbil tým, čo ho milujú. Nikto nech v čase skúšky nehovorí: Boh ma pokúša! Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť.

Katolícky preklad: Jak 1:12 Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú. Nech nik v pokušení nehovorí: "Boh ma pokúša." Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a keď je hriech dokonaný, splodí smrť.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jak 1:12-15 Šťastný človek, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ako to Pán prisľúbil tým, čo ho milujú. Nech nikto v pokušení nehovorí: "Boh ma pokúša." Pretože Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša jeho vlastná žiadostivosť, ktorá ho láka a zvádza. Potom žiadostivosť počne a porodí hriech a keď je hriech dokonaný, splodí smrť.

Evanjelický preklad: Jak 1:12-15 Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú. Nech nikto nehovorí v pokúšaní: Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani On nepokúša nikoho. Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. Žiadosť potom, keď počala, porodí hriech, a hriech - vykonaný - splodí smrť.

Preklad Jozefa Roháčka: Jak 1:12-15 Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia, lebo keď bude zkúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú. Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokušením od Boha, lebo veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a tiež ani sám nepokúša nikoho. Ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený, a potom žiadosť, keď počne, rodí hriech, a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť.

Preklad Miloša Pavlíka: Jak 1:12-15 Blažený muž, ktorý znáša pokušenie, pretože, ukážuc sa osvedčeným, dostane veniec života; ten On prisľúbil tým, ktorí ho milujú. Nech nikto, súc pokúšaný, nevraví: som pokúšaný od Boha; Boh je predsa nepokúšateľný od zlých vecí a sám nikoho nepokúša, lež každý je pokúšaný, súc odvliekaný a vábený od svojej vlastnej chtivosti; chtivosť potom počnúc rodí hriech, no hriech, súc plne dokonaný, plodí smrť.

Preklad Štefana Porúbčana: Jak 1:12-15 Blažený muž, ktorý vydrží v skúške, lebo keď sa dokáže spoľahlivým, dosiahne veniec života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú! Nikto nech nehovorí, keď je v pokušení: „Boh ma pokúša!“ Pretože Boha nemožno pokúšať na zlé, a On sám nikoho nepokúša. Každého pokúša jeho vlastná vášeň, lákavá a zvodná. Keď vášeň počne, porodí hriech a keď hriech dozreje, zrodí smrť.

Preklad Bohuslava Košu: Jak 1:12-15 Blažený muž, ktorý vytrvá v skúške, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý (Pán) zasľúbil tým, čo ho milujú! Nikto nech nehovorí v pokušení: „Boh ma pokúša“. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, ani on sám nikoho nepokúša. Každý je však pokúšaný tým, že ho vlastná žiadostivosť zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom počne a zrodí hriech, a hriech, keď je dovŕšený, zrodí smrť.

Preklad Biblia LOGOS: Jak 1:12-15

Preklad Nového sveta: Jak 1:12-15 Šťastný je muž, ktorý stále vytrváva v skúške, lebo keď bude schválený, prijme korunu života, ktorú sľúbil Jehova tým, ktorí ho milujú. Keď je niekto v skúške, nech nehovorí: „Pokúša ma Boh.“ Veď Boha nemožno pokúšať zlými vecami, ani sám nikoho nepokúša, ale každý je pokúšaný tým, že je priťahovaný a lákaný vlastnou žiadosťou. Keď sa potom žiadosť stane plodnou, porodí hriech; a keď je hriech vykonaný, splodí smrť.

Preklad Nádej pre každého: Jak 1:12-15 Šťastný je človek, ktorý obstojí v skúškach a jeho viera sa nezlomí. Boh ho korunuje vencom víťazstva, ktorým je večný život. Pán ho zasľúbil všetkým, ktorí ho milujú. Ak je niekto vystavený skúške, nech nehovorí, že ho to pokúša Pán. Veď Boh, ktorému sa protiví zlo, nikoho nenavádza na zlé. Pokušenie sa rodí z našich vlastných myšlienok a zlých túžob. Zlé myšlienky sú zárodkom hriechu a hriech vedie k rozkladu a smrti.

Treba si uvedomiť, čo je pokušenie, čo je žiadostivosť, aké sú medzi nimi vzťahy a ich vzťah k hriechu.

Pokušenie a žiadostivosť nie je to isté. Pokušenie je možnosť voľby, urobiť niečo zlé. Pokušenie je od Satana – dáva nám do hlavy myšlienky, ktorými nás chce zviesť na hriech. Pokušenie ale nie je hriech, my nemôžeme ovplyvniť, či budeme v pokušení, alebo nie. My ale môžeme odmietnuť mu podľahnúť. Žiadostivosť je už ale nie čo iné. Je to túžba – chcenie po niečom. Žiadostivosť prichádza, ak podľahneme pokušeniu. Pokušenie = voľba, ak jej povieme áno, tak chceme zhrešiť = žiadostivosť po zhrešený. Samotná žiadostivosť ale tiež nie je ešte hriech. Nikde sa o žiadostivosti nepíše ako o hriechu, ale ako o niečom, čo vedie k hriechu. Ak máme žiadostivosť, znamená to, že chceme zhrešiť, teda človek začína konať tak, aby dosiahol, čo chce. To je to počatie. Ak už začneme vykonávať, čo sa nesmie, tak hrešíme, to je to porodenie hriechu. A dôsledkom hriechu je smrť. Niekto môže argumentovať týmto veršom:

Ekumenický preklad: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ja vám však hovorím: Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil.

Katolícky preklad: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané: "Nescudzoložíš!" No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ja vám však hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou scudzoložil v srdci.

Evanjelický preklad: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané starým: Nezcudzoložíš. Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj zcudzoložil s ňou vo svojom srdci.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 5:27-28 Počúvali ste že sa vravelo: Nebudeš cudzoložiť. No ja vám vravím, že každý, kto na ženu pozerá tak, že po nej zatúži, už s ňou v svojom srdci scudzoložil.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Já vám však hovorím, že každý, kto s (hriešnou) túžbou pozrie na ženu, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 5:27-28 Počuli ste, že sa povedalo: Nescudzoložíš! Ale ja vám hovorím, že každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou vo svojom srdci.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané predkom: Nescudzoložíš! Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

Preklad Nového sveta: Mt 5:27-28 Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš.‘ Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa stále pozerá na nejakú ženu tak, aby k nej vzplanul vášňou, už s ňou vo svojom srdci scudzoložil.

Preklad Nádej pre každého: Mt 5:27-28 Mojžišov zákon hovorí: Nebudeš cudzoložiť. Ale ja vám hovorím: každý, kto žiadostivo pozrie na inú ženu, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

Ak je scudzoloženie zhrešenie, potom ak scudzoloží v srdci, teda myšlienkami, tak zhreší v srdci. To nie je tak úplne pravda, inak by bol spor s inými veršami, kde sa píše, že žiadostivosť vedie k hriechu, nie že je sama osebe hriechom. Skôr to treba chápať tak, aj keď hriech je až samotný vykonaný skutok, tak to neznamená, že chcenie zhrešiť je v poriadku. Nie! Chcenie zhrešiť, teda žiadostivosť, nás poškvrňuje rovnako ako samotný hriech, aj keď to hriech nie je. Prečo? Lebo ňou ničíme náš vzťah s Bohom! Srdcom predsa veríme:

Ekumenický preklad: Rim 10:10 Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu.

Katolícky preklad: Rim 10:10 Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 10:10 Lebo kto verí srdcom, dosiahne spravodlivosť a keď ústami vyznáva, dosiahne spásu.

Evanjelický preklad: Rim 10:10 lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 10:10 Lebo srdcom sa verí na spravedlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 10:10 lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na záchranu.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 10:10 Lebo duchom veríme na (svoje) ospravedlnenie, a ústami vyznávame na (svoju) spásu.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 10:10 Lebo srdcom veríme na spravodlivosť, a ústami vyznávame na spasenie.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 10:10

Preklad Nového sveta: Rim 10:10 Lebo srdcom sa prejavuje viera na spravodlivosť, ale ústami sa robí verejné vyhlásenie na záchranu.

Preklad Nádej pre každého: Rim 10:10 Lebo ak vo svojom srdci uveríme, získame ospravedlnenie pred Bohom, a ak svoju vieru vyznáme ústami, upevníme svoje spasenie.

Hrešením sa vzďaľujeme od Boha, teda ak hrešíme srdcom, tak náš vzťah s Bohom je rovnako ničený, ako keď hrešíme skutkami, aj keď nám za to nebude vymeraný nijaký "trest". Teda myšlienky pri masturbácii nie sú hriechom, ani keď sú brané ako myšlienky pokušenia, ani ako keby boli brané ako myšlienky žiadostivosti. Niektorí tvrdia, že masturbácia podporuje žiadostivosť a teda nás poškvrňuje, aj keď to nie je hriech. Ale iný zase môže namietať, že masturbácia robí presný opak – pomáha nám sa zbaviť sexuálnej frustrácie a tým vlastne nám pomôže znížiť riziko podľahnutia pokušeniu, respektíve bráni vzniku žiadostivosti. Existujú samozrejme aj iné spôsoby ako znížiť riziko pokušenia, napríklad kastráciou:

Ekumenický preklad: Mt 19:12 Sú totiž ľudia neschopní manželstva, ktorí sa tak narodili zo života matky; iní sú neschopní manželstva, lebo ich takými urobili ľudia; ďalší sú neschopní manželstva, lebo sa sami urobili takými pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.

Katolícky preklad: Mt 19:12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 19:12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní zasa nevstupujú do manželstva, aby mohli lepšie slúžiť kráľovstvu nebeskému. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“

Evanjelický preklad: Mt 19:12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva od života matky; a sú, ktorých ľudia urobili takými; a sú, ktorí sa sami urobili takými pre kráľovstvo nebeské. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 19:12 Lebo sú eunuchovia, ktorí sa tak narodili z materinského života, a sú eunuchovia, ktorých ľudia učinili eunuchmi, a zase sú eunuchovia, ktorí sa sami pre nebeské kráľovstvo učinili eunuchmi. Kto môže pochopiť, nech pochopí!

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 19:12 lebo sú bezženci, ktorí sa tak zrodili z materiných útrob, a sú bezženci, ktorí boli v bezženstvo uvedení od ľudí, a sú bezženci, ktorí sa sami v bezženstvo uviedli pre kráľovstvo nebies. Kto môže prijímať, nech prijíma.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 19:12 Niektorí sú totiž neschopní manželstva z lona svojej matky, lebo sa takými narodili, iní zase sú neschopní manželstva, lebo ich takými urobili ľudia, ale sú aj takí, čo vylučujú manželstvo z vlastnej vôle pre Kráľovstvo nebeské. Kto to môže pochopiť, nech pochopí!“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 19:12 Lebo sú eunuchovia, ktorí sa tak narodili zo života matky, sú eunuchovia, ktorých ľudia urobili eunuchmi, a sú eunuchovia, ktorí sa pre kráľovstvo nebies sami urobili eunuchmi. Kto to môže pochopiť, nech pochopí!“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 19:12 Lebo sú eunusi, ktorí sa tak narodili z lona matky, niektorých urobili eunuchmi ľudia a sú eunusi, ktorí sa sami stali eunuchmi pre kráľovstvo Nebies. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.

Preklad Nového sveta: Mt 19:12 Sú totiž eunuchovia, ktorí sa tak narodili z lona svojej matky, sú eunuchovia, ktorých ľudia urobili eunuchmi, a sú eunuchovia, ktorí sa sami urobili eunuchmi pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže prijať, nech to prijme.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 19:12 Sú tri dôvody, aby človek zostal slobodný: Ak je na manželstvo telesne neschopný už od narodenia, ak mu v tom zabránili ľudia, alebo ak sa manželstva sám zriekne pre bezvýhradnú službu Božej veci. Rozumiete tomu?“

Eunuch je kastrát človeka. Je to muž, ktorý prišiel o semenníky, a to buď úrazom, alebo kastráciou.

Viď preklady ako Jozefa Roháčka, Bohuslava Košu (uznávaný aj katolíckou cirkvou), Biblia LOGOS, či preklad Nového sveta svätých písmen. Ekumenický preklad dáva poznámku: Gr. eunuchovia boli klieštenci, vykastrovaní muži.

Alebo vstúpením do manželstva:

Ekumenický preklad: 1 Kor 7:2 Aby sa však zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.

1 Kor 7:7-9 Želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar: jeden tak, druhý inak.Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím: Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja.Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve ako horieť vášňou.

Katolícky preklad: 1 Kor 7:2 Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.

1 Kor 7:7-9 Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden tak; druhý inak. Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich, ak zostanú tak, ako ja. Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva. Lebo je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 7:2 Avšak pre nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá žena svojho muža.

1 Kor 7:7-9 Chcel by som, aby všetci ľudia boli, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden taký, druhý iný.Slobodným a vdovám hovorím, že je dobre pre nich zostať, ako som ja.Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva: lepšie je vstúpiť do manželstva, ako horieť.

Evanjelický preklad: 1 Kor 7:2 Ale aby sa vyhlo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá vlastného muža.

1 Kor 7:7-9 Rád by som bol, keby všetci ľudia boli, ako som ja; lenže každý má svoj zvláštny dar od Boha, jeden tak, druhý inak. Neženatým a vdovám hovorím: dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja; ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva, lebo lepšie je žiť v manželstve, ako horieť vášňou.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 7:2 Ale pre smilstvá nech má každý svoju vlastnú ženu, a každá nech má svojho vlastného muža.

1 Kor 7:7-9 Lebo by som chcel, aby boli všetci ľudia ako i ja sám; ale každý má svoj vlastný dar od Boha, jeden tak a druhý inak. A však hovorím neženatým, nevydatým a vdovám, že dobre im, keď zostanú jako i ja. Ale ak sa nevedia zdržať, nech sa oženia, poťažne vydajú, lebo je lepšie oženiť sa, poťažne vydať sa než horieť.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 7:2 no vzhľadom na smilstvá nech každý má ženu svoju a každá nech má svojho vlastného muža,

1 Kor 7:7-9 veď by som rád, žeby všetci ľudia boli ako aj ja sám, ale každý má svoj vlastný dar od Boha, ktorý tak a ktorý zasa tak. No nesobášeným a vdovám vravím: Je im dobré, ak ostanú ako aj ja, no ak sa nevedia ovládnuť, nech sa osobášia, lebo je lepšie sa osobášiť ako horieť.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 7:2 Aby sa však vyhlo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža!

1 Kor 7:7-9 Ja si prajem, aby všetci ľudia boli tak, ako som ja; ale každý má svoj dar od Boha, jeden tak a druhý onak. Slobodným a vdovám hovorím: Dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja. Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva, lebo lepšie je žiť v manželstve než horieť.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 7:2 Aby sa však vyhlo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá vlastného muža!

1 Kor 7:7-9 Rád by som bol, keby všetci ľudia boli tak, ako som ja; lenže každý má od Boha svoj vlastný dar milosti, jeden tak, druhý inak. No slobodným a vdovám hovorím: Dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja. Ale ak sa nedokážu zdržať, nech vstúpia do manželstva, lebo lepšie je vstúpiť do manželstva, ako horieť (žiadostivosťou).

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 7:2

1 Kor 7:7-9

Preklad Nového sveta: 1 Kor 7:2 ale pretože je rozšírené smilstvo, nech má každý muž svoju vlastnú manželkua každá žena svojho vlastného manžela.

1 Kor 7:7-9 Ale želal by som si, aby boli všetci ľudia ako ja. Jednako, každý má svoj dar od Boha, jeden tak, druhý inak.Ale slobodným a vdovám hovorím: Je pre nich dobre, aby zostali tak, ako som ja. Ale ak nemajú sebaovládanie, nech uzavrú manželstvo, lebo je lepšie uzavrieť manželstvo, ako horieť [vášňou].

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 7:2 Lepšie je však nepreceniť svoje sily a nepodľahnúť pokušeniu s cudzou ženou, preto nech má muž svoju manželku a žena svojho manžela.

1 Kor 7:7-9 Pochopiteľne by som bol rád, keby mal každý silu zriecť sa ho, ako mám ja. Ale Boh nedáva každému rovnaký dar: jednému dá to, inému ono. Osamelým a najmä vdovám odporúčam, aby už nevstupovali do manželstva. Ale keby im zdržanlivosť pôsobila ťažkosti, nech sa radšej oženia alebo vydajú. Je lepšie sa vydať a oženiť než sa trápiť neukojenou túžbou.

Alebo životom na samote, ako to praktizovali v prvých storočiach, čo viedlo k vznikom prvých kláštorov. Najideálnejší spôsob je presmerovať myšlienky (a aj tú sexuálnu energiu, lebo sexuálna represia môže byť škodlivá) inam (v psychológii to Sigmund Freud nazval "sublimáciou"), ale to nie je jednoduché. No pamätajte:

Ekumenický preklad: Kol 4:2 Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky.

Katolícky preklad: Kol 4:2 V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!

Preklad Jeruzalemská biblia: Kol 4:2 V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!

Evanjelický preklad: Kol 4:2 V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte

Preklad Jozefa Roháčka: Kol 4:2 Na modlitbe zotrvávajte bdejúc v nej s ďakovaním

Preklad Miloša Pavlíka: Kol 4:2 Zotrvávajte v modlitbe, bdejúc v nej s ďakovaním,

Preklad Štefana Porúbčana: Kol 4:2 Vytrvalo sa venujte modlitbe! Buďte bdelí a vďaky vzdávajte

Preklad Bohuslava Košu: Kol 4:2 Buďte vytrvanliví v modlitbe! Bedlite pri nej a vďaky vzdávajte!

Preklad Biblia LOGOS: Kol 4:2

Preklad Nového sveta: Kol 4:2 Vytrvávajte v modlitbe a pritom zostávajte bdelí s vďakou

Preklad Nádej pre každého: Kol 4:2 V modlitbách buďte vytrvalí a v ďakovaní neúnavní.

Toto by mala byť tá pravá cesta k odolaniu žiadostivosti!

 

 

Štvrtý argument odporcov masturbácie:

Ekumenický preklad: Kol 3:5 Umŕtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou.

Katolícky preklad: Kol 3:5 Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!

Preklad Jeruzalemská biblia: Kol 3:5 Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé žiadostivosti a lakomstvo, čo je modloslužba.

Evanjelický preklad: Kol 3:5 Mŕtvite teda zemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslužba.

Preklad Jozefa Roháčka: Kol 3:5 Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom,

Preklad Miloša Pavlíka: Kol 3:5 Umŕtvujte teda svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a tú bezuzdnú chtivosť, ktorá je modlárstvom;

Preklad Štefana Porúbčana: Kol 3:5 Umŕtvite teda svoju pozemskú telesnosť: smilstvo, nečistotu, náruživosť, zlú žiadostivosť a chamtivosť, to jest modloslužobníctvo.

Preklad Bohuslava Košu: Kol 3:5 Mŕtvite teda svoje údy, čo sú na zemi: smilstvo, nečistotu, náruživosť, zlú žiadostivosť a chamtivosť, ktorá je modlárstvom.

Preklad Biblia LOGOS: Kol 3:5

Preklad Nového sveta: Kol 3:5 Umŕtvujte preto svoje telesné údy, ktoré sú na zemi, čo sa týka smilstva, nečistoty, pohlavných vášní, škodlivej žiadosti a žiadostivosti, čo je modlárstvo.

Preklad Nádej pre každého: Kol 3:5 Preto potláčajte svoje telesné sklony, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé túžby a chamtivosť. Holdovať takým chúťkam nie je nič iné ako modloslužba,

Odporcovia masturbácie často zdôrazňujú, že masturbácia podporuje našu žiadostivosť. Niekto môže tvrdiť, že masturbácia v krátkodobom horizonte robí práve to – umŕtvuje našu žiadostivosť. A že vyhľadávanie pokušenia, kvôli masturbácii, nie je zlé, lebo sme si vysvetlili v prvej časti, že masturbácia sama osebe nie je hriech, teda žiadostivosť po niečom, čo nie je hriechom, nie je zlá žiadostivosť. To nie je celkom pravda, lebo cieľom žiadostivosti je to, nad čím masturbujeme, aj keď naším úmyslom bola len masturbácia. Ale aj v takomto chápaní to nie je "zlá žiadostivosť", keďže tu chýba úmysel zhrešiť.

Podobne odporcovia argumentujú týmito veršami zo Svätého Písma:

Ekumenický preklad: Rim 6:12-13 Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti a neposkytujte hriechu svoje údy ako nástroje nespravodlivosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy poskytujte Bohu ako nástroje spravodlivosti.

Rim 13:8-14 Nikomu nebuďte nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon.Veď prikázania: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaša ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.Láska blížnemu nerobí zle. Naplnením zákona je teda láska. A toto robte, veď viete, aký je čas, že už nastala hodina, aby ste sa prebudili zo spánku. Teraz je totiž naša spása bližšie, ako keď sme uverili.Noc pokročila a deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla.Kráčajme slušne ako vo dne, nie v obžerstve a opilstve, nie v smilstve a bezuzdnosti, nie v hádkach a závisti.Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam.

Katolícky preklad: Rim 6:12-13 Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele, žeby ste sa poddávali jeho žiadostiam, ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych, a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti.

Rim 13:8-14 Lebo: Nebuďte nikomu nič dlžni, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon. Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska. Však viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 6:12-13 Nech teda hriech nevládne ďalej vo vašom smrteľnom tele, žeby ste sa poddávali jeho žiadostiam. Nerobte už zo svojich údov nástroje neprávosti v službách hriechu; ale oddajte sa Bohu ako živí, čo sa vrátili zo smrti, a vaše údy dajte ako nástroje spravodlivosti do služby Bohu.

Rim 13:8-14 Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem vzájomnej lásky: veď kto miluje druhého, splnil zákon.Lebo: Necudzolož! Nezabíjaj! Nekradni! Nepožiadaj! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Miluj svojho blížneho ako seba samého.Láska nerobí zle blížnemu. Láska je naplnením Zákona.Však viete, v akých časoch žijeme. Nadišla hodina, aby ste sa zobudili zo sna; teraz je nám spása bližšie ako vtedy, keď sme uverili.Noc pokročila, deň sa priblížil. Zahoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla.Ako sa sluší vo dne, žime počestne, nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti.Ale oblečte si Pána Ježiša Krista a nestarajte sa o telo podľa jeho žiadostí.

Evanjelický preklad: Rim 6:12-13 Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele tak, že by ste povoľovali jeho žiadostiam. Ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti.

Rim 13:8-14 Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, [nevydáš krivé svedectvo], nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj blížneho ako seba samého. Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska. A toto (čiňte), keďže vidíte príhodnú chvíľu, že vám je už čas prebudiť sa zo sna. Lebo teraz je nám spasenie bližšie, ako keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Odložme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Ako vo dne, slušne choďme; nie v hodovaní a opilstve, nie v smilstve a chlipnosti, nie vo sváre a v závisti. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte (tak, aby vznikali v ňom) zlé žiadosti.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 6:12-13 Nech tedy nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela, žiadostiach ani nevydávajte svojich údov za nástroje neprávosti, ale sa oddajte Bohu jako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravedlivosti Bohu;

Rim 13:8-14 Nebuďte nikomu nič dlžni, krome navzájom sa milovať; lebo ten, kto miluje blížneho, naplnil zákon. Lebo: Nezcudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošného svedoctva, nepožiadaš, a jestli je aké iné prikázanie, to všetko sa zahrňuje v slove: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba. Láska nerobí blížnemu zlého, a tedy plnosťou zákona je láska. A toto, znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa prebudili zo spánku a vstali, lebo teraz nám je bližšie spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, a deň sa priblížil. Složme tedy skutky temnosti a oblečme si zbrane svetla. Jako vodne choďme slušne, nie v obžerstvách a pijanstvách, nie v smilstvách a prostopašiach, nie v zvade a závisti. Ale si oblečte Pána Ježiša Krista a nepečujte o telo tak, aby sa v ňom zobúdzaly zlé žiadosti.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 6:12-13 nech teda vo vašom smrteľnom tele nekraľuje hriech, takže by ste poslúchali jeho chúťky, ani hriechu nevydávajte svoje údy za nástroje nespravodlivosti, lež vydajte sami seba Bohu sťaby živých spomedzi mŕtvych a svoje údy Bohu za nástroje spravodlivosti.

Rim 13:8-14 Nedlhujte nikomu nič, iba ak navzájom sa milovať, lebo kto iného miluje, má splnený zákon; veď Nebudeš cudzoložiť, nebudeš vraždiť, nebudeš kradnúť, nebudeš chtivý, a ak je aký iný príkaz, zhŕňa sa v tomto slove, totiž: Budeš milovať toho, ktorý je ti blízko, ako sám seba. Láska tomu, ktorý je blízko, nepôsobí zlého; náplňou zákona je teda láska. Aj toto: pretože známe dobu, že už je čas, žeby sme sa zobudili zo spánku; teraz je predsa naša záchrana bližšie ako keď sme uverili. Noc pokročila a priblížil sa deň, odložme teda od seba činy tmy a odejme sa zbrojou svetla; vykročme počestne, ako vo dne, nie v hodokvasoch a opilstve, nie v smilnení a bezuzdnosti , nie v svároch a žiarlivosti, lež sa odejte Pánom Ježišom Kristom a nerobte si vopred starosť čo do chúťok mäsa.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 6:12-13 Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste sa podrobovali jeho žiadostiam! A neoddávajte svoje údy do služby hriechu ako nástroje neprávosti! Ale sa oddajte do služby Bohu, ako z mŕtvych ožití, a svoje údy Bohu, ako nástroje spravodlivosti!

Rim 13:8-14 Nikomu nebuďte nič podlžní okrem vzájomnej lásky! kto totiž miluje blížneho, splnil zákon. Lebo (prikázania) ako: Nezosmilníš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ak je dajaké iné prikázania, sú zahrnuté v tomto výroku: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Láska nerobí zlé blížnemu. A tak láska je náplňou zákona. A to tým viac, že poznáme svoj čas, že už prišla hodina, aby sme sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme prijali vieru. noc pokročila, deň sa priblížil. Odložme teda skutky tmy a oblečme sa do zbrane svetla. Žime poctivo ako vo dne, a nie v hodovaniach a pijatikách, nie v smilstvách a nemravnostiach, nie vo sváre a nenávisti; Ale oblečte si Pána Ježiša Krista a nevenujte sa starosti o telo a jeho vášniam!

Preklad Bohuslava Košu: Rim 6:12-13 Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste povoľovali jeho žiadostiam. Ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, ktorí ste boli mŕtvi, a svoje údy Bohu za nástroje spravodlivosti!

Rim 13:8-14 Nikomu nebuďte nič dlžní, okrem vzájomného milovania! Veď kto miluje blížneho, splnil zákon. Lebo (prikázania): Nezcudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, je zhrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska nerobí zlé blížnemu. Láska je teda plnosťou zákona. A to (tým viac), lebo poznáme čas, že je tu už hodina, keď sa máme prebudiť zo spánku. Veď teraz je nám spasenie bližšie ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa však priblížil. Odložme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla! Žime slušne ako vo dne; nie v hodovaniach a pijatykách, nie v zmyselných pôžitkoch a zvrátenostiach, nie vo zvade a závisti; ale oblečte si Pána Ježiša Krista a mäsu nevenujte starostlivosť (na splnenie) jeho žiadostí.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 6:12-13

Rim 13:8-14

Preklad Nového sveta: Rim 6:12-13 Preto nedovoľte, aby hriech ďalej vládol ako kráľ vo vašom smrteľnom tele, aby ste poslúchali jeho žiadosti. Ani ďalej nepredkladajte svoje údy hriechu ako zbrane nespravodlivosti, ale predstavte sa Bohu ako oživení z mŕtvych a svoje údy predkladajte Bohu ako zbrane spravodlivosti.

Rim 13:8-14 Nebuďte nikomu nič dlžní okrem toho, aby ste sa navzájom milovali; lebo ten, kto miluje druhého, naplnil zákon. Veď [zbierka zákona]: „Nedopustíš sa cudzoložstva, nezavraždíš, nebudeš kradnúť, nebudeš žiadostivý“ a akékoľvek je ešte iné prikázanie, je zahrnuté v tomto slove: „Budeš milovať svojho blížneho ako sám seba.“ Láska nespôsobí blížnemu nič zlé; preto je láska naplnením zákona. Toto [robte] tiež preto, lebo poznáte čas, že už je tu hodina, aby ste sa prebudili zo spánku, lebo teraz je naša záchrana bližšie ako vtedy, keď sme sa stali veriacimi. Noc veľmi pokročila. Deň sa priblížil. Teda zoblečme skutky, ktoré patria tme, a oblečme si zbrane svetla. Choďme slušne ako vo dne, nie v hýrení a pijatikách, nie v nedovolených stykoch a vo voľnom správaní, nie v sporoch a žiarlivosti. Ale oblečte si Pána Ježiša Krista a neplánujte vopred telesné žiadosti.

Preklad Nádej pre každého: Rim 6:12-13 Nedovoľte, aby vaše mdlé telo ovládal hriech a jeho zlé žiadosti. Ani vaše údy nech nie sú nástrojom zla, ale oddajte sa úplne Bohu. Keďže ste zomreli s Kristom, ktorý vám daroval nový život, máte byť nástrojom spravodlivosti v Božích rukách.

Rim 13:8-14 Nikomu nebuďte nič dlžní okrem vzájomnej lásky. Lebo iba ten, kto miluje svojich blížnych, naplnil zákon. Veď všetky prikázania, ako: nebudeš cudzoložiť, zabíjať, kradnúť, túžiť po cudzom vlastníctve" či ktorékoľvek iné, všetky sú obsiahnuté v tomto jedinom: Miluj svojho blížneho ako seba samého. Láska neurobí blížnemu nič zlé, preto je naplnením zákona. Pamätajte na to všetko najmä teraz, keď viete, v akých vážnych časoch žijeme. Je najvyšší čas prebrať sa z ľahostajnosti, lebo Pánov príchod je bližšie ako vtedy, keď sme uverili. Noc sa chýli ku koncu a čoskoro svitne deň jeho príchodu. Zanechajme preto skutky tmy a ozbrojme sa zbraňami svetla. Žime tak, aby naše správanie znieslo jasné svetlo. Neoddávajme sa hýreniu, zábavám, nemravnosti a zmyselnosti. Vyhýbajme sa zvadám a závisti. Svojím životom vyžarujte Krista a nevenujte sa svojmu telu natoľko, aby sa v ňom prebúdzali zlé žiadosti.

 

 

Piaty argument odporcov masturbácie:

Pri pozeraní porna, alebo myšlienkach na masturbáciu, sa pozeráme, respektíve myslíme na niečo, čo sa Bohu protiví. Napríklad Bohu sa nepáčilo smilné správanie ľudí v Sodome a Gomore, takže určite sa mu nepáčia ani naše myšlienky pri masturbácii. Nie je možné teda tvrdiť, že ukájaním sa (dopriať si potešenie) na niečom, čo sa protiví Bohu, je v poriadku! Ukájanie sa pri pozeraní sa na smilstvo druhých je pohŕdanie Bohom.

Ale zlý nie je samotný sexuálny akt, na ktorý sa človek myslí, alebo sa pozerá. Sex nie je nečistý ani hriešny. To, čo je na pornografii zlé (okrem toho, že ide o priemysel, ktorý využíva človeka a jeho dôstojnosť), je, že kŕmi, živí a stimuluje sexuálnu energiu dávajúc osobe na výber iba dve možnosti: ventilovať túto energiu tým, že koná navonok alebo ju zadržať, potlačiť a prežívať frustráciu či upadnúť do depresie.

 

 

Šiesty argument odporcov masturbácie:

Niektoré vedecké štúdie ukazujú možné negatívne dopady pozerania porna na ľudí. Tím vedcov pod vedením doktora Matthewa Christmana zistil, že čím viac času trávia muži pozeraním porna, tým menej túžia po reálnom spojení s partnerkou v posteli. Výsledkom môže byť až poškodenie sexuálneho vzťahu medzi partnermi, intimita sa vytráca. Problém porna nie je sex, ale kontexty a formy, v ktorých je najčastejšie ukazovaný. Napríklad šesť hodín sledovania dokonca nie násilnej pornografie začína významne ovplyvňovať individuálnu túžbu po fyzickej intimite (znižuje ju, čo sa pravdepodobne dá vysvetliť oddeleným stimulovaním tých častí mozgu, ktoré prežívajú žiadostivosť, bez stimulácie tých, ktoré prežívajú intimitu). Zjavne to vyzerá, že miesto posilnenia zdravej sexuality, porno môže v skutočnosti znížiť schopnosť ju prežívať.

Všetky tieto tvrdenia, prípadné podobné tvrdenia sa nezakladajú na Svätom Písme, preto na základe takýchto argumentov, aj keby boli pravdivé, nemožno vyvodzovať žiadne teologické dôsledky.

 

 

Protiargument zástancov masturbácie:

Na druhú stranu existujú aj vedecké štúdie s opačnými tvrdeniami, teda že pozerania porna ma pozitívny dopad na ľudí. Výskum neurológov preukázal, že sledovanie porna nie je návykové. Sledovali funkciu mozgu pri divákoch porna a porovnávali ju s inými závislosťami. Výsledkom výskumu bolo, že síce niektorí ľudia ťažko ovládajú svoju chuť na sledovanie porna, z neurologického hľadiska však nejde o závislosť ako ju poznáme napríklad pri alkohole a drogách. A aj keď mnoho odborníkov hovorí opak, dve nedávne štúdie vyvrátili mýtus, že porno spôsobuje erektilnú dysfunkciu, na základe sledovania dvoch skupín mužov, z ktorých jedna porno sledovala a druhá nie. Zistili, že muži, sledujúci porno, nevykazovali väčšie známky problémov s erekciou či reagovaním na sexuálne stimuly v porovnaní s druhou skupinou. Navyše jedna štúdia zistila, že ľudia, ktorí sledovali porno sa stali počas jedného roka silnejšími zástancami rodovej rovnosti než tí, ktorí ich nesledovali. Bola zistená aj priama súvislosť medzi sledovaním porna a menším výskytom sexuálneho násilia. Sledovanie porna rovnako znižuje hladinu sexuálnej agresivity. A nie naopak, aj keď sa hovorí, že pornografia je spojená s nárastom sexuálnych útokov mladistvých a zvýšením pravdepodobnosti nútenia iného človeka do nechceného sexuálneho aktu. Jediné, čo sa nedá vyvrátiť je skutočnosť, že porno vedie k väčšej odvahe pri skúšaní nových vecí pri sexe.

Podobne ako v piatom argumente odporcov masturbácie, ani tieto tvrdenia sa nezakladajú na Svätom Písme, preto na základe takýchto argumentov, aj keby boli pravdivé, nemožno vyvodzovať žiadne teologické dôsledky.

 

 

Druhý argument zástancov masturbácie:

Už sme si ukázali, že ľudská sexualita je prirodzená a je daná do samotného Boha. Muž a žena sú stvorení "jeden pre druhého" a zároveň sa dopĺňajú ako muž a žena, pretože spolu sú ako jedno telo:

Ekumenický preklad: Gn 2:24 Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej žene a budú jedno telo.

Katolícky preklad: Gn 2:24 Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke, a budú jedným telom.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 2:24 Preto muž opúšťa svojho otca a svoju matku a priľne k svojej žene a stávajú sa jedným telom.

Evanjelický preklad: Gn 2:24 Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 2:24 Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude ľnúť ku svojej žene, a budú jedno telo.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 2:24 Preto bude muž opúšťať svojho otca a svoju mať a ulipne na svojej žene, i budú jedným mäsom.

Preklad Nového sveta: Gn 2:24 Preto muž opustí svojho otca a svoju matku a pridrží sa svojej manželky a stanú sa jedným telom.

Sexuálna príťažlivosť je neoddeliteľnou súčasťou pri výbere partnera. Preto sexuálne predstavy nemôžeme samé o sebe považovať za nečisté, či dokonca hriešne.

Odporcovia masturbácie ale namietajú, že to platí pre sex v manželstve, nie pre smilstvo a pri masturbácii sú prevažne smilné myšlienky!

Ekumenický preklad: Kol 3:5 Umŕtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou.

Katolícky preklad: Kol 3:5 Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!

Preklad Jeruzalemská biblia: Kol 3:5 Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé žiadostivosti a lakomstvo, čo je modloslužba.

Evanjelický preklad: Kol 3:5 Mŕtvite teda zemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslužba.

Preklad Jozefa Roháčka: Kol 3:5 Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom,

Preklad Miloša Pavlíka: Kol 3:5 Umŕtvujte teda svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a tú bezuzdnú chtivosť, ktorá je modlárstvom;

Preklad Štefana Porúbčana: Kol 3:5 Umŕtvite teda svoju pozemskú telesnosť: smilstvo, nečistotu, náruživosť, zlú žiadostivosť a chamtivosť, to jest modloslužobníctvo.

Preklad Bohuslava Košu: Kol 3:5 Mŕtvite teda svoje údy, čo sú na zemi: smilstvo, nečistotu, náruživosť, zlú žiadostivosť a chamtivosť, ktorá je modlárstvom.

Preklad Biblia LOGOS: Kol 3:5

Preklad Nového sveta: Kol 3:5 Umŕtvujte preto svoje telesné údy, ktoré sú na zemi, čo sa týka smilstva, nečistoty, pohlavných vášní, škodlivej žiadosti a žiadostivosti, čo je modlárstvo.

Preklad Nádej pre každého: Kol 3:5 Preto potláčajte svoje telesné sklony, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé túžby a chamtivosť. Holdovať takým chúťkam nie je nič iné ako modloslužba,

Je nutné podotknúť, že nie je správne zamieňať si sexuálne predstavy so skutočnými prianiami a aktuálnym správaním! Prítomnosť samotnej predstavy, nech už je akokoľvek intenzívna, neodráža skutočné správanie, čo potvrdzujú aj vedecké výskumy. "Zlá" žiadostivosť, na rozdiel od prirodzenej žiadostivosti je taká, ktorá obsahuje úmysel – t. j. vedomú snahu, zámer urobiť niečo – zhrešiť. Preto treba rozlišovať obyčajné sexuálne predstavy a sexuálny predstavy s úmyslom zhrešiť.

 

 

Tretí argument zástancov masturbácie:

Ekumenický preklad: Rim 14:14-23 Viem a som presvedčený v Pánovi Ježišovi, že samo osebe nič nie je nečisté; len tomu, kto pokladá niečo za nečisté, je to nečisté. Ak je tvoj brat zarmútený pre pokrm, už nekonáš podľa lásky. Nezahub svojím pokrmom toho, za ktorého zomrel Kristus. Nech teda vaše dobro nie je vystavené potupe. Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Kto takto slúži Kristovi, je príjemný Bohu a ľudia ho uznávajú. Usilujme sa preto o to, čo slúži pokoju a vzájomnému budovaniu. Nerúcaj Božie dielo pre pokrm. Všetko je síce čisté, zlé však je, keď niekto pohoršuje druhého tým, čo požíva. Dobre je nejesť mäso, nepiť víno, nerobiť nič, čo uráža tvojho brata. Vieru, ktorú máš, maj v sebe pred Bohom. Blahoslavený, kto seba samého neodsudzuje za to, čo pokladá za správne. Kto však má pochybnosti, keď niečo je, je odsúdený, lebo to nekoná z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Katolícky preklad: Rim 14:14-23 Viem a som si istý v Pánu Ježišovi, že nič nie je nečisté samo v sebe; len tomu je niečo nečisté, kto to za nečisté pokladá. Ale ak sa tvoj brat zarmucuje pre jedlo, už nekonáš podľa lásky. Neprivádzaj svojím jedlom do záhuby toho, za ktorého zomrel Kristus! Nech teda nie je vaše dobro vystavené potupe. Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Kto takto slúži Kristovi, páči sa Bohu a ľudia si ho vážia. Preto sa usilujme o to, čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie. Nenič Božie dielo pre jedlo! Ono je všetko čisté, ale zlé je pre človeka, ktorý jedením pohoršuje. Dobre je nejesť mäso a nepiť víno ani nič, čo pohoršuje tvojho brata. Tú vieru, ktorú máš, maj sám pre seba pred Bohom. Blahoslavený, kto nesúdi seba samého za to, čo uznáva za dobré. Ale kto je, hoci má pochybnosti, je odsúdený, lebo to nebolo z viery; a všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 14:14-23 Viem a som si istý v Pánu Ježišovi, že nič nie je nečisté samo osebe; len tomu je niečo nečisté, kto to za nečisté pokladá.Ale ak je tvoj brat zarmútený preto, čo ješ, vtedy tvoje správanie nie je vedené láskou. Neprivádzaj svojím jedením do záhuby toho, za ktorého zomrel Kristus!Nech sa nestane príležitosťou na výčitky dobro, ktoré užívate!Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť vo Svätom Duchu.Kto takto slúži Kristovi, páči sa Bohu a ľudia si ho vážia.Hľadajme teda, čo slúži pokoju a vzájomnému rozvoju! Nenič Božie dielo pre jedlo! Všetko je čisté, istotne, ale stane sa zlým pre človeka, ktorý jedením pohoršuje. Dobré je nejesť mäso a nepiť víno ani nič, čo pohoršuje tvojho brata. Tú vieru, ktorú máš, zachovaj pre seba samého pred Bohom. Šťastný, kto sa neodsudzuje pre to, čo uznáva za dobré. Ale kto má pochybnosť, jedením sa odsudzuje, lebo nekoná z presvedčenia; všetko, čo nepochádza z presvedčenia, je hriech.

Evanjelický preklad: Rim 14:14-23 Viem, a som presvedčený v Pánovi Ježišovi, že samo osebe nič nie je nečisté. Len tomu je niečo nečisté, kto to za nečisté pokladá. Lebo ak je tvoj brat zarmútený pre pokrm, nepokračuješ podľa lásky. Nepriveď svojím pokrmom do zahynutia toho, za ktorého Kristus umrel. Nech teda nebude potupované vaše dobro. Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Kto teda slúži Kristovi, je milý Bohu a v úcte u ľudí. Preto snažme sa o to, čo vedie k pokoju a vzájomnému budovaniu. Pre pokrm neskaz dielo Božie! Všetko je síce čisté, ale je na škodu človeku, ktorý ho požíva s pohoršením. Dobre je nejesť mäso a nepiť víno a nerobiť, na čom sa brat uráža. Vieru, ktorú máš, zachovaj pre seba pred Bohom. Blahoslavený, kto nesúdi sám seba v tom, čo uznáva za správne. Kto však má pochybnosti, keď (niečo) požíva, odsúdený je preto, že to nepožíva z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 14:14-23 Viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že samo sebou nie je nič obecné čiže nečisté; iba tomu, kto myslí o niečom, že je obecné, tomu je obecným. Ale ak zarmucuje sa tvoj brat pre pokrm, už nechodíš v láske. Neveď do záhuby svojím pokrmom toho, za ktorého Kristus zomrel! Nech sa tedy nerúhajú vášmu dobrému! Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravedlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu. Lebo kto v tomto slúži Kristovi, je ľúby Bohu a dokázaný ľuďom. A tak tedy sa žeňme za tým, čo je vecou pokoja a vzájomného vzdelania. Nebor pre pokrm diela Božieho! Všetko je o sebe čisté, ale zlým je človekovi, ktorý jie a uráža sa pri tom. Dobre je nejesť mäsa ani nepiť vína ani nerobiť ničoho, na čom sa uráža tvoj brat alebo pohoršuje alebo čím slabne. Ty že máš vieru? Maj ju sám u seba pred Bohom. Blahoslavený, kto sám seba nesúdi v tom, čo uznáva za dobré. Ale ten, kto pochybuje, keď jie, je odsúdený, lebo to nie je z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 14:14-23 Viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že nič nie je nečisté samo o sebe, iba ak tomu, kto ráta, že voľačo nečisté je; tomu je to nečisté. Veď, ak sa tvoj brat pre pokrm rmúti, nechodíš už v súlade s láskou; nehub svojím pokrmom toho, za ktorého umrel Kristus. Nech sa teda vaše dobré neohovára; Božie kraľovanie predsa nie je jedlo a pitie, lež spravodlivosť a pokoj a radosť v Svätom Duchu. Áno, kto Kristovi koná nevoľnícku službu v tomto, je príjemný Bohu a uznávaný ľuďmi. Tak sa teda žeňme za vecmi pokoja a za vecmi budovania, budovania vzájomného. Nerúcaj Božie dielo pre pokrm; všetky veci síce sú čisté, ale zlé je to tomu človekovi, ktorý pojedá s prekážkou. Je správne nezajesť mäsitých pokrmov ani nevypiť vína ani nič, v čom tvoj brat naráža alebo upadá v nástrahu alebo je slabý. Ty máš vieru? Maj – sám pri sebe pred Bohom; blažený, kto sám seba nemusí súdiť v tom, čo schvaľuje. No kto pochybuje, ak zaje, je odsúdený, pretože je to nie na základe viery; no všetko, čo je nie na základe viery, je hriech.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 14:14-23 Viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že samo o sebe nič nie je znesvätené. Iba tomu je niečo znesvätené, kto to za znesvätené pokladá. Ale ak pre pokrm zarmucuješ svojho brata, nepostupuješ podľa lásky. Neprivádzaj teda pre pokrm do záhuby toho, za ktorého zomrel Kristus! Nech teda vaše dobro nie je predmetom pohany! Veď Kráľovstvo Božie nie je pokrm ani nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. A kto tak slúži Kristovi, bude sa tešiť obľube u Boha a uznaniu u ľudí. Usilujme sa teda o to, čo vedie k pokoju a slúži nám k duchovnému rozvoju. Pre pokrm nenivoč dielo Božie! Všetko je čisté, ale stáva sa zlým pre toho, kto je s pohoršením. Lepšie je nejesť mäsa ani nepiť vína ani nič takého (nerobiť), na čom sa tvoj brat potkýňa. Ty si drž svoju vieru pre seba pred Bohom! Blažený, koho neodsudzuje (svedomie), keď sa na niečo rozhodne! Kto však je s pochybným (svedomím), už je odsúdený, lebo sa neriadi podľa presvedčenia; lebo všetko, čo je nie podľa presvedčenia, je hriech.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 14:14-23 Viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že samo o sebe nič nie je nečisté. Iba tomu je niečo nečisté, kto to za nečisté pokladá. Veď ak pre pokrm zarmucuješ svojho brata, nepostupuješ už podľa lásky. Nehub teda svojím pokrmom toho, za ktorého Kristus zomrel! Nech si vaše dobro nezíska zlú povesť! Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Kto totiž v tomto slúži poddane Kristovi, aj Bohu je milý, aj u ľudí uznávaný. Usilujme sa teda o to, čo vedie k pokoju a slúži na vzájomné vzdelanie. Pre pokrm nehub dielo Božie! Všetko je síce čisté, ale stáva sa zlým človekovi, ktorý jedením dáva pohoršenie. Dobré je nejesť mäso ani nepiť víno ani nič nerobiť, čo by tvojmu bratovi bolo príčinou úrazu [pohoršenia a slabosti]. Vieru, ktorú máš, podrž si pre seba pred Bohom! Blažený, kto nemusí sám seba súdiť v tom, čo uznáva za správne! Kto však má pochybnosti, keď (niečo) je, už je odsúdený, lebo nie je to z viery. No všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 14:14-23

Preklad Nového sveta: Rim 14:14-23 Viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že nič nie je poškvrnené samo osebe; len keď niekto považuje niečo za poškvrnené, je to preňho poškvrnené. Teda ak sa tvoj brat zarmucuje pre pokrm, už nechodíš v súlade s láskou. Nenič svojím pokrmom toho, za ktorého zomrel Kristus. Preto nepripusťte, aby sa o dobre, ktoré robíte, hovorilo na vašu škodu. Lebo Božie kráľovstvo neznamená jedenie a pitie, ale [znamená] spravodlivosť a pokoj a radosť so svätým duchom. Totiž kto v tomto ohľade slúži ako otrok Kristovi, je Bohu prijateľný a má schválenie ľudí. Preto sa usilujme o to, čo slúži pokoju, a o to, čo je na vzájomné budovanie. Prestaň len pre pokrm búrať Božie dielo. Áno, všetko je čisté, ale škodí to človeku, ktorý je s dôvodom na potknutie. Je dobre nejesť mäso alebo nepiť víno alebo nerobiť nič, o čo sa potkýna tvoj brat. Vieru, ktorú máš, maj v súlade sám so sebou pred Bohom. Šťastný je ten, kto nesúdi sám seba tým, čo schvaľuje. Ak má však pochybnosti, už je odsúdený, keď je, lebo neje z viery. Naozaj, všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Preklad Nádej pre každého: Rim 14:14-23 Viem, ba som o tom presvedčený -- Ježiš Kristus mi to dal poznať -- že nič nie je nečisté samo osebe. Nečistými sa stávajú veci len tomu, kto ich za nečisté pokladá. Rozhodujúcim hľadiskom je vždy láska. Ak by sa mal tvoj brat trápiť pre to, čo ješ, nejedz to! Svojím jedlom rozhodne nesmieš pripraviť o vieru toho, za koho Kristus zomrel. Vyhýbajte sa teda všetkému, čo by vyvolalo odpor, hoci ste presvedčení, že konáte správne. V Božom kráľovstve predsa nejde o jedlo a pitie, ale o spravodlivosť, pokoj a radosť, ktoré dáva Duch Svätý. Kto takto slúži Kristu, je milý Bohu a vážia si ho aj ľudia. A tak sa zo všetkých síl usilujme o to, aby sme navzájom žili v pokoji a pomáhali si rásť vo viere. Nekazme Božie dielo všelijakými predpismi, týkajúcimi sa pokrmov. Niektorí z vás povedia: Bohu je všetko čisté." To je pravda, ale zlé je, ak niekto pohoršuje iného jedlom. Je teda dobré, ak nejeme mäso, nepijeme víno ani nerobíme nič, čím by sme mohli niekoho zraniť alebo oslabiť jeho vieru. Buď pevný vo svojom osobnom presvedčení, keď predstupuješ pred Boha, ale nevnucuj ho iným. Šťastný je ten, kto sám seba neodsudzuje za to, čo pokladá za správne. Ale ten, kto má pochybnosti, keď je, bol by odsúdený, lebo by to nebolo z viery. A čokoľvek nie je z viery, je hriech.

Aj keď v kontexte sa tu hovorí o jedle nečistých jedál podľa Starého Zákona, dá sa to aplikovať aj na masturbáciu. A v prvej časti sme si dokázali, že masturbácia samá osebe nie je nečistá, čo potvrdzuje prvý verš. Teda masturbácia náš poškvrňuje len vtedy, keď si sami myslíme, že nás poškvrňuje a aj napriek tomu ju vykonávame.

To však platí pre veci, ktoré nie sú hriech – pokrmy, či Šabaty – ale nie pre smilstvo. Smilstvo je hriech a žiadostivosť po hriechu nás poškvrňuje! Teda aj keď masturbácia sama o sebe hriechom nie je, ani nás nepoškvrňuje, myšlienky pri nej áno, ak sú s úmyslom zhrešiť.