Fyzická aktivita

Úvod Hamartológia Masturbácia1 Fyzická aktivita

Prvý argument odporcov masturbácie:

Ekumenický preklad: Gn 38:7-10 Júdov prvorodený syn Ér bol zlý pred Hospodinom, preto mu Hospodin vzal život. Potom povedal Júda Ónanovi: Podľa švagrovského práva vojdi k bratovej žene, vezmi si ju a postaraj sa svojmu bratovi o potomstvo. Ónan však vedel, že potomstvo nebude patriť jemu, preto kedykoľvek vošiel k bratovej žene, semeno vypúšťal na zem, aby svojmu bratovi nesplodil potomka. Hospodinovi sa to však nepáčilo, preto aj jeho usmrtil.

Katolícky preklad: Gn 38:7-10 Ale Her, Júdov prvorodený, sa znepáčil Pánovi a Pán mu dal zomrieť. Vtedy Júda povedal Onanovi: "Obcuj so ženou svojho brata, vezmi si ju za ženu a zaisti potomstvo svojmu bratovi!" Keďže Onan vedel, že potomstvo nebude jeho, kedykoľvek obcoval so ženou svojho brata, zakaždým vylieval semeno na zem, len aby neposkytol potomstvo svojmu bratovi. Pánovi sa však znepáčilo čo robil, a dal zomrieť aj jemu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 38:7-10 Ale Júdov prvorodený Er sa Jahvemu znepáčil, preto mu vzal život. Vtedy Júda povedal Onanovi: "Vojdi k žene svojho brata, vezmi si ju za ženu podľa švagrovského práva a zaisti potomstvo svojmu bratovi." Ale Onan vediac, že potomstvo nebude jeho, kedykoľvek sa spájal s bratovou ženou, vylieval semeno na zem, aby nedal potomstvo svojmu bratovi. Jahvemu sa znepáčilo, čo robil, a tak usmrtil aj jeho.

Evanjelický preklad: Gn 38:7-10 Ale Júdov prvorodený Ér sa nepáčil Hospodinovi, Hospodin mu vzal život. Vtedy Júda povedala Ónánovi: Vojdi k bratovej žene ako švagor a uzavri s ňou povinné manželstvo, a tak vzbuď potomstvo svojmu bratovi. Ónán však vedel, že potomstvo nebude jeho, preto púšťal semeno na zem, kedykoľvek vošiel k žene svojho brata, len aby nedal potomka svojmu bratovi. Hospodinovi sa nepáčilo, čo urobil, a aj jemu vzal život.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 38:7-10 Ale Ér, prvorodený Júdov, bol zlý v očiach JeHoVaHových, a preto ho zabil JeHoVaH. A Júda povedal Onanovi: Vojdi k žene svojho brata a vezmi si ju za ženu podľa švagrovského práva a vzbuď svojmu bratovi semeno. Ale Onan vedel, že to nebude jeho semeno, a tak bývalo, keď vošiel k žene svojho brata, že zahubil semä vypustiac ho na zem, aby nedal semena svojmu bratovi. Ale to bolo zlé v očiach JeHoVaHových, čo urobil, a zabil i jeho.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 38:7-10 Ale Ér, prvorodený Júdu, sa stal v očiach Hospodina zlým a Hospodin ho usmrtil. A Júdá povedal Ónánovi: Vojdi k žene svojho brata a splň jej švagrovskú povinnosť a vzbuď semä svojmu bratovi. Ale Ónán vedel, že to semä nebude patriť jemu, i stávalo sa, kedykoľvek vošiel k žene svojho brata, že ho zmaril vypustením k zemi, aby nedal semena svojmu bratovi. A čo robil, bolo v očiach Hospodina zlé, i usmrtil aj jeho.

Preklad Nového sveta: Gn 38:7-10 Ale Júdov prvorodený Er sa ukázal v Jehovových očiach ako zlý; Jehova ho preto usmrtil. Preto povedal Júda Onanovi: „Maj pomer s manželkou svojho brata a uzavri s ňou švagrovské manželstvo a vzbuď svojmu bratovi potomstvo.“ Onan však vedel, že mu potomstvo nebude patriť; a keď mal pomer s manželkou svojho brata, stalo sa, že vypustil svoje semeno na zem, aby nedal potomstvo svojmu bratovi. A čo urobil, bolo v Jehovových očiach zlé; teda usmrtil aj jeho.

Podľa tohto príbehu sa masturbácii hovorí aj onánia. Odporcovia masturbácie tu ukazujú, že vylievanie semena nazmar bolo Bohom potrestané. Preto je masturbácia zlá, lebo pri nej semeno vyjde nazmar. Lenže tento príbeh nemožno dávať do súvisu s masturbáciou! V príbehu sa nehovorí vôbec o masturbácii! Onan z danou ženou obcoval! Jeho hriech nebola masturbácia, ale to, že si neplnil svoju povinnosť dať svojmu bratovi potomka, keďže to počas svojho života nestihol. Toto bolo normálne praktizované medzi Židmi a aj Saducejmi, dokonca ešte v dobe Ježiša:

Ekumenický preklad: Mt 22:23-24 V ten deň prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a opýtali sa ho: Učiteľ, Mojžiš povedal: Ak niekto zomrie bez detí, jeho brat si ako najbližší príbuzný vezme jeho ženu a splodí svojmu bratovi potomka.

Mk 12:18-19 Prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že vzkriesenie nejestvuje, a spýtali sa ho: Učiteľ, Mojžiš nám napísal: Ak niekomu zomrie brata zanechá po sebe manželku bez dieťaťa, nech sa s ňou ožení jeho brat a splodí svojmu bratovi potomstvo.

Lk 20:27-28 Prišli k nemu niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a spýtali sa ho: Učiteľ, Mojžiš nám napísal toto: Ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale ostal bezdetný, vezme si ju za manželku jeho brat a svojmu bratovi splodí potomstvo.

Katolícky preklad: Mt 22:23-24 V ten deň prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho: "Učiteľ, Mojžiš povedal, že ak niekto zomrie a nemal deti, jeho brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.

Mk 12:18-19 Tu prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho: "Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.

Lk 20:27-28 Tu prišli k nemu niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: "Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 22:23-24 V ten deň prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho: "Učiteľ, Mojžiš povedal, že ak niekto zomrie a nemal deti, jeho brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.

Mk 12:18-19 Tu prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho: "Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.

Lk 20:27-28 Tu prišli k nemu niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: "Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za ženu a splodiť bratovi potomka.

Evanjelický preklad: Mt 22:23-24 V ten deň prišli k Nemu sadukaji, ktorí hovorili, že nieto zmŕtvychvstania, a spýtali sa Ho: Majstre, Mojžiš povedal: Keby niekto umrel bezdetný, jeho brat sa prižení k jeho manželke a splodí potomstvo bratovi.

Mk 12:18-19 Potom prišli k Nemu sadukaji, ktorí hovoria, že nieto zmŕtvychvstania, a spýtali sa Ho: Majstre, Mojžiš nám predpísal: Keby niekomu umrel brat a zanechal by ženu, a dieťa by nezanechal, nech si jeho brat vezme tú ženu a splodí potomka bratovi.

Lk 20:27-28 Potom pristúpili niektorí zo sadukajov, ktorí učili, že nieto zmŕtvychvstania, a pýtali sa Ho: Majstre, Mojžiš nám napísal: Keby niekomu umrel brat, ktorý mal manželku, a umrel by bez detí, nech si ju jeho brat vezme a splodí potomstvo bratovi.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 22:23-24 Toho dňa pristúpili k nemu sadúceovia, ktorí hovoria, že nieto zmŕtvychvstania, a opýtali sa ho a riekli: Učiteľu, Mojžiš povedal: Keby niekto zomrel nemajúc detí, nech si jeho brat švagrovským právom vezme jeho ženu a vzbudí svojmu bratovi semeno.

Mk 12:18-19 A zase prišli k nemu sadúceovia, ktorí hovoria, že neni zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho a riekli: Učiteľu, Mojžiš nám napísal, že keby zomrel niečí brat a zanechal by po sebe ženu a detí by nezanechal, aby si vzal jeho brat tú jeho ženu a vzbudil svojmu bratovi semeno.

Lk 20:27-28 A pristúpili niektorí zo sadúceov, ktorí popierajú a hovoria, že nieto vzkriesenia, a opýtali sa ho a riekli: Učiteľu, Mojžiš nám napísal: Keby zomrel niekomu brat, ktorý má ženu, a zomrel by bezdetný, aby si vzal jeho brat jeho ženu, a vzbudil svojmu bratovi semeno.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 22:23-24 V onen deň k nemu pristúpili sadúkeji, ktorí vravia, že niet opätovného vstania, a spýtali sa ho, vraviac: Učiteľu, Mojžiš povedal: Ak voľakto umrie, nemajúc detí, prižení sa jeho brat švagrovsky k jeho žene a spôsobí, žeby jeho bratovi povstalo semeno.

Mk 12:18-19 I prichodia k nemu sadúkeji, tí, ktorí vravia, že niet opätovného vstania; i spýtali sa ho, vraviac: Učiteľu, Mojžiš nám napísal, že ak čísi brat umrie a ostaví ženu a nezanechá detí, aby jeho brat jeho ženu pojal a spôsobil, žeby jeho bratovi vyvstalo semeno.

Lk 20:27-28 A pristúpili podaktorí zo sadúkejov – to sú tí, ktorí popierajú opätovné vstanie, – a spýtali sa ho, vraviac: Učiteľu, Mojžiš nám napísal, ak umrie voľačí brat, majúci ženu, a umrie bezdetný, aby jeho brat tú ženu pojal a spôsobil, aby jeho bratovi vyvstalo semeno.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 22:23-24 Toho dňa pristúpili k nemu aj saduceji, ktorí tvrdia, že nieto vzkriesenia, a spýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš povedal: Keď niekto umrie bez detí, jeho brat si vezme jeho ženu a splodí z nej potomstvo svojmu bratovi.

Mk 12:18-19 Prišli zas k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho: „Učiteľu, Mojžiš napísal, že ak niekomu umrie brat a zanechá manželku bez detí, aby si jeho brat vzal vdovu po ňom a vzbudil potomstvo svojmu bratovi.

Lk 20:27-28 Raz pristúpili k nemu niektorí saduceji, ktorí učia, že niet vzkriesenia, a opýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám predpísal, ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale nemal deti, nech si tú ženu vezme jeho brat, aby vzbudil potomstvo svojmu bratovi!

Preklad Bohuslava Košu: Mt 22:23-24 Toho dňa prišli k nemu saduceji, ktorí hovoria, že niet vzkriesenia, a spýtali sa ho: „Učiteľu, Mojžiš povedal: Keď niekto zomrie bezdetný, jeho brat má si vziať jeho manželku a vzbudiť potomstvo svojmu bratovi.

Mk 12:18-19 Potom prichádzajú k nemu saduceji, ktorí hovoria, že niet vzkriesenia, a pýtali sa ho: „Učiteľu, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, a zanechá manželku, a dieťa nezanechá, aby si jeho brat vzal jeho manželku a vzbudil potomstvo svojmu bratovi.

Lk 20:27-28 Pristúpili však k nemu niektorí saduceji, čo popierajú, že je vzkriesenie, pýtali sa ho a hovorili: „Učiteľu, Mojžiš nám napísal, ak niekomu zomrie brat, čo mal manželku a nemal deti, nech si ju jeho brat vezme za manželku a vzbudí potomstvo svojmu bratovi.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 22:23-24 V ten deň k nemu prišli saduceji, ktorí hovoria, že vzkriesenie nie je, a opýtali sa ho: Učiteľ, Mojžiš povedal: Ak niekto zomrie bez detí, nech si jeho brat ako najbližší príbuzný vezme jeho ženu a splodí svojmu bratovi potomstvo.

Mk 12:18-19 Prišli k nemu saduceji, ktorí hovoria, že vzkriesenie nie je, a opýtali sa ho: Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že keby zomrel niečí brat a zanechal by po sebe ženu a nemal by deti, nech si jeho ženu vezme jeho brat a splodí svojmu bratovi potomstvo.

Lk 20:27-28 Potom pristúpili niektorí zo saducejov, ktorí popierajú, že je vzkriesenie, a opýtali sa ho: Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že keby zomrel niekomu brat, ktorý má manželku, a zomrel by bezdetný, nech si ju vezme jeho brat, a splodí svojmu bratovi potomstvo.

Preklad Nového sveta: Mt 22:23-24 V ten deň prišli k nemu saduceji, ktorí hovoria, že niet vzkriesenia, a spýtali sa ho: „Učiteľu, Mojžiš povedal: ‚Ak zomrie niekto bezdetný, jeho brat sa ožení s jeho manželkou a vzbudí svojmu bratovi potomka.‘

Mk 12:18-19 Teraz prišli k nemu saduceji, ktorí hovoria, že nejestvuje vzkriesenie, a položili mu otázku: „Učiteľu, Mojžiš nám napísal, že keď niekomu zomrie brat a zanechá manželku, ale nezanechá dieťa, jeho brat si má vziať tú manželku a vzbudiť z nej potomka svojmu bratovi.

Lk 20:27-28 Avšak pristúpili niektorí zo saducejov, ktorí hovoria, že niet vzkriesenia, a spýtali sa ho hovoriac: „Učiteľu, Mojžiš nám napísal: ‚Ak niečí brat zomrie a mal manželku, ale zostal bezdetný, jeho brat si má vziať tú manželku a vzbudiť z nej potomka svojmu bratovi.‘

Preklad Nádej pre každého: Mt 22:23-24 Prišli za ním aj saduceji, ktorí tvrdia, že vzkriesenie z mŕtvych nie je možné, a spýtali sa ho: „Majstre, v Mojžišovom zákone čítame, že ak niekto umrie bezdetný, jeho slobodný brat je povinný vziať si vdovu po bratovi a splodiť potomka, aby sa zachoval jeho rod.

Mk 12:18-19 Potom prišli k nemu so zákernou otázkou saduceji, ktorí neverili vo vzkriesenie z mŕtvych, a dali mu takúto otázku: „Majstre, v Mojžišovom zákone je napísané: Ak zomrie ženatý muž a nezanechá po sebe nijakého dediča, je jeho slobodný brat povinný oženiť sa s vdovou a splodiť bratovi potomka.

Lk 20:27-28 Tu pristúpili k nemu niektorí saduceji -- tí popierajú zmŕtvychvstanie -- a povedali mu: „Podľa Mojžišovho zákona, ak nejaký muž umrie bezdetný, jeho brat je povinný oženiť sa s vdovou a zachovať meno mŕtveho.

A tu sa v Mojžišovom zákone o tom hovorí:

Ekumenický preklad: Dt 25:5-6 Keď budú bývať bratia spolu a jeden z nich zomrie a nezanechá syna, nech sa žena zomrelého nevydá za cudzieho muža, mimo rodiny. Vojde k nej jej švagor a vezme si ju za ženu podľa švagrovského práva. Prvorodený, ktorého mu porodí, bude niesť meno jeho zomrelého brata, aby nebolo z Izraela vytreté jeho meno.

Katolícky preklad: Dt 25:5-6 Ak budú bývať bratia spolu a jeden z nich zomrie bezdetný, manželka zomrelého sa nevydá za cudzieho, ale vezme si ju druhý brat a dá potomstvo zomrelému bratovi: prvorodeného syna, ktorého bude mať od nej, pomenuje po zomrelom bratovi, aby jeho meno nebolo vytreté z Izraela.

Preklad Jeruzalemská biblia: Dt 25:5-6 Ak bývajú bratia spolu a jeden z nich zomrie bezdetný, žena zomrelého sa nevydá mimo rodiny, za cudzieho muža. Jej švagor vojde k nej a tým, že si ju vezme za manželku, splní voči nej svoju švagrovskú povinnosť. A prvorodený, ktorého porodí, ponesie meno jeho zomrelého brata; tak jeho meno nebude vymazané z Izraela.

Evanjelický preklad: Dt 25:5-6 Ak bývajú bratia spolu a jeden z nich zomrie bezdetný, nech sa žena zomretého nevydá mimo rodiny, za cudzieho. Jej švagor nech vojde k nej a vezme si ju za ženu zo švagrovskej povinnosti. Prvorodený, ktorého mu porodí, ponesie meno jeho zomretého brata, aby nebolo vytreté jeho meno z Izraela.

Preklad Jozefa Roháčka: Dt 25:5-6 Keby bývali bratia spolu, a jeden z nich by zomrel, a nemal by syna, žena toho mŕtveho sa nevydá von za cudzieho; jej švagor vojde k nej a vezme si ju za ženu švagrovským právom. A bude, že prvorodený, ktorého porodí, bude stáť na mene jeho brata, toho zomrelého, aby nebolo vytreté jeho meno z Izraela.

Preklad Miloša Pavlíka: Dt 25:5-6 Kedykoľvek budú bratia bývať spolu a jeden z nich umrie a nebude mať syna, nesmie sa žena zomretého do stať cudziemu mužovi von; má za ňou prísť jej švagor a vezme si ju za ženu; tak jej má splniť švagrovskú povinnosť a stane sa, že prvorodený, ktorého bude rodiť, bude povstávať pre meno jeho zomretého brata, nech jeho meno nebude z Isráéla vytierané.

Preklad Nového sveta: Dt 25:5-6 Keď bratia bývajú spolu a jeden z nich zomrie a nemá syna, manželka mŕtveho sa nemá stať ženou cudzieho muža zvonku. Má k nej ísť jej švagor a vezme si ju za manželku a uzavrie s ňou švagrovské manželstvo. A stane sa, že prvorodený, ktorého porodí, má zdediť meno jeho mŕtveho brata, aby nebolo jeho meno vytreté z Izraela.

Takže vidíme, že príbeh o Onanovi sa nedá aplikovať na masturbáciu.

 

 

Druhý argument odporcov masturbácie:

Ekumenický preklad: Lv 15:16-19 Muž, ktorý mal výron semena, musí si vodou umyť celé telo a do večera bude nečistý. Každý odev a každý kožený predmet, na ktorý sa dostalo semeno, treba vyprať vo vode a bude to nečisté až do večera. Ak muž obcoval so ženou a pritom bol výron semena, musia sa obaja umyť vodou a budú nečistí až do večera. Ak má žena výtok, svoj pravidelný výtok krvi z tela, zostane vo svojej nečistote sedem dní. Každý, kto sa jej dotkne, bude nečistý až do večera.

Katolícky preklad: Lv 15:16-19 Kto mal výtok semena, okúpe si celé telo a je až do večera nečistý. A každý odev a každú kožu, na ktoré sa semeno dostalo, treba poumývať vodou a je až do večera nečisté. Ak niekto obcoval so ženou a pritom vyšlo semeno, obaja sa vykúpu vo vode a budú až do večera nečistí. Ak má nejaká žena výtok, a to riadny mesačný krvotok na svojom tele, ostane sedem dní vo svojom očisťovaní. Kto sa jej dotkne, je až do večera nečistý.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lv 15:16-19 Ak bude mať niektorý muž výron semena, musí si vo vode umyť celé telo a bude nečistý až do večera. Každý odev a všetko kožené, kam sa dostalo semeno, musí sa vyprať vo vode a bude nečisté až do večera. Ak žena má manželský styk s mužom, musia sa obaja umyť vo vode a budú nečistí až do večera. Ak má nejaká žena výtok krvi a keď z jej tela vyteká krv, bude sedem dní vo svojej pravidelnej odlúčenosti. Každý, kto sa jej dotkne, bude nečistý až do večera.

Evanjelický preklad: Lv 15:16-19 Ak má muž výron semena, musí si umyť vodou celé telo a bude nečistý až do večera. Každé rúcho a každá koža, na ktorú sa dostane semeno, musí sa očistiť vo vode a bude nečisté až do večera. Ak muž pohlavne obcuje so ženou, musia sa obaja umyť vodou a budú nečistí až do večera. Ak má žena výtok, a to krvavý výtok z tela, sedem dní ostane vo svojej mesačnej nečistote, a každý, kto sa jej dotkne, bude nečistý až do večera.

Preklad Jozefa Roháčka: Lv 15:16-19 A keď vyjde od niekoho semeno súlože, umyje celé svoje telo vodou a bude nečistý až do večera. A každé rúcho a každá koža, na ktorej by bolo semeno súlože, operie sa vo vode a bude nečisté až do večera. A žena, s ktorou by ležal muž v súloži semena, obaja sa umyjú vodou a budú nečistí až do večera. A keby tiekla žena, keď potečie z jej tela krv, sedem dní bude vo svojej odlúčenosti, a každý, kto by sa jej dotkol, bude nečistý až do večera.

Preklad Miloša Pavlíka: Lv 15:16-19 A muž, kedykoľvek z neho bude vychádzať výlev semena, potom okúpe všetko svoje mäso vo vode a ostane až do večera nečistý, a každé rúcho a každá koža, na ktorú sa výlev semena bude do stávať, to sa operie vo vode a ostane až do večera nečisté, a žena, s ktorou muž bude ležať s výlevom semena – tí sa okúpu vo vode a ostanú až do večera nečistí. A žena, kedykoľvek bude mať výtok (jej výtok v jej mäse bude krv), bude po sedem dní v svojom odlúčení a každý, kto na ňu siahne, bude až do večera nečistý,

Preklad Nového sveta: Lv 15:16-19 A ak má muž výron semena, ktoré vyjde z neho, tak si vykúpe celé telo vo vode a bude nečistý až do večera. A každý odev a každá koža, na ktorú sa dostane výron semena, budú umyté vodou a budú nečisté až do večera. A žena, s ktorou si azda ľahne muž s výronom semena, vykúpu sa vo vode a budú nečistí až do večera. A ak má žena výtok a jej výtok sa v jej tele preukáže ako krv, má zostať sedem dní v svojej menštruačnej nečistote, a ktokoľvek sa jej dotkne, bude nečistý až do večera.

V šestnástom verši sa hovorí o výtoku semena, ale nespomína sa to pri sexe. Tým odporcovia narážajú, že ide o masturbáciu, pretože v osemnástom verši sa spomína výtok semena pri sexe. Aj keď to na prvý pohľad vyzerá ako silný argument, je to práve naopak. Ide skôr o argument o dovolení masturbácii. Prečo? Pretože v Mojžišových knihách je plno príkazov, zákazov, pravidiel atď. ale pre nás to už neplatí. Ak chceme použiť tento argument, tak by kresťania nemali mať sex, keď žena má menštruáciu. Nemali by sme jesť nečisté pokrmy a mali by sme dodržiavať sabaty a novmesiace, a rozvod je prípustní hocikedy, stačí dať priepustný list manželke. Ale toto všetko sú ľudské príkazy a náuky!

Ekumenický preklad: Kol 2:16-23 Nech vás teda nikto nesúdi za jedenie a pitie ani za sviatky, novmesiace, ani za soboty.To sú tiene budúcich vecí, ale telo je Kristovo.Nech vás nikto nepripraví o odmenu samoľúbou poníženosťou a uctievaním anjelov, keď sa bude zaoberať tým, čo videl, nemiestne sa nadúvať svojím telesným zmýšľaním.Taký človek sa nedrží hlavy, z ktorej celé telo, vyživované a pospájané kĺbmi a šľachami, rastie Božím vzrastom.Ak ste teda s Kristom zomreli živlom sveta, prečo sa ako tí, čo žijú vo svete, podriaďujete predpisom:Neber do rúk, neokús, ani sa nedotýkaj? —Veď sú to iba ľudské príkazy a náuka o veciach, ktoré sa použitím ničia.Vyzerá to ako múdrosť, ako zvláštny prejav nábožnosti, sebaponižovania a telesného umŕtvovania. No nikomu nie sú na česť, ale len na uspokojenie telesného zmýšľania.

Rim 14:2-8 Jeden verí, že môže jesť všetko, slabý však je zeleninu. Ten, kto je, nech neopovrhuje tým, kto neje, kto však neje, nech neodsudzuje toho, kto je, veď Boh ho prijal.Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On s vlastným pánom stojí alebo padá. Bude však stáť, lebo Pán ho môže postaviť. Niekto pokladá určitý deň za dôležitejší ako iný, druhý hodnotí každý deň rovnako. Každý nech je úplne presvedčený o svojom presvedčení. Kto zachováva určitý deň, zachováva ho pre Pána. Kto je, robí to na česť Pána, lebo ďakuje Bohu, a kto neje, robí to tiež na česť Pánovi, lebo aj on ďakuje Bohu. Lebo nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému neumiera. Ak totiž žijeme, žijeme Pánovi, ak umierame, umierame Pánovi, a tak či žijeme, či umierame, patríme Pánovi.

Mk 10:4-6 Odpovedali: Mojžiš dovolil napísať prepúšťací list a prepustiť ju.Ježiš im však povedal: Takéto ustanovenie vám napísal pre tvrdosť vášho srdca.No už na začiatku ich Boh stvoril ako muža a ženu.

Katolícky preklad: Kol 2:16-23 Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm ani pre nápoj ani pre sviatok, novmesiac alebo soboty, lebo ony sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus. Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľúbou poníženosťou, uctievaním anjelov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní a nedrží sa hlavy, z ktorej celé telo, vyživované a pospájané väzivami a spojivami, rastie Božím vzrastom. Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa, akoby ste ešte žili vo svete, podriaďujete nariadeniam: "Nechytaj, ani neokús, ani sa nedotýkaj!"? Veď to všetko sa má použiť, a tým zničiť - sú to ľudské príkazy a náuky. Vyzerá to ako múdrosť v predstieranej nábožnosti, poníženosti a prísnosti voči telu; ale nie je to nič čestné, iba na ukájanie tela.

Rim 14:2-8 Niekto je presvedčený, že môže jesť všetko; slabý je iba zeleninu. Ten, kto je, nech nepohŕda tým, kto neje, a kto neje, nech nesúdi toho, kto je, lebo Boh ho prijal. Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On stojí alebo padá svojmu pánovi. Ale bude pevne stáť, lebo Pán má moc podržať ho. Lebo niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom, iný nerozlišuje dni; len nech je každý úplne presvedčený o svojom. Kto zachováva deň, zachováva ho kvôli Pánovi; kto je, je kvôli Pánovi; veď vzdáva vďaky Bohu; a kto neje, neje kvôli Pánovi a vzdáva vďaky Bohu. Nik z nás totiž nežije pre seba a nik pre seba neumiera; lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi.

Mk 10:4-6 Oni vraveli: "Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť." Ježiš im povedal: "Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Kol 2:16-23 Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm ani pre nápoj, ani pre sviatok, novomesiac alebo soboty.Toto všetko je iba tieň budúcich vecí, ale skutočnosť je telo Kristovo.Nech vás nik o to nepripraví záľubou v bezvýznamných veciach, uctievaním anjelov: venuje celú svoju pozornosť veciam, ktoré videl, nadutý prázdnou pýchou svojím telesným zmýšľaním,a nie je spojený s Hlavou, z ktorej celé Telo dostáva výživu, pospájané s ňou kĺbmi a väzivami, a tak uskutočňuje svoj vzrast v Bohu.Ak ste teda s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa dávate zväzovať predpismi, akoby ste ešte žili vo svete?"Nevezmi, neokús, nedotýkaj sa,"to všetko pre veci, ktoré zaniknú svojím použitím. Sú to predpisy a učenie ľudí.Tieto veci vyzerajú ako múdrosť so svojou predstieranou nábožnosťou, poníženosťou a prísnosťou voči telu, ale v skutočnosti nemajú nijakú hodnotu pre nehanebnosť tela.

Rim 14:2-8 Niekto si myslí, že môže jesť všetko, slabý je iba zeleninu.Ten, kto je, nech nepohŕda tým, kto neje, a kto neje, nech nesúdi toho, kto je, lebo Boh ho prijal.Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? Či stojí, alebo padá, to je vecou jeho pána. Ale zostane stáť, lebo Pán má moc podržať ho.Niekto si myslí, že jeden deň je dôležitejší ako druhý, iný ich považuje všetky za rovnaké: nech sa každý pridŕža svojho presvedčenia.Kto zachováva deň, zachováva ho kvôli Pánovi; kto je, je kvôli Pánovi, veď vzdáva vďaky Bohu; a kto neje, neje kvôli Pánovi a vzdáva vďaky Bohu.Nik z nás totiž nežije pre seba a nik pre seba nezomiera;lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme, či umierame, Pánovi sme.

Mk 10:4-6 Oni vraveli: "Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť." Ježiš im povedal: "Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal tento predpis.Ale od počiatku stvorenia Boh ich stvoril ako muža a ženu.

Evanjelický preklad: Kol 2:16-23 Nech vás teda nikto neposudzuje ani pre jedenie a pitie, ani pre sviatky, novomesiace alebo pre soboty, veď sú len tieňom budúcich vecí, ale telo je Kristovo. Nech vás nikto nepripraví vedome o odmenu ponižovaním seba a uctievaním anjelov, chvastavými videniami ani tým, že sa nadarmo nadúva v telesnom zmýšľaní a nepridŕža sa Hlavy, z ktorej celé telo, kĺbami a šľachami vystrojené a pospájané, rastie Božím vzrastom. Ak ste teda s Kristom odumreli živlom sveta, ako to, že sa dáte viazať - ako by ste ešte vo svete žili - predpismi? Nedotýkajte sa, nejedzte, ani na to nesiahajte; to všetko sú veci, ktoré spotrebovaním vychádzajú nazmar. Veď je to len podľa rozkazov a učenia ľudí. Je to zdanlivo múdrosť, ale (v skutočnosti) len samovoľné pobožnostkárstvo, sebaponižovanie a trýznenie tela. Má to cenu len pre nasýtenie tela.

Rim 14:2-8 Jeden verí, že môže všetko jesť; slabý je len zeleninu. Kto je (všetko), nech nepohŕda tým, kto neje (všetko), a kto neje (všetko), nech nesúdi toho, čo (všetko) je. Veď Boh ho prijal. Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On svojmu Pánovi stojí, alebo padá. Ale bude stáť, lebo Pán má moc udržať ho. Niekto súdi, že jeden deň je viac ako druhý; iný zas súdi, že všetky dni (sú rovnaké). Len nech je každý úplne presvedčený o svojom. Kto zachováva (niektorý) deň, Pánovi ho zachováva, [a kto nezachováva (niektorý) deň, Pánovi ho nezachováva]. A kto je (všetko), Pánovi je, lebo Bohu ďakuje; kto však neje (všetko), Pánovi neje, a tiež Bohu ďakuje. Nikto z nás totiž nežije sebe a nikto sebe neumiera. Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme, ak umierame, Pánovi umierame. A tak či žijeme, či umierame, Pánovi sme.

Mk 10:4-6 A oni povedali: Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť ju. Ale Ježiš im povedal: Pre tvrdosť vášho srdca napísal vám to prikázanie. Od počiatku stvorenia však stvoril ich [Boh] ako muža a ženu.

Preklad Jozefa Roháčka: Kol 2:16-23 Tedy nech vás nikto nesúdi pre pokrm alebo nápoj alebo pre nejaký sviatok alebo novmesiac alebo pre soboty, čo všetko je tôňou budúcich vecí, ale telo je Kristovo. Nech vás nikto nepripraví o víťazné chcúc to docieliť samozvolenou pokorou a náboženstvom anjelov dávajúc sa do toho, čoho nevidel, súc darmo nadúvaný mysľou svojho tela a nedržiac sa hlavy, odkiaľ celé telo skrze poje a sväzky zaopatrované výživou a spolu viazané, rastie vzrastom Božím. A tak jestli ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo si potom ešte, jako keby ste žili v svete, dáte predpisovať zákony (Vraj nechyť sa ani neokús ani sa nedotkni! Čo všetko je spotrebou na zkazu) podľa príkazov a učení ľudí. Čo má smysel v múdrosti v samozvolenom náboženstve a v takej pokore jako aj v nešetrení tela, kým to nemá nijakej ceny a je iba na zasýtenie tela.

Rim 14:2-8 Lebo niekto verí, že smie jesť všetko, a zase niekto súc slabý jie zeliny. Ten, kto jie, nech nepohŕda tým, kto nejie; a zase ten, kto nejie, nech nesúdi toho, kto jie, lebo ho Bôh prijal. Ktože si ty, ktorý súdiš cudzieho čeľadína? Svojmu vlastnému pánovi stojí alebo padá. Ale bude stáť, pretože Bôh je mocný postaviť ho, aby stál. Lebo niekto súdi, že niektorý deň je nad iný deň, a zase niekto súdi, že každý deň ako deň. Každý nech si je istý veci sám vo svojej mysli. Kto dá na deň, dá Pánovi; kto nedá na deň, nedá Pánovi na deň. Kto jie, jie Pánovi, lebo ďakuje Bohu, a kto nejie, nejie Pánovi a ďakuje Bohu. Lebo nikto z nás nežije sám sebe, a nikto sám sebe nezomiera. Lebo keď žijeme, žijeme Pánovi; a keď mrieme, mrieme Pánovi. A tak tedy buď žijeme buď mrieme, sme Pánovi.

Mk 10:4-6 A oni povedali: Mojžiš dovolil napísať rozvodný list a prepustiť. A Ježiš odpovedal a riekol im: Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal to prikázanie, ale od počiatku stvorenia ich učinil Bôh mužom a ženou.

Preklad Miloša Pavlíka: Kol 2:16-23 Nech vás teda voľakto nesúdi v jedle alebo v pití alebo vo veci sviatku alebo novu mesiaca alebo sobôt; to je tieň budúcich vecí, no telo je Kristovo. Nech vás nikto podvodne o cenu nepripravuje, konajúc svojvoľne v pokore a uctievaní anjelov, vtierajúc sa do vecí, ktoré neuvidel, bezdôvodne sa nadúvajúc mysľou svojho mäsa a nedržiac sa hlavy, z ktorej všetko telo, zásobované a v celistvosti udržiavané spojmi a zväzmi, rastie Božím rastom. Ak ste teda s Kristom odumreli živlom sveta, čo si dávate ukladať ustanovenia ako v svete žijúci? Nesiahni, neokús, nezavaď – o veciach, ktoré sú všetky na skazenie spotrebou, – podľa príkazov a náuk ľudí (ktoré, pravda, sú také, že majú zdanie múdrosti v svojvoľnom náboženstve a pokore a nešetrení tela, nie v akejsi cti) na uspokojenie mäsa.

Rim 14:2-8 Ktorýsi je napríklad presvedčený, že smie zajesť všetkého, no ten, kto je slabý, jedáva zeliny. Kto jedáva, nech neznevažuje toho, kto nejedáva, a kto nejedáva, nech nesúdi toho, kto jedáva, veď ho k sebe prijal Boh; kto si ty, že súdiš čeľadníka patriaceho druhému? Stojí alebo padá svojmu vlastnému pánovi; no bude postavený, veď Pán je mocný ho postaviť. Ktorý zasa hodnotí jeden deň nad druhý a ktorý hodnotí každý deň rovnako; každý nech je v svojej vlastnej mysli plne uistený. Kto si všíma dňa, všíma si Pánovi, a kto jedáva, jedáva Pánovi, lebo ďakuje Bohu; a kto nejedáva, nejedáva Pánovi a ďakuje Bohu. Veď nikto z nás nežije sám sebe a nikto sám sebe neumiera; áno, aj keď žijeme, žijeme Pánovi, aj keď umierame, umierame Pánovi – aj ak teda žijeme aj ak umierame, sme vlastníctvom Pána.

Mk 10:4-6 A oni povedali: Mojžiš povolil napísať list rozvodu a prepustiť. A Ježiš im v odvetu povedal: Tento príkaz vám napísal vzhľadom na vašu tvrdosť srdca, no od počiatku stvorenia ich Boh spravil mužským a ženským pohlavím;

Preklad Štefana Porúbčana: Kol 2:16-23 Nech vás teda nikto nesúdi pre pokrmy, ani pre nápoje, ani pre sviatky, novy mesiaca a soboty, lebo sú len tieňom toho, čo sa malo uskutočniť; Kristus je podstatou. Nech vás nikto svojvoľne nepripraví o odmenu, odvolávajúc sa na poníženosť a na uctievanie anjelov, alebo chvastavými rečami o videniach, lebo to sa len márne nadúva telesným mudráctvom. Nepridŕža sa Hlavy, z ktorej Božím vzrastom rastie celé Telo, zásobené a pospájané kĺbmi a väzivom. Keď ste s Kristom odumreli živlom tohto sveta, prečože sa dávate viazať (všelijakými) predpismi, ako by ste ešte žili vo svete: „Nedotkni sa (toho)! Neokús! Nesiahni (po tom)!“ Sú to všetko veci, ktoré použitím idú nazmar. A ide tu o ľudské príkazy a náuky, ktoré síce majú náter múdrosti v slobodnom uctievaní, v poníženosti a v prísnom zachádzaní s (vlastnou) prírodou, no nemajú inej hodnoty, ako že hovejú ľudskej márnosti.

Rim 14:2-8 Niekto je presvedčený, že všetko môže jesť, slabý (vo viere) je zeleninu. Ten, kto je, nech nepohŕda tým, čo neje; a kto neje, nech neposudzuje toho, čo je; lebo Boh ho prijal! Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? Svojmu Pánovi stojí alebo padá. Ale bude stáť, lebo jeho Pán má moc udržať ho. Niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom, inému zasa každý deň je rovnaký. Každý nech sa drží svojho presvedčenia! Kto si uctieva niektorý deň, pre Pána si ho uctieva; a kto je, pre Pána je, veď vzdáva Bohu vďaky; a kto neje, pre Pána neje, a vzdáva Bohu vďaky. Nikto z nás nežije sebe a nikto sebe neumiera, lebo či žijeme, Pánovi žijeme, či umierame, Pánovi umierame. Či teda žijeme, alebo zomierame, Pánovi sme.

Mk 10:4-6 Oni odpovedali: „Mojžiš dovolil napísať rozvodnú listinu a tak prepustiť (manželku).“ No Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť srdca vášho napísal vám také prikázanie; na počiatku sveta však Boh stvoril (ľudí) ako muža a ženu.

Preklad Bohuslava Košu: Kol 2:16-23 Nech vás teda nik nesúdi ani pre pokrmy a nápoje, ani pre sviatky, novy mesiaca a soboty, lebo ony sú len tôňou toho, čo malo prísť; ale telo je Kristovo. Nech vás nikto podvodne nepripraví o cenu svojou domýšľavou pokorou a uctievaním anjelov, alebo chvastavými rečami o videniach, lebo to sa len márne nadúva mysľou svojho „mäsa“ a nedrží sa pevne Hlavy, z ktorej celé telo, kĺbmi a šľachami vystrojené a pospájané, rastie Božím vzrastom. Keď ste s Kristom odumreli živlom tohto sveta, prečože sa dávate viazať predpismi, ako by ste ešte žili vo svete? „Nedotýkaj sa, neokús, nesiahaj na to!“ Sú to všetko veci, ktoré použitím vychádzajú nazmar. (Je to) podľa príkazov a náuk ľudí, ktoré síce majú výzor múdrosti v samovoľnom uctievaní, v ponižovaní a v tvrdom zaobchádzaní s telom, nemajú však nijakej ceny, iba že uspokojujú „mäso“.

Rim 14:2-8 Jeden je totiž presvedčený, že všetko môže jesť, slabý je len zeleninu. Kto je, nech nepohŕda tým, kto neje; a kto neje, nech nesúdi toho, kto je! Veď Boh ho prijal. Kto si ty, že súdiš cudzieho domáceho otroka? Svojmu pánovi stojí alebo padá. Ale bude stáť, lebo Pán má moc udržať ho. Niekto pokladá jeden deň za viac ako druhý, iný zasa pokladá všetky dni za rovnaké. Nech je len každý plne presvedčený vo svojom zmýšľaní: Kto zachováva (niektorý) deň, Pánovi ho zachováva. A kto je, Pánovi je, lebo Bohu vzdáva vďaky; kto zasa neje, Pánovi neje, a Bohu vzdáva vďaky. Nikto z nás totiž nežije sebe a nikto sebe neumiera. Lebo či žijeme, Pánovi žijeme, či umierame, Pánovi umierame. Či teda žijeme, či umierame, Pánovi sme.

Mk 10:4-6 A oni povedali: „Mojžiš dovolil napísať rozvodový list a prepustiť ju.“ Ale Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca napísal vám to prikázanie; od počiatku stvorenia však utvoril ich muža a ženu.

Preklad Biblia LOGOS: Kol 2:16-23

Rim 14:2-8

Mk 10:4-6 Oni povedali: Mojžiš dovolil napísať rozvodový list a prepustiť ju. Ježiš im odpovedal: Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal tento príkaz. Od počiatku stvorenia ich však Boh urobil mužom a ženou.

Preklad Nového sveta: Kol 2:16-23 Preto nech vás nikto nesúdi pre jedlo a pitie alebo pre nejaký sviatok alebo zachovávanie novmesiaca či sabatu; lebo tieto veci sú tieňom budúcich vecí, ale skutočnosť patrí Kristovi. Nech vás nepripraví o cenu nikto, komu sa páči [zdanlivá] pokora a spôsob uctievania anjelov, tým, že „si zakladá“ na veciach, ktoré videl, a je bez pravého dôvodu nadutý svojím telesným zmýšľaním, pričom sa nedrží pevne hlavy, toho, z ktorého celé telo, vybavené a harmonicky spojené pomocou kĺbov a šliach, rastie ďalej rastom, ktorý dáva Boh. Ak ste spolu s Kristom zomreli voči základným veciam sveta, prečo sa teda, akoby ste žili vo svete, ďalej podriaďujete nariadeniam: „Neber ani neochutnávaj, ani sa nedotýkaj“ vecí, ktoré sú určené na zničenie tým, že sa spotrebujú, podľa ľudských príkazov a učenia? Práve tieto veci majú naozaj zdanie múdrosti v samoľúbom spôsobe uctievania a [zdanlivej] pokore, prísnom zaobchodení s telom, ale nemajú hodnotu v boji proti uspokojovaniu tela.

Rim 14:2-8 Niekto má vieru, že môže jesť všetko, ale ten, kto je slabý, je zeleninu. Nech sa ten, kto je, nepozerá zhora na toho, kto neje, a nech ten, kto neje, nesúdi toho, kto je, lebo toho Boh privítal. Ktože si ty, že súdiš domáceho sluhu iného? Svojmu vlastnému pánovi stojí alebo padá. Skutočne bude stáť, lebo Jehova ho môže postaviť. Niekto súdi, že jeden deň je nad druhý; iný súdi, [že] jeden deň je ako všetky ostatné. Nech je každý plne presvedčený vo vlastnej mysli. Kto zachováva deň, zachováva ho Jehovovi. A takisto kto je, je Jehovovi, lebo vzdáva vďaky Bohu; a kto neje, neje Jehovovi, a predsa ďakuje Bohu. Veď nikto z nás nežije iba pre seba a nikto neumiera iba pre seba; lebo keď žijeme, žijeme Jehovovi, a keď umierame, umierame Jehovovi. A preto, či žijeme, či umierame, patríme Jehovovi.

Mk 10:4-6 Povedali: „Mojžiš dovolil napísať potvrdenie o prepustení a rozviesť sa s [ňou].“ Ježiš im však povedal: „Toto prikázanie vám napísal pre tvrdosť vášho srdca.Avšak od začiatku stvorenia ‚ich vytvoril ako muža a ženu.

Preklad Nádej pre každého: Kol 2:16-23 Nik teda nemá právo odsudzovať vás za to, čo jete alebo pijete, alebo za to, že nedodržiavate židovské sviatky, nov mesiaca alebo soboty. Všetky tieto predpisy boli len dočasné a s Kristovým príchodom stratili zmysel. Boli iba tieňom skutočného Krista. A nik vás nesmie zatracovať za to, že nevzývate anjelov, ako by vám niektorí radi nadiktovali, a pritom sa oháňajú svojimi videniami". Radi sa pokladajú za pokorných, ale opak je pravda. Nedržia sa totiž Krista -- hlavy, ku ktorej sme všetci, ako časti toho istého tela, pripojení; jeho pevné šľachy nás držia spolu a rásť môžeme iba vtedy, ak berieme výživu a silu z Boha. Keď ste teda s Kristom raz zomreli, nie ste už viazaní predpísanými obradmi a pravidlami. Prečo si teda ešte vždy dávate predpisovať: neberte to do rúk, toto nesmieš jesť, nedotýkaj sa toho!? Veď sú to iba ľudské predpisy, jedlo je predsa na to, aby sa zjedlo. Navonok sa taká zbožnosť môže zdať dobrá, lebo vyžaduje pokoru a sebadisciplínu, ale zlých myšlienok a túžob nikoho nezbaví. Vedie človeka iba k samoľúbosti.

Rim 14:2-8 Niekto je presvedčený, že môže jesť všetko, iný zas neje jedlá, ktoré pokladá za nečisté. Ten, kto je všetko, nech sa nedíva zvysoka na toho, kto napríklad neje mäso. A kto nejedáva mäso, nech zasa neodsudzuje toho, kto ho jedáva bez zábran. Veď Boh aj jeho prijal. Akým právom chceš odsudzovať svojho blížneho, veď ty nie si jeho pánom! On nie je zodpovedný tebe, ale Bohu, ktorý je dosť silný, aby ho ochránil od pádu. Niektorí ľudia pripisujú niektorým dňom mimoriadny význam, pre iných sú zase všetky dni rovnaké. Dôležité je, aby každý konal podľa vlastného presvedčenia s túžbou osláviť Boha. Kto napríklad dodržiava pôstne dni, chce si tým uctiť Boha. A kto v týchto dňoch jedáva, takisto si uctí Boha, lebo mu v modlitbe za jedlo ďakuje. A tak či sa postíme alebo jeme, robíme to na česť Pánu. Veď nikto z nás nežije ani neumiera pre seba. Lebo ak žijeme, žijeme pre Pána, ak zomrieme, zomrieme pre Pána. A tak či žijeme, alebo zomrieme, patríme Pánovi.

Mk 10:4-6 Odpovedali mu: „Podľa Mojžiša stačí, ak dá muž svojej žene rozlukový list, a manželstvo je zrušené.“ – „Vidíte, a práve týmto článkom Zákona urobil Mojžiš ústupok tvrdosti ľudského srdca,“ povedal na to Ježiš a pokračoval: Boh si to tak neželal.

Teda vidíme, že tento argument má skôr opačný efekt. Navyše výtok semena nemusí byť nutne len pri masturbácii, ale aj nevedome. Ide o polúciu – mimovoľný výron semena, spravidla v spánku, označovaný tiež ako "mokrý sen".

 

 

Tretí argument odporcov masturbácie:

Ekumenický preklad: Ef 5:3 Smilstvo však a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa medzi vami ani len nespomenú, ako sa patrí na svätých.

Katolícky preklad: Ef 5:3 Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých,

Preklad Jeruzalemská biblia: Ef 5:3 Smilstvo a každá nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých,

Evanjelický preklad: Ef 5:3 Smilstvo však a akúkoľvek nečistou alebo lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sa patrí na svätých;

Preklad Jozefa Roháčka: Ef 5:3 A smilstvo a vôbec akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani nemenuje medzi vami, jako sa sluší svätým,

Preklad Miloša Pavlíka: Ef 5:3 No smilstvo a žiadna nečistota alebo bezuzdná chtivosť nech sa podľa toho, ako sa patrí svätým, medzi vami ani nemenuje,

Preklad Štefana Porúbčana: Ef 5:3 Smilstvo zasa a akákoľvek nečistota alebo chamtivosť nech sa ani len nespomínajú medzi vami, ako sa svedčí na svätých;

Preklad Bohuslava Košu: Ef 5:3 Smilstvo však a akákoľvek nečistota alebo chamtivosť nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých;

Preklad Biblia LOGOS: Ef 5:3

Preklad Nového sveta: Ef 5:3 Nech nie je medzi vami ani zmienka o smilstve a nečistote nijakého druhu alebo o chamtivosti, ako sa sluší na svätých,

Preklad Nádej pre každého: Ef 5:3 Pohlavná neviazanosť, nečistota a chamtivosť nech sa medzi vami ani len nespomínajú, ako sa sluší na Božie deti.

Niektorí odporcovia masturbácie zaraďujú masturbáciu do rovnakej kategórie skutkov, ktoré sa dajú považovať za smilstvo. Preto si najprv musíme vysvetliť, čo to smilstvo vôbec je. Nájdeme rôzne definície slova "smilstvo". Napríklad Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí:

2353 Smilstvo (fornicatio) je telesné spojenie slobodného muža so slobodnou ženou mimo manželstva. Je v závažnom rozpore s dôstojnosťou osôb a s ľudskou sexualitou, ktorá je prirodzene zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí. Okrem toho je aj veľkým pohoršením, keď sa tým kazí mládež.

Takáto definícia je zlá, pretože napríklad krvismilstvo, nazývaní tiež "incest", je sex medzi blízkymi príbuznými, napríklad rodičia so svojimi deťmi, pričom rodičia nemusia byť slobodní.

Krátky slovník slovenského jazyka definuje slovo "smilstvo" ako "pohlavnú neviazanosť". Inde sa zase definuje slovo "smilstvo" ako "nezriadené pohlavné obcovanie s druhým pohlavím". Slovo "smilstvo" je preklad gréckeho slova "πορνεία", ktoré je odvodené od slova "πορνεύω", čo znamená "konať nemorálne/nemravne". Doslova by sa to dalo preložiť ako "vyhovieť, dopriať si, oddávať sa, uspokojiť, dať voľný priechod, neobmedzovať sa, pustiť uzdu,... nedovoleným žiadostiam (týkajúcich sa sexu) ".

Týmto gréckym slovom sa preklady v Starom Zákone hebrejské slová ako:

Slovo "zanah" použité v zmysle ako "ľahnúť ako prostitútka":

Ekumenický preklad: Jer 2:20 Už dávno si polámala svoje jarmo, roztrhala si svoje putá a povedala si: Nebudem otročiť! Na každom vysokom kopci a pod každým zeleným stromom sa rozvaľuješ, ty neviestka.

Mich 1:7 Všetky jej tesané modly budú rozbité a všetky jej dary za smilstvo budú spálené v ohni. Všetky jej modly spustoším, lebo si to nazhromaždila z darov za smilstvo, a tak sa opäť zmenia na dary za smilstvo.

Katolícky preklad: Jer 2:20 Veď od pradávna si zlámal svoje jarmo, roztrhal si svoje putá a povedal si: "Nebudem otročiť!" A na každom vyvýšenom kopci a pod každým zeleným stromom si sa rozvaľoval v smilstve.

Mich 1:7 Všetky jej modly rozbijú, všetky jej dary spália ohňom, všetky jej obrazy spustoším, veď' sú nazbierané zo mzdy pobehlice a budú zasa mzdou pobehlice.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jer 2:20 Hej, od pradávna lámeš svoje jarmo, trháš putá a kričíš: "Nebudem ti otročiť!" Ba na každom vyvýšenom kopci, pod každým zeleným stromom sa rozvaľuješ ako nejaká smilnica.

Mich 1:7 Všetky jej tesané sochy budú rozbité, všetky dary, čo dostala za smilstvo, budú spálené; všetky jej modly vydám zničeniu; lebo si ich nahromadila z darov za smilstvo, znovu sa stanú mzdou smilnice."

Evanjelický preklad: Jer 2:20 Veď dávno si zlámala svoje jarmo a roztrhala svoje putá; povedala si: Nebudem otročiť; ale na každom vysokom kopci, pod každým zeleným stromom sa rozvaľuješ, ty neviestka.

Mich 1:7 Všetky jej tesané modly budú rozbité, všetky jej dary za smilstvo budú spálené, všetky jej modly spustoším, lebo si to nazhromaždila z darov za smilstvo; a zmenia sa opäť na odmenu za smilstvo.

Preklad Jozefa Roháčka: Jer 2:20 Lebo od veku si lámala svoje jarmo a trhala si svoje povrazy a vravela si: Nebudem slúžiť. Ale na každom vysokom pahore a pod každým stromom zeleným si sa zohýnala, smilnica.

Mich 1:7 Všetky jej rytiny budú potlčené, a všetky jej mzdy za smilstvo budú spálené ohňom, a všetky jej modly obrátim v pustinu. Lebo zo mzdy smilnice ich nahromadila, a ku mzde smilnice zase sa navrátia.

Preklad Miloša Pavlíka: Jer 2:20 Veď som oddávna zlomil tvoje jarmo a postŕhal tvoje putá, i povedala si: Nebudem prestupovať; a predsa si sa ty na každom vysokom pahrbku a pod každým zeleným stromom rozvaľovala, neviestka!

Mich 1:7 a všetky jeho sochy budú rozbíjané a všetky jeho odmeňovania budú spaľované ohňom a všetky jeho zobrazenia budem obracať v spúšť, lebo ich z odmeňovania neviestky nahromadil a k odmeňovaniu neviestky sa budú vracať.

Preklad Nového sveta: Jer 2:20 ‚Dávno som totiž rozlámal tvoje jarmo; roztrhol som tvoje putá. Ale povedala si: „Nebudem slúžiť,“ lebo si sa rozvaľovala na každom vysokom pahorku a pod každým bujným stromom, a oddávala si sa prostitúcii.

Mich 1:7 A jej ryté obrazy budú všetky rozdrvené na kusy a všetky dary, ktoré dostala ako mzdu, budú spálené ohňom; a zo všetkých jej modiel urobím opustený úhor. Lebo ich zhromažďovala z vecí daných ako mzda prostitútke, a ony sa vrátia k tomu, čo bolo dané ako mzda prostitútke.“

Slovo "zenunim" v zmysle ako "prostitúcia":

Ekumenický preklad: Oz 1:2 Začiatok Hospodinovej reči prostredníctvom Ozeáša. Hospodin povedal Ozeášovi: Vezmi si smilnú ženu a maj deti zo smilstva, lebo krajina strašne smilní, odvrátila sa od Hospodina.

Nah 3:4 Pre mnohé smilstvo, neviestka, očarujúca majsterka kúzel, ktorá okúzlila národy smilnením a pokolenia čarami,

Katolícky preklad: Oz 1:2 Začiatok Pánovej reči k Ozeášovi. Pán riekol Ozeášovi: "Vezmi si smilnú ženu a deti zo smilstva, lebo smilstvom sa odvracia krajina od Pána."

Nah 3:4 Pre množstvo smilstva smilnice očarujúcej krásy, znalej čarov, ktorá za svoje, smilstvo predávala národy a pokolenia za svoje čary.

Preklad Jeruzalemská biblia: Oz 1:2 Toto je začiatok Jahveho posolstva, daného prostredníctvom Ozeáša. Jahve povedal Ozeášovi: "Choď, vezmi si smilnú ženu a maj s ňou deti smilnice, lebo krajina je neverná Jahvemu ako smilnica."

Nah 3:4 To všetko pre premnohé smilstvá neviestky Ninive, zvodnej krásavice, majstrovskej čarodejnice, ktorá si podmaňovala národy svojimi smilstvami, kmene svojimi čarodejstvami.

Evanjelický preklad: Oz 1:2 Začiatok Hospodinovej reči prostredníctvom Ozeáša. Hospodin riekol Ozeášovi: Choď, vezmi si smilnú ženu a deti zo smilstva; lebo krajina sa smilne odvracia od Hospodina.

Nah 3:4 To všetko pre mnohé smilstvá neviestky, pôvabne krásnej čarodejnice, ktorá opantala národy svojimi smilstvami a pokolenia svojimi čarami.

Preklad Jozefa Roháčka: Oz 1:2 Na počiatku, keď hovoril JeHoVaH Hozeášom, riekol JeHoVaH Hozeášovi: Idi, vezmi si ženu, kleslú do smilstva, a deti zo smilstva, lebo nestudate smilní táto zem nenasledujúc JeHoVaHa.

Nah 3:4 pre množstvo smilstiev smilnice, krásnej a pôvabnej, majstryne čarov, ktorá predáva národy svojimi smilstvami a čeľade svojimi čarmi.

Preklad Miloša Pavlíka: Oz 1:2 Začiatok slova Hospodina skrze Hóšéu: I povedal Hospodin k Hóšéovi: Choď, vezmi si ženu smilstiev a dietky smilstiev, lebo táto zem ohavne smilní, preč od nasledovania Hospodina.

Nah 3:4 pre množstvo smilstva smilnice vynikajúcej pôvabom, majsterky čarodejníctiev, ktorá v svoje smilstvo zaplietala národy a v svoje čarodejníctva kmene.

Preklad Nového sveta: Oz 1:2 Tu bol počiatok Jehovovho slova prostredníctvom Hozeáša, a Jehova Hozeášovi povedal: „Choď, vezmi si manželku smilstva a deti smilstva, pretože smilstvom sa krajina odvracia od nasledovania Jehovu.“

Nah 3:4 pre hojnosť skutkov prostitúcie prostitútky príťažlivej pôvabom, majsterky čarov, tej, ktorá do pasce chytá národy svojimi skutkami prostitúcie a rody svojimi čarodejníctvami.

Slovo "zenuth" v zmysle ako "nevernosť":

Ekumenický preklad: Nm 14:33 Vaši synovia budú štyridsať rokov pastiermi na púšti. Budú pykať za vašu smilnú nevernosť, kým vaše mŕtvoly zostanú na púšti.

Jer 3:2 Pozdvihni si oči k výšinám a pozri tam, kde si nebola poškvrnená. Vysedávala si na cestách ako Arab na púšti. Znesvätila si krajinu smilstvami a svojimi zločinmi.

Oz 4:11 v prospech smilstva. Víno a mušt odoberajú rozum môjmu ľudu,

Katolícky preklad: Nm 14:33 a vaši synovia budú štyridsať rokov blúdiť po púšti a budú pykať za váš odpad, kým ich telá nepohynú na púšti.

Jer 3:2 Pozdvihni oči na hole a pozri, kde ťa poškvrnili! Vysedával si im na cestách ako Arab na pustatine. Tak si znesvätil zem smilstvami a svojimi zločinmi.

Oz 4:11 Smilstvo, víno a mušt rozum odberá.

Preklad Jeruzalemská biblia: Nm 14:33 Vaši synovia budú kočovnými pastiermi na púšti štyridsať rokov a budú niesť ťarchu vašej nevernosti, kým všetky vaše mŕtve telá nebudú ležať na púšti.

Jer 3:2 Rozhliadni sa po holých kopcoch, pozri, kde si sa nezahodila? Očakávala si ich pri cestách ako Arab číhajúci na púšti. Tak si poškvrnila krajinu svojimi smilstvami a svojou zlobou.

Oz 4:10b-11 aby sa oddali smilstvu. Víno, staré i nové, odoberá rozum.

Evanjelický preklad: Nm 14:33 Vaši synovia budú pastiermi na púšti štyridsať rokov a budú pykať za vašu smilnú neveru, kým všetky vaše mŕtvoly nepopadajú na púšti.

Jer 3:2 Pozdvihni oči k holiam a hľaď; kde si sa nedala zneuctiť? Pri cestách si im vysedala ako Arab na púšti; a tak si znesvätila krajinu svojimi smilstvami a svojou zlobou.

Oz 4:10b-11 aby pestovali smilstvo. Víno a mušt odoberá rozum môjmu ľudu.

Preklad Jozefa Roháčka: Nm 14:33 A vaši synovia budú pastiermi na púšti za štyridsať rokov a ponesú trest za vaše smilstvo, dokiaľ nebude koniec vašim mŕtvym telám tu na púšti.

Jer 3:2 Pozdvihni svoje oči na vysoké miesta holé a pozri, kde by si ty nebola bývala prznená? Na cestách si sa im usadzovala jako Arab na púšti a poškvrnila si zem svojím mnohým smilstvom a svojou nešľachetnosťou.

Oz 4:11 Smilstvo, víno a vínna šťava odníma rozum

Preklad Miloša Pavlíka: Nm 14:33 a vaše deti budú po štyridsať rokov v pustine pastiermi a ponesú vaše smilstvá do doplnenia vašich mŕtvol v pustine.

Jer 3:2 Povznes svoje oči na hole a pozri, kde si nebola sprznená! Sadala si pre nich na cestách ako Arab v pustine a znesvätila si zem svojimi smilstvami a svojím zlom,

Oz 4:11 smilstvo a víno a mušt berú srdce.

Preklad Nového sveta: Nm 14:33 A vaši synovia sa stanú pastiermi v pustatine štyridsať rokov a budú sa musieť zodpovedať za vaše skutky smilstva, kým neskončia vaše mŕtvoly v pustatine.

Jer 3:2 „Zodvihni oči k vyšliapaným chodníkom a pozri. Kde len si nebola znásilnená? Pozdĺž ciest si kvôli nim sedávala ako Arab v pustatine; a stále znečisťuješ krajinu svojimi skutkami prostitúcie a svojím zlom.

Oz 4:11 Smilstvo a víno a sladké víno, tie odnímajú dobrú pohnútku.

Slovo "taznuth" v zmysle ako "prostitúcia, sexuálna žiadostivosť":

Ekumenický preklad: Ez 16:15 Avšak spoľahla si sa na svoju krásu, smilnila si pre svoj chýr a zahrňovala si smilstvom každého. Oddala si sa každému, kto šiel okolo.

Ez 23:7 Vydala sa im na smilstvo. Všetko to boli vyberaní Asýrčania. Pri každom, po kom zahorela túžbou, poškvrňovala sa jeho nečistými modlami.

Ez 23:11 Hoci to videla jej sestra Oholíba, predsa sa ešte horšie oddala svojej zmyselnej žiadosti než ona. Jej smilstvo prekonalo smilstvá jej sestry.

Katolícky preklad: Ez 16:15 Ale spoliehala si sa na svoju krásu, smilnila si pre svoj chýr, svojou smilnosťou si zasypávala každého, kto šiel okolo, (oddala sa mu).

Ez 23:7 Tiahlo ju k nim jej smilstvo, ku všetkým tým vyberaným synom Asýrov, a poškvrnila sa všetkými, ku ktorým zahorela, i všetkými ich modlami.

Ez 23:11 Jej sestra Ooliba to videla a zahorela ešte horšie než tamtá, jej smilstvo bolo horšie ako sestrino.

Preklad Jeruzalemská biblia: Ez 16:15 Ale ty si sa ľahkomyseľne spoliehala na svoju krásu, využila si svoj chýr a páchala si smilstvo oddávajúc sa každému, kto sa naskytol.

Ez 23:7 Oddala sa smilstvu s nimi všetkými, s výkvetom asýrskych mládencov, a poškvrnila sa modlami všetkých, ktorých si zamilovala.

Ez 23:11 Jej sestra Oholiba to pozorovala, ale sama sa ešte horšie oddala náruživosti než ona a jej smilnenie bolo horšie ako sestrino.

Evanjelický preklad: Ez 16:15 Avšak spoľahla si sa na svoju krásu, smilnila si pre svoj chýr a zahrňovala si smilstvom každého, kto šiel okolo. Jeho si bola.

Ez 23:7 Im sa vydala na smilstvo; všetko to boli vyberaní Asýrčania; pri každom, po kom zahorela túžbou, poškvrňovala sa jeho nečistými modlami.

Ez 23:11 Hoci to jej sestra Oholíbá videla, predsa sa ešte horšie oddala svojej zmyselnej žiadosti ako ona, a jej smilstvo prekonalo smilstvá jej sestry.

Preklad Jozefa Roháčka: Ez 16:15 Ale si sa nadejala na svoju krásu a smilnila si na svoju povesť a vylievala si svoje smilstvá na každého, kto išiel pomimo. Jeho bolo.

Ez 23:7 A dala sa smilniť s nimi, s vybranými synmi Assúrovými, jakí boli všetci dovedna, a so všetkými, proti ktorým zahorela chlipnou ľúbosťou, so všetkými ich ukydanými bohmi sa poškvrňovala.

Ez 23:11 A jej sestra Aholiba to videla, ale sa porušila vo svojej chlipnej ľúbosti ešte viac ako ona, a jej smilstvá boly väčšie ako smilstvá jej sestry.

Preklad Miloša Pavlíka: Ez 16:15 A dala si sa dôverovať v svoju krásu a smilniť na základe svojej vychýrenosti a vylievať svoje smilstvá na každého mimoidúceho, jemu sa ich do stávalo;

Ez 23:7 i upäla svoje smilné túžby na nich, výkvet synov Aššúra, na nich všetkých, a medzi všetkými, po ktorých sa túžbou rozohnila, medzi všetkými ich zahnojenosťami sa znečistila.

Ez 23:11 To keď zistila jej sestra Oholívá, spravila svoju žiadostivosť skazenejšou od nej a svoje smilné túžby od smilných túžob svojej sestry;

Preklad Nového sveta: Ez 16:15 „‚Začala si však dôverovať svojej kráse a stala si sa kvôli svojmu menu prostitútkou a vylievala si svoje skutky prostitúcie na každého okoloidúceho; bolo to jeho.

Ez 23:7 A stále ich zahŕňala svojou prostitúciou, všetkých to najvyberanejších synov Asýrie; a so všetkými, po ktorých zmyselne túžila – s ich zahnojenými modlami – sa poškvrnila.

Ez 23:11 Keď to videla jej sestra Oholiba, vykonávala svoju zmyselnú žiadosť ešte skazonosnejšie ako ona a svoju prostitúciu viac, ako bolo smilstva jej sestry.

Pôvodný význam slova "smilstvo" sa viazal výlučne k prostitúcii. V prenesenom zmysle sa to používa aj na praktizovania modlárstva. V sexuálnom slova zmysle sa za smilstvo považujú všetky sexuálne aktivity, ktoré sú v Zákone (respektíve v celom Svätom Písme) zakázané. Priamo zakázané sú: cudzoložstvo, prostitúcia, znásilnenie, incest, homosexualita, lesbicizmus, zoofília, sex s rozvedeným (pokiaľ príčinou rozvodu nebolo práve smilstvo, viac v samostatnej časti o Rozvode) a nepriamo aj predmanželský sex (o tom viac v samostatnej časti: Predmanželský sex). Ale v žiadnom renomovanom slovníku sa nenájde, aby do škály toho, čo slovo "πορνεία" znamená, patrila aj masturbácia. Sebaukájanie, ktoré tiež v staroveku existovalo a bolo známe podobne ako iné sexuálne aktivity, a pre ktoré existuje aj grécky ekvivalent – slovo "αναφλαν", ktoré sa vo Svätom Písme nevyskytuje. Teda vidíme, že fyzický akt masturbácie nie je zakázaný, preto jeho zaraďovanie do skutkov považovaných za smilstvo, je neoprávnené. A použiť argument s výtokom semena a na základe toho to považovať za smilstvo, by bolo potom smilstvo aj to, keď majú manželia sex v čase, keď má žena menštruáciu. Ako som vyššie spomínal, toto sa nezaraďuje do zakázaného ako iné sexuálne nemravností, ale len do obyčajných predpisov o tom, kedy sa treba očisťovať a podobne.

 

 

Štvrtý argument odporcov masturbácie:

Ekumenický preklad: Rim 14:23 ...všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Katolícky preklad: Rim 14:23 ...všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 14:23 ...všetko, čo nepochádza z presvedčenia, je hriech.

Evanjelický preklad: Rim 14:23 ...všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 14:23 ...všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 14:23 ...všetko, čo je nie na základe viery, je hriech.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 14:23 ...všetko, čo je nie podľa presvedčenia, je hriech.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 14:23 ...všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 14:23 ...

Preklad Nového sveta: Rim 14:23 ...všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Preklad Nádej pre každého: Rim 14:23 ...čokoľvek nie je z viery, je hriech.

Argument odporcov je prostý. Ak masturbácia nie je z viery, tak je to hriech. Ale takýto kúsok verša je vytrhnutý z kontextu. Celé znenie je:

Ekumenický preklad: Rim 14:20-23 Nerúcaj Božie dielo pre pokrm. Všetko je síce čisté, zlé však je, keď niekto pohoršuje druhého tým, čo požíva. Dobre je nejesť mäso, nepiť víno, nerobiť nič, čo uráža tvojho brata. Vieru, ktorú máš, maj v sebe pred Bohom. Blahoslavený, kto seba samého neodsudzuje za to, čo pokladá za správne. Kto však má pochybnosti, keď niečo je, je odsúdený, lebo to nekoná z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Katolícky preklad: Rim 14:20-23 Nenič Božie dielo pre jedlo! Ono je všetko čisté, ale zlé je pre človeka, ktorý jedením pohoršuje. Dobre je nejesť mäso a nepiť víno ani nič, čo pohoršuje tvojho brata. Tú vieru, ktorú máš, maj sám pre seba pred Bohom. Blahoslavený, kto nesúdi seba samého za to, čo uznáva za dobré. Ale kto je, hoci má pochybnosti, je odsúdený, lebo to nebolo z viery; a všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 14:20-23 Nenič Božie dielo pre jedlo! Všetko je čisté, istotne, ale stane sa zlým pre človeka, ktorý jedením pohoršuje. Dobré je nejesť mäso a nepiť víno ani nič, čo pohoršuje tvojho brata. Tú vieru, ktorú máš, zachovaj pre seba samého pred Bohom. Šťastný, kto sa neodsudzuje pre to, čo uznáva za dobré. Ale kto má pochybnosť, jedením sa odsudzuje, lebo nekoná z presvedčenia; všetko, čo nepochádza z presvedčenia, je hriech.

Evanjelický preklad: Rim 14:20-23 Pre pokrm neskaz dielo Božie! Všetko je síce čisté, ale je na škodu človeku, ktorý ho požíva s pohoršením. Dobre je nejesť mäso a nepiť víno a nerobiť, na čom sa brat uráža. Vieru, ktorú máš, zachovaj pre seba pred Bohom. Blahoslavený, kto nesúdi sám seba v tom, čo uznáva za správne. Kto však má pochybnosti, keď (niečo) požíva, odsúdený je preto, že to nepožíva z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 14:20-23 Nebor pre pokrm diela Božieho! Všetko je o sebe čisté, ale zlým je človekovi, ktorý jie a uráža sa pri tom. Dobre je nejesť mäsa ani nepiť vína ani nerobiť ničoho, na čom sa uráža tvoj brat alebo pohoršuje alebo čím slabne. Ty že máš vieru? Maj ju sám u seba pred Bohom. Blahoslavený, kto sám seba nesúdi v tom, čo uznáva za dobré. Ale ten, kto pochybuje, keď jie, je odsúdený, lebo to nie je z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 14:20-23 Nerúcaj Božie dielo pre pokrm; všetky veci síce sú čisté, ale zlé je to tomu človekovi, ktorý pojedá s prekážkou. Je správne nezajesť mäsitých pokrmov ani nevypiť vína ani nič, v čom tvoj brat naráža alebo upadá v nástrahu alebo je slabý. Ty máš vieru? Maj – sám pri sebe pred Bohom; blažený, kto sám seba nemusí súdiť v tom, čo schvaľuje. No kto pochybuje, ak zaje, je odsúdený, pretože je to nie na základe viery; no všetko, čo je nie na základe viery, je hriech.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 14:20-23 Pre pokrm nenivoč dielo Božie! Všetko je čisté, ale stáva sa zlým pre toho, kto je s pohoršením. Lepšie je nejesť mäsa ani nepiť vína ani nič takého (nerobiť), na čom sa tvoj brat potkýňa. Ty si drž svoju vieru pre seba pred Bohom! Blažený, koho neodsudzuje (svedomie), keď sa na niečo rozhodne! Kto však je s pochybným (svedomím), už je odsúdený, lebo sa neriadi podľa presvedčenia; lebo všetko, čo je nie podľa presvedčenia, je hriech.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 14:20-23 Pre pokrm nehub dielo Božie! Všetko je síce čisté, ale stáva sa zlým človekovi, ktorý jedením dáva pohoršenie. Dobré je nejesť mäso ani nepiť víno ani nič nerobiť, čo by tvojmu bratovi bolo príčinou úrazu [pohoršenia a slabosti]. Vieru, ktorú máš, podrž si pre seba pred Bohom! Blažený, kto nemusí sám seba súdiť v tom, čo uznáva za správne! Kto však má pochybnosti, keď (niečo) je, už je odsúdený, lebo nie je to z viery. No všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 14:20-23

Preklad Nového sveta: Rim 14:20-23 Prestaň len pre pokrm búrať Božie dielo. Áno, všetko je čisté, ale škodí to človeku, ktorý je s dôvodom na potknutie. Je dobre nejesť mäso alebo nepiť víno alebo nerobiť nič, o čo sa potkýna tvoj brat. Vieru, ktorú máš, maj v súlade sám so sebou pred Bohom. Šťastný je ten, kto nesúdi sám seba tým, čo schvaľuje. Ak má však pochybnosti, už je odsúdený, keď je, lebo neje z viery. Naozaj, všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Preklad Nádej pre každého: Rim 14:20-23 Nekazme Božie dielo všelijakými predpismi, týkajúcimi sa pokrmov. Niektorí z vás povedia: Bohu je všetko čisté." To je pravda, ale zlé je, ak niekto pohoršuje iného jedlom. Je teda dobré, ak nejeme mäso, nepijeme víno ani nerobíme nič, čím by sme mohli niekoho zraniť alebo oslabiť jeho vieru. Buď pevný vo svojom osobnom presvedčení, keď predstupuješ pred Boha, ale nevnucuj ho iným. Šťastný je ten, kto sám seba neodsudzuje za to, čo pokladá za správne. Ale ten, kto má pochybnosti, keď je, bol by odsúdený, lebo by to nebolo z viery. A čokoľvek nie je z viery, je hriech.

Podobný protiargument dávajú zástancovia masturbácie: Ak veľkú potrebu nerobíš z viery, tak je to hriech! A teraz na zamyslenie, keď sme na záchode, robíme svoje potreby z viery? Myslí niekto na Boha a oslavuje ho za to? Táto pasáž bola myslená trochu inak. Ak si pozorne prečítame celú vetu, tak sa tam píše, že odsúdení nie sme za to, že niečo sme neurobili z viery, ale za to, že sme urobili niečo, o čom vieme, alebo máme pochybnosti, že je to zlé. Preto, ak máme pochybnosti, či je masturbácia dobrá alebo nie, a aj napriek tomu masturbujeme, tak to by sa dalo považovať za hriech. Preto treba všetko, s čím máme pochybnosti, si to preveriť Svätým Písmom a až dokiaľ nemáme jasno, danej činnosti sa vyhýbať. Ešte sa podrobnejšie pozrime na to, čo je to hriech. Katechizmus katolíckej cirkvi o hriechu píše:

1849 Hriech je previnenie proti rozumu,(311) proti pravde a proti správnemu svedomiu. Je to priestupok proti opravdivej láske k Bohu a k blížnemu, zapríčinený zvráteným lipnutím na určitých dobrách. Zraňuje prirodzenosť človeka a narúša ľudskú solidaritu. Hriech bol definovaný ako „skutok alebo slovo, alebo túžba proti večnému zákonu“. (1952)

1850 Hriech je urážka Boha.(1440) „Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé“ (Ž51,6). Hriech sa stavia proti láske Boha k nám a odvracia od neho naše srdce. Podobne ako prvotný hriech, je neposlušnosťou, vzburou proti Bohu,(397) pretože človek chce byť „ako Boh“ (Gn 3,5), a teda poznať a určiť, čo je dobro a zlo. Hriech je teda „láskou k sebe až po opovrhnutie Bohom“. (615) Pre toto pyšné vyvyšovanie seba je hriech pravým opakom Ježišovej poslušnosti, ktorá uskutočnila spásu.

Pre slovo "hriech" máme dva výrazy. Prvý výraz, ten hlavný, je grécke slovo "παράβασις", čo doslova znamená "minúť cieľ", môže tiež znamenať aj "vybočenie z priamej línia", alebo "prekročenie hranice". Tomu odpovedá aj hebrejský ekvivalent. A čo je cieľom? Cieľom je naša spása! Čo je minutie cieľa? Večná smrť. Takže hriech je všetko, čo nás vybočuje s cesty za spásou. Tomu presne odpovedá verš

Rim 14:23 a to sme si ukázali, že tento verš nedefinuje masturbáciu ako takú za hriech. Navyše, pokiaľ sa bavíme o fyzickom akte masturbácie, tak sám Ježiš povedal, že nás poškvrňuje to čo vychádza z nás a nie zvonka:

Ekumenický preklad: Mt 15:17-20 Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, príde do žalúdka a vylúči sa do stoky? No to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Zo srdca totiž pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. To sú veci, ktoré človeka poškvrňujú, ale jesť neumytými rukami človeka nepoškvrňuje.

Mk 7:15-23 Človeka nemôže poškvrniť to, čo doňho vchádza zvonku, ale čo z neho vychádza, to ho poškvrňuje. Keď odišiel od zástupu a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. Povedal im: Tak aj vy ste nechápaví? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť, čo vchádza doňho zvonka? Veď to mu nepreniká do srdca, ale vchádza do žalúdka a odtiaľ vychádza do stoky. Tým vyhlásil všetky pokrmy za čisté. A dodal: Človeka poškvrňuje to, čo z človeka vychádza! Zvnútra, totiž z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, podlosť, podvody, neviazanosť, závistlivé pohľady, rúhania, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza zvnútra a poškvrňuje človeka.

Katolícky preklad: Mt 15:17-20 Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vylučuje sa do stoky? Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie. Toto poškvrňuje človeka; ale jesť neumytými rukami, to človeka nepoškvrňuje."

Mk 7:15-23 Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka."( Kto má uši na počúvanie, nech počúva.) Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal: "Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?" Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. A pokračoval: "Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka."

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 15:17-20 Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vylučuje sa do stoky? Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania. Toto sú veci, ktoré robia človeka nečistým, ale jesť neumytými rukami, to človeka nerobí nečistým."

Mk 7:15-23 Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Ak má niekto uši na počúvanie, nech počúva!" Keď vošiel do domu, zanechajúc zástup, jeho učeníci sa pýtali na podobenstvo. On im povedal: "Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?" Tak vyhlásil všetky jedlá za čisté. A pokračoval: "Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo zvnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetko toto zlo vychádza zvnútra a poškvrňuje človeka."

Evanjelický preklad: Mt 15:17-20 Či nechápete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vyhadzuje sa do stoky? Ale čo vychádza z úst, pochádza zo srdca, a to poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania. Toto je, čo poškvrňuje človeka; ale s neumytými rukami jesť, to človeka nepoškvrňuje.

Mk 7:15-23 Nič nevchádza zvonku do človeka, čo by ho mohlo poškvrniť, ale čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. [Ak má niekto uši na počúvanie, nech počuje.] Keď potom odišiel od zástupu do domu, spýtali sa Ho učeníci: Čo je to za podobenstvo? Povedal im: Či aj vy ste takí nerozumní? Či nechápete, že nič nemôže poškvrniť človeka, čo zvonku vchádza do neho? Lebo nevchádza mu do srdca, ale do brucha a odtiaľ vychádza do stoky; a tým vyhlásil každý pokrm za čistý. Potom doložil: Čo vychádza z človeka, poškvrňuje človeka. Lebo z vnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, lakomstvá, zloby, podvod, rozkošníctvo, zlostný pohľad, rúhanie, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza z vnútra a poškvrňuje človeka.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 15:17-20 Či nerozumiete, že všetko to, čo vchádza do úst, ide do brucha a vyhadzuje sa von do stoky? Ale to, čo vychádza z úst, ide zo srdca, a to poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedoctvá, rúhania; to je to, čo poškvrňuje človeka. Ale jesť neumytými rukami nepoškvrňuje človeka.

Mk 7:15-23 Nieto ničoho z vonku človeka, čo vchádza do neho, čo by ho mohlo poškvrniť; ale to, čo vychádza z neho, to je to, čo poškvrňuje človeka. Ak má niekto uši nato, aby počul, nech počuje! Keď potom vošiel od zástupu do domu, pýtali sa ho jeho učeníci na to podobenstvo. A povedal im: Či ste aj vy tak bez rozumu? Či nerozumiete, že nič z toho, čo z vonku vchádza do človeka, nemôže ho poškvrniť, lebo to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza von do stoky, ktorá čistí všetky pokrmy? A vravel, že to, čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo z vnútra z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, cudzoložstvá, smilstvá, vraždy, krádeže, lakomstvá, nešľachetnosti, lesť, nestudatosť, zlé oko, rúhania, pýcha, bláznovstvo. Všetky tieto zlé veci vychádzajú z vnútra a poškvrňujú človeka.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 15:17-20 Ešte si neuvedomujete, že všetko, čo vstupuje do úst, sa dostáva do brucha a vypúšťa do záchoda? No tie veci, ktoré z úst vychodia, vystupujú zo srdca, a oné človeka znečisťujú; zo srdca predsa vystupujú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania; toto sú veci, ktoré človeka znečisťujú, ale neumytými rukami zajesť, to človeka neznečisťuje.

Mk 7:15-23 Niet ničoho z vonkajšej strany človeka do neho vchádzajúceho, žeby ho to mohlo znečistiť, lež tie veci, ktoré z neho vychádzajú, to sú tie, ktoré človeka znečisťujú. Ak má kto uši na počúvanie, nech počúva. A keď od davu vstúpil do domu, spytovali sa ho na to prirovnanie jeho učeníci. I vraví im: To aj vy ste nechápaví? Neuvedomujete si, že nič, čo je zvonku a vchádza do človeka, ho nemôže znečistiť, pretože to nevchádza do jeho srdca, lež do jeho brucha, a vychádza do záchoda, a to všetky pokrmy očisťuje? A vravel: Človeka znečisťuje to, čo z neho vychádza, lebo zvnútra, zo srdca ľudí, vychádzajú zlé myšlienky, cudzoložstvá, smilstvá, vraždy, krádeže, hrabivosť, zloby lesť, bezuzdnosť, zlé oko, urážlivá reč, pýcha, nerozum. Tieto všetky zlá vychádzajú zvnútra a znečisťujú človeka.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 15:17-20 Či neviete, že všetko, čo vchádza do úst, dostáva sa do žalúdka a potom sa vylúči do stoky? Ale čo vchádza z úst, pochodí zo srdca, a to znesväcuje človeka. Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania. Toto je to, čo znesväcuje človeka. Ale neumytými rukami jesť nikoho znesväcuje.“

Mk 7:15-23 To, čo vchádza zvonku do človeka, nemôže ho znesvätiť. Ale to, čo vychádza z človeka, to ho znesväcuje. Ak má kto uši na počúvanie, nech počuje!“ A keď potom odišiel od zástupu do domu, pýtali sa ho učeníci na to podobenstvo. I povedal im: „Tak aj vy ste ešte nechápaví? Nerozumiete, že to, čo vchádza zvonku do človeka, nemôže ho znesvätiť? Lebo mu nevchádza do srdca, ale ide do brucha a vychádza do stoky.“ A tak vyhlásil za čisté všetky jedlá. Potom povedal: „Čo z človeka vychádza, to znesväcuje človeka. Lebo znútra, totiž z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, lakomstvá, nešľachetnosti, podvody, rozkošníctva, závisť, rúhanie, pýcha, nerozumnosť. Všetky tieto zlá vychádza]ú znútra človeka a znesväcujú ho.“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 15:17-20 Či nechápete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a potom sa vyhadzuje do odpadu? Ale to, čo vychádza z úst, pramení zo srdca, a to poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá, rúhania. To poškvrňuje človeka. Ale jesť neumytými rukami človeka nepoškvrňuje.“

Mk 7:15-23 Nič nevchádza zvonka do človeka, čo by ho mohlo poškvrniť, ale čo vychádza z neho, to poškvrňuje človeka. Ak má niekto uši na počúvanie, nech počuje!“ A keď odišiel od zástupu do domu, pýtali sa ho jeho učeníci na to podobenstvo. I hovorí im: „Tak aj vy ste nechápaví? Či nechápete, že nič, čo zvonka vchádza do človeka, nemôže ho poškvrniť? Lebo mu nevchádza do srdca ale do brucha a vychádza do odpadu, a tak sa vylučujú všetky pokrmy.“ Potom povedal: „Čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo z vnútra, z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, lakomstvá, nešľachetnosti, lesť, neviazanosť, zlý pohľad, rúhanie, pýcha, bláznovstvo. Všetky tieto zlá vychádzajú z vnútra a poškvrňujú človeka.“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 15:17-20 Ešte stále nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vylučuje sa do záchoda? Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca, a to poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá, rúhania; to sú veci, ktoré poškvrňujú človeka. Jesť neumytými rukami však človeka nepoškvrňuje.

Mk 7:15-23 Človeka nemôže znečistiť nič, čo doňho vchádza zvonku, ale veci, ktoré z neho vychádzajú, tie ho znečisťujú. Ak má niekto uši, aby počul, nech počuje! Keď potom odišiel od davu a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na to podobenstvo. Povedal im: Aj vy ste takí nechápaví? Nerozumiete, že nič, čo vchádza do človeka zvonka, ho nemôže znečistiť, lebo mu to nevchádza do srdca, ale do brucha, a vychádza do záchodu? To očisťuje všetky pokrmy. Potom povedal: Človeka znečisťuje to, čo z neho vychádza. Lebo zvnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, cudzoložstvá, smilstvá, vraždy, krádeže, chamtivosť, podlosti, podvod, nemravnosť, závisť, rúhanie, pýcha, nerozumnosť. Všetky tieto zlé veci vychádzajú zvnútra a znečisťujú človeka.

Preklad Nového sveta: Mt 15:17-20 Neuvedomujete si, že všetko, čo vchádza do úst, prechádza do čriev a vypúšťa sa do stoky? Ale to, čo vychádza z úst, prichádza zo srdca, a to poškvrňuje človeka. Zo srdca prichádzajú napríklad zlé úvahy, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá, rúhania. To sú veci poškvrňujúce človeka; ale brať jedlo neumytými rukami, to človeka nepoškvrňuje.“

Mk 7:15-23 Nič nevchádza zvonku do človeka, čo by ho mohlo poškvrniť, ale to ho poškvrňuje, čo vychádza z človeka.“ Keď vstúpil do domu, ďalej od zástupu, učeníci sa ho vypytovali na podobenstvo. Preto im povedal: „Aj vy ste nechápaví ako oni? Neuvedomujete si, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo do neho vchádza zvonku, lebo to nevchádza do srdca, ale do vnútorností a vychádza to do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. Ďalej povedal: „Čo vychádza z človeka, to človeka poškvrňuje, lebo zvnútra, z ľudského srdca vychádzajú škodlivé úvahy, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chtivosť, zlé skutky, podvod, voľné správanie, závistlivé oko, rúhanie, povýšenosť, nerozumnosť. Všetky tieto zlé veci vychádzajú zvnútra a poškvrňujú človeka.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 15:17-20 Nechápete, že všetko, čo zjeme, prechádza vnútornosťami a vychádza z tela? Ale zlé slová sa rodia v zlom srdci, a tak znečisťujú človeka. Zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, ktoré vedú k vraždám, nevere, smilstvu, krádežiam, ohováraniu a urážkam. Toto všetko zbavuje človeka vnútornej čistoty. Ale jesť neumytými rukami, to človeka nepošpiní.“

Mk 7:15-23 To, čo zjete, nemôže uškodiť vašej duši, ale škodí jej to, čo si myslíte, hovoríte alebo konáte." Keď potom vstúpil do ktoréhosi domu, aby si odpočinul od zástupu, spýtali sa ho učeníci, čo mal tým výrokom na mysli. Odpovedal im otázkou: „Aj vy ste takí nechápaví? Neviete, že duši človeka nemôže uškodiť to, čo zje? Veď jedlo neznečisťuje vnútro, prechádza iba bruchom a potom vychádza von.“ Potom ešte dodal: „Človeka znesväcuje to, čo vychádza z jeho vnútra. Lebo v srdci človeka sa rodia zlé myšlienky, nečisté zmyselné túžby, nevera, vražda, krádež, cudzoložstvo, chamtivosť, zákernosť, zloba, podlosť, závisť, urážky, pýcha a všelijaké výstrednosti. Všetko toto zlo vychádza z vnútra človeka a vzďaľuje ho od Boha.“

Aj keď tu hovorí o pokrmoch a jedení neumytými rukami, myslím, že sa to dá aplikovať aj pre náš prípad. Preto samotný fyzický akt ani z tohto hľadiska by sa nemal považoval za hriech, skôr myšlienky, ale tie rozoberiem v druhej časti.

Druhé slovo, ktoré sa neprekladá ako "hriech", ale presne mu odpovedá, je grécke slovo "ἀνομία", čo znamená "bezzákonnosť, nezákonnosť, ľubovôľa", alebo tiež "vzbura". Tomuto druhému výrazu odpovedá aj iná biblická definícia toho, čo je to hriech:

Ekumenický preklad: 1 Jn 3:4 Každý, kto pácha hriech, porušuje zákon, lebo hriech je porušenie zákona.

1 Jn 5:17 Každá neprávosť je hriech, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti.

Katolícky preklad: 1 Jn 3:4 Každý, kto pácha hriech, pácha aj bezprávie, lebo hriech je bezprávie.

1 Jn 5:17 Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Jn 3:4 Ktokoľvek pácha hriech, pácha aj neprávosť, lebo hriech je neprávosť.

1 Jn 5:17 Každá neprávosť je hriechom, ale je aj taký hriech, čo nevedie k smrti.

Evanjelický preklad: 1 Jn 3:4 Každý, kto pácha hriech, koná aj proti zákonu; hriech je predsa prestúpením zákona.

1 Jn 5:17 Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Jn 3:4 Každý, kto robí hriech, robí aj proti zákonu, a hriech je prestúpením zákona.

1 Jn 5:17 Každá neprávosť je hriechom, ale je hriech nie na smrť.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Jn 3:4 Každý, kto prevádza hriech, prevádza aj bezzákonnosť, a hriech je bezzákonnosť;

1 Jn 5:17 Každá nespravodlivosť je hriech; a je hriech nie na smrť.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Jn 3:4 Ktokoľvek sa dopúšťa hriechu, dopúšťa sa nezákonnosti, lebo hriech je nezákonnosť.

1 Jn 5:17 Každá neprávosti je hriech a jestvuje aj hriech nie na smrť.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Jn 3:4 Každý, kto pácha hriech, pácha aj nezákonnosť, a hriech je nezákonnosť.

1 Jn 5:17 Každá neprávosť je hriech; a je hriech nie na smrť.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Jn 3:4

1 Jn 5:17

Preklad Nového sveta: 1 Jn 3:4 Každý, kto hreší, koná aj nezákonnosť, a tak je hriech nezákonnosť.

1 Jn 5:17 Každá nespravodlivosť je hriech, a predsa je hriech, ktorý nespôsobuje smrť.

Preklad Nádej pre každého: 1 Jn 3:4 Kto hreší, stavia sa proti Bohu, lebo hriech je porušením Božieho zákona.

1 Jn 5:17 Každá neposlušnosť je hriech, ale hriech bez pokánia vedie k smrti.

Takže aby masturbácia bola hriech, musela by byť zakázaná, čo ako sme si vyššie ukázali, nie je.

 

 

Piaty argument odporcov masturbácie:

Odporcovia masturbácie argumentujú, že ako zistiť, či je niečo hriech, je, či môžeme úprimne s čistým svedomím požiadať Boha, aby požehnal tú konkrétnu aktivitu pre svoje dobré zámery. Odporcovia masturbácie hovoria, že masturbácia sa nekvalifikuje ako niečo, na čo by sme mohli byť "hrdí", alebo za čo by sme úprimne mohli poďakovať Bohu.

Ekumenický preklad: 1 Kor 10:31 Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu.

Katolícky preklad: 1 Kor 10:31 Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 10:31 Či teda jete alebo pijete, či čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu.

Evanjelický preklad: 1 Kor 10:31 Či teda jete, alebo pijete, a čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávu Božiu!

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 10:31 A tak tedy buď jete buď pijete buď čokoľvek robíte, robte všetko na slávu Božiu.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 10:31 Či teda jete či pijete alebo čokoľvek konáte, konajte všetko na Božiu slávu;

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 10:31 Či teda jete, či pijete, či čokoľvek robíte, všetko robte na slávu Božiu!

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 10:31 Či teda jete, či pijete, či už čokoľvek konáte, všetko konajte na slávu Božiu!

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 10:31

Preklad Nového sveta: 1 Kor 10:31 Preto či jete alebo pijete alebo robíte čokoľvek iné, všetko robte na Božiu slávu.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 10:31 Milí bratia! Všetko, čo robíme -- či už je to jedenie, či pitie, alebo čokoľvek iné -- všetko má slúžiť na Božiu oslavu.

Podobný protiargument ako bol v predošlom argumente: Keď sme na záchode, robíme svoje potreby na slávu Božiu? Myslí niekto na Boha a oslavuje ho za to? Samozrejme, že by sme mali všetko robiť na slávu Božiu, ale to neznamená, že čo neurobíme je automaticky hriech. Navyše niektorí ľudia sa dokážu aj na masturbáciu pozerať ako na dar, kvôli viacerým dôvodom uvedených nižšie v protiargumente zástancov masturbácie.

 

 

Šiesty argument odporcov masturbácie:

1. Niektorí odporcovia argumentujú, že dobrým testom, ako zistiť, či je niečo hriech, je, či by ste sa mohli ostatným ľuďom hrdo pochváliť s tým, čo ste vykonali. Ak je to niečo, čo by vás priviedlo do rozpakov, alebo za čo by ste sa hanbili, keby na to druhí prišli, je to hriech. Takýto test je ale dosť subjektívny, nie objektívny!

2. Masturbácie je návyková tak, ako drogová závislosť. Vyžaduje si stále väčšie množstvo stimulácie na dosiahnutie toho istého stupňa potešenia. Toto často vedie ľudí k hľadaniu ďalších a ďalších zdrojov žiadostivosti na utíšenie túžby po masturbácii. Ak sa tomu ponechá voľný priebeh, môže to viesť k dlhom, sexuálnym zločinom, perverzii a ďalším škodlivým efektom. Toto tvrdenie je dosť prehnané a ničím nepodložené.

3. Masturbácia podmieňuje, že telo reaguje na autostimuláciu. Toto poškodzuje našu schopnosť vytvoriť si sexuálny vzťah s ďalšou osobou. Sex je skúsenosť, kde sa sústredíme na potreby iného aspoň minimálne tak ako na svoje. Keď sa budeme sústreďovať na svoje túžby, bude pre nás veľmi ťažké uspokojiť túžby nášho partnera. Tento argument tiež nie je ničím podložený, aj keď na ňom môže byť čosi pravdy.

4. Častou masturbáciou sa znižuje obsah spermií v ejakuláte. Častá ejakulácia síce znižuje čiastočne objem spermy a koncentráciu spermií v nej, ale vedie k zníženiu miery poškodenia DNA u spermií (https://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090630075311.htm). Častou masturbáciou sa síce znižuje obsah spermií v ejakuláte, avšak nie tých, ktoré sú schopné oplodniť vajíčko, práve naopak, častá masturbácia zvyšuje riziko otehotnenia partnerky.

5. Masturbácia spôsobuje psychické problémy a môže vyvolávať pocit viny – podľa výskumov až u 50% mužov a žien, ktorí masturbujú (Laumann, Edward O., John H. Gagnon, Robert T. Michael, & Stuart Michaels. (1994). The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago, IL: The University of Chicago Press). Tento mýtus je sčasti pravdivý. Masturbácia môže vyvolávať pocity viny a výčitky svedomia, ale to je dôsledok nesprávnej výchovy v mladosti, nie samotnou masturbáciou. Ak deťom niekto od malička opakuje, aká je masturbácia zlá, perverzná a hriešna, potom niet prekvapenia, ak takéto deti a neskôr dospelí ľudia pri alebo po masturbácii prežívajú pocit viny a zahanbenia.

Všetky tieto tvrdenia, prípadné podobné tvrdenia sa nezakladajú na Svätom Písme, preto na základe takýchto argumentov, aj keby boli pravdivé, nemožno vyvodzovať žiadne teologické dôsledky. Všeobecne platí, že všetkého veľa škodí, a podobne by sa dalo argumentovať aj pre iné veci. Je hriech, ak si niekto dá občas víno, len preto, že vo veľkej miere sa pri pití alkoholu môže časom s človeka stať alkoholik?

 

 

Protiargument zástancov masturbácie:

V tejto súvislosti sa naskytá veľká filozofická otázka: Prečo ľudia (ale aj zvieratá) boli vôbec "naprojektovaní" tak, aby dokázali masturbovať? Veď ide len o plytvanie spermiami a energiou! Odpoveď je jednoduchá – viaceré vedecké výskumy potvrdili pozitívne účinky masturbácie.

Najhlavnejšie sú:

1. Posilňuje odolnosť voči infekciám tým, že zlepšuje prúdenie bielych krviniek a obnovuje cirkuláciu hormónov (Stein, Daniel S. (2000). Passionate Sex. New York, NY: Carroll & Graf Publishers).

2. Chráni pred rakovinou prostaty (Sexual factors and prostate cancer, G.G. Giles, G. Severi, D.R. English, M.R.E. McCredie, R. Borland, P. Boyle and J.L. Hoppe, 23.7.2003).

3. Vedie k zníženiu miery poškodenia DNA u spermií. Podľa novej austrálskej štúdie môžu frekventované výrony semena prispieť ku skvalitneniu ejakulátu (https://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090630075311.htm). Pravidelné vyprázdňovanie semenníkov navyše odplavuje staré, odumreté spermie. Pokiaľ by takáto "sebaúdržba" neprebiehala, v semenníkoch by sa hromadili mŕtve spermie a samy by sme si tak ohrozovali zdravie semenníkov. Staré spermie produkujú toxíny, ktoré pôsobia škodlivo.

4. Posilňuje svalový tonus v análnej a panvovej oblasti čím redukuje riziko mimovoľného úniku moču a ochabnutia maternice (Stein, Daniel S. (2000). Passionate Sex. New York, NY: Carroll & Graf Publishers).

5. Stimuluje produkciu endorfínov, zlepšuje metabolizmus kyslíka a podporuje zdravé funkcie buniek celého tela (Stein, Daniel S. (2000). Passionate Sex. New York, NY: Carroll & Graf Publishers).

6. Zmierňuje predmenštruačné napätie u žien (Davidson, J. Kenneth, and Nelwyn B. Moore (1994). “Masturbation and Premarital Sexual Intercourse Among College Women: Making Choices for Sexual Fulfillment.” Journal of Sex and Marital Therapy, 20(3), 178-99).

7. Prispieva k liečbe sexuálnych dysfunkcií (Zilbergeld, Bernie. (1992). The New Male Sexuality. New York, NY: Bantam Books).

Masturbovanie pomáha zvyšovaniu sexuálneho výkonu ako u mužov, tak i u žien. Vďaka nemu totiž dochádza k posilňovaniu svalov panvového dna, oddeľujúcim kostrč od lonovej kosti. Tie s narastajúcim vekom zvyknú ochabovať a spôsobujú tak sexuálnu dysfunkciu u žien a u mužov problémy s erekciou. Hladením penisu alebo klitorisu totiž aktivujeme reflex bulbocavernosus, ktorý vyúsťuje do kontrakcií, a teda i do posilňovania svalov panvového dna.

Ďalšie pozitívny účinky:

8. uvoľňuje sexuálne napätie (Francoeur, Robert T. (1991). “Sexual Desire and Love Play.” In Becoming a Sexual Person. New York, NY: Macmillan Publishing Company).

9. poskytuje sexuálnu radosť, uspokojenie a intimitu pred tým, ako sú partneri pripravení na pohlavný styk (Francoeur, Robert T. (1991). “Sexual Desire and Love Play.” In Becoming a Sexual Person. New York, NY: Macmillan Publishing Company).

10. slúži ako ventil pre ľudí bez partnerov (Masters, William H., Virginia E. Johnson, & Robert C. Kolodny. (1986).Masters and Johnson on Sex and Human Loving. Boston, MA: Little, Brown and Company).

11. slúži ako sexuálny ventil pre ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov rozhodnú pre abstinenciu od pohlavného styku (Phipps, William E. (1977). “Masturbation: Vice or Virtue?” Journal of Religion and Health, 16(3), 183-95).

12. privoláva spánok (Crooks, Robert, and Karla Baur. (1983). “Sexual Behavior Patterns.” InOur Sexuality. Menlo Park, CA: The Benjamin/Cummings Publishing Company).

13. prispievať k pocitu životnej pohody (Stein, Daniel S. (2000). Passionate Sex. New York, NY: Carroll & Graf Publishers).

14. podporuje sebavedomie (Hurlbert, David F., and Karen E. Whittaker. (1991). “The Role of Masturbation in Marital and Sexual Satisfaction: A Comparative Study of Female Masturbators and nonmasturbators.” Journal of Sex Education and Therapy, 17(4), 272-82).

15. zlepšuje kvalitu manželského života a sexuálneho uspokojenia (Hurlbert, David F., and Karen E. Whittaker. (1991). “The Role of Masturbation in Marital and Sexual Satisfaction: A Comparative Study of Female Masturbators and nonmasturbators.” Journal of Sex Education and Therapy, 17(4), 272-82).

Ešte existujú dohady, že nedostatok sexuálneho ukojenia, medzi ktoré radíme aj masturbáciu, po dobu viac ako niekoľko týždňov, môže viesť k polúcii – mimovoľný výron semena, spravidla v spánku, označovaný tiež ako "mokrý sen". Aj keď masturbácia tomuto môže trochu pomôcť zabrániť, zatiaľ neexistuje vedecký dôkaz o nejakej väčšej spojitosti medzi masturbáciou a polúciou. Príčinou polúcia je zrejme testosterón.

Podobne ako v piatom argumente odporcov masturbácie, ani tieto tvrdenia sa nezakladajú na Svätom Písme, preto na základe takýchto argumentov, aj keby boli pravdivé, nemožno vyvodzovať žiadne teologické dôsledky.

 

 

Druhý argument zástancov masturbácie:

Ľudská sexualita je prirodzená a je daná do samotného Boha!

Ekumenický preklad: Gn 1:28 Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! ...

Katolícky preklad: Gn 1:28 Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! ...

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 1:28 Boh ich požehnal a povedal im: "Buďte plodní, množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju; ...

Evanjelický preklad: Gn 1:28 Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem; podmaňte si ju ...

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 1:28 A Bôh ich požehnal a Bôh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju ...

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 1:28 A Boh ich požehnal, i povedal im Boh: Ploďte a množte sa a napĺňajte zem a podmaňujte ju ...

Preklad Nového sveta: Gn 1:28 A Boh ich požehnal a Boh im povedal: „Buďte plodní a rozmnožte sa a naplňte zem a podmaňte si ju ...

Ani sex, na ktorý pri masturbácii myslíme, sám o sebe tiež nie je nečistý ani hriešny. Muž a žena sú stvorení "jeden pre druhého" a zároveň sa dopĺňajú ako muž a žena, pretože spolu sú ako jedno telo:

Ekumenický preklad: Gn 2:24 Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej žene a budú jedno telo.

Katolícky preklad: Gn 2:24 Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke, a budú jedným telom.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 2:24 Preto muž opúšťa svojho otca a svoju matku a priľne k svojej žene a stávajú sa jedným telom.

Evanjelický preklad: Gn 2:24 Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 2:24 Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude ľnúť ku svojej žene, a budú jedno telo.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 2:24 Preto bude muž opúšťať svojho otca a svoju mať a ulipne na svojej žene, i budú jedným mäsom.

Preklad Nového sveta: Gn 2:24 Preto muž opustí svojho otca a svoju matku a pridrží sa svojej manželky a stanú sa jedným telom.

Na tomto sa zhodnú všetci kresťania. Napríklad Katechizmus katolíckej cirkvi uvádza:

372 Muž a žena sú stvorení „jeden pre druhého“: nie že by ich bol Boh urobil iba „napoly“ a „neúplných“; stvoril ich pre spoločenstvo osôb, v ktorom každý môže byť „pomocou“ pre druhého, lebo sú rovnakí ako osoby („kosť z mojich kostí…“) a zároveň sa dopĺňajú ako muž a žena. V manželstve ich Boh spája tak, že tvoria „jedno telo“ (Gn 2,24) a môžu odovzdávať ľudský život:(1652, 2366) „Ploďte a množte sa a naplňte zem!“ (Gn 1,28). Keď muž a žena ako manželia a rodičia odovzdávajú svojim potomkom ľudský život, jedinečným spôsobom spolupracujú na diele Stvoriteľa.

Odporcovia masturbácie ale namietajú, že to platí pre sex v manželstve, nie pre smilstvo a pri masturbácii sú prevažne smilné myšlienky! Vyššie sme si ukázali, že fyzický akt masturbácie smilstvo nie je a myšlienky pri masturbácii budem rozoberať v druhej časti.

 

 

Tretí argument zástancov masturbácie:

Sexuálna represia môže byť škodlivá. Vylúčiť svoju sexuálnu stránku z úmyselného vedomia, potláčať ju, má veľký dopad a vážne dôsledky: frustrácia, vnútorné napätie, zatrpknutosť, strach, pocit viny atď. Namiesto toho, aby jednotlivec venoval týmito nepríjemným emóciám pozornosť, má pokušenie popierať ich. Potom sa také veci ako prejedanie, alkoholizmus, workoholizmus alebo sexuálne činy rýchlo stanú mechanizmami na zvládanie emócií. Často sa masturbácia práve vtedy stáva spôsobom ventilovania napätia neintegrovanej sexuality.

V človeku je istá "kvantita" sexuálnej energie (libido), ku ktorej patria vitalita, psychická energia, afektívna a tiež duchovná sila. Ide o širokospektrálnu energiu, ktorú treba spracovať, riadiť, usmerňovať a kontrolovať. Masturbácia nie je jediný spôsob ako sa tejto energie zabiť. Sexuálna energia sa môže prenášať priamo do pohlavnej, fyzickej, telesnej aktivity. Sigmund Freud (1856-1939), rakúsky lekár, psychológ a psychiater, univerzitný profesor neuropatológie vo Viedni, zakladateľ psychoanalýzy a 3. najcitovanejší psychológ 20. storočia, tento prenos energie v psychológii nazval "sublimácia". V sublimácii sa prenáša do umenia, služby druhým, modlitby, vzťahu s Bohom. Presmerovanie sexuálnej energie do tvorivej činnosti je iným spôsobom vyrovnania sa so sexuálnymi pohnútkami. Ale existuje tiež pseudo-premena: nevedomé presmerovanie sexuálnej energie na jedenie, pitie, fajčenie.

Najideálnejší spôsob je presmerovať sexuálnu energiu inam, ale to nie je jednoduché. No pamätajte:

Ekumenický preklad: Kol 4:2 Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky.

Katolícky preklad: Kol 4:2 V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!

Preklad Jeruzalemská biblia: Kol 4:2 V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!

Evanjelický preklad: Kol 4:2 V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte

Preklad Jozefa Roháčka: Kol 4:2 Na modlitbe zotrvávajte bdejúc v nej s ďakovaním

Preklad Miloša Pavlíka: Kol 4:2 Zotrvávajte v modlitbe, bdejúc v nej s ďakovaním,

Preklad Štefana Porúbčana: Kol 4:2 Vytrvalo sa venujte modlitbe! Buďte bdelí a vďaky vzdávajte

Preklad Bohuslava Košu: Kol 4:2 Buďte vytrvanliví v modlitbe! Bedlite pri nej a vďaky vzdávajte!

Preklad Biblia LOGOS: Kol 4:2

Preklad Nového sveta: Kol 4:2 Vytrvávajte v modlitbe a pritom zostávajte bdelí s vďakou

Preklad Nádej pre každého: Kol 4:2 V modlitbách buďte vytrvalí a v ďakovaní neúnavní.

ThDr. Štefan Turanský, PhD. SDB robí nápomocný rozdiel medzi "potrebnou" a "nepotrebnou" masturbáciou podľa toho, či ju jednotlivec považuje za prakticky neprekonateľnú ("potrebnú") alebo naopak za prekonateľnú ("nepotrebnú"). Ak sa teda bavíme o prekonateľnej masturbácii, tak sa zamyslime, či nám ju treba?

 

 

Tretí argument zástancov masturbácie:

Nie každý má dar byť sexuálne neaktívny!

Ekumenický preklad: 1 Kor 7:7 Želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar: jeden tak, druhý inak.

Katolícky preklad: 1 Kor 7:7 Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden tak; druhý inak.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 7:7 Chcel by som, aby všetci ľudia boli, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden taký, druhý iný.

Evanjelický preklad: 1 Kor 7:7 Rád by som bol, keby všetci ľudia boli, ako som ja; lenže každý má svoj zvláštny dar od Boha, jeden tak, druhý inak.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 7:7 Lebo by som chcel, aby boli všetci ľudia ako i ja sám; ale každý má svoj vlastný dar od Boha, jeden tak a druhý inak.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 7:7 veď by som rád, žeby všetci ľudia boli ako aj ja sám, ale každý má svoj vlastný dar od Boha, ktorý tak a ktorý zasa tak.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 7:7 Ja si prajem, aby všetci ľudia boli tak, ako som ja; ale každý má svoj dar od Boha, jeden tak a druhý onak.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 7:7 Rád by som bol, keby všetci ľudia boli tak, ako som ja; lenže každý má od Boha svoj vlastný dar milosti, jeden tak, druhý inak.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 7:7

Preklad Nového sveta: 1 Kor 7:7 Ale želal by som si, aby boli všetci ľudia ako ja. Jednako, každý má svoj dar od Boha, jeden tak, druhý inak.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 7:7 Pochopiteľne by som bol rád, keby mal každý silu zriecť sa ho, ako mám ja. Ale Boh nedáva každému rovnaký dar: jednému dá to, inému ono. 

Existujú skupiny ľudí, ktorí skutočne majú dar byť úplne, alebo čiastočne sexuálne neaktívny! Napríklad  asexuáli, graysexuáli, či demisexuáli. Asexuál je niekto, kto nepociťuje sexuálnu príťažlivosť. Môže považovať ostatných ľudí za esteticky atraktívnych ale bez toho, aby ho sexuálne priťahovali. Graysexuál sa považuje za niekoho medzi niekým sexuálnym a asexuálnym. Za určitých okolností je schopný sexuálneho vzrušenia. Demisexuál nie je schopný dostatočnej sexuálnej príťažlivosti, pokiaľ sa s druhou osobou emočne a romanticky dostatočne hlboko neprepojí.

Ak je človek sexuálne (či dokonca hypersexuálne) aktívny, nie vždy sa mu podarí nájsť životného partnera do manželstva a aj keby, tak nie hneď.