Vplyv prvotného hriechu

Úvod Hamartológia Ľudská prirodzenosť1 Vplyv prvotného hriechu

Hlavný argument zástancov vplyvu prvotného hriechu na všetkých ľudí:

Ekumenický preklad: Gn 2:17 ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš.

Katolícky preklad: Gn 2:17 Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.

Evanjelický preklad: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 2:17 ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobrého a zlého, z neho jedávať nebudeš, lebo v deň svojho zajedenia z neho istotne budeš musieť umrieť.

Preklad Nového sveta: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobrého a zlého, z toho nebudeš jesť, lebo v deň, keď z neho zješ, určite zomrieš.“
Vieme, že Adam v ten deň nezomrel, teda aspoň nie fyzicky. Ale potom by to vyzeralo, že Boh klame, pretože jasne povedal, že už v ten deň zomrie, nie že ak bude jesť tak sa stane smrteľným a niekedy v budúcnosti zomrie. Z toho môžeme usúdiť, že nemyslel fyzickú smrť ale duchovnú. A čo je duchovná smrť? Znamená to, že náš duch, je pre hriech oddelený od Boha, od jeho milosti. Duchovná smrť nie je trest za prvotný hriech. O trestoch za prvotný hriech si môžeme prečítať v 3. kapitole a nikde sa tam nepíše, že by Boh potrestal ľudí duchovným oddelím. Duchovná smrť je DÔSLEDOK hriechu! Hriech prerušil naše duchovné spojenie s Bohom a bez Boha niet spasenia. A preto sa rodíme duchovne mŕtvy. Ak by sme boli duchovne živí, nepotrebovali by sme sa znova narodiť z ducha.

Ekumenický preklad: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Katolícky preklad: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo." Nikodém mu vravel: "Ako sa môže človek narodiť, keď je starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?" Ježiš mu odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Evanjelický preklad: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.Nikodém Mu povedal: Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 3:3-5 A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. A Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 3:3-5 Ježiš odvetil a povedal mu: Veru, veru, vravím ti: ak sa kto nezrodí novo, nemôže zbadať Božie kraľovanie. Nikodém k nemu vraví: Ako sa môže človek zrodiť, súc vysokého veku? Či môže druhý raz vstúpiť do útrob svojej matere a zrodiť sa? Ježiš odvetil: Veru, veru, vravím ti: ak sa kto nezrodí z vody a Ducha, nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto znova nenarodí, nemôže uzrieť Kráľovstvo Božie.“ Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa niekto môže narodiť, keď je už starý? Či môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa?“ Odpovedal Ježiš: „Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Kráľovstva Božieho.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: „Skutočne, skutočne, hovorím ti, ak sa niekto znova nenarodí, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Tu mu hovorí Nikodém: „Akože sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do života svojej matky a narodiť sa?“ Odpovedal Ježiš: „Skutočne, skutočne, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže človek narodiť, keď je starý? Môže po druhý raz vojsť do matkinho lona a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Preklad Nového sveta: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal a riekol: „Pravdivo, pravdivo ti hovorím: Ak sa nenarodí niekto znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: „Ako sa môže človek narodiť, keď je starý? Či môže po druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Pravdivo, pravdivo ti hovorím: Ak sa nenarodí niekto z vody a ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Preklad Nádej pre každého: Jn 3:3-5 Ježiš mu odpovedal: Vieš, čo je najdôležitejšie? Najdôležitejšie je, aby sa človek znova narodil, lebo inak sa nestane občanom Božieho kráľovstva." Znova sa narodiť v mojom veku?" zvolal prekvapene Nikodém. Môže sa azda niekto vrátiť do matkinho tela a narodiť sa po druhý raz?" Ježiš mu vysvetľoval: Ak sa s človekom nestane zásadná zmena a ak nie je na ňom zjavný nový život z Ducha a ak sa na znamenie toho nedá pokrstiť, nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva.

Ako vidno, všetci ľudia vo svojom prirodzenom stave nie sú spôsobilí vojsť do kráľovstva Božieho! Každý sa musí znova narodiť – narodiť sa z Ducha. Ak sa nenarodí z Ducha, nemôže nikdy prijať veci Božieho Ducha.

Ekumenický preklad: 1 Kor 2:14 Telesný človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne.

Katolícky preklad: 1 Kor 2:14 Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 2:14 Zmyslový človek však nechápe veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich možno posúdiť iba duchovne.

Evanjelický preklad: 1 Kor 2:14 Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 2:14 Ale telesný človek nechápe vecí Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 2:14 No duševný človek veci Božieho Ducha neprijíma, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich spoznať, lebo sa musia chápať duchovne,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 2:14 Živočíšny človek nechápe to, čo je Ducha Božieho, lebo je mu to hlúposťou a nevie si uvedomiť, že (také veci) treba duchovne posudzovať.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 2:14 Živočíšny človek však neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože duchovne ich treba posudzovať.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 2:14

Preklad Nového sveta: 1 Kor 2:14 Ale telesný človek neprijíma veci Božieho ducha, lebo sú mu pochabosťou; a nemôže ich spoznať, pretože sa posudzujú duchovne.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 2:14 Človeku sú však pravdy Božieho Ducha proti mysli. Zdajú sa mu nerozumné a nepochopiteľné, pretože pochopiť sa dajú len s pomocou Ducha.

Fyzická smrť sa vzťahuje na vyhnanie raja, čím ľudia prišli o možnosť jesť zo stromu života, nie je to dôsledok prvotného hriechu:

Ekumenický preklad: Gn 3:22-24 Potom Hospodin Boh povedal: Hľa, človek sa stal ako jeden z nás: Pozná dobro i zlo. Len aby teraz nesiahol rukou na strom života, nejedol z neho a nežil naveky!Hospodin Boh ho vyhnal zo záhrady Eden, aby obrábal pôdu, z ktorej bol vzatý. Odohnal človeka a na východ od záhrady Eden postavil cherubov a blýskavý plamenný meč, aby strážili cestu k stromu života.

Katolícky preklad: Gn 3:22-24 Potom im Pán, Boh, povedal: „Hľa, človek sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo. Len aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol, a nežil naveky! A Pán, Boh, ho vykázal z raja Edenu, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. Ba vyhnal človeka a na východ od raja Edenu postavil cherubov a vytasený ohňový meč, aby strážili cestu k stromu života.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 3:22-24 Potom povedal Jahve Boh: "Hľa! Človek sa stal ako jeden z nás, lebo pozná dobro a zlo. Len aby teraz nenačiahol ruku, neodtrhol si tiež zo stromu života, nejedol z neho a nežil večne!" A Jahve Boh ho vyhnal zo záhrady Eden, aby obrábal pôdu, z ktorej bol vzatý. Vyhnal človeka a na východ od záhrady Eden postavil cherubov a vytasený plamenný meč, aby strážili cestu k stromu života.

Evanjelický preklad: Gn 3:22-24 Hospodin Boh však riekol: Hľa, človek je už ako jeden z nás, keďže pozná dobro i zlo. Aby však teraz nenačiahol ruku, aby nevzal a nejedol zo stromu života a aby nežil večne, poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Éden obrábať pôdu, z ktorej bol vzatý. Potom zahnal človeka a na východ od záhrady osadil cherubov s blýskavými plamennými mečmi, aby strážili cestu k stromu života.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 3:22-24 Vtedy povedal JeHoVaH Bôh: Hľa, človek sa stal ako jeden z nás, aby vedel dobré i zlé. A tak teraz, aby nevystrel svojej ruky a nevzal ešte aj zo stromu života a nejedol, a žil by potom na veky, vyžeňme ho!A JeHoVaH Bôh ho poslal preč z raja, zo zahrady Édena, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. A vyhnal človeka a osadil cherubínov od východnej strany zahrady Édena, a to s plamenným mečom plápolajúcim strážiť cestu ku stromu života.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 3:22-24 A Hospodin, Boh, povedal: Hľa, človek sa stal poznaním dobrého a zlého sťa by jedným z nás; a teraz aby sa nestalo, žeby vystrel svoju ruku a vzal aj zo stromu života a zajedol a žil navždy! A Hospodin, Boh, ho zo záhrady Édena vypudil obrábať pôdu, odkiaľ bol vzatý. Tak človeka vyhnal a od východu k záhrade Édenu postavil kerúbov s plameňom kmitajúceho meča strážiť cestu ku stromu života.

Preklad Nového sveta: Gn 3:22-24 A Boh Jehova ďalej povedal: „Teraz sa stal človek ako jeden z nás v poznaní dobrého a zlého a aby azda teraz nevystrel ruku a nakoniec nevzal ovocie aj zo stromu života a nejedol a nežil na neurčitý čas. Nato ho Boh Jehova vykázal zo záhrady Eden, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. A tak vyhnal človeka a postavil na východe záhrady Eden cherubínov s planúcim ostrím meča, ktorý sa stále otáčal, aby strážil cestu k stromu života.

 

 

Druhý argument zástancov vplyvu prvotného hriechu na všetkých ľudí:

Ekumenický preklad: Rim 5:12-19 A tak: Cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech bol totiž vo svete už aj pred zákonom, ale ak niet zákona, hriech sa neráta. Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí zhrešili iným spôsobom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť. S darom milosti to však nie je tak ako s previnením. Lebo ak pre previnenie jedného mnohí zomreli, oveľa viac sa v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. A s týmto darom to nie je tak ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil: Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu. Kým pre priestupok jedného zavládla smrť skrze tohto jedného, omnoho skôr tí, čo dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze jedného, Ježiša Krista. A tak ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného priniesol ospravedlnenie všetkých ľudí, teda život. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.

Katolícky preklad: Rim 5:12-19 Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Hriech bol síce vo svete už pred zákonom, lenže hriech sa nepočíta, keď nieto zákona. No smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými, ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovmu: on je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. A s darom to nie je tak ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Lebo súd pre jedno previnenie priniesol odsúdenie, milosť však prináša ospravedlnenie z mnohých previnení. Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť, tým skôr skrze jedného, Ježiša Krista, budú v živote kraľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti. Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život. Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 5:12-19 Hriech vošiel do sveta skrze jedného človeka, Adama, a skrze hriech smrť. A tak smrť prenikla celé ľudstvo, keďže všetci ľudia zhrešili. Aj pred Zákonom bol totiž hriech vo svete, ale hriech sa nepočíta, kde niet zákona; a predsa smrť vždy panovala od Adama až po Mojžiša, aj nad tými, čo nezhrešili prestúpením podobným Adamovmu a ten bol predobrazom toho, kto mal prísť. Ale s darom to nie je tak, ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. A s darom to nie je tak, ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Lebo súd pre jedno previnenie priniesol odsúdenie, milosť však prináša ospravodlivenie z mnohých previnení. Ak vskutku previnením jediného človeka začala kraľovať smrť, skrze toho jedného hriešnika, o čo viac budú tí, čo dostávajú hojnosť Božej milosti a dar spravodlivosti, žiť a kraľovať skrze jediného Ježiša Krista. Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak poslušnosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravodlivenie, ktoré dáva život. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka mnohí sa stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného mnohí sa stanú spravodlivými.

Evanjelický preklad: Rim 5:12-19 Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť - tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Až do zákona bol totiž hriech na svete, hriech sa však nepočíta, keď nie je zákon. Ale smrť panovala od Adama do Mojžiša aj nad tými, čo nehrešili na spôsob priestupku Adamovho. Adam je však obrazom Toho, ktorý mal prísť. Ale nie je tak s darom milosti ako s pádom. Lebo ak pádom jedného mnohí umreli, milosťou toho jedného človeka, Ježiša Krista, sa milosť Božia a dar tým väčšmi rozhojnili pri mnohých. A nie je tak s darom, ako (s tým, čo zavinil) ten jeden, ktorý zhrešil. Lebo obvinenie viedlo od jedného (pádu) k zatrateniu, dar z milosti však od mnohých pádov k ospravedlneniu. Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú kraľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti. A tak teda: ako (vinou) pádu jedného došlo k zatrateniu všetkých ľudí, tak (zásluhou) jedného ospravedlňujúceho skutku došlo k životodarnému ospravedlneniu všetkých ľudí. Lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnymi, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 5:12-19 Preto jako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili - Lebo aj do zákona bol hriech na svete, ale hriech sa nepripočíta, keď nieto zákona. Ale smrť jednako kraľovala od Adama až po Mojžiša i nad tými, ktorí nehrešili podobným prestúpením ako Adam, ktorý je obrazom toho budúceho. Ale nie tak ako rečený pád, čiže prehrešenie, i dar milosti. Lebo ak pádom toho jedného zomreli mnohí, o mnoho väčšmi rozhojnila sa milosť Božia a dar milosťou toho jedného človeka Ježiša Krista naproti mnohým. Ani nie ako skrze jedného zhrešivšieho je rečený dar. Lebo odsudzujúci výrok z jedného prehrešenia na odsúdenie, ale dar milosti z mnohých prehrešení na ospravedlňujúci výrok. Lebo ak pádom, prehrešením sa, toho jedného kraľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravedlivosti, budú kraľovať v živote skrze toho jedného, Ježiša Krista. A tak tedy jako jedným pádom odsudzujúci výrok na všetkých ľudí na odsúdenie, tak i jedným ospravedlňujúcim výrokom dar milosti na všetkých ľudí na ospravedlnenie života. Lebo jako neposlušnosťou toho jedného človeka stali sa mnohí hriešnymi, tak aj poslušnosťou toho jedného stanú sa mnohí spravedlivými.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 5:12-19 Pre túto príčinu priam tak ako skrze jedného človeka do sveta vošiel hriech a skrze hriech smrť a tak smrť prešla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili (lebo hriech až do zákona v svete bol, no ak niet zákona, nepripisuje sa hriech na ťarchu, ale od Adama až po Mojžiša kraľovala smrť aj nad tými, ktorí nezhrešili v podobe prestúpenia Adama; on je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale nie je so skutkom priazne tak ako s previnením? Áno, ak previnením jedného mnohí poumierali, oveľa skôr sa voči mnohým rozmohla Božia milosť a obdarovanie v milosti, ktorá je skrze jedného človeka, Ježiša Krista. A nie je s darom ako s tým, čo nastalo skrze jedného zhrešivšieho? Áno, z jedného pošiel súd na odsúdenie a z mnohých previnení zasa skutok priazne na priznanú spravodlivosť; lebo ak sa previnením jedného skrze jedného ujala kraľovania smrť, budú oveľa skôr tí, ktorým sa dostáva hojnosti milosti a daru spravodlivosti, kraľovať skrze jedného, Ježiša Krista, v živote); takže teda ako bolo skrze jedno previnenie voči všetkým ľuďom na odsúdenie, tak je aj skrze jednu uskutočnenú spravodlivosť voči všetkým ľuďom na priznávanie spravodlivosti cieľom života, lebo priam tak, ako sa mnohí skrze neuposlúchnutie jedného človeka dostali do postavenia hriešnikov, dostanú sa aj skrze poslušnosť jedného mnohí do postavenia spravodlivých.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 5:12-19 Veď ako skrze jedného človeka hriech vošiel do sveta a skrze hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Aj pred Zákonom bol totiž hriech vo svete, ale hriech sa nepočíta, keď nieto zákona. Z druhej stránky smrť zavládla od Adama do Mojžiša aj nad tými, ktorí nezhrešili tak, ako sa prehrešil Adam. On je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale nie ako prečin, tak i odpustenie. Lebo keď prečinom jedného (ľudské) množstvo zomiera, oveľa viac milosrdný dar Boží sa ukázal hojným na (ľudskom) množstve milosťou jedného človeka, Ježiša Krista. Ale dar (odpustenia) sa neprejavuje tak ako (vina) skrze jedného, ktorý zhrešil. Pretože súd (postúpil) z jedného (prečinu jedného človeka) k (jeho) odsúdeniu, kdežto odpustenie (postupuje) z mnohých prečinov k ospravedlneniu. Ak teda prečinom jedného smrť zavládla prostredníctvom jedného, oveľa viac tí, ktorým sa dostáva hojnosť milosti a daru ospravedlnenia, v živote budú kraľovať prostredníctvom Ježiša Krista. A tak teda ako následkom jedného prečinu sa dostalo odsúdenia všetkým ľuďom, tak i skrze jeden skutok spravodlivosti sa dostalo ospravedlnenia a života všetkým ľuďom. Lebo ako priestupkom jedného človeka (ľudské) množstvo sa stalo hriešnym, tak i poslušnosťou jedného (ľudské) množstvo sa stalo spravodlivým.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 5:12-19 Preto ako skrze jedného človeka hriech vošiel do sveta a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Aj pred zákonom bol totiž hriech na svete, lenže hriech sa nepočíta, keď niet zákona. Ale napriek tomu smrť panovala od Adama do Mojžiša aj nad tými, čo nehrešili na spôsob Adamovho priestupku. Ten je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale nie je to tak s darom milosti ako s previnením. Lebo keď previnením jedného mnohí zomreli, oveľa viac milosť Božia a dar milosti, ktoré (zaistil) jeden človek, Ježiš Kristus, rozhojnili sa na mnohých. A nie je to tak s darom, ako (s previnením) toho jedného, ktorý zhrešil. Lebo rozsudok nad jedným (previnením) priniesol odsúdenie, ale dar milosti (vedie) z mnohých previnení k ospravedlneniu. Lebo keď previnením jedného zavládla smrť prostredníctvom toho jedného, tým skôr prostredníctvom jedného, totiž Ježiša Krista, budú kraľovať v živote tí, čo dostávajú prehojnú milosť a dar spravodlivosti. A tak teda ako previnením jedného dostalo sa odsúdenia všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného všetkým ľuďom priniesla ospravedlnenie života. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka mnohí sa stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného mnohí sa stanú spravodlivými.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 5:12-19

Preklad Nového sveta: Rim 5:12-19 Preto ako pre jedného človeka prišiel na svet hriech a pre hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili –. Lebo hriech bol vo svete až do Zákona, ale z hriechu nie je nikto obviňovaný, keď nieto zákona. Jednako smrť vládla ako kráľ od Adama až po Mojžiša aj nad tými, ktorí nehrešili podobným priestupkom ako Adam, ktorý sa podobá tomu, ktorý mal prísť. Ale s darom to nie je tak, ako to bolo s priestupkom. Lebo ak priestupkom jedného človeka mnohí zomreli, prostredníctvom jedného človeka, Ježiša Krista, sa omnoho viac rozhojnila Božia nezaslúžená láskavosť a s nezaslúženou láskavosťou jeho veľkorysý dar pre mnohých. Ani s veľkorysým darom to nie je tak, ako to bolo s tým, čo spôsobil ten jeden, ktorý zhrešil. Lebo po jednom priestupku viedol súd k odsúdeniu, ale po mnohých priestupkoch viedol dar k vyhláseniu za spravodlivých. Ak totiž pre priestupok toho jedného človeka vládla smrť prostredníctvom neho ako kráľ, tým skôr budú tí, ktorí dostávajú hojnosť nezaslúženej láskavosti a veľkorysý dar spravodlivosti, vládnuť ako králi v živote prostredníctvom toho jedného, Ježiša Krista. Teda ako jedným priestupkom došlo k odsúdeniu ľudí každého druhu, tak aj jedným skutkom ospravedlnenia sú ľudia každého druhu vyhlásení za spravodlivých pre život. Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka stali mnohí hriešnikmi, tak sa aj poslušnosťou jedného stanú mnohí spravodlivými.

Preklad Nádej pre každého: Rim 5:12-19 Cez jedného človeka, cez Adama, vstúpil na svet hriech aj dôsledok hriechu -- smrť. A pretože všetci podľahli hriechu, takisto všetci podliehajú smrti. Už pred vydaním zákona ľudia neposlúchali Boha, ale nemohli byť odsúdení podľa zákona, lebo ešte nebol vydaný. Výsledkom ich neposlušnosti bola však takisto smrť, i keď nešlo o to isté previnenie ako Adamovo. Aký protiklad je medzi Adamom a Kristom, ktorý ešte len mal prísť! A aký rozdiel je medzi ľudským hriechom a Božím odpustením! Veď tento jediný človek, Adam, priniesol smrť mnohým pre svoj hriech. No jediný človek, Ježiš Kristus, priniesol odpustenie mnohým pre Božiu milosť. Jediný Adamov hriech priniesol mnohým trest smrti, kým Kristus z milosti odníma mnoho hriechov a namiesto nich nám ponúka slávny život. A ako pre hriech jediného človeka, Adama, ovládla smrť celý svet, tak prostredníctvom Ježiša Krista budú vládnuť tí, ktorým on jediný vydobyl milosť a odpustenie. Áno, tak ako Adamov hriech priniesol trest pre všetkých, tak Kristova spravodlivosť zmierila ľudí s Bohom a dovoľuje im žiť. Mnohí sa stali hriešnikmi preto, že Adam neposlúchol Boha, a naopak, Kristova poslušnosť mnohým priniesla ospravedlnenie.

Jedna z najcitovanejších pasáží zástancov vplyvu prvotného hriechu na všetkých ľudí. Tvrdenie, že Adam ide len zlým príkladom pre ostatných ľudí, mi príde ako horšie vysvetlenie, pretože došlo k zatrateniu všetkých ľudí, no podľa tvrdenia by sa hypoteticky mohlo stať, že nepríde.

 

 

Tretí argument zástancov vplyvu prvotného hriechu na všetkých ľudí:

Asi najsilnejším argumentom proti odporcom pelagianizmu je tento verš:
Ekumenický preklad: Rim 8:7-8 Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu — nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu; veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu.

Katolícky preklad: Rim 8:7-8 Veď zmýšľať podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu, lebo sa nepodriaďuje Božiemu zákonu - a ani sa nemôže. A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 8:7-8 túžba tela je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepodriaďuje Božiemu zákonu, ani sa nemôže. Nemôžu sa páčiť Bohu tí, ktorí žijú telesne.

Evanjelický preklad: Rim 8:7-8 Pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepoddáva, a ani sa nemôže poddať zákonu Božiemu. Tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 8:7-8 pretože myseľ tela je nepriateľstvom naproti Bohu, lebo sa nepodriaďuje zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť. A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu;

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 8:7-8 pretože zmýšľanie mäsa je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa Božiemu zákonu nepodriaďuje, ba ani nemôže, a tí, ktorí sú v mäse, sa nemôžu Bohu zaľúbiť.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 8:7-8 (Veď) zmýšľanie podľa tela sa protiví Bohu, pretože sa nepodrobuje Božiemu zákonu a ani nemôže. Ktorí teda žijú podľa tela, nemôžu sa ľúbiť Bohu.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 8:7-8 Veď zmýšľanie mäsa je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepodrobuje zákonu Božiemu, ba ani sa nemôže. Lenže tí, čo sú v mäse, nemôžu sa ľúbiť Bohu.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 8:7-8

Preklad Nového sveta: Rim 8:7-8 pretože telesné zmýšľanie znamená nepriateľstvo s Bohom, lebo sa nepodrobuje Božiemu zákonu, ani sa v skutočnosti nemôže. Preto sa tí, ktorí sú v súlade s telom, nemôžu páčiť Bohu.

Preklad Nádej pre každého: Rim 8:7-8 Človek, ktorý myslí iba na seba, vzpiera sa Bohu, nechce sa podrobiť jeho prikázaniam, ba ani nemôže. Je ovládaný svojimi telesnými túžbami, a preto sa Bohu nemôže páčiť.

Ak by prvotný hriech mal vplyv len na Adama, potom by sme mohli byť spasený vlastnou zásluhou a Kristus by nebol potrebný! Ale ako dokazuje tento verš, z vlastných síl sa nemôžeme páčiť Bohu. Prečo? Lebo máme sklon hrešiť a ten môžeme mať len z dôsledku duchovného oddelenia od Boha.

 

Štvrtý argument zástancov vplyvu prvotného hriechu na všetkých ľudí:

Ekumenický preklad: Žalm 51:7 Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu.

Katolícky preklad: Žalm 51:7 Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať.

Preklad Jeruzalemská biblia: Žalm 51:7 Naozaj, hriešny som sa narodil, som hriešnikom od chvíle svojho počatia.

Evanjelický preklad: Žalm 51:7 Hľa, v neprávosti som sa zrodil a v hriechu počala ma moja matka.

Preklad Jozefa Roháčka: Žalm 51:7 Hľa, v neprávosti som splodený, a v hriechu ma počala moja matka.

Preklad Miloša Pavlíka: Žalm 51:5 Hľa, v neprávosti som bol porodený a v hriechu ma moja mať počala;

Preklad Nového sveta: Žalm 51:5 Hľa, v previnení som sa narodil v pôrodných bolestiacha v hriechu ma počala moja matka.

Žalmista Dávid nehovorí, že jeho počatie bolo hriešne, veď manželské lôžko je sväté. Nemá ani na mysli matkinu hriešnosť. Hovorí tu o sebe, že bol hriešnikom od okamihu počatia. V podobnom duchu sa píše aj na iných miestach:

Ekumenický preklad: Žalm 58:4 Odcudzili sa bezbožníci, blúdia od narodenia, od života matky klamú.

Katolícky preklad: Žalm 58:4 Hriešnici sú na scestí už od lona matky, od materského života blúdia klamári.

Preklad Jeruzalemská biblia: Žalm 58:4 Bezbožníci, už od detstva dali ste sa na zlé cesty! Luhári, hneď od narodenia začali ste klamať!

Evanjelický preklad: Žalm 58:4 Odcudzili sa bezbožníci hneď od lona matky, od života matky blúdia hovoriac lož.

Preklad Jozefa Roháčka: Žalm 58:4 Bezbožníci sa uchýlili na cestu neprávosti hneď od života matky; blúdia hneď od narodenia tí, ktorí hovoria lož.

Preklad Miloša Pavlíka: Žalm 58:3 Zlovoľní sa od maternice odcudzujú, od lona blúdia, hovoriac lož;

Preklad Nového sveta: Žalm 58:3 Zlí sú už od lona matky zvrátení;už od brucha poblúdili;hovoria lož.

Ekumenický preklad: Ef 2:1-5 Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás s Kristom — milosťou ste spasení! —

Katolícky preklad: Ef 2:1-5 Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme kedysi žili aj my všetci, keď sme podľa žiadostí svojho tela robili, čo chcelo telo a myseľ, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení -

Preklad Jeruzalemská biblia: Ef 2:1-5 Aj vy ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. K nim sme kedysi patrili aj my všetci, lebo sme žili podľa svojich telesných žiadostí, keď sme konali podľa záľub tela a mysle, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, keď sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení –

Evanjelický preklad: Ef 2:1-5 Tak (naplnil) aj vás, mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy, v ktorých ste kedysi žili primerane veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocností vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci žili kedysi podľa žiadostí svojho tela, vykonávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnevu ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lás ku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach - veď milosťou ste spasení! -

Preklad Jozefa Roháčka: Ef 2:1-5 Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa mocností povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu jako aj ostatní. Ale Bôh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení -

Preklad Miloša Pavlíka: Ef 2:1-5 a vás, ktorí ste boli mŕtvi v svojich previneniach a hriechoch – v tých ste kedysi chodili podľa behu tohto sveta, podľa toho, ktorý vládne právomocou nad ovzduším, ducha, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme sa kedysi v chtivostiach nášho mäsa pohybovali aj my všetci, konajúc želania mäsa a myšlienok rozumu, i boli sme prirodzenosťou deťmi hnevu ako aj ostatní, no Boh, súc pre svoju veľkú lásku, ktorou nás miloval, bohatý súcitom, nás, keď sme tiež boli mŕtvi v previneniach, s Kristom oživil (ste milosťou zachránení),

Preklad Štefana Porúbčana: Ef 2:1-5 Aj vás (naplňuje), čo ste boli mŕtvi svojimi priestupkami a hriechmi, v ktorých ste kedysi obcovali podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej moci, ducha to, ktorý teraz účinkuje v prívržencoch nevery. V tých veciach sme aj my všetci kedysi obcovali podľa žiadostí svojej telesnej prírody, konajúc to, čo chcelo telo a (jeho) popudy. Od prírody sme boli predmetom (Božieho) hnevu, ako aj ostatní. Ale Boh vo svojom bohatom milosrdenstve, pre veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, nás, ktorí sme boli mŕtvi svojimi priestupkami, oživil spolu s Kristom. Milosťou ste teda spasení.

Preklad Bohuslava Košu: Ef 2:1-5 Aj vás, čo ste boli mŕtvi svojimi priestupkami a hriechmi, v ktorých ste kedysi kráčali podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha to, ktorý teraz účinkuje v synoch neposlušnosti. Medzi nimi sme kedysi aj my všetci žili v žiadostiach svojho „mäsa“ a konali sme to, čo chcelo „mäso“ a zmysly a od prírody sme boli deťmi hnevu, ako aj ostatní. Lenže Boh, bohatý na zľutovanie, pre svoju premnohú lásku, ktorou si nás zamiloval, keď sme aj boli mŕtvi v priestupkoch, oživil nás s Kristom, - milosťou ste spasení -

Preklad Biblia LOGOS: Ef 2:1-5

Preklad Nového sveta: Ef 2:1-5 Navyše ste to vy, ktorých Boh oživil, hoci ste boli mŕtvi v svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili podľa systému vecí tohto sveta, podľa vládcu s mocou nad vzduchom, ducha, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti. Áno, medzi nimi sme sa všetci kedysi správali v súlade so žiadosťami svojho tela a robili sme to, čo chcelo telo a myšlienky, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, podobne ako ostatní. Ale Boh, ktorý je bohatý v milosrdenstve, pre svoju veľkú lásku, ktorou nás miloval, oživil nás spolu s Kristom, i keď sme boli mŕtvi v priestupkoch – boli sme zachránení nezaslúženou láskavosťou –

Preklad Nádej pre každého: Ef 2:1-5 Kedysi ste boli mŕtvi, navždy odsúdení pre svoje hriechy. Šli ste spolu s davom a ako ostatní boli ste ponorení do hriechu, poslúchali ste satana, veľké knieža mocnosti, čo sa rozprestiera nad svetom a doposiaľ pôsobí v ľuďoch, ktorí sa Bohu vzpierajú. Práve takí sme boli aj my. Žili sme podľa vlastnej vôle, pre svoje vlastné sebecké záujmy a podliehali sme vášňam a nečistým myšlienkam. Boli sme zlí od počiatku, lebo sme sa už narodili so zlou povahou, a preto sme boli tak ako ostatní vystavení Božiemu hnevu. Ale Božie milosrdenstvo je veľké. Pre naše hriechy boli sme v Božích očiach mŕtvi. A predsa nás tak veľmi miloval, že spolu s Kristom nám daroval nový život -- spasení ste jedine z Božej milosti.

Hneď od narodenia sme hriešni a to od prírody.

Tie žalmy sú diskutabilné, ako to bolo myslené, no tá pasáž z Nového Zákona je silným argumentom.

 

 

Piaty argument zástancov vplyvu prvotného hriechu na všetkých ľudí:

Ekumenický preklad: Mt 7:17-18 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.

Katolícky preklad: Mt 7:17-18 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 7:17-18 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, zatiaľ čo zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.

Evanjelický preklad: Mt 7:17-18 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 7:17-18 Tak tedy každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôžerodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 7:17-18 Tak rodí každý dobrý strom hodnotné ovocie, no bezcenný strom rodí ovocie zlé. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani bezcenný strom rodiť ovocie hodnotné.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 7:17-18 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nerodí dobré ovocie.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 7:17-18 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani planý strom rodiť dobré ovocie.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 7:17-18 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom dobré ovocie.

Preklad Nového sveta: Mt 7:17-18 Takisto každý dobrý strom nesie znamenité ovocie, ale každý skazený strom nesie bezcenné ovocie; dobrý strom nemôže niesť bezcenné ovocie, ani skazený strom nemôže niesť znamenité ovocie.

Preklad Nádej pre každého: Mt 7:17-18 Azda sa oberá hrozno z tŕnia a figy z bodľačia? Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom dobré.

Adam bol zlý strom, ako by mohol rodiť dobré ovocie? Podobne ďalší verš:

Ekumenický preklad: Jób 14:4 Kto urobí z nečistého čisté? Nikto!

Katolícky preklad: Jób 14:4 Kto z nečistého stvorí čisté? Nik ver’.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jób 14:4 Či sa môže čistý zrodiť z nečistého? Ani len jeden jediný!

Evanjelický preklad: Jób 14:4 Kto získa čisté z nečistého? Nikto!

Preklad Jozefa Roháčka: Jób 14:4 Kto môže vydať čisté z nečistého? Nikto! -

Preklad Miloša Pavlíka: Jób 14:4 Kto môže z nečistých vyviesť čistého? Ani jeden!

Preklad Nového sveta: Jób 14:4 Kto môže splodiť čistého z nečistého? Taký nie je ani jeden.

Ak bol Adam nečistý, ako môže niekto z neho vyjdúc čistý?

Protiargumentom je možná rôznorodosť výkladu veršov. Pravdepodobne to bolo viac myslené tak, že ak je niekto hriešnik bez Krista v sebe, tak možno očakávať, že bude aj naďalej hrešiť. Analogicky, ak niekto prijal Krista, tak je už ten dobrý strom a bude rodiť viac dobré skutky a menej hrešiť. Nič nenaznačuje, že to bolo myslené na Adama, že ak on zhrešil, tak všetci ľudia sú nečistí.

 

 

Šiesty argument zástancov vplyvu prvotného hriechu na všetkých ľudí:

Ak je sklon vôle neovplyvnený a existujú rovnocenné možnosti na výber dobra alebo zla, prečo potom všetci ľudia už raz niekedy zhrešili?

Ekumenický preklad: Rim 3:23 lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu.

Kaz 7:20 Niet totiž na zemi spravodlivého človeka, ktorý robí dobre a nehreší.

Iz 53:6 Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých.

Katolícky preklad: Rim 3:23 veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva;

Kaz 7:20 Lebo niet na svete človeka, ktorý by bol taký spravodlivý, že by konal iba dobré a nedopustil by sa hriechu.

Iz 53:6 Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou; a Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 3:23 veď všetci zhrešili a sú zbavení Božej slávy.

Kaz 7:20 Niet na zemi tak spravodlivého človeka, čo by robil iba dobré a nikdy nehrešil.

Iz 53:6 Všetci sme blúdili ako ovce, každý z nás šiel svojou vlastnou cestou a Jahve uvalil na neho hriechy všetkých nás.

Evanjelický preklad: Rim 3:23 Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej,

Kaz 7:20 Lebo nieto na zemi spravodlivého človeka, čo by len dobre robil a nehrešil.

Iz 53:6 My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 3:23 Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej

Kaz 7:20 Lebo niet spravedlivého človeka na zemi, ktorý by robil dobré a nehrešil.

Iz 53:6 My všetci sme zblúdili jako ovce; každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu, a JeHoVaH uvalil na neho neprávosť všetkých nás.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 3:23 veď zhrešili všetci a Božej slávy sa im nedostáva,

Kaz 7:20 Veď na zemi niet spravodlivého človeka, ktorý by vykonával dobro a nehrešil.

Iz 53:6 My všetci sme sa zatúlali ako drobný dobytok, otočili sme sa každý na svoju cestu, a Hospodin primal neprávosť nás všetkých stretnúť sa s ním.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 3:23 Všetci totiž zhrešili a potrebujú (zásahu) Božej veleby,

Preklad Bohuslava Košu: Rim 3:23 Lebo všetci zhrešili a nemajú slávy Božej.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 3:23

Preklad Nového sveta: Rim 3:23 Veď všetci zhrešili a nedosahujú Božiu slávu,

Kaz 7:20 Lebo niet spravodlivého človeka na zemi, ktorý stále koná dobro a nehreší.

Iz 53:6 Všetci sme blúdili ako ovce; každý sme sa obracali na vlastnú cestu; a sám Jehova spôsobil, aby previnenie nás všetkých postretlo jeho.

Preklad Nádej pre každého: Rim 3:23 V jednom sú si všetci ľudia rovní: sú hriešnikmi, ktorí pre svoje viny stratili podiel na Božej sláve.

Je to preto, že neexistujú rovnocenné možnosti na výber dobra alebo zla, všetci sme totiž pod mocou hriechu:
Ekumenický preklad: Rim 3:9-12 Čo teda? Máme azda nejakú prednosť? Vôbec nie. Veď práve sme obvinili Židov aj Grékov, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané: Nieto spravodlivého, niet ani jedného, niet rozumného, niet nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dobro, niet ani jedného.

Katolícky preklad: Rim 3:9-12 Čo teda? Prevyšujeme ich? Vôbec nie! Veď sme už o Židoch i Grékoch vyhlásili, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané: „Nik nie je spravodlivý, nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. Všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 3:9-12 Čo teda? Máme my, Židia, nejakú prednosť? Vôbec nie. Lebo sme dokázali, že všetci sú hriešnikmi, či Židia, či Gréci. Ako je napísané: Nik nie je spravodlivý, celkom nik. Nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. Všetci poblúdili, úplne sa zvrhli, nikto nerobí dobre, celkom nik.

Evanjelický preklad: Rim 3:9-12 Čo teda? Máme nejakú prednosť? Vôbec nemáme! Veď práve sme obvinili Židov i Grékov, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané: Nieto spravodlivého ani jedného, nieto rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha; všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými, nieto, kto by činil dobré, nieto ani jedného.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 3:9-12 Čo tedy? Či máme nejakú prednosť? Nijakým činom, lebo tu prv sme obvinili i Židov i Grékov, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané: Nieto spravedlivého ani jedného; niet toho, kto by rozumel, niet, kto by vážne hľadal Boha; všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými; niet toho, kto by činil dobro, niet ani jedného.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 3:9-12 Čo teda? Máme pre seba voľajakú prednosť? Vonkoncom nie, veď sme prv obvinili aj Židov aj Grékov, že sú všetci pod hriechom, podľa toho, ako je napísané: Niet spravodlivého, ani jedného, niet, kto by mal pochopenie, niet toho, kto by vyhľadával Boha; všetci sa odchýlili, napospol sa stali naničhodnými, niet, kto by prevádzal dobrotu, niet dokonca ani jedného.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 3:9-12 Čo teda? Máme nejakú prednosť? Rozhodne nie! Veď vyššie sme obžalovali Židov i Grékov, že sú všetci pod hriechom. Tak ako je napísané: Nieto spravodlivého, ani jedného; nieto múdreho, niet kto by hľadal Boha. Všetci poblúdili, stali sa bezcennými niet takého, čo by konal dobro, ani jedného.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 3:9-12 Čo teda? Máme nejakú prednosť? Vôbec nie! Veď prv sme obvinili Židov i Grékov, že všetci sú pod hriechom. Ako je napísané: Niet spravodlivého ani jedného, nieto rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, napospol stali sa neužitočnými; niet takého, čo by konal dobré, niet ani jedného.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 3:9-12

Preklad Nového sveta: Rim 3:9-12 Čo teda? Máme lepšie postavenie? Vôbec nie! Veď sme vzniesli obvinenie, že všetci, tak Židia, ako aj Gréci, sú pod hriechom, ako je napísané: „Niet spravodlivého človeka, ani jediného; niet nikoho, kto má porozumenie, ani nikoho, kto hľadá Boha. Všetci sa odklonili, všetci dovedna sa stali bezcennými; niet nikoho, kto preukazuje láskavosť, ani jediného.“

Preklad Nádej pre každého: Rim 3:9-12 Napísal som vám už, že židovský národ má určité prednosti. Ale to neznamená, že Židia sú pred Bohom lepší ako ostatní. O všetkých ľuďoch je napísané v žalme: Na svete niet spravodlivého, niet ani jedného. Niet rozumného, kto by Boha hľadal. Všetci zblúdili, oddali sa zvrátenosti. Niet nikoho, kto by dobro konal, niet ani jedného.

 

 

Siedmy argument zástancov vplyvu prvotného hriechu na všetkých ľudí:

Zmýšľanie nášho srdca je ustavične naklonené na zlé!

Ekumenický preklad: Gn 6:5 Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu.

Katolícky preklad: Gn 6:5 Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé,

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 6:5 Jahve videl, že zloba človeka na zemi je veľká a že jeho srdce snuje celý deň iba zlé plány.

Evanjelický preklad: Gn 6:5 Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé,

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 6:5 A JeHoVaH videl, že sa množí zlosť človeka na zemi, a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 6:5 A Hospodin pozoroval, že sa zloba ľudstva na zemi rozmnožila a že každá predstava myšlienok jeho srdca každý deň bola vonkoncom zlá;

Preklad Nového sveta: Gn 6:5 Tu videl Jehova, že zlo človeka na zemi je obzvlášť veľké a že každý sklon myšlienok jeho srdca je po celý čas len zlý.

Niekto by mohol namietať, že sa tu nikde nepíše, že to zmýšľanie bolo od počatia. Čo ak časom sa skazili? Ale verš o dve kapitoly ďalej nám to objasňuje:

Ekumenický preklad: Gn 8:21 Hospodin pocítil príjemnú vôňu a povedal si: Už nikdy pre človeka neprekľajem zem, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti náklonné na zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil.

Katolícky preklad: Gn 8:21 I zavoňal Pán príjemnú vôňu a povedal si: „Už nikdy viac neprekľajem zem pre človeka, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetko živé, ako som to urobil.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 8:21 Keď Jahve zacítil príjemnú vôňu, povedal si: "Už nikdy neprekľajem zem kvôli človekovi, hoci náklonnosti ľudského srdca sú zlé už od detstva: nikdy už nepobijem všetko živé, ako som to urobil.

Evanjelický preklad: Gn 8:21 Keď Hospodin zacítil príjemnú vôňu, riekol si: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti, a nebudem už biť všetko živé, ako som to urobil.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 8:21 A JeHoVaH zavoňal príjemnú vôňu upokojujúcu a JeHoVaH riekol vo svojom srdci: Nebudem už viacej zlorečiť zemi pre človeka, lebo všetko, čo vytvorí srdce človeka, je zlé, od jeho mladosti, ani už viacej nepobijem všetkého živého, jako som učinil.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 8:21 A Hospodin zavoňal ľúbeznú vôňu; i povedal Hospodin v svojom srdci: Nebudem už viac zlorečiť pôde vinou človeka, za to, že zmýšľanie srdca človeka je od jeho mladosti zlé, a nebudem už viac biť všetko živé tak, ako som spravil.

Preklad Nového sveta: Gn 8:21 A Jehova zacítil upokojujúcu vôňu, a tak si povedal Jehova v srdci: „Už nikdy nezvolám zlo na zem pre človeka, lebo sklon ľudského srdca je zlý od jeho mladosti; a už nikdy nezasadím ranu všetkému živému, ako som to urobil.

A zo srdca vychádzajú všetky naše hriechy:

Ekumenický preklad: Mk 7:21-23 Zvnútra, totiž z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, podlosť, podvody, neviazanosť, závistlivé pohľady, rúhania, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza zvnútra a poškvrňuje človeka.

Katolícky preklad: Mk 7:21-23 Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 7:21-23 Lebo zvnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetko toto zlo vychádza zvnútra a poškvrňuje človeka."

Evanjelický preklad: Mk 7:21-23 Lebo z vnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, lakomstvá, zloby, podvod, rozkošníctvo, zlostný pohľad, rúhanie, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza z vnútra a poškvrňuje človeka.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 7:21-23 Lebo z vnútra z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, cudzoložstvá, smilstvá, vraždy, krádeže, lakomstvá, nešľachetnosti, lesť, nestudatosť, zlé oko, rúhania, pýcha, bláznovstvo. Všetky tieto zlé veci vychádzajú z vnútra a poškvrňujú človeka.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 7:21-23 lebo zvnútra, zo srdca ľudí, vychádzajú zlé myšlienky, cudzoložstvá, smilstvá, vraždy, krádeže, hrabivosť, zloby lesť, bezuzdnosť, zlé oko, urážlivá reč, pýcha, nerozum. Tieto všetky zlá vychádzajú zvnútra a znečisťujú človeka.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 7:21-23 Lebo zvnútra, totiž z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, lakomstvá, nešľachetnosti, podvody, rozkošníctva, závisť, rúhanie, pýcha, nerozumnosť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra človeka a znesväcujú ho.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 7:21-23 Lebo z vnútra, z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, lakomstvá, nešľachetnosti, lesť, neviazanosť, zlý pohľad, rúhanie, pýcha, bláznovstvo. Všetky tieto zlá vychádzajú z vnútra a poškvrňujú človeka.“

Preklad Biblia LOGOS: Mk 7:21-23 Lebo zvnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, cudzoložstvá, smilstvá, vraždy, krádeže, chamtivosť, podlosti, podvod, nemravnosť, závisť, rúhanie, pýcha, nerozumnosť. Všetky tieto zlé veci vychádzajú zvnútra a znečisťujú človeka.

Preklad Nového sveta: Mk 7:21-23 lebo zvnútra, z ľudského srdca vychádzajú škodlivé úvahy, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chtivosť, zlé skutky, podvod, voľné správanie, závistlivé oko, rúhanie, povýšenosť, nerozumnosť. Všetky tieto zlé veci vychádzajú zvnútra a poškvrňujú človeka.“

Preklad Nádej pre každého: Mk 7:21-23 Lebo v srdci človeka sa rodia zlé myšlienky, nečisté zmyselné túžby, nevera, vražda, krádež, cudzoložstvo, chamtivosť, zákernosť, zloba, podlosť, závisť, urážky, pýcha a všelijaké výstrednosti. Všetko toto zlo vychádza z vnútra človeka a vzďaľuje ho od Boha."
Na povrch vypláva len to, čo je v nás vrodene skryté.

V tomto argumente ale chýba prepojenie s Adamom.

 

 

Ôsmy argument zástancov vplyvu prvotného hriechu na všetkých ľudí:

Apoštol Pavol zhŕňa skazenú prirodzenosť človeka vo svojom liste Rimanom:

Ekumenický preklad: Rim 3:9-18 Čo teda? Máme azda nejakú prednosť? Vôbec nie. Veď práve sme obvinili Židov aj Grékov, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané: Nieto spravodlivého, niet ani jedného, niet rozumného, niet nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dobro, niet ani jedného.Ich hrdlo je otvorený hrob, svojimi jazykmi podvádzali, hadí jed majú na perách. Ich ústa sú plné kliatby a horkosti. Ich nohy sa náhlia prelievať krv, na ich cestách skaza a nešťastie, nepoznali cestu pokoja a v ich očiach niet bázne pred Bohom.

Katolícky preklad: Rim 3:9-18 Čo teda? Prevyšujeme ich? Vôbec nie! Veď sme už o Židoch i Grékoch vyhlásili, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané: „Nik nie je spravodlivý, nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. Všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.Ich hrtan je ako otvorený hrob, svojimi jazykmi hovoria ľstivo, za perami majú jed vreteníc, ich ústa sú plné kliatby a horkosti; ich nohy sú rýchle prelievať krv, na ich cestách skaza a nešťastie; nepoznali cestu pokoja. Pred ich očami nieto Božej bázne.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 3:9-18 Čo teda? Máme my, Židia, nejakú prednosť? Vôbec nie. Lebo sme dokázali, že všetci sú hriešnikmi, či Židia, či Gréci. Ako je napísané: Nik nie je spravodlivý, celkom nik. Nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. Všetci poblúdili, úplne sa zvrhli, nikto nerobí dobre, celkom nik.Ich hrtan je otvorený hrob, ich jazyk samý med. Jed vreteníc je za ich perami. Ústa majú plné kliatby a horkosti. Ich nohy sa náhlia prelievať krv, ničenie a zrúcaniny sú na ich cestách. Nepoznajú cestu k pokoju. Nemajú Božiu bázeň.

Evanjelický preklad: Rim 3:9-18 Čo teda? Máme nejakú prednosť? Vôbec nemáme! Veď práve sme obvinili Židov i Grékov, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané: Nieto spravodlivého ani jedného, nieto rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha; všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými, nieto, kto by činil dobré, nieto ani jedného.Ich hrdlo je hrob otvorený, klamali jazykmi, hadí jed majú pod perami, ústa plné kliatby a horkosti, nohy rýchle prelievať krv, skaza a bieda je v ich stopách, cestu pokoja nepoznali; nieto bázne Božej pred ich očami.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 3:9-18 Čo tedy? Či máme nejakú prednosť? Nijakým činom, lebo tu prv sme obvinili i Židov i Grékov, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané: Nieto spravedlivého ani jedného; niet toho, kto by rozumel, niet, kto by vážne hľadal Boha; všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými; niet toho, kto by činil dobro, niet ani jedného. Ich hrdlo otvorený hrob; svojimi jazyky hovorili lesť, jed ľútych hadov pod ich rtami; ktorých ústa sú plné kliatby a horkosti; ich nohy rýchle vyliať krv; skrúšenie a bieda je na ich cestách, a cesty pokoja nepoznali. Niet bázne Božej pred ich očami.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 3:9-18 Čo teda? Máme pre seba voľajakú prednosť? Vonkoncom nie, veď sme prv obvinili aj Židov aj Grékov, že sú všetci pod hriechom, podľa toho, ako je napísané: Niet spravodlivého, ani jedného, niet, kto by mal pochopenie, niet toho, kto by vyhľadával Boha; všetci sa odchýlili, napospol sa stali naničhodnými, niet, kto by prevádzal dobrotu, niet dokonca ani jedného. Ich hrdlo – otvorený hrob, svojimi jazykmi vnadili, pod ich perami jed kobier, ich ústa sú napchaté preklínaním a horkosťou, ich nohy rezké vylievať krv, na ich cestách zmar a bieda a cestu pokoja nespoznali; Božej bázne pred ich očami niet.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 3:9-18 Čo teda? Máme nejakú prednosť? Rozhodne nie! Veď vyššie sme obžalovali Židov i Grékov, že sú všetci pod hriechom. Tak ako je napísané: Nieto spravodlivého, ani jedného; nieto múdreho, niet kto by hľadal Boha. Všetci poblúdili, stali sa bezcennými niet takého, čo by konal dobro, ani jedného. Otvoreným hrobom je ich hrdlo, jazykmi stroja úklady. Hadí jed majú na perách, ústa majú plné kliatby a trpkosti. Nohy majú bystré na prelievanie krvi; nehoda a bieda na ich stopách. Cesty pokoja nespoznali, nemajú pred očami bázeň Božiu.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 3:9-18 Čo teda? Máme nejakú prednosť? Vôbec nie! Veď prv sme obvinili Židov i Grékov, že všetci sú pod hriechom. Ako je napísané: Niet spravodlivého ani jedného, nieto rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, napospol stali sa neužitočnými; niet takého, čo by konal dobré, niet ani jedného.Hrobom otvoreným je ich hrdlo, svojimi jazykmi strojili úklady. Hadí jed majú pod perami, ich ústa sú plné kliatby a horkosti. Bystré nohy majú na prelievanie krvi; skaza a bieda je na ich cestách, a cestu pokoja nepoznali: niet bázne Božej pred ich očami.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 3:9-18

Preklad Nového sveta: Rim 3:9-18 Čo teda? Máme lepšie postavenie? Vôbec nie! Veď sme vzniesli obvinenie, že všetci, tak Židia, ako aj Gréci, sú pod hriechom, ako je napísané: „Niet spravodlivého človeka, ani jediného; niet nikoho, kto má porozumenie, ani nikoho, kto hľadá Boha. Všetci sa odklonili, všetci dovedna sa stali bezcennými; niet nikoho, kto preukazuje láskavosť, ani jediného.“„Ich hrdlo je otvorený hrob, jazykom podvádzajú.“ „Jed vreteníc majú za perami.“ „A ich ústa sú plné preklínania a horkosti.“ „Ich nohy sa ponáhľajú prelievať krv.“ „Skaza a bieda je na ich cestách a cestu pokoja nepoznali.“ „Pred ich očami niet bázne pred Bohom.“

Preklad Nádej pre každého: Rim 3:9-18 Napísal som vám už, že židovský národ má určité prednosti. Ale to neznamená, že Židia sú pred Bohom lepší ako ostatní. O všetkých ľuďoch je napísané v žalme: Na svete niet spravodlivého, niet ani jedného. Niet rozumného, kto by Boha hľadal. Všetci zblúdili, oddali sa zvrátenosti. Niet nikoho, kto by dobro konal, niet ani jedného. Z hrdla im páchne ako z otvoreného hrobu, jazykom svojím rozširujú lesť, ústa majú plné hadieho jedu, uštipnú, rozsievajú zlobu. Ich nohy sa náhlia preliať krv, kde sa len pohnú, zanechajú spúšť a biedu. Pokoj pred nimi uteká, bázeň Božia spred očí uniká.

Začína tento priechod tým, že obaja, Židia aj Gréci, sú všetci pod hriechom.Jednoducho povedané to znamená, že človek je pod kontrolou hriechu alebo je ovládaný jeho hriechoch prírody. Má prirodzený sklon k hriechu. Potom vo zvyšku tejto pasáži Pavol cituje značne od Starého Zákona a vysvetľuje, ako hriešny človek v skutočnosti je. Napríklad vieme, že:

1. nikto nie je bez hriechu,

2. nikto sa nesnaží hľadať Boha,

3. nie je nikto, kto je dobrý,

4. ich reč je poškodená hriechom,

5. ich činy sú poškodené hriechom, a 

6. hlavne, nemajú strach z Boha.

Takže hriech ovplyvňuje všetky naše časti, vrátane mysle, vôle a emócií.

Opäť ale chýba prepojenie s Adamom.

 

 

Deviaty argument zástancov vplyvu prvotného hriechu na všetkých ľudí:

Pavol nabádal kresťanov, aby nežili v tme ako pohania. Pohan nepozná hranice svojej náruživosti. Pohania si nemôžu pomôcť, pretože majú vrodene zatvrdnuté srdce:
Ekumenický preklad: Ef 4:17-19 Hovorím teda a dosvedčujem v Pánovi toto: Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania, so zatemnenou mysľou, odcudzení Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre tvrdosť ich srdca. Vo svojej otupenosti sa oddali necudnostiam, aby nenásytne páchali každú nečistotu.

Katolícky preklad: Ef 4:17-19 Preto hovorím a dosvedčujem v Pánovi: Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania, so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca. Oni otupeli a oddali sa necudnosti a nenásytne žiadostivo páchajú každú nečistotu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Ef 4:17-19 Preto vám hovorím a dosvedčujem vám v Pánovi: Nežite už, ako žijú pohania, vedení svojím márnym zmýšľaním, so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť svojho srdca. Otupeli a oddali sa zhýralosti a nenásytne páchajú každú nečistotu.

Evanjelický preklad: Ef 4:17-19 Preto teda hovorím a svedčím v Pánovi: Nežite už viac, ako pohania žijú v márnosti svojej mysle, zatemnení na rozume, odcudzení Božiemu životu nevedomosťou, ktorá je v nich, a zatvrdilosťou svojich sŕdc; oni sa (totiž) v svojej otupenosti oddali výstrednostiam, aby zo ziskuchtivosti páchali všetku nečistotu.

Preklad Jozefa Roháčka: Ef 4:17-19 To teda hovorím a osvedčujem v Pánovi, aby ste vy už viac nechodili, jako aj ostatní pohania chodia, v márnosti svojej mysle, zatemnení v rozume súc odcudzení životu Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre zatvrdenie ich srdca, ktorí, keď otupeli do bezcitnosti, oddali sa nestudatosti páchať každú nečistotu nenasytnou žiadosťou.

Preklad Miloša Pavlíka: Ef 4:17-19 Toto teda vravím a dosvedčujem v Pánovi, žeby ste už nechodili podľa toho, ako chodia aj [ostatné] národy v ničotnosti svojej mysle, súc zatemnení v rozume, odcudzení Božiemu životu následkom neznalosti, ktorá v nich je, príčinou zatvrdnutosti ich srdca; tí, súc zbavení všetkého cítenia, sami seba odovzdali bezuzdnosti za účelom páchania všetkej nečistoty s lačnou neukojenou dychtivosťou.

Preklad Štefana Porúbčana: Ef 4:17-19 Preto teda prízvukujem a dosvedčujem v Pánovi, aby ste už viac nežili v márnosti svojho zmýšľania, ako žijú pohania. Sú zatemnení na rozume, odlúčení od života Božieho pre svoju nevedomosť a zatvrdlivosť svojho ducha. Títo vo svojej otupenosti sa oddali zmyselnosti a dopúšťajú sa všemožnej nečistoty a chamtivosti.

Preklad Bohuslava Košu: Ef 4:17-19 Preto teda hovorím a dosvedčujem v Pánovi: Nežite už viac, ako žijú pohania v márnosti mysle, zatemnení na rozume, odcudzení od života Božieho pre svoju nevedomosť a zatvrdlivosť svojho srdca. Vo svojej otupenosti oddali sa zvrátenostiam a dopúšťajú sa všemožnej nečistoty v chamtivosti.

Preklad Biblia LOGOS: Ef 4:17-19

Preklad Nového sveta: Ef 4:17-19 Preto o tom hovorím a svedčím v Pánovi, aby ste už ďalej nechodili tak, ako chodia tiež národy v neužitočnosti svojej mysle, pričom sú myšlienkovo v tme a odcudzení životu, ktorý patrí Bohu, pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre necitlivosť svojho srdca. Pretože stratili celý mravný zmysel, oddali sa voľnému správaniu, aby chamtivo páchali nečistotu každého druhu.

Preklad Nádej pre každého: Ef 4:17-19 Nežite už ako tí, ktorí nepoznajú Boha a nerozumejú Božím cestám. Ich myslenie je zmätené, v ich srdci je tma, lebo nechcú o Bohu nič vedieť. Nevidia rozdiel medzi dobrým a zlým, oddávajú sa nízkym vášňam, ženie ich chamtivosť.
Len Boh svojou milosťou premieňa srdce pohanov. Všetci kedysi bez výnimky chodievali v tme:
Ekumenický preklad: Ef 5:8 Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla.

Katolícky preklad: Ef 5:8 Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla!

Preklad Jeruzalemská biblia: Ef 5:8 Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla!

Evanjelický preklad: Ef 5:8 Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite.

Preklad Jozefa Roháčka: Ef 5:8 Lebo ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Choďte jako deti svetla -

Preklad Miloša Pavlíka: Ef 5:8 áno, kedysi ste boli tmou, no teraz svetlom v Pánovi; choďte ako deti svetla

Preklad Štefana Porúbčana: Ef 5:8 Pravda, kedysi ste boli tmou, teraz ste sa však stali svetlom v Pánovi. Žite teda ako prívrženci svetla!

Preklad Bohuslava Košu: Ef 5:8 Veď kedysi ste boli tmou, teraz ste však svetlom v Pánovi. Žite ako dietky svetla!

Preklad Biblia LOGOS: Ef 5:8

Preklad Nového sveta: Ef 5:8 Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v spojitosti s Pánom. Choďte ďalej ako deti svetla,

Preklad Nádej pre každého: Ef 5:8 Kedysi vládla aj vo vašom srdci tma, ale teraz tam žiari Božie svetlo a vaše správanie ho musí odzrkadľovať.
Živočíšny/Telesný – prirodzený človek, ktorý nie je Bohom znovuzrodený, sa nemôže sám od seba stať svetlom, pretože:
Ekumenický preklad: Tít 1:15 Čistým je všetko čisté. Ale poškvrneným a neveriacim nič nie je čisté, naopak, poškvrnený je aj ich rozum, aj svedomie.

Katolícky preklad: Tít 1:15 Čistým je všetko čisté, ale poškvrneným a neveriacim nie je nič čisté; ešte aj ich myseľ a svedomie sú poškvrnené.

Preklad Jeruzalemská biblia: Tít 1:15 Čistým je všetko čisté. Ale poškvrneným a neveriacim nič nie je čisté. Aj ich zmýšľanie a svedomie sú poškvrnené.

Evanjelický preklad: Tít 1:15 Čistým je všetko čisté, poškvrneným a neveriacim však nič nie je čisté, ale myseľ aj svedomie majú poškvrnené.

Preklad Jozefa Roháčka: Tít 1:15 Všetko je čisté čistým, ale poškvrneným a neverným nie je nič čisté, ale poškvrnená je aj ich myseľ aj ich svedomie.

Preklad Miloša Pavlíka: Tít 1:15 Čistým sú všetky veci čisté, no poškvrneným a neveriacim nie je čisté nič, lež aj ich myseľ a svedomie je poškvrnené;

Preklad Štefana Porúbčana: Tít 1:15 Čistým je všetko čisté, špinavým však a neveriacim nič nie je čisté, ešte aj rozum a svedomie majú špinavé.

Preklad Bohuslava Košu: Tít 1:15 Veď čistým je všetko čisté, poškvrneným však a neveriacim nič nie je čisté, ale aj myseľ a svedomie sú im poškvrnené.

Preklad Biblia LOGOS: Tít 1:15

Preklad Nového sveta: Tít 1:15 Čistým je všetko čisté. Ale poškvrneným a neveriacim nie je nič čisté, ale tak ich myseľ, ako aj ich svedomie je poškvrnené.

Preklad Nádej pre každého: Tít 1:15 Čistým je všetko čisté. Ale ten, kto je vo svojom vnútri zlý a bezbožný, vidí to isté aj okolo seba, lebo sa na svet pozerá cez svoje nečisté vnútro.

Aj keď posledné argumenty naznačujú, že sme skazení od prírody, nie je medzi nimi prepojenie s Adamom. V kontexte s ostatnými argumentami ich ale posilňujú.

 

Desiaty argument zástancov vplyvu prvotného hriechu na všetkých ľudí:

Ekumenický preklad: Jn 6:44 Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň.

Katolícky preklad: Jn 6:44 Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 6:44 Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň.

Evanjelický preklad: Jn 6:44 Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 6:44 Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 6:44 Ku mne nemôže prísť nikto, iba ak by ho pritiahol Otec, ktorý ma poslal; a ja mu dám v posledný deň opäť vstať.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 6:44 Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň!

Preklad Bohuslava Košu: Jn 6:44 Nikto nemôže prísť ku mne, len keď ho pritiahne Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň!

Preklad Biblia LOGOS: Jn 6:44 Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal; a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Preklad Nového sveta: Jn 6:44 Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal; a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Preklad Nádej pre každého: Jn 6:44 Nik nemôže ku mne prísť, ak ho Otec, ktorý ma poslal, nepritiahne. A všetkých, ktorých mi dal, vzkriesim v posledný deň k večnému životu.

Zástancovia vplyvu prvotného hriechu na všetkých ľudí tvrdia, že podľa tohto verša, nie sme schopní prísť k Ježišovi, ak nás od prv nepritiahne. To sa dá vysvetliť jedine tak, že sami od seba nie sme schopní prijať Krista, teda musíme mať skazenú prirodzenosť a teda mal na nás prvotný hriech vplyv.

Takéto vysvetlenie tejto pasáži je ale diskutabilné. Bližšie budem rozoberať v časti Predchádzajúca milosť.

 

 

Argument odporcov vplyvu prvotného hriechu na všetkých ľudí:

Boh neberie na zodpovednosť ľudí za hriechy niekoho iného!

Ekumenický preklad: Jer 31:29-30 V tých dňoch nebudú viac hovoriť: Otcovia jedli nezrelé hrozno a synom stŕpli zuby. Každý zomrie pre svoj hriech, každému človeku stŕpnu zuby, keď bude jesť nezrelé hrozno.

Ez 18:19-20 Namietali ste: Prečo nenesie syn zodpovednosť za vinu svojho otca? Syn predsa uskutočňoval právo a spravodlivosť, zachovával všetky moje ustanovenia, a keďže ich uskutočňoval, určite bude žiť! Osoba, ktorá hreší, zomrie! Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého bude na jednom a vina bezbožného bude na druhom.

Katolícky preklad: Jer 31:29-30 V tých dňoch nebudú viac hovoriť: »Otcovia jedli plánky a synom stŕpli zuby.« Každý zomrie len pre svoj hriech; zuby stŕpnu každému človeku, ktorý je plánky.

Ez 18:19-20 Pýtate sa: Prečo syn neniesol zločin svojho otca? Syn konal podľa spravodlivosti a práva, zachovával všetky moje príkazy a konal podľa nich, určite bude žiť. Ten zomrie, kto zhreší. Syn neponesie vinu otca a otec neponesie vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého bude na ňom a bezbožnosť bezbožného bude na ňom.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jer 31:29-30 "V tých dňoch nebudú už hovoriť: Otcovia jedli kyslé hrozno a synom tŕpnu zuby. Lebo každý človek zomrie za svoj hriech. Tomu stŕpnu zuby, kto je kyslé hrozno!"

Ez 18:19-20 Môžete sa pýtať: Prečo nie je potrestaný syn za hriechy svojho otca? Preto, že vždy konal, čo bolo správne a dobré, zachovával moje zákony a uskutočňoval ich, preto bude žiť. Kto pácha hriech, ten musí zomrieť! Syn sa nebude zodpovedať za hriech svojho otca, ani otec za hriech svojho syna. Spravodlivému sa pripočíta jeho statočnosť a zlému jeho zloba.

Evanjelický preklad: Jer 31:29-30 V tých dňoch už viac nepovedia: Otcovia jedli trpké hrozno, a synom stŕpli zuby. Ale každý zomrie pre svoju vlastnú vinu. Každému človeku, ktorý je trpké hrozno, stŕpnu jeho vlastné zuby.

Ez 18:19-20 Namietali ste: Prečo nenesie syn zodpovednosť za vinu svojho otca? Syn predsa uskutočňoval právo a spravodlivosť, zachovával všetky moje ustanovenia, a keďže ich uskutočňoval, určite bude žiť! Osoba, ktorá hreší, zomrie! Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca, ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého nech je na jednom a vina bezbožného nech je na druhom.

Preklad Jozefa Roháčka: Jer 31:29-30 V tých dňoch už nepovedia viacej: Otcovia jedli nedozrelky, a synom stŕply zuby; lež každý zomrie pre svoju vlastnú neprávosť. Ktorýkoľvek človek by jedol nedozrelky, tomu stŕpnu jeho zuby.

Ez 18:19-20 A keby ste riekli: Prečo nenesie syn neprávosti otcovej? Ale syn činil súd a spravedlivosť, ostríhal všetky moje ustanovenia a činil ich; istotne bude žiť! Duša, ktorá hreší, tá zomrie. Syn neponesie neprávosti otcovej, ani otec neponesie neprávosti synovej. Spravedlivosť spravedlivého bude na ňom, a tiež i bezbožnosť bezbožného bude na ňom, na bezbožnom.

Preklad Miloša Pavlíka: Jer 31:29-30 V oných dňoch nebudú už vravieť: Otcovia jedávali kyslé hrozno a tŕpnu zuby synov, lež bude každý za svoju neprávosť umierať, každý človek, ktorý jedáva kyslé hrozno – tŕpnuť budú jeho zuby.

Ez 18:19-20 Ale vravíte: Prečo syn nič nenesie za neprávosť otca? – Veď syn vykonával právo a spravodlivosť, zachovával všetky moje ustanovenia a vykonával ich; istotne bude žiť. Umrieť musí

duša, ktorá hreší, ona, syn neponesie nič za neprávosť otca a nie že otec čo ponesie za neprávosť syna; na spravodlivom bude jeho spravodlivosť a na zlovoľnom bude jeho zlovôľa.

Preklad Nového sveta: Jer 31:29-30 „V tých dňoch už nebudú hovoriť: ‚To otcovia jedli nezrelé hrozno, ale zuby tŕpli synom.‘ Ale každý zomrie za vlastné previnenie. Kto bude jesť nezrelé hrozno, tomu budú tŕpnuť zuby.“

Ez 18:19-20 A istotne poviete: „Prečo syn nemusí niesť nič za previnenie otca?“ Nuž, syn, ten uplatňoval právo a spravodlivosť, dodržiaval všetky moje ustanovenia a stále ich dodržiava. Istotne zostane nažive. Duša, ktorá hreší – tá zomrie. Syn neponesie nič za previnenie otca a otec neponesie nič za previnenie syna. Spravodlivosť spravodlivého, tá bude na ňom samotnom, a zlo zlého, to bude na ňom samotnom.

Tieto dve pasáže sú silným argumentom proti zástancom vplyvu prvotného hriechu na všetkých ľudí. A mali by pravdu, ak by sme skazenú prirodzenosť pokladali za trest za prvotný hriech a nie za dôsledok. Ak ale prvotný hriech a jeho dôsledky chápeme, ako píšem v hlavnom argumente zástancov vplyvu prvotného hriechu na všetkých ľudí, tak tento argument odporcov je irelevantný.