Hamartológia

Hamartológia je vedný odbor zaoberajúci sa hriechom. Názov je odvodený z gréckeho slova "ἁμαρτία", čo v preklade znamená "hriech". Skúma najmä podstatu, príčiny a delenie hriechu, ako aj spôsoby, ako proti nemu bojovať.

 

Pre slovo "hriech" máme dva výrazy. Prvý výraz, ten hlavný, je grécke slovo "παράβασις", čo doslova znamená "minúť cieľ", môže tiež znamenať aj "vybočenie z priamej línia", alebo "prekročenie hranice". Tomu odpovedá aj hebrejský ekvivalent. A čo je cieľom? Cieľom je naša spása! Takže hriech je všetko, čo nás vybočuje s cesty za spásou.

Druhé slovo, ktoré sa neprekladá ako "hriech", ale presne mu odpovedá, je grécke slovo "ἀνομία", čo znamená "bezzákonnosť, nezákonnosť, ľubovôľa", alebo tiež "vzbura". Tomuto druhému výrazu odpovedá aj iná biblická definícia toho, čo je to hriech:

Ekumenický preklad: 1 Jn 3:4 Každý, kto pácha hriech, porušuje zákon, lebo hriech je porušenie zákona.

1 Jn 5:17 Každá neprávosť je hriech, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti.

Katolícky preklad: 1 Jn 3:4 Každý, kto pácha hriech, pácha aj bezprávie, lebo hriech je bezprávie.

1 Jn 5:17 Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Jn 3:4 Ktokoľvek pácha hriech, pácha aj neprávosť, lebo hriech je neprávosť.

1 Jn 5:17 Každá neprávosť je hriechom, ale je aj taký hriech, čo nevedie k smrti.

Evanjelický preklad: 1 Jn 3:4 Každý, kto pácha hriech, koná aj proti zákonu; hriech je predsa prestúpením zákona.

1 Jn 5:17 Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Jn 3:4 Každý, kto robí hriech, robí aj proti zákonu, a hriech je prestúpením zákona.

1 Jn 5:17 Každá neprávosť je hriechom, ale je hriech nie na smrť.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Jn 3:4 Každý, kto prevádza hriech, prevádza aj bezzákonnosť, a hriech je bezzákonnosť;

1 Jn 5:17 Každá nespravodlivosť je hriech; a je hriech nie na smrť.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Jn 3:4 Ktokoľvek sa dopúšťa hriechu, dopúšťa sa nezákonnosti, lebo hriech je nezákonnosť.

1 Jn 5:17 Každá neprávosti je hriech a jestvuje aj hriech nie na smrť.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Jn 3:4 Každý, kto pácha hriech, pácha aj nezákonnosť, a hriech je nezákonnosť.

1 Jn 5:17 Každá neprávosť je hriech; a je hriech nie na smrť.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Jn 3:4

1 Jn 5:17

Preklad Nového sveta: 1 Jn 3:4 Každý, kto hreší, koná aj nezákonnosť, a tak je hriech nezákonnosť.

1 Jn 5:17 Každá nespravodlivosť je hriech, a predsa je hriech, ktorý nespôsobuje smrť.

Preklad Nádej pre každého: 1 Jn 3:4 Kto hreší, stavia sa proti Bohu, lebo hriech je porušením Božieho zákona.

1 Jn 5:17 Každá neposlušnosť je hriech, ale hriech bez pokánia vedie k smrti.