"Spánok" duše

Úvod Eschatológia Prechodný stav 3 "Spánok duší"

Hlavný argument zástancov "spánku duší":

Prvú smrť popisuje Sväté Písmo ako spánok, teda stav nevedomia, kedy si duša neuvedomuje svoju vlastnú existenciu (aj keď existuje). Keď Kristus opisuje stav Jairovej mŕtve dcéry, hovorí, že spí:

Ekumenický preklad: Mt 9:24 povedal: Odíďte, lebo dievča nezomrelo, ale spí. Oni ho vysmiali.

Mk 5:39 Vošiel dnu a povedal im: Prečo robíte taký rozruch a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí.

Katolícky preklad: Mt 9:24 povedal: „Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali.

Mk 5:39 Vošiel dnu a povedal im: „Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 9:24 povedal: „Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali.

Mk 5:39 Vošiel dnu a povedal im: „Prečo kričíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“

Evanjelický preklad: Mt 9:24 povedal: Odíďte, lebo neumrelo dievča, ale spí. A vysmiali Ho.

Mk 5:39 vošiel dnu a povedal im: Prečo robíte hluk a plačete? Neumrelo dieťa, ale spí.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 9:24 povedal im: Odídite, lebo dievčatko nezomrelo, ale spí. A vysmievali sa mu.

Mk 5:39 a vojdúc povedal im: Čo robíte krik a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 9:24 vravel: Practe sa, veď tá dievočka neumrela, lež spí. I vysmievali ho,

Mk 5:39 a vstúpiac im vraví: Čo lomozíte a plačete? To dievčatko neumrelo, lež spí.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 9:24 „Choďte preč, lebo dievča neumrelo, ale iba spí!“ Oni ho však vysmiali.

Mk 5:39 Vystúpil a povedal im: „Čo robíte hluk a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 9:24 povedal: „Odíďte, lebo dievčatko nezomrelo, ale spí.“ I vysmiali ho.

Mk 5:39 A keď vstupoval, hovorí im: „Čože lomozíte a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí.“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 9:24 a povedal im: Odíďte, lebo to dievča nezomrelo, ale spí! A posmievali sa mu.

Mk 5:39 Vošiel dnu a povedal im: Prečo ste rozrušení a plačete? To dieťa nezomrelo, ale spí.

Preklad Nového sveta: Mt 9:24 Ježiš im povedal: „Odíďte, lebo dievčatko nezomrelo, ale spí.“ Na to sa mu začali opovržlivo posmievať.

Mk 5:39 a keď vstúpil, povedal im: „Prečo robíte hlučný zmätok a plačete? Dieťatko nezomrelo, ale spí.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 9:24 povedal im: „Rozíďte sa, veď dievčatko neumrelo, iba spí.“ Ale nikto jeho slová nebral vážne a posmievali sa mu.

Mk 5:39 Vstúpil dnu a spýtal sa: „Načo ten plač a rozruch? Veď to dievča neumrelo, iba spí!“

Z kontextu predošlých veršov vyplýva, že všetci mŕtvi spia až do vzkriesenia. Peter i Pavol tiež nazývali smrť spánkom:

Ekumenický preklad: Sk 7:60 Potom si kľakol a zvolal silným hlasom: Pane, nezapočítaj im tento hriech. Keď to povedal, zomrel.

1 Kor 15:51 Počúvajte, poviem vám tajomstvo: Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení,

1 Tes 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Veď ak veríme, že Ježiš zomrela vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo usnuli. Pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých.

2 Pt 3:4 a budú sa posmievať: Čo sa stalo so sľubom o jeho príchode? Veď odkedy zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo na začiatku stvorenia!

Katolícky preklad: Sk 7:60 Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.“ A len čo to povedal, zomrel.

1 Kor 15:51 Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme:

1 Sol 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

2 Pt 3:4 a budú hovoriť: „Kde je ten jeho prisľúbený príchod?“ Veď odvtedy, ako zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako to bolo od počiatku stvorenia.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 7:60 Potom si kľakol a zvolal silným hlasom: „Pane, nepočítaj im tento hriech.“ A len čo to povedal, zosnul.

1 Kor 15:51 Áno, poviem vám tajomstvo: Všetci nezomrieme, ale všetci budeme premenení:

1 Sol 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to s mŕtvymi, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak my veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

2 Pt 3:4 a budú hovoriť: „Kde je ten prísľub jeho príchodu? Veď odvtedy, čo zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako to bolo od počiatku stvorenia.“

Evanjelický preklad: Sk 7:60 Potom pokľakol, zvolal silný hlasom: Pane, nepočítaj im tento hriech! A len čo dopovedal, usnul.

1 Kor 15:51 Ajhľa, poviem vám tajomstvo: všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme,

1 Tes 4:13-15 Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli,

2 Pt 3:4 a povedia: Čože je so sľubom o Jeho príchode? Veď odkedy otcovia pomreli, všetko tak zostáva od počiatku stvorenia.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 7:60 A skloniac kolená skríkol velikým hlasom: Pane, nepočítaj im tohoto hriechu! A keď to povedal, usnul.

1 Kor 15:51a Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení,

1 Tes 4:13-15 Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.

2 Pt 3:4 a hovoriť: Kde je to zasľúbenie o jeho príchode? Lebo odkedy posnuli otcovia, všetko tak trvá, od počiatku stvorenia.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 7:60 I pokľakol a zvolal silným hlasom: Pane, nezaratúvaj im tento hriech! A povediac toto, zosnul;

1 Kor 15:51 Hľa, vravím vám tajomstvo: Nie všetci zosneme, lež budeme všetci zmenení,

1 Tes 4:13-15 No neradi by sme, bratia, žeby ste boli neznalí toho, čo sa týka zosnulých, aby ste sa nermútili tak, ako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Veď ak veríme, že Ježiš umrel a opäť vstal, privedie s ním Boh aj tých, ktorí skrze Ježiša zosnuli. (Lebo vám slovom Pána vravíme toto: že my, žijúci, pozostávajúci do príchodu Pána, nijako tých, ktorí zosnuli, nepredstihneme,

2 Pt 3:4 a vraviaci: Kde je ten prísľub jeho príchodu? Veď odvtedy, čo zosnuli otcovia, pretrvávajú všetky veci tak, od začiatku stvorenia.

Preklad Štefana Porúbčana:Sk 7:60a Vtom klesol na kolená a veľkým hlasom vykríkol: „Pane, nezapočítaj im tento hriech!“ A keď to dopovedal, zomrel.

1 Kor 15:51 Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci budeme premenení.

1 Sol 4:13-15 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako ostatní (ľudia), čo sú bez nádeje. Ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak isto Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, zhromaždí (spolu) s ním. Toto vám vravíme slovami Pána: My živí, ktorí budeme nažive pri príchode Pánovom, nepredídeme tých, čo zosnuli.

2 Pt 3:4 a budú sa vysmievať: „Čo sa stalo s jeho prisľúbeným príchodom? Veď otcovia (naši) zosnuli a všetko ostáva tak, ako bolo od počiatku sveta!“

Preklad Bohuslava Košu: Sk 7:60 Vtom pokľakol a veľkým hlasom vykríkol: „Pane, nepočítaj im tento hriech.“ A keď to dopovedal, usnul.

1 Kor 15:51 Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci usneme, ale všetci budeme premenení, razom, v jedinom okamihu, keď (zaznie) posledná trúba.

1 Tes 4:13-15 Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako aj ostatní, čo nemajú nijakej nádeje. Lebo keď veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Veď toto vám hovoríme slovom Pána, že my, živí, čo ostaneme až do príchodu Pánovho, nepredídeme tých, čo zosnuli.

2 Pt 3:4 a budú hovoriť: „Kdeže je jeho zasľúbený príchod?“ Veď odkedy otcovia pomreli, všetko tak trvá od počiatku stvorenia.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 7:60

1 Kor 15:51

1 Tes 4:13-15

2 Pt 3:4

Preklad Nového sveta: Sk 7:60 Potom, klesnúc na kolená, zvolal silným hlasom: „Jehova, nepočítaj im tento hriech!“ A keď to povedal, zosnul.

1 Kor 15:51 Hľa, hovorím vám sväté tajomstvo: Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení,

1 Tes 4:13-15 A nechceme, bratia, aby ste boli v nevedomosti o tých, čo spia [v smrti], aby ste nežialili ako ostatní, ktorí nemajú nijakú nádej. Teda ak máme vieru, že Ježiš zomrel a opäť vstal, tak i Boh privedie prostredníctvom Ježiša s ním tých, čo zosnuli. To vám však hovoríme podľa Jehovovho slova, že my žijúci, ktorí zostaneme nažive do Pánovej prítomnosti, určite nepredídeme tých, čo zosnuli,

2 Pt 3:4 a hovoriť: „Kde je tá jeho sľúbená prítomnosť? Veď odo dňa, keď zosnuli naši predkovia, všetko pokračuje presne tak ako od začiatku stvorenia.“

Preklad Nádej pre každého: Sk 7:60 Potom klesol na kolená a zvolal mocným hlasom: „Pane, odpusť im tento hriech!“ A naposledy vydýchol.

1 Kor 15:51 Prezradím vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci dostaneme nové telo. Keď zaznie z neba signál posledného súdu,

1 Sol 4:13-15 Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nijakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte za živa.

2 Pt 3:4 a budú sa vysmievať: Ježiš predsa sľúbil, že príde znovu. Kde teda je? Naši otcovia už aj zomreli a od stvorenia sveta sa nič nezmenilo.“

V tomto verši je použité grécke slovo "ἐκοιμήθη" čo doslovne znamená "zaspať".

Toto slovo je odvodené od slova "κεκοιμηται", čo znamená "spí". Toto slovo použil Ježiš vo verši:

Ekumenický preklad: Jn 11:11-14 Toto povedal a potom im povedal: Náš priateľ Lazár zaspal, no ja ho idem zobudiť.Učeníci mu povedali: Pane, ak zaspal, ozdravie.Ježiš však hovoril o jeho smrti, a oni si mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku.Vtedy im Ježiš otvorene povedal: Lazár zomrel.

Katolícky preklad: Jn 11:11-14 Toto povedal a dodal: „Náš priateľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť.“Učeníci mu povedali: „Pane, ak spí, ozdravie.“Ježiš však hovoril o jeho smrti, a oni si mysleli, že hovorí o spánku.Vtedy im Ježiš povedal otvorene: „Lazár zomrel.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 11:11-14 Toto povedal a dodal: „Náš priateľ Lazár zaspal, ale idem ho zobudiť.“Učeníci mu povedali: „Pane, ak spí, ozdravie.“Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli, že hovorí o spánku.Vtedy im Ježiš povedal otvorene: „Lazár zomrel.

Evanjelický preklad: Jn 11:11-14 Toto povedal, a potom im riekol: Lazár, náš priateľ, zaspal; ale idem ho zobudiť. Jeho učeníci na to povedali: Pane, keď zaspal, ozdravie. Ale Ježiš hovoril o jeho smrti, oni si však mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. Vtedy im Ježiš povedal otvorene: Lazár umrel

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 11:11-14 To povedal a potom im riekol: Lazar, náš priateľ, usnul; ale idem, aby som ho zobudil zo sna. Vtedy mu povedali učeníci: Pane, ak usnul, ozdravie. Ale Ježiš povedal o jeho smrti, a oni sa domnievali, že hovorí o spánku sna. A tak vtedy im povedal Ježiš otvorene: Lazar zomrel,

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 11:11-14 Tieto veci povedal a po tomto im vraví: Lazar, náš priateľ, usnul, no poberám sa, aby som ho zo spánku zobudil. Učeníci mu teda povedali: Pane, ak usnul, pomôže sa mu. No Ježiš to riekol o jeho smrti, no oni si pomysleli, že hovorí o usnutí k spánku. Tu im teda Ježiš povedal otvorene: Lazar umrel,

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 11:11-14 Toto povedal a potom im hovoril: „Náš priateľ lazár zaspal, ale idem ho zobudiť.“ I povedali mu učeníci: „Pane, ak zaspal, ozdravie.“ Lenže Ježiš hovoril o jeho smrti, a oni mysleli, že hovorí o spánku. Tu im Ježiš vyhlásil otvorene: „Lazár zomrel,

Preklad Bohuslava Košu: Jn 11:11-14 Toto povedal a potom im hovorí: „Lazár, náš priateľ, usnul, ale idem ho zobudiť.“ Povedali teda jeho učeníci: „Pane, ak usnul, ozdravie.“ Lenže Ježiš hovoril o jeho smrti, a oni mysleli, že hovorí o spánku. Tu im Ježiš povedal otvorene: „Lazár zomrel,

Preklad Biblia LOGOS: Jn 11:11-14 Toto povedal a potom im hovoril: Náš priateľ Lazar zaspal, ale idem ho zobudiť. Vtedy mu učeníci povedali: Pane, ak spí, vyzdravie. Ježiš však hovoril o jeho smrti, a oni si mysleli, že hovorí o prirodzenom spánku. A tak im vtedy Ježiš povedal otvorene: Lazar zomrel.

Preklad Nového sveta: Jn 11:11-14 To povedal a potom k nim prehovoril: „Náš priateľ Lazar si šiel odpočinúť, ale idem tam, aby som ho prebudil zo spánku.“ Preto mu učeníci povedali: „Pane, ak si išiel odpočinúť, bude mu dobre.“ Ježiš však hovoril o jeho smrti. Ale oni sa domnievali, že hovorí o odpočinku v spánku. Vtedy im Ježiš otvorene povedal: „Lazar zomrel,

Preklad Nádej pre každého: Jn 11:11-14 Potom dodal: „Náš priateľ Lazár zaspal a ja ho idem prebudiť.“ “Ak spí, čoskoro sa uzdraví,“ citovali ľudovú múdrosť. Nazdávali sa totiž, že hovorí o obyčajnom spánku, a nie o Lazárovej smrti. Povedal im teda otvorene: „Lazár zomrel.

Ako vidíme, slovo "zomrel" sa prekladá v gréčtine inak a to "ἀπέθανεν". Smrť je vo Svätom Písme označená spánkom viac ako 50 krát.

Pozrime sa na to lepšie. Keď hovorí Pán Ježiš o smrti ako o spánku, ale je evidentné, že nehovorí o dušiach, ale o telách.

Ekumenický preklad: Mt 27:52 Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené.

Katolícky preklad: Mt 27:52 Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:52 Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych.

Evanjelický preklad: Mt 27:52 hroby sa otvárali, mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené,

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:52 a hroby sa otváraly a mnohé telá zosnulých svätých vstaly

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:52 a hrobky sa pootvárali a mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:52 Aj hroby sa otvorili a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:52 hrobky sa otvárali, a mnohé telá zosnulých svätých vstali.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 27:52 a otvorili sa hroby; mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené

Preklad Nového sveta: Mt 27:52 A pamätné hrobky sa otvárali a mnohé telá zosnulých svätých boli vyzdvihnuté

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:52 a hroby sa otvárali.

Slovo "telá" v tomto verši ukazuje, že slovo "zosnulých" platí o telách, nie dušiach.

Aj tu slovo "zosnuli" jasne hovorí o tele a nie o duši, lebo obsahom tejto kapitoly je vzkriesenie tela.

Ekumenický preklad: 1 Tes 4:13-17 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo usnuli. Pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom.

Katolícky preklad: 1 Sol 4:13-17 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Sol 4:13-17 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to s mŕtvymi, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak my veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej trúby sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme, čo zostaneme, budeme pripojení k nim a spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.

Evanjelický preklad: 1 Tes 4:13-17 Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli, lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi, potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme stále s Pánom.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tes 4:13-17 Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tes 4:13-17 No neradi by sme, bratia, žeby ste boli neznalí toho, čo sa týka zosnulých, aby ste sa nermútili tak, ako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Veď ak veríme, že Ježiš umrel a opäť vstal, privedie s ním Boh aj tých, ktorí skrze Ježiša zosnuli. (Lebo vám slovom Pána vravíme toto: že my, žijúci, pozostávajúci do príchodu Pána, nijako tých, ktorí zosnuli, nepredstihneme, pretože Pán sám so zvolávajúcim povelom, s hlasom archanjela a s Božou trúbou zostúpi z neba a najprv vstanú mŕtvi v Kristovi; potom budeme my, žijúci, pozostávajúci, zároveň s nimi uchvátení v oblakoch Pánovi v ústrety do vzduchu a tak vždy budeme s Pánom.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Sol 4:13-17 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako ostatní (ľudia), čo sú bez nádeje. Ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak isto Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, zhromaždí (spolu) s ním. Toto vám vravíme slovami Pána: My živí, ktorí budeme nažive pri príchode Pánovom, nepredídeme tých, čo zosnuli. Keď totiž sám Pán zostúpi z nebies, na povel, na hlas archanjela a (zvuk) Božej trúby najprv vstanú z mŕtvych tí, ktorí umreli v Kristovi, a my, živí, ktorí budeme ešte nažive, spolu s nimi budeme potom v oblakoch vynesení do vzduchu v ústrety Pánovi. Potom už budeme navždy s Pánom.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tes 4:13-17 Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako aj ostatní, čo nemajú nijakej nádeje. Lebo keď veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Veď toto vám hovoríme slovom Pána, že my, živí, čo ostaneme až do príchodu Pánovho, nepredídeme tých, čo zosnuli. Sám Pán totiž, na povel, na hlas archanjela a trúby Božej zostúpi z neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my, živí, čo ostaneme, spolu s nimi budeme vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do vzduchu. A tak budeme navždy s Pánom.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tes 4:13-17

Preklad Nového sveta: 1 Tes 4:13-17 A nechceme, bratia, aby ste boli v nevedomosti o tých, čo spia [v smrti], aby ste nežialili ako ostatní, ktorí nemajú nijakú nádej. Teda ak máme vieru, že Ježiš zomrel a opäť vstal, tak i Boh privedie prostredníctvom Ježiša s ním tých, čo zosnuli. To vám však hovoríme podľa Jehovovho slova, že my žijúci, ktorí zostaneme nažive do Pánovej prítomnosti, určite nepredídeme tých, čo zosnuli, lebo sám Pán zostúpi z neba s prikazujúcim zvolaním, s hlasom archanjela a s Božou trúbkou, a tí, čo sú mŕtvi v spojení s Kristom, vstanú prví. Potom my žijúci, ktorí prežijeme, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch, aby sme sa stretli s Pánom vo vzduchu; a tak budeme navždy s Pánom.

Preklad Nádej pre každého: 1 Sol 4:13-17 Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nijakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte za živa. Sám Pán zostúpi z neba, vydá mocný povel, ozve sa hlas archanjela a Božia trúba. Nato vstanú všetci kresťania, čo už pomreli, spolu s tými, ktorí zostali nažive, a budú uchvátení do oblakov. Tam sa stretneme všetci s Pánom, aby sme s ním zostali už naveky.

Aj v tomto verši sa hovorí o zosnulých telách:

Ekumenický preklad: 1 Kor 15:17-18 Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera — ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zosnuli v Kristovi.

Katolícky preklad: 1 Kor 15:17-18 A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 15:17-18 A keď Kristus nebol vzkriesený, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli ako veriaci v Krista, sú stratení.

Evanjelický preklad: 1 Kor 15:17-18 ale ak Kristus nebol vzkriesený, daromná je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A vtedy zahynuli aj tí, čo umreli v Kristovi.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 15:17-18 a jestli Kristus nevstal z mŕtvych, márna ja vaša viera, ešte ste vo svojich hriechoch. A tak aj tí, ktorí zosnuli v Kristovi, zahynuli.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 15:17-18 no ak nie je Kristus vzkriesený, je vaša viera ničotná, ešte ste v svojich hriechoch. Potom aj tí, ktorí zosnuli v Kristovi, zahynuli;

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 15:17-18 A ak Kristus nevstal z mŕtvych, márna je vaša viera, lebo ste vždy vo svojich hriechoch! Vtedy aj tí, čo v Kristu zosnuli, zahnuli.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 15:17-18 Lenže ak Kristus nevstal, vaša viera je daromná, lebo ste ešte vždy vo svojich hriechoch! Potom aj tí, čo v Kristu zosnuli, zahynuli.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 15:17-18

Preklad Nového sveta: 1 Kor 15:17-18 A ak Kristus nebol vzkriesený, vaša viera je neužitočná; ešte ste vo svojich hriechoch. Skutočne, tí, ktorí zosnuli v spojení s Kristom, zahynuli.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 15:17-18 A ak Kristus nevstal z mŕtvych, márna je vaša viera. Ostali ste vo svojich hriechoch a stratení sú aj tí veriaci, čo zomreli pred vami.

Ak Kristus zomrel fyzickou smrťou ako mi a je prvotina zosnulých:

Ekumenický preklad: 1 Kor 15:20 Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli.

Katolícky preklad: 1 Kor 15:20 Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 15:20 Ale pravda je, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina zosnulých.

Evanjelický preklad: 1 Kor 15:20 Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 15:20 No, ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 15:20 (Nuž ale Kristus spomedzi mŕtvych vzkriesený je, ako prvotina tých, ktorí sú zosnulí.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 15:20 Ale Kristus naozaj vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 15:20 Ale Kristus naozaj vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 15:20

Preklad Nového sveta: 1 Kor 15:20 Avšak Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvé ovocie z tých, ktorí zosnuli.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 15:20 Ale Kristus naozaj vstal z mŕtvych, a to je nám zárukou, že aj ďalší budú po ňom nasledovať.

Tak aj on by mal byť v stave nevedomia. Ale my vieme, že zostúpil do ríše mŕtvych a kázal evanjelium všetkým mŕtvym:

Ekumenický preklad: 1 Pt 4:6 Veď preto sa zvestovalo evanjelium aj mŕtvym, aby boli u Boha živí v Duchu, hoci boli za svojho života ako ľudia súdení.

Katolícky preklad: 1 Pt 4:6 Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli odsúdení podľa ľudí v tele, a žili podľa Boha v Duchu.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Pt 4:6 Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby, hoci boli súdení ako ľudia v tele, žili podľa Boha v Duchu.

Evanjelický preklad: 1 Pt 4:6 Lebo preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli súdení síce po ľudsky, v tele, ale aby žili Duchom podľa Boha.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Pt 4:6 Lebo nato sa i mŕtvym kázalo evanjelium, aby boli súdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v duchu.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Pt 4:6 Veď na to bola blahá zvesť hlásaná aj mŕtvym, aby síce po stránke ľudskej čo do mäsa boli súdení, no po stránke Božej čo do Ducha žili.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Pt 4:6 Preto Posolstvo bolo hlásané aj mŕtvym, aby, hoci ako ľudia boli odsúdení podľa tela, podľa ducha žili Božím životom.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Pt 4:6 Veď preto bola radostná zvesť hlásaná aj mŕtvym, aby boli odsúdení síce po ľudsky podľa tela, ale aby žili Duchom podľa Boha.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Pt 4:6

Preklad Nového sveta: 1 Pt 4:6 Veď preto bolo dobré posolstvo oznámené aj mŕtvym, aby boli súdení, pokiaľ ide o telo, z ľudského hľadiska, ale [aby] žili, pokiaľ ide o ducha, z Božieho hľadiska.

Preklad Nádej pre každého: 1 Pt 4:6 Preto bolo evanjelium zvestované aj mŕtvym, ktorých za ich života ľudia povrchným hodnotením odsúdili, avšak Boh, ktorý súdi podľa ducha, ich odmení večným životom.

Keď sa slová "usnul, spí" nachádzajú v súvislosti s mŕtvym, jedná o telo. Mŕtve telo sa živým javí samozrejme ako spiace. Nikde vo Svätom Písme nenájdeme, že by duša oddelená od tela spala. „Či budeme spať od smrti až po súd?“ pýta sa Tertullian.

 

 

Druhý argument zástancov "spánku duší":

Ekumenický preklad: 1 Tes 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo usnuli. Pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých.

Katolícky preklad: 1 Sol 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Sol 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to s mŕtvymi, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak my veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Evanjelický preklad: 1 Tes 4:13-15 Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli,

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tes 4:13-15 Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tes 4:13-15 No neradi by sme, bratia, žeby ste boli neznalí toho, čo sa týka zosnulých, aby ste sa nermútili tak, ako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Veď ak veríme, že Ježiš umrel a opäť vstal, privedie s ním Boh aj tých, ktorí skrze Ježiša zosnuli. (Lebo vám slovom Pána vravíme toto: že my, žijúci, pozostávajúci do príchodu Pána, nijako tých, ktorí zosnuli, nepredstihneme,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Sol 4:13-15 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako ostatní (ľudia), čo sú bez nádeje. Ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak isto Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, zhromaždí (spolu) s ním. Toto vám vravíme slovami Pána: My živí, ktorí budeme nažive pri príchode Pánovom, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tes 4:13-15 Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako aj ostatní, čo nemajú nijakej nádeje. Lebo keď veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Veď toto vám hovoríme slovom Pána, že my, živí, čo ostaneme až do príchodu Pánovho, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tes 4:13-15

Preklad Nového sveta: 1 Tes 4:13-15 A nechceme, bratia, aby ste boli v nevedomosti o tých, čo spia [v smrti], aby ste nežialili ako ostatní, ktorí nemajú nijakú nádej. Teda ak máme vieru, že Ježiš zomrel a opäť vstal, tak i Boh privedie prostredníctvom Ježiša s ním tých, čo zosnuli. To vám však hovoríme podľa Jehovovho slova, že my žijúci, ktorí zostaneme nažive do Pánovej prítomnosti, určite nepredídeme tých, čo zosnuli,

Preklad Nádej pre každého: 1 Sol 4:13-15 Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nijakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte za živa.

Zástancovia teórie, že duša si neuvedomuje svoju existenciu argumentujú, že nádej dávaná smútiacim Solúnčanom, nie je že ich drahí sú v nebi s Bohom, ale že jedného dňa budú vzkriesení. Niektorí by povedali, že postupujúce zjavenie ešte nie je v maxime v čase písania tohto listu (51nl.). Ak je to tak, potom niekto môže veriť v prechodný stav a zároveň nemať žiaden problém s porozumením Pavla. Nejde nevyhnutne o konflikt, pretože Pavol tu neučí proti existencii prechodného stavu, len hovorí, že vzkriesení budeme všetci naraz. Pavol kladie dôraz na vzkriesenie a spásu a nie, čo bude z mŕtvymi dovtedy.

 

 

Tretí argument zástancov "spánku duší":

Urobme teraz pre ilustráciu bližšie zamyslenie nad príbehom vzkriesení Lazára:

Ekumenický preklad: Jn 11:11-27 Toto povedal a potom im povedal: Náš priateľ Lazár zaspal, no ja ho idem zobudiť.Učeníci mu povedali: Pane, ak zaspal, ozdravie.Ježiš však hovoril o jeho smrti, a oni si mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku.Vtedy im Ježiš otvorene povedal: Lazár zomrel.Pre vás sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. No poďme k nemu!Tu povedal Tomáš, nazývaný Didymos, ostatným učeníkom: Poďme teda aj my, aby sme zomreli s ním! Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štvrtý deň v hrobe.Betánia bola blízko Jeruzalema, vzdialená asi na pätnásť stadií.Mnohí Židia prišli k Marte a Márii potešiť ich v žiali nad bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, vyšla mu naproti. Mária však ostala doma. Marta povedala Ježišovi: Pane, keby si tu bol býval, nebol by mi brat zomrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá.Ježiš jej povedal: Tvoj brat vstane z mŕtvych!Marta mu povedala: Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň.Povedal jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.Nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu?Povedala mu: Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.

Katolícky preklad: Jn 11:11-27 Toto povedal a dodal: „Náš priateľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť.“Učeníci mu povedali: „Pane, ak spí, ozdravie.“Ježiš však hovoril o jeho smrti, a oni si mysleli, že hovorí o spánku.Vtedy im Ježiš povedal otvorene: „Lazár zomrel.A kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu!“Tomáš, nazývaný Didymus, povedal ostatným učeníkom: „Poďme aj my a umrime s ním.“Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štyri dni v hrobe.Betánia bola pri Jeruzaleme, vzdialená asi pätnásť stadií,a tak prišlo k Marte a Márii veľa Židov potešiť ich v žiali za bratom.Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma.Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel.Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 11:11-27 Toto povedal a dodal: „Náš priateľ Lazár zaspal, ale idem ho zobudiť.“Učeníci mu povedali: „Pane, ak spí, ozdravie.“Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli, že hovorí o spánku.Vtedy im Ježiš povedal otvorene: „Lazár zomrel.A kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu!“Tomáš, nazývaný Didymus, povedal ostatným učeníkom: „Poďme aj my a umrime s ním.“Keď ta Ježiš prišiel, našiel Lazára už štyri dni v hrobe.Betánia bola pri Jeruzaleme, vzdialená asi pätnásť stadií,a tak prišlo veľa Židov k Marte a Márii potešiť ich v žiali za bratom.Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala sedieť doma.Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel.Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane.“Marta mu povedala: „Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň.“Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a živote. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý prichádza na svet.“

Evanjelický preklad: Jn 11:11-27 Toto povedal, a potom im riekol: Lazár, náš priateľ, zaspal; ale idem ho zobudiť. Jeho učeníci na to povedali: Pane, keď zaspal, ozdravie. Ale Ježiš hovoril o jeho smrti, oni si však mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. Vtedy im Ježiš povedal otvorene: Lazár umrel – a kvôli vám, aby ste uverili, radujem sa, že som nebol tam. Ale poďme k nemu. Tomáš, prímenom Dvojča, povedal nato spoluučeníkom: Poďme aj my, aby sme umreli s Ním! Keď Ježiš prišiel, našiel ho už štvrtý deň ležať v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema, asi na pätnásť honov. Mnohí zo Židov prišli k Marte a Márii potešovať ich (v zármutku) nad bratom. Keď Marta počula, že Ježiš prichádza, šla Mu naproti, Mária však sedela doma. I povedala Marta Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. Ale aj teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá Ti Boh. Povedal jej Ježiš: Tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu odpovedala: Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu? Povedala Mu: Áno, Pane, ja som uverila, že Ty si Kristus, Syn Boží, ktorý mal prísť na svet.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 11:11-27 To povedal a potom im riekol: Lazar, náš priateľ, usnul; ale idem, aby som ho zobudil zo sna. Vtedy mu povedali učeníci: Pane, ak usnul, ozdravie. Ale Ježiš povedal o jeho smrti, a oni sa domnievali, že hovorí o spánku sna. A tak vtedy im povedal Ježiš otvorene: Lazar zomrel, a radujem sa pre vás, že som tam nebol, aby ste uverili. Ale poďme za ním! Vtedy povedal Tomáš, zvaný Didymus, spoluučeníkom: Poďme aj my, aby sme zomreli s ním! A tak keď prišiel Ježiš, našiel ho už štyri dni ležať v hrobe. A Betánia bola blízko Jeruzalema, nejakých pätnásť honov. A mnohí zo Židov boli prišli k Marte a Márií, aby ich potešili ohľadom ich brata. Vtedy Marta, ako počula, že ide Ježiš, vyšla proti nemu, ale Mária sedela doma. Vtedy povedala Marta Ježišovi: Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Ale aj teraz viem, že všetko, za čokoľvek by si požiadal Boha, dá ti Bôh. Ježiš jej povedal: Tvoj brat vstane. A Marta mu povedala: Viem, že vstane pri vzkriesení, v posledný deň. Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky; či veríš tomu? Riekla mu: Áno, pane; ja som uverila, že si ty Kristus, ten Syn Boží, ktorý mal prijsť na svet.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 11:11-27 Tieto veci povedal a po tomto im vraví: Lazar, náš priateľ, usnul, no poberám sa, aby som ho zo spánku zobudil. Učeníci mu teda povedali: Pane, ak usnul, pomôže sa mu. No Ježiš to riekol o jeho smrti, no oni si pomysleli, že hovorí o usnutí k spánku. Tu im teda Ježiš povedal otvorene: Lazar umrel, a radujem sa pre vás, že som tam nebol, aby ste uverili. Ale berme sa k nemu. Tomáš, ktorému sa vravelo Dvojča, teda svojim spoluučeníkom povedal: Berme sa aj my, aby sme s ním umreli. Príduc teda, zistil Ježiš, že je už štyri dni v hrobke. A Bétania bola blízko Jerúsaléma, asi pätnásť stadií odtadiaľ, a k Marte a Márii boli prišli mnohí zo Židov, aby ich utešili pre ich brata. Ako teda Marta počula, že Ježiš prichodí, vyšla oproti nemu, no Mária sedela doma. Marta teda k Ježišovi povedala: Pane, keby si bol býval tu, nebol by môj brat umrel; ale aj teraz viem, že ti Boh dá, o koľkékoľvek veci Boha poprosíš. Ježiš jej vraví: Tvoj brat opäť vstane. Marta mu vraví: Viem, že opäť vstane, pri opätovnom vstaní v posledný deň. Ježiš jej povedal: Opätovné vstanie aj život som ja; kto vo mňa verí, bude žiť, aj keď umrie, a ktokoľvek žije a vo mňa verí, nikdy nijako neumrie. Veríš toto? Vraví mu: Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží Syn, ktorý mal prísť do sveta.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 11:11-27 Toto povedal a potom im hovoril: „Náš priateľ lazár zaspal, ale idem ho zobudiť.“ I povedali mu učeníci: „Pane, ak zaspal, ozdravie.“ Lenže Ježiš hovoril o jeho smrti, a oni mysleli, že hovorí o spánku. Tu im Ježiš vyhlásil otvorene: „Lazár zomrel, a kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Ale poďme k nemu!“ Tomáš, nazývaný Dvojča, povedal spoluučeníkom: „Poďme aj my a zomrime s ním!“ Keď Ježiš prišiel (do Betánie), zistil, že (Lazár) už bol štyri dni v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema, asi na pätnásť honov, a tak mnohí Židia prišli k marte a Márii potešiť ich (v zármutku) nad bratom. Ako teda Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti; Mária zasa ostala v dome. I povedala Marta Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol zomrel. Ale aj teraz viem, že čokoľvek budeš prosiť od Boha, dá ti Boh.“ Ježiš ju uistil: „Tvoj brat vstane (z mŕtvych).“ Marta mu odpovedala: „Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň.“ Ježiš jej povedal: „Ja som Vzkriesenie a Život. Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť, a ktokoľvek žije a verí vo mňa, nikdy nezomrie. Veríš tomu?“ Odpovedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že si ty Mesiáš, Syn Boží, ktorý má prísť na tento svet.“

Preklad Bohuslava Košu: Jn 11:11-27 Toto povedal a potom im hovorí: „Lazár, náš priateľ, usnul, ale idem ho zobudiť.“ Povedali teda jeho učeníci: „Pane, ak usnul, ozdravie.“ Lenže Ježiš hovoril o jeho smrti, a oni mysleli, že hovorí o spánku. Tu im Ježiš povedal otvorene: „Lazár zomrel, a kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Ale poďme k nemu!“ Tu Tomáš, nazývaný Dvojčaťom, povedal spoluučenikom: „Poďme aj my, aby sme zomreli s ním!“ Keď Ježiš prišiel, našiel ho už štvrtý deň ležať v hrobke. Betánia bola totiž blízko Jeruzalema, asi na pätnásť honov, a tak mnohí zo Židov prišli k Marte a Márii potešovať ich (v zármutku) nad ich bratom. Ako teda Marta počula, že Ježiš prichádza, išla mu naproti. Mária však sedela v dome. Tu povedala Marta Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol zomrel. Ale aj teraz viem, že čokoľvek budeš prosiť od Boha, dá ti Boh.“ Ježiš jej hovorí: „Tvoj brat vstane.“ Marta mu vraví: „Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň.“ Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť, a nik nezomrie naveky kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu?“ Hovorí mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že si ty Pomazaný, Syn Boží, ktorý má prísť na tento svet.“

Preklad Biblia LOGOS: Jn 11:11-27 Toto povedal a potom im hovoril: Náš priateľ Lazar zaspal, ale idem ho zobudiť. Vtedy mu učeníci povedali: Pane, ak spí, vyzdravie. Ježiš však hovoril o jeho smrti, a oni si mysleli, že hovorí o prirodzenom spánku. A tak im vtedy Ježiš povedal otvorene: Lazar zomrel. Kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. No poďme k nemu. Vtedy Tomáš zvaný Didymus povedal ostatným učeníkom: Poďme aj my, aby sme zomreli s ním! Keď tam Ježiš prišiel, zistil, že Lazar už štyri dni leží v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema, približne pätnásť stadií, a mnohí Židia prišli za Martou a Máriou, aby ich utešili v smútku za bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Vtedy Marta povedala Ježišovi: Pane, keby si bol tu, môj brat by nezomrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek požiadaš Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal: Tvoj brat vstane. Marta mu povedala: Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie a život! Ten, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby zomrel. Každý, kto žije a verí vo mňa, isto nezomrie naveky! Veríš tomu? Povedala mu: Áno, Pane. Verím, že ty si Kristus, Boží Syn, ktorý má prísť na svet.

Preklad Nového sveta: Jn 11:11-27 To povedal a potom k nim prehovoril: „Náš priateľ Lazar si šiel odpočinúť, ale idem tam, aby som ho prebudil zo spánku.“ Preto mu učeníci povedali: „Pane, ak si išiel odpočinúť, bude mu dobre.“ Ježiš však hovoril o jeho smrti. Ale oni sa domnievali, že hovorí o odpočinku v spánku. Vtedy im Ježiš otvorene povedal: „Lazar zomrel, a ja sa radujem kvôli vám, že som tam nebol, aby ste uverili. Ale poďme k nemu.“ Preto Tomáš, ktorému hovorili Dvojča, povedal svojim spoluučeníkom: „Poďme tiež, aby sme s ním zomreli.“ Keď Ježiš prišiel, zistil, že bol už štyri dni v pamätnej hrobke. Betánia bola blízko Jeruzalema, vo vzdialenosti asi troch kilometrov. K Marte a Márii prišlo mnoho Židov utešovať ich kvôli ich bratovi. Preto Marta, keď počula, že prichádza Ježiš, vyšla mu naproti; ale Mária zostala doma. Marta teda povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol zomrel. A predsa teraz viem, že nech poprosíš Boha o čokoľvek, Boh ti dá.“ Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane.“ Marta mu povedala: „Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň.“ Ježiš jej riekol: „Ja som vzkriesenie a život. Ten, kto prejavuje vieru vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť; a každý, kto žije a prejavuje vieru vo mňa, vôbec nikdy nezomrie. Veríš tomu?“ Povedala mu: „Áno, Pane, uverila som, že ty si Kristus, Boží Syn, Ten, ktorý prichádza do sveta.“

Preklad Nádej pre každého: Jn 11:11-27 Potom dodal: „Náš priateľ Lazár zaspal a ja ho idem prebudiť.“ „Ak spí, čoskoro sa uzdraví,“ citovali ľudovú múdrosť. Nazdávali sa totiž, že hovorí o obyčajnom spánku, a nie o Lazárovej smrti. Povedal im teda otvorene: „Lazár zomrel. A ja som rád, že som nebol pri ňom, kvôli vám, aby ste mali novú príležitosť uveriť vo mňa. Poďme k nemu!“ Tomáš prezývaný Dvojča navrhol učeníkom: „Poďme aj my, nech zomrieme spolu s ním!“ Keď prišli do Betánie, Lazár už štyri dni ležal v hrobe. Betánia bola neďaleko Jeruzalema, necelú hodinu cesty, a tak mnohí známi z mesta prišli potešiť sestry v ich žiali za bratom. Keď sa Marta dozvedela, že prichádza Ježiš, bežala mu oproti, ale Mária zostala doma. Marta privítala Ježiša slovami: „Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Ale ja viem, že Boh ani teraz neodmietne nijakú tvoju prosbu.“ „Neboj sa,“ ubezpečil ju Ježiš, „tvoj brat bude opäť žiť.“ – „Viem, že ožije v posledný deň po vzkriesení,“ prisvedčila Marta. „Ja som Vzkriesenie aj Život!“ povedal jej Ježiš. „Kto vo mňa verí, bude žiť, aj keby zomrel. A kto žije a verí vo mňa, nikdy nezomrie. Veríš tomu, Marta?“ „Áno, Pane,“ odpovedala. „Uverila som, že si Kristus, Boží Syn, na ktorého sme tak dlho čakali.“

Pozrime sa na povahu Lazarov smrti. Bol skutočne mŕtvy? Samozrejme, bol už 4 dni v hrobe a čítame, že jeho telo bolo už v rozklade. Je to prirodzený biologický proces a je to neklamné známka smrti.
Ako nazval Lazarov smrť Ježiš? Spánkom – Lazar zaspal, ale myslel tým nado všetku pochybnosť smrť. Tak to učeníkom aj povedal. A čo vyhlásila Marta, keď jej Ježiš povedal, že Lazar vstane? „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“ Marta vedela, že Lazár zomrel. A ako si predstavovala smrť? Ako že je Lazar niekde v nebi? Alebo že sa jeho nesmrteľná duša niekde vznáša a pozerá na ňu? Nie! Jasne a prostými slovami vyznala vieru vo vzkriesenie. A vo vzkriesenie kedy? Hneď po smrti, ako verí mnoho dnešných kresťanov? Nie! Vo vzkriesenie v posledný deň. A to je kedy? V posledný deň Lazarov? To iste nie, lebo ten už nastal pred 4 dňami. Verila, že Lazar vstane v posledný deň sveta, až nastane všeobecné vzkriesenie. Marta dobre vedela, že Lazár nie je nikde pri vedomí po smrti medzi svätými na nebi, ale že spí a vstane v posledný deň. Preto aj Ježiš povedal, že Lazár zaspal, aj keď tým myslel jeho smrť. Smrť je nevedomým spánkom a čakaním na vzkriesenie v posledný deň.

Tu hovorí Pán Ježiš o smrti ako o spánku, ale je evidentné, že nehovorí o duši Lazara, ale o jeho tele, lebo ďalej pokračuje slovami že: „Ale idem, aby som ho zobudil zo sna. A to vykonal tým, že zobudil jeho telo. Dodatočný dôkaz vidíme v slovách Marty, že telo už páchne:

Ekumenický preklad: Jn 11:39 Ježiš povedal: Odvaľte kameň! Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: Pane, už páchne, veď je už štyri dni mŕtvy!

Katolícky preklad: Jn 11:39 Ježiš povedal: „Odvaľte kameň!“ Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: „Pane, už páchne, veď je už štyri dni v hrobe.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 11:39 Ježiš povedal: „Odvaľte kameň!“ Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: „Pane, už páchne, veď je tam už štvrtý deň.“

Evanjelický preklad: Jn 11:39 I riekol Ježiš: Odvaľte kameň! Ale Marta, sestra mŕtveho, Mu povedala: Pane, už páchne, lebo je už štyri dni mŕtvy.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 11:39 Ježiš povedal: Zodvihnite kameň! A Marta, sestra zomrelého, mu povedala: Pane, už smrdí, lebo je už štyri dni v hrobe.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 11:39 Ježiš vraví: Odstráňte ten kameň! Sestra toho zomretého, Marta, mu vraví: Pane, už páchne, veď je tam štyri dni.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 11:39 Ježiš rozkázal: „Odvaľte ten kameň!“ Marta, sestra zosnulého, mu vraví: „Pane, už páchne; veď sú štyri dni, čo umrel!“

Preklad Bohuslava Košu: Jn 11:39 Ježiš hovorí: „Odvaľte kameň!“ Marta, sestra zosnulého, mu vraví: „Pane, už páchne, veď štyri dni je tu!“

Preklad Biblia LOGOS: Jn 11:39 Ježiš povedal: Dajte preč ten kameň! Marta, sestra zosnulého, mu povedala: Pane, už zapácha, veď už je štyri dni mŕtvy.

Preklad Nového sveta: Jn 11:39 Ježiš povedal: „Odstráňte kameň.“ Marta, sestra zomrelého, mu povedala: „Pane, teraz už istotne zapácha, lebo sú to už štyri dni.“

Preklad Nádej pre každého: Jn 11:39 Odvaľte ten kameň!“ rozkázal Ježiš. „Pane, je pochovaný štvrtý deň, akiste je už v rozklade!“ chcela tomu zabrániť Marta.

To telo, ktoré spalo, nie duša. Navyše zástancovia "spánku duší" si neuvedomujú, že v čaše pôsobenia Ježiša ešte duše nemohli ísť do neba, lebo najprv musel Kristus vstať z mŕtvych! Išli do Šeolu/Hádesu.

 

 

Štvrtý argument zástancov "spánku duší":

Vo Svätom Písme sa píše, že mŕtvy už nič nevedia, necítia, nevidia, až pokým nebude vzkriesenie.

Starý zákon hovorí o smrti ako o stave, kde ľudia nič nevedia a nekonajú:

Ekumenický preklad: Žalm 6:6 V smrti si na teba nikto nespomenie. Kto ťa v ríši mŕtvych oslávi?

Žalm 30:10 Čo by si mal z môjho života, keby som zostúpil do hrobu? Chválil by ťa prach? Oznámil by tvoju vernosť?

Žalm 115:17 Mŕtvi nebudú chváliť Hospodina, nikto z tých, čo zostupujú do hrobového ticha,

Iz 38:18 Veď podsvetie ťa nebude velebiť ani smrť ťa nebude chváliť a tí, čo zostupujú do hrobu, už nedúfajú v tvoju vernosť.

Kaz 9:5 Živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nevedia nič.

Kaz 9:10 Všetko, čo tvoja ruka nájde k práci, urob podľa svojej sily, lebo niet práce ani uvažovania, ani poznania a múdrosti v podsvetí, do ktorého ideš.

Katolícky preklad: Žalm 6:6 Veď medzi mŕtvymi nik nemyslí na teba. A kto ťa môže chváliť v podsvetí?

Žalm 115:17 Mŕtvi ťa, Pane, chváliť nemôžu, ani tí, čo zostupujú do ríše mlčania.

Žalm 30:10 Aký úžitok by bol z mojej krvi, keby som v zemi skazu vzal? A či ťa prach môže velebiť alebo hlásať tvoju vernosť?

Iz 38:18 Veď nie podsvetie ťa bude velebiť, nie smrť ťa bude chváliť, tí, čo zostupujú do jamy, nedúfajú v tvoju vernosť.

Kaz 9:5 Lebo živí aspoň vedia, že zomrú, kým mŕtvi už o ničom nevedia.

Kaz 9:10 Všetko, čo vykonať je schopná tvoja ruka, konaj svojou silou! Lebo ti nebude možné konať a počítať, poznávať a múdro si počínať v podsvetí, kam sa máš odobrať.

Preklad Jeruzalemská biblia: Žalm 6:6 Nikto z mŕtvych na teba nemyslí; ktože ťa chváli v podsvetí?

Žalm 30:10 „Aký úžitok by bol z mojej smrti, z toho, ak padnem do hrobu? Či ťa môže chváliť prach a hlásať tvoju vernú lásku?

Žalm 115:17 Mŕtvi ťa nemôžu chváliť, Jahve, ani tí, čo zostupujú do večného ticha,

Iz 38:18 Veď tí pod zemou ťa nemôžu velebiť, ani smrť ťa nemôže chváliť; tí, čo zostupujú do hrobu, prestali dúfať v tvoju dobrotu.

Kaz 9:5 Živí aspoň vedia, že zomrú, ale mŕtvi už nevedia celkom nič;

Kaz 9:10 Urob všetko, čo ti príde pod ruku, nakoľko vládzeš, lebo v podsvetí, kam ideš, niet diel ani výpočtov, ani vedy, ani múdrosti.

Evanjelický preklad: Žalm 6:6 Lebo v smrti niet spomienky na Teba, a kto Ťa bude oslavovať v ríši mŕtvych?

Žalm 30:10 Aký bude zisk z mojej krvi, ak zostúpim do jamy? Či Ťa prach bude oslavovať a hlásať Tvoju vernosť?

Žalm 115:17 Mŕtvi nechvália Hospodina, ani nikto z tých, čo zostupujú do miesta umĺknutia,

Iz 38:18 Veď podsvetie Ti nemôže ďakovať, ani smrť Ťa neoslavuje; tí, čo zostupujú do hrobu, nedúfajú viac v Tvoju vernosť.

Kaz 9:5 Lebo živí vedia, že umrú, ale mŕtvi nič nevedia,

Kaz 9:10 Rob všetko zo svojej sily, čo môže tvoja ruka urobiť, lebo v záhrobí, do ktorého sa uberáš, niet práce ani myšlienky, ani poznania, ani múdrosti.

Preklad Jozefa Roháčka: Žalm 6:6 Lebo v smrti nieto rozpomienky na teba, a kto ťa bude oslavovať v hrobe?!

Žalm 30:10 Aký zisk budeš mať z mojej krvi a z toho, keď sostúpim do jamy? Či ťa bude oslavovať prach? Či bude zvestovať tvoju pravdu?

Žalm 115:17 Nie mŕtvi budú chváliť JaHa a niktorý z tých, ktorí sostupujú na miesto mlčania;

Iz 38:18 Lebo hrob ťa nebude oslavovať, smrť ťa nebude chváliť; nebudú očakávať na tvoju pravdu tí, ktorí sostupujú do jamy.

Kaz 9:5 Lebo živí vedia, že zomrú; ale mŕtvi nevedia ničoho

Kaz 9:10 Všetko, čo najde tvoja ruka robiť v tvojej sile, rob; lebo neni diela ani výmyslu ani vedomosti ani múdrosti v ríši mŕtvych, kam ideš.

Preklad Miloša Pavlíka: Žalm 6:5 veď v smrti nieto pripomienky teba; kto ti bude prinášať chválu v šeóle?

Žalm 30:9 Aký zisk v mojej krvi, v mojom zostúpení do priepasti? Či ťa prach bude chváliť, tvoju vernosť zvestovať ?

Žalm 115:17 Nie mŕtvi velebia Jáha, ani kto zo zostupujúcich v mlčanie,

Iz 38:18 Veď nie šeól ťa bude chváliť, smrť ťa velebiť, zostupujúci v jamu nebudú k tvojej vernosti vzhliadať;

Kaz 9:5 áno, živí vedia, že musia umrieť, ale mŕtvi, oni nevedia pranič

Kaz 9:10 Všetko, čo tvoja ruka na uskutočnenie nachádza, uskutočni podľa svojej sily, lebo v šeóle, kam ty budeš odchádzať, niet skutkov ani rozmýšľania ani vedomosti ani múdrosti.

Preklad Nového sveta: Žalm 6:5 Veď v smrti niet o tebe zmienky;kto ťa bude chváliť v šeole?

Žalm 30:9 Aký úžitok je z mojej krvi, keď zostúpim do jamy? Bude ti chválorečiť prach? Bude rozprávať o tvojej pravosti?

Žalm 115:17 Mŕtvi nechvália Jah, ani tí, ktorí zostupujú do mlčania.

Iz 38:18 Veď to nie je šeol, čo ti môže chválorečiť; smrť ťa nemôže chváliť. Tí, ktorí schádzajú do jamy, nemôžu s nádejou vzhliadať k tvojej pravosti.

Kaz 9:5 Lebo živí si uvedomujú, že zomrú, ale mŕtvi si neuvedomujú vôbec nič,

Kaz 9:10 Všetko, čo nájde tvoja ruka robiť, rob celou svojou silou, pretože nie je práce ani plánovania, ani poznania, ani múdrosti v šeole, na mieste, na ktoré ideš.

Veršov ukazujúcich na skutočnosť, že mŕtvi sa nachádzajú v stave úplného bezvedomia, je samozrejme oveľa viac. Mŕtvi nevidia udalosti, ktoré sa dejú na zemi, mŕtvi nespomínajú na Boha a neoslavuje ho, v deň smrti mizne ich myslenie.

Treba si každý verš rozobrať. Ako prvý rozoberiem: Žalm 115:17

Ako vidíte, tento verš tu stojí osamotený, vytrhnutý z kontextu a oddelený od toho, čo ho predchádza a čo po ňom nasleduje. Keď tento verš čítame v súvise, na svojom pravom mieste, keď čítame aj nasledujúce verše, hneď zbadáme ich pravý význam.

Ekumenický preklad: Žalm 115:17-18 Mŕtvi nebudú chváliť Hospodina, nikto z tých, čo zostupujú do hrobového ticha, ale my budeme dobrorečiť Hospodinovi odteraz až naveky. Haleluja!

Katolícky preklad: Žalm 115:17-18 Mŕtvi ťa, Pane, chváliť nemôžu, ani tí, čo zostupujú do ríše mlčania. Lež my, živí, velebíme Pána odteraz až naveky. ALELUJA.

Preklad Jeruzalemská biblia: Žalm 115:17-18 Mŕtvi ťa nemôžu chváliť, Jahve, ani tí, čo zostupujú do večného ticha, ale my, žijúci, velebíme Jahveho teraz a naveky.

Evanjelický preklad: Žalm 115:17-18 Mŕtvi nechvália Hospodina, ani nikto z tých, čo zostupujú do miesta umĺknutia, ale my dobrorečiť budeme Hospodinovi odteraz až naveky. Haleluja!

Preklad Jozefa Roháčka: Žalm 115:17-18 Nie mŕtvi budú chváliť JaHa a niktorý z tých, ktorí sostupujú na miesto mlčania; ale my budeme dobrorečiť JaHovi odteraz až na veky. Hallelu JaH!

Preklad Miloša Pavlíka: Žalm 115:17-18 Nie mŕtvi velebia Jáha, ani kto zo zostupujúcich v mlčanie, lež my chceme Jáha oslavovať, odteraz a navždy! Velebte Jáha!

Preklad Nového sveta: Žalm 115:17-18 Mŕtvi nechvália Jah, ani tí, ktorí zostupujú do mlčania. My však budeme žehnať Jah odteraz až na neurčitý čas.Chváľte Jah!

Takže prvý učí o tom, že mŕtvi nebudú chváliť nikoho, ale budú mlčať, a druhý by ho mal potvrdzovať, namiesto toho mu odporuje. Správny výklad týchto veršov je, že mŕtvi vo svojich prestúpeniach, mŕtvi vo viere, všetci tí, ktorí v takomto stave zomreli zostupujú na miesto, kde už nič napraviť nemôžu. Ak teda nechválili Boha na tomto svete počas vlastného života, nebudú to robiť ani po smrti na rozdiel od spasených, veriacich.

Podobne je to aj z ďalším citovaným veršom z knihy Kazateľ. Uvediem ho v kontexte s predchádzajúcim a nasledujúcim veršom.

Ekumenický preklad: Kaz 9:4-6 Ten totiž, kto patrí ešte medzi živých, má nádej, lebo živý pes je na tom lepšie ako mŕtvy lev. Živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nevedia nič. Niet pre nich viac odmeny, lebo ich pamiatka je zabudnutá. Aj ich láska, aj ich nenávisť, aj ich horlivosť dávno zanikli a nemajú už podiel na ničom, čo sa deje pod slnkom.

Katolícky preklad: Kaz 9:4-6 Lebo kto môže mať nádej? (Iba) ten, kto je pripojený ku všetkým, čo žijú. Veď živý pes je na tom lepšie ako lev, čo už dokonal. Lebo živí aspoň vedia, že zomrú, kým mŕtvi už o ničom nevedia. Ani odmeny sa im už nedostane, lebo ich pamiatka upadla do zabudnutia. Aj ich láska a ich nenávisť, aj ich žiarlivosť patrí minulosti a už nikdy nemajú podiel na ničom, čo sa deje pod slnkom.

Preklad Jeruzalemská biblia: Kaz 9:4-6 Len ten, kto ešte žije, má nádej: aj živý pes je lepšie na tom ako mŕtvy lev. Živí aspoň vedia, že zomrú, ale mŕtvi už nevedia celkom nič; ani odmeny sa im nedostane, lebo sa na nich celkom zabudlo. Pre nich je koniec láske, nenávisti i ctižiadosti, nikdy sa už nezúčastnia na tom, čo sa deje pod slnkom.

Evanjelický preklad: Kaz 9:4-6 Lebo tomu, kto ešte patrí medzi živých, ostáva nádej, lebo lepší je živý pes ako mŕtvy lev. Lebo živí vedia, že umrú, ale mŕtvi nič nevedia, a nemôžu očakávať odmenu, lebo ich pamiatka je zabudnutá. Aj ich láska, aj ich nenávisť a žiarlivosť zanikla a nemajú už podiel na ničom, čo sa deje pod slnkom.

Preklad Jozefa Roháčka: Kaz 9:4-6 Lebo kde kto je z toho vyňatý? No, u všetkých živých je ešte vždy nádej, lebo je lepšie živému psu ako mŕtvemu ľvu. Lebo živí vedia, že zomrú; ale mŕtvi nevedia ničoho ani nemajú viacej nijakej odplaty, lebo sa zabudla ich pamiatka. Aj ich láska aj ich nenávisť aj ich revnivosť už dávno zahynula, a nemajú viacej nijakého podielu na veky v ničom tom, čo sa deje pod slnkom.

Preklad Miloša Pavlíka: Kaz 9:4-6 Ale pre kohokoľvek, ktorý je pridružený ku všetkým živým, jesto na čo sa spoliehať, lebo živý pes, ten sa má lepšie od mŕtveho leva; áno, živí vedia, že musia umrieť, ale mŕtvi, oni nevedia pranič a nemajú už odmeny, lebo ich pamiatka je zabudnutá; aj ich láska aj ich nenávisť aj ich žiarlivosť zhynula a navždy už nemajú podielu v ničom, čo sa pod slnkom uskutočňuje.

Preklad Nového sveta: Kaz 9:4-6 Pre každého, kto je spojený so všetkými živými, je tu dôvera, pretože živý pes je na tom lepšie než mŕtvy lev. Lebo živí si uvedomujú, že zomrú, ale mŕtvi si neuvedomujú vôbec nič, ani už nemajú žiadnu mzdu, pretože sa zabudla ich pamiatka. A zahynula aj ich láska aj ich nenávisť aj ich žiarlivosť, a na neurčitý čas už nemajú podiel na ničom, čo sa musí robiť pod slnkom.

Hovorí sa tu iba o tom, čo môžu mŕtvi vedieť, prijať z toho, čo sa deje "pod slnkom", t.j. čo môžu mŕtvi vedieť alebo prijať na tomto svete. Nuž je predsa samozrejmé, keď niekto umrie, že nemá viacej nijakého podielu v tom, čo sa deje "pod slnkom", t.j. na tomto svete. Slová, celé vety, ktoré boli vypustené, proste vysvetľujú tie citované, že totiž naše nádeje a záujmy o zemské veci sú obmedzené na tento krátky, nestály život. Uvedomme si, že kazateľov rozhľad je obmedzený na veci, ktoré je možno vidieť, poznať a robiť pod slnkom, na tomto svete. Slová "pod slnkom" sú kľúčom tejto knihy a sú uvedené 29krát. Sú to úvahy človeka "pod slnkom", skôr filozofického charakteru. Prichádza k poznaniu, že zmysel života sa nedá nájsť v majetku, peniazoch a požitkoch a jedine Boh pozná zmysel všetkého. Desiaty verš nie je Boží záver o stave mŕtvych, podobne ako iné úsudky pisateľa Knihy Kazateľ. Je to pohľad človeka.

Ekumenický preklad: Kaz 9:10 Všetko, čo tvoja ruka nájde k práci, urob podľa svojej sily, lebo niet práce ani uvažovania, ani poznania a múdrosti v podsvetí, do ktorého ideš.

Katolícky preklad: Kaz 9:10 Všetko, čo vykonať je schopná tvoja ruka, konaj svojou silou! Lebo ti nebude možné konať a počítať, poznávať a múdro si počínať v podsvetí, kam sa máš odobrať.

Preklad Jeruzalemská biblia: Kaz 9:10 Urob všetko, čo ti príde pod ruku, nakoľko vládzeš, lebo v podsvetí, kam ideš, niet diel ani výpočtov, ani vedy, ani múdrosti.

Evanjelický preklad: Kaz 9:10 Rob všetko zo svojej sily, čo môže tvoja ruka urobiť, lebo v záhrobí, do ktorého sa uberáš, niet práce ani myšlienky, ani poznania, ani múdrosti.

Preklad Jozefa Roháčka: Kaz 9:10 Všetko, čo najde tvoja ruka robiť v tvojej sile, rob; lebo neni diela ani výmyslu ani vedomosti ani múdrosti v ríši mŕtvych, kam ideš.

Preklad Miloša Pavlíka: Kaz 9:10 Všetko, čo tvoja ruka na uskutočnenie nachádza, uskutočni podľa svojej sily, lebo v šeóle, kam ty budeš odchádzať, niet skutkov ani rozmýšľania ani vedomosti ani múdrosti.

Preklad Nového sveta: Kaz 9:10 Všetko, čo nájde tvoja ruka robiť, rob celou svojou silou, pretože nie je práce ani plánovania, ani poznania, ani múdrosti v šeole, na mieste, na ktoré ideš.
Šalamún vyhlásil, že "všetko pod slnkom" je márnosť. Podal svoj svetonázor z hľadiska svetského.

Aj keď poznanie o prechodnom stave nebolo v čase Starozákonnej dobe známe, žiaden z pisateľov netvrdí, že niečo také neexistuje. Ich posolstvo je, že čo v prechodnom stave nemôžu robiť. Základná správa je, že po smrti, nemôžeme používať poznanie, múdrosť a pod.

 

 

Hlavný argument odporcov "spánku duší":

Apoštoli sa mnohokrát spomenuli, že vnútorný človek existuje v bdelom stave potom, čo opustí svoje telo. Len niekoľko veršov:

Ekumenický preklad: 1 Tes 5:9-10 Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme spolu s ním žili — či bdieme a či spíme.

Katolícky preklad: 1 Sol 5:9-10 Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme, alebo spíme.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Sol 5:9-10 Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme alebo spíme.

Evanjelický preklad: 1 Tes 5:9-10 Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý umrel za nás, aby sme spolu s Ním žili, či bdieme, a či spíme.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tes 5:9-10 lebo vás nepostavil Bôh cieľom hnevu, ale aby sme nadobudli spasenia skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme, či už bdejeme či spíme, spolu s ním žili.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tes 5:9-10 pretože nás Boh neurčil na hnev, lež na nadobudnutie záchrany skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý za nás umrel, aby sme, či bdieme, či spíme, spolu s ním ožili.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Sol 5:9-10 Veď nás Boh neurčil pre hnev, ale aby sme dosiahli spasenie skrze Pána nášho Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme spolu s ním žili či spiac či bdiac.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tes 5:9-10 Veď nás Boh neurčil pre hnev, ale aby sme dosiahli spasenie prostredníctvom Pána nášho Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme, či už bedlíme a či spíme, spolu s ním žili.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tes 5:9-10

Preklad Nového sveta: 1 Tes 5:9-10 lebo nás Boh neurčil na hnev, ale na to, aby sme získali záchranu prostredníctvom nášho Pána Ježiša Krista. On zomrel za nás, aby sme žili spolu s ním, či zostaneme bdelí, alebo zosneme.

Preklad Nádej pre každého: 1 Sol 5:9-10 Nás predsa neurčil Boh na to, aby sme boli vystavení jeho hnevu, ale aby sme boli zachránení pre zásluhy nášho Pána Ježiša Krista. On za nás zomrel, aby sme s ním mohli žiť večne, už či sa jeho príchodu dožijeme, alebo nie.
Pavol v podstate hovorí, nech sme v tele, živí, alebo už mimo tela, zosnulí, žijeme s ním, s Bohom. Ale to je len hypotéza. Pavol ďalej píše Filipským:

Ekumenický preklad: Flp 1:21-24 Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk.Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť.Ťahá ma to na obe strany: Túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie,ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele.

Katolícky preklad: Flp 1:21-24 Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť.Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie,ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás.

Preklad Jeruzalemská biblia: Flp 1:21-24 Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť je zisk.Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť.Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa výhodnejšie,zasa zostať v tele je potrebnejšie pre vás.

Evanjelický preklad: Flp 1:21-24 Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk. Ale ak (ďalej) žiť v tele - znamená to pre mňa plodnú prácu, a neviem, čo si radšej voliť. Tiahne ma to z oboch strán: túžim už umrieť a byť s Kristom, a to by bolo iste omnoho lepšie, ale pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele.

Preklad Jozefa Roháčka: Flp 1:21-24 Lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. Ale ak práve žiť v tele mi je na užitok práce, nevedel by som povedať, čo by som vyvolil. Ale oboje ma tiahne: mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo o mnoho lepšie, ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás.

Preklad Miloša Pavlíka: Flp 1:21-24 Lebo mne je žiť Kristus a umrieť zisk; no ak žiť v mäse, to mi je úžitkom práce, a čo si mám vyvoliť, neviem. No som zvieraný od tých dvoch vecí, majúc túžbu za uvoľnením a aby som bol s Kristom, [lebo] to je o veľmi veľa lepšie, no vzhľadom na vás je nutnejšie v mäse ďalej ostávať;

Preklad Štefana Porúbčana: Flp 1:21-24 Mne žiť je Kristus a zomrieť zisk. Keďže však žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, ani neviem, čo si vybrať. Oboje na mňa dolieha: Túžim sa rozpadnúť a byť s Kristom, a to by bolo omnoho lepšie; ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele.

Preklad Bohuslava Košu: Flp 1:21-24 lebo mne žiť je Kristus a zomrieť mi je zisk. Ale ak žiť v tele – znamená to pre mňa plodnú prácu, a neviem, čo si voliť. Oboje na mňa dolieha: Túžim sa odobrať a byť s Kristom, lebo to by bolo omnoho lepšie; ale pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele.

Preklad Biblia LOGOS: Flp 1:21-24

Preklad Nového sveta: Flp 1:21-24 Veď žiť v mojom prípade je Kristuszomrieť zisk. Keby som mal ďalej žiť v tele, tak je to ovocie mojej práce – a predsa neviem, čo si mám vybrať. Som pod tlakom týchto dvoch vecí; ale po čom naozaj túžim je to, aby som bol vyslobodený a aby som bol spolu s Kristom, lebo to je istotne omnoho lepšie. Pre vás je však nutnejšie, aby som zostal v tele.

Preklad Nádej pre každého: Flp 1:21-24 Lebo Kristus je pre mňa všetkým, a tak môj život je Kristus, a smrť bude pre mňa ziskom. Pravda, ak zostanem nažive, mohol by som ešte mnohých priviesť k nemu. Takže, keby som si mal možnosť zvoliť, sám neviem, čomu by som dal prednosť: zomrieť a byť s Kristom (to by ma lákalo najväčšmi), alebo žiť ďalej kvôli vám, čo by bolo potrebnejšie.

Že by sa Pavlovi chcel odísť na dočasný odpočinok – do spánku, kde nie je vedomie? Veď Pavel sa tešil z toho, že v tomto tele má možnosť práce, nie že by dával prednosť svojmu spánku, kde sa nepracuje! Toto by nebol žiadny zisk ani pre Pavla ani pre nikoho iného.

Ekumenický preklad: 2 Kor 5:1-10 Vieme totiž, že keď bude stan nášho pozemského života strhnutý, máme príbytok od Boha, rukami nezhotovený večný dom v nebesiach.Preto v tomto stane vzdycháme a túžime, aby sme boli zaodetí naším príbytkom z neba,a hoci tamten bude z nás vzatý, nebudeme nahí. Veď kým sme v tomto stane, vzdycháme pod ťarchou, a preto nechceme byť z neho zoblečení, ale priodiati tým nebeským, aby tak život pohltil to, čo je smrteľné.Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal Ducha ako závdavok.Sme teda vždy plní dôvery, i keď vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána.Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme.Sme však plní dôvery a chceme radšej odísť z tela a bývať u Pána.Preto či už sme doma a či mimo domu, usilujeme sa, aby sme sa mu páčili.Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele — či dobré, alebo zlé.

Katolícky preklad: 2 Kor 5:1-10 Veď vieme, že keď sa tento stánok - náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi.Lebo v tomto vzdycháme a túžime obliecť si naň svoj nebeský príbytok,aby sme hoci aj vyzlečení, neostali nahí.Veď kým sme v tomto stánku, vzdycháme pod ťarchou, lebo sa nechceme vyzliecť, ale priodiať iným, aby život pohltil to, čo je smrteľné.A to nás takto uspôsobil Boh, ktorý nám dal závdavok Ducha.Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána;lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána.A preto sa usilujeme páčiť sa mu, či sme doma alebo mimo domu.Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Kor 5:1-10 Veď vieme, že keď sa tento stan, náš pozemský dom, rozpadne, máme príbytok v nebi, ktorý je Božím dielom, večný dom, ktorý nie je zhotovený ľudskými rukami.Lebo v tomto terajšom tele vzdycháme a túžime obliecť si naň svoj nebeský príbytok,a tak máme byť oblečení, a nie nahí.Áno, kým sme v tomto stane, vzdycháme pod ťarchou, lebo sa nechceme vyzliecť, ale naň si obliecť iný, aby život pohltil to, čo je smrteľné.A ten, ktorý nás na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal Ducha ako závdavok.Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme ako v exile, vzdialení od Pána,lebo kráčame vo viere, a nie v jasnom videní.Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z nášho tela a ísť bývať s Pánom.A tak, či ostávame v tomto tele, alebo či ho musíme opustiť, túžime sa mu páčiť.Lebo všetci sa musíme predstaviť pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré, alebo zlé.

Evanjelický preklad: 2 Kor 5:1-10 Vieme totiž, že keď sa stánok nášho pozemského príbytku aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie rukou zhotovený, večný v nebesiach. Lebo preto aj vzdycháme, túžobne si žiadajúc, aby sme si mohli obliecť svoj príbytok z neba, lebo veď potom skutočne budeme oblečení, nie nahí. Lebo my, ktorí sme v tomto stánku, vzdycháme pod ťažkým bremenom, keďže nechceme byť zoblečení, ale oblečení, aby život pohltil smrteľné. A Ten, kto nás na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal závdavok Ducha. Sme teda vždy dobrej mysle a vieme, že dokiaľ prebývame v tele, ďaleko sme od Pána, lebo žijeme vierou, a nie videním! Sme dobrej mysle a radšej si volíme vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom. Preto či prebývame (v tele), a či sa vysťahúvame (z neho), snažíme sa byť Mu príjemní. Všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal dobré či zlé ako odplatu za to, čo konal v tele, podľa toho, ako pracoval.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Kor 5:1-10 Lebo vieme, že keby náš pozemský dom stánu bol zborený, máme stavänie od Boha, dom, nie rukou učinený, večný v nebesiach; lebo v tomto aj vzdycháme túžiac, že by sme si mohli obliecť naň svoj príbytok z neba, akže aj oblečení a nie nahí budeme najdení. Lebo aj, ktorí sme v tomto stáne, vzdycháme súc obtiažení, nakoľko sa nechceme vyzliecť, ale sa poodiať, aby to, čo je smrteľné, bolo pohltené od života. No, ten, kto nás práve k tomu istému pripravil, je Bôh, ktorý nám aj dal závdavok Ducha. Preto teda vždycky dôverujeme a vieme, že kým sme doma v tele, sme von od domova a vzdialení od Pána. Lebo chodíme vierou a nie videním. Ale dôverujeme i súčasne volíme radšej vystehovať sa von z tela a bývať doma u Pána. A preto sa aj všemožne snažíme, aby sme, buď že dlejeme doma v tele buď že sme von z domova, jemu sa ľúbili. Lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby si jeden každý odniesol to, čo načo vykonal skrze telo, už či bolo dobré či zlé.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Kor 5:1-10 Vieme predsa, že ak bude náš pozemský dom-stan zrúcaný, máme budovu z Boha, dom nie rukami urobený, večný, v nebesiach – veď aj v tomto vzdycháme, vrúcne túžiac navyše sa odiať naším príbytkom, ktorý je z neba, ak, pravda, aj keď sme sa odiali, nebudeme nájdení nahí; veď aj, ktorí sme v tomto stane, vzdycháme pod ťarchou na nás doliehajúcou, no pritom by sme sa nerádi zodiali, lež navyše odiali, aby to, čo je smrteľné, bolo pohltené od života. A ten, kto si nás práve na toto utvoril, je Boh, ktorý nám aj dal závdavok Ducha. Sme teda vždy spokojní a vieme, že súc nasťahovaní v tele, sme vysťahovaní od Pána (veď chodíme vo viere, nie vo videní); nuž, sme spokojní a radšej by sme si priali vysťahovať sa z tela a nasťahovať sa k Pánovi; preto sa tiež, či sme nasťahovaní a či vysťahovaní, horlivo usilujeme byť jemu príjemní. Veď my všetci musíme byť prejavení pred sudcovským stolcom Krista, aby si každý odniesol veci vykonané v tele podľa tých, ktoré vykonal, či dobré či zlé.

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Kor 5:1-10 Veď vieme, že, keď sa pozemský príbytok nášho prebývania zborí, Boh nám vybudoval v nebi večný, nie rukami stavaný príbytok. Preto aj v terajšom (príbytku) vzdycháme a túžobne si žiadame obliecť na seba svoj nebeský dom, aby takto zaodiati neboli sme nahí. lebo kým sme v tomto stánku, vzdycháme akoby pod ťarchou, pretože si ho nechceme vyzliesť, ale naň si obliecť (iný), aby život pohltil to, čo je smrteľné. Boh však, ktorý nás takýchto stvoril, dal nám ako zálohu Ducha. Sme teda vždycky dobrej mysle, lebo vieme, že kým máme domov v tele, sme mimo domova vzdialení od Pána. Kráčame totiž vierou, nie videním. Sme však dobrej mysle a radšej sa chceme vysťahovať z tela a prebývať s Pánom. Preto sa horlivo usilujeme, či v domove, či mimo domova, aby sme sa jemu ľúbili. A všetci sa musíme predstaviť pred súdnu stolicu Kristovu, aby si každý odniesol odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Kor 5:1-10 Veď vieme, že keď sa stánok nášho pozemského domu zborí, máme obydlie od Boha, príbytok nie rukami zhotovená, večný v nebesiach. Preto v tomto aj vzdycháme a túžobne si žiadame priodiať sa svojím príbytkom z neba. Len keď sa zaodejeme, nebudeme nahí. Lebo my, ktorí sme v tomto stánku, vzdycháme ako pod ťažkým bremenom, keďže nechceme byť vyzlečení, ale zaodetí, aby život pohltil byť vyzlečení, ale zaodetí, aby život pohltil to, čo je smrteľné. Ten však, ktorý nás takto uspôsobil, je Boh, on nám dal aj závdavok Ducha. Sme teda vždycky dobrej mysle, lebo vieme, že kým máme domov v tele, sme mimo domova vzdialení od Pána. Kráčame totiž vierou, nie videním. Sme však dobrej mysle a radšej sa chceme vysťahovať z tela a prebývať s Pánom. Preto sa horlivo usilujeme, či v domove, či mimo domova, aby sme sa jemu ľúbili. Veď my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal (odplatu za to), čo konal v tele, či už dobré a či zlé.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Kor 5:1-10

Preklad Nového sveta: 2 Kor 5:1-10 Lebo vieme, že ak by sa mal rozplynúť náš pozemský dom, tento stan, máme mať stavbu od Boha, večný dom v nebesiach, ktorý nevytvorili ruky. Lebo v tomto príbytku skutočne vzdycháme a vrúcne túžime obliecť si ten pre nás z neba, takže keď si ho skutočne oblečieme, nebudeme nájdení nahí. A my, ktorí sme v tomto stane, vzdycháme, pretože sme obťažení; lebo ho nechceme vyzliecť, ale obliecť si ten druhý, aby to, čo je smrteľné, bolo pohltené životom. Ten, ktorý nás vytvoril na to, je Boh, ktorý nám dal závdavok toho, čo má prísť, totiž ducha. Preto sme vždy dobrej mysle a vieme, že zatiaľ čo sme doma v tele, sme vzdialení od Pána, lebo chodíme vierou, nie videním. Ale sme dobrej mysle a páčilo by sa nám, keby sme boli radšej vzdialení od tela a boli doma u Pána. Preto je naším cieľom tiež to, aby sme mu boli prijateľní, či už sme u neho doma, alebo sme u neho neprítomní. Lebo všetci sa musíme zjaviť pred Kristovou sudcovskou stolicou, aby dostal každý svoju odmenu za veci, ktoré robil v tele, podľa toho, čo konal, už či je to dobré, alebo hanebné.

Preklad Nádej pre každého: 2 Kor 5:1-10 Vieme predsa, že až zomrieme, znova ožijeme v krajšej, večnej podobe. Túžime po tom, zároveň však váhame, lebo by sme sa radi vyhli umieraniu a vstúpili priamo do nesmrteľného života, na ktorý nás Pán Boh už teraz pripravuje: ako preddavok nám dal svojho Ducha. Preto sa môžeme s dôverou tešiť na náš nebeský domov; vo svojich telách tu vlastne žijeme v cudzine, ďaleko od svojej vlasti, kde nás čaká Pán Ježiš Kristus. Nevidíme ho, ale sme s ním spojení vierou. Preto v plnej dôvere a radi opustíme, hoci aj hneď teraz, toto telo, aby sme mohli byť doma u svojho Pána. Chceme však konať tak, ako sa jemu páči, už či to znamená zostať tu v cudzine, alebo odísť do svojej vlasti. Veď nakoniec sa všetci musíme postaviť pred Kristov súd, kde sa spravodlivo zhodnotí každý náš skutok -- dobrý i zlý.

Verše 1 až 5 hovoria o novom vzkriesenom tele. Verše 9 až 10 hovoria o Kristovej súdnej stolici. Verše 6 až 8 hovoria o prechodnom stave kresťana.

Pavol prirovnáva našu pozemskú existenciu stanu. Bývať v stane znamená, že ide o prechodný pobyt, pretože stan môžem rýchlo zbaliť a niekam preniesť. Tiež je to symbol krehkosti a zraniteľnosti, lebo v ťažkom počasí ma stan neochráni ako nejaký pevný dom. Ďalej hovorí, že od Boha máme večný dom, pevnú konštrukciu, ktorú budeme mať natrvalo. Už to nie je ten prechodní príbytok, ktorí sa rýchlo zbúra, ale pevný dom, ktorý má hlboké základy a odolá aj ťažkým vonkajším vplyvom. Pavol píše, že najlepšie čo môže človeka postihnúť je preskočiť smrť a rovno prísť do toho Pánovho domu. To je to, po čom kresťania túžia. Boli sme stvorení v tele na tejto zemi, a túžime mať telo, lebo je našou súčasťou. Preto, keď Sväté Písmo hovorí o prechodnom stave, hovorí paralelne aj o novom tele, lebo naše bytie chce mať telo. Chceme nové telo. Ako píše Pavol, nechceme sa vyzliecť, pretože chceme mať nové telo. Byť bez tela je vo Svätom Písme opísané ako byť nahý. Kresťania chcú byť čo najrýchlejšie preoblečení, teda čo najrýchlejšie mať nové lepšie telo. Svätý Duch nás pripravuje na budúcu existenciu, on je ten prvý závdavok.

V šiestom verši píše, že sme doma v tele, to je ten stan naša pozemská existencia. Ale sme von z domova od toho konečného u Pána, sme ďaleko od neho. Buď sme v tomto fyzickom tele ďaleko od Pána, alebo sa musím z neho vysťahovať a bývať u Pána, či už z telom alebo bez tela. Pavol sa dostáva na konci ôsmeho verša k tomu, aby vyjadril, že keď na to príde, tak mám, hoci si prajem nadovšetko aby bolo pohltené smrteľné od života a aby mi bol daný nový príbytok a nové telo a vzkriesená existencia, stále uprednostním keď na to príde, radšej sa aj vysťahovať von z tela.

Čo nám teda hovorí Pavol o prechodnom stave?

1. Keď kresťan zomrie, ide do lepšieho. Má pokladať život po smrti za lepšie miesto ako existenciu tu na tejto zemi. A nad tým ako bývať u Pána, je niečo konečné a to keď telo bude vzkriesené. Pretože nové telo dostaneme všetci naraz, musí existovať prechodní stav, pretože po smrti budeme u Pána, ale nie ešte s novým telom. Existujeme ako duše bez tela.

2. Ekumenický preklad: Flp 1:21-24 Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk.Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť.Ťahá ma to na obe strany: Túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie,ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele.

Katolícky preklad: Flp 1:21-24 Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť.Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie,ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás.

Preklad Jeruzalemská biblia: Flp 1:21-24 Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť je zisk.Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť.Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa výhodnejšie,zasa zostať v tele je potrebnejšie pre vás.

Evanjelický preklad: Flp 1:21-24 Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk. Ale ak (ďalej) žiť v tele - znamená to pre mňa plodnú prácu, a neviem, čo si radšej voliť. Tiahne ma to z oboch strán: túžim už umrieť a byť s Kristom, a to by bolo iste omnoho lepšie, ale pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele.

Preklad Jozefa Roháčka: Flp 1:21-24 Lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. Ale ak práve žiť v tele mi je na užitok práce, nevedel by som povedať, čo by som vyvolil. Ale oboje ma tiahne: mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo o mnoho lepšie, ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás.

Preklad Miloša Pavlíka: Flp 1:21-24 Lebo mne je žiť Kristus a umrieť zisk; no ak žiť v mäse, to mi je úžitkom práce, a čo si mám vyvoliť, neviem. No som zvieraný od tých dvoch vecí, majúc túžbu za uvoľnením a aby som bol s Kristom, [lebo] to je o veľmi veľa lepšie, no vzhľadom na vás je nutnejšie v mäse ďalej ostávať;

Preklad Štefana Porúbčana: Flp 1:21-24 Mne žiť je Kristus a zomrieť zisk. Keďže však žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, ani neviem, čo si vybrať. Oboje na mňa dolieha: Túžim sa rozpadnúť a byť s Kristom, a to by bolo omnoho lepšie; ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele.

Preklad Bohuslava Košu: Flp 1:21-24 lebo mne žiť je Kristus a zomrieť mi je zisk. Ale ak žiť v tele – znamená to pre mňa plodnú prácu, a neviem, čo si voliť. Oboje na mňa dolieha: Túžim sa odobrať a byť s Kristom, lebo to by bolo omnoho lepšie; ale pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele.

Preklad Biblia LOGOS: Flp 1:21-24

Preklad Nového sveta: Flp 1:21-24 Veď žiť v mojom prípade je Kristuszomrieť zisk. Keby som mal ďalej žiť v tele, tak je to ovocie mojej práce – a predsa neviem, čo si mám vybrať. Som pod tlakom týchto dvoch vecí; ale po čom naozaj túžim je to, aby som bol vyslobodený a aby som bol spolu s Kristom, lebo to je istotne omnoho lepšie. Pre vás je však nutnejšie, aby som zostal v tele.

Preklad Nádej pre každého: Flp 1:21-24 Lebo Kristus je pre mňa všetkým, a tak môj život je Kristus, a smrť bude pre mňa ziskom. Pravda, ak zostanem nažive, mohol by som ešte mnohých priviesť k nemu. Takže, keby som si mal možnosť zvoliť, sám neviem, čomu by som dal prednosť: zomrieť a byť s Kristom (to by ma lákalo najväčšmi), alebo žiť ďalej kvôli vám, čo by bolo potrebnejšie.

Zomrieť pre kresťana je lepšie ako žiť, pretože budeme s Kristom. Jediné, čo tomu môže konkurovať je robiť užitočnú prácu tu na zemi, byť užitočný pre Pána.

3. Nie je to ale večne uspokojujúci stav. Po prvé, ešte nebolo vzkriesenie, čiže nemáme nové telo. Po druhé, cirkev ešte nebola celá zhromaždená u Pána. Po tretie, spravodliví ešte trpia na zemi.

 

 

Druhý argument odporcov "spánku duší":

Ekumenický preklad: Hebr 12:1 Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svedkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou.

Katolícky preklad: Hebr 12:1 Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou,

Preklad Jeruzalemská biblia: Hebr 12:1 Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetko, čo nás ťaží, tiež hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou,

Evanjelický preklad: Žid 12:1 Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou.

Preklad Jozefa Roháčka: Žid 12:1 Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svedkov okolo seba, složme každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech a tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod

Preklad Miloša Pavlíka: Hebr 12:1 Nuž teda aj my, majúc vôkol seba toľký oblak svedkov, od seba odložte všetku záťaž a hriech, lebo ten ľahko obchváti, a s vytrvalosťou bežme v zápase, ktorý je pred nami,

Preklad Štefana Porúbčana: Žid 12:1 Keďže sme teda obkolesení takým veľkým oblakom svedkov, odložme každú príťaž, najmä zvodný hriech, a vytrvalou trpezlivosťou zúčastnime sa na zápase, ktorý nás čaká!

Preklad Bohuslava Košu: Žid 12:1 Preto aj my, keďže máme okolo seba taký veľký oblak svedkov, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantá, a vytrvalo bežme beh o závod, ktorý máme pred sebou!

Preklad Biblia LOGOS: Žid 12:1

Preklad Nového sveta: Hebr 12:1 Keďže nás obklopuje taký veľký oblak svedkov, odložme tiež všetku príťaž a hriech, do ktorého sa ľahko zapletáme. S vytrvalosťou bežme preteky, ktoré sú nám predložené,

Preklad Nádej pre každého: Hebr 12:1 Keďže máme okolo seba taký zástup hrdinov viery, odhoďme všetku príťaž aj hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a vytrvajme v určenom behu

Tento veľký oblak svedkov súvisí s 11-tou kapitolou listu Hebrejom, kde sa hovorí o mnohých Božích svätých, od Ábela až po Dávida, ktorí vo viere žili a zomreli. Duše verných nie sú bez existencie, oni sú živými vedomými svedkami. Grécky sa svedok v Novom Zákone označuje výrazom "martys, martyrion,...", tak, ako to čítame v Skutkoch apoštolských:

Ekumenický preklad: Sk 1:8 Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme.

Katolícky preklad: Sk 1:8 ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 1:8 ale keď na vás zostúpi Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“

Evanjelický preklad: Sk 1:8 ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 1:8 ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý prijde na vás, a budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 1:8 ale dostanete moc Svätého Ducha, ktorý na vás príde, a budete mojimi svedkami aj v Jerúsaléme aj vo všetkom Júdsku a Samarii a až po posledok zeme.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 1:8 ale vám sa dostane sily tým, že na vás zostúpi Duch Svätý, a budete mi svedkami v Jeruzaleme, a v celom Judsku i v Samarii a až do konca sveta.“

Preklad Bohuslava Košu: Sk 1:8 ale prijmite silu, keď zostúpi na vás Duch Svätý a budete mi svedkami v Jeruzaleme a v celom Judsku i v Samárii a až po posledné končiny zeme.“

Preklad Biblia LOGOS: Sk 1:8

Preklad Nového sveta: Sk 1:8 ale prijmete moc, keď na vás príde svätý duch, a budete mi svedkami tak v Jeruzaleme, ako aj v celej Judei a Samárii až do najvzdialenejšej časti zeme.“

Preklad Nádej pre každého: Sk 1:8 Ale vy teraz dostanete Ducha Svätého a s ním zvláštnu silu, aby ste sa stali mojimi svedkami nielen v Jeruzaleme, ale v celom Judsku, v Samárii aj po celom svete.“

Toto slovo, výraz sa používa pre živých, ktorí majú vedomý intelekt a nebolo by tu použité, keby tí čo s vierou zosnuli, neboli živí, nemali spomenutý intelekt, schopný pozorovať a svedčiť. Svätí zosnulí nie sú v spánku, ale sú to živí, vedomí svedkovia.

 

 

Tretí argument odporcov "spánku duší":

Ekumenický preklad: 1 Pt 3:18-20 Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v Duchu.V ňom šiel kázať aj duchom vo väzení.Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Noacha, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody iba niekoľkí, celkovo osem ľudí.

Katolícky preklad: 1 Pt 3:18-20 Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený. V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení. Oni kedysi veriť nechceli keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, celkom osem ľudí.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Pt 3:18-20 Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený.V ňom odišiel a kázal uväzneným duchom.Oni kedysi veriť odopreli, keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa stavala archa, v ktorej sa zachránili z vody len niekoľkí, celkom osem duší.

Evanjelický preklad: 1 Pt 3:18-20 Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Telesne bol usmrtený, ale oživený Duchom, v ktorom zostúpil a kázal väzneným duchom, neposlušným kedysi, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Nóacha, staviteľa korábu, do ktorého vošlo a vodou sa zachránilo niekoľko, to jest osem, duší.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Pt 3:18-20 Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriechy, spravedlivý za nespravedlivých, aby nás priviedol k Bohu, usmrtený telom, ale oživený Duchom, (v ktorom aj odíduc kázal duchom v žalári, ktorí kedysi neposlúchali, keď raz vyčkávala Božia zhovievavosť za dní Noeho, keď sa staväl koráb, v ktorom bolo málo, to jest osem duší zachránených vodou),

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Pt 3:18-20 veď aj Kristus raz trpel vzhľadom na hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu; bol síce usmrtený čo do mäsa, no oživený čo do Ducha, v ktorom sa aj bol pobral a kázal duchom, ktorí sú vo väzení, pretože si kedysi nedali povedať, keď Božia zhovievavosť sústredene vyčkávala v dňoch Nóeho, zakiaľ bola zriaďovaná schrana, do ktorej málo, to jest osem, duší bolo uvedené do úplného bezpečia cez vodu.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Pt 3:18-20 Aj Kristus raz navždy zomrel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Telom zomrel, ale duchom ožil. Tak aj išiel a hlásal duchom vo väzení. Tí kedysi neboli poslušní, keď (na nich) čakala Božia zhovievavosť za čias Noemových, keď sa staval koráb – v ktorom sa zachránilo cez vodu (potopy) len málo, to jest osem osôb.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Pt 3:18-20 Veď aj Kristus raz vytrpel smrť za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu. Telom bol usmrtený, ale oživený Duchom, v ktorom aj odišiel a kázal duchom vo väzení. Tí kedysi nechceli uveriť a poslúchnuť, keď zhovievavosť Božia vyčkávala za dní Noemových, keď sa staval koráb, v ktorom sa zachránilo vodou len málo, to jest osem duší.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Pt 3:18-20

Preklad Nového sveta: 1 Pt 3:18-20 Veď aj Kristus zomrel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás viedol k Bohu, [on], ktorý bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. V tomto [stave] aj odišiel a zvestoval duchom vo väzení,ktorí boli kedysi neposlušní, keď Božia trpezlivosť čakala v Noachových dňoch, kým stavali koráb, v ktorom bolo niekoľko ľudí, totiž osem duší, bezpečne prenesených cez vodu.

Preklad Nádej pre každého: 1 Pt 3:18-20 Veď Kristus tiež trpel. Sám bez viny zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu. A ten istý Duch ho viedol, aby kázal duchom vo väzení, duchom tých, ktorí kedysi dávno za dní Noemových odmietli poslúchnuť jeho varovanie a výzvy, aby zmenili svoj život a poslúchali Boha. Boh trpezlivo čakal, kým Noe dostaval koráb, predsa však iba osem ľudí bolo zachránených pred vodou.

Ježiš zvestoval evanjelium duchom vo väzení. Tým sa má myslieť na mŕtvych – čiže ľudí.

Pozrime sa, prečo došlo k potope:

Ekumenický preklad: Gn 6:1-7 Keď sa ľudia začali rozmnožovať na zemi a rodili sa im dcéry,Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú krásne, vzali si z nich za manželky tie, ktoré si vybrali.Hospodin povedal: Môj duch nezostane večne v človekovi, lebo je telo; jeho vek bude stodvadsať rokov.V tom čase i neskôr, keď sa Boží synovia stýkali s ľudskými dcérami a tie im rodili, vznikali na zemi obri, tí slávni muži dávnych čias.Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu.Hospodin oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť.Hospodin povedal: Človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme; počnúc človekom až po dobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril.

Katolícky preklad: Gn 6:1-7 Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry, Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, koľko len chceli. A Pán povedal: „Môj duch neostane dlho v ľuďoch (pre ich poblúdenie), lebo sú len telo. Ich dní bude iba stodvadsať rokov.“ V tom čase boli na zemi obri ba aj neskôr, a keď Boží synovia obcovali s ľudskými dcérami, ony im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni mužovia. Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé, Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal: „Vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril: človeka i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 6:1-7 Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj dcéry,Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili.Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku naveky, lebo on je len telo; a žiť bude stodvadsať rokov.V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským dcéram a ony im rodili, boli obrami na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna.Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé,Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce.I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil.

Evanjelický preklad: Gn 6:1-7 Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj dcéry, Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku naveky, lebo on je len telo; a žiť bude stodvadsať rokov. V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským dcéram a ony im rodili, boli obrami na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna. Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce. I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 6:1-7 A stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme, a narodily sa im dcéry, že videli synovia Boží ľudské dcéry, že sú krásne, a brali si ženy zo všetkých, ktoré si volili. A JeHoVaH riekol: Nebude sa môj Duch prieť s človekom na veky v jeho blúdení; je telo, a bude jeho dní sto dvadsať rokov. V tých dňoch boli obrovia na zemi, a tiež i potom, keď vchádzali synovia Boží k ľudským dcéram a rodily im. To boli tí siláci, ktorí sú od veku mužmi povestného mena. A JeHoVaH videl, že sa množí zlosť človeka na zemi, a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. A JeHoVaH ľutoval, že učinil človeka na zemi, a mal bolesť vo svojom srdci. A JeHoVaH riekol: Zahladím človeka, ktorého som stvoril, s tvári zeme, zahladím všetko od človeka až do hoväda, až do zemeplazu a až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 6:1-7 A keď sa ľudstvo na tvári pôdy začalo množiť a narodili sa im dcéry, stalo sa, že dcéry ľudí videli Boží synovia, že ony sú pekné, i brali si zo všetkých, ktoré si vyvoľovali, za ženy. A Hospodin povedal: Môj Duch sa s ľudstvom nebude navždy prieť, veď aj ono predsa je mäso; i bude jeho dní sto a dvadsať rokov. V oných dňoch boli na zemi obri, a tak aj potom, čo Boží synovia vchádzali k dcéram ľudí a ony im rodili. Toto sú siláci, ktorí odvždy boli vychýrení muži. A Hospodin pozoroval, že sa zloba ľudstva na zemi rozmnožila a že každá predstava myšlienok jeho srdca každý deň bola vonkoncom zlá; i boloHospodinovi ľúto, že ľudstvo na zemi zriadil, i rmútil sa v svojom srdci. A Hospodin povedal: Ľudstvo, ktoré som stvoril, musím z povrchu tváre pôdy vyhladiť, od ľudí po dobytok, po plazivé tvorstvo a po letúnstvo nebies, lebo mi je ľúto, že som ich spravil.

Preklad Nového sveta: Gn 6:1-7 A keď začalo pribúdať ľudí na povrchu zeme a rodili sa im dcéry, stalo sa, že si synovia [pravého] Boha všímali ľudské dcéry, že sú vzhľadné; a brali si za manželky všetky, ktoré si vyvolili. Potom Jehova povedal: „Môj duch nebude pôsobiť voči človekovi na neurčito, lebo on je len telo. Preto jeho dni dosiahnu stodvadsať rokov.“V tých dňoch boli na zemi Nefilim, a tiež potom, keď synovia [pravého] Boha mávali pomer s ľudskými dcérami a tie im rodili synov; boli to tí mocní, ktorí boli oddávna preslávení muži. Tu videl Jehova, že zlo človeka na zemi je obzvlášť veľké a že každý sklon myšlienok jeho srdca je po celý čas len zlý. A Jehova pocítil ľútosť, že urobil na zemi ľudí, a v srdci ho zabolelo. Tak povedal Jehova: „Zotriem z povrchu zeme ľudí, ktorých som stvoril, od človeka až po domáce zviera, po pohybujúceho sa živočícha a po nebeského lietajúceho tvora, lebo ľutujem, že som ich urobil.“

Vidíme tu, že boli na zemi ľudia, a nejaké bytosti zvané Boží synovia obcovali s ľudskými dcérami a rodili im obrov. Títo Boží synovia neboli ľudia ako vyplýva z kontextu, lebo ľudia muži a ženy rodili deti spolu už od počiatku inak by vymreli. Ďalej sa tu spomínajú obri, ktorí boli hrdinovia dávnych čias (zrejme preto lebo mali nadľudskú silu) a títo obri boli splodení týmito Božími synmi. Ak by boli teda ľudia tak by aj ich potomkovia boli iba obyčajní ľudia. Títo Boží synovia neboli Boží, v zmysle, že ich Boh splodil (pretože vieme, že mal iba jedného syna a to Ježiša Krista), ale že sú z neba. Neboli to ľudia, ani zvieratá. Boli to buď anjeli, alebo nejaké iné bytosti v nebi, ktorým sa zapáčili ľudské ženy. Skoré židovské interpretácie, nekánonické spisy sú jednomyseľné, keď sú v otázke padlí anjeli "synovia Boží" spomenutí pri potope.

V Starom Zákone sa výraz "synovia Boží" vždy vzťahoval na anjelov:

Ekumenický preklad: Jób 1:6 Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj satan.

Jób 2:1 Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj satan, aby sa ukázal Hospodinovi.

Katolícky preklad: Jób 1:6 Tu v ktorýsi deň prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. S nimi prišiel aj satan.

Jób 2:1 Tu v ktorýsi deň zasa prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. S nimi prišiel aj satan a postavil sa pred Pána.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jób 1:6 Istého dňa, keď Boží synovia prišli predstaviť sa Jahvemu, aj Satan predstúpil s nimi.

Jób 2:1 Istého dňa, keď Boží synovia zasa predstúpili pred Jahveho, aj Satan prišiel s nimi.

Evanjelický preklad: Jób 1:6 Istého dňa, keď sa synovia Boží prišli postaviť pred Hospodina, prišiel medzi nich aj Satan.

Jób 2:1 Istého dňa, keď prišli synovia Boží postaviť sa pred Hospodina, prišiel aj Satan medzi nich, aby sa postavil pred Hospodina.

Preklad Jozefa Roháčka: Jób 1:6 A stalo sa jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred JeHoVaHom, že prišiel medzi nimi aj Satan.

Jób 2:1 A zase sa stalo jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred JeHoVaHom, že prišiel medzi nimi aj Satan, aby sa postavil pred JeHoVaHom.

Preklad Miloša Pavlíka: Jób 1:6 A nastal deň, keď Boží synovia prišli postaviť sa pred Hospodina; a prišiel medzi nich aj Satan;

Jób 2:1 A nastal deň, keď Boží synovia prišli postaviť sa pred Hospodina; a prišiel medzi nich aj Satan pred Hospodina sa postaviť.

Preklad Nového sveta: Jób 1:6 A nadišiel deň, keď synovia [pravého] Boha vstúpili, aby zaujali svoje postavenie pred Jehovom, a aj Satan vošiel medzi nich.

Jób 2:1 Potom nadišiel deň, keď synovia [pravého] Boha vstúpili, aby zaujali svoje postavenie pred Jehovom, a aj Satan vošiel medzi nich, aby zaujal postavenie pred Jehovom.

Sú to padlí anjeli (Izaiáš 14; Ezechiel 28), ktorí nasledovali Satana, ktorý tiež bol padlý anjel.

Ekumenický preklad: Zjv 12:9 Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli.

Katolícky preklad: Zjv 12:9 A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli.

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 12:9 Zvrhnutý bol ten veľký Drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, čo zvádzal celý svet. Zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli.

Evanjelický preklad: Zjv 12:9 Veľký drak, starý had, nazývaný diablom a satanom, zvodca celého sveta, zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli s ním.

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 12:9 A svrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; svrhnutý bol na zem, a jeho anjeli boli svrhnutí s ním.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 12:9 i bol ten veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, ktorý zvádza celý obývaný svet, zhodený, bol zhodený na zem, a s ním boli zhodení jeho anjeli.

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 12:9 Vtedy bol zvrhnutý na zem veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého sveta, a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním.

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 12:9 A zvrhnutý bol veľký drak, starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, zvodca celého osídleného sveta; bol zvrhnutý na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním.

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 12:9

Preklad Nového sveta: Zjv 12:9 Preto bol zvrhnutý veľký drak, ten prahad, ktorý sa nazýva DiabolSatan, ktorý zvádza celú obývanú zem; bol zvrhnutý na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním.

Preklad Nádej pre každého: Zjv 12:9 Veľký drak, to je ten dávny had, ktorý sa volá diabol a satan, ktorý zvádza celý svet, bol zvrhnutý na zem a s ním aj jeho anjeli.

(Pozn.: Ja Zjavenie Jána neuznávam ako kánonickú knihu – viď oblasť Biblistika – ale to nijako nemení fakt, že to boli padlí anjeli.)

Aj keď sú anjeli duchovné bytosti (viď. Hebr 1:14), oni sa môžu zjaviť v ľudskej podobe – vo fyzickej podobe (napr.: Mk 16:5). Ľudia Sodomy a Gomory chceli mať pohlavný styk s dvomi anjelmi, ktorí boli u Lóta:

Ekumenický preklad: Gn 19:1,5 Keď podvečer prichádzali dvaja anjeli do Sodomy, Lót sedel v mestskej bráne. Len čo ich zazrel, vstal a šiel im v ústrety. Poklonil sa im až po zem

...

Zavolali si Lóta a pýtali sa ho: Kde sú tí muži, čo tejto noci prišli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme s nimi obcovali.

Katolícky preklad: Gn 19:1,5 Keď dvaja anjeli došli do Sodomy, Lot sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lot uvidel, vstal a šiel im oproti. Poklonil sa tvárou k zemi

...

vyvolali Lota a povedali mu: „Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 19:1,5 Keď obidvaja anjeli prišli večer do Sodomy, Lot sedel v bráne mesta. Len čo ich Lot uvidel, šiel im v ústrety, poklonil sa tvárou k zemi,

...

Zavolali Lota a povedali mu: „Kde sú tí muži, ktorí tejto noci prišli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme ich poznali.“

Evanjelický preklad: Gn 19:1,5 Keď dvaja anjeli prišli večer do Sodomy, Lót sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lót uzrel, vstal a šiel im v ústrety; poklonil sa tvárou k zemi

...

Zavolali na Lóta a povedali: Kde sú mužovia, ktorí tejto noci vošli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme ich poznali.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 19:1,5 A dvaja anjeli prišli do Sodomy večer. A Lot sedel v bráne Sodomy. A Lot uvidiac ich vstal a pošiel im oproti a poklonil sa tvárou k zemi.

...

A volali na Lota a vraveli mu: Kde sú tí mužovia, ktorí prišli k tebe tejto noci? Vyveď ich k nám, aby sme ich poznali!

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 19:1,5 Azda večeraprišli do Sodomy dvaja anjeli, a v bráne Sodomy sedel Lót. A Lót ich uvidel, i vstal im v ústrety a poklonil sa, obličaj k zemi,

...

i volali na Lóta a vraveli mu: Kde sú tí muži, ktorí k tebe vošli tejto noci? Vyveď ich k nám, nech ich môžeme spoznať.

Preklad Nového sveta: Gn 19:1,5 Večer prišli dvaja anjeli do Sodomy a Lót sedel v sodomskej bráne. Keď ich Lót zbadal, vstal, aby im šiel v ústrety, a poklonil sa tvárou k zemi.

...

A vyvolávali na Lóta a hovorili mu: „Kde sú tí muži, ktorí vošli k tebe dnes večer? Vyveď nám ich, aby sme mali s nimi styk.“

Je možné, že anjeli sú schopní prebrať ľudskú podobu až do bodu, kedy kopírujú ľudskú sexualitu a pravdepodobne i reprodukciu.

Keďže neboli ľudia, nepodliehali ani ľudskej smrti. Preto sa nespomína, že by ich potopa zabila. Boli vo väzení. A týmto prišiel Ježiš hlásať evanjelium, týmto zlým duchom, aby boli súdení ako ľudia v posledný deň! Týchto zlých duchov aj vyháňal počas svojho života:

Ekumenický preklad: Mt 8:16 Keď sa zvečerilo, priniesli mu mnohých posadnutých démonmi. On slovom vyhnal duchov a uzdravil všetkých trpiacich,

Katolícky preklad: Mt 8:16 Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých,

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 8:16 Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on vyháňal duchov jedným slovom a uzdravoval všetkých chorých,

Evanjelický preklad: Mt 8:16 Keď sa zvečerilo, prinášali k Nemu mnohých démonmi posadnutých; i vyháňal duchov slovom a uzdravoval všetkých chorých.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 8:16 A keď bol večer, priviedli mu mnohých posadlých démonami, a on slovom vyhnal nečistých duchov a všetkých, ktorí sa zle mali, uzdravil,

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 8:16 A keď nastal večer, poprivádzali mu mnoho ovládaných démonmi, i povyháňal tých duchov slovom a pouzdravoval všetkých, ktorí sa mali zle,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 8:16 A keď sa zvečerilo, priniesli mu mnohých posadnutých. I vyháňal slovom (zlých) duchov a všetkých chorých uzdravil.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 8:16 A keď nastal večer, priniesli k nemu mnohých démonmi posadnutých. I vyhnal slovom duchov a uzdravil všetkých chorých,

Preklad Biblia LOGOS: Mt 8:16 Keď nastal večer, priviedli k nemu mnohých démonizovaných; a on vyhnal duchov slovom a všetkých chorých uzdravil,

Preklad Nového sveta: Mt 8:16 Ale keď nadišiel večer, ľudia k nemu priviedli mnohých posadnutých démonmi; a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých, ktorým bolo zle,

Preklad Nádej pre každého: Mt 8:16 Večer priviedli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi. Jediným slovom vyhnal z nich zlých duchov a všetkých chorých uzdravil.

Prečo tými duchmi nie sú myslení mŕtvi ľudia? Pretože:

1. Boh nevdýchol nás do tela, ale vdýchol dych života (nášho ducha) do nášho tela a vznikli sme my (Viď tému Podstata človeka). Preto to nemôžu duchovia v žalári byť "my", ale tí zlý duchovia, ktorým skončila existencia tu na Zemi a boli uväznení.

2. Nikde vo Svätom Písme sa nepíše, že sme väznení vo väzení, v žalári, v putách, v reťaziach, alebo niečo podobné. Toto sa vždy vzťahuje len na zlých duchov/padlých anjelov:

Ekumenický preklad: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale ich uvrhol spútaných do temnoty podsvetia, aby tam boli strážení, až pokým nepredstúpia pred súd.

Katolícky preklad: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do súdu.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, ktorí zhrešili, ale zvrhol ich do Tartaru a vydal priepastiam temnôt a dal ich strážiť až do súdu.

Evanjelický preklad: 2 Pt 2:4 Lebo Boh neodpustil ani anjelom, ktorí zhrešili, ale uvrhol ich do podsvetia a v reťaziach temna ich dal strážiť až do súdu.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Pt 2:4 Lebo ak Bôh neušetril anjelov, ktorí zhrešili, ale ich v reťaziach mrákoty uvrhnul do podsvetného žalára a strážených vydal súdu

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Pt 2:4 Áno, ak Boh neušetril anjelov, ktorí zhrešili, lež ich uvrhol do najhlbšej priepasti tmy a odovzdal povrazom chmúrnosti, žeby boli strážení na súd,

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, ktorí zhrešili, ale ich zvrhol do podsvetia a zavrel ich do temných dutín, aby ich (tam) strážili až do súdu.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, ktorí zhrešili, ale zvrhol ich do najhlbšej priepasti a v reťaziach temna dal ich strážiť až do súdu.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Pt 2:4

Preklad Nového sveta: 2 Pt 2:4 Skutočne, ak Boh neupustil od potrestania anjelov, ktorí zhrešili, ale vhodiac ich do tartaru, priviedol ich do jám hustej tmy, aby ich zachoval pre súd;

Preklad Nádej pre každého: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, čo proti nemu zhrešili, ale zvrhol ich do temného väzenia, kde čakajú na deň súdu.

Niektorí ešte sú na našej Zemi, ale väčšina je už v tom väzení. Duše mŕtvych v Starom Zákone idú do Šeolu/Hádesu. Ale viac o mieste prechodného stavu budem rozoberať v inej časti.

3. Hovorí sa tu o duchoch, ktorí boli tu na Zemi pred potopou. Ak by sa nimi mysleli ľudia, tak prečo sa evanjelium nešírilo aj medzi tými, ktorí umreli v čase od potopy po Ježiša? Ak sa však nimi myslia padlí anjeli, tak tí boli vyhnaní od Boha ešte pred potopou a boli vyhnaní na Zem a boli niektorí uväznení.

 

 

Štvrtý argument odporcov "spánku duší":

Ekumenický preklad: 1 Pt 4:6 Veď preto sa zvestovalo evanjelium aj mŕtvym, aby boli u Boha živí v Duchu, hoci boli za svojho života ako ľudia súdení.

Katolícky preklad: 1 Pt 4:6 Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli odsúdení podľa ľudí v tele, a žili podľa Boha v Duchu.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Pt 4:6 Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby, hoci boli súdení ako ľudia v tele, žili podľa Boha v Duchu.

Evanjelický preklad: 1 Pt 4:6 Lebo preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli súdení síce po ľudsky, v tele, ale aby žili Duchom podľa Boha.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Pt 4:6 Lebo nato sa i mŕtvym kázalo evanjelium, aby boli súdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v duchu.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Pt 4:6 Veď na to bola blahá zvesť hlásaná aj mŕtvym, aby síce po stránke ľudskej čo do mäsa boli súdení, no po stránke Božej čo do Ducha žili.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Pt 4:6 Preto Posolstvo bolo hlásané aj mŕtvym, aby, hoci ako ľudia boli odsúdení podľa tela, podľa ducha žili Božím životom.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Pt 4:6 Veď preto bola radostná zvesť hlásaná aj mŕtvym, aby boli odsúdení síce po ľudsky podľa tela, ale aby žili Duchom podľa Boha.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Pt 4:6

Preklad Nového sveta: 1 Pt 4:6 Veď preto bolo dobré posolstvo oznámené aj mŕtvym, aby boli súdení, pokiaľ ide o telo, z ľudského hľadiska, ale [aby] žili, pokiaľ ide o ducha, z Božieho hľadiska.

Preklad Nádej pre každého: 1 Pt 4:6 Preto bolo evanjelium zvestované aj mŕtvym, ktorých za ich života ľudia povrchným hodnotením odsúdili, avšak Boh, ktorý súdi podľa ducha, ich odmení večným životom.

Kristus, zatiaľ čo bol telesne mŕtvy, kázal v podsvetí. Komu asi, ak nie vedomým dušiam. Spiacim dušiam nič zvestovať nemôžeme. Spiacim dušiam by ho nemohli počúvať. Jeho slovo je vždy určené niekomu vedomému. Zvestovať čokoľvek môžeme len tomu, kto existuje a je pri vedomom stave. Preto bolo evanjelium zvestované aj mŕtvym, aby boli u Boha živí v Duchu, hoci boli za svojho života u ľudí odsúdení. Týmto telesne mŕtvym je zvestované evanjelium. Navyše sa tu hovorí aby žili podľa Boha v Duchu, čo znamená, že ak by prijali evanjelium boli by živí aspoň duchom, keď nie telom.

Ak sa týmto veršom myslí paralela k: 1 Pt 3:18-20 tak potom sa nejedná o ľudí, ale o padlých anjeloch. V takomto prípade by to len potvrdzovalo, že padlí anjeli budú mať rovnaký rozsudok ako hriešnici. Ako to potvrdzuje: boli súdení podľa ľudí v tele.

Ale v tomto verši sa jedná o mŕtvych ľudí. Vyplýva to totiž z kontextu, lebo padlí anjeli už nebudú žiť Duchom podľa Boha. Výrok na prvý pohľad je nelogický. Hovorí sa tu najprv o tom, aby boli mŕtvi odsúdení a potom, aby títo mŕtvi odsúdení žili v Duchu. Vysvetlenie je ale jednoduché. Týmto mŕtvym sa nezvestovalo evanjelium preto, aby sa mohli kajať a uveriť, ale preto, aby boli odsúdení a nemohli namietať, že nepočuli o Ježišovi! Nepíše sa tam, že aby boli odsúdení podľa ľudí v tele ak neuveria. A čo znamená to a žili podľa Boha v Duchu? Výrok nám nehovorí o tom, že niekto môže po smrti uveriť, ale že tí, čo zomreli pred Kristom, bolo zvestované evanjelium, aby boli buď odsúdení a nemohli sa vyhovárať, alebo tí, čo zo Starozákonnej doby si Boh vyvolil, im bolo oznámené, že budú spasení. V každom prípade je to v prospech existencie duše po smrti.

 

 

Piaty argument odporcov "spánku duší":

Ekumenický preklad: Lk 23:43 Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.

Katolícky preklad: Lk 23:43 On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 23:43 On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

Evanjelický preklad: Lk 23:43 Odpovedal mu (Ježiš): Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji!

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 23:43 A Ježiš mu povedal: Ameň ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 23:43 A Ježiš mu povedal: Veru, vravím ti: dnes budeš so mnou v raji.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 23:43 A Ježiš mu riekol: „Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji!“

Preklad Bohuslava Košu: Lk 23:43 A Ježiš mu povedal: „Skutočne, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji!“

Preklad Biblia LOGOS: Lk 23:43 Ježiš mu povedal: Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.

Preklad Nového sveta: Lk 23:43 A povedal mu: „Pravdivo ti dnes hovorím, budeš so mnou v raji.“

Preklad Nádej pre každého: Lk 23:43 Ježiš mu odpovedal: „Sľubujem ti, dnes budeš so mnou v raji.“

Tieto Ježišove slová sa berú ako jasný dôkaz toho, že ihneď potom čo zomreli, teda ešte toho dňa obaja odišli do neba. Na prvý pohľad to vyzerá jednoznačne, lenže uvedomme si však jednu dôležitú skutočnosť: Grécky originál nemal žiadnu interpunkciu. Teda čiarka za slovom "ti" je doplnená až niektorými prekladateľmi. Keď toto dodatočne pridané znamienko posunieme až za slovo dnes, bude veta znieť takto: Veru, hovorím ti dnes, budeš so mnou v raji.“ Inak povedané: Dneska ti hovorím, že budeš sa mnou v raji (vo význame, že niekedy v budúcnosti, nie v ten deň) – jediný preklad to takto má preklad Nového sveta. Vysvetlenie tohto verša spočíva v tom, čo sa myslí rajom. Ale to bližšie rozoberiem v časti o mieste prechodného stavu.

 

 

Šiesty argument odporcov "spánku duší":

Ekumenický preklad: Lk 16:19-31 Bol bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval.Pri jeho bráne líhaval akýsi chudák menom Lazár, plný vredov.Túžil nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale iba psy prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho.Potom v pekle v mukách pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone.I zvolal: Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plameni hrozne trápim.No Abrahám odpovedal: Syn môj, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazár zasa zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš.A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik — čo ako by chcel — nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.Tu povedal: Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca.Mám totiž piatich bratov. Nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.Abrahám mu odpovedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú.Ale on povedal: Nie, otec Abrahám. Ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať.Odpovedal mu: Ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych.

Katolícky preklad: Lk 16:19-31 Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: »Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!« No Abrahám povedal: »Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik - čo ako by chcel - nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.« Tu povedal: »Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.« Abrahám mu odpovedal: »Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.« Ale on vravel: »Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.« Odpovedal mu: »Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.«„

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 16:19-31 Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a jemného plátna a deň čo deň prepychovo hodoval.Akýsi chudák plný vredov líhal pri jeho bráne.Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, ale len psy prichádzali a lízali mu vredy.Stalo sa, že ten chudák zomrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Aj boháč zomrel a bol pochovaný.V pekle vo veľkých mukách pozrel hore a videl zďaleka Abraháma a Lazára v jeho lone.Vtedy zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni.‘No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš.A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik, čo by ako chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘Tu povedal: ‚Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca,lebo mám piatich bratov; nech im donesie svoje svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.‘Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám, ale ak k nim príde niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘Odpovedal mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘„

Evanjelický preklad: Lk 16:19-31 Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. A bol akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, [ale nikto mu ich nedal], len čo psy prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lazára; zvolal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazár zlé; teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám. Nato povedal (boháč): Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca; mám totiž päť bratov; nech im svedčí (o tých veciach), aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abrahám [mu] povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. On však odvetil: Nie, otec Abrahám, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, kajali by sa. Odpovedal mu: Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 16:19-31 A bol nejaký bohatý človek, ktorý sa obliekal v purpur a kment a žil každý deň v radosti a v prepychu. A bol nejaký chudobný človek, menom Lazar, ktorý ležal pri jeho bráne vredovitý a žiadal si nasýtiť sa omrvín, ktoré padaly so stola boháča. Ale ešte aj psi prichádzali a lízali jeho vredy. A stalo sa, že chudobný človek zomrel a bol zanesený od anjelov do lona Abrahámovho. A zomrel aj boháč, a pochovali ho. Potom v pekle, v mukách, pozdvihnul svoje oči a videl Abraháma zďaleka a Lazara v jeho lone. Vtedy zavolal boháč a povedal: Otče Abraháme, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby omočil koniec svojho prsta vo vode a ovlažil môj jazyk, lebo sa mučím v tomto plameni. A Abrahám povedal: Dieťa, rozpamätaj sa, že si ty vzal svoje dobré vo svojom živote a Lazar podobne zlé; a tak teraz on sa tu teší, a ty sa mučíš. A nad to nado všetko medzi nami a vami je upevnená veliká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli, ani aby sa tí tamztade k nám nedostali. A povedal im: Prosím ťa tedy, otče, žeby si ho poslal do domu môjho otca, lebo mám päť bratov, nech im dôrazne svedčí, aby neprišli aj oni do tohoto miesta múk. A Abrahám mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech tých počúvajú! A on povedal: Nie, otče Abraháme, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, budú činiť pokánie. Na to mu povedal Abrahám: Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by, ani keby niekto vstal z mŕtvych.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 16:19-31 I bol akýsi bohatý človek, i odieval sa v purpur a kment a denne si skvele dopriaval; a [bol] akýsi bedár menom Lazar[, ktorý], posiaty vredmi, ležal pri jeho vrátach a túžil byť nakŕmený z omrviniek, ktoré padali zo stola toho boháča; nadto prichádzali aj psi a oblizovali jeho vredy. I stalo se, že ten bedár umrel a bol od anjelov odnesený do náruče Abraháma. A umrel aj ten boháč a bol pochovaný; a v háde pozdvihol, súc v mukách, svoje oči, i vidí zďaleka Abraháma a v jeho náruči Lazara. A on zvolal a povedal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby namočil konček svojho prsta do vody a ochladil môj jazyk, pretože v tomto plameni trpím bolesť. No Abrahám povedal: Dieťa, spomeň si, že ty si v svojom živote plnou mierou dostal svoje dobré veci a Lazar podobne veci zlé; no teraz sa tu potešuje a ty trpíš bolesť. A pri všetkom tom je medzi nami a vami natrvalo rozzevená veľká priepasť tak, aby tí, ktorí chcú prestúpiť odtiaľto k vám, nemohli, a tí odtadiaľ aby neprenikali k nám. I povedal: Prosím ťa teda, otče, aby si ho poslal do domu môjho otca, lebo mám piatich bratov, tak, aby im naliehavo svedčil, aby nepri- šli aj oni do tohto miesta múk. No Abrahám mu vraví: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich počujú. No on povedal: Vôbec nie, otec Abrahám, lež keby sa k nim pobral voľakto od mŕtvych, dajú sa na pokánie. I povedal mu: Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby voľakto vstal spomedzi mŕtvych.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 16:19-31 Bol istý, bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a jemného plátna a každodenne nádherne hodoval. Pod Jeho bránou ležal opustený istý žobrák, vredami pokrytý, menom Lazár, ktorý túžil nasýtiť sa (odrobinkami), čo padali z boháčovho stola. Ešte aj psi prichádzali a lízali mu vredy. I stalo sa, že ten žobrák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Zomrel však aj boháč a pochovali ho. Keď bol v pekle a trpel muky, pozdvihol oči a zďaleka zazrel Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: 'Otče Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si omočil koniec prsta vo vode a osviežil mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!' Abrahám mu však odpovedal: 'Synu, spomeň si, že si za živa dostal dobré veci, a Lazár zasa zlé! Nuž teraz sa on tu raduje a ty sa hrozne trápiš. Okrem toho všetkého je medzi nami a vami postavená veľká priepasť, takže tí, ktorí by sa chceli odtiaľto dostať k vám, nemôžu, a ani odtiaľ nemôžu prejsť k nám.' A (on) povedal: 'Otče, prosím ťa teda, aby si ho poslal do domu môjho otca. Mám totiž päť bratov: nech im prinesie svedectvo, aby sa aj oni nedostali na toto miesto múk!' Odpovedal mu Abrahám: 'Majú Mojžiša a prorokov; tých nech počúvajú!' Ale on odpovedal: 'Nie, otec Abrahám, - lebo keď niekto z mŕtvych príde k nim, dajú sa na pokánie.' Vtedy mu povedal: 'Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria, ani keby niekto vstal z mŕtvych!“

Preklad Bohuslava Košu: Lk 16:19-31 Bol však istý bohatý človek a ten sa obliekal do purpuru a kmentu a každodenne skvele hodoval. No pred jeho bránou líhal istý žobrák, menom Lazár, plný vredov a žiadal si nasýtiť sa odrobinkami, čo padali z boháčovho stola. Avšak aj psy prichádzali a lízali mu vredy. Stalo sa však, že ten žobrák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Zomrel však aj boháč, a pochovali ho. A v podsvetí, keď bol v mukách, pozdvihol si oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: ,Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si omočil koniec prsta vo vode a ochladil mi jazyk, lebo sa trápim v tomto plameni! Abrahám však povedal: ,Dieťa, spomeň si, že si za svojho života dostal všetky dobré veci, a Lazár v rovnakej miere zlé. No teraz sa on tu raduje, a ty sa trápiš. A k tomu ešte je medzi nami a vami pevne postavená veľká priepasť, aby tí, čo by chceli odtiaľto prejsť k vám, nemohli, ani neprešli odtiaľ k nám.‘ Ale on povedal: ,Prosím ťa teda, otče, aby si ho poslal do domu môjho otca. Mám totiž päť bratov, nech im dosvedčí, aby aj oni neprišli na toto miesto múk!‘ Abrahám mu však hovorí: ,Majú Mojžiša a prorokov; tých nech počúvajú!‘ On však povedal: ,Nie, otec Abrahám, ale keď niekto z mŕtvych príde k nim, budú sa kajať.‘ Nato mu povedal: ,Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘„

Preklad Biblia LOGOS: Lk 16:19-31 Bol istý bohatý človek, ktorý sa obliekal do purpuru a kmentu a každý deň žil v radosti a prepychu. A bol istý chudobný človek menom Lazár, ktorý ležal pri jeho bráne pokrytý vredmi a túžil sa nasýtiť z omrvín, ktoré padali z boháčovho stola. No ešte aj psy prichádzali a lízali mu vredy. A stalo sa, že ten chudobný zomrel a anjeli ho odniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v podsvetí, keď bol v mukách, pozdvihol svoje oči a v diaľke uvidel Abraháma a Lazára v jeho lone. Vtedy zvolal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí koniec prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo zažívam muky v tomto plameni! No Abrahám povedal: Syn môj, spomeň si, že ty si svoje dobré veci dostal za svojho života a podobne Lazár zlé; a tak teraz jemu sa dostáva potešenie, a ty zažívaš muky. Okrem toho všetkého je medzi nami a vami veľká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli, ani aby sa tí odtiaľ nedostali k nám. No on povedal: Prosím ťa teda, otec, pošli ho do domu môjho otca, lebo mám päť bratov, nech ich varuje, aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abrahám odpovedal: Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú! On však povedal: Nie, otec Abrahám! Ale ak k nim príde niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie. On mu povedal: Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych.

Preklad Nového sveta: Lk 16:19-31 Bol však istý bohatý človek a obliekal sa do purpuru a plátna a zo dňa na deň sa tešil v nádhere. A bol nejaký žobrák menom Lazar, plný vredov, ktorého kládli k jeho vrátam, a túžil nasýtiť sa tým, čo spadlo z boháčovho stola. Áno, prichádzali i psy a lízali mu vredy. Časom žobrák zomrel a anjeli ho odniesli do Abrahámovho náručia.Aj boháč zomrel a bol pochovaný. V hádese zodvihol oči a súc v mukách videl v diaľke Abraháma s Lazarom v náručí. Zvolal preto a riekol: ‚Otče Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby si namočil konček prsta vo vode a ochladil mi jazyk, lebo som v úzkostiach v tomto planúcom ohni.‘ Ale Abrahám povedal: ‚Dieťa, rozpomeň sa, že si za svojho života v plnosti dostal dobré veci, ale Lazar zlé veci. On má teraz útechu, ale ty si v úzkostiach. A okrem toho všetkého sa urobila veľká priepasť medzi vami a nami, takže odtiaľto nemôžu prejsť k vám tí, čo chcú, ani ľudia odtiaľ nemôžu prejsť k nám.‘ Potom povedal: ‚V tom prípade ťa, otče, prosím, aby si ho poslal do domu môjho otca, lebo mám päť bratov, nech im vydá dôkladné svedectvo, aby sa aj oni nedostali na toto miesto trápenia.‘ Ale Abrahám riekol: ‚Majú Mojžiša a Prorokov; nech tých počúvajú.‘ Potom povedal: ‚Nie, otče Abrahám, ale keby k nim prišiel niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘ Povedal mu však: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, nepresvedčí ich, ani keď niekto vstane z mŕtvych.‘„

Preklad Nádej pre každého: Lk 16:19-31 Bol raz jeden bohatý človek, ktorý sa honosne obliekal, každý deň hodoval a oddával sa pôžitkom. Pri bráne jeho domu líhal žobrák Lazár. Telo mal samý vred. Aby si zahnal hlad, čakal na zvyšky z boháčovho stola. Neraz pribehli psy a oblizovali mu otvorené rany. Lazár zomrel a anjeli ho preniesli do raja, kde sa stretol s Abrahámom. Krátko nato zomrel aj boháč. Pochovali ho a jeho duša sa dostala do pekla. Tam v mukách zdvihol oči a v diaľke zazrel Abraháma spolu s Lazárom. Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou, zavolal. Pošli Lazára, aby si omočil koniec prsta vo vode a zvlažil mi jazyk, lebo trpím v tomto plameni. Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že ty si žil na zemi v prepychu a hojnosti, no Lazár v biede a utrpení. Teraz sa on má dobre a ty trpíš. Okrem toho vás delí obrovská priepasť, ktorú nik nemôže prekonať, aj keby chcel. Nato boháč povedal: Tak ťa prosím, otec Abrahám, pošli ho aspoň k mojim piatim bratom, nech ich varuje, aby sa aj oni nedostali na toto miesto múk. Ale Abrahám mu odpovedal: Majú predsa Písmo, môžu sa správať podľa neho. Boháč namietal: Nie, otec Abrahám, na Písmo oni nedajú, ale keby niekto vstal z mŕtvych, tomu by uverili a odvrátili sa od svojich hriechov. Abrahám povedal: Ak nedajú na Mojžišov zákon a prorokov, nedajú sa presvedčiť, aj keby niekto vstal z mŕtvych.“

Tento príbeh, ktorí Ježiš rozprával farizejom má dokázať, že nám to hovorí o uvedomelej existencii duše po smrti tela. Zástancovia teórie "spánku duší" v prechodnom stave ale namietajú, že ide o podobenstvo. Tento príbeh, ktorí Ježiš rozprával farizejom má dokázať, že nám to hovorí o existencii duše po smrti tela. Zástancovia neexistencie duše v prechodnom stave ale namietajú, že ide o podobenstvo. Rovnako ako v iných podobenstvách vychádzal Kristus pri opísanie života boháča a chudobného Lazára zo životných predstáv svojich poslucháčov. Od Jozefa Flavia vieme, že vtedajší Židia verili práve v to, že nespravodliví sú vlečení do Šeolu = podsvetia, odkiaľ vidí miesto, kde spočívajú spravodliví otcovia. Idú do horiaceho pekla a od spravodlivých ich delí obrovská priepasť, ktorú nemožno preklenúť. Túto predstavu historik Flavius v 1. storočia líči vo svojom diele. V Starom Zákone o nej nie je ani zmienky a predsa panovala medzi vtedajšími Židmi. A práve túto predstavu používa Ježiš, aby Židom niečo povedal. Preto Ježiš, keď sa mu farizeji posmievali, začal používať ich terminológiu, aby im naznačil, že sa majú zamyslieť radšej nad svojimi názormi. On im povedal, že sa mýlia.

Ekumenický preklad: Lk 16:14-15 Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu.Ale on im povedal: Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom.

Katolícky preklad: Lk 16:14-15 Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu.Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 16:14-15 Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu.Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia; lebo čo je v očiach ľudí vznešené, pred Bohom je predmetom pohŕdania.

Evanjelický preklad: Lk 16:14-15 Počuli to všetko aj farizeji, ktorí milovali peniaze, a posmievali sa Mu. A povedal im: Vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je vysoké ľuďom, je ohavnosť pred Bohom.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 16:14-15 A počúvali to všetko aj farizeovia, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. A on im povedal: Vy ste tí, ktorí sa sami robia spravedlivými pred ľuďmi, ale Bôh zná vaše srdcia, lebo to, čo je vysoké u ľudí, je ohavnosťou pred Bohom.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 16:14-15 A všetky tieto veci počúvali aj fariseji; ľúbili peniaze a zlomyseľne sa mu poškľabovali. I povedal im: Vy ste takí, že sami seba pred ľuďmi robíte spravodlivými, no Boh vaše srdce pozná, pretože čo sa medzi ľuďmi vysoko cení, je pred Bohom ohavnosťou.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 16:14-15 Všetko toto počuli farizeji, milovníci peňazí, a posmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia; čo je pred ľuďmi vznešené, pred Bohom je ohavnosťou.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 16:14-15 Všetko toto počuli však farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. I povedal im: „Vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia; lebo čo je pred ľuďmi vznešené, pred Bohom je ohavnosťou.

Preklad Biblia LOGOS: Lk 16:14-15 Všetko toto počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. Nato im povedal: Vy ste tí, ktorí robia samých seba spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia – lebo to, čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom.

Preklad Nového sveta: Lk 16:14-15 Farizeji, ktorí milovali peniaze, všetko počúvali a vysmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa vyhlasujete pred ľuďmi za spravodlivých, ale Boh pozná vaše srdce, lebo čo je u ľudí povýšené, je v Božích očiach ohavné.

Preklad Nádej pre každého: Lk 16:14-15 Počuli to farizeji, ktorí sa pachtili za peniazmi, a vysmiali sa mu. Ale Ježiš im povedal: Robíte dobrý dojem na ľudí svojou zbožnosťou, ale Boh pozná vaše srdce. Svojou vznešenou honosnosťou si získavate obdiv ľudí, ale Boh ňou pohŕda.

Potom im povedal podobenstvo, teda príklad o ich viere aby pochopili, že to, čo veria, nemá logiku. Vtedy im porozprával podobenstvo o Boháčovi a Lazarovi. Toto podobenstvo sa nachádzalo v rabínskej literatúre, ale trochu inak. Oni tým strašili ľudí, že ak nebudú nasledovať ich učenie, tak sa dostanú po smrti do miesta múk. Kto nasleduje ich učenie, tak ten sa dostane do "Abrahámovho lona" – to bolo ich učenie. Toto pomenovanie "Abrahámovo lono" sa v Starom Zákone nenachádza. To meno bolo vymyslené rabínmi. Rabínska literatúra ho používa často.

Farizeji milovali peniaze. Ježiš im chcel povedať, aký je ich stav. Použil ich vieru, predstavu na objasnenie ich stavu. Tak isto, ako Pavol to použil v Aténach, keď navštívil pohanský chrám. On začal tam, kde poslucháči boli.

Ekumenický preklad: Sk 17:22-23 Pavol si zastal do stredu Areopágu a povedal: Muži, Aténčania! Podľa všetkého pozorujem, že ste mimoriadne nábožní. Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom: Neznámemu bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte.

Katolícky preklad: Sk 17:22-23 Pavol si stal doprostred areopágu a hovoril: „Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom: »Neznámemu bohu.« Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 17:21b-23 Pavol si zastal doprostred Areopágu a hovoril: „Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní. Vskutku, keď som prechádzal vaším mestom a prezrel si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom ‚Neznámemu bohu‘. Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem.

Evanjelický preklad: Sk 17:22-23 Nato sa Pavel postavil prostred Areopágu a hovoril: Mužovia, Aténčania, zo všetkého vidím, že ste veľmi bohabojní; lebo keď som chodil po vašich svätyniach a obzeral si ich, našiel som aj oltár s nápisom: Neznámemu Bohu. Nuž, Toho, ktorého vy nepoznáte, a (predsa) ctíte, ja vám zvestujem.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 17:22-23 Vtedy si zastal Pavel naprostred Areopágu a povedal: Mužovia Atéňania, podľa všetkého vidím, že ste vy neobyčajne nábožní ľudia. Lebo jako som chodil po meste a obzeral som vaše posviatnosti, ktorým dávate božskú česť, našiel som aj oltár, na ktorom je napísané: Neznámemu Bohu. Toho teda, ktorého ctíte bez toho, žeby ste ho znali, toho vám ja zvestujem.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 17:22-23 I postavil sa Pavel vprostred Areopagu a riekol: Muži aténski, po všetkých stránkach pozorujem, že ste nad iných oddaní klaňaniu sa božstvám. Lebo keď som tadiaľto prechádzal a dôkladne pozoroval pred- mety vášho uctievania, natrafil som aj na oltárik, na ktorom bolo nadpísané: Neznámemu Bohu. Tohto teda, ktorého nepoznajúc uctievate, vám ja zvestujem.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 17:22-23 Pavol si zastal uprostred areopágu a prehovoril: „Vážení Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní ľudia. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral vaše svätyne, našiel som oltár s nápisom: 'Neznámemu Bohu.' Toho teda, čo vy uctievate ako 'Neznámeho', toho vám ja zvestujem.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 17:22-23 Tu Pavel zastal uprostred Areopagu a hovoril: „Aténski mužovia, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne oddaní uctievaniu božstiev. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral vaše posvätnosti, našiel som aj oltár s nápisom: ,Neznámemu Bohu.' Koho teda vy uctievate, hoci ho nepoznáte, toho vám ja zvestujem.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 17:22-23

Preklad Nového sveta: Sk 17:22-23 Pavol sa teraz postavil uprostred Areopágu a povedal:„Muži, Aténčania, vidím, že podľa všetkého máte väčšiu bázeň pred božstvami ako iní. Lebo keď som sa prechádzal a pozorne pozeral vaše predmety uctievania, našiel som aj oltár, na ktorom bolo napísané: ‚Neznámemu Bohu‘. Komu teda nevedomky prejavujete zbožnú oddanosť, toho vám zvestujem.

Preklad Nádej pre každého: Sk 17:22-23 Pavol teda vystúpil pred všetkých, ktorí sa zhromaždili na Areopágu, a oslovil ich: „Vážení Aténčania! Potešilo ma, že ste ľudia túžiaci po Bohu. Keď som sa totiž prechádzal po meste a prezeral si vaše posvätné miesta, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. A tohto Boha, ktorého uctievate, hoci ho nepoznáte, vám dnes chcem zvestovať.

Text nehovorí, že Pavol ich vieru považoval za správnu. Povedal pritom, že sú neobyčajne "pobožní". On ich viedol ku Kristovi. Lebo videl, že sú ochotní uctievať aj neznámeho Boha. Pavol nepovedal, že Kristus je len jeden, ďalší z neznámych bohov. On ich viedol k pochopeniu, že Kristus je jediný Boh!

Podobne aj Kristus viedol rabínov od ich bludu k pravde. Táto cesta nepomáha ľuďom, aby sa dostali na správnu cestu. Ak neuveria Mojžišovi a prorokom, tak neuveria ani vtedy, ak im budeme rozprávať príbehy o stave mŕtvych. "Neuverili by ani, kedy prišiel niekto z ríše mŕtvych". To je Kristov cieľ. Rabíni neuverili Mojžišovi a prorokom to, čo hovorili o spasení. Ježiš im povedal, že kto Mojžišovi a prorokom neverí, tomu nepomáha ani to, keby bol strašený trestom po smrti. To je slepá ulička.

Samozrejme, že samotné podobenstvo o Boháčovi a Lazarovi obsahuje aj iné nejasnosti:

1. Podľa povery, ak duša pri smrti opúšťa telo nemá oči, ruky, jazyk, ba ani telo. Ako môže cítiť bolesť teľa? Bolesti popísané v podobenstve sú telesné. Ježiš im ukázal, že aký nezmysel učia. Ježiš učil niečo iné, to že do ohňa = pekla sa dostane celý človek po vzkriesení. On učil inde, že tam "bude plač a škrípanie zubami".

2. Nie je nespravodlivé, keď niekto zomrel pred stáročiami a už stáročia trpí v pekle, zatiaľ čo iní sa ešte ani nenarodili?

3. Prečo sa v Mojžišovom zákone ani v Prorokoch nepíše o rozdelení Šeolu na dve časti? Ani o trpení v Šeolu?

A iné nezrovnalosti teologického charakteru. Napríklad Ježiš by učil, že ľudia sú súdení podľa veľkosti majetku.

Na toto podobenstvo stavať dogmu o posmrtnom živote je nerozumné. Keď si podobenstvo prečítame, ľahko si všimneme, že účel podobenstva nespočíva v opise života po smrti, ale Ježiš chce povedať toto:
– Boh posudzuje bohatých a chudobných inak ako ľudia.
– Lakomstvo a pýcha sú ostro odsúdené.
– Na súde sa prejaví Božia spravodlivosť, ktorá všetko vyrovná.
– Výhoda bohatstvo potrvá len krátko.
– Po smrti už neexistuje možnosť obrátenia.
...

Zámerom každého podobenstvo bolo priniesť určité ponaučenie. Zmyslom tohto podobenstva nebolo poučiť poslucháčov, čo sa deje s človekom po smrti, ale ukázať, že o večnom údelu človeka sa rozhoduje už počas jeho života a že neskôr už nebude žiadna druhá možnosť niečo zmeniť alebo napraviť. Boháč spoliehal na svoj vzťah k Abrahámovi, ale Ježiš ukazuje na to, že je potrebné počúvať Mojžiša a prorokov, teda Božie slovo.

Väčšina exegétov (t.j. vykladač textu) tento text považuje za podobenstvo. Blažej Ráček v knihe "Život Kristův" na strane 412 uvádza, že všeličo, čo je uvedené v tomto podobenstve, je "len pre dokreslenie obrazu" a na tej istej strane ďalej píše: „Žádný teolog nebude tvrdit, že se zavržení a vyvolení mezi sebou domlouvají. Mimoto mají ti i oni jen duši, která bude s tělem spojena teprve na konci světa, kdežto zde se mluví o jazyku, prstu, očích, jako o celých lidech. Jde o pravdy, které třeba z obrazného Ježíšova učení vyloupnout.“

Augustus Hopkins Strong (1836-1921) baptistický teológ napísal: „Pripúšťame, že podobenstvá v Písme, ktoré popisujú utrpenie zatratených, musia byť brané duchovne, a nie doslovne.“ (Systematická teológia, str. 1056)

Katolícky "Slovník biblickej teológie", ktorý zostavil francúzsky teológ Xavier Léon-Dufour so svojimi spolupracovníkmi, pod heslom "peklo" na strane 318 uvádza: „Bolo by asi opovážlivé vyvodzovať z podobenstva o boháčovi a lazárovi rozhodujúci dôkaz existencie a podoby pekla...“

Luděk Rejchrt, český evanjelický farár, v knihe "Věřím" (výklad apoštolského vyznania viery) na strane 145 veľmi výstižne zhrňuje: „Pán Ježíš vypráví toto podobenství o Lazarovi a boháčovi ne proto, aby nám popsal peklo... Nemůžeme se tedy odvolávat na tato slova Páně při svých představách o pekle, namnoze ovlivněných duchem pohádek, ne Písma. Pán Ježíš použil obrazy běžné židovskému myšlení té doby (žár, propast mezi oběma světy, z nichž jeden je nahoře, druhý dole, možnost rozhovoru), aby všechno zaměřil k jádru a vrcholupodobenství: Poslušnost Božího Slova, jak zní v Mojžíšově Zákonu a v prorocké zvěsti, zachraňuje před boháčovým koncem. O co víc pak víra v Krista.“

Niektorí sa ale stále na toto odvolávajú ako na skutočný popis, čo je po smrti. Napríklad René Pache (1904-1979) švajčiarsko-francúzsky teológ a biblista tvrdí: „Text Lk 16:19-31 je miestom, ktoré podáva najúplnejší obraz o ríši mŕtvych.“ (Peklo skutočne existuje?, Ostrava 1993, str. 9)

Protiargument odporcov "spánku duší" v prechodnom stave je, že sa nejedná len o podobenstvo, pretože tu niet ani náznaku, že by tento oddiel Písma bol podobenstvom. Tento príbeh na začiatku používa slová: "bol" bohatý človek a "bol" Lazar. Toto tiež nie je tak úplne pravda. Dea (05) – Bezov kódex pochádzajúci z 5. storočia má na začiatku 19. verša: „Povedal potom tiež iné podobenstvo:“ Samozrejme, z jedného rukopisu sa nedá vyvodzovať záver.

Iný dôkaz, že sa nejedná o podobenstvo vidíme vtom, že Pánove podobenstvá sú uvádzané slovami: "a povedal im podobenstvo." Okrem toho, podobenstvá neuvádzajú presné mená, tak ako v prípade Lazara a Abraháma. Žiadne podobenstvá sa nezmieňujú o konkrétnych menách osôb. Ak by sme na okamih pripustili, že sa jedná o podobenstvo, musíme si uvedomiť, že každé podobenstvo je obraz, ktorým sa má objasniť skrytá pravda. Aby svoj účel dosiahlo, musí podobenstvo v každom detaile presne vystihovať túto skrytú pravdu.

Osobne protiargument nepovažujem za dosť presvedčivý. Aj keď nejde o podobenstvo v doslovnom zmysle, ide o fiktívny príbeh prevzatý z rabínskeho učenia, trochu pozmenení aby ním ukázal, čo potreboval!