Existencia duše

Úvod Eschatológia Prechodný stav 1 Existencia duše

Hlavný argument zástancov neexistencie duše v prechodnom stave:

Smrť je dôsledkom hriechu a je opakom života. Ak život je bytie/existencia, potom smrť je nebytie/neexistencia. Ak teda zomrieme, prestane existovať naše bytie, vedomie.

Odporcovia neexistencie duše namietajú, že smrť neznamená nebytie/neexistencia, ale skôr odlúčenie sa od niečoho, v tomto prípade fyzického tela od ducha. Všade, kde sa v Biblii hovorí o smrti, vždy to má rovnaký význam, t.j. oddelenie duchovnej podstaty od tela.

Život začal, keď duch (t.j. dych života) vošiel do fyzického tela (prachu zeme):

Ekumenický preklad: Gn 2:7 Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.

Katolícky preklad: Gn 2:7 Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 2:7 vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dych života; tak sa človek stal živou bytosťou.

Evanjelický preklad: Gn 2:7 vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dych života; tak sa človek stal živou bytosťou.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 2:7 A JeHoVaH Bôh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 2:7 A Hospodin, Boh, na človeka stvárnil prach z pôdy a v jeho nozdry vdýchol vanutie života, i stal sa človek živou dušou.

Preklad Nového sveta: Gn 2:7 A Boh Jehova potom vytvoril človeka z prachu zeme a vdýchol do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou.

Takže ak život človeka je spojenie ducha a tela, potom smrť je oddelenie ducha od tela.

Niektorí tvrdia, že ak prach + duch = duša, potom prach – duch = zánik duše. Keby ste napríklad išli vyrobiť drevenú debnu, mohli by ste povedať: dosky + klince = debna. Debnu jednoducho vyrobíte tak, že vezmete pár drevených dosiek a klince a spojíte ich dohromady. Čo sa stane, keď to všetko opäť rozoberiete; keď vytiahnete klince von a položíte ich na kôpku a vedľa zrovnáte zvyšné dosky? Debna jednoducho prestane existovať až do tej chvíle, kým to všetko opäť nedáte dohromady. Rovnako sa to deje aj so smrťou. Odníme sa dych, to je tá iskra života, ktorú dáva Boh, a telo sa rozpadne v prach. Čo sa stalo s dušou? Jednoducho prestala existovať až do chvíle vzkriesenia, kedy ju Boh opäť zostaví. V ten moment sa prach a dýchnutie života opäť spoja a je tu život, živá duša alebo živá bytosť.

Pôvodný výrok smrti v Genezis sa vzťahuje len na smrť tela:

Ekumenický preklad: Gn 3:19 V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý, veď prach si a do prachu sa vrátiš.

Katolícky preklad: Gn 3:19 V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 3:19 V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš.

Evanjelický preklad: Gn 3:19 V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 3:19 V pote svojej tvári budeš jesť chlieb, až dokiaľ sa nenavrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa navrátiš.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 3:19 Chlieb budeš v pote svojho obličaja jedávať až po svoj návrat do pôdy, lebo z nej si bol vzatý, lebo si ty prach a do prachu sa musíš navrátiť.

Preklad Nového sveta: Gn 3:19 V pote svojej tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý. Lebo si prach a do prachu sa vrátiš.“

Tu je zrejmé, že z človeka iba to, čo je prach a je z prachu vzaté, sa do prachu navráti. Avšak duch, vdýchnutý Adamovi Bohom a duša = naše bytie, neboli z prachu, a nie je im súdené do prachu sa navrátiť. Keď je kdekoľvek vo Svätom Písme reč o výkone tohto rozsudku, o smrti tela, vždy to má vzťah k prachu, na ktorý sa telo obráti. Duch je po smrti mimo tela a nepodlieha rozkladu.

Ekumenický preklad: Kaz 8:8 Niet človeka, ktorý by vládol vetru a mohol ho zadržať, nikto nemá moc nad dňom smrti, z toho boja niet úniku, ani svojvôľa nezachráni toho, kto ju pácha.

Kaz 12:7 prach sa vráti do zeme, tak ako bol, a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.

Katolícky preklad: Kaz 8:8 Nik nemá moc nad dychom života, aby mohol zadržať dych života. Ani nik nemá vládu nad dňom smrti. Veď niet priepustky, kým trvá boj. Nijaká ničomnosť nevie vyslobodiť tých, čo ju páchajú.

Kaz 12:7 A navráti sa prach do zeme, čím bol aj (predtým); a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.

Preklad Jeruzalemská biblia: Kaz 8:8 Nikto neovláda životný dych, aby ho mohol zadržať, nikto nemá moc nad dňom smrti. Niet priepustky počas vojny, ani bohatstvo vtedy nezachráni svojho majiteľa.

Kaz 12:7 prv než sa prach vráti do zeme, tak ako z nej vyšiel, a duch k Bohu, ktorý ho dal.

Evanjelický preklad: Kaz 8:8 Niet človeka, ktorý by mal moc nad vetrom, aby mohol zadržať vietor, a niet nikoho, ktorý by mal moc nad dňom smrti; vo vojne niet prepustenia a bezbožnosť nezachráni toho, kto ju pácha.

Kaz 12:7 prach sa navráti do zeme, ako bol prv, ale duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.

Preklad Jozefa Roháčka: Kaz 8:8 Niet človeka, ktorý by vládol nad duchom, aby zadržal ducha, ani niet vlády nado dňom smrti, ani niet prepustenia z toho boja, ako ani nezachráni bezbožnosť toho, kto ju pácha.

Kaz 12:7 a tak sa navráti prach do zeme, jako bol, a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal.-

Preklad Miloša Pavlíka: Kaz 8:8 Niet človeka panujúceho nad duchom na zadržanie ducha a niet majúceho moc nad dňom smrti, a v tom boji niet prepustenia a zlovôľa nemôže zachrániť svojich prívržencov.

Kaz 12:7 Potom sa bude prach vracať na zem podľa toho, ako býval, a duch sa bude vracať k Bohu, ktorý ho dal.

Preklad Nového sveta: Kaz 8:8 Niet žiadneho človeka, ktorý by mal moc nad duchom, aby zadržal ducha; ani niet žiadnej riadiacej moci v deň smrti;ba ani žiadne prepustenie vo vojne. A skazenosť neposkytne únik tým, ktorí jej holdujú.

Kaz 12:7 Potom sa prach vráti do zeme práve tak, ako bol, a samotný duch sa vráti k [pravému] Bohu, ktorý ho dal.

Tieto miesta hovoria o smrti. Duch sa nedá zadržať v tele ani vôľou, ani žiadnym pohrebom tela, ani balzamovaním, žiadnym iným spôsobom. V druhom citovanom verši je veľmi jasný súvis s už spomínaným veršom Genezis 3:19. Božie rozhodnutie tu vidieť zreteľne. Telo sa navráti v prach, tak ako bolo, a duch sa vracia k Bohu, ktorý ho dal. Treba si uvedomiť, že stále hovoríme o smrti tela.

Existuje aj duchovná smrť.

Ekumenický preklad: Gn 2:17 ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš.

Katolícky preklad: Gn 2:17 Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.

Evanjelický preklad: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 2:17 ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobrého a zlého, z neho jedávať nebudeš, lebo v deň svojho zajedenia z neho istotne budeš musieť umrieť.

Preklad Nového sveta: Gn 2:17 ale zo stromu poznania dobrého a zlého, z toho nebudeš jesť, lebo v deň, keď z neho zješ, určite zomrieš.“
Vieme, že Adam v ten deň nezomrel, teda aspoň nie fyzicky. Ale potom by to vyzeralo, že Boh klame, pretože jasne povedal, že už v ten deň zomrie, nie že ak bude jesť tak sa stane smrteľným a niekedy v budúcnosti zomrie. Z toho môžeme usúdiť, že nemyslel fyzickú smrť ale duchovnú. A čo je duchovná smrť? Ak by smrť bola nebytie/neexistencia, tak by náš duch neexistoval, ale to je jasná lož. Znamená to, že náš duch, je pre hriech oddelení od Boha, od jeho milosti.

Teda vidíme, že smrť neznamená nebytie/neexistencia, ale znamená oddelenie niečoho od niečoho.

Ďalšie verše zo Svätého Písma, ktoré dokazujú, že smrť je oddelenie ducha od tela:

Popisy smrti v Genezis 25:8, 35:29 a 49:33 majú v originálnom texte výraz "vypustil ducha" alebo "vydýchol ducha". Naše preklady uvádzajú výrazy "zomrel, vydýchol", iba v Lukášovi ostalo doslovné:

Ekumenický preklad: Lk 23:46 Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Keď to povedal, dokonal.

Katolícky preklad: Lk 23:46 a Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po tých slovách vydýchol.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 23:46 a Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po tých slovách vydýchol.

Evanjelický preklad: Lk 23:46 Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 23:46 A Ježiš zvolal velikým hlasom a povedal: Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha! A keď to povedal, vypustil dušu.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 23:46 A Ježiš zvolal silným hlasom a povedal: Otče, do tvojich rúk zverujem svojho ducha. A povediac toto, skonal.

Preklad Štefana Porúbčana:Lk 23:46 V tom zvolal Ježiš mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha!“ A keď to povedal, skonal.

Preklad Bohuslava Košu:Lk 23:46 Tu Ježiš zvolal veľkým hlasom: „Otče, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha!“ Keď to však povedal, vydýchol.

Preklad Biblia LOGOS:Lk 23:46 Ježiš zvolal silným hlasom a povedal: Otče, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha! A keď to povedal, vydýchol naposledy.

Preklad Nového sveta: Lk 23:46 A Ježiš zvolal silným hlasom a povedal: „Otče, do tvojich rúk zverujem svojho ducha.“ Keď to dopovedal, skonal.

Preklad Nádej pre každého:Lk 23:46 Ježiš nahlas zvolal: „Otče, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha.“ Po týchto slovách umrel.

A tak v celom Svätom Písme znamená "vydať ducha", zomrieť. Jasne tu vidieť, že dochádza k oddeleniu ducha od tela. Ďalším príkladom je:

Ekumenický preklad: Lk 8:49-55 Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal: Tvoja dcéra umrela. Neunúvaj učiteľa! Keď to Ježiš počul, povedal: Neboj sa! Len ver a bude zachránená. Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil vojsť dnu, iba Petrovi, Jánovi, Jakubovi, ako aj otcovi a matke dievčaťa. Všetci plakali a kvílili nad ňou. Ježiš však povedal: Neplačte! Neumrela, ale spí. No oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrela. Chytil ju za ruku a zvolal: Dievča, vstaň! Vtom sa jej duch vrátil a ona hneď vstala. Ježiš prikázal, aby jej dali jesť.

Katolícky preklad: Lk 8:49-55 Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal: „Tvoja dcéra umrela; už neunúvaj učiteľa.“Ale keď to Ježiš počul, povedal mu: „Neboj sa, len ver a bude zachránená!“Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil vojsť dnu, iba Petrovi, Jánovi a Jakubovi s otcom a matkou dievčaťa.Všetci nad dievčaťom plakali a nariekali. On povedal: „Neplačte! Dievča neumrelo, ale spí.“Oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrelo.Ale on ho chytil za ruku a zvolal: „Dievča, vstaň!“I vrátil sa doň duch a hneď vstalo. A rozkázal, aby mu dali jesť.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 8:49-55 Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal: „Tvoja dcéra umrela, neunúvaj už učiteľa.“Ale keď to Ježiš začul, povedal mu: „Neboj sa, len ver a bude zachránená!“Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil vojsť dnu, iba Petrovi, Jánovia a Jakubovi s otcom a matkou dievčaťa.Všetci nad dievčaťom plakali a bili sa v prsia. Ale on povedal: „Neplačte! Dievča neumrelo, ale spí.“Oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrelo.Ale on ho chytil za ruku a zvolal: „Dievča, vstaň!“I vrátil sa jej duch a hneď vstala. Rozkázal, aby jej dali jesť.

Evanjelický preklad: Lk 8:49-55 Ešte hovoril, keď prišiel ktosi od predstaveného synagógy a povedal mu: Už ti dcéra umrela; neobťažuj Majstra! Ale Ježiš, keď to počul, povedal mu: Neboj sa, len ver a bude zachránená. Keď prišiel k domu, nedovolil nikomu vojsť, iba Petrovi, Jánovi a Jakubovi a otcovi aj matke dievčaťa. Všetci plakali a oplakávali ju. On však riekol: Neplačte. Neumrela, ale spí. A vysmiali Ho, lebo vedeli, že umrela. Ale On chytil ju za ruku a zvolal: Dieťa, vstaň! A vrátil sa jej duch a zaraz vstala; i kázal dať jej jesť.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 8:49-55 A kým on ešte hovoril, prišiel niekto od predstaveného synagógy a povedal mu: Tvoja dcéra už zomrela, neunúvaj Učiteľa! Ale keď to počul Ježiš, odpovedal mu: Neboj sa, len ver, a bude zachránená. A vojdúc do domu nedal nikomu vojsť so sebou iba Petrovi, Jánovi a Jakobovi a otcovi dieťaťa a matke. A všetci plakali a nariekali nad ňou. A on povedal: Neplačte, veď nezomrela, ale spí. A vysmievali ho vediac, že zomrela. Ale on vyhnal všetkých von a chopil ju za ruku, zavolal a riekol: Dievča vstaň! A jej duch sa navrátil, a vstala naskutku; a rozkázal, aby jej dali jesť.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 8:49-55 Zakiaľ ešte hovoril, prichodí ktosi od toho predstaveného synagogy a vraví mu: Tvoja dcéra je mŕtva, neobťažuj Učiteľa. No Ježiš počujúc to odvetil, vraviac: Neboj sa, len ver a pomôže sa jej. A príduc do toho domu, nenechal vstúpiť nikoho, iba ak Petra a Jána a Jakuba a otca toho dievčaťa, aj mať. A všetci pre ňu plakali a bedovali, no on povedal: Neplačte, veď neumrela, lež spí. I vysmievali ho, vediac, že umrela. No on všetkých vyhnal von, chopil sa jej ruky a zvolal, vraviac: Dievča, zdvíhaj sa. I navrátil sa jej duch a vstala naskutku; i rozkázal, žeby sa jej dalo zajesť.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 8:49-55 Kým ešte hovoril, prišiel ktosi od predstaveného synagógy s posolstvom: „Dcéra ti umrela. Neunúvaj ďalej Učiteľa!“ Keď to však Ježiš počul, povedal (otcovi toho dievčaťa): „Neboj sa! Len ver, a bude zachránená.“ A keď prišiel do domu, nikomu nedovolil vojsť s ním, okrem Petra, Jakuba a Jána, a otca i matky dievčaťa. Všetci plakali a nariekali nad ňou. On však povedal: „Neplačte! Lebo nezomrela, ale spí.“ I vysmiali sa mu, lebo vedeli, že umrela. No on ju chytil za ruku a zvolal: „Dievča, vstaň!“ Tu sa jej vrátil duch, a hneď vstala. I rozkázal, aby jej dali jesť.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 8:49-55 Kým ešte hovoril, prichádza ktosi od predstaveného synagógy a hovorí mu: „Tvoja dcéra zomrela. Neunúvaj už učiteľa!“ Keď to však Ježiš počul, odpovedal mu: „Neboj sa, len ver, a bude zachránená.“ Keď potom prišiel do domu, nikomu nedovolil vojsť okrem Petra, Jána a Jakuba, a otca i matky dievčaťa. Všetci však plakali a nariekali nad ňou. No on povedal: „Neplačte, veď nezomrela, ale spí!“ I vysmiali ho, lebo vedeli, že zomrela. On ju však uchopil za ruku a zvolal: „Dieťa, vstaň!“ Tu sa jej vrátil duch, a hneď vstala. I rozkázal, aby jej dali jesť.

Preklad Biblia LOGOS: Lk 8:49-55 Ešte rozprával, keď prišiel niekto od predstaveného synagógy a povedal mu: Tvoja dcéra je mŕtva. Neobťažuj viac učiteľa! Keď to Ježiš počul, povedal mu: Neboj sa, len ver a bude zachránená! Vošiel do domu a nikomu nedovolil vojsť, okrem Petra, Jakuba, Jána a otca a matky dievčaťa. Všetci plakali a nariekali nad ňou. On však povedal: Neplačte! Nezomrela, len spí. A oni ho vysmiali, lebo vedeli, že zomrela. Ale on poslal všetkých von, chytil ju za ruku a zvolal: Dievča, vstaň! Jej duch sa vrátil a okamžite vstala; potom rozkázal, aby jej dali jesť.

Preklad Nového sveta: Lk 8:49-55 Zatiaľ čo ešte hovoril, prišiel nejaký zástupca predstaveného synagógy a povedal: „Tvoja dcéra zomrela, neobťažuj už učiteľa.“ Keď to počul Ježiš, odpovedal mu: „Neboj sa, len prejavuj vieru a bude zachránená.“ Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil, aby vošiel s ním, okrem Petrovi, Jánovi a Jakubovi a otcovi a matke dievčaťa. Ale všetci plakali a bili sa pre ňu v zármutku. Povedal preto: „Neplačte, lebo nezomrela, ale spí.“ Nato sa mu začali opovržlivo vysmievať, lebo vedeli, že zomrela. Ale on ju vzal za ruku, zvolal a riekol: „Dievča, vstaň!“ A navrátil sa jej duch a okamžite vstalaa nariadil, aby jej dali niečo jesť.

Preklad Nádej pre každého: Lk 8:49-55 Kým sa zhováral so ženou, priniesol ktosi z Jairovho domu správu: „Tvoja dcéra už zomrela, neobťažuj Majstra.“ Keď to Ježiš počul, povedal otcovi: „Neboj sa, dôveruj mi, a tvoja dcéra bude zachránená!“ Keď prišli k Jairovmu domu, nedovolil nikomu vojsť dnu. Vzal so sebou iba Petra, Jána, Jakuba a rodičov dievčatka. Tam už všetci oplakávali mŕtvu a kvílili nad ňou. Ježiš im povedal: „Neplačte, veď neumrela, iba spí.“ Do očí sa mu vysmiali, lebo vedeli, že je naozaj mŕtva. Chytil ju za ruku a zvolal: „Dievčatko, vstaň!“ A hneď ožilo a vstalo. Povedal: „Dajte sa mu najesť!“

Jej duch sa navrátil. Z toho vyvodzujeme, že smrť nastala, keď duch odišiel, opustil telo. Na rozkaz Pána sa duch navrátil, a dievča bolo privedené k životu. Nijaká reč na svete nemôže jasnejšie vysvetliť, že smrť je oddelenie ducha od tela. To isté vidíme aj v nasledujúcom prípade:

Ekumenický preklad: Jak 2:26 Veď ako je telo mŕtve bez ducha, tak je i viera mŕtva bez skutkov.

Katolícky preklad: Jak 2:26 Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jak 2:26 Lebo ako telo bez duše je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.

Evanjelický preklad: Jak 2:26 Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.

Preklad Jozefa Roháčka: Jak 2:26 Lebo jako je telo bez ducha mŕtve, tak je i viera bez skutkov mŕtva.

Preklad Miloša Pavlíka: Jak 2:26 Áno, ako je telo bez ducha mŕtve, priam tak je aj viera bez činov mŕtva.

Preklad Štefana Porúbčana:Jak 2:26 Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak aj viera bez skutkov je mŕtva!

Preklad Bohuslava Košu:Jak 2:26 Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak aj viera bez skutkov je mŕtva!

Preklad Biblia LOGOS:Jak 2:26

Preklad Nového sveta: Jak 2:26 Áno, ako je telo bez ducha mŕtve, tak je aj viera bez skutkov mŕtva.

Preklad Nádej pre každého:Jak 2:26 Viera bez činov je ako telo bez duše.

Tu Jakub, aby vysvetlil predmet, podáva ilustráciu, že telo je mŕtve, keď je bez ducha, inak povedané, že smrť je odlúčenie tela od ducha.

Zistili sme takto v mnohých veršov, že smrť je oddelenie ducha od tela. Pôvodný ortieľ smrti postihuje iba "prach", t.j. telo, aby sa vrátilo do prachu, do zeme, lebo je znej bolo vzaté, ale "duch" sa vracia k Bohu, ktorý ho dal. Smrť je "vypustenie ducha" a mŕtvi nebudú vrátení k životu, kým sa ich duch k nim nevráti. Namietať sa ale dá, že sa tu všade hovorí o duchu a nie o duši. Duch je životná sila ktorá oživuje telo, nie je to inteligentné bytie schopné vedomej existencie mimo hmotného telo. Takže to nevyvracia argument zástancov neexistencie duše v prechodnom stave, ale na druhú stratu to dokazuje, že smrť sa môže chápať inak, ako vravia zástancovia neexistencie duše v prechodnom stave.

 

 

Druhý argument zástancov neexistencie duše v prechodnom stave:

Ekumenický preklad: 1 Tes 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo usnuli. Pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých.

Katolícky preklad: 1 Sol 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Sol 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to s mŕtvymi, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak my veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Evanjelický preklad: 1 Tes 4:13-15 Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli,

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tes 4:13-15 Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tes 4:13-15 No neradi by sme, bratia, žeby ste boli neznalí toho, čo sa týka zosnulých, aby ste sa nermútili tak, ako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Veď ak veríme, že Ježiš umrel a opäť vstal, privedie s ním Boh aj tých, ktorí skrze Ježiša zosnuli. (Lebo vám slovom Pána vravíme toto: že my, žijúci, pozostávajúci do príchodu Pána, nijako tých, ktorí zosnuli, nepredstihneme,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Sol 4:13-15 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako ostatní (ľudia), čo sú bez nádeje. Ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak isto Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, zhromaždí (spolu) s ním. Toto vám vravíme slovami Pána: My živí, ktorí budeme nažive pri príchode Pánovom, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tes 4:13-15 Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako aj ostatní, čo nemajú nijakej nádeje. Lebo keď veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Veď toto vám hovoríme slovom Pána, že my, živí, čo ostaneme až do príchodu Pánovho, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tes 4:13-15

Preklad Nového sveta: 1 Tes 4:13-15 A nechceme, bratia, aby ste boli v nevedomosti o tých, čo spia [v smrti], aby ste nežialili ako ostatní, ktorí nemajú nijakú nádej. Teda ak máme vieru, že Ježiš zomrel a opäť vstal, tak i Boh privedie prostredníctvom Ježiša s ním tých, čo zosnuli. To vám však hovoríme podľa Jehovovho slova, že my žijúci, ktorí zostaneme nažive do Pánovej prítomnosti, určite nepredídeme tých, čo zosnuli,

Preklad Nádej pre každého: 1 Sol 4:13-15 Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nijakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte za živa.

Zástancov neexistencie duše argumentujú, že nádej dávaná smútiacim Solúnčanom, nie je že ich drahí sú v nebi s Bohom, ale že jedného dňa budú vzkriesení. Niektorí by povedali, že postupujúce zjavenie ešte nie je v maxime v čase písania tohto listu (51nl.). Ak je to tak, potom niekto môže veriť v prechodný stav a zároveň nemať žiaden problém s porozumením Pavla. Nejde nevyhnutne o konflikt, pretože Pavol tu neučí proti existencii prechodného stavu, len hovorí, že vzkriesení budeme všetci naraz. Pavol kladie dôraz na vzkriesenie a spásu a nie, čo bude z mŕtvymi dovtedy.

 

 

Tretí argument zástancov neexistencie duše v prechodnom stave:

Myšlienka existencie duše mimo tela má grécky pôvod. Židia verili v holistický, t.j. celostný pohľad na človeka, v ktorom jediná nádej po smrti bolo vzkriesenie. Gréci znížili postavenie matéria, veriac, že smrťou sa duša oslobodzuje z tohto väznenia. A tí, čo veria v existenciu duše po smrti tela, čítajú Sväté Písmo práve cez takéto helenistické videnie, a pritom si nevšímajú, že keď Sväté Písmo hovorí o tele, duši a duchu, myslí tým to isté, podobne ako pri mysli, srdci a duši ide o to isté.

Aj keď môže byť pravda, že myšlienka existencie duše mimo tela pochádza z gréckeho prostredia, to však ešte neznamená, že je to nesprávne. Usudzovanie takýmto spôsobom sa označuje ako genetický omyl, čo je chyba pri logických výrokoch, odmietajúca pravdivosť výroku kvôli zdroju, z ktorého pochádza. Popri tom, primárnym zdrojom tohto postoja nie je grécka filozofia, ale Sväté Písmo.

 

 

Štvrtý argument zástancov neexistencie duše v prechodnom stave:

V Starom Zákone nie je zmienka o viere v nejakú existenciu duše mimo tela. Existujú len tvrdenia o mieste kam mŕtvi idú a to do podsvetia, ktorý bol označovaný ako "šeol". Nádej ľudí starozákonnej doby bola jedine vo vzkriesenie.

Ekumenický preklad: Gn 50:25 Jozef zaprisahal Izraelových synov slovami: Boh sa vás určite ujme; potom odneste odtiaľto moje kosti!

Jób 17:13-16 Ak dúfam, podsvetie mi bude domovom, v tme si usteliem posteľ, priepasť oslovím: Ty si môj otec! Červom poviem: Moja matka a moja sestra! Kde je teda moja nádej? Moja nádej — kto ju ešte uvidí? Zostúpi k závorám podsvetia, keď si spolu odpočinieme v prachu.

Katolícky preklad: Gn 50:25 Nato dal Jozef Izraelovým synom prisahať a povedal: „Keď sa vás Boh zaujme, preneste moje kosti odtiaľto!“

Jób 17:13-16 Či môžem dúfať? Domom mojím podsvetie a vo tmách som si lôžko popravil. Nuž: „Môj otec si“ - tak som hrobu povedal a červom: „Ste mi matkou, sestrami.“ V čom nádej moja môže ešte spočívať? A moje šťastie, kto ho pobadá? Či do podsvetia so mnou azda zostúpi a do prachu sa vedno vnoríme?

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 50:25 A Jozef zaviazal Izraelcov touto prísahou: „Keď vás Boh navštívi, odneste odtiaľto moje kosti.“

Jób 17:13-16 Ak si zariadim v podsvetí svoj dom, ak si lôžko v temnotách rozložím, ak hrob nazvem svojím otcom a červa matkou a či sestrou, kdeže sa podela moja nádej, ktože sa stará o moje šťastie? Či do podsvetia so mnou zostúpia, či sa vnoria so mnou do prachu?

Evanjelický preklad: Gn 50:25 A Jozef zaviazal Izraelových synov takouto prísahou: Keď sa vás Boh ujme, odneste moje kosti odtiaľto!

Jób 17:13-16 Či môžem dúfať? Podsvetie mi bude domom; vo tme usteliem si lôžko; hrobovej jame poviem: Ty si môj otec! a červom: Matka a sestra moja! Kde je teda moja nádej? Kto uzrie splnenie mojej nádeje? Zostúpia so mnou do podsvetia, ak spolu klesneme do prachu.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 50:25 A Jozef zaviazal synov Izraelových prísahou a riekol: Bôh vás istotne navštívi, a vtedy vynesiete moje kosti odtiaľto.

Jób 17:13-16 I keby som niečo očakával, jednako bude hrob mojím domom; vo tme si usteliem svoju ložu. Jame privolám: Ty si môj otec! Moja mať a moja sestra privolám červom. Kde je tedy moje očakávanie? A čo do môjho očakávania, kto kedy ho uvidí? Všetko to sostúpi k závorám hrobu, akže všetko spolu spočíva na prachu.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 50:25 A Jozef synov Isráéla prísahou zaviazal výrokom: Boh sa o vás isto bude starať, musíte odtiaľto vyniesť moje kosti.

Jób 17:13-16 Ak mám očakávať šeól za svoj dom, že prestriem svoje ležisko v tme, že poviem porušeniu: ty si môj otec, a červom: moja mať a moja sestra, kdeže je teda moja nádej – áno, moja nádej, kto ju môže spozorovať? Bude zostupovať k bránam šeóla, než nastane spočinutie všetkých spolu na prachu.

Preklad Nového sveta: Gn 50:25 Preto nechal Jozef synov Izraela prisahať a povedal: „Boh na vás celkom iste obráti svoju pozornosť. Vezmite preto moje kosti odtiaľto.“

Jób 17:13-16 Ak ďalej čakám, mojím domovom je šeol;budem si musieť vo tme ustlať lôžko. Budem musieť zavolať na jamu: ‚Ty si môj otec!‘ Na larvu: ‚Matka moja a sestra!‘ Kde je teda moja nádej? A kto moju nádej uzrie? Zídu ony pred závory šeolu, keď spolu všetci budeme musieť zostúpiť až do prachu.“

Pointa tu, podľa zástancov neexistencie duše v prechodnom stave je, že Jozef chcel, aby jeho telo vzali do zasľúbenej krajiny, aby keď sa začne diať vzkriesenie, bude tam. Seba teda chápe len ako kosti – telo.

Protiargument je, že je to nedorozumenie v kontexte postupného, narastajúceho zjavenia. Ľudia starozákonnej doby nemali toľko zjavenia, ako máme my dnes. Preto, aj keď je pravda, že vtedy mali málo poznania ohľadne existencie duše mimo tela, to však túto existenciu nevylučuje.

 

 

Piaty argument zástancov neexistencie duše v prechodnom stave:

Mnoho biblických pisateľov uvádza explicitne, že neexistuje žiadna duša mimo tela:

Ekumenický preklad: Žalm 6:6 V smrti si na teba nikto nespomenie. Kto ťa v ríši mŕtvych oslávi?

Žalm 30:10 Čo by si mal z môjho života, keby som zostúpil do hrobu? Chválil by ťa prach? Oznámil by tvoju vernosť?

Iz 38:18 Veď podsvetie ťa nebude velebiť ani smrť ťa nebude chváliť a tí, čo zostupujú do hrobu, už nedúfajú v tvoju vernosť.

Kaz 9:5 Živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nevedia nič.

Kaz 9:10 Všetko, čo tvoja ruka nájde k práci, urob podľa svojej sily, lebo niet práce ani uvažovania, ani poznania a múdrosti v podsvetí, do ktorého ideš.

Katolícky preklad: Žalm 6:6 Veď medzi mŕtvymi nik nemyslí na teba. A kto ťa môže chváliť v podsvetí?

Žalm 30:10 Aký úžitok by bol z mojej krvi, keby som v zemi skazu vzal? A či ťa prach môže velebiť alebo hlásať tvoju vernosť?

Iz 38:18 Veď nie podsvetie ťa bude velebiť, nie smrť ťa bude chváliť, tí, čo zostupujú do jamy, nedúfajú v tvoju vernosť.

Kaz 9:5 Lebo živí aspoň vedia, že zomrú, kým mŕtvi už o ničom nevedia.

Kaz 9:10 Všetko, čo vykonať je schopná tvoja ruka, konaj svojou silou! Lebo ti nebude možné konať a počítať, poznávať a múdro si počínať v podsvetí, kam sa máš odobrať.

Preklad Jeruzalemská biblia: Žalm 6:6 Nikto z mŕtvych na teba nemyslí; ktože ťa chváli v podsvetí?

Žalm 30:10 „Aký úžitok by bol z mojej smrti, z toho, ak padnem do hrobu? Či ťa môže chváliť prach a hlásať tvoju vernú lásku?

Iz 38:18 Veď tí pod zemou ťa nemôžu velebiť, ani smrť ťa nemôže chváliť; tí, čo zostupujú do hrobu, prestali dúfať v tvoju dobrotu.

Kaz 9:5 Živí aspoň vedia, že zomrú, ale mŕtvi už nevedia celkom nič;

Kaz 9:10 Urob všetko, čo ti príde pod ruku, nakoľko vládzeš, lebo v podsvetí, kam ideš, niet diel ani výpočtov, ani vedy, ani múdrosti.

Evanjelický preklad: Žalm 6:6 Lebo v smrti niet spomienky na Teba, a kto Ťa bude oslavovať v ríši mŕtvych?

Žalm 30:10 Aký bude zisk z mojej krvi, ak zostúpim do jamy? Či Ťa prach bude oslavovať a hlásať Tvoju vernosť?

Iz 38:18 Veď podsvetie Ti nemôže ďakovať, ani smrť Ťa neoslavuje; tí, čo zostupujú do hrobu, nedúfajú viac v Tvoju vernosť.

Kaz 9:5 Lebo živí vedia, že umrú, ale mŕtvi nič nevedia,

Kaz 9:10 Rob všetko zo svojej sily, čo môže tvoja ruka urobiť, lebo v záhrobí, do ktorého sa uberáš, niet práce ani myšlienky, ani poznania, ani múdrosti.

Preklad Jozefa Roháčka: Žalm 6:6 Lebo v smrti nieto rozpomienky na teba, a kto ťa bude oslavovať v hrobe?!

Žalm 30:10 Aký zisk budeš mať z mojej krvi a z toho, keď sostúpim do jamy? Či ťa bude oslavovať prach? Či bude zvestovať tvoju pravdu?

Iz 38:18 Lebo hrob ťa nebude oslavovať, smrť ťa nebude chváliť; nebudú očakávať na tvoju pravdu tí, ktorí sostupujú do jamy.

Kaz 9:5 Lebo živí vedia, že zomrú; ale mŕtvi nevedia ničoho

Kaz 9:10 Všetko, čo najde tvoja ruka robiť v tvojej sile, rob; lebo neni diela ani výmyslu ani vedomosti ani múdrosti v ríši mŕtvych, kam ideš.

Preklad Miloša Pavlíka: Žalm 6:5 veď v smrti nieto pripomienky teba; kto ti bude prinášať chválu v šeóle?

Žalm 30:9 Aký zisk v mojej krvi, v mojom zostúpení do priepasti? Či ťa prach bude chváliť, tvoju vernosť zvestovať ?

Iz 38:18 Veď nie šeól ťa bude chváliť, smrť ťa velebiť, zostupujúci v jamu nebudú k tvojej vernosti vzhliadať;

Kaz 9:5 áno, živí vedia, že musia umrieť, ale mŕtvi, oni nevedia pranič

Kaz 9:10 Všetko, čo tvoja ruka na uskutočnenie nachádza, uskutočni podľa svojej sily, lebo v šeóle, kam ty budeš odchádzať, niet skutkov ani rozmýšľania ani vedomosti ani múdrosti.

Preklad Nového sveta: Žalm 6:5 Veď v smrti niet o tebe zmienky;kto ťa bude chváliť v šeole?

Žalm 30:9 Aký úžitok je z mojej krvi, keď zostúpim do jamy? Bude ti chválorečiť prach? Bude rozprávať o tvojej pravosti?

Iz 38:18 Veď to nie je šeol, čo ti môže chválorečiť; smrť ťa nemôže chváliť. Tí, ktorí schádzajú do jamy, nemôžu s nádejou vzhliadať k tvojej pravosti.

Kaz 9:5 Lebo živí si uvedomujú, že zomrú, ale mŕtvi si neuvedomujú vôbec nič,

Kaz 9:10 Všetko, čo nájde tvoja ruka robiť, rob celou svojou silou, pretože nie je práce ani plánovania, ani poznania, ani múdrosti v šeole, na mieste, na ktoré ideš.

Aj keď poznanie o prechodnom stave nebolo v čase Starozákonnej dobe známe, žiaden z pisateľov netvrdí, že niečo také neexistuje. Ich posolstvo je, že čo v prechodnom stave nemôžu robiť. Základná správa je, že po smrti, nemôžeme používať poznanie, múdrosť a pod. Nemajú telo, preto s naším materiálnym svetom nie sú nijako spojení.

 

 

Šiesty argument zástancov neexistencie duše v prechodnom stave:

William Tyndale (c.1494-1536) anglický reformátor, známy prekladateľ Svätého Písma do angličtiny, za čo bol aj popravený ako kacír. Proti filozofii, že duša žije po smrti tela, argumentoval takto: „Tým, že posielate odpútanú dušu do neba, pekla, alebo očistca, ničíte Ježišove a Pavlove dôkazy o zmŕtvychvstaní...Keď sú duše v nebi, prečo nie sú práve v takom dobrom postavení, ako anjeli? Aký dôvod zostáva potom ešte pre zmŕtvychvstanie?“

Ak duše žijú v Božom kráľovstve, na čo ešte vzkriesenie z mŕtvych? Na to sa dá ľahko odpovedať. Pretože ešte nemáme nové telá – nie sme úplní.

 

 

Siedmy argument zástancov neexistencie duše v prechodnom stave:

Moderná veda jednoznačne preukázala, že existuje jasný súlad medzi neurologickou aktivitou mozgu a pocitmi, pamäťou, osobnosťou, postojmi. Toto vytvára existenciu duše a ducha nie len nepotrebnou, ale dokonca je táto predstava neudržateľná ako taká. Keď raz prestane mozgová aktivita, prestane aj naše bytie.

Síce je pravda, že mozog je komplikovane prepojený do každej oblasti človeka, to však nedokazuje, že toto je celý človek. Telo je časťou čo osoba je, ale nie nevyhnutne všetko čo osoba je. Dalo by sa to ilustrovať na príklade človeka zatvoreného v miestnosti s jedným oknom. Okno reprezentuje mozog a človek vo vnútri miestnosti reprezentuje nemateriálnu časť človeka. Všetko, čo človek vie je limitované na okno, len cez okno spoznáva človek okolitý svet a všetko môže byť vyhodnocované v pojmoch, ktoré dáva len okno. Ale toto neznamená, že osoba je okno, alebo že ak by neexistovalo okno, nemôže aj človek. Ak je okno špinavé (mentálne neschopné) alebo rozbité (chemicky depresívne), ovplyvní to ako človek vníma realitu, ale to neznamená, že duša je špinavá alebo rozbitá. Táto ilustrácia sa teda používa na opísanie ako stav telo (myseľ, myslenie) veľmi ovplyvňuje stav duše/ducha, a pritom telo a duša/duch nie sú to isté. Viac v téme Podstata človeka.

 

 

Hlavný argument odporcov neexistencie duše v prechodnom stave:

Už vieme, že duch po smrti tela existuje, ale to neznamená, že aj naša duša existuje. Duch je životná sila ktorá oživuje telo, nie je to inteligentné bytie schopné vedomej existencie mimo hmotného telo. Naším bytím je duša. My sme duša – viď. tému Podstata človeka.

To, že naše bytie existuje aj po smrti tela dokazuje mnoho veršov, napríklad:

Ekumenický preklad: Mt 10:28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu aj telo zahubiť v pekle.

Katolícky preklad: Mt 10:28 Nebojte sa tých; čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 10:28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

Evanjelický preklad: Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť; bojte sa skôr Toho, ktorý aj dušu aj telo môže zahubiť v pekle.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí nemôžu zavraždiť dušu; ale sa radšej bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zatratiť v pekle.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 10:28 A nemajte strach pred tými, ktorí zabíjajú telo, no dušu zabiť nemôžu, lež sa skôr zľaknite toho, ktorý môže aj dušu aj telo zahubiť v pekle.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 10:28 Nebojte sa tých, čo zabíjaj telo, ale dušu zabiť nemôžu! Skôr sa však obávajte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť do pekla!

Preklad Bohuslava Košu: Mt 10:28 A nebojte sa tých, čo zabíjaj telo, ale nemôžu zabiť dušu; radšej sa však bojte toho, čo môže i dušu i telo zahubiť v pekle!

Preklad Biblia LOGOS: Mt 10:28 A nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale nemôžu zabiť dušu; ale radšej sa bojte toho, ktorý môže zničiť dušu aj telo v Gehenne!

Preklad Nového sveta: Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale nemôžu zabiť dušu, ale radšej sa bojte toho, ktorý môže zničiť dušu i telo v gehenne.

Preklad Nádej pre každého: Mt 10:28 A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo -- dušu zabiť nemôžu. Bojte sa toho, ktorý môže zahubiť dušu i telo v pekle.

Vidíme tu jasne a zreteľne, že ak umrieme, tak sa len telo oddelí od ducha, pričom duša žije, lebo tú zabiť nemôžu. Ak by totiž smrť znamenala neexistencia, potom by ani duša nemohla ďalej existovať, čo tento výrok jasne vyvracia.

Ekumenický preklad: 1 Kr 17:20-22 a volal k Hospodinovi: Hospodin, Bože môj, chceš azda i na vdovu, u ktorej som hosťom, uvaliť nešťastie, keď jej usmrcuješ syna? Potom sa tri razy vystrel nad chlapca, volal k Pánovi a hovoril: „Pane, môj Bože, nech sa, prosím, vráti duša tohto chlapca do jeho tela!“ Hospodin vypočul Eliáša, život sa vrátil do dieťaťa a ožilo.

Katolícky preklad: 1 Kr 17:20-22 a takto volal k Pánovi: „Pane, môj Bože, chceš aj ženu u ktorej som hosťom, urobiť nešťastnou, že usmrcuješ jej syna?“ Potom sa tri razy vystrel nad chlapca, volal k Pánovi a hovoril: „Pane, môj Bože, nech sa, prosím, vráti duša tohto chlapca do jeho tela!“ Pán vyslyšal Eliášov hlas, chlapcova duša sa vrátila do jeho tela a ožil.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kr 17:20-22 Potom volal k Jahvemu slovami: „Jahve, Bože môj, či tejto vdove, u ktorej žijem ako hosť, urobíš zle, že jej necháš zomrieť syna?“ Tri razy sa sklonil nad dieťaťom a vzýval Jahveho: „Jahve, Bože môj, prosím ťa, vráť do tohto dieťaťa jeho dušu!“ Jahve vypočul Eliášovu prosbu, duša sa vrátila do dieťaťa a ono ožilo.

Evanjelický preklad: 1 Kr 17:20-22 a volal k Hospodinovi: Hospodine, Bože môj, či aj na túto vdovu, u ktorej žijem ako hosť, chceš uviesť nešťastie, že jej usmrcuješ syna? Potom trikrát ľahol na dieťa a volal k Hospodinovi: Hospodine, Bože môj, nech sa vráti život tohto dieťaťa do jeho tela. Hospodin vyslyšal Eliášov hlas a život dieťaťa sa vrátil do jeho tela, takže ožilo.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kr 17:20-22 A volal k JeHoVaHovi a riekol: JeHoVaHu, môj Bože, či aj na vdovu, u ktorej pohostínim, doložíš také zlo usmrtiac jej syna? A vystrel sa na dieťa tri razy a volal k JeHoVaHovi a riekol: JeHoVaHu, môj Bože, prosím, nech sa navráti duša tohoto dieťaťa do jeho vnútornosti! A JeHoVaH vyslyšal hlas Eliášov, a duša dieťaťa sa navrátila do jeho vnútorností, a ožilo.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kr 17:20-22 dal sa volať k Hospodinovi a povedal: Hospodine, môj Bože, či si aj na tú vdovu, u ktorej ja ako hosť bývam, dopustil utrpenie, usmrtiť jej syna? I rozpäl sa trikrát na dieťa a dal sa k Hospodinovi volať a povedal: Hospodine, môj Bože, kiež, prosím, chceš navrátiť dušu tohto dieťaťa na jeho vnútro! A Hospodin vypočul hlas Élijjáhúa a duša dieťaťa sa na jeho vnútro vrátila, i ožilo;

Preklad Nového sveta: 1 Kr 17:20-22 A začal volať k Jehovovi a hovoriť: „Ó, Jehova, môj Bože, to aj na vdovu, u ktorej bývam ako cudzí usadlík, musíš priviesť škodu tým, že usmrtíš jej syna?“ A trikrát sa vystrel na dieťa a volal k Jehovovi a hovoril: „Ó, Jehova, môj Bože, prosím, daj, aby sa duša tohto dieťaťa vrátila doň.“ Nakoniec Jehova vypočul Eliášov hlas, takže sa duša dieťaťa vrátila doň, a ono ožilo.

Eliáš sa modlil, aby syn vdovy bol navrátený k životu, aby sa duša dieťaťa navrátila do tela a ono ožilo. Zreteľne tu rozumieme, že duša bola mimo tela. Návratom duše sa navrátil život. Pri prekladoch sa hebrejské slovo "nefeš" prekladá ako "duša, bytosť".

Ekumenický preklad: 1 Tes 5:9-10 Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme spolu s ním žili — či bdieme a či spíme.

Katolícky preklad: 1 Sol 5:9-10 Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme, alebo spíme.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Sol 5:9-10 Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme alebo spíme.

Evanjelický preklad: 1 Tes 5:9-10 Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý umrel za nás, aby sme spolu s Ním žili, či bdieme, a či spíme.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tes 5:9-10 lebo vás nepostavil Bôh cieľom hnevu, ale aby sme nadobudli spasenia skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme, či už bdejeme či spíme, spolu s ním žili.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tes 5:9-10 pretože nás Boh neurčil na hnev, lež na nadobudnutie záchrany skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý za nás umrel, aby sme, či bdieme, či spíme, spolu s ním ožili.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Sol 5:9-10 Veď nás Boh neurčil pre hnev, ale aby sme dosiahli spasenie skrze Pána nášho Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme spolu s ním žili či spiac či bdiac.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tes 5:9-10 Veď nás Boh neurčil pre hnev, ale aby sme dosiahli spasenie prostredníctvom Pána nášho Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme, či už bedlíme a či spíme, spolu s ním žili.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tes 5:9-10

Preklad Nového sveta: 1 Tes 5:9-10 lebo nás Boh neurčil na hnev, ale na to, aby sme získali záchranu prostredníctvom nášho Pána Ježiša Krista. On zomrel za nás, aby sme žili spolu s ním, či zostaneme bdelí, alebo zosneme.

Preklad Nádej pre každého: 1 Sol 5:9-10 Nás predsa neurčil Boh na to, aby sme boli vystavení jeho hnevu, ale aby sme boli zachránení pre zásluhy nášho Pána Ježiša Krista. On za nás zomrel, aby sme s ním mohli žiť večne, už či sa jeho príchodu dožijeme, alebo nie.
Pavol v podstate hovorí, nech sme v tele, živí, alebo už mimo tela, zosnulí, žijeme s ním, s Bohom. Ale to je len hypotéza.

Ekumenický preklad: 2 Sam 12:19-23 Dávid si všimol, že jeho služobníci si niečo šepkajú. Pochopil, že dieťa zomrelo. Spýtal sa ich: Zomrelo dieťa? Odpovedali: Zomrelo.Dávid vstal zo zeme, umyl sa, natrel sa masťou a preobliekol sa. Potom vošiel do Hospodinovho domu a klaňal sa. Nato odišiel domov a pýtal si jesť. Predložili mu pokrm a on jedol.Služobníci sa ho spýtali: Ako sa to správaš? Kým dieťa žilo, postil si sa a plakal si. Keď však dieťa zomrelo, vstávaš a ideš jesť.Odpovedal: Kým dieťa ešte žilo, postil som sa a plakal som, lebo som si myslel: Možno sa Hospodin nado mnou zmiluje a dieťa bude žiť.Teraz však, keď zomrelo, prečo by som sa mal postiť? Môžem ho azda oživiť? Ja pôjdem za ním, ale ono sa ku mne nevráti.

Katolícky preklad: 2 Sam 12:19-23 Dávid videl, že si jeho sluhovia pošuškávajú. Dávid pochopil, že chlapec zomrel. A Dávid sa spýtal svojich sluhov: „Zomrel chlapec?“ Odpovedali: „Zomrel.“Tu Dávid vstal zo zeme, umyl sa a pomazal, vzal si iné šaty, išiel do Pánovho domu a klaňal sa. Potom šiel domov, žiadal, aby mu predložili pokrm, a jedol.Jeho sluhovia sa ho pýtali: „Čo to znamená, čo robíš? Kým bol chlapec živý, postil si sa a plakal si a keď chlapec zomrel, vstávaš a ješ!“Odpovedal: „Kým chlapec žil, postil som sa a plakal som, lebo som si vravel: Ktovie, azda sa Pán zmiluje a chlapec ostane nažive.Teraz je však mŕtvy, načo by som sa postil? Môžem ho vari ešte vrátiť späť? Ja pôjdem za ním, ale on sa ku mne nevráti.“

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Sam 12:19-23 Ale keď Dávid videl, že si sluhovia pošuškávajú, pochopil, že dieťa zomrelo. Dávid sa opýtal svojich sluhov: „Vari chlapec zomrel?“ Odpovedali: „Zomrel.“ Vtedy Dávid vstal zo zeme, okúpal sa, pomazal sa voňavkou a vymenil si šaty; vstúpil do Jahveho domu a prestrel sa na zem. Keď sa vrátil domov, žiadal, aby mu predložili jedlo, a jedol. Jeho sluhovia mu hovorili: „Čo to robíš? Keď chlapec žil, postil si sa a plakal si preňho, ale teraz, keď zomrel, vstávaš a ješ chlieb!“ Odpovedal: „Kým chlapec žil, postil som sa a plakal som, lebo som si povedal: Ktovie? Azda sa Jahve zľutuje nado mnou a chlapec zostane nažive. Ale teraz, keď zomrel, načo sa mám postiť? Môžem ho navrátiť? Ja by som šiel za ním, on sa už ku mne nevráti.“

Evanjelický preklad: 2 Sam 12:19-23 Ale keď Dávid videl, že si pošepkávajú, pochopil, že dieťa zomrelo. I povedal svojim služobníkom: Vari dieťa zomrelo? Odpovedali: Zomrelo. Vtedy vstal Dávid zo zeme a umyl sa, pomazal sa masťou, a keď si vymenil rúcho, vstúpil do domu Hospodinovho a klaňal sa Mu. Keď prišiel domov, pýtal si jesť; doniesli mu a jedol. Služobníci sa ho spýtali. Čo to robíš? Postil si sa pre dieťa, kým ešte žilo, a plakal si; a keď dieťa zomrelo, vstal si a prijal si jedlo. On odpovedal: Kým dieťa ešte žilo, postil som sa a plakal, lebo som si povedal: Ktože vie; azda sa Hospodin zmiluje nado mnou a dieťa ostane nažive. Ale teraz, keď zomrelo, načo sa mám postiť? Či ho môžem ešte vzkriesiť? Ja pôjdem k nemu, ale ono sa nevráti ku mne.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Sam 12:19-23 Ale keď videl Dávid, že si jeho služobníci pošuškávajú čosi, porozumel, že zomrelo dieťa. A Dávid riekol svojim služobníkom: Či azda zomrelo dieťa? A povedali: Zomrelo. Vtedy vstal Dávid so zeme a umyl sa a pomazal sa a premenil svoje rúcho a vojdúc do domu JeHoVaHovho klaňal sa. A keď potom zase vošiel do svojho domu, pýtal si jesť, a keď mu predložili chlieb, jedol. Vtedy mu povedali jeho služobníci: Jaká je to vec, ktorú si učinil? Pre dieťa, dokiaľ ešte žilo, si sa postil a plakal si, a teraz, keď zomrelo dieťa, si vstal a jedol si chlieb? A riekol: Dokiaľ ešte žilo dieťa, postil som sa a plakal som, lebo som povedal: Kto vie? Možno, že sa JeHoVaH zmiluje nado mnou, a dieťa bude žiť. Ale teraz, keď zomrelo, načo by som sa ešte postil? Či ho azda môžem ešte vrátiť? Ja pojdem za ním, ale ono sa nevráti ku mne.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Sam 12:19-23 No Dávid spozoroval, že si jeho nevoľníci šepkajú, i vyrozumel Dávid, že dieťa umrelo; povedal teda Dávid k svojim nevoľníkom: Či umrelo dieťa? I povedali: Umrelo. Dávid teda povstal zo zeme a umyl sa a pomazal sa a vymenil svoje šatstvo a vstúpil v dom Hospodina a poklonil sa, a vstúpil do svojho domu a požiadal, aby mu predložili chlieb, a zajedol. A jeho nevoľníci k nemu povedali: Čo znamená táto vec, ktorú si spravil? Pre živé dieťa si sa postil a plakal si, no ako náhle dieťa umrelo, vstal si a zajedol si chleba. I povedal: Kým dieťa bolo živé, postil som sa a plakal som, lebo som si povedal: Kto vie? Bude mi Hospodin milostivý a ostane dieťa nažive? No teraz umrelo – načo toto? Budem sa ja postiť? Či ho môžem ešte priviesť späť? Ja idem k nemu, ale ono sa ku mne nebude vracať.

Preklad Nového sveta: 2 Sam 12:19-23 Keď videl Dávid, že si jeho sluhovia spolu šeptajú, Dávid rozoznal, že dieťa zomrelo. Dávid teda povedal svojim sluhom: „Dieťa zomrelo?“ Na to povedali: „Zomrel.“ Vtedy vstal Dávid zo zeme a umyl sa a natrel sa olejom a vymenil si plášte a vošiel do Jehovovho domu a vrhol sa na zem; potom vošiel do svojho domu a požiadal, a oni mu hneď predložili chlieb, a začal jesť. Jeho sluhovia mu teda riekli: „Čo znamená to, čo si urobil? Postil si sa a stále plakal kvôli dieťaťu, kým bolo živé; a hneď ako zomrelo, vstal si a začal jesť chlieb.“ Na to povedal: „Kým bolo dieťa nažive, postil som sa a stále som plakal, lebo som si hovoril: ‚Kto vie, či mi Jehova nepreukáže priazeň a či dieťa nebude žiť?‘ Teraz, keď zomrel, prečo sa mám postiť? Som schopný priviesť ho opäť späť? Idem k nemu, ale on, on sa ku mne nevráti.“

Keď Dávid zistil, že dievča zomrelo, prestal plakať, postiť sa. Keď sa ho pýtali na príčinu, vraví: „či ho azda môžem vrátiť?“ Táto reč jasne naznačuje, že dieťa odišlo a nemohlo sa vrátiť, ale že opustený otec očakáva, že pôjde za ním, keď skončí svoj pozemský smrteľný život. Ak budú spolu. to znamená, že budú tvoriť spoločenstvo a spoločenstvo hocičoho môže tvoriť len to, čo existuje.

Ekumenický preklad: Zjv 20:4 Videl som tróny. Na ne si sadli tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znak na svoje čelo a na ruku. Ožili a kraľovali s Kristom tisícrokov.

Zjv 20:12 Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom. A otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila, kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov.

Katolícky preklad: Zjv 20:4 Ďalej som videl tróny; sadli si na ne tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.

Zjv 20:12 Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj iná kniha, kniha života. A mŕtvi boli súdení z toho, čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov.

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 20:4 Ďalej som videl tróny, sadli si na ne a dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali Šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruku. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.

Zjv 20:12 Videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáť pred trónom. Otvorili sa knihy. Potom sa otvorila iná kniha, kniha života. Vtedy boli mŕtvi súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, každý podľa svojich skutkov.

Evanjelický preklad: Zjv 20:4 Potom som videl tróny: posadili sa na ne, dostali moc súdiť, a videl som duše zabitých pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na svoje čelá ani na ruky, ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.

Zjv 20:12 Videl som mŕtvych, veľkých i malých: stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha života, sa otvorila, a mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skutkov.

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 20:4 A videl som tróny, a posadali sa na ne, a dal sa im súd, a videl som i duše postínaných pre svedoctvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.

Zjv 20:12 A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorily sa knihy, a otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 20:4 A uvidel som tróny, i usadli na ne, a bol im daný súd, a duše postínaných pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, a ktorí sa tomu zverovi ani jeho obrazu nepoklonili a na čelo a na svoju ruku neprijali značku, i ožili a na tisíc rokov sa ujali kraľovania s Kristom;

Zjv 20:12 a uvidel som pred tým trónom stáť mŕtvych, veľkých a malých, i boli otvorené knihy; a bola otvorená ďaľšia kniha, ktorá je kniha života, a mŕtvi boli súdení na základe vecí zapísaných v tých knihách podľa ich činov.

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 20:4 Potom som videl tróny, i sadli si na ne a dostali moc súdiť. (Videl som) duše tých, čo boli sťatí pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie; a tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelá ani na ruky. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.

Zjv 20:12 A videl som mŕtvych, veľkých i malých, ako stáli pred trónom. Otvorila sa (súdne) knihy a aj iná kniha sa otvorila, (kniha) života a mŕtvi boli súdení podľa svojich skutkov, tak ako to bolo napísané v knihách.

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 20:4 Potom som uvidel tróny, i sadli si na ne, a dostali právo súdiť. (Videl som) aj duše tých, čo boli sťatí pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie; aj tých, čo sa neklaňali šelme, ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruku. I ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.

Zjv 20:12 A videl som mŕtvych, veľkých i malých, ako stáli pred trónom. Tu sa otvorili knihy. Aj iná kniha sa otvorila, totiž (kniha) života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo zapísané v knihách, podľa svojich skutkov.

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 20:4

Zjv 20:12

Preklad Nového sveta: Zjv 20:4 A videl som tróny a boli [tam] tí, ktorí sa na ne posadili, a dostali moc súdiť. Áno, videl som duše popravených sekerou pre svedectvo, ktoré vydávali o Ježišovi, a preto, že hovorili o Bohu, a tých, ktorí neuctievali ani divé zviera, ani jeho obraz a neprijali znak na čelo ani na ruku. A ožili a vládli s Kristom ako králi tisíc rokov.

Zjv 20:12 A videl som mŕtvych, veľkých a malých, stojacich pred trónom, a boli otvorené zvitky. Ale bol otvorený aj iný zvitok; je to zvitok života. A mŕtvi boli súdení zo svojich skutkov podľa toho, čo bolo napísané vo zvitkoch.

Preklad Nádej pre každého: Zjv 20:4 Ďalej som videl tróny, na ktoré zasadli tí, čo dostali právo súdiť. Videl som aj tých, čo boli popravení pre vernosť Ježišovi a Božiemu slovu, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej soche a neprijali jej znamenie na čelo ani na ruky. Teraz ožili a kraľovali s Kristom na tisíc rokov.

Zjv 20:12 A videl som mŕtvych, veľkých aj malých, ako stoja pred trónom, a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj kniha života. A mŕtvi boli odsúdení podľa svojich skutkov zapísaných v tých knihách.

Tu je dôkaz toho, že byť mŕtvym, neznamená neexistovať. Pretože čo neexistuje, nemôže nikto vidieť. Ale na druhej strane sa tu píše, že mŕtvi sú súdení, ale my vieme, že budú súdení po vzkriesení, teda ako živí! (Pozn.: Knihu Zjavenie Jána nepovažujem za kánonickú – viď oblasť Biblistika – preto tieto posledné dva verše neberiem do úvahy.)

 

 

Druhý argument odporcov neexistencie duše v prechodnom stave:

Ekumenický preklad: 2 Kor 5:6-9 Sme teda vždy plní dôvery, i keď vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána.Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme.Sme však plní dôvery a chceme radšej odísť z tela a bývať u Pána.Preto či už sme doma a či mimo domu, usilujeme sa, aby sme sa mu páčili.

Katolícky preklad: 2 Kor 5:6-9 Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána;lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána.A preto sa usilujeme páčiť sa mu, či sme doma alebo mimo domu.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Kor 5:6-9 Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme ako v exile, vzdialení od Pána,lebo kráčame vo viere, a nie v jasnom videní.Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z nášho tela a ísť bývať s Pánom.A tak, či ostávame v tomto tele, alebo či ho musíme opustiť, túžime sa mu páčiť.

Evanjelický preklad: 2 Kor 5:6-9 Sme teda vždy dobrej mysle a vieme, že dokiaľ prebývame v tele, ďaleko sme od Pána, lebo žijeme vierou, a nie videním! Sme dobrej mysle a radšej si volíme vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom. Preto či prebývame (v tele), a či sa vysťahúvame (z neho), snažíme sa byť Mu príjemní.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Kor 5:6-9 Preto teda vždycky dôverujeme a vieme, že kým sme doma v tele, sme von od domova a vzdialení od Pána. Lebo chodíme vierou a nie videním. Ale dôverujeme i súčasne volíme radšej vystehovať sa von z tela a bývať doma u Pána. A preto sa aj všemožne snažíme, aby sme, buď že dlejeme doma v tele buď že sme von z domova, jemu sa ľúbili.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Kor 5:6-9 Sme teda vždy spokojní a vieme, že súc nasťahovaní v tele, sme vysťahovaní od Pána (veď chodíme vo viere, nie vo videní); nuž, sme spokojní a radšej by sme si priali vysťahovať sa z tela a nasťahovať sa k Pánovi; preto sa tiež, či sme nasťahovaní a či vysťahovaní, horlivo usilujeme byť jemu príjemní.

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Kor 5:6-9 Žijeme totiž podľa viery, nie podľa toho, čo vidíme. Sme však dobrého ducha a radšej by sme sa vysťahovali z tela a nasťahovali do domu Pánovho. Preto nám na tom záleží, či v domove, či mimo domova, aby sme sa Jemu páčili.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Kor 5:6-9 Sme teda vždycky dobrej mysle, lebo vieme, že kým máme domov v tele, sme mimo domova vzdialení od Pána. Kráčame totiž vierou, nie videním. Sme však dobrej mysle a radšej sa chceme vysťahovať z tela a prebývať s Pánom. Preto sa horlivo usilujeme, či v domove, či mimo domova, aby sme sa jemu ľúbili.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Kor 5:6-9

Preklad Nového sveta: 2 Kor 5:6-9 Preto sme vždy dobrej mysle a vieme, že zatiaľ čo sme doma v tele, sme vzdialení od Pána, lebo chodíme vierou, nie videním. Ale sme dobrej mysle a páčilo by sa nám, keby sme boli radšej vzdialení od tela a boli doma u Pána. Preto je naším cieľom tiež to, aby sme mu boli prijateľní, či už sme u neho doma, alebo sme u neho neprítomní.

Preklad Nádej pre každého: 2 Kor 5:6-9 Preto sa môžeme s dôverou tešiť na náš nebeský domov; vo svojich telách tu vlastne žijeme v cudzine, ďaleko od svojej vlasti, kde nás čaká Pán Ježiš Kristus. Nevidíme ho, ale sme s ním spojení vierou. Preto v plnej dôvere a radi opustíme, hoci aj hneď teraz, toto telo, aby sme mohli byť doma u svojho Pána. Chceme však konať tak, ako sa jemu páči, už či to znamená zostať tu v cudzine, alebo odísť do svojej vlasti.

Tým "von z domova" myslí, že pri smrti sa jeho duša odlúči a opustí telo. Smrť ako oddelenie sa javí takto: telo je ako chrám, alebo krehký stánok, smrť znamená zrušenie tohto stánku.

Ekumenický preklad: 2 Kor 5:1 Vieme totiž, že keď bude stan nášho pozemského života strhnutý, máme príbytok od Boha, rukami nezhotovený večný dom v nebesiach.

2 Pt 1:13-14 Pokladám za správne, kým som v tomto stane tela, prebúdzať a napomínať vás. Viem, že čoskoro zložím tento svoj stan, ako mi to ukázal aj náš Pán Ježiš Kristus.

Katolícky preklad: 2 Kor 5:1 Veď vieme, že keď sa tento stánok - náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi.

2 Pt 1:13-14 Ale považujem za správne prebúdzať vás napomínaním, kým som v tomto stánku. Viem, že čoskoro zložím svoj stánok, ako mi to aj zjavil náš Pán Ježiš Kristus.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Kor 5:1 Veď vieme, že keď sa tento stan, náš pozemský dom, rozpadne, máme príbytok v nebi, ktorý je Božím dielom, večný dom, ktorý nie je zhotovený ľudskými rukami.

2 Pt 1:13-14 Považujem za správne, kým som v tomto stánku, udržiavať vás bdelými svojím pripomínaním. Viem, že čoskoro opustím svoj stánok, ako mi to zjavil náš Pán Ježiš Kristus.

Evanjelický preklad: 2 Kor 5:1 Vieme totiž, že keď sa stánok nášho pozemského príbytku aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie rukou zhotovený, večný v nebesiach.

2 Pt 1:13-14 Ale pokladám za správne prebúdzať vás a napomínať, kým som v tomto stánku (tela), lebo viem, že čoskoro zložím svoj stánok, ako mi zjavil náš Pán Ježiš Kristus.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Kor 5:1 Lebo vieme, že keby náš pozemský dom stánu bol zborený, máme stavänie od Boha, dom, nie rukou učinený, večný v nebesiach;

2 Pt 1:13-14 A mám za spravedlivé, aby som vás, dokiaľ som v tomto stánku, povzbudzoval upomínaním vediac, že odloženie môjho stánku je rýchle, jako mi to aj náš Pán Ježiš Kristus oznámil.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Kor 5:1 Vieme predsa, že ak bude náš pozemský dom-stan zrúcaný, máme budovu z Boha, dom nie rukami urobený, večný, v nebesiach –

2 Pt 1:13-14 no považujem za spravodlivé, nakoľko som v tomto stánku, upomínaním vás burcovať, vediac, že odloženie toho môjho stánku je blízke, podľa toho, ako mi aj náš Pán Ježiš Kristus vyjavil;

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Kor 5:1 Veď vieme, že, keď sa pozemský príbytok nášho prebývania zborí, Boh nám vybudoval v nebi večný, nie rukami stavaný príbytok.

2 Pt 1:13-14 Pokladám za správne, kým žijem v tomto stánku, prebúdzať vás (svojím) pripomínaním, lebo viem, že čoskoro zložím svoj stánok, ako mi vyjavil sám Pán náš Ježiš Kristus.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Kor 5:1 Veď vieme, že keď sa stánok nášho pozemského domu zborí, máme obydlie od Boha, príbytok nie rukami zhotovený, večný v nebesiach.

2 Pt 1:13-14 Ale pokladám za správne, kým som v tomto stánku, prebúdzať vás pripomínaním, lebo viem, že čoskoro zložím svoj stánok, ako mi to aj vyjavil Pán náš Ježiš Kristus.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Kor 5:1

2 Pt 1:13-14

Preklad Nového sveta: 2 Kor 5:1 Lebo vieme, že ak by sa mal rozplynúť náš pozemský dom, tento stan, máme mať stavbu od Boha, večný dom v nebesiach, ktorý nevytvorili ruky.

2 Pt 1:13-14 Považujem však za správne, pokiaľ som v tomto stánku, vyburcovať vás tým, že vám [to] pripomínam, lebo viem, že má byť čoskoro zložený môj stánok, tak ako mi to naznačil tiež náš Pán Ježiš Kristus.

Preklad Nádej pre každého: 2 Kor 5:1 Vieme predsa, že až zomrieme, znova ožijeme v krajšej, večnej podobe.

2 Pt 1:13-14 Náš Pán Ježiš Kristus mi zjavil, že môj život tu na zemi sa chýli ku koncu, že čoskoro zomriem.Ale pokiaľ som tu, pokladám si za povinnosť povzbudzovať vašu vieru.

Stánok tu predstavuje telo. Odložením svojho stánku tu Peter rozumel svoju smrť, odchod. Tak ako mu to Pán oznámil:

Ekumenický preklad: Jn 21:18-19 Amen, amen, hovorím ti: Kým si bol mladší, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho: Nasleduj ma!

Katolícky preklad: Jn 21:18-19 Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 21:18-19 Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kam si chcel. Ale keď zostarneš, roztiahneš si ruky a iný ťa opáše a povedie ťa, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou Peter oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“

Evanjelický preklad: Jn 21:18-19 Veru, veru ti hovorím: Dokiaľ si bol mladší, opasoval si sa sám a šiel si, kam si chcel; ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, riekol mu: Nasleduj ma!

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 21:18-19 Ameň, ameň ti hovorím, že keď si bol mladší, opasovával si sa sám a chodieval si, kde si chcel; ale keď sa zostarieš, vystrieš svoje ruky, a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. A to povedal dávajúc znamenie, akou smrťou oslávi Boha. A keď to povedal, riekol mu: Poď za mnou!

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 21:18-19 Veru, veru, vravím ti: keď si bol mladší, opasoval si sa sám a kráčal si, kam si si želal, no keď dosiahneš vysoký vek, vystrieš svoje ruky a opáše ťa druhý a povedie, kam si neželáš. No toto povedal, naznačujúc, akou smrťou oslávi Boha. A povediac toto, vraví mu: Nasleduj ma.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 21:18-19 Veru, veru, hovorím ti, kým si bol mladší, sám si sa opasoval a išiel si, kam sa ti zachcelo; ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie ťa, kam sa ti nebude chcieť.“

Preklad Bohuslava Košu: Jn 21:18-19 Skutočne, skutočne, hovorím ti, kým si bol mladší, sám si sa opasoval a chodil si, kam si chcel, ale keď zostarneš, vystrieš si ruky, a iný ťa opáše a povedie ťa, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. A keď to dopovedal, hovorí mu: „Nasleduj ma!“

Preklad Biblia LOGOS: Jn 21:18-19 Veru, veru, hovorím ti, keď si bol mladší, opasával si sa sám a chodieval si, kam si chcel; keď však zostarneš, vystrieš svoje ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. A to povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Po týchto slovách mu povedal: Nasleduj ma!

Preklad Nového sveta: Jn 21:18-19 Pravdivo, pravdivo ti hovorím: Keď si bol mladší, sám si sa prepásaval a chodieval si, kam si chcel. Keď však zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa prepáše a vezme ťa, kam si nepraješ.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to dopovedal, riekol mu: „Naďalej ma nasleduj.“

Preklad Nádej pre každého: Jn 21:18-19 Ale na jedno nezabudni: „Keď si bol mladý, robil si si, čo si chcel, a chodil si, kam si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa povedie ta, kde nebudeš chcieť.“ Tým mu chcel naznačiť, akou smrťou oslávi Boha. A potom ešte dodal: „Nasleduj ma!“

A teda aj my sme v stánku, vo svojom tele a jeho odloženie znamená smrť. Smrť je oddelenie ducha a duše od tela. Početné časti vo Svätom Písme hovoria jednoznačne o smrti ako o odlúčení ducha od tela, a to má za následok aj oddelenie duše. Pavol popisuje smrť ako odchod, ktorý nastane, keď prestane zostávať v tele.

Ekumenický preklad: Flp 1:21-24 Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk.Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť.Ťahá ma to na obe strany: Túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie,ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele.

Katolícky preklad: Flp 1:21-24 Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť.Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie,ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás.

Preklad Jeruzalemská biblia: Flp 1:21-24 Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť je zisk.Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť.Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa výhodnejšie,zasa zostať v tele je potrebnejšie pre vás.

Evanjelický preklad: Flp 1:21-24 Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk. Ale ak (ďalej) žiť v tele - znamená to pre mňa plodnú prácu, a neviem, čo si radšej voliť. Tiahne ma to z oboch strán: túžim už umrieť a byť s Kristom, a to by bolo iste omnoho lepšie, ale pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele.

Preklad Jozefa Roháčka: Flp 1:21-24 Lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. Ale ak práve žiť v tele mi je na užitok práce, nevedel by som povedať, čo by som vyvolil. Ale oboje ma tiahne: mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo o mnoho lepšie, ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás.

Preklad Miloša Pavlíka: Flp 1:21-24 Lebo mne je žiť Kristus a umrieť zisk; no ak žiť v mäse, to mi je úžitkom práce, a čo si mám vyvoliť, neviem. No som zvieraný od tých dvoch vecí, majúc túžbu za uvoľnením a aby som bol s Kristom, [lebo] to je o veľmi veľa lepšie, no vzhľadom na vás je nutnejšie v mäse ďalej ostávať;

Preklad Štefana Porúbčana: Flp 1:21-24 Mne žiť je Kristus a zomrieť zisk. Keďže však žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, ani neviem, čo si vybrať. Oboje na mňa dolieha: Túžim sa rozpadnúť a byť s Kristom, a to by bolo omnoho lepšie; ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele.

Preklad Bohuslava Košu: Flp 1:21-24 lebo mne žiť je Kristus a zomrieť mi je zisk. Ale ak žiť v tele – znamená to pre mňa plodnú prácu, a neviem, čo si voliť. Oboje na mňa dolieha: Túžim sa odobrať a byť s Kristom, lebo to by bolo omnoho lepšie; ale pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele.

Preklad Biblia LOGOS: Flp 1:21-24

Preklad Nového sveta: Flp 1:21-24 Veď žiť v mojom prípade je Kristuszomrieť zisk. Keby som mal ďalej žiť v tele, tak je to ovocie mojej práce – a predsa neviem, čo si mám vybrať. Som pod tlakom týchto dvoch vecí; ale po čom naozaj túžim je to, aby som bol vyslobodený a aby som bol spolu s Kristom, lebo to je istotne omnoho lepšie. Pre vás je však nutnejšie, aby som zostal v tele.

Preklad Nádej pre každého: Flp 1:21-24 Lebo Kristus je pre mňa všetkým, a tak môj život je Kristus, a smrť bude pre mňa ziskom. Pravda, ak zostanem nažive, mohol by som ešte mnohých priviesť k nemu. Takže, keby som si mal možnosť zvoliť, sám neviem, čomu by som dal prednosť: zomrieť a byť s Kristom (to by ma lákalo najväčšmi), alebo žiť ďalej kvôli vám, čo by bolo potrebnejšie.

Čo mal Pavol na mysle tým "zostávaním v tele" ak nie život v tele? A odísť, ak nie zomrieť? Je možné jasnejšou rečou vyjadriť pravdu, že po smrti naša duša existuje?

Ekumenický preklad: 2 Kor 5:1-10 Vieme totiž, že keď bude stan nášho pozemského života strhnutý, máme príbytok od Boha, rukami nezhotovený večný dom v nebesiach.Preto v tomto stane vzdycháme a túžime, aby sme boli zaodetí naším príbytkom z neba,a hoci tamten bude z nás vzatý, nebudeme nahí. Veď kým sme v tomto stane, vzdycháme pod ťarchou, a preto nechceme byť z neho zoblečení, ale priodiati tým nebeským, aby tak život pohltil to, čo je smrteľné.Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal Ducha ako závdavok.Sme teda vždy plní dôvery, i keď vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána.Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme.Sme však plní dôvery a chceme radšej odísť z tela a bývať u Pána.Preto či už sme doma a či mimo domu, usilujeme sa, aby sme sa mu páčili.Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele — či dobré, alebo zlé.

Katolícky preklad: 2 Kor 5:1-10 Veď vieme, že keď sa tento stánok - náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi.Lebo v tomto vzdycháme a túžime obliecť si naň svoj nebeský príbytok,aby sme hoci aj vyzlečení, neostali nahí.Veď kým sme v tomto stánku, vzdycháme pod ťarchou, lebo sa nechceme vyzliecť, ale priodiať iným, aby život pohltil to, čo je smrteľné.A to nás takto uspôsobil Boh, ktorý nám dal závdavok Ducha.Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána;lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána.A preto sa usilujeme páčiť sa mu, či sme doma alebo mimo domu.Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Kor 5:1-10 Veď vieme, že keď sa tento stan, náš pozemský dom, rozpadne, máme príbytok v nebi, ktorý je Božím dielom, večný dom, ktorý nie je zhotovený ľudskými rukami.Lebo v tomto terajšom tele vzdycháme a túžime obliecť si naň svoj nebeský príbytok,a tak máme byť oblečení, a nie nahí.Áno, kým sme v tomto stane, vzdycháme pod ťarchou, lebo sa nechceme vyzliecť, ale naň si obliecť iný, aby život pohltil to, čo je smrteľné.A ten, ktorý nás na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal Ducha ako závdavok.Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme ako v exile, vzdialení od Pána,lebo kráčame vo viere, a nie v jasnom videní.Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z nášho tela a ísť bývať s Pánom.A tak, či ostávame v tomto tele, alebo či ho musíme opustiť, túžime sa mu páčiť.Lebo všetci sa musíme predstaviť pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré, alebo zlé.

Evanjelický preklad: 2 Kor 5:1-10 Vieme totiž, že keď sa stánok nášho pozemského príbytku aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie rukou zhotovený, večný v nebesiach. Lebo preto aj vzdycháme, túžobne si žiadajúc, aby sme si mohli obliecť svoj príbytok z neba, lebo veď potom skutočne budeme oblečení, nie nahí. Lebo my, ktorí sme v tomto stánku, vzdycháme pod ťažkým bremenom, keďže nechceme byť zoblečení, ale oblečení, aby život pohltil smrteľné. A Ten, kto nás na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal závdavok Ducha. Sme teda vždy dobrej mysle a vieme, že dokiaľ prebývame v tele, ďaleko sme od Pána, lebo žijeme vierou, a nie videním! Sme dobrej mysle a radšej si volíme vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom. Preto či prebývame (v tele), a či sa vysťahúvame (z neho), snažíme sa byť Mu príjemní. Všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal dobré či zlé ako odplatu za to, čo konal v tele, podľa toho, ako pracoval.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Kor 5:1-10 Lebo vieme, že keby náš pozemský dom stánu bol zborený, máme stavänie od Boha, dom, nie rukou učinený, večný v nebesiach; lebo v tomto aj vzdycháme túžiac, že by sme si mohli obliecť naň svoj príbytok z neba, akže aj oblečení a nie nahí budeme najdení. Lebo aj, ktorí sme v tomto stáne, vzdycháme súc obtiažení, nakoľko sa nechceme vyzliecť, ale sa poodiať, aby to, čo je smrteľné, bolo pohltené od života. No, ten, kto nás práve k tomu istému pripravil, je Bôh, ktorý nám aj dal závdavok Ducha. Preto teda vždycky dôverujeme a vieme, že kým sme doma v tele, sme von od domova a vzdialení od Pána. Lebo chodíme vierou a nie videním. Ale dôverujeme i súčasne volíme radšej vystehovať sa von z tela a bývať doma u Pána. A preto sa aj všemožne snažíme, aby sme, buď že dlejeme doma v tele buď že sme von z domova, jemu sa ľúbili. Lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby si jeden každý odniesol to, čo načo vykonal skrze telo, už či bolo dobré či zlé.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Kor 5:1-10 Vieme predsa, že ak bude náš pozemský dom-stan zrúcaný, máme budovu z Boha, dom nie rukami urobený, večný, v nebesiach – veď aj v tomto vzdycháme, vrúcne túžiac navyše sa odiať naším príbytkom, ktorý je z neba, ak, pravda, aj keď sme sa odiali, nebudeme nájdení nahí; veď aj, ktorí sme v tomto stane, vzdycháme pod ťarchou na nás doliehajúcou, no pritom by sme sa nerádi zodiali, lež navyše odiali, aby to, čo je smrteľné, bolo pohltené od života. A ten, kto si nás práve na toto utvoril, je Boh, ktorý nám aj dal závdavok Ducha. Sme teda vždy spokojní a vieme, že súc nasťahovaní v tele, sme vysťahovaní od Pána (veď chodíme vo viere, nie vo videní); nuž, sme spokojní a radšej by sme si priali vysťahovať sa z tela a nasťahovať sa k Pánovi; preto sa tiež, či sme nasťahovaní a či vysťahovaní, horlivo usilujeme byť jemu príjemní. Veď my všetci musíme byť prejavení pred sudcovským stolcom Krista, aby si každý odniesol veci vykonané v tele podľa tých, ktoré vykonal, či dobré či zlé.

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Kor 5:1-10 Veď vieme, že, keď sa pozemský príbytok nášho prebývania zborí, Boh nám vybudoval v nebi večný, nie rukami stavaný príbytok. Preto aj v terajšom (príbytku) vzdycháme a túžobne si žiadame obliecť na seba svoj nebeský dom, aby takto zaodiati neboli sme nahí. lebo kým sme v tomto stánku, vzdycháme akoby pod ťarchou, pretože si ho nechceme vyzliesť, ale naň si obliecť (iný), aby život pohltil to, čo je smrteľné. Boh však, ktorý nás takýchto stvoril, dal nám ako zálohu Ducha. Sme teda vždycky dobrej mysle, lebo vieme, že kým máme domov v tele, sme mimo domova vzdialení od Pána. Kráčame totiž vierou, nie videním. Sme však dobrej mysle a radšej sa chceme vysťahovať z tela a prebývať s Pánom. Preto sa horlivo usilujeme, či v domove, či mimo domova, aby sme sa jemu ľúbili. A všetci sa musíme predstaviť pred súdnu stolicu Kristovu, aby si každý odniesol odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Kor 5:1-10 Veď vieme, že keď sa stánok nášho pozemského domu zborí, máme obydlie od Boha, príbytok nie rukami zhotovená, večný v nebesiach. Preto v tomto aj vzdycháme a túžobne si žiadame priodiať sa svojím príbytkom z neba. Len keď sa zaodejeme, nebudeme nahí. Lebo my, ktorí sme v tomto stánku, vzdycháme ako pod ťažkým bremenom, keďže nechceme byť vyzlečení, ale zaodetí, aby život pohltil byť vyzlečení, ale zaodetí, aby život pohltil to, čo je smrteľné. Ten však, ktorý nás takto uspôsobil, je Boh, on nám dal aj závdavok Ducha. Sme teda vždycky dobrej mysle, lebo vieme, že kým máme domov v tele, sme mimo domova vzdialení od Pána. Kráčame totiž vierou, nie videním. Sme však dobrej mysle a radšej sa chceme vysťahovať z tela a prebývať s Pánom. Preto sa horlivo usilujeme, či v domove, či mimo domova, aby sme sa jemu ľúbili. Veď my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal (odplatu za to), čo konal v tele, či už dobré a či zlé.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Kor 5:1-10

Preklad Nového sveta: 2 Kor 5:1-10 Lebo vieme, že ak by sa mal rozplynúť náš pozemský dom, tento stan, máme mať stavbu od Boha, večný dom v nebesiach, ktorý nevytvorili ruky. Lebo v tomto príbytku skutočne vzdycháme a vrúcne túžime obliecť si ten pre nás z neba, takže keď si ho skutočne oblečieme, nebudeme nájdení nahí. A my, ktorí sme v tomto stane, vzdycháme, pretože sme obťažení; lebo ho nechceme vyzliecť, ale obliecť si ten druhý, aby to, čo je smrteľné, bolo pohltené životom. Ten, ktorý nás vytvoril na to, je Boh, ktorý nám dal závdavok toho, čo má prísť, totiž ducha. Preto sme vždy dobrej mysle a vieme, že zatiaľ čo sme doma v tele, sme vzdialení od Pána, lebo chodíme vierou, nie videním. Ale sme dobrej mysle a páčilo by sa nám, keby sme boli radšej vzdialení od tela a boli doma u Pána. Preto je naším cieľom tiež to, aby sme mu boli prijateľní, či už sme u neho doma, alebo sme u neho neprítomní. Lebo všetci sa musíme zjaviť pred Kristovou sudcovskou stolicou, aby dostal každý svoju odmenu za veci, ktoré robil v tele, podľa toho, čo konal, už či je to dobré, alebo hanebné.

Preklad Nádej pre každého: 2 Kor 5:1-10 Vieme predsa, že až zomrieme, znova ožijeme v krajšej, večnej podobe. Túžime po tom, zároveň však váhame, lebo by sme sa radi vyhli umieraniu a vstúpili priamo do nesmrteľného života, na ktorý nás Pán Boh už teraz pripravuje: ako preddavok nám dal svojho Ducha. Preto sa môžeme s dôverou tešiť na náš nebeský domov; vo svojich telách tu vlastne žijeme v cudzine, ďaleko od svojej vlasti, kde nás čaká Pán Ježiš Kristus. Nevidíme ho, ale sme s ním spojení vierou. Preto v plnej dôvere a radi opustíme, hoci aj hneď teraz, toto telo, aby sme mohli byť doma u svojho Pána. Chceme však konať tak, ako sa jemu páči, už či to znamená zostať tu v cudzine, alebo odísť do svojej vlasti. Veď nakoniec sa všetci musíme postaviť pred Kristov súd, kde sa spravodlivo zhodnotí každý náš skutok -- dobrý i zlý.

Verše 1 až 5 hovoria o novom vzkriesenom tele. Verše 9 až 10 hovoria o Kristovej súdnej stolici. Verše 6 až 8 hovoria o prechodnom stave kresťana.

Pavol prirovnáva našu pozemskú existenciu stanu. Bývať v stane znamená, že ide o prechodný pobyt, pretože stan môžem rýchlo zbaliť a niekam preniesť. Tiež je to symbol krehkosti a zraniteľnosti, lebo v ťažkom počasí ma stan neochráni ako nejaký pevný dom. Ďalej hovorí, že od Boha máme večný dom, pevnú konštrukciu, ktorú budeme mať natrvalo. Už to nie je ten prechodní príbytok, ktorí sa rýchlo zbúra, ale pevný dom, ktorý má hlboké základy a odolá aj ťažkým vonkajším vplyvom. Pavol píše, že najlepšie čo môže človeka postihnúť je preskočiť smrť a rovno prísť do toho Pánovho domu. To je to, po čom kresťania túžia. Boli sme stvorení v tele na tejto zemi, a túžime mať telo, lebo je našou súčasťou. Preto, keď Sväté Písmo hovorí o prechodnom stave, hovorí paralelne aj o novom tele, lebo naše bytie chce mať telo. Chceme nové telo. Ako píše Pavol, nechceme sa vyzliecť, pretože chceme mať nové telo. Byť bez tela je vo Svätom Písme opísané ako byť nahý. Kresťania chcú byť čo najrýchlejšie preoblečení, teda čo najrýchlejšie mať nové lepšie telo. Svätý Duch nás pripravuje na budúcu existenciu, on je ten prvý závdavok.

V šiestom verši píše, že sme doma v tele, to je ten stan naša pozemská existencia. Ale sme von z domova od toho konečného u Pána, sme ďaleko od neho. Buď sme v tomto fyzickom tele ďaleko od Pána, alebo sa musím z neho vysťahovať a bývať u Pána, či už z telom alebo bez tela. Pavol sa dostáva na konci ôsmeho verša k tomu, aby vyjadril, že keď na to príde, tak mám, hoci si prajem nadovšetko aby bolo pohltené smrteľné od života a aby mi bol daný nový príbytok a nové telo a vzkriesená existencia, stále uprednostním keď na to príde, radšej sa aj vysťahovať von z tela.

Ak to ale dáme do kontextu s týmto veršom:

Ekumenický preklad: 1 Tes 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo usnuli. Pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých.

Katolícky preklad: 1 Sol 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Sol 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to s mŕtvymi, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak my veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Evanjelický preklad: 1 Tes 4:13-15 Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli,

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tes 4:13-15 Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tes 4:13-15 No neradi by sme, bratia, žeby ste boli neznalí toho, čo sa týka zosnulých, aby ste sa nermútili tak, ako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Veď ak veríme, že Ježiš umrel a opäť vstal, privedie s ním Boh aj tých, ktorí skrze Ježiša zosnuli. (Lebo vám slovom Pána vravíme toto: že my, žijúci, pozostávajúci do príchodu Pána, nijako tých, ktorí zosnuli, nepredstihneme,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Sol 4:13-15 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako ostatní (ľudia), čo sú bez nádeje. Ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak isto Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, zhromaždí (spolu) s ním. Toto vám vravíme slovami Pána: My živí, ktorí budeme nažive pri príchode Pánovom, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tes 4:13-15 Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako aj ostatní, čo nemajú nijakej nádeje. Lebo keď veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Veď toto vám hovoríme slovom Pána, že my, živí, čo ostaneme až do príchodu Pánovho, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tes 4:13-15

Preklad Nového sveta: 1 Tes 4:13-15 A nechceme, bratia, aby ste boli v nevedomosti o tých, čo spia [v smrti], aby ste nežialili ako ostatní, ktorí nemajú nijakú nádej. Teda ak máme vieru, že Ježiš zomrel a opäť vstal, tak i Boh privedie prostredníctvom Ježiša s ním tých, čo zosnuli. To vám však hovoríme podľa Jehovovho slova, že my žijúci, ktorí zostaneme nažive do Pánovej prítomnosti, určite nepredídeme tých, čo zosnuli,

Preklad Nádej pre každého: 1 Sol 4:13-15 Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nijakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte za živa.

Tak to môže znamenať aj to, že po smrti neexistujeme, teda časový interval medzi fyzickou smrťou a vzkriesením nám bude pripadať ako okamih.

Ale ak sa tým slovom nepredídeme myslí, že dostaneme nové telo, tak potom je to v harmónii.

 

 

Tretí argument odporcov neexistencie duše v prechodnom stave:

Ekumenický preklad: Sk 2:27 lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedopustíš, aby tvoj svätý videl porušenie.

Katolícky preklad: Sk 2:27 Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 2:27 Lebo moju dušu nenecháš v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie.

Evanjelický preklad: Sk 2:27 pretože neprenecháš ma ríši smrti a svojmu Svätému nedáš vidieť porušenie;

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 2:27 lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti ani nedáš svojmu Svätému vidieť porušenie.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 2:27 pretože moju dušu nezanecháš v háde ani nedáš svojmu milosrdnému zakúsiť skazu;

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 2:27 lebo mi dušu nezanecháš v podsvetí, ani nedáš Svätému svojmu uzrieť porušenie.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 2:27 lebo nenecháš moju dušu v podsvetí, ani nedáš tvojmu zbožnému uzrieť porušenie.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 2:27

Preklad Nového sveta: Sk 2:27 lebo nenecháš moju dušu v hádese, ani nepripustíš, aby tvoj verne oddaný videl porušenie.

Preklad Nádej pre každého: Sk 2:27 Nezanecháš ma v ríši smrti a nedopustíš, aby sa telo tvojho vyvoleného rozpadlo na prach.

Vieme, že Kristova duša bola po smrti vedomá a v bdelom stave počas troch nocí a dní, aj keď bolo Jeho telo v hrobe. Neexistujúce duša nemôže byť v moci nikoho, ani podsvetia, ani Boha, z jednoduchého dôvodu, pretože neexistuje. V moci kohokoľvek môže byť ponechaná len existujúca duša, uvedomujúci si sama seba. Keby naša duša po našej telesnej smrti neexistovali, potom nás skutočnosť existencie akejkoľvek jamy alebo pekla nemusí trápiť. S ničím sa totiž nedá nič robiť. Ale na druhej strane, Ježiš bol aj Bohom a nemôže prestať existovať.

 

 

Štvrtý argument odporcov neexistencie duše v prechodnom stave:

Ekumenický preklad: Hebr 12:1 Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svedkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou.

Katolícky preklad: Hebr 12:1 Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou,

Preklad Jeruzalemská biblia: Hebr 12:1 Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetko, čo nás ťaží, tiež hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou,

Evanjelický preklad: Žid 12:1 Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou.

Preklad Jozefa Roháčka: Žid 12:1 Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svedkov okolo seba, složme každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech a tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod

Preklad Miloša Pavlíka: Hebr 12:1 Nuž teda aj my, majúc vôkol seba toľký oblak svedkov, od seba odložte všetku záťaž a hriech, lebo ten ľahko obchváti, a s vytrvalosťou bežme v zápase, ktorý je pred nami,

Preklad Štefana Porúbčana: Žid 12:1 Keďže sme teda obkolesení takým veľkým oblakom svedkov, odložme každú príťaž, najmä zvodný hriech, a vytrvalou trpezlivosťou zúčastnime sa na zápase, ktorý nás čaká!

Preklad Bohuslava Košu: Žid 12:1 Preto aj my, keďže máme okolo seba taký veľký oblak svedkov, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantá, a vytrvalo bežme beh o závod, ktorý máme pred sebou!

Preklad Biblia LOGOS: Žid 12:1

Preklad Nového sveta: Hebr 12:1 Keďže nás obklopuje taký veľký oblak svedkov, odložme tiež všetku príťaž a hriech, do ktorého sa ľahko zapletáme. S vytrvalosťou bežme preteky, ktoré sú nám predložené,

Preklad Nádej pre každého: Hebr 12:1 Keďže máme okolo seba taký zástup hrdinov viery, odhoďme všetku príťaž aj hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a vytrvajme v určenom behu

Tento veľký oblak svedkov súvisí s 11-tou kapitolou listu Hebrejom, kde sa hovorí o mnohých Božích svätých, od Ábela až po Dávida, ktorí vo viere žili a zomreli. Duše verných nie sú bez existencie, oni sú živými vedomými svedkami. Grécky sa svedok v Novom Zákone označuje výrazom "martys, martyrion,...", tak, ako to čítame v Skutkoch apoštolských:

Ekumenický preklad: Sk 1:8 Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme.

Katolícky preklad: Sk 1:8 ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 1:8 ale keď na vás zostúpi Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“

Evanjelický preklad: Sk 1:8 ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 1:8 ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý prijde na vás, a budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 1:8 ale dostanete moc Svätého Ducha, ktorý na vás príde, a budete mojimi svedkami aj v Jerúsaléme aj vo všetkom Júdsku a Samarii a až po posledok zeme.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 1:8 ale vám sa dostane sily tým, že na vás zostúpi Duch Svätý, a budete mi svedkami v Jeruzaleme, a v celom Judsku i v Samarii a až do konca sveta.“

Preklad Bohuslava Košu: Sk 1:8 ale prijmite silu, keď zostúpi na vás Duch Svätý a budete mi svedkami v Jeruzaleme a v celom Judsku i v Samárii a až po posledné končiny zeme.“

Preklad Biblia LOGOS: Sk 1:8

Preklad Nového sveta: Sk 1:8 ale prijmete moc, keď na vás príde svätý duch, a budete mi svedkamitak v Jeruzaleme, ako aj v celej Judei a Samárii až do najvzdialenejšej časti zeme.“

Preklad Nádej pre každého: Sk 1:8 Ale vy teraz dostanete Ducha Svätého a s ním zvláštnu silu, aby ste sa stali mojimi svedkami nielen v Jeruzaleme, ale v celom Judsku, v Samárii aj po celom svete.“

Toto slovo, výraz sa používa pre živých, ktorí majú vedomý intelekt a nebolo by tu použité, keby tí čo s vierou zosnuli, neboli živí, nemali spomenutý intelekt, schopný pozorovať a svedčiť. Svätí zosnulí nie sú v stave nebytia, ale sú to živí, vedomí svedkovia.

 

 

Piaty argument odporcov neexistencie duše v prechodnom stave:

Mojžiš a Eliáš sa zjavili Ježišovi pred jeho apoštolmi Petra, Jakuba a Jána. Ak by duše po smrti neexistovali, ako by sa Mojžiš, ktorý zomrel, mohol zjaviť Ježišovi?

Ekumenický preklad: Mt 17:1-8 O šesť dní vzal Ježiš Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty.Tam sa pred nimi premenil: tvár sa mu zaskvela sťa slnko a rúcho mu zbelelo ako svetlo.A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s ním.Peter na to povedal Ježišovi: Pane, je dobre, že sme tu. Ak chceš, urobím tu tri stany: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.Kým ešte hovoril, zastrel ich jasný oblak a vtom bolo z oblaku počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, ktorého som si obľúbil. Jeho počúvajte.Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli.Ježiš však prišiel, dotkol sa ich a povedal: Vstaňte a nebojte sa!Keď pozdvihli oči, nevideli nikoho, iba samého Ježiša.

Katolícky preklad: Mt 17:1-8 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty.Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním.Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli.No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 17:1-8 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty.Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.Vtom sa im zjavili Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s ním.Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho.“Keď to učeníci počuli, vrhli sa tvárou k zemi, veľmi prestrašení.Ale Ježiš sa priblížil k nim, dotkol sa ich a povedal: „Vstaňte a nebojte sa!“A keď sa pozreli hore, nevideli nikoho, len samého Ježiša.

Evanjelický preklad: Mt 17:1-8 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi a tvár Mu žiarila sťa slnko a rúcho jeho zbelelo ako svetlo. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s Ním. Peter prehovoril k Ježišovi: Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobí tu tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Keď on ešte hovoril, ajhľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a náramne sa báli. Ježiš pristúpiac k nim, dotkol sa ich a riekol: Vstaňte a nebojte sa! A keď pozdvihli oči, nevideli nikoho, len samého Ježiša.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 17:1-8 A po šiestich dňoch pojal Ježiš Petra, Jakoba a Jána, jeho brata, a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne, a premenil sa pred nimi, a jeho tvár sa skvela jako slnce, a jeho rúcho stalo sa bielym ako svetlo. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš shovárajúc sa s ním. A Peter odpovedal a riekol Ježišovi: Pane, dobre nám je tu byť. Ak chceš, spravíme tu tri stány: tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. A kým ešte hovoril, hľa, zatônil ich svetlý oblak, a hľa, bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toho počúvajte! A keď to počuli učeníci, padli na svoju tvár a báli sa veľmi. A Ježiš pristúpiac dotknul sa ich a povedal: Vstaňte a nebojte sa! A keď pozdvihli svoje oči, nevideli už nikoho, iba samotného Ježiša.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 17:1-8 A po šiestich dňoch so sebou Ježiš berie Petra a Jakuba a Jána, jeho brat, a vyvádza ich na vysoký vrch do ústrania. A bol pred nimi premenený, i zažiarila jeho tvár ako slnko a jeho šatstvo sa stalo bielym ako svetlo; a hľa, ukázal sa im Mojžiš a Eliáš, zhovárajúci sa s ním. A Peter v odvetu Ježišovi povedal: Pane, je dobré, že sme tu; ak si želáš, zriaďme tu tri stany, tebe jeden a Mojžišovi jeden a jeden Eliášovi. Zakiaľ ešte hovoril, hľa, zatônil ich sveteľný oblak, a hľa, z toho oblaku hlas, vraviaci: Tento je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel svoju slasť – jemu načúvajte. A učeníci počujúc to padli na svoju tvár a nesmierne sa zľakli; a Ježiš pristúpil, dotkol sa ich a povedal: Vzchopte sa a nebojte sa. A pozdvihnúc svoje oči, neuvideli nikoho, iba ak Ježiša samotného.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 17:1-8 Po šiestich dňoch vzal Ježiš Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich osve na vysokú horu, kde sa pred nimi premenil. Tvár mu zažiarila ako slnko a šaty sa mu zaskveli ako svetlo. A, hľa, zjavili sa im Mojžiš a Eliáš i zhovárali sa s ním. Vtedy sa ozval Peter a povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu byť. Ak chceš, postavím tu tri stánky, tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden.“ Ako tak hovoril, hľa, žiarivý oblak ich zaclonil a z oblaku ozval sa hlas: „Toto je môj milý Syn, v ktorom mám zaľúbenie. Jeho počúvajte!“ Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa naľakali. Vtedy Ježiš pristúpil (k nim), dotkol sa ich a povedal: „Vstaňte, nebojte sa!“ Keď však pozdvihli svoje oči, nikoho nevideli, iba samého Ježiša.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 17:1-8 A po šiestich dňoch berie si Ježiš Petra, Jakuba a Jána, jeho brata, a vyvádza ich osamote na vysoký vrch. Tu sa pred nimi premenil. Tvár mu žiarila ako slnko a rúcho mu zbelelo ako svetlo. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s ním. Tu sa ozval Peter a hovoril Ježišovi: „Pane, dobre nám je tu. Ak chceš, spravíme tu tri stánky, tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden.“ Kým ešte hovoril, hľa, žiarivý oblak ich zaclonil a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie. Jeho počúvajte!“ A keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. I pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal: „Vstaňte a nebojte sa!“ Keď však pozdvihli svoje oči, nikoho (iného) nevideli, iba samého Ježiša.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 17:1-8 Po šiestich dňoch vzal Ježiš Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do ústrania. A premenil sa pred nimi: tvár sa mu rozžiarila ako slnko a odev mu zbelel ako svetlo. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Peter na to povedal Ježišovi: Pane, je dobré, že sme tu. Ak chceš, postavíme tu tri stany: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. A kým ešte hovoril, hľa, zastrel ich žiarivý oblak, a hľa, hlas z toho oblaku povedal: Toto je môj milovaný Syn, z ktorého sa teším. Jeho počúvajte. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. Ježiš pristúpil, dotkol sa ich a povedal: Vstaňte a nebojte sa! A keď pozdvihli svoje oči, nevideli nikoho, iba samotného Ježiša.

Preklad Nového sveta: Mt 17:1-8 Po šiestich dňoch vzal Ježiš Petra a Jakuba a jeho brata Jána so sebou a vyviedol ich samotných na vysoký vrch. A bol premenený pred nimi a jeho tvár žiarila ako slnko a jeho vrchný odev sa skvel ako svetlo. A hľa, zjavili sa im Mojžiš a Eliáš, ktorí sa s ním zhovárali. Peter na to odpovedajúc riekol Ježišovi: „Pane, je to vynikajúce, že sme tu. Ak chceš, postavím tu tri stany, jeden pre teba, jeden pre Mojžiša a jeden pre Eliáša.“ Kým ešte hovoril, hľa, zatienil ich jasný oblak, a hľa, hlas z oblaku hovoril: „Toto je môj Syn, milovaný, ktorého som schválil, počúvajte ho.“ Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. Ježiš pristúpil, dotkol sa ich a povedal: „Vstaňte a nebojte sa.“ Keď pozdvihli oči, nevideli nikoho, iba samého Ježiša.

Preklad Nádej pre každého: Mt 17:1-8 Po šiestich dňoch vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyšli na vysoký vrch, aby boli sami. Zrazu učeníci spozorovali, že sa Ježišov vzhľad zmenil. Tvár mu oslepujúco žiarila ako slnko a odev mu zbelel ako sneh. Vtom uvideli Mojžiša a Eliáša, ako sa s ním zhovárajú. Peter zvolal: „Pane, ako je nám tu dobre. Ak chceš, postavíme vám tu tri prístrešia, jeden tebe, druhý Mojžišovi, tretí Eliášovi, a zostaneme tu.“ Kým to však dopovedal, zahalil ich oblak a počuli hlas: „Toto je môj milovaný Syn, moje potešenie, toho poslúchajte!“ Keď to učeníci počuli, padli tvárou na zem a veľmi sa báli. Ježiš k nim prišiel, dotkol sa ich a povedal: „Vstaňte a nebojte sa!“ Keď sa rozhliadli, videli iba Ježiša.

Vieme, že Mojžiš zomrel v zemi Moábovej asi 1500 rokov predtým, ako popisuje Matúš toto stretnutie. A pochovaný bol v zemi Moába, naproti Bét-Peoru. Ak by po prvej smrti Mojžiš neexistoval, tak by sa Ježišovi nemohol zjaviť.

Ekumenický preklad: Dt 34:5-6 Potom tam, v Moábsku, zomrel Hospodinov služobník Mojžiš, ako povedal Hospodin. Pochoval ho v údolí naproti Bét-Peóru v Moábsku. Dodnes však nikto nevie o jeho hrobe.

Katolícky preklad: Dt 34:5-6 A Mojžiš, Pánov služobník, zomrel tam v moabskej krajine podľa Pánovho rozkazu. Pochovali ho v Údolí v moabskej krajine naproti Bet-Peoru, ale o jeho hrobe nevie nik dodnes.

Preklad Jeruzalemská biblia: Dt 34:5-6 Tam zomrel Mojžiš, Jahveho sluha, v Moabskej krajine, podľa ustanovenia Jahveho; on ho pochoval v údolí, v Moabskej krajine, naproti Bet-Peoru. Až do dnešného dňa nik nevie o jeho hrobe.

Evanjelický preklad: Dt 34:5-6 Potom služobník Hospodinov Mojžiš zomrel tam v Moábsku podľa slova Hospodinovho. A On ho pochoval v údolí Moábska naproti Bét-Peóru. Avšak do dnešného dňa nikto nevie o jeho hrobe.

Preklad Jozefa Roháčka: Dt 34:5-6 A tak zomrel Mojžiš, služobník JeHoVaHov, v zemi Moábovej, podľa rozkazu JeHoVaHovho. A pochoval ho v doline, v zemi Moábovej, naproti Bét-peoru. A nikto nezvedel o jeho hrobe až do tohoto dňa.

Preklad Miloša Pavlíka: Dt 34:5-6 A Mojžiš, nevoľník Hospodina, tam, v zemi Móáva, na príkaz Hospodina umrel, a pochoval ho v prierve proti Béth-Peóru, ale nikto po tento deň jeho hrob nepozná.

Preklad Nového sveta: Dt 34:5-6 Potom tam v moábskej krajine Jehovov sluha Mojžiš zomrel podľa Jehovovho nariadenia. A pochoval ho v údolí v moábskej krajine pred Bet-peorom a nikto až do tohto dňa nepozná jeho hrob.

Faktom je, že Mojžiš umrel a bol pochovaný. O jeho hrobe nevie nik dodnes. Takže nikto nemôže vyvrátiť tvrdenie, že ho Boh vzkriesil, tak, ako Ježiš Lazára a vzal do neba. Veď Júda vo svojom liste tiež píše, že aj archanjel Michal chcel Mojžišovo telo:

Ekumenický preklad: Júd 1:9 Veď archanjel Michal, keď sa prel v hádke s diablom o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním rúhavý súd, iba čo povedal: Nech ťa Pán potrestá!

Katolícky preklad: Júd 1:9 Keď sa archanjel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok, ale povedal: „Nech ťa Pán potrestá.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Júd 1:9 Keď sa archanjel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok, ale povedal: Nech ťa zaženie Pán!

Evanjelický preklad: Júd 1:9 Veď ani archanjel Michal, keď bojoval s diablom a hádal sa o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním potupný súd; povedal len: Nech ťa Pán potrestá!

Preklad Jozefa Roháčka: Júd 1:9 A archanjel Michal, keď v spore s diablom hovoril o telo Mojžišovo, neopovážil sa vyniesť proti nemu rúhavý súd, ale povedal: Nech ťa potresce JeHoVaH!

Preklad Miloša Pavlíka: Júd 1:9 áno, keď sa Michaél, archanjel, majúc rozopru s diablom, dohadoval o Mojžišovo telo, neopovážil sa vyniesť súd urážlivou rečou, lež povedal: Nech ťa pokarhá Pán;

Preklad Štefana Porúbčana: Júd 1:9 Ani sám archanjel Michal, keď sa škriepil s diablom, hádajúc sa o Mojžišovo telo, neopovážil sa vysloviť rúhavý výrok, ale povedal: Nech ťa umlčí Pán!

Preklad Bohuslava Košu: Júd 1:9 Ani sám archanjel Michal, keď sa boril a hádal s diablom o Mojžišovo telo, neopovážil sa vysloviť proti nemu rúhavý výrok, ale povedal: Nech ťa skára Pán!

Preklad Biblia LOGOS: Júd 1:9

Preklad Nového sveta: Júd 1:9 Keď však archanjel Michael mal spor s Diablom a dohadoval sa o Mojžišovo telo, neodvážil sa nad ním vyniesť súd utŕhačnými výrazmi, ale povedal: „Nech ťa Jehova pokára.“

Preklad Nádej pre každého: Júd 1:9 A jednako ani sám archanjel Michal sa neodvážil vyniesť nad satanom potupný súd. Keď sa s ním hádal o Mojžišovo telo, povedal iba: Nech ťa Pán potrestá!“

Pán si vzal telo Mojžišovo, ale Pánovi isto nešlo o jeho telo, načo by mu jeho mŕtve telo bolo.

Aj Eliáš bol vzatý do neba a to dokonca bez toho aby umrel:

Ekumenický preklad: 2 Kr 2:11 Ako sa tak prechádzali a zhovárali, objavil sa zrazu ohnivý voz a ohnivé kone. Tie oddelili oboch od seba a Eliáš sa vo víchrici vznášal do neba.

Katolícky preklad: 2 Kr 2:11 A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Kr 2:11 Ako tak kráčali a rozprávali sa, zrazu ich oddelil ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vo víchrici vystúpil do neba.

Evanjelický preklad: 2 Kr 2:11 Zrazu, ako tak šli a zhovárali sa, oddelil ich od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici na nebo.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Kr 2:11 A stalo sa, jako tak išli pozvoľna a shovárali sa, že hľa, ohnivý voz a ohnivé kone ich oddelily jedného od druhého, a tak vystúpil Eliáš vo víchrici hore do neba.

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Kr 2:11 I stalo sa, – oni sa stále prechádzali so zhováraním sa, – že hľa, ohnivý voz a ohnivé kone, i spôsobili medzi nimi dvoma odlúčenie a Élijjáhú vo víchrici vystúpil v nebesá.

Preklad Nového sveta: 2 Kr 2:11 A stalo sa, ako kráčali a pri chôdzi hovorili, tu hľa, ohnivý bojový dvojkolesový voz a ohnivé kone, a oddelili ich od seba; a Eliáš vystúpil vo víchrici k nebesiam.

Mojžiš, rovnako ako aj Eliáš, bol vzatý do neba. Na druhej strane ja Júdov list nepovažujem za kánonický – viď oblasť Biblistika, ale to tiež nevylučuje zobratie Mojžišovho tela. Chcel som tým povedať, že Mojžiš a Eliáš sa mohli zjaviť Ježišovi aj bez toho, aby to odporovalo teórii neexistencie duše po smrti.

 

 

Šiesty argument odporcov neexistencie duše v prechodnom stave:

Ekumenický preklad: Lk 16:19-31 Bol bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval.Pri jeho bráne líhaval akýsi chudák menom Lazár, plný vredov.Túžil nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale iba psy prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho.Potom v pekle v mukách pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone.I zvolal: Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plameni hrozne trápim.No Abrahám odpovedal: Syn môj, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazár zasa zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš.A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik — čo ako by chcel — nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.Tu povedal: Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca.Mám totiž piatich bratov. Nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.Abrahám mu odpovedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú.Ale on povedal: Nie, otec Abrahám. Ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať.Odpovedal mu: Ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych.

Katolícky preklad: Lk 16:19-31 Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: »Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!« No Abrahám povedal: »Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik - čo ako by chcel - nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.« Tu povedal: »Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.« Abrahám mu odpovedal: »Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.« Ale on vravel: »Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.« Odpovedal mu: »Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.«„

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 16:19-31 Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a jemného plátna a deň čo deň prepychovo hodoval.Akýsi chudák plný vredov líhal pri jeho bráne.Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, ale len psy prichádzali a lízali mu vredy.Stalo sa, že ten chudák zomrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Aj boháč zomrel a bol pochovaný.V pekle vo veľkých mukách pozrel hore a videl zďaleka Abraháma a Lazára v jeho lone.Vtedy zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni.‘No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš.A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik, čo by ako chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘Tu povedal: ‚Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca,lebo mám piatich bratov; nech im donesie svoje svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.‘Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám, ale ak k nim príde niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘Odpovedal mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘„

Evanjelický preklad: Lk 16:19-31 Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. A bol akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, [ale nikto mu ich nedal], len čo psy prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lazára; zvolal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazár zlé; teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám. Nato povedal (boháč): Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca; mám totiž päť bratov; nech im svedčí (o tých veciach), aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abrahám [mu] povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. On však odvetil: Nie, otec Abrahám, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, kajali by sa. Odpovedal mu: Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 16:19-31 A bol nejaký bohatý človek, ktorý sa obliekal v purpur a kment a žil každý deň v radosti a v prepychu. A bol nejaký chudobný človek, menom Lazar, ktorý ležal pri jeho bráne vredovitý a žiadal si nasýtiť sa omrvín, ktoré padaly so stola boháča. Ale ešte aj psi prichádzali a lízali jeho vredy. A stalo sa, že chudobný človek zomrel a bol zanesený od anjelov do lona Abrahámovho. A zomrel aj boháč, a pochovali ho. Potom v pekle, v mukách, pozdvihnul svoje oči a videl Abraháma zďaleka a Lazara v jeho lone. Vtedy zavolal boháč a povedal: Otče Abraháme, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby omočil koniec svojho prsta vo vode a ovlažil môj jazyk, lebo sa mučím v tomto plameni. A Abrahám povedal: Dieťa, rozpamätaj sa, že si ty vzal svoje dobré vo svojom živote a Lazar podobne zlé; a tak teraz on sa tu teší, a ty sa mučíš. A nad to nado všetko medzi nami a vami je upevnená veliká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli, ani aby sa tí tamztade k nám nedostali. A povedal im: Prosím ťa tedy, otče, žeby si ho poslal do domu môjho otca, lebo mám päť bratov, nech im dôrazne svedčí, aby neprišli aj oni do tohoto miesta múk. A Abrahám mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech tých počúvajú! A on povedal: Nie, otče Abraháme, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, budú činiť pokánie. Na to mu povedal Abrahám: Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by, ani keby niekto vstal z mŕtvych.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 16:19-31 I bol akýsi bohatý človek, i odieval sa v purpur a kment a denne si skvele dopriaval; a [bol] akýsi bedár menom Lazar[, ktorý], posiaty vredmi, ležal pri jeho vrátach a túžil byť nakŕmený z omrviniek, ktoré padali zo stola toho boháča; nadto prichádzali aj psi a oblizovali jeho vredy. I stalo se, že ten bedár umrel a bol od anjelov odnesený do náruče Abraháma. A umrel aj ten boháč a bol pochovaný; a v háde pozdvihol, súc v mukách, svoje oči, i vidí zďaleka Abraháma a v jeho náruči Lazara. A on zvolal a povedal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby namočil konček svojho prsta do vody a ochladil môj jazyk, pretože v tomto plameni trpím bolesť. No Abrahám povedal: Dieťa, spomeň si, že ty si v svojom živote plnou mierou dostal svoje dobré veci a Lazar podobne veci zlé; no teraz sa tu potešuje a ty trpíš bolesť. A pri všetkom tom je medzi nami a vami natrvalo rozzevená veľká priepasť tak, aby tí, ktorí chcú prestúpiť odtiaľto k vám, nemohli, a tí odtadiaľ aby neprenikali k nám. I povedal: Prosím ťa teda, otče, aby si ho poslal do domu môjho otca, lebo mám piatich bratov, tak, aby im naliehavo svedčil, aby nepri- šli aj oni do tohto miesta múk. No Abrahám mu vraví: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich počujú. No on povedal: Vôbec nie, otec Abrahám, lež keby sa k nim pobral voľakto od mŕtvych, dajú sa na pokánie. I povedal mu: Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby voľakto vstal spomedzi mŕtvych.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 16:19-31 Bol istý, bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a jemného plátna a každodenne nádherne hodoval. Pod Jeho bránou ležal opustený istý žobrák, vredami pokrytý, menom Lazár, ktorý túžil nasýtiť sa (odrobinkami), čo padali z boháčovho stola. Ešte aj psi prichádzali a lízali mu vredy. I stalo sa, že ten žobrák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Zomrel však aj boháč a pochovali ho. Keď bol v pekle a trpel muky, pozdvihol oči a zďaleka zazrel Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: 'Otče Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si omočil koniec prsta vo vode a osviežil mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!' Abrahám mu však odpovedal: 'Synu, spomeň si, že si za živa dostal dobré veci, a Lazár zasa zlé! Nuž teraz sa on tu raduje a ty sa hrozne trápiš. Okrem toho všetkého je medzi nami a vami postavená veľká priepasť, takže tí, ktorí by sa chceli odtiaľto dostať k vám, nemôžu, a ani odtiaľ nemôžu prejsť k nám.' A (on) povedal: 'Otče, prosím ťa teda, aby si ho poslal do domu môjho otca. Mám totiž päť bratov: nech im prinesie svedectvo, aby sa aj oni nedostali na toto miesto múk!' Odpovedal mu Abrahám: 'Majú Mojžiša a prorokov; tých nech počúvajú!' Ale on odpovedal: 'Nie, otec Abrahám, - lebo keď niekto z mŕtvych príde k nim, dajú sa na pokánie.' Vtedy mu povedal: 'Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria, ani keby niekto vstal z mŕtvych!“

Preklad Bohuslava Košu: Lk 16:19-31 Bol však istý bohatý človek a ten sa obliekal do purpuru a kmentu a každodenne skvele hodoval. No pred jeho bránou líhal istý žobrák, menom Lazár, plný vredov a žiadal si nasýtiť sa odrobinkami, čo padali z boháčovho stola. Avšak aj psy prichádzali a lízali mu vredy. Stalo sa však, že ten žobrák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Zomrel však aj boháč, a pochovali ho. A v podsvetí, keď bol v mukách, pozdvihol si oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: ,Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si omočil koniec prsta vo vode a ochladil mi jazyk, lebo sa trápim v tomto plameni! Abrahám však povedal: ,Dieťa, spomeň si, že si za svojho života dostal všetky dobré veci, a Lazár v rovnakej miere zlé. No teraz sa on tu raduje, a ty sa trápiš. A k tomu ešte je medzi nami a vami pevne postavená veľká priepasť, aby tí, čo by chceli odtiaľto prejsť k vám, nemohli, ani neprešli odtiaľ k nám.‘ Ale on povedal: ,Prosím ťa teda, otče, aby si ho poslal do domu môjho otca. Mám totiž päť bratov, nech im dosvedčí, aby aj oni neprišli na toto miesto múk!‘ Abrahám mu však hovorí: ,Majú Mojžiša a prorokov; tých nech počúvajú!‘ On však povedal: ,Nie, otec Abrahám, ale keď niekto z mŕtvych príde k nim, budú sa kajať.‘ Nato mu povedal: ,Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘„

Preklad Biblia LOGOS: Lk 16:19-31 Bol istý bohatý človek, ktorý sa obliekal do purpuru a kmentu a každý deň žil v radosti a prepychu. A bol istý chudobný človek menom Lazár, ktorý ležal pri jeho bráne pokrytý vredmi a túžil sa nasýtiť z omrvín, ktoré padali z boháčovho stola. No ešte aj psy prichádzali a lízali mu vredy. A stalo sa, že ten chudobný zomrel a anjeli ho odniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v podsvetí, keď bol v mukách, pozdvihol svoje oči a v diaľke uvidel Abraháma a Lazára v jeho lone. Vtedy zvolal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí koniec prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo zažívam muky v tomto plameni! No Abrahám povedal: Syn môj, spomeň si, že ty si svoje dobré veci dostal za svojho života a podobne Lazár zlé; a tak teraz jemu sa dostáva potešenie, a ty zažívaš muky. Okrem toho všetkého je medzi nami a vami veľká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli, ani aby sa tí odtiaľ nedostali k nám. No on povedal: Prosím ťa teda, otec, pošli ho do domu môjho otca, lebo mám päť bratov, nech ich varuje, aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abrahám odpovedal: Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú! On však povedal: Nie, otec Abrahám! Ale ak k nim príde niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie. On mu povedal: Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych.

Preklad Nového sveta: Lk 16:19-31 Bol však istý bohatý človek a obliekal sa do purpuru a plátna a zo dňa na deň sa tešil v nádhere. A bol nejaký žobrák menom Lazar, plný vredov, ktorého kládli k jeho vrátam, a túžil nasýtiť sa tým, čo spadlo z boháčovho stola. Áno, prichádzali i psy a lízali mu vredy. Časom žobrák zomrel a anjeli ho odniesli do Abrahámovho náručia.Aj boháč zomrel a bol pochovaný. V hádese zodvihol oči a súc v mukách videl v diaľke Abraháma s Lazarom v náručí. Zvolal preto a riekol: ‚Otče Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby si namočil konček prsta vo vode a ochladil mi jazyk, lebo som v úzkostiach v tomto planúcom ohni.‘ Ale Abrahám povedal: ‚Dieťa, rozpomeň sa, že si za svojho života v plnosti dostal dobré veci, ale Lazar zlé veci. On má teraz útechu, ale ty si v úzkostiach. A okrem toho všetkého sa urobila veľká priepasť medzi vami a nami, takže odtiaľto nemôžu prejsť k vám tí, čo chcú, ani ľudia odtiaľ nemôžu prejsť k nám.‘ Potom povedal: ‚V tom prípade ťa, otče, prosím, aby si ho poslal do domu môjho otca, lebo mám päť bratov, nech im vydá dôkladné svedectvo, aby sa aj oni nedostali na toto miesto trápenia.‘ Ale Abrahám riekol: ‚Majú Mojžiša a Prorokov; nech tých počúvajú.‘ Potom povedal: ‚Nie, otče Abrahám, ale keby k nim prišiel niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘ Povedal mu však: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, nepresvedčí ich, ani keď niekto vstane z mŕtvych.‘„

Preklad Nádej pre každého: Lk 16:19-31 Bol raz jeden bohatý človek, ktorý sa honosne obliekal, každý deň hodoval a oddával sa pôžitkom. Pri bráne jeho domu líhal žobrák Lazár. Telo mal samý vred. Aby si zahnal hlad, čakal na zvyšky z boháčovho stola. Neraz pribehli psy a oblizovali mu otvorené rany. Lazár zomrel a anjeli ho preniesli do raja, kde sa stretol s Abrahámom. Krátko nato zomrel aj boháč. Pochovali ho a jeho duša sa dostala do pekla. Tam v mukách zdvihol oči a v diaľke zazrel Abraháma spolu s Lazárom. Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou, zavolal. Pošli Lazára, aby si omočil koniec prsta vo vode a zvlažil mi jazyk, lebo trpím v tomto plameni. Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že ty si žil na zemi v prepychu a hojnosti, no Lazár v biede a utrpení. Teraz sa on má dobre a ty trpíš. Okrem toho vás delí obrovská priepasť, ktorú nik nemôže prekonať, aj keby chcel. Nato boháč povedal: Tak ťa prosím, otec Abrahám, pošli ho aspoň k mojim piatim bratom, nech ich varuje, aby sa aj oni nedostali na toto miesto múk. Ale Abrahám mu odpovedal: Majú predsa Písmo, môžu sa správať podľa neho. Boháč namietal: Nie, otec Abrahám, na Písmo oni nedajú, ale keby niekto vstal z mŕtvych, tomu by uverili a odvrátili sa od svojich hriechov. Abrahám povedal: Ak nedajú na Mojžišov zákon a prorokov, nedajú sa presvedčiť, aj keby niekto vstal z mŕtvych.“

Tento príbeh, ktorí Ježiš rozprával farizejom má dokázať, že nám to hovorí o existencii duše po smrti tela. Zástancovia neexistencie duše v prechodnom stave ale namietajú, že ide o podobenstvo. Rovnako ako v iných podobenstvách vychádzal Kristus pri opísanie života boháča a chudobného Lazára zo životných predstáv svojich poslucháčov. Od Jozefa Flavia vieme, že vtedajší Židia verili práve v to, že nespravodliví sú vlečení do Šeolu = podsvetia, odkiaľ vidí miesto, kde spočívajú spravodliví otcovia. Idú do horiaceho pekla a od spravodlivých ich delí obrovská priepasť, ktorú nemožno preklenúť. Túto predstavu historik Flavius v 1. storočia líči vo svojom diele. V Starom Zákone o nej nie je ani zmienky a predsa panovala medzi vtedajšími Židmi. A práve túto predstavu používa Ježiš, aby Židom niečo povedal. Preto Ježiš, keď sa mu farizeji posmievali, začal používať ich terminológiu, aby im naznačil, že sa majú zamyslieť radšej nad svojimi názormi. On im povedal, že sa mýlia.

Ekumenický preklad: Lk 16:14-15 Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu.Ale on im povedal: Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom.

Katolícky preklad: Lk 16:14-15 Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu.Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 16:14-15 Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu.Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia; lebo čo je v očiach ľudí vznešené, pred Bohom je predmetom pohŕdania.

Evanjelický preklad: Lk 16:14-15 Počuli to všetko aj farizeji, ktorí milovali peniaze, a posmievali sa Mu. A povedal im: Vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je vysoké ľuďom, je ohavnosť pred Bohom.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 16:14-15 A počúvali to všetko aj farizeovia, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. A on im povedal: Vy ste tí, ktorí sa sami robia spravedlivými pred ľuďmi, ale Bôh zná vaše srdcia, lebo to, čo je vysoké u ľudí, je ohavnosťou pred Bohom.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 16:14-15 A všetky tieto veci počúvali aj fariseji; ľúbili peniaze a zlomyseľne sa mu poškľabovali. I povedal im: Vy ste takí, že sami seba pred ľuďmi robíte spravodlivými, no Boh vaše srdce pozná, pretože čo sa medzi ľuďmi vysoko cení, je pred Bohom ohavnosťou.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 16:14-15 Všetko toto počuli farizeji, milovníci peňazí, a posmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia; čo je pred ľuďmi vznešené, pred Bohom je ohavnosťou.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 16:14-15 Všetko toto počuli však farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. I povedal im: „Vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia; lebo čo je pred ľuďmi vznešené, pred Bohom je ohavnosťou.

Preklad Biblia LOGOS: Lk 16:14-15 Všetko toto počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. Nato im povedal: Vy ste tí, ktorí robia samých seba spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia – lebo to, čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom.

Preklad Nového sveta: Lk 16:14-15 Farizeji, ktorí milovali peniaze, všetko počúvali a vysmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa vyhlasujete pred ľuďmi za spravodlivých, ale Boh pozná vaše srdce, lebo čo je u ľudí povýšené, je v Božích očiach ohavné.

Preklad Nádej pre každého: Lk 16:14-15 Počuli to farizeji, ktorí sa pachtili za peniazmi, a vysmiali sa mu. Ale Ježiš im povedal: Robíte dobrý dojem na ľudí svojou zbožnosťou, ale Boh pozná vaše srdce. Svojou vznešenou honosnosťou si získavate obdiv ľudí, ale Boh ňou pohŕda.

Potom im povedal podobenstvo, teda príklad o ich viere aby pochopili, že to, čo veria, nemá logiku. Vtedy im porozprával podobenstvo o Boháčovi a Lazarovi. Toto podobenstvo sa nachádzalo v rabínskej literatúre, ale trochu inak. Oni tým strašili ľudí, že ak nebudú nasledovať ich učenie, tak sa dostanú po smrti do miesta múk. Kto nasleduje ich učenie, tak ten sa dostane do "Abrahámovho lona" – to bolo ich učenie. Toto pomenovanie "Abrahámovo lono" sa v Starom Zákone nenachádza. To meno bolo vymyslené rabínmi. Rabínska literatúra ho používa často.

Farizeji milovali peniaze. Ježiš im chcel povedať, aký je ich stav. Použil ich vieru, predstavu na objasnenie ich stavu. Tak isto, ako Pavol to použil v Aténach, keď navštívil pohanský chrám. On začal tam, kde poslucháči boli.

Ekumenický preklad: Sk 17:22-23 Pavol si zastal do stredu Areopágu a povedal: Muži, Aténčania! Podľa všetkého pozorujem, že ste mimoriadne nábožní. Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom: Neznámemu bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte.

Katolícky preklad: Sk 17:22-23 Pavol si stal doprostred areopágu a hovoril: „Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom: »Neznámemu bohu.« Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 17:21b-23 Pavol si zastal doprostred Areopágu a hovoril: „Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní. Vskutku, keď som prechádzal vaším mestom a prezrel si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom ‚Neznámemu bohu‘. Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem.

Evanjelický preklad: Sk 17:22-23 Nato sa Pavel postavil prostred Areopágu a hovoril: Mužovia, Aténčania, zo všetkého vidím, že ste veľmi bohabojní; lebo keď som chodil po vašich svätyniach a obzeral si ich, našiel som aj oltár s nápisom: Neznámemu Bohu. Nuž, Toho, ktorého vy nepoznáte, a (predsa) ctíte, ja vám zvestujem.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 17:22-23 Vtedy si zastal Pavel naprostred Areopágu a povedal: Mužovia Atéňania, podľa všetkého vidím, že ste vy neobyčajne nábožní ľudia. Lebo jako som chodil po meste a obzeral som vaše posviatnosti, ktorým dávate božskú česť, našiel som aj oltár, na ktorom je napísané: Neznámemu Bohu. Toho teda, ktorého ctíte bez toho, žeby ste ho znali, toho vám ja zvestujem.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 17:22-23 I postavil sa Pavel vprostred Areopagu a riekol: Muži aténski, po všetkých stránkach pozorujem, že ste nad iných oddaní klaňaniu sa božstvám. Lebo keď som tadiaľto prechádzal a dôkladne pozoroval pred- mety vášho uctievania, natrafil som aj na oltárik, na ktorom bolo nadpísané: Neznámemu Bohu. Tohto teda, ktorého nepoznajúc uctievate, vám ja zvestujem.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 17:22-23 Pavol si zastal uprostred areopágu a prehovoril: „Vážení Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní ľudia. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral vaše svätyne, našiel som oltár s nápisom: 'Neznámemu Bohu.' Toho teda, čo vy uctievate ako 'Neznámeho', toho vám ja zvestujem.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 17:22-23 Tu Pavel zastal uprostred Areopagu a hovoril: „Aténski mužovia, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne oddaní uctievaniu božstiev. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral vaše posvätnosti, našiel som aj oltár s nápisom: ,Neznámemu Bohu.' Koho teda vy uctievate, hoci ho nepoznáte, toho vám ja zvestujem.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 17:22-23

Preklad Nového sveta: Sk 17:22-23 Pavol sa teraz postavil uprostred Areopágu a povedal:„Muži, Aténčania, vidím, že podľa všetkého máte väčšiu bázeň pred božstvami ako iní. Lebo keď som sa prechádzal a pozorne pozeral vaše predmety uctievania, našiel som aj oltár, na ktorom bolo napísané: ‚Neznámemu Bohu‘. Komu teda nevedomky prejavujete zbožnú oddanosť, toho vám zvestujem.

Preklad Nádej pre každého: Sk 17:22-23 Pavol teda vystúpil pred všetkých, ktorí sa zhromaždili na Areopágu, a oslovil ich: „Vážení Aténčania! Potešilo ma, že ste ľudia túžiaci po Bohu. Keď som sa totiž prechádzal po meste a prezeral si vaše posvätné miesta, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. A tohto Boha, ktorého uctievate, hoci ho nepoznáte, vám dnes chcem zvestovať.

Text nehovorí, že Pavol ich vieru považoval za správnu. Povedal pritom, že sú neobyčajne "pobožní". On ich viedol ku Kristovi. Lebo videl, že sú ochotní uctievať aj neznámeho Boha. Pavol nepovedal, že Kristus je len jeden, ďalší z neznámych bohov. On ich viedol k pochopeniu, že Kristus je jediný Boh!

Podobne aj Kristus viedol rabínov od ich bludu k pravde. Táto cesta nepomáha ľuďom, aby sa dostali na správnu cestu. Ak neuveria Mojžišovi a prorokom, tak neuveria ani vtedy, ak im budeme rozprávať príbehy o stave mŕtvych. "Neuverili by ani, kedy prišiel niekto z ríše mŕtvych". To je Kristov cieľ. Rabíni neuverili Mojžišovi a prorokom to, čo hovorili o spasení. Ježiš im povedal, že kto Mojžišovi a prorokom neverí, tomu nepomáha ani to, keby bol strašený trestom po smrti. To je slepá ulička.

Samozrejme, že samotné podobenstvo o Boháčovi a Lazarovi obsahuje aj iné nejasnosti:

1. Podľa povery, ak duša pri smrti opúšťa telo nemá oči, ruky, jazyk, ba ani telo. Ako môže cítiť bolesť teľa? Bolesti popísané v podobenstve sú telesné. Ježiš im ukázal, že aký nezmysel učia. Ježiš učil niečo iné, to že do ohňa = pekla sa dostane celý človek po vzkriesení. On učil inde, že tam "bude plač a škrípanie zubami".

2. Nie je nespravodlivé, keď niekto zomrel pred stáročiami a už stáročia trpí v pekle, zatiaľ čo iní sa ešte ani nenarodili?

3. Prečo sa v Mojžišovom zákone ani v Prorokoch nepíše o rozdelení Šeolu na dve časti? Ani o trpení v Šeolu?

A iné nezrovnalosti teologického charakteru. Napríklad Ježiš by učil, že ľudia sú súdení podľa veľkosti majetku.

Na toto podobenstvo stavať dogmu o posmrtnom živote je nerozumné. Keď si podobenstvo prečítame, ľahko si všimneme, že účel podobenstva nespočíva v opise života po smrti, ale Ježiš chce povedať toto:
– Boh posudzuje bohatých a chudobných inak ako ľudia.
– Lakomstvo a pýcha sú ostro odsúdené.
– Na súde sa prejaví Božia spravodlivosť, ktorá všetko vyrovná.
– Výhoda bohatstvo potrvá len krátko.
– Po smrti už neexistuje možnosť obrátenia.
...

Zámerom každého podobenstvo bolo priniesť určité ponaučenie. Zmyslom tohto podobenstva nebolo poučiť poslucháčov, čo sa deje s človekom po smrti, ale ukázať, že o večnom údelu človeka sa rozhoduje už počas jeho života a že neskôr už nebude žiadna druhá možnosť niečo zmeniť alebo napraviť. Boháč spoliehal na svoj vzťah k Abrahámovi, ale Ježiš ukazuje na to, že je potrebné počúvať Mojžiša a prorokov, teda Božie slovo.

Väčšina exegétov (t.j. vykladač textu) tento text považuje za podobenstvo. Blažej Ráček v knihe "Život Kristův" na strane 412 uvádza, že všeličo, čo je uvedené v tomto podobenstve, je "len pre dokreslenie obrazu" a na tej istej strane ďalej píše: „Žádný teolog nebude tvrdit, že se zavržení a vyvolení mezi sebou domlouvají. Mimoto mají ti i oni jen duši, která bude s tělem spojena teprve na konci světa, kdežto zde se mluví o jazyku, prstu, očích, jako o celých lidech. Jde o pravdy, které třeba z obrazného Ježíšova učení vyloupnout.“

Augustus Hopkins Strong (1836-1921) baptistický teológ napísal: „Pripúšťame, že podobenstvá v Písme, ktoré popisujú utrpenie zatratených, musia byť brané duchovne, a nie doslovne.“ (Systematická teológia, str. 1056)

Katolícky "Slovník biblickej teológie", ktorý zostavil francúzsky teológ Xavier Léon-Dufour so svojimi spolupracovníkmi, pod heslom "peklo" na strane 318 uvádza: „Bolo by asi opovážlivé vyvodzovať z podobenstva o boháčovi a lazárovi rozhodujúci dôkaz existencie a podoby pekla...“

Luděk Rejchrt, český evanjelický farár, v knihe "Věřím" (výklad apoštolského vyznania viery) na strane 145 veľmi výstižne zhrňuje: „Pán Ježíš vypráví toto podobenství o Lazarovi a boháčovi ne proto, aby nám popsal peklo... Nemůžeme se tedy odvolávat na tato slova Páně při svých představách o pekle, namnoze ovlivněných duchem pohádek, ne Písma. Pán Ježíš použil obrazy běžné židovskému myšlení té doby (žár, propast mezi oběma světy, z nichž jeden je nahoře, druhý dole, možnost rozhovoru), aby všechno zaměřil k jádru a vrcholupodobenství: Poslušnost Božího Slova, jak zní v Mojžíšově Zákonu a v prorocké zvěsti, zachraňuje před boháčovým koncem. O co víc pak víra v Krista.“

Niektorí sa ale stále na toto odvolávajú ako na skutočný popis, čo je po smrti. Napríklad René Pache (1904-1979) švajčiarsko-francúzsky teológ a biblista tvrdí: „Text Lk 16:19-31 je miestom, ktoré podáva najúplnejší obraz o ríši mŕtvych.“ (Peklo skutočne existuje?, Ostrava 1993, str. 9)

Protiargument odporcov neexistencie duše v prechodnom stave je, že sa nejedná len o podobenstvo, pretože tu niet ani náznaku, že by tento oddiel Písma bol podobenstvom. Tento príbeh na začiatku používa slová: "bol" bohatý človek a "bol" Lazar. Toto tiež nie je tak úplne pravda. Dea (05) – Bezov kódex pochádzajúci z 5. storočia má na začiatku 19. verša: „Povedal potom tiež iné podobenstvo:“ Samozrejme, z jedného rukopisu sa nedá vyvodzovať záver.

Iný dôkaz, že sa nejedná o podobenstvo vidíme vtom, že Pánove podobenstvá sú uvádzané slovami: "a povedal im podobenstvo." Okrem toho, podobenstvá neuvádzajú presné mená, tak ako v prípade Lazara a Abraháma. Žiadne podobenstvá sa nezmieňujú o konkrétnych menách osôb. Ak by sme na okamih pripustili, že sa jedná o podobenstvo, musíme si uvedomiť, že každé podobenstvo je obraz, ktorým sa má objasniť skrytá pravda. Aby svoj účel dosiahlo, musí podobenstvo v každom detaile presne vystihovať túto skrytú pravdu.

Osobne protiargument nepovažujem za dosť presvedčivý. Aj keď nejde o podobenstvo v doslovnom zmysle, ide o fiktívny príbeh prevzatý z rabínskeho učenia, trochu pozmenení aby ním ukázal, čo potreboval!

 

 

Siedmy argument odporcov neexistencie duše v prechodnom stave:

Ekumenický preklad: 1 Pt 3:18-20 Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v Duchu.V ňom šiel kázať aj duchom vo väzení.Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Noacha, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody iba niekoľkí, celkovo osem ľudí.

Katolícky preklad: 1 Pt 3:18-20 Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený. V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení. Oni kedysi veriť nechceli keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, celkom osem ľudí.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Pt 3:18-20 Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený.V ňom odišiel a kázal uväzneným duchom.Oni kedysi veriť odopreli, keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa stavala archa, v ktorej sa zachránili z vody len niekoľkí, celkom osem duší.

Evanjelický preklad: 1 Pt 3:18-20 Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Telesne bol usmrtený, ale oživený Duchom, v ktorom zostúpil a kázal väzneným duchom, neposlušným kedysi, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Nóacha, staviteľa korábu, do ktorého vošlo a vodou sa zachránilo niekoľko, to jest osem, duší.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Pt 3:18-20 Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriechy, spravedlivý za nespravedlivých, aby nás priviedol k Bohu, usmrtený telom, ale oživený Duchom, (v ktorom aj odíduc kázal duchom v žalári, ktorí kedysi neposlúchali, keď raz vyčkávala Božia zhovievavosť za dní Noeho, keď sa staväl koráb, v ktorom bolo málo, to jest osem duší zachránených vodou),

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Pt 3:18-20 veď aj Kristus raz trpel vzhľadom na hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu; bol síce usmrtený čo do mäsa, no oživený čo do Ducha, v ktorom sa aj bol pobral a kázal duchom, ktorí sú vo väzení, pretože si kedysi nedali povedať, keď Božia zhovievavosť sústredene vyčkávala v dňoch Nóeho, zakiaľ bola zriaďovaná schrana, do ktorej málo, to jest osem, duší bolo uvedené do úplného bezpečia cez vodu.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Pt 3:18-20 Aj Kristus raz navždy zomrel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Telom zomrel, ale duchom ožil. Tak aj išiel a hlásal duchom vo väzení. Tí kedysi neboli poslušní, keď (na nich) čakala Božia zhovievavosť za čias Noemových, keď sa staval koráb – v ktorom sa zachránilo cez vodu (potopy) len málo, to jest osem osôb.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Pt 3:18-20 Veď aj Kristus raz vytrpel smrť za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu. Telom bol usmrtený, ale oživený Duchom, v ktorom aj odišiel a kázal duchom vo väzení. Tí kedysi nechceli uveriť a poslúchnuť, keď zhovievavosť Božia vyčkávala za dní Noemových, keď sa staval koráb, v ktorom sa zachránilo vodou len málo, to jest osem duší.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Pt 3:18-20

Preklad Nového sveta: 1 Pt 3:18-20 Veď aj Kristus zomrel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás viedol k Bohu, [on], ktorý bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. V tomto [stave] aj odišiel a zvestoval duchom vo väzení,ktorí boli kedysi neposlušní, keď Božia trpezlivosť čakala v Noachových dňoch, kým stavali koráb, v ktorom bolo niekoľko ľudí, totiž osem duší, bezpečne prenesených cez vodu.

Preklad Nádej pre každého: 1 Pt 3:18-20 Veď Kristus tiež trpel. Sám bez viny zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu. A ten istý Duch ho viedol, aby kázal duchom vo väzení, duchom tých, ktorí kedysi dávno za dní Noemových odmietli poslúchnuť jeho varovanie a výzvy, aby zmenili svoj život a poslúchali Boha. Boh trpezlivo čakal, kým Noe dostaval koráb, predsa však iba osem ľudí bolo zachránených pred vodou.

Ježiš zvestoval evanjelium duchom vo väzení. Tým sa má myslieť na mŕtvych – čiže ľudí.

Pozrime sa, prečo došlo k potope:

Ekumenický preklad: Gn 6:1-7 Keď sa ľudia začali rozmnožovať na zemi a rodili sa im dcéry,Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú krásne, vzali si z nich za manželky tie, ktoré si vybrali.Hospodin povedal: Môj duch nezostane večne v človekovi, lebo je telo; jeho vek bude stodvadsať rokov.V tom čase i neskôr, keď sa Boží synovia stýkali s ľudskými dcérami a tie im rodili, vznikali na zemi obri, tí slávni muži dávnych čias.Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu.Hospodin oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť.Hospodin povedal: Človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme; počnúc človekom až po dobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril.

Katolícky preklad: Gn 6:1-7 Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry, Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, koľko len chceli. A Pán povedal: „Môj duch neostane dlho v ľuďoch (pre ich poblúdenie), lebo sú len telo. Ich dní bude iba stodvadsať rokov.“ V tom čase boli na zemi obri ba aj neskôr, a keď Boží synovia obcovali s ľudskými dcérami, ony im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni mužovia. Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé, Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal: „Vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril: človeka i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 6:1-7 Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj dcéry,Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili.Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku naveky, lebo on je len telo; a žiť bude stodvadsať rokov.V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským dcéram a ony im rodili, boli obrami na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna.Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé,Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce.I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil.

Evanjelický preklad: Gn 6:1-7 Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj dcéry, Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku naveky, lebo on je len telo; a žiť bude stodvadsať rokov. V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským dcéram a ony im rodili, boli obrami na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna. Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce. I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 6:1-7 A stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme, a narodily sa im dcéry, že videli synovia Boží ľudské dcéry, že sú krásne, a brali si ženy zo všetkých, ktoré si volili. A JeHoVaH riekol: Nebude sa môj Duch prieť s človekom na veky v jeho blúdení; je telo, a bude jeho dní sto dvadsať rokov. V tých dňoch boli obrovia na zemi, a tiež i potom, keď vchádzali synovia Boží k ľudským dcéram a rodily im. To boli tí siláci, ktorí sú od veku mužmi povestného mena. A JeHoVaH videl, že sa množí zlosť človeka na zemi, a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. A JeHoVaH ľutoval, že učinil človeka na zemi, a mal bolesť vo svojom srdci. A JeHoVaH riekol: Zahladím človeka, ktorého som stvoril, s tvári zeme, zahladím všetko od človeka až do hoväda, až do zemeplazu a až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 6:1-7 A keď sa ľudstvo na tvári pôdy začalo množiť a narodili sa im dcéry, stalo sa, že dcéry ľudí videli Boží synovia, že ony sú pekné, i brali si zo všetkých, ktoré si vyvoľovali, za ženy. A Hospodin povedal: Môj Duch sa s ľudstvom nebude navždy prieť, veď aj ono predsa je mäso; i bude jeho dní sto a dvadsať rokov. V oných dňoch boli na zemi obri, a tak aj potom, čo Boží synovia vchádzali k dcéram ľudí a ony im rodili. Toto sú siláci, ktorí odvždy boli vychýrení muži. A Hospodin pozoroval, že sa zloba ľudstva na zemi rozmnožila a že každá predstava myšlienok jeho srdca každý deň bola vonkoncom zlá; i boloHospodinovi ľúto, že ľudstvo na zemi zriadil, i rmútil sa v svojom srdci. A Hospodin povedal: Ľudstvo, ktoré som stvoril, musím z povrchu tváre pôdy vyhladiť, od ľudí po dobytok, po plazivé tvorstvo a po letúnstvo nebies, lebo mi je ľúto, že som ich spravil.

Preklad Nového sveta: Gn 6:1-7 A keď začalo pribúdať ľudí na povrchu zeme a rodili sa im dcéry, stalo sa, že si synovia [pravého] Boha všímali ľudské dcéry, že sú vzhľadné; a brali si za manželky všetky, ktoré si vyvolili. Potom Jehova povedal: „Môj duch nebude pôsobiť voči človekovi na neurčito, lebo on je len telo. Preto jeho dni dosiahnu stodvadsať rokov.“V tých dňoch boli na zemi Nefilim, a tiež potom, keď synovia [pravého] Boha mávali pomer s ľudskými dcérami a tie im rodili synov; boli to tí mocní, ktorí boli oddávna preslávení muži. Tu videl Jehova, že zlo človeka na zemi je obzvlášť veľké a že každý sklon myšlienok jeho srdca je po celý čas len zlý. A Jehova pocítil ľútosť, že urobil na zemi ľudí, a v srdci ho zabolelo. Tak povedal Jehova: „Zotriem z povrchu zeme ľudí, ktorých som stvoril, od človeka až po domáce zviera, po pohybujúceho sa živočícha a po nebeského lietajúceho tvora, lebo ľutujem, že som ich urobil.“

Vidíme tu, že boli na zemi ľudia, a nejaké bytosti zvané Boží synovia obcovali s ľudskými dcérami a rodili im obrov. Títo Boží synovia neboli ľudia ako vyplýva z kontextu, lebo ľudia muži a ženy rodili deti spolu už od počiatku inak by vymreli. Ďalej sa tu spomínajú obri, ktorí boli hrdinovia dávnych čias (zrejme preto lebo mali nadľudskú silu) a títo obri boli splodení týmito Božími synmi. Ak by boli teda ľudia tak by aj ich potomkovia boli iba obyčajní ľudia. Títo Boží synovia neboli Boží, v zmysle, že ich Boh splodil (pretože vieme, že mal iba jedného syna a to Ježiša Krista), ale že sú z neba. Neboli to ľudia, ani zvieratá. Boli to buď anjeli, alebo nejaké iné bytosti v nebi, ktorým sa zapáčili ľudské ženy. Skoré židovské interpretácie, nekánonické spisy sú jednomyseľné, keď sú v otázke padlí anjeli "synovia Boží" spomenutí pri potope.

V Starom Zákone sa výraz "synovia Boží" vždy vzťahoval na anjelov:

Ekumenický preklad: Jób 1:6 Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj satan.

Jób 2:1 Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj satan, aby sa ukázal Hospodinovi.

Katolícky preklad: Jób 1:6 Tu v ktorýsi deň prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. S nimi prišiel aj satan.

Jób 2:1 Tu v ktorýsi deň zasa prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. S nimi prišiel aj satan a postavil sa pred Pána.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jób 1:6 Istého dňa, keď Boží synovia prišli predstaviť sa Jahvemu, aj Satan predstúpil s nimi.

Jób 2:1 Istého dňa, keď Boží synovia zasa predstúpili pred Jahveho, aj Satan prišiel s nimi.

Evanjelický preklad: Jób 1:6 Istého dňa, keď sa synovia Boží prišli postaviť pred Hospodina, prišiel medzi nich aj Satan.

Jób 2:1 Istého dňa, keď prišli synovia Boží postaviť sa pred Hospodina, prišiel aj Satan medzi nich, aby sa postavil pred Hospodina.

Preklad Jozefa Roháčka: Jób 1:6 A stalo sa jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred JeHoVaHom, že prišiel medzi nimi aj Satan.

Jób 2:1 A zase sa stalo jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred JeHoVaHom, že prišiel medzi nimi aj Satan, aby sa postavil pred JeHoVaHom.

Preklad Miloša Pavlíka: Jób 1:6 A nastal deň, keď Boží synovia prišli postaviť sa pred Hospodina; a prišiel medzi nich aj Satan;

Jób 2:1 A nastal deň, keď Boží synovia prišli postaviť sa pred Hospodina; a prišiel medzi nich aj Satan pred Hospodina sa postaviť.

Preklad Nového sveta: Jób 1:6 A nadišiel deň, keď synovia [pravého] Boha vstúpili, aby zaujali svoje postavenie pred Jehovom, a aj Satan vošiel medzi nich.

Jób 2:1 Potom nadišiel deň, keď synovia [pravého] Boha vstúpili, aby zaujali svoje postavenie pred Jehovom, a aj Satan vošiel medzi nich, aby zaujal postavenie pred Jehovom.

Sú to padlí anjeli (Izaiáš 14; Ezechiel 28), ktorí nasledovali Satana, ktorý tiež bol padlý anjel.

Ekumenický preklad: Zjv 12:9 Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli.

Katolícky preklad: Zjv 12:9 A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli.

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 12:9 Zvrhnutý bol ten veľký Drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, čo zvádzal celý svet. Zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli.

Evanjelický preklad: Zjv 12:9 Veľký drak, starý had, nazývaný diablom a satanom, zvodca celého sveta, zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli s ním.

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 12:9 A svrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; svrhnutý bol na zem, a jeho anjeli boli svrhnutí s ním.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 12:9 i bol ten veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, ktorý zvádza celý obývaný svet, zhodený, bol zhodený na zem, a s ním boli zhodení jeho anjeli.

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 12:9 Vtedy bol zvrhnutý na zem veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého sveta, a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním.

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 12:9 A zvrhnutý bol veľký drak, starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, zvodca celého osídleného sveta; bol zvrhnutý na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním.

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 12:9

Preklad Nového sveta: Zjv 12:9 Preto bol zvrhnutý veľký drak, ten prahad, ktorý sa nazýva DiabolSatan, ktorý zvádza celú obývanú zem; bol zvrhnutý na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním.

Preklad Nádej pre každého: Zjv 12:9 Veľký drak, to je ten dávny had, ktorý sa volá diabol a satan, ktorý zvádza celý svet, bol zvrhnutý na zem a s ním aj jeho anjeli.

(Pozn.: Ja Zjavenie Jána neuznávam ako kánonickú knihu – viď oblasť Biblistika – ale to nijako nemení fakt, že to boli padlí anjeli.)

Aj keď sú anjeli duchovné bytosti (viď. Hebr 1:14), oni sa môžu zjaviť v ľudskej podobe – vo fyzickej podobe (napr.: Mk 16:5). Ľudia Sodomy a Gomory chceli mať pohlavný styk s dvomi anjelmi, ktorí boli u Lóta:

Ekumenický preklad: Gn 19:1,5 Keď podvečer prichádzali dvaja anjeli do Sodomy, Lót sedel v mestskej bráne. Len čo ich zazrel, vstal a šiel im v ústrety. Poklonil sa im až po zem

...

Zavolali si Lóta a pýtali sa ho: Kde sú tí muži, čo tejto noci prišli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme s nimi obcovali.

Katolícky preklad: Gn 19:1,5 Keď dvaja anjeli došli do Sodomy, Lot sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lot uvidel, vstal a šiel im oproti. Poklonil sa tvárou k zemi

...

vyvolali Lota a povedali mu: „Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 19:1,5 Keď obidvaja anjeli prišli večer do Sodomy, Lot sedel v bráne mesta. Len čo ich Lot uvidel, šiel im v ústrety, poklonil sa tvárou k zemi,

...

Zavolali Lota a povedali mu: „Kde sú tí muži, ktorí tejto noci prišli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme ich poznali.“

Evanjelický preklad: Gn 19:1,5 Keď dvaja anjeli prišli večer do Sodomy, Lót sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lót uzrel, vstal a šiel im v ústrety; poklonil sa tvárou k zemi

...

Zavolali na Lóta a povedali: Kde sú mužovia, ktorí tejto noci vošli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme ich poznali.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 19:1,5 A dvaja anjeli prišli do Sodomy večer. A Lot sedel v bráne Sodomy. A Lot uvidiac ich vstal a pošiel im oproti a poklonil sa tvárou k zemi.

...

A volali na Lota a vraveli mu: Kde sú tí mužovia, ktorí prišli k tebe tejto noci? Vyveď ich k nám, aby sme ich poznali!

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 19:1,5 Azda večeraprišli do Sodomy dvaja anjeli, a v bráne Sodomy sedel Lót. A Lót ich uvidel, i vstal im v ústrety a poklonil sa, obličaj k zemi,

...

i volali na Lóta a vraveli mu: Kde sú tí muži, ktorí k tebe vošli tejto noci? Vyveď ich k nám, nech ich môžeme spoznať.

Preklad Nového sveta: Gn 19:1,5 Večer prišli dvaja anjeli do Sodomy a Lót sedel v sodomskej bráne. Keď ich Lót zbadal, vstal, aby im šiel v ústrety, a poklonil sa tvárou k zemi.

...

A vyvolávali na Lóta a hovorili mu: „Kde sú tí muži, ktorí vošli k tebe dnes večer? Vyveď nám ich, aby sme mali s nimi styk.“

Je možné, že anjeli sú schopní prebrať ľudskú podobu až do bodu, kedy kopírujú ľudskú sexualitu a pravdepodobne i reprodukciu.

Keďže neboli ľudia, nepodliehali ani ľudskej smrti. Preto sa nespomína, že by ich potopa zabila. Boli vo väzení. A týmto prišiel Ježiš hlásať evanjelium, týmto zlým duchom, aby boli súdení ako ľudia v posledný deň! Týchto zlých duchov aj vyháňal počas svojho života:

Ekumenický preklad: Mt 8:16 Keď sa zvečerilo, priniesli mu mnohých posadnutých démonmi. On slovom vyhnal duchov a uzdravil všetkých trpiacich,

Katolícky preklad: Mt 8:16 Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých,

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 8:16 Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on vyháňal duchov jedným slovom a uzdravoval všetkých chorých,

Evanjelický preklad: Mt 8:16 Keď sa zvečerilo, prinášali k Nemu mnohých démonmi posadnutých; i vyháňal duchov slovom a uzdravoval všetkých chorých.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 8:16 A keď bol večer, priviedli mu mnohých posadlých démonami, a on slovom vyhnal nečistých duchov a všetkých, ktorí sa zle mali, uzdravil,

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 8:16 A keď nastal večer, poprivádzali mu mnoho ovládaných démonmi, i povyháňal tých duchov slovom a pouzdravoval všetkých, ktorí sa mali zle,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 8:16 A keď sa zvečerilo, priniesli mu mnohých posadnutých. I vyháňal slovom (zlých) duchov a všetkých chorých uzdravil.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 8:16 A keď nastal večer, priniesli k nemu mnohých démonmi posadnutých. I vyhnal slovom duchov a uzdravil všetkých chorých,

Preklad Biblia LOGOS: Mt 8:16 Keď nastal večer, priviedli k nemu mnohých démonizovaných; a on vyhnal duchov slovom a všetkých chorých uzdravil,

Preklad Nového sveta: Mt 8:16 Ale keď nadišiel večer, ľudia k nemu priviedli mnohých posadnutých démonmi; a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých, ktorým bolo zle,

Preklad Nádej pre každého: Mt 8:16 Večer priviedli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi. Jediným slovom vyhnal z nich zlých duchov a všetkých chorých uzdravil.

Prečo tými duchmi nie sú myslení mŕtvi ľudia? Pretože:

1. Boh nevdýchol nás do tela, ale vdýchol dych života (nášho ducha) do nášho tela a vznikli sme my (Viď tému Podstata človeka). Preto to nemôžu duchovia v žalári byť "my", ale tí zlý duchovia, ktorým skončila existencia tu na Zemi a boli uväznení.

2. Nikde vo Svätom Písme sa nepíše, že sme väznení vo väzení, v žalári, v putách, v reťaziach, alebo niečo podobné. Toto sa vždy vzťahuje len na zlých duchov/padlých anjelov:

Ekumenický preklad: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale ich uvrhol spútaných do temnoty podsvetia, aby tam boli strážení, až pokým nepredstúpia pred súd.

Katolícky preklad: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do súdu.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, ktorí zhrešili, ale zvrhol ich do Tartaru a vydal priepastiam temnôt a dal ich strážiť až do súdu.

Evanjelický preklad: 2 Pt 2:4 Lebo Boh neodpustil ani anjelom, ktorí zhrešili, ale uvrhol ich do podsvetia a v reťaziach temna ich dal strážiť až do súdu.

Preklad Jozefa Roháčka: 2 Pt 2:4 Lebo ak Bôh neušetril anjelov, ktorí zhrešili, ale ich v reťaziach mrákoty uvrhnul do podsvetného žalára a strážených vydal súdu

Preklad Miloša Pavlíka: 2 Pt 2:4 Áno, ak Boh neušetril anjelov, ktorí zhrešili, lež ich uvrhol do najhlbšej priepasti tmy a odovzdal povrazom chmúrnosti, žeby boli strážení na súd,

Preklad Štefana Porúbčana: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, ktorí zhrešili, ale ich zvrhol do podsvetia a zavrel ich do temných dutín, aby ich (tam) strážili až do súdu.

Preklad Bohuslava Košu: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, ktorí zhrešili, ale zvrhol ich do najhlbšej priepasti a v reťaziach temna dal ich strážiť až do súdu.

Preklad Biblia LOGOS: 2 Pt 2:4

Preklad Nového sveta: 2 Pt 2:4 Skutočne, ak Boh neupustil od potrestania anjelov, ktorí zhrešili, ale vhodiac ich do tartaru, priviedol ich do jám hustej tmy, aby ich zachoval pre súd;

Preklad Nádej pre každého: 2 Pt 2:4 Veď Boh neušetril ani anjelov, čo proti nemu zhrešili, ale zvrhol ich do temného väzenia, kde čakajú na deň súdu.

Niektorí ešte sú na našej Zemi, ale väčšina je už v tom väzení. Duše mŕtvych v Starom Zákone idú do Šeolu/Hádesu. Ale viac o mieste prechodného stavu budem rozoberať v inej časti.

3. Hovorí sa tu o duchoch, ktorí boli tu na Zemi pred potopou. Ak by sa nimi mysleli ľudia, tak prečo sa evanjelium nešírilo aj medzi tými, ktorí umreli v čase od potopy po Ježiša? Ak sa však nimi myslia padlí anjeli, tak tí boli vyhnaní od Boha ešte pred potopou a boli vyhnaní na Zem a boli niektorí uväznení.

 

 

Ôsmy argument odporcov neexistencie duše v prechodnom stave:

Ekumenický preklad: 1 Pt 4:6 Veď preto sa zvestovalo evanjelium aj mŕtvym, aby boli u Boha živí v Duchu, hoci boli za svojho života ako ľudia súdení.

Katolícky preklad: 1 Pt 4:6 Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli odsúdení podľa ľudí v tele, a žili podľa Boha v Duchu.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Pt 4:6 Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby, hoci boli súdení ako ľudia v tele, žili podľa Boha v Duchu.

Evanjelický preklad: 1 Pt 4:6 Lebo preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli súdení síce po ľudsky, v tele, ale aby žili Duchom podľa Boha.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Pt 4:6 Lebo nato sa i mŕtvym kázalo evanjelium, aby boli súdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v duchu.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Pt 4:6 Veď na to bola blahá zvesť hlásaná aj mŕtvym, aby síce po stránke ľudskej čo do mäsa boli súdení, no po stránke Božej čo do Ducha žili.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Pt 4:6 Preto Posolstvo bolo hlásané aj mŕtvym, aby, hoci ako ľudia boli odsúdení podľa tela, podľa ducha žili Božím životom.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Pt 4:6 Veď preto bola radostná zvesť hlásaná aj mŕtvym, aby boli odsúdení síce po ľudsky podľa tela, ale aby žili Duchom podľa Boha.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Pt 4:6

Preklad Nového sveta: 1 Pt 4:6 Veď preto bolo dobré posolstvo oznámené aj mŕtvym, aby boli súdení, pokiaľ ide o telo, z ľudského hľadiska, ale [aby] žili, pokiaľ ide o ducha, z Božieho hľadiska.

Preklad Nádej pre každého: 1 Pt 4:6 Preto bolo evanjelium zvestované aj mŕtvym, ktorých za ich života ľudia povrchným hodnotením odsúdili, avšak Boh, ktorý súdi podľa ducha, ich odmení večným životom.

Kristus, zatiaľ čo bol telesne mŕtvy, kázal v podsvetí. Komu asi, ak nie vedomým dušiam. Neexistujúcej duši nič zvestovať nemôžeme. Neexistujúce duše by ho nemohli počúvať. Nikomu nekáže ani Boh, jeho Slovo je vždy určené niekomu vedomému. Zvestovať čokoľvek môžeme len tomu, kto existuje. Preto bolo evanjelium zvestované aj mŕtvym, aby boli u Boha živí v Duchu, hoci boli za svojho života u ľudí odsúdení. Týmto telesne mŕtvym je zvestované evanjelium. Navyše sa tu hovorí aby žili podľa Boha v Duchu, čo znamená, že ak by prijali evanjelium boli by živí aspoň duchom, keď nie telom.

Ak sa týmto veršom myslí paralela k: 1 Pt 3:18-20 Tak potom sa nejedná o ľudí, ale o padlých anjeloch. V takomto prípade by to len potvrdzovalo, že padlí anjeli budú mať rovnaký rozsudok ako hriešnici. Ako to potvrdzuje: boli súdení podľa ľudí v tele.

Ale v tomto verši sa jedná o mŕtvych ľudí. Vyplýva to totiž z kontextu, lebo padlí anjeli už nebudú žiť Duchom podľa Boha. Výrok na prvý pohľad je nelogický. Hovorí sa tu najprv o tom, aby boli mŕtvi odsúdení a potom, aby títo mŕtvi odsúdení žili v Duchu. Vysvetlenie je ale jednoduché. Týmto mŕtvym sa nezvestovalo evanjelium preto, aby sa mohli kajať a uveriť, ale preto, aby boli odsúdení a nemohli namietať, že nepočuli o Ježišovi! Nepíše sa tam, že aby boli odsúdení podľa ľudí v tele ak neuveria. A čo znamená to a žili podľa Boha v Duchu? Výrok nám nehovorí o tom, že niekto môže po smrti uveriť, ale že tí, čo zomreli pred Kristom, bolo zvestované evanjelium, aby boli buď odsúdení a nemohli sa vyhovárať, alebo tí, čo zo Starozákonnej doby si Boh vyvolil, im bolo oznámené, že budú spasení. V každom prípade je to v prospech existencie duše po smrti.

 

 

Deviaty argument odporcov neexistencie duše v prechodnom stave:

Niektorí uznávajú zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu. Tím zároveň argumentujú, že mŕtvy po fyzickej smrti exitujú.

Katechézmus katolíckej cirkvi uvádza:

1032 Toto učenie sa opiera aj o prax modliť sa za zosnulých,(958) o ktorej hovorí už Sväté písmo: „Preto [Júda Machabejský] nariadil… zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu“ (2Mach 12,46). Cirkev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých(1371) a obetovala za nich prosby (suffragia), najmä eucharistickú obetu, aby boli očistení a mohli dosiahnuť oblažujúce videnie Boha. Cirkev odporúča za zosnulých aj almužny,(1479) odpustky a kajúcne skutky.

„Pomáhajme im teda a slávme ich pamiatku. Veď ak Jóbových synov očisťovala otcova obeta, prečo pochybuješ, že naše obety za tých, čo zomreli, im prinesú nejakú útechu?… Nezdráhajme sa pomáhať tým, čo zomreli, a obetovať za nich modlitby.“

Ekumenický preklad: 2 Mach 12:43-45 Potom urobil medzi mužstvom zbierku, ktorá vyniesla dvetisíc drachiem v striebre. Poslal peniaze do Jeruzalema, aby priniesli obetu za hriechy. Bol to veľmi krásny a ušľachtilý skutok, lebo myslel na vzkriesenie.Keby totiž nebol očakával, že padlí budú raz vzkriesení, bolo by zbytočné a pochabé modliť sa za mŕtvych.Bol teda presvedčený o tom, že je prichystaná dokonalá odmena pre tých, čo ako zbožní zosnuli. Je to posvätná a zbožná myšlienka. Preto prikázal priniesť zmiernu obetu za zomretých, aby boli zbavení hriechu.

Katolícky preklad: 2 Mach 12:43-46 Potom urobili medzi mužstvom zbierku, ktorá vyniesla dvetisíc drachiem striebra. Tieto poslal do Jeruzalema, aby bola prinesená obeta za hriechy. Bol to veľmi krásny a šľachetný skutok, lebo myslel na vzkriesenie. Veď keby sa nebol nádejal, že padlí raz budú vzkriesení, bolo by bývalo zbytočné a nerozumné modliť sa za mŕtvych. Pamätal tiež, že je veľmi krásna odmena prichystaná pre tých, čo nábožne zosnuli. Svätá a nábožná to myšlienka! Preto nariadil túto zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Mach 12:43-45 Potom urobil zbierku asi dvetisíc drachiem a poslal ju do Jeruzalema, aby priniesli obetu za hriechy. Bol to veľmi dobrý a vznešený skutok, lebo myslel na vzkriesenie. Veď keby nebol mal nádej, že padlí vojaci vstanú z mŕtvych, bolo by bývalo zbytočné a nerozumné modliť sa za mŕtvych, a ak myslel, že pre tých, čo nábožne zosnuli, je prichystaná veľmi krásna odmena, bola to svätá a nábožná myšlienka. Preto dal obetovať zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu.

Druhá kniha Machabejcov patrí medzi deuterokánonické knihy. Slovo "deuterokánonický" znamená "druhý kánon". Tieto knihy Židia ani protestanti neprijali do kánonu. Dôvod ich nekánocity rozoberám samostatne v oblasti Biblistika, a tam vysvetľujem, že táto kniha nie je o nič viac dôveryhodná, ako hociktorá iná nekánonická kniha, preto ju nemožno brať na vedomie. Navyše sa v Novom Zákone jasne píše:

Ekumenický preklad: Hebr 10:17-18 a na ich hriechy a ich neprávosti si už viac nespomeniem. Kde sú však hriechy odpustené, tam už vôbec netreba obety za hriech.

Katolícky preklad: Hebr 10:17-18 a na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem.“ A kde sú ony odpustené, tam už niet obety za hriech.

Preklad Jeruzalemská biblia: Hebr 10:17-18 Odpustím ich hriechy a na ich neprávosti si už viac nespomeniem. Ale tam, kde sú hriechy odpustené, niet už obety za hriech.

Evanjelický preklad: Žid 10:17-18 a na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nepomyslím. Kde sú však hriechy odpustené, niet už viac obetí za hriechy.

Preklad Jozefa Roháčka: Žid 10:17-18 a na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nikdy nespomeniem. A kde je toho odpustenie, tam viacej netreba obeti za hriech.

Preklad Miloša Pavlíka: Hebr 10:17-18 a nikdy už nespomeniem na ich hriechy a na ich bezzákonnosti. No kde je odpustenie ich, niet už prinášania obetí za hriech.

Preklad Štefana Porúbčana: Žid 10:17-18 A na ich hriechy a na ich neprávosti si viac nespomeniem. Keď sú (hriechy) odpustené, niet (už) miesta pre obete za hriechy.

Preklad Bohuslava Košu: Žid 10:17-18 A na ich hriechy a na ich neprávosti si viac nespomeniem. Kde sú však tieto odpustené, niet už viac obete za hriech.

Preklad Nového sveta: Hebr 10:17-18 [potom hovorí:] „A určite si už nikdy nebudem pripomínať ich hriechy a ich nezákonné skutky.“ A kde je odpustenie tohto, tam už niet obete za hriech.

Preklad Nádej pre každého: Hebr 10:17-18 A ich hriechy a prestúpenia už nikdy nespomeniem.“ Ak sú teda hriechy odpustené, nie je už potrebné prinášať obete.

A je to aj v rozpore s hebrejským kánonom. Predpisy o obetách prináša 3. kniha Mojžišova – Levitikus, kde je napísané:

Ekumenický preklad: Lv 4:27-29 Ak sa niekto z pospolitého ľudu neúmyselne prehreší a dopustí sa niečoho proti niektorému príkazu Hospodina, čiže vykoná to, čo sa konať nesmie, previní sa. Keď ho však upozornia, že sa dopustil hriechu, privedie ako obetný dar za spáchaný hriech kozu, bezchybnú samicu. Potom na hlavu obety za hriech položí ruku a obetu za hriech zabije na mieste spaľovaných obiet.

Katolícky preklad: Lv 4:27-29 Ak z nevedomosti zhreší nejaký jednotlivec z obyvateľov zeme tým, že prestúpi niektorý Pánov príkaz a uvalí na seba vinu, tak potom, keď pozná svoje previnenie, ktorého sa dopustil, privedie na obetu za svoj hriech, ktorého sa dopustil, bezchybnú kozu, položí ruku na hlavu obety za hriech a obetu za hriech zabije na mieste, kde sa zabíja celostná žertva.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lv 4:27-29 Ak niekto z ľudu krajiny neúmyselne zhreší a previní sa tým, že koná niečo zakázané Jahveho prikázaniami (alebo keď ho upozornia na spáchaný hriech), prinesie za hriech, ktorý spáchal, ako obetný dar kozu, samicu bez chyby. Položí ruku na hlavu obety za hriech a zabije ju na mieste, kde sa zabíjajú celopaly.

Evanjelický preklad: Lv 4:27-29 Ak sa neúmyselne prehreší niekto z pospolitého ľudu tým, že koná proti niektorému príkazu Hospodinovmu, čo sa nesmie konať, a tak sa previní, alebo keď ho upozornia na hriech, ktorý spáchal, nech prinesie kozu, bezchybnú samicu, ako obetný dar za hriech, ktorý spáchal. Nech si položí ruku na hlavu obete za hriech a nech zareže obeť za hriech na mieste pre spaľovanú obeť.

Preklad Jozefa Roháčka: Lv 4:27-29 A keby z poblúdenia zhrešil niektorý človek z ľudu zeme tým, že by vykonal niektorý zo zákazov JeHoVaHových, ktoré sa nemajú vykonať, a previnil by sa, alebo keby mu bol oznámený jeho hriech, ktorým zhrešil, dovedie svoj obetný dar, kozu z kôz, bezvadnú samicu, za svoj hriech, ktorým zhrešil. A vzloží svoju ruku na hlavu obeti za hriech a zabije obeť za hriech na mieste zápalnej obeti.

Preklad Miloša Pavlíka: Lv 4:27-29 A ak poblúdením zhreší jeden z ľudu zeme svojím vykonaním niektorej veci voči rozkazom Hospodina vo veciach, ktoré sa nemajú robiť, takže sa previní, a jeho hriech, ktorým zhrešil, mu bude oznámený, potom dopraví svoj obetný dar, chlpaňu z kôz, bezchybnú, samicu, za svoj hriech, ktorým zhrešil, a položí na hlavu obete za hriech svoju ruku a zahluší obeť za hriech na mieste vzostupných obetí.

Preklad Nového sveta: Lv 4:27-29 A ak niektorá duša z ľudu krajiny neúmyselne zhreší tým, že urobí jednu z vecí, o ktorých prikazuje Jehova, že sa nemajú robiť, a previní sa, alebo bol upozornený na hriech, ktorého sa dopustil, tak ako svoju obeť prinesie zdravú mladú kozu, za svoj hriech, ktorého sa dopustil. A položí ruku na hlavu obete za hriech a zabije obeť za hriech na tom istom mieste ako zápalnú obeť.

Tu vidíme prakticky, že obeta za mŕtvych je nezmysel. Účelom každej obety bolo aj v starozákonnej dobe robenie pokánia. Aby Boh mohol obetu prijať, musel byť k tomu splnený základný predpoklad – poznať svoje previnenie. A ten, kto svoje previnenie spoznal a chcel sa s Bohom zmieriť, musel sám priviesť zviera určené na obetu a počas obetného obradu aktívne sa na ňom podieľať – položiť ruku na hlavu zvieraťa a zabiť ho. Nuž a mŕtvy nielenže nevie priviesť zviera a zabiť ho, ale predovšetkým už nie je schopný robiť pokánie!

 

 

Desiaty argument odporcov neexistencie duše v prechodnom stave:

Ekumenický preklad: Jn 3:16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.

Katolícky preklad: Jn 3:16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 3:16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

Evanjelický preklad: Jn 3:16 Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 3:16 Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 3:16 áno, tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby sa, ktokoľvek v neho verí, nestratil, lež mal večný život.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 3:16 Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal život večný.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 3:16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 3:16 Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Preklad Nového sveta: Jn 3:16 Lebo tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jednosplodeného Syna, aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život.

Preklad Nádej pre každého: Jn 3:16 Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život.

Kto verí v Syna a tomu, čo vykonal na kríži, má v tomto okamihu život večný a prešiel zo smrti (t.j. odlúčený od Boha) k večnému životu (t.j. spojený s Bohom). Nasledujúci verš to zdôrazňuje prítomným časom – má večný život:

Ekumenický preklad: Jn 5:24 Amen, amen, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Jn 10:27-28 Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky.

Katolícky preklad: Jn 5:24 Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Jn 10:27-28 Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 5:24 Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde pred súd, ale prešiel zo smrti do života.

Jn 10:27-28 Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky.

Evanjelický preklad: Jn 5:24 Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Jn 10:27-28 Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 5:24 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Jn 10:27-28 Moje ovce čujú môj hlas, a ja ich znám, a nasledujú ma, a ja im dávam večný život, a nezahynú na veky, a nikto ich nevytrhne z mojej ruky.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 5:24 Veru, veru, vravím vám, že kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprichodí na súd, lež prestúpil zo smrti do života.

Jn 10:27-28 Ovce moje načúvajú môjmu hlasu a ja ich poznám, i nasledujú ma a ja im dávam večný život a nikdy sa nijako nestratia, a z mojej ruky ich nikto neuchváti.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 5:24 Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má život večný; ten nepôjde pred súd, ale už prestúpil zo smrti do života.

Jn 10:27-28 Moje ovce počúvajú na môj hlas, a ja ich poznám a idú za mnou. Ja im dávam život večný, takže nikdy nezahynú, a nikto mi ich z rúk nevytrhne.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 5:24 Skutočne, skutočne hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má život večný a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Jn 10:27-28 Moje ovce počúvajú môj hlas, a ja ich poznám, a nasledujú mňa. Ja im dávam život večný, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 5:24 Veru, veru, hovorím vám: ten, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Jn 10:27-28 Moje ovce počujú môj hlas, ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život – isto nezahynú naveky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky.

Preklad Nového sveta: Jn 5:24 Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Kto počuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Jn 10:27-28 Moje ovce počúvajú môj hlas a poznám ich a nasledujú ma. A dávam im večný život a istotne nebudú zničené a nikto ich neuchváti z mojej ruky.

Preklad Nádej pre každého: Jn 5:24 Veľmi dôrazne vám hovorím, že každý, kto počúva tieto moje slová a verí v Boha, ktorý ma poslal, má večný život. Nebude súdený za svoje hriechy, ale už prešiel zo smrti do života.

Jn 10:27-28 Moje ovce poznajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Dávam im večný život, nikdy nezahynú a nikto ich z mojej ruky nevytrhne.

Že by ich z Kristovej ruky vytrhla telesná smrť kedy prestanú existovať?

Tento argument má však háčik. A to, že nerieši existenciu neveriacich:

Ekumenický preklad: Jn 3:36 Kto verí v Syna, má večný život. Kto však odmieta Syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev.

Katolícky preklad: Jn 3:36 Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 3:36 Kto verí v Syna, má večný život, ale kto odmieta vieru v Syna, neuzrie život. Boží hnev spočíva na ňom.“

Evanjelický preklad: Jn 3:36 Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 3:36 Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 3:36 Kto v Syna verí, má večný život, no kto je Synovi nepoddaný, život neuvidí, lež na ňom ostáva Boží hnev.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 3:36 Kto verí v Syna, má život večný, kto však v Syna neverí, neuzrie života, ale hnev Boží na ňom spočinie.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 3:36 Kto verí v Syna, má život večný, kto však neposlúcha Syna, neuzrie život, ale hnev Boží zostáva na ňom.“

Preklad Biblia LOGOS: Jn 3:36 Ten, kto verí v Syna, má večný život, avšak ten, kto neposlúcha Syna, neuvidí život, ale zostáva na ňom Boží hnev.

Preklad Nového sveta: Jn 3:36 Kto prejavuje vieru v Syna, má večný život;kto neposlúcha Syna, neuvidí život, ale Boží hnev zostáva na ňom.

Preklad Nádej pre každého: Jn 3:36 Preto ten, kto verí v Syna, má večný život. Kto Syna odmieta, nedosiahne život, ale stíha ho Boží hnev.“

Ak niekto tvrdí, že keď niekto uverí, bude mať život existenciu, tak potom ten, kto neuverí nebude mať život, teda nebude existovať. A ak niekto tvrdí, že všetci budú mať život/existenciu aj po fyzickej smrti, potom nie je podmienka, že musíme uveriť a tento argument sa aj tak nedá použiť. Tieto verše sa neviažu k prechodnému stavu.

 

 

Jedenásty argument odporcov neexistencie duše v prechodnom stave:

Ekumenický preklad: Sk 7:59-60 A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil: Pane Ježišu, prijmi môjho ducha. Potom si kľakol a zvolal silným hlasom: Pane, nezapočítaj im tento hriech. Keď to povedal, zomrel.

Katolícky preklad: Sk 7:59-60 Štefana kameňovali a on sa modlil: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.“ Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.“ A len čo to povedal, zomrel.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 7:59-60 Keď Štefana kameňovali, on sa modlil: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.“ Potom si kľakol a zvolal silným hlasom: „Pane, nepočítaj im tento hriech.“ A len čo to povedal, zosnul.

Evanjelický preklad: Sk 7:59-60 A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil: Pane Ježiši, prijmi môjho ducha! Potom pokľakol, zvolal silný hlasom: Pane, nepočítaj im tento hriech! A len čo dopovedal, usnul.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 7:59-60 A kameňovali Štefana, ktorý volal na Pána a hovoril: Pane Ježišu, prijmi môjho ducha! A skloniac kolená skríkol velikým hlasom: Pane, nepočítaj im tohoto hriechu! A keď to povedal, usnul.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 7:59-60 a kameňovali Štefana, modliaceho sa a vraviaceho: Pane Ježišu, prijmi môjho ducha. I pokľakol a zvolal silným hlasom: Pane, nezaratúvaj im tento hriech! A povediac toto, zosnul;

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 7:59-60 I kameňovali Štefana a on vzýval (Boha) slovami: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha!“ Vtom klesol na kolená a veľkým hlasom vykríkol: „Pane, nezapočítaj im tento hriech!“ A keď to dopovedal, zomrel. Šavol však bol spoluvinným na jeho usmrtení.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 7:59-60 I kameňovali Štefana, ktorý úpenlivo volal a hovoril: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha!“ Vtom pokľakol a veľkým hlasom vykríkol: „Pane, nepočítaj im tento hriech.“ A keď to dopovedal, usnul. Saul však súhlasil s jeho usmretením.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 7:59-60

Preklad Nového sveta: Sk 7:59-60 A kameňovali Štefana, kým on úpenlivo prosil a povedal: „Pán Ježiš, prijmi môjho ducha.“ Potom, klesnúc na kolená, zvolal silným hlasom: „Jehova, nepočítaj im tento hriech!“ A keď to povedal, zosnul.

Preklad Nádej pre každého: Sk 7:59-60 No Štefan, kým ho kameňovali, prosil Pána: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha!“Potom klesol na kolená a zvolal mocným hlasom: „Pane, odpusť im tento hriech!“ A naposledy vydýchol.

Kameňovanie skončilo tým, že Štefan zomrel. Slovo "zomrieť" nemôže znamenať, že Štefanova duša prestala jestvovať. Keď uprel zrak do neba, videl Pána, keď umieral hovoril: „prijmi môjho ducha!“ Prečo by sa takto modlil, keby mal o chvíľu prestať existovať?

Zástancovia neexistencie duše v prechodnom stave na to odpovedajú, že tým sa myslí, že až po vzkriesení pôjde k Bohu. Ale vtedy tam pôjde aj telo, takže to nedáva logiku.

Na obhajobu zástancov neexistencie duše v prechodnom stave treba poznamenať, že duch a duša sú odlišné veci – viď tému Podstata človeka. To, že sa duch vráti k Bohu po smrti človeka je samozrejmosť:

Ekumenický preklad: Kaz 12:7 prach sa vráti do zeme, tak ako bol, a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.

Katolícky preklad: Kaz 12:7 A navráti sa prach do zeme, čím bol aj (predtým); a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.

Preklad Jeruzalemská biblia: Kaz 12:7 prv než sa prach vráti do zeme, tak ako z nej vyšiel, a duch k Bohu, ktorý ho dal.

Evanjelický preklad: Kaz 12:7 prach sa navráti do zeme,ako bol prv, ale duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.

Preklad Jozefa Roháčka: Kaz 12:7 a tak sa navráti prach do zeme, jako bol, a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal.-

Preklad Miloša Pavlíka: Kaz 12:7 Potom sa bude prach vracať na zem podľa toho, ako býval, a duch sa bude vracať k Bohu, ktorý ho dal.

Preklad Nového sveta: Kaz 12:7 Potom sa prach vráti do zemepráve tak, ako bol, a samotný duch sa vráti k [pravému] Bohu, ktorý ho dal.

V Starom Zákone vo vzťahu k človeku duch nikdy neoznačuje inteligentné bytie schopné vedomej existencie mimo hmotného telo a ani v Novom zákone! K Bohu sa vrátia všetci duchovia, nie len spasených.

 

 

Dvanásty argument odporcov neexistencie duše v prechodnom stave:

Zástancovia neexistencie duše v prechodnom stave hovoria, že keď zomrieme, tak zomrieme ako celok. Čiže telo aj duša umrú. Ale prečo sa potom vo Svätom Písme zdôrazňuje rozdiel, keď sa hovorí o telách v hroboch a o dušiach v Šeole/Hádese? Slovo pre "hrob", teda miesto pre zomreté fyzické telo je v hebrejčine "keber" a v gréčtine "mnemeion". Oba výrazy sa nachádzajú na mnohých miestach vo Svätom Písme aj v množnom čísle. Zatiaľ čo slovo "šeol" sa nikdy nevyskytuje v množnom čísle! Je to vždy iba jedno miesto – miesto duší. Na žiadnom mieste vo Svätom Písme sa neuvádza, že by niektoré telo malo ísť do Šeolu, vždy sa to odkazuje na nemateriálnu časť človeka. A naopak, o dušiach sa nikde nepíše, že by boli v hroboch. Šeol je teda miesto pre duše, hrob miesto pre telo.

Aj Kristova duša nezostala v podsvetí (Šeol/Hádes):

Ekumenický preklad: Sk 2:27 lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedopustíš, aby tvoj svätý videl porušenie.

Katolícky preklad: Sk 2:27 Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 2:27 Lebo moju dušu nenecháš v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie.

Evanjelický preklad: Sk 2:27 pretože neprenecháš ma ríši smrti a svojmu Svätému nedáš vidieť porušenie;

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 2:27 lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti ani nedáš svojmu Svätému vidieť porušenie.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 2:27 pretože moju dušu nezanecháš v háde ani nedáš svojmu milosrdnému zakúsiť skazu;

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 2:27 lebo mi dušu nezanecháš v podsvetí, ani nedáš Svätému svojmu uzrieť porušenie.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 2:27 lebo nenecháš moju dušu v podsvetí, ani nedáš tvojmu zbožnému uzrieť porušenie.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 2:27

Preklad Nového sveta: Sk 2:27 lebo nenecháš moju dušu v hádese, ani nepripustíš, aby tvoj verne oddaný videl porušenie.

Preklad Nádej pre každého: Sk 2:27 Nezanecháš ma v ríši smrti a nedopustíš, aby sa telo tvojho vyvoleného rozpadlo na prach.

Jakubovi synovia oklamali otca, lebo mu povedali, že ho zožrala divá zver, ale v skutočnosti ho predali. Jakub oplakával svojho syna takto:

Ekumenický preklad: Gn 37:35 Všetci synovia a všetky dcéry ho prišli potešiť, on sa však potešiť nedal a povedal: V smútku zostúpim za synom do ríše mŕtvych. Takto ho oplakával otec.

Katolícky preklad: Gn 37:35 Hoci sa namáhali všetci jeho synovia a dcéry potešiť ho, nedal sa potešiť a vravel: „V smútku zostúpim do podsvetia k svojmu synovi.“ Tak ho oplakával jeho otec.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 37:35 Všetci jeho synovia a dcéry ho prišli potešovať, ale on sa nedal potešiť a povedal: „Nie, v smútku chcem zostúpiť do šeolu, k svojmu synovi.“ A jeho otec ho oplakával.

Evanjelický preklad: Gn 37:35 Všetci jeho synovia a dcéry prišli, aby ho potešovali, ale nedal sa potešiť, a povedal: Nie, ja v smútku zostúpim k svojmu synovi do záhrobia. Tak ho oplakával jeho otec.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 37:35 Potom vstali všetci jeho synovia a všetky jeho dcéry a išli, aby ho potešili; ale sa nedal potešiť a riekol: Je isté, že sostúpim k svojmu synovi smutný do hrobu. - A jeho otec ho oplakával.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 37:35 A všetci jeho synovia a všetky jeho dcéry povstali utešovať ho, ale odmietal dať sa utešiť a vravel: Lebo k svojmu synovi smútiac budem zostupovať do šeóla. Tak ho jeho otec oplakával.

Preklad Nového sveta: Gn 37:35 A všetci jeho synovia a všetky jeho dcéry vstávali, aby ho utešili, ale on odmietal prijať útechu a hovoril: „Veď v smútku zostúpim k svojmu synovi do šeolu!“ A jeho otec za ním ďalej plakal.

Jakub veril tomu, že Jozefovo telo nie je v hrobe. Vidíme teda, že Jakub vôbec nemal na mysli, že pôjde do Jozefovho hrobu.

Ekumenický preklad: Gn 49:33 Keď Jákob dokončil príkaz svojim synom, položil si nohy na lôžko, skonal a bol pripojený k svojmu ľudu.

Katolícky preklad: Gn 49:33 Keď Jakub skončil odkaz pre svojich synov, vyložil si nohy na lôžko a skonal. Tak sa pripojil k svojmu ľudu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 49:33 Keď Jakub dokončil svoje pokyny svojim synom, vyložil si nohy na posteľ, skonal a bol pripojený k svojmu ľudu.

Evanjelický preklad: Gn 49:33 Keď Jákob ukončil príkazy svojim synom, vyložil si nohy na posteľ a skonal; nato bol pripojený k svojmu ľudu.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 49:33 A keď prestal Jakob prikazovať svojim synom, vyložil svoje nohy na posteľ a zomrel a bol pripojený k svojmu ľudu.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 49:33 A keď Jákób dokončil prikazovanie svojim synom, pritiahol svoje nohy k lôžku a skonal a bol pripojený k svojmu ľudu.

Preklad Nového sveta: Gn 49:33 Tak Jakob ukončil dávanie príkazov svojim synom. Potom vystrel nohy na ležadlo a skonal a bol pripojený k svojmu ľudu.

Bol pripojený k svojmu ľudu v okamžiku smrti, hoci jeho telo bolo pochované do rodinného hrobu až o niekoľko mesiacov neskôr:

Ekumenický preklad: Gn 50:3 Lekári balzamovali Izraela a trvalo im to štyridsať dní, pretože toľko dní treba na zabalzamovanie. Egypťania ho oplakávali sedemdesiat dní.

Katolícky preklad: Gn 50:3 Trvalo im to pri ňom štyridsať dní, lebo toľko času bolo treba na balzamovanie. Aj Egypťania ho oplakávali sedemdesiat dní.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 50:3 To trvalo štyridsať dní, lebo tak dlho trvá zabalzamovanie. Egypťania ho oplakávali sedemdesiat dní.

Evanjelický preklad: Gn 50:3 Pritom uplynulo štyridsať dní, lebo toľko dní trvá balzamovanie. Egypťania ho však oplakávali sedemdesiat dní.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 50:3 A tak sa mu vyplnilo štyridsať dní, lebo tak sa vyplňujú dni balzamovaných. A Egypťania ho oplakávali sedemdesiat dní.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 50:3 a vyplnilo sa mu štyridsaťdní, lebo tak sa vypĺňajú dni balzamovaných, a Egypťania ho sedemdesiat dní oplakávali.

Preklad Nového sveta: Gn 50:3 a potrebovali naňho plných štyridsať dní, lebo toľko dní podľa zvyku potrebujú na balzamovanie. A Egypťania prelievali preňho slzy sedemdesiat dní.

Nevieme síe, koľko trval presun teľa, ale vieme, že v Atáde ho oplakávali ešte sedem dní:

Ekumenický preklad: Gn 50:10 Keď prišli do Góren-Átadu, ktorý je za Jordánom, usporiadali veľkú a dôstojnú smútočnú slávnosť. Jozef smútil za svojím otcom sedem dní.

Katolícky preklad: Gn 50:10 Keď došli ku Goren-Atad za Jordánom, konali tam veľký a slávnostný pohreb. Za svojho otca urobil sedemdňovú smútočnú slávnosť.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 50:10 Keď prišli až do Goren-Atadu – to je na druhej strane Jordánu, usporiadali tam veľkú a dôstojnú smútočnú slávnosť a Jozef slávil sedemdňový smútok za svojím otcom.

Evanjelický preklad: Gn 50:10 Keď došli do Góren-Átádu za Jordánom, zaspievali tam veľmi veľký a žalostný trúchlospev; Jozef po sedem dní odbavoval svojmu otcovi trúchloslužbu.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 50:10 A prišli až k humnu Atád, ktoré je za Jordánom, a nariekali tam veľkým nárekom a veľmi žalostným, a učinil svojmu otcovi smútok, ktorý trval sedem dní.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 50:10 I prišli po holohumnicu Átád, ktorá je za Jordánom, a tam sa dali nariekať veľmi veľkým a bolestným nárekom, i vykonal za svojho otca smútok po sedem dní.

Preklad Nového sveta: Gn 50:10 Potom prišli k atadskému mlatu, ktorý je v jordánskom území, a tam sa dali do veľmi veľkého náreku. A držal smútočné obrady za svojho otca sedem dní.

Prešlo teda veľa dní, kým bol Jakub daný do rodinnej hrobky. Ale vo Svätom Písme sa píše, že bol pripojený k svojmu ľudu ihneď ako zomrel. Je teda isté, že nemyslel pripojenie fyzického tela, ale duše.

 

 

Trinásty argument odporcov neexistencie duše v prechodnom stave:

Mnoho ľudí malo tzv. zážitky blízko smrti. Existuje veľmi veľká zhoda pri opisovaní týchto zážitkov napríklad jasné svetlo. Zhromaždenie vedcov na California Institute of Technology naslúchalo lekárom nemocnice v Southamptonu, ktorí priniesli presvedčivé dôkazy, že ľudské vedomie pokračuje vo svojej činnosti i potom, keď mozog prestal fungovať a pacient je klinicky mŕtvy.

Britský lekári referovali o štúdii, ktorá vyšla vo vedeckom žurnále Resuscitation. Sledovali 63 pacientov, ktorý byli prehlásení klinicky za mŕtvych: ich srdce sa zastavilo, prestali dýchať a mozgová aktivita zanikla. Po oživení, keď sa prebrali z klinickej smrti, s nimi lekári robili rozhovory. Časť pacientov mala v dobe, keď mozog nevykazoval akékoľvek funkcie, jasné a usporiadané myšlienkové procesy. Rozumne uvažovali a vytvárali spomienky na to, že v dobe, keď ich telo ležalo bez známok života pod dohľadom lekárov a prístrojov, komunikovali a pohybovali sa mimo telo.

Výsledky výskumu v Anglicku boli tak sľubné, že lekári založili nadáciu zameranú na to, aby skúmala skúsenosti blízke smrti na širšom vzorku. Zatiaľ zhromaždili zhodné prežitky u 3 500 osôb. Pacienti hovorili o pocitoch mieru, radosti a harmónie. Pre niektorých sa zrýchlil čas, zbystrili sa zmysly, stratili vedomie svojho tela, nepociťovali bolesť. Videli jasné svetlo, dostali sa do iného priestoru a hovorili so svojimi mŕtvymi príbuznými. Jeden, ktorý sa označil za pohana, referoval o stretnutí s mystickou bytosťou. O podobných stavoch pri prežití smrti existujú správy staré i niekoľko storočí. Skúsenosti pacientov, ktoré zhromaždil Dr. Parnia, sa zhodovali s tými, ktoré popísali pred ním už lekárka Elisabeth Kübler-Rossová (O smrti a umieraní) a psychológ Raymond Moody (Život po živote). Súčasné štúdie pochádzajú z prostredia veľkej renomovanej nemocnice a využila najnovšie technologické postupy.

Ale zážitky blízko smrti je ťažké overiť a blížia sa k okultizmu. Niektoré svedectvá odporujú aj samotnému Svätému Písmu, preto toto brať ako podklad pre niečo je veľmi nedôveryhodné.

 

 

Štrnásty argument odporcov neexistencie duše v prechodnom stave:

Ak by sme zanikli spolu s telom, tak pri vzkriesení by to nebolo vzkriesenie, ale Boh by nás musel znovu stvoriť. Telo totiž už po niekoľkých dňoch sa rozpadne. A to by sme už neboli my, ale nejaká naša kópia.

Aj keď je ťažké si predstaviť, že nás Boh znovu stvorí, to ešte neznamená, že to nie je pravda. Podobne je ťažké si predstaviť, ako by nás Boh vzkriesil z našich tiel. Ak teda predpokladáme, že budeme mať tie isté telá. Sväté Písmo učí, že nás Boh vzkriesi a budeme to my s naším pravým ja. Tiež hovorí, že budeme mať nové telá, nie tie staré.

Ekumenický preklad: 1 Kor 15:35-49 Niekto však povie: Ako sú mŕtvi kriesení? V akom tele prídu?Nerozumný! Čo ty seješ, neožije, ak neodumrie.A čo seješ, neseješ ako telo, ktoré má vzniknúť, ale holé zrno, či už pšenice, alebo niečoho iného.Boh mu však dáva telo, ako sám chcel, a každému semenu jemu vlastné telo.Nie každé telo je také isté telo, ale iné je telo ľudí, iné je telo zvierat a zas iné je telo vtákov a iné rýb.A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iný je jas tiel nebeských a iný pozemských.Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný je jas hviezd; veď hviezda od hviezdy sa líši jasom.Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: čo sa seje porušené, vstáva neporušené;čo je zasiate potupené, vstáva v sláve; čo je siate bezvládne, vstáva v moci.Seje sa telo prirodzené, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje prirodzené telo, jestvuje i duchovné.Tak je aj napísané: Prvý človek, Adam, stal sa živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim Duchom.Nie je však skôr duchovné, ale prirodzené, až potom duchovné.Prvý človek je zo zeme, pozemský, druhý človek je z neba.Aký je ten pozemský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je ten nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí.A ako sme niesli podobu toho pozemského, tak budeme niesť aj podobu toho nebeského.

Katolícky preklad: 1 Kor 15:35-49 Ale niekto povie: „Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?“ Hlupák! Čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie. A čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno, či už pšeničné alebo nejaké iné. No Boh mu dáva telo, aké chce, a každému semenu jeho vlastné telo. Nie každé telo je to isté telo, ale iné je ľudské, iné zvieracie telo, iné vtáčie telo a iné rybie. A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iná je sláva nebeských a iná pozemských. Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd; veď hviezda sa od hviezdy líši jasom. Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné. Tak je aj napísané: „Prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou;“ posledný Adam oživujúcim Duchom. Ale nie je prv duchovné lež živočíšne, až potom duchovné Prvý človek zo zeme, je pozemsky; druhý človek je z neba. Aký je ten pozemský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí. A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 15:35-49 Ak niekto povie: „Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?“Nerozumný! Čo ty seješ, neožije, ak prv nezomrie!Čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno, či už pšeničné alebo nejaké iné.A Boh mu dá telo, aké chce, každému semenu jeho vlastné telo.Všetky telá nie sú tie isté, ale iné je ľudské, iné zvieracie telo, iné vtáčie telo a iné rybie.Sú telesá nebeské a telesá pozemské, ale iný je jas nebeských a iný pozemských.Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd, veď hviezda sa jasom líši od hviezdy.Tak je to aj so vzkriesením mŕtvych: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné,seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné;seje sa telo psychické, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.Tak je napísané: Prvý človek, Adam, sa stal živou dušou, posledný Adam duchom, ktorý dáva život.Ale nebolo najprv duchovné, lež najprv psychické, až potom duchovné.Prvý človek bol vzatý zo zeme, je pozemský, druhý prichádza z neba.Aký je človek utvorený zo zeme, takí sú aj pozemskí; a aký je nebeský, takí budú aj nebeskí.A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť obraz nebeského.

Evanjelický preklad: 1 Kor 15:35-49 Ale niekto povie: Ako sú mŕtvi kriesení? V akom tele prídu? Ó, nemúdry! Čo ty rozsievaš, neožije, ak neodumrie. A keď rozsievaš, nerozsievaš telo, ktoré má vzniknúť, ale holé zrno, ako príde, pšeničné alebo nejaké iné. A Boh mu dáva telo, aké sám chce, a každému semenu jeho vlastné telo. Nie je každé telo to isté telo; veď iné je telo ľudské, iné telo zvieracie, iné zase telo vtáčie a iné rybie. Sú aj nebeské telá, sú aj zemské; ale iný je lesk nebeských a iný zemských; iný je lesk slnka, iný mesiaca a iný hviezd; veď leskom líši sa hviezda od hviezdy. Tak aj pri zmŕtvychvstaní. Rozsieva sa porušiteľné, vzkriesené je neporušiteľné; rozsieva sa neslávne, vzkriesené je slávne; rozsieva sa slabé, vzkriesené je silné; rozsieva sa telo telesné, vzkriesené je telo duchovné. Lebo ako je telesné telo, tak je aj duchovné. Tak je aj napísané: Adam, prvý človek, stal sa živým tvorom, posledný Adam oživujúcim Duchom. Nie je však skôr duchovné, ale telesné, a len potom duchovné. Prvý človek bol zo zeme, zemský, druhý človek je z neba. Aký je ten zemský, takí sú aj ostatní zemskí, a aký je ten nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí. A ako sme niesli obraz zemského, tak ponesieme aj obraz nebeského.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 15:35-49 Ale niekto povie: Ako vstanú mŕtvi z mŕtvych? A v akom tele prijdú? Blázon. To, čo ty seješ, nebude oživené, iba keď zomrie; a čo seješ, neseješ tela, ktoré bude, ale holé zrno, už ako prijde, pšeničné alebo nejaké iné, a Bôh mu dáva telo tak, ako to chcel, a jednému každému zo semien jemu vlastné telo. Nie každé telo je to isté telo; ale iné je telo ľudí, a iné je telo hoviad; iné telo vtákov a iné rýb. A sú nebeské telá, a sú zemské telá; ale inakšia je sláva nebeských tiel a inakšia zemských. Iná je sláva slnca, iná sláva mesiaca a iná sláva hviezd, lebo hviezda od hviezdy je rozdielna v sláve. Tak aj vzkriesenie mŕtvych. Seje sa v porušenosti, vstane v neporušiteľnosti; seje sa v nečesti, vstane v sláve; seje sa v slabosti, vstane v moci; seje sa duševné telo smyselné, vstane duchovné telo. (Ak) je duševné telo, je i duchovné telo. Tak je aj napísané: Prvý človek, Adam, stal sa živou dušou, posledný Adam oživujúcim duchom. Ale nie prv duchovné, ale duševné, potom duchovné. Prvý človek zo zeme zemský, z hliny, druhý človek – Pán z neba. Jaký bol ten zemský, takí aj všetci zemskí, a jaký ten nebeský, takí aj všetci nebeskí. A jako sme niesli obraz zemského, tak ponesieme aj obraz nebeského.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 15:35-49 Ale voľakto riekne: Ako sa tí mŕtvi kriesia a s akým telom prichádzajú? Nerozumný! Čo seješ ty, neožíva, iba ak umrie; a čo seješ, nie to telo seješ, ktoré vznikne, lež holé zrno, povedzme pšenice alebo voľačoho z ostatných, no telo mu dáva Boh podľa toho, ako si zaumienil, a každému zo semien jeho vlastné telo. Nie každé mäso je to isté mäso, lež jedno je ľudí a druhé zasa mäso dobytčiat a ďaľšie [mäso] vtákov a ďaľšie rýb; a sú telá nebeské a telá pozemské, ale iná je sláva nebeských a iná zasa pozemských, jedna je sláva slnka a druhá zasa sláva mesiaca a ďaľšia sláva hviezd; áno, hviezda sa od hviezdy v sláve líši. Tak aj opätovné vstanie mŕtvych: seje sa v skazenosti, kriesi sa v neskaziteľnosti, seje sa v necti, kriesi sa v sláve, seje sa v slabosti, kriesi sa v moci, seje sa telo duševné, kriesi sa telo duchovné; ak je telo duševné, je aj duchovné, tak je aj napísané: Prvý človek Adam sa stal živou dušou, posledný Adam oživujúcim duchom. Ale prvé nebolo to, čo je duchovné, lež to, čo je duševné, potom to, čo je duchovné: prvý človek zo zeme, hlinený, druhý človek z neba; aký je ten, ktorý je hlinený, takí aj tí, ktorí sú hlinení, a aký ten, ktorý je nebeský, takí aj tí, ktorí sú nebeskí, a tak, ako sme nosili obraz toho, ktorý je hlinený, budeme nosiť aj obraz toho, ktorý je nebeský. No hovorím toto, bratia: že mäso a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo, ani skazenosť nededí neskaziteľnosť.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 15:35-49 Niekto však povie: Ako môžu vstať z mŕtvych? V akom tele sa objavia? Nerozumný! Čo ty seješ, neožije, ak prv nezomrie! A keď seješ, neseješ telesný útvar, ktorý má vzrásť, ale holé zrno, povedzme pšeničné, alebo nejaké iné. A Boh mu dáva telesný útvar, ako sám určil, a to každému semenu jeho vlastný telesný útvar. Nie každé telo je to isté telo: Iné je telo ľudské, iné telo zvieracie, iné telo vtáčie a iné rybie. Máme telesné útvary nebeské a telesné útvary pozemské; iný je jas (telesných útvarov) nebeských a iný pozemských. Iný je jas Slnca, iný je jas Mesiaca a iný je jas hviezd. Hviezda sa jasom líši od hviezdy. Tak je to aj so vzkriesením: Seje sa v porušení, vzkriesi sa neporušiteľné; seje sa v potupe, vzkriesi sa oslávené; Lebo ak jestvuje telo živočíšne, jestvuje aj duchovné. Tak je aj napísané: Prvý človek Adam sa stal živou dušou. Posledný Adam však (sa stal) oživujúcim Duchom. Nie je prv duchovné, ale živočíšne a len potom duchovné. Prvý človek zo zeme – pozemský, druhý človek z nebies. Aký je pozemský, takí sú aj pozemskí; aký je nebeský, takí budú aj nebeskí. Ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť obraz nebeského.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 15:35-49 Niekto však povie: „Ako vstanú mŕtvi? A v akom tele prídu?“ Nerozumný! Čo ty seješ, neožije, ak prv nezomrie! A keď seješ, neseješ telesný útvar, ktorý má vzniknúť, ale holé zrno, či už pšeničné a či nejaké iné, ako príde. Boh mu však dáva telesný útvar, ako sám chce, a to každému semenu jeho vlastný telesný útvar. Nie je každé mäso to isté mäso, ale iné je mäso ľudské, iné mäso zvieracie, iné zasa mäso vtáčie a iné rybie. Sú aj telá nebeské, aj telá zemské, ale iná je sláva nebeských a iná zemských. Iná je sláva slnka, iná sláva mesiaca a iná sláva hviezd. Veď slávou sa hviezda od hviezdy neodlišuje. Tak aj vzkriesenie mŕtvych: Seje sa porušiteľné, vstane neporušiteľné; seje sa neslávne, vstane slávne; seje sa slabé, vstane mocné; seje sa telo živočíšne, vstane telo duchovné. Lebo ako je telo živočíšne, je aj duchovné. Tak je aj napísané: Prvý človek Adam stal sa živou dušou; posledný Adam oživujúcim duchom. A nie je najsamprv duchovné, ale živočíšne a len potom duchovné. Prvý človek zo zeme – zemský, druhý človek z neba. Aký je ten zemský, takí sú aj zemskí; a aký je ten nebeský, takí sú aj nebeskí. A ako sme niesli obraz toho zemského, tak ponesieme aj obraz toho nebeského.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 15:35-49

Preklad Nového sveta: 1 Kor 15:35-49 Predsa však niekto povie: „Ako majú byť mŕtvi vzkriesení? Áno, s akým druhom tela prídu?“ Ty nerozumný! Čo seješ, nie je oživené, pokiaľ to najprv nezomrie; a pokiaľ ide o to, čo seješ, neseješ telo, ktoré sa bude vyvíjať, ale iba zrno, možno pšenice alebo dačoho iného, ale Boh mu dáva telo, tak ako sa mu páči, a každému zo semien jeho vlastné telo. Každé telo nie je to isté telo, ale jedno je ľudské telo a iné je telo dobytka a iné telo vtákov a iné rýb. A sú nebeské telá a pozemské telá; ale iná je sláva nebeských tiel a iná pozemských tiel. Iná je sláva slnka a iná je sláva mesiaca a iná je sláva hviezd; skutočne, hviezda sa líši od hviezdy slávou.Také je aj vzkriesenie mŕtvych. Seje sa v porušiteľnosti, vzkriesené je v neporušiteľnosti. Seje sa v potupe, vzkriesené je v sláve. Seje sa v slabosti, vzkriesené je v sile. Seje sa hmotné telo, vzkriesené je duchovné telo. Ak je hmotné telo, je aj duchovné. Tak je to aj napísané: „Prvý človek Adam sa stal živou dušou.“ Posledný Adam sa stal životodarným duchom. Avšak prvé nie je to, čo je duchovné, ale to, čo je hmotné, až potom to, čo je duchovné. Prvý človek je zo zeme a je vytvorený z prachu; druhý človek je z neba. Aký [je] ten vytvorený z prachu, takí [sú] aj tí vytvorení z prachu; a aký [je] ten nebeský, takí [sú] aj tí, ktorí sú nebeskí. A práve tak, ako sme niesli obraz toho vytvoreného z prachu, tak budeme niesť aj obraz toho nebeského.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 15:35-49 Niekto by sa akiste mohol spýtať: Ako budú vzkriesení mŕtvi? Aké budú mať telo?“ Detinská otázka! Odpoveď je jednoduchá. Keď semeno zapadne do zeme, vyklíči z neho nová rastlinka -- ono samo však zomrie, zanikne. Čo vyklíči zo semena, ani trošku sa mu nepodobá: zasial si suché zrnko pšenice alebo niečoho iného, ale životu skrytému v semene dá Boh novú, nádhernú podobu, nový tvar, aký sám určil. Z jedného semena vyrastie to, z iného ono. A práve tak, ako sú rôzne druhy semien a rastlín, odlišujú sa aj telá človeka a živočíchov: iné telo má ryba, iné vták. A od pozemských bytostí a tvarov odlišujú sa nebeské telesá krásou celkom iného druhu -- a dokonca medzi nimi vidíme rozmanitosť: inak svieti slnce, inak mesiac, zasa inak hviezdy a aj z nich každá má svoj osobitný lesk. Tak nejako si môžeme predstaviť aj vzkriesenie z mŕtvych. Telo, ktoré dostaneme pri vzkriesení, bude iné ako to naše doterajšie; toto zomrie, tamto bude žiť večne. To, ktoré vstane, bude sa skvieť nadpozemskou slávou. To terajšie je slabé, to budúce bude plné síl. Naše pozemské telo pochovajú, vstaneme v tele duchovnom. Lebo ako je telo hmotné, je aj telo duchovné. V prvej knihe Mojžišovej čítame, že Adam, prvý človek, sa stal živou bytosťou. Kristus -- posledný Adam -- je však viac, je oživujúcim duchom. Najprv je teda telo hmotné, potom nám Boh dá telo nové -- duchovné. Prvý človek pochádzal zo zeme, druhý bude pochádzať z neba. Ako potomkovia Adama máme teraz zemské telo, po vzkriesení budeme mať telo nebeské. A tak teda, ako sme doteraz obrazom zemského Adama, raz budeme obrazom Adama nebeského -- Krista.