Očistec

Úvod Očistec

Názov “Očistec“ pochádza z latinského slova “purgatorium“, ktoré je odvodené od slova “purgo“, čo v preklade znamená “čistiť, očistiť“. Podľa vierouky Rímskokatolíckej cirkvi predstavuje Očistec prechodný stav duší, ktoré síce skončili "skúšobnú dobu na zemi" v stave milosti, ale musia si ešte odtrpieť za hriechy, aby boli očistení "úplne". Očisťovanie sa týka iba ľahkých hriechov, ktoré nie sú smrteľné. Katechizmus Katolíckej Cirkvi uvádza:

1030 Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonale očistení, hoci sú si istí svojou večnou spásou, podstupujú po svojej smrti očisťovanie, aby dosiahli svätosť potrebnú na to, aby vošli do nebeskej radosti.

Základom učenia o očistci je dogma, ktorá bola prijatá už na Tridentskom sneme.

Tridentský koncil – 25 zasadnutie (1563): „Dekrét o očistci: Katolícka Cirkev, osvietená Duchom Svätým, čerpajúc zo Svätého písma a starej tradície Otcov, učila na posvätných konciloch a naposledy na tomto všeobecnom koncile, že existuje očistec a že dušiam, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa poskytuje pomoc príhovornými modlitbami veriacich, predovšetkým však bohumilou oltárnou obetou. A tak posvätný koncil prikazuje biskupom: majú sa starostlivo usilovať, aby veriaci v zdravé učenie o očistci, ako je tradované svätými Otcami a koncilami, verili, pridržiavali sa ho, aby sa o ňom učilo a všade kázalo. Nech sa z ľudových kázní pre nevzdelaný ľud vylúčia ťažké a subtílnejšie otázky, ktoré nie sú na povzbudenie a ktoré zväčšia nie sú prínosom pre nábožnosť. Nech nedovoľujú rozširovať a hovoriť o tom, čo je neisté alebo podozrivé z nesprávnosti. Čo však slúži iba na uspokojenie akejsi zvedavosti, alebo páchne poverou alebo hanebnou ziskuchtivosťou, nech zakážu ako pohoršlivé a urážajúce veriacich.

 

 

Hlavný argument zástancov existencie Očistca:

Katechézmus katolíckej cirkvi uvádza:

1032 Toto učenie sa opiera aj o prax modliť sa za zosnulých,(958) o ktorej hovorí už Sväté písmo: „Preto [Júda Machabejský] nariadil… zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu“ (2Mach 12,46). Cirkev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých(1371) a obetovala za nich prosby (suffragia), najmä eucharistickú obetu, aby boli očistení a mohli dosiahnuť oblažujúce videnie Boha. Cirkev odporúča za zosnulých aj almužny,(1479) odpustky a kajúcne skutky.
„Pomáhajme im teda a slávme ich pamiatku. Veď ak Jóbových synov očisťovala otcova obeta, prečo pochybuješ, že naše obety za tých, čo zomreli, im prinesú nejakú útechu?… Nezdráhajme sa pomáhať tým, čo zomreli, a obetovať za nich modlitby.“

Ekumenický preklad: 2 Mach 12:43-45 Potom urobil medzi mužstvom zbierku, ktorá vyniesla dvetisíc drachiem v striebre. Poslal peniaze do Jeruzalema, aby priniesli obetu za hriechy. Bol to veľmi krásny a ušľachtilý skutok, lebo myslel na vzkriesenie.Keby totiž nebol očakával, že padlí budú raz vzkriesení, bolo by zbytočné a pochabé modliť sa za mŕtvych.Bol teda presvedčený o tom, že je prichystaná dokonalá odmena pre tých, čo ako zbožní zosnuli. Je to posvätná a zbožná myšlienka. Preto prikázal priniesť zmiernu obetu za zomretých, aby boli zbavení hriechu.

Katolícky preklad: 2 Mach 12:43-46 Potom urobili medzi mužstvom zbierku, ktorá vyniesla dvetisíc drachiem striebra. Tieto poslal do Jeruzalema, aby bola prinesená obeta za hriechy. Bol to veľmi krásny a šľachetný skutok, lebo myslel na vzkriesenie. Veď keby sa nebol nádejal, že padlí raz budú vzkriesení, bolo by bývalo zbytočné a nerozumné modliť sa za mŕtvych. Pamätal tiež, že je veľmi krásna odmena prichystaná pre tých, čo nábožne zosnuli. Svätá a nábožná to myšlienka! Preto nariadil túto zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu.

Preklad Jeruzalemská biblia: 2 Mach 12:43-45 Potom urobil zbierku asi dvetisíc drachiem a poslal ju do Jeruzalema, aby priniesli obetu za hriechy. Bol to veľmi dobrý a vznešený skutok, lebo myslel na vzkriesenie. Veď keby nebol mal nádej, že padlí vojaci vstanú z mŕtvych, bolo by bývalo zbytočné a nerozumné modliť sa za mŕtvych, a ak myslel, že pre tých, čo nábožne zosnuli, je prichystaná veľmi krásna odmena, bola to svätá a nábožná myšlienka. Preto dal obetovať zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu.

Druhá kniha Machabejcov patrí medzi deuterokánonické knihy. Slovo "deuterokánonický" znamená "druhý kánon". Tieto knihy Židia ani protestanti neprijali do kánonu. Dôvod ich nekánocity rozoberám samostatne v oblasti Biblistika, a tam vysvetľujem, že táto kniha nie je o nič viac dôveryhodná, ako hociktorá iná nekánonická kniha, preto ju nemožno brať na vedomie. Navyše sa v Novom Zákone jasne píše:

Ekumenický preklad: Hebr 10:17-18 a na ich hriechy a ich neprávosti si už viac nespomeniem. Kde sú však hriechy odpustené, tam už vôbec netreba obety za hriech.

Katolícky preklad: Hebr 10:17-18 a na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem.“ A kde sú ony odpustené, tam už niet obety za hriech.

Preklad Jeruzalemská biblia: Hebr 10:17-18 Odpustím ich hriechy a na ich neprávosti si už viac nespomeniem. Ale tam, kde sú hriechy odpustené, niet už obety za hriech.

Evanjelický preklad: Žid 10:17-18 a na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nepomyslím. Kde sú však hriechy odpustené, niet už viac obetí za hriechy.

Preklad Jozefa Roháčka: Žid 10:17-18 a na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nikdy nespomeniem. A kde je toho odpustenie, tam viacej netreba obeti za hriech.

Preklad Miloša Pavlíka: Hebr 10:17-18 a nikdy už nespomeniem na ich hriechy a na ich bezzákonnosti. No kde je odpustenie ich, niet už prinášania obetí za hriech.

Preklad Štefana Porúbčana: Žid 10:17-18 A na ich hriechy a na ich neprávosti si viac nespomeniem. Keď sú (hriechy) odpustené, niet (už) miesta pre obete za hriechy.

Preklad Bohuslava Košu: Žid 10:17-18 A na ich hriechy a na ich neprávosti si viac nespomeniem. Kde sú však tieto odpustené, niet už viac obete za hriech.

Preklad Biblia LOGOS: Žid 10:17-18

Preklad Nového sveta: Hebr 10:17-18 [potom hovorí:] „A určite si už nikdy nebudem pripomínať ich hriechy a ich nezákonné skutky.“ A kde je odpustenie tohto, tam už niet obete za hriech.

Preklad Nádej pre každého: Hebr 10:17-18 A ich hriechy a prestúpenia už nikdy nespomeniem.“ Ak sú teda hriechy odpustené, nie je už potrebné prinášať obete.

A je to aj v rozpore s hebrejským kánonom. Predpisy o obetách prináša 3. kniha Mojžišova – Levitikus, kde je napísané:

Ekumenický preklad: Lv 4:27-29 Ak sa niekto z pospolitého ľudu neúmyselne prehreší a dopustí sa niečoho proti niektorému príkazu Hospodina, čiže vykoná to, čo sa konať nesmie, previní sa. Keď ho však upozornia, že sa dopustil hriechu, privedie ako obetný dar za spáchaný hriech kozu, bezchybnú samicu. Potom na hlavu obety za hriech položí ruku a obetu za hriech zabije na mieste spaľovaných obiet.

Katolícky preklad: Lv 4:27-29 Ak z nevedomosti zhreší nejaký jednotlivec z obyvateľov zeme tým, že prestúpi niektorý Pánov príkaz a uvalí na seba vinu, tak potom, keď pozná svoje previnenie, ktorého sa dopustil, privedie na obetu za svoj hriech, ktorého sa dopustil, bezchybnú kozu, položí ruku na hlavu obety za hriech a obetu za hriech zabije na mieste, kde sa zabíja celostná žertva.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lv 4:27-29 Ak niekto z ľudu krajiny neúmyselne zhreší a previní sa tým, že koná niečo zakázané Jahveho prikázaniami (alebo keď ho upozornia na spáchaný hriech), prinesie za hriech, ktorý spáchal, ako obetný dar kozu, samicu bez chyby. Položí ruku na hlavu obety za hriech a zabije ju na mieste, kde sa zabíjajú celopaly.

Evanjelický preklad: Lv 4:27-29 Ak sa neúmyselne prehreší niekto z pospolitého ľudu tým, že koná proti niektorému príkazu Hospodinovmu, čo sa nesmie konať, a tak sa previní, alebo keď ho upozornia na hriech, ktorý spáchal, nech prinesie kozu, bezchybnú samicu, ako obetný dar za hriech, ktorý spáchal. Nech si položí ruku na hlavu obete za hriech a nech zareže obeť za hriech na mieste pre spaľovanú obeť.

Preklad Jozefa Roháčka: Lv 4:27-29 A keby z poblúdenia zhrešil niektorý človek z ľudu zeme tým, že by vykonal niektorý zo zákazov JeHoVaHových, ktoré sa nemajú vykonať, a previnil by sa, alebo keby mu bol oznámený jeho hriech, ktorým zhrešil, dovedie svoj obetný dar, kozu z kôz, bezvadnú samicu, za svoj hriech, ktorým zhrešil. A vzloží svoju ruku na hlavu obeti za hriech a zabije obeť za hriech na mieste zápalnej obeti.

Preklad Miloša Pavlíka: Lv 4:27-29 A ak poblúdením zhreší jeden z ľudu zeme svojím vykonaním niektorej veci voči rozkazom Hospodina vo veciach, ktoré sa nemajú robiť, takže sa previní, a jeho hriech, ktorým zhrešil, mu bude oznámený, potom dopraví svoj obetný dar, chlpaňu z kôz, bezchybnú, samicu, za svoj hriech, ktorým zhrešil, a položí na hlavu obete za hriech svoju ruku a zahluší obeť za hriech na mieste vzostupných obetí.

Preklad Nového sveta: Lv 4:27-29 A ak niektorá duša z ľudu krajiny neúmyselne zhreší tým, že urobí jednu z vecí, o ktorých prikazuje Jehova, že sa nemajú robiť, a previní sa, alebo bol upozornený na hriech, ktorého sa dopustil, tak ako svoju obeť prinesie zdravú mladú kozu, za svoj hriech, ktorého sa dopustil. A položí ruku na hlavu obete za hriech a zabije obeť za hriech na tom istom mieste ako zápalnú obeť.

Tu vidíme prakticky, že obeta za mŕtvych je nezmysel. Účelom každej obety bolo aj v starozákonnej dobe robenie pokánia. Aby Boh mohol obetu prijať, musel byť k tomu splnený základný predpoklad – poznať svoje previnenie. A ten, kto svoje previnenie spoznal a chcel sa s Bohom zmieriť, musel sám priviesť zviera určené na obetu a počas obetného obradu aktívne sa na ňom podieľať – položiť ruku na hlavu zvieraťa a zabiť ho. Nuž a mŕtvy nielenže nevie priviesť zviera a zabiť ho, ale predovšetkým už nie je schopný robiť pokánie!

Kto teda zomrel v Kristovi, komu boli prostredníctvom jeho obety na kríži odpustené hriechy. Ten už nepotrebuje žiadnu inú obetu! Teda ani žiadnu "zmiernu obetu za mŕtvych"!

 

 

Druhý argument zástancov existencie Očistca:

Ekumenický preklad: 1 Kor 3:15 Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu; sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň.

Katolícky preklad: 1 Kor 3:15 Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 3:15 ak jeho dielo zhorí, utrpí škodu, no život si zachráni, ale ako cez oheň.

Evanjelický preklad: 1 Kor 3:15 ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu; sám sa síce zachráni, ale len ako cez oheň.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 3:15 ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu, a on sám bude zachránený, ale tak ako skrze oheň.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 3:15 ak čie dielo bude spálené, bude poškodený, no sám bude zachránený, no tak, ako cez oheň.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 3:15 ak niekoho dielo zhorí, on utrpí škodu, hoci sa osobne zachráni, ale len akoby cez oheň.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 3:15 ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu; on sám sa síce zachráni, ale iba ako z ohňa.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 3:15

Preklad Nového sveta: 1 Kor 3:15 ak niečie dielo zhorí, utrpí škodu, ale on sám bude zachránený; avšak [bude to] ako cez oheň.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 3:15 Ak zhorí, stratí všetko a sám len--len že sa zachráni.

Augustín z Hippa (354–430) kresťanský teológ, spisovateľ, filozof a jeden zo štyroch veľkých otcov západnej cirkvi, od roku 395/6 hipponský biskup cituje 1 Kor 3:15 a hovorí: „Hoci budú spasení skrze oheň, predsa to bude ťažšie vzhľadom k tomu, čo človek môže vytrpieť v tomto živote.“

Treba ale čítať celý text, nie len vytrhnutý verš z kontextu:

Ekumenický preklad: 1 Kor 3:11-18 Nik totiž nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus.Ak však na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu,dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni, a sám oheň preskúša dielo každého, aké je.Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu.Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu; sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň.Azda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží Duch?Ak niekto kazí Boží chrám, toho Boh zničí; lebo Boží chrám je svätý a tým ste vy!Nech nikto neklame sám seba! Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto veku, nech sa stane bláznom, aby sa stal múdrym.

Katolícky preklad: 1 Kor 3:11-18 Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus. Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, sena či slamy, dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. Čie dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu. Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň. Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý - a ním ste vy. Nech nik neklame sám seba. Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 3:11-18 Lebo iný základ nikto nemôže položiť ako ten, čo je už položený, a ním je Ježiš Kristus. Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, sena či slamy, dielo každého vyjde najavo. Deň Božieho súdu to ukáže, lebo sa musí ukázať v ohni, oheň preskúša akosť každého diela. Ak dielo postavené na základe zostane, robotník dostane odmenu; ak jeho dielo zhorí, utrpí škodu, no život si zachráni, ale ako cez oheň. Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto zničí Boží chrám, toho zničí Boh. Lebo Boží chrám je svätý a tento chrám ste vy. Nech nikto neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je múdry na tomto svete, nech sa stane bláznom, aby bol múdrym.

Evanjelický preklad: 1 Kor 3:11-18 Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, každého dielo vyjde najavo; ukáže to totiž (súdny) deň, ktorý to zjaví v ohni, a sám oheň sprobuje dielo každého, aké je. Ak niekomu zostane dielo, čo postavil, dostane odmenu; ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu; sám sa síce zachráni, ale len ako cez oheň. Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás? Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý, a tým ste vy! Nech sa nikto neklame! Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto svete, nech bude bláznom, aby bol múdry.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 3:11-18 Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. A jestli niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahé kamene, drevo, seno, slamu – jedného každého dielo vyjde najavo, pretože to ten deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni. A jedného každého dielo, jaké ktoré je, sám ten oheň zkúsi. Ak ostane niečie dielo, ktoré postavil na základ, dostane mzdu; ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu, a on sám bude zachránený, ale tak ako skrze oheň. Či neviete, že ste chrámom Božím, a že Duch Boží prebýva vo vás? Ak niekto kazí chrám Boží, toho zkazí Bôh; lebo chrám Boží je svätý, ktorým ste vy. Nech nikto sám seba nezvodí! Ak sa domnieva niekto medzi vami, že je múdry na tomto svete, nech je bláznom, aby bol múdry.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 3:11-18 Nikto, pravda, nemôže položiť druhý základ okrem toho, ktorý položený je – to je Ježiš Kristus; nuž, ak kto na [tento] základ ďalej buduje zlatom, striebrom, drahými kameňmi, drevom, senom, slamou, každého dielo sa stane zrejmým, lebo ho ukáže deň, pretože sa zjavuje v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak čie dielo, ktoré ďalej zbudoval, ostane, dostane odmenu, ak čie dielo bude spálené, bude poškodený, no sám bude zachránený, no tak, ako cez oheň. Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás sídli Boží Duch? Ak kto Boží chrám kazí, toho skazí Boh, lebo Boží chrám je svätý a takí ste vy. Nech nikto nepodvádza sám seba; ak kto myslí, že je v tomto veku medzi vami múdry, nech sa stane bláznom, aby sa stal múdrym.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 3:11-18 Každý však nech si dáva pozor, ako stavia! Lebo nikto nemôže položiť iný základ ako ten, ktorý je už položený, a ním je Ježiš Kristus. Či na tomto základe niekto stavia zo zlata, striebra, drahokamov, z dreva, sena, slamy, každého dielo vyjde najavo. Deň (súdu) ho vyjaví, lebo príde s ohňom a oheň preskúša dielo každého, akú má hodnotu. Ak dielo niekoho, ktoré on zbudoval, vydrží, dostane sa mu odplaty; ak niekoho dielo zhorí, on utrpí škodu, hoci sa osobne zachráni, ale len akoby cez oheň. Neviete azda, že ste chrámom Božím a Duch Boží prebýva vo vás? Kto teda ruší chrám Boží, toho Pán Boh rozruší, lebo chrám Boží je svätý a tým chrámom ste vy! Nech sa nikto neklame! Ak sa niekto z vás pokladá za múdreho v tomto svetee, nech sa stane hlúpym, a tak bude (naozaj) múdry!

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 3:11-18 Lebo nikto nemôže položiť iný základ ako ten, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahé kamene, drevo, seno slamu, každého dielo vyjde najavo. Ukáže to totiž deň, ktorý sa zjaví v ohni, a ten oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak niekoho dielo, ktoré postavil, vydrží, dostane odmenu; ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu; on sám sa síce zachráni, ale iba ako z ohňa. Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás? Kto teda kazí chrám Boží, toho zahubí Boh; lebo chrám Boží je svätý, a takí ste vy! Nech sa nikto neklame! Ak sa niekto z vás pokladá za múdreho v tomto svete, nech sa stane bláznom, aby bol (skutočne) múdry!

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 3:11-18

Preklad Nového sveta: 1 Kor 3:11-18 Pretože žiaden človek nemôže položiť iný základ ako ten, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. Ale ak niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, dielo každého sa stane zjavným, lebo ho ten deň ukáže, pretože bude odhalené ohňom; a ten oheň ukáže, akého druhu je dielo každého. Ak niečie dielo, ktoré na ňom postavil, zostane, získa odmenu; ak niečie dielo zhorí, utrpí škodu, ale on sám bude zachránený; avšak [bude to] ako cez oheň. Či neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás býva Boží duch? Ak niekto ničí Boží chrám, Boh zničí jeho, lebo Boží chrám je svätý, a ten [chrám] ste vy. Nech nikto nezvádza sám seba: Ak si niekto medzi vami myslí, že je múdry v tomto systéme vecí, nech sa stane pochabým, aby bol múdry.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 3:11-18 Jediným základom je Ježiš Kristus, iný základ položiť nemožno. Ale potom je možné použiť rôzny materiál: zlato, striebro, drahokamy, ale aj drevo, seno, slamu. Až v súdny deň, keď každé dielo prejde ohňom, sa ukáže, z čoho kto staval. Ak stavba vydrží, dostane staviteľ odmenu. Ak zhorí, stratí všetko a sám len--len že sa zachráni. Nezabudnite, že vo vás pôsobí Boží Duch, že ste Božím chrámom. Kto by zničil Boží chrám, toho zničí Boh, lebo Boží chrám je svätý, a tým ste vy! Nežite v sebaklame. Kto si o sebe myslí, že všetko vie vysvetliť rozumom, ako sa to dnes požaduje, ten najviac potrebuje stať sa pre svet bláznom.

Hovorí sa tu o našich skutkoch, za ktoré buď dostaneme odmenu, ak sa dajú preniesť do večného života, teda budú ako zlato, striebro, alebo drahý kameň, alebo nad nimi pocítime ľútosť, ak s nami do večného života nepôjdu, teda budú ako drevo, seno alebo slama, na našu škodu. Tu nie je žiadna zmienka o Očistci. Skôr to naznačuje, že veriaci unikne z hriechu, pričom to dobré mu zostane a nie že veriaci bude ešte trpieť v nejakom Očistci.

Ekumenický preklad: 1 Pt 1:7 aby vám vaša vyskúšaná viera oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista.

Katolícky preklad: 1 Pt 1:7 aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Pt 1:7 aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť, keď sa zjaví Ježiš Kristus.

Evanjelický preklad: 1 Pt 1:7 aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Pt 1:7 aby dokázanie sa vašej viery, o mnoho cennejšie nad zlato, ktoré hynie, ale sa ohňom zkúša, bolo vám najdené na chválu, na česť a na slávu pri zjavení Ježiša Krista,

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Pt 1:7 aby bola zistená osvedčená hodnota vašej viery, – oveľa cennejšia od zlata, ktoré sa pomíňa, no osvedčuje sa ohňom, – na chválu a slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Pt 1:7 aby si (takto) vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšie ako hynúce zlato, ktoré sa tiež ohňom skúša, získala chvály, slávy a cti v (deň) zjavenia sa Ježiša Krista.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Pt 1:7 aby vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako hynúce zlato, ale ohňom preskúšané, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Pt 1:7

Preklad Nového sveta: 1 Pt 1:7 aby vyskúšaná akosť vašej viery, omnoho hodnotnejšia ako zlato, ktoré sa pomíňa, hoci je skúšané ohňom, bola nájdená ako príčina na chválu a slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista.

Preklad Nádej pre každého: 1 Pt 1:7 Prichádzajú preto, aby sa ukázalo, či vaša viera je pevná a rýdza. Veď aj zlato sa pretavuje v ohni a vaša viera má v Božích očiach neporovnateľne vyššiu hodnotu ako zlato. Ak vaša viera v týchto skúškach obstojí, Ježiš vás radostne prijme, až príde v onen posledný deň.

Ani v tomto verši sa nehovorí o Očistci. Hovorí sa tu, že naša viera bude ťažko skúšaná, aby nepominula, ako keď sa zlato skúša ohňom. Táto skúška viery bude ešte tu na Zemi. Bude počas celého nášho života!

Teofilakt z Ochridu (c.1055–c1107) byzantský arcibiskup z Ochridu tento verš vysvetľuje takto: „Keby niekto prešiel cez ohnivú rieku v zlatom brnení, vyšiel by na breh ešte svetlejší (čistejší). No, ak by cez tú istú rieku išiel iný (človek) so senom, nielenže by nič nezískal, ale zničil by aj seba. Tak bude aj so skutkami. Z toho vyplýva, že viera bez dobrých skutkov neprináša úžitok. V prvom prípade (teda, ak sú dobré skutky robené kvôli Bohu) základom je Christos, no ak sú skutky uskutočňované nie podľa Christovho zákona, sú odsúdené na zhorenie. Slová „sám sa síce zachráni, ale len ako cez oheň“ znamenajú, že on sám nezahynie tak, ako jeho skutky, neprejde do ničoty (nebytia), ale zachráni sa, čiže zostane celým, aby horel v ohni... Hriešnik trpí stratu preto, lebo sa namáhal nad takými skutkami, kvôli ktorým hynie a všetky svoje úsilia použil na to, čo nemá bytie a neexistuje (lebo každé zlo je niečím neexistujúcim)... Pritom sám on, čiže hriešnik, sa zachráni, čiže zostane celým pre večné muky.“

 

 

Tretí argument zástancov existencii Očistca:

Katechizmus Katolíckej Cirkvi tiež uvádza:

1031 Toto konečné očisťovanie vyvolených (954, 1472), ktoré je úplne odlišné od trestu zatratených, nazýva Cirkev očistcom. Učenie viery o očistci formulovala Cirkev najmä na Florentskom a Tridentskom koncile. Tradícia Cirkvi, odvolávajúc sa na niektoré texty Svätého písma, hovorí o očistnom ohni:
„Treba veriť, že pred [posledným] súdom je za niektoré ľahké viny očistný oheň, pretože [ten, ktorý je] Pravda hovorí, že ak sa niekto rúhal proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu ani v tomto veku, ani v budúcom (Mt 12,31). Z tohto výroku sa dá pochopiť že niektoré viny môžu byť odpustené v tomto veku, kým niektoré v budúcom.“

Ekumenický preklad: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím: Každý hriech a rúhanie bude ľuďom odpustené, ale rúhanie proti Duchu nebude odpustené. A kto by povedal slovo proti Synovi človeka, tomu bude odpustené. Kto by však hovoril proti Duchu Svätému, tomu nebude odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom.

Katolícky preklad: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím: Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpusti. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku ani v budúcom.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím: Ľuďom sa môže odpustiť každý hriech a každé rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, môže sa mu odpustiť. Kto by však niečo povedal proti Svätému Duchu, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom.

Evanjelický preklad: Mt 12:31-32 Preto vravím vám: Každý hriech i rúhanie odpustí sa ľuďom, ale rúhanie Ducha sa neodpustí. A kto by povedal slovo proti Synovi človeka, odpustí sa mu; ale kto by hovoril proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu ani v tomto veku ani v budúcom.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím, že každý hriech a každé rúhanie bude odpustené ľuďom, ale rúhanie sa proti Duchu nebude odpustené ľuďom. A kto by povedal slovo proti Synovi človeka, bude mu odpustené; ale kto by povedal proti Svätému Duchu, nebude mu odpustené ani v tomto veku ani v budúcom.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 12:31-32 Pre túto príčinu vám vravím: každý hriech a urážlivá reč sa ľuďom odpustí, no urážlivá reč o Duchu sa ľuďom neodpustí, a ktokoľvek povie slovo proti Synovi človeka, odpustí sa mu, no ktokoľvek čo povie proti Svätému Duchu, neodpustí sa mu, ani v tomto veku ani v budúcom.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím, že každý hriech a každé rúhanie sa odpustí ľuďom, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí. Kto povie slovo proti Synovi človeka, odpustí sa mu, ale kto by hovoril proti Duchu svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím, že každý hriech a rúhanie sa odpustí ľuďom, ale rúhanie Duchu sa neodpustí. A kto povie slovo proti Synovi človeka, odpustí sa mu, ale kto bude hovoriť proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku ani v budúcom.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím: každý hriech aj rúhanie bude ľuďom odpustené, ale rúhanie sa Duchu nebude ľuďom odpustené! A kto by povedal slovo proti Synovi človeka, bude mu odpustené; kto by však hovoril proti Duchu Svätému, tomu nebude odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom.

Preklad Nového sveta: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím: Každý druh hriechu a rúhania bude ľuďom odpustený, ale rúhanie proti duchu nebude odpustené. Napríklad tomu, kto hovorí slovo proti Synovi človeka, bude odpustené; avšak tomu, kto hovorí proti svätému duchu, tomu nebude odpustené, nie, ani v tomto systéme vecí, ani v prichádzajúcom.

Preklad Nádej pre každého: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím, že každý hriech aj rúhanie sa ľuďom odpustí, ale rúhanie proti Svätému Duchu sa neodpustí. Tomu, kto by hovoril niečo proti Synovi človeka, sa odpustí. Ale pozor -- nehovorte proti Svätému Duchu, to vám Boh neodpustí ani na tomto svete, ani na onom.“

Podobne tiež verše Mk 3:29 a Lk 12:10.

Lenže to je zle pochopené. Tam sa nepíše, že niektoré hriechy môžu byť v budúcom veku odpustené ale to, že hriechy proti Svätému Duchu nebudú odpustené ani v tomto, a ani v budúcom veku. Niekto to môže pochopiť tak, že aj v budúcom veku sa odpúšťajú hriechy:

Gregor I. Veľký (c.540–604) rímsky pápež: „Treba veriť, že za niektoré ľahké hriechy bude trest očišťujícího ohňa, pretože Pravda hovorí, že keby sa niekto rúhal proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom (Mt 12:32). Z tohto tvrdenia sa odvodzuje, že isté viny môžu byť odpustené v tomto veku, ale iné v budúcom veku.

Ale dá sa to pochopiť aj inak. Môže to znamenať, že ak niekto teraz by sa rúhal proti Svätému Duchu, tak mu nebude ani teraz odpustené ani pri Božom súde. Vieme, že Boh odpúšťa a ten, kto verí v Krista, bude mu odpustené a bude spasený. Výraz "rúhanie" sa môže všeobecne definovať ako "vzdorovitá neúctivosť". Tento výraz sa môže použiť na hriechy preklínania Boha, alebo úmyselnú degradáciu niečoho, čo sa vzťahuje na Boha. To je rovnaké, ako keď nejaké zlé vlastnosti pripisujeme Bohu, alebo popierame tie dobré, ktoré sú súčasťou jeho bytia. Medzitým, tento prípad rúhania sa je špecifický, nazvaný "rúhanie sa proti Svätému Duchu" u Matúša 12:31. U Matúša 12:31-32, farizeji, keďže boli svedkami, že Ježiš činil zázraky v sile Svätého Ducha tvrdili, že je Pán posadnutí démonom "Belzebubom".

Ekumenický preklad: Mt 12:24 Keď to farizeji počuli, povedali: Tento vyháňa démonov iba mocou Belzebula, vládcu démonov.

Katolícky preklad: Mt 12:24 Ale počuli to farizeji a hovorili: „Tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 12:24 Keď to počuli farizeji, hovorili: „Tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“

Evanjelický preklad: Mt 12:24 Keď to počuli farizeji, povedali: Tento nevyháňa démonov, iba ak Belzebubom, kniežaťom démonov.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 12:24 Ale keď to počuli farizeovia, povedali: Tento nevyháňa démonov, iba Belzebúbom, kniežaťom nad démonami.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 12:24 No fariseji počujúc to povedali: Tento démonov nevyháňa inak ako Bélzebúbom, vládcom démonov.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 12:24 Farizeji to počuli a povedali: „Tento vyháňa diablov iba pomocou Belzebuba, kniežaťa zlých duchov.“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 12:24 Keď to však počuli farizeji, povedali: „Tento vyháňa démonov iba prostredníctvom Belzebuba, kniežaťa démonov.“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 12:24 Ale keď to počuli farizeji, povedali: Tento nevyháňa démonov inak než Belzebulom, kniežaťom démonov!

Preklad Nového sveta: Mt 12:24 Keď to počuli farizeji, povedali: „Ten nevyháňa démonov inak, len prostredníctvom Belzebuba, vládcu démonov.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 12:24 Ale počuli o tom zázraku farizeji a namietali: „Veď ten vyháňa zlých duchov iba s pomocou ich vládcu Belzebula!“

Môžete vidieť, že u Marka 3:30 je Ježiš veľmi špecifický, keď sa to týka toho, čo urobili, že sa "rúhali proti Duchu Svätému".

Ekumenický preklad: Mk 3:30 Lebo hovorili: Je posadnutý nečistým duchom.

Katolícky preklad: Mk 3:30 Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 3:30 Povedal to, lebo vyhlásili: „Je posadnutý nečistým duchom.“

Evanjelický preklad: Mk 3:30 (Povedal im to preto), lebo hovorili: Má nečistého ducha!

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 3:30 Lebo hovorili: Má nečistého ducha.

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 3:30 pretože vraveli: má nečistého ducha.

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 3:30 Vraveli totiž: „Má nečistého ducha.“

Preklad Bohuslava Košu: Mk 3:30 Hovorili totiž: „Má nečistého ducha.“

Preklad Biblia LOGOS: Mk 3:30 Hovorili totiž: Má nečistého ducha.

Preklad Nového sveta: Mk 3:30 To preto, že hovorili: „Má nečistého ducha.“

Preklad Nádej pre každého: Mk 3:30 To im povedal preto, lebo jeho zázraky pripisovali satanskej moci, a nie moci Svätého Ducha.

Toto rúhanie sa vzťahuje na niekoho, kto obviňuje Ježiša Krista, že je posadnutý démonmi namiesto toho, že je naplnený Svätým Duchom. Ježiš Kristus nie je na zemi, ale sedí po pravici Božej. Nikto viacej nemôže byť svedkom, že Ježiš Kristus robí divy a potom pripíše moc Satanovi a nie Svätému Duchu. Ide o akési "náboženské zaslepenie", kedy to ľudia robia z presvedčenia a samozrejme aj v pyšnom postoji odmietnutia Božieho konania. Predsa však aj takíto ľudia môžu byť z tejto zaslepenosti vyvedení podobne ako apoštol Pavel, ktorý bol niekedy presne takýmto istým farizejom odmietajúcim Krista a veriacich v neho a teda aj pôsobenie Svätého Ducha. Neodpustiteľnosť tu nie je v tom zmysle, že by Boh nechcel odpustiť, ale v tom, že človek nechce robiť pokánie a prosiť o odpustenie. Akt rúhania voči Svätému Duchu znamená odporovať jeho pôsobeniu v ľudskom srdci a bez Svätého Ducha je obrátenie a viera nemožná. Kresťania všetkých denominácií vždy vyznávali, že spásna viera je možná iba vďaka pôsobeniu Svätého Ducha. Takže rúhať sa dielu Svätého Ducha, ktorý privádza človeka k viere je neodpustiteľné, nakoľko sa tým znemožňuje viera. Preto, ak človek ľutuje svoje hriechy, ťažko sa dá hovoriť o tom, žeby hrešil proti Svätému Duchu. Ak je nejaký neodpustiteľný hriech, tak je to iba v stave neschopnosti a neochoty pokánia:

Ekumenický preklad: Hebr 6:4-6 Veď s tými, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, a s tými, čo majú účasť na Duchu Svätoma okúsili dobré Božie slovo i moc budúceho vekua potom odpadli, nie je možné znova začínať a viesť ich k pokániu, pretože nanovo križujú Božieho Syna a vystavujú ho posmechu.

Katolícky preklad: Hebr 6:4-6 Veď nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého, zakúsili dobré Božie slovo a sily budúceho veku, a potom odpadli, aby sa znova obnovili pokáním, pretože v sebe znova križujú Božieho Syna a vystavujú ho na posmech.

Preklad Jeruzalemská biblia: Hebr 6:4-6 Veď nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého,zakúsili dobré Božie slovo a sily budúceho vekua potom odpadli, aby sa znova obnovili pokáním, pretože v sebe znova križujú Božieho Syna a vystavujú ho na posmech.

Evanjelický preklad: Žid 6:4-6 Lebo nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého a okúsili utešenú reč Božiu i silu budúceho veku, a potom predsa odpadli – aby tí boli znova privedení k pokániu, keď na svoju škodu znova križujú Syna Božieho a vystavujú Ho posmechu.

Preklad Jozefa Roháčka: Žid 6:4-6 Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiv.

Preklad Miloša Pavlíka: Hebr 6:4-6 Nemožno veru opäť k pokániu obnovovať tých, ktorí raz boli osvietení aj okúsili nebeský dar a boli spravení podielnikmi Svätého Ducha a okúsili dobrú Božiu reč aj mocné činy budúceho veku, a odpadli; tí sami sebe opäť križujú a verejnej hanbe vystavujú Božieho Syna.

Preklad Štefana Porúbčana: Žid 6:4-6 Nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, čo sa stali účastnými Ducha Svätého a okúsili vzácne slovo Božie ako i divy budúceho veku, odpadli a znovu sa museli pokáním obnovovať, znovu v sebe ukrižujúc Syna Božieho a vystavajúc ho potupe!

Preklad Bohuslava Košu: Žid 6:4-6 Lebo nie je možné tých, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého a okúsili dobré slovo Božie a mocné činy budúceho veku, a (potom) odpadli, znova obnoviť k pokániu, keďže si križujú Syna Božieho a vystavujú ho posmechu.

Preklad Biblia LOGOS: Žid 6:4-6

Preklad Nového sveta: Hebr 6:4-6 Lebo nie je možné, aby tí, ktorí boli raz navždy osvietení a ochutnali nebeský veľkorysý darstali sa účastníkmi svätého ducha a ktorí ochutnali znamenité Božie slovo a moc prichádzajúceho systému vecí, ale ktorí odpadli, aby boli znovu oživení k pokániu, lebo pre seba znovu pribíjajú na kôl Božieho Syna a vystavujú ho na verejnú hanbu.

Preklad Nádej pre každého: Hebr 6:4-6 Pre tých, ktorých jasné svetlo evanjelia už raz osvietilo, ktorí na sebe okúsili, aké nádherné sú Božie nebeské dary, ktorí boli obdarení Svätým Duchom, počuli Božie spásne slovo a zakúsili niečo z moci budúceho sveta -- pre tých nie je možné, aby znova robili pokánie a opäť sa obrátili k Bohu, ak sa vedome od neho odvrátili a boli mu neverní. Svojou neverou totiž znova pribili Božieho Syna na kríž a vystavili ho posmechu nepriateľov.
Aj toto miesto nehovorí o tom, že by Boh nechcel odpustiť, ale o tom, že človek nie je schopný pokánia, pretože sa stal tvrdohlavým vo svojom odpadnutí od Boha a vo svojom hriechu. Sú aj iné spôsoby, ako sa môžeme rúhať proti Svätému Duchovi, ale toto bolo to rúhanie, za ktoré nieto odpustenia.

 

 

Štvrtý argument zástancov existencie Očistca:

Do Očistca idú duše ľudí za ľahké hriechy, ktoré si tam musia odtrpieť. Zástancovia existencie Očistca hovoria, že Kristus zomrel za naše smrteľné hriechy, ale ľahké si musíme odtrpieť. Na toto delenie na ľahké a ťažké hriechy sa odvolávajú na verše zo Svätého Písma:

Ekumenický preklad: 1 Jn 5:16-17 Keď niekto vidí svojho brata páchať hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život: totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Jestvuje aj hriech, ktorý vedie k smrti. O takom nehovorím, aby sa za neho prosilo.Každá neprávosť je hriech, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti.

Katolícky preklad: 1 Jn 5:16-17 Keď niekto vidí, že jeho brat pácha hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život, totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Je aj hriech, ktorý vedie k smrti; o takom nehovorím, že sa treba zaň modliť. Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Jn 5:16-17 Keď niekto vidí, že jeho brat pácha hriech, ktorý nevedie k smrti, nech sa modlí a Boh mu dá život. Tým, čo hrešia nie smrteľne, lebo je hriech, ktorý vedie k smrti, nehovorím, že za taký hriech sa treba modliť.Každá neprávosť je hriechom, ale je aj taký hriech, čo nevedie k smrti.

Evanjelický preklad: 1 Jn 5:16-17 Keď niekto vidí, že sa brat dopúšťa hriechu, ktorý nevedie k smrti, nech prosí, a (Boh) mu dá život, (totiž) tým, ktorých hriech nevedie k smrti. Je hriech, ktorý vedie k smrti; o takom nehovorím, aby brat zaň prosil. Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Jn 5:16-17 Keby niekto videl svojho brata, že hreší hriechom nie na smrť, bude prosiť za neho, a Bôh mu dá život, tým, ktorí hrešia nie na smrť. Je hriech na smrť, o tom nehovorím, aby o ten prosil. Každá neprávosť je hriechom, ale je hriech nie na smrť.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Jn 5:16-17 Ak voľakto uvidí svojho brata hrešiť hriechom nie na smrť, bude prosiť a dá mu život – tým, ktorí hrešia nie na smrť. Je hriech na smrť; nie o tom vravím, aby žiadal. Každá nespravodlivosť je hriech; a je hriech nie na smrť.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Jn 5:16-17 Ak niekto vidí svojho brata hrešiť nie smrteľným hriechom, nech sa modlí a (Boh) mu dá život; takým, čo hrešia nie smrteľne. Jestvuje aj smrteľný hriech a nehovorím, aby sa za taký (niekto) modlil. Každá neprávosť je hriech a jestvuje aj hriech nie na smrť.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Jn 5:16-17 Ak vidí niekto svojho brata hrešiť hriechom nie na smrť, nech prosí, a on mu dá život; tým totiž, čo hrešia nie na smrť. Je hriech na smrť. Nie o takom hovorím, aby prosil zaň. Každá neprávosť je hriech; a je hriech nie na smrť.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Jn 5:16-17

Preklad Nového sveta: 1 Jn 5:16-17 Ak niekto vidí svojho brata, ako hreší hriechom, ktorý nepôsobí smrť, bude prosiť, a on mu dá život, áno tým, ktorí nehrešia tak, aby to spôsobilo smrť. Je hriech, ktorý spôsobuje smrť. Nehovorím, aby prosil za taký hriech. Každá nespravodlivosť je hriech, a predsa je hriech, ktorý nespôsobuje smrť.

Preklad Nádej pre každého: 1 Jn 5:16-17 Ak vidíte, že brat hreší, proste zaňho, aby nestratil život. Ale nemyslite si, že modlitbami zachránite človeka, ktorý sa zatvrdil a odmieta robiť pokánie. Každá neposlušnosť je hriech, ale hriech bez pokánia vedie k smrti.

Boh hovorí o hriechu ako o prestúpení proti Bohu. Čo urobil prvý človek – Adam, keď neposlúchol Boha? Podľa zástancov Očistca by sme Adamov hriech mohli považovať za ľahký. Jednoducho iba neposlúchol Boží príkaz. Adam však nebol smilník, ani vrah, ani zlodej, ani nič iné. Dalo by sa povedať, že Adam bol človek, ktorý urobil maličký prehrešok a to, že neposlúchol raz Boha. Ale kvôli tomuto jedinému prehrešku bol vyhnaný z Raja, a celé ľudstvo je v hriechu. Boh však nehovorí o Adamovom prestúpení ako o ľahkom alebo ťažkom. Sväté Písmo pozná iba pojem hriech. Slovo "hriech" znamená "minutie sa s cieľom", inak povedané – minutie sa s Bohom, pretože Boh je cieľ. Praktický príklad: ak lukostrelec netrafí jablko, minul sa s cieľom a prehral. Nie je tam možnosť, že triafal kúsok vedľa, zaslúži si za to dobrý bod. Jednoducho mal to jablko trafiť, a on ho netrafil a tým sám seba vylúčil zo súťaže. Ak sa človek minul s Bohom, tak prehral si život. Ak človek niečo vedel o Bohu, dokonca chodil do kostola, bol vychovávaný v náboženskom duchu, no vo svojom srdci nikdy skutočne neuveril, je podobný lukostrelcovi, ktorý triafal veľmi blízko jablka, ale nepresne. Buď človek hreší, alebo nehreší. Neexistujú ľahké a ťažké hriechy. My sami si hriechy stupňujeme, ale vo Svätom Písmo sa píše:

Ekumenický preklad: Jak 2:10 Veď keby niekto zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým.

Katolícky preklad: Jak 2:10 Kto by totiž zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jak 2:10 Kto by totiž zachoval celý Zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým.

Evanjelický preklad: Jak 2:10 Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom (prikázaní), previnil sa proti všetkým.

Preklad Jozefa Roháčka: Jak 2:10 Lebo ten, kto by zachoval celý zákon a klesol by v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým.

Preklad Miloša Pavlíka: Jak 2:10 Áno, ktokoľvek dodrží celý zákon a v jednej veci sa potkne, stal sa83 vinným čo do všetkých;

Preklad Štefana Porúbčana: Jak 2:10 Keby totiž niekto zachoval celý zákon, ale prestúpil by (ho) v jednej veci, previnil by sa proti (nemu ako) celku.

Preklad Bohuslava Košu: Jak 2:10 Lebo kto niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom (prikázaní), previnil sa proti všetkým.

Preklad Biblia LOGOS: Jak 2:10

Preklad Nového sveta: Jak 2:10 Lebo kto zachováva celý Zákon, ale urobí chybný krok v jednom bode, previnil sa proti všetkým.

Preklad Nádej pre každého: Jak 2:10 Človek, ktorý chce prísne dodržiavať Boží zákon, ale v jednom prikázaní sa potkol, je vinný práve tak ako ten, kto porušuje celý zákon.
Tento verš nám hovorí, že keby niekto zachoval od mladosti všetky prikázania a raz, jeden jediný raz by zhrešil, zaslúži si zatratenie!

Čo teda bolo myslené vo veršoch 1 Jn 5:16-17? Jedná sa o hriechy, ktoré nebudú nikdy odpustené. To je rúhanie sa proti Duchu Svätom:

Ekumenický preklad: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím: Každý hriech a rúhanie bude ľuďom odpustené, ale rúhanie proti Duchu nebude odpustené. A kto by povedal slovo proti Synovi človeka, tomu bude odpustené. Kto by však hovoril proti Duchu Svätému, tomu nebude odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom.

Katolícky preklad: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím: Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpusti. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku ani v budúcom.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím: Ľuďom sa môže odpustiť každý hriech a každé rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, môže sa mu odpustiť. Kto by však niečo povedal proti Svätému Duchu, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom.

Evanjelický preklad: Mt 12:31-32 Preto vravím vám: Každý hriech i rúhanie odpustí sa ľuďom, ale rúhanie Ducha sa neodpustí. A kto by povedal slovo proti Synovi človeka, odpustí sa mu; ale kto by hovoril proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu ani v tomto veku ani v budúcom.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím, že každý hriech a každé rúhanie bude odpustené ľuďom, ale rúhanie sa proti Duchu nebude odpustené ľuďom. A kto by povedal slovo proti Synovi človeka, bude mu odpustené; ale kto by povedal proti Svätému Duchu, nebude mu odpustené ani v tomto veku ani v budúcom.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 12:31-32 Pre túto príčinu vám vravím: každý hriech a urážlivá reč sa ľuďom odpustí, no urážlivá reč o Duchu sa ľuďom neodpustí, a ktokoľvek povie slovo proti Synovi človeka, odpustí sa mu, no ktokoľvek čo povie proti Svätému Duchu, neodpustí sa mu, ani v tomto veku ani v budúcom.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím, že každý hriech a každé rúhanie sa odpustí ľuďom, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí. Kto povie slovo proti Synovi človeka, odpustí sa mu, ale kto by hovoril proti Duchu svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím, že každý hriech a rúhanie sa odpustí ľuďom, ale rúhanie Duchu sa neodpustí. A kto povie slovo proti Synovi človeka, odpustí sa mu, ale kto bude hovoriť proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku ani v budúcom.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím: každý hriech aj rúhanie bude ľuďom odpustené, ale rúhanie sa Duchu nebude ľuďom odpustené! A kto by povedal slovo proti Synovi človeka, bude mu odpustené; kto by však hovoril proti Duchu Svätému, tomu nebude odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom.

Preklad Nového sveta: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím: Každý druh hriechu a rúhania bude ľuďom odpustený, ale rúhanie proti duchu nebude odpustené. Napríklad tomu, kto hovorí slovo proti Synovi človeka, bude odpustené; avšak tomu, kto hovorí proti svätému duchu, tomu nebude odpustené, nie, ani v tomto systéme vecí, ani v prichádzajúcom.

Preklad Nádej pre každého: Mt 12:31-32 Preto vám hovorím, že každý hriech aj rúhanie sa ľuďom odpustí, ale rúhanie proti Svätému Duchu sa neodpustí. Tomu, kto by hovoril niečo proti Synovi človeka, sa odpustí. Ale pozor -- nehovorte proti Svätému Duchu, to vám Boh neodpustí ani na tomto svete, ani na onom.“

Podobne tiež verše Mk 3:29 a Lk 12:10. Všetky ostatné hriechy nám boli odpustené Kristovou obetou, no ak sa niekto bude rúhať voči Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto, a ani v budúcom veku. Ako som už písal v argumente vyššie, môže to znamenať, že ak niekto teraz by sa rúhal proti Svätému Duchu, tak mu nebude ani teraz odpustené ani pri Božom súde. Vieme, že Boh odpúšťa a ten, kto verí v Krista, bude mu odpustené a bude spasený. Výraz "rúhanie" sa môže všeobecne definovať ako "vzdorovitá neúctivosť". Tento výraz sa môže použiť na hriechy preklínania Boha, alebo úmyselnú degradáciu niečoho, čo sa vzťahuje na Boha. To je rovnaké, ako keď nejaké zlé vlastnosti pripisujeme Bohu, alebo popierame tie dobré, ktoré sú súčasťou jeho bytia. Medzitým, tento prípad rúhania sa je špecifický, nazvaný "rúhanie sa proti Svätému Duchu" u Matúša 12:31. U Matúša 12:31-32, farizeji, keďže boli svedkami, že Ježiš činil zázraky v sile Svätého Ducha tvrdili, že je Pán posadnutí démonom "Belzebubom".

Aj za ten najmenší hriech si zaslúžime zatratenie. Ale vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi máme večný život. Medzi tým nie je žiadny "Očistec".

A aj keby existovalo delenie na ťažké a ľahké hriechy, tak to nič nehovorí o tom, prečo je potrebný Očistec. Kristus sa obetoval za všetky hriechy! Nie len za niektoré!

Ekumenický preklad: 1 Jn 2:2 On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Katolícky preklad: 1 Jn 2:2 On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Jn 2:2 On je zmiernou obetou za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Evanjelický preklad: 1 Jn 2:2 On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Jn 2:2 A on je smierením za naše hriechy, no, nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Jn 2:2 a on je zadosťučinením vzhľadom na naše hriechy, no nielen vzhľadom na tie, ktoré sú naše, lež aj vzhľadom na celý svet.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Jn 2:2 On sám je (obeťou) zmierenia za naše hriechy, a nie len za naše, ale aj (hriechy) celého sveta.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Jn 2:2 A on je obeťou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za celý svet.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Jn 2:2

Preklad Nového sveta: 1 Jn 2:2 A on je obeťou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za [hriechy] celého sveta.

Preklad Nádej pre každého: 1 Jn 2:2 On, jediný bez hriechu, bol potrestaný za nás, no nielen za nás, ale za hriechy celého sveta.

 

 

Piaty argument zástancov existencie Očistca:

Mnoho svätých vraj zažilo, alebo videlo Očistec:

V meste Foligno 4. novembra 1859 zomrela vo františkánskom kláštore sestrička Terézia-Margit Gesta. Ranila ju mŕtvica. Dvanásť dní po jej smrti 17. novembra sa začala zjavovať sestričke Annej Felicitas. Sestra Terézia, keď sa jej zjavila povedala: „Chceš stopu, ktorú som zanechala, zmazať. Vedz, že to nie je v tvojej moci. Zázrak urobil Pán Boh pre poučenie a obrátenie ľudí. Jeho spravodlivým rozsudkom som odsúdená stráviť štyridsať rokov v plameňoch očistca preto, že som bola k niektorým sestrám príliš zhovievavá. Ďakujem tebe i ostatným za modlitby, ktoré Pán Boh pripísal mojej duši. Najmä modlitba siedmich žalmov mi priniesla veľké uľahčenie.“ Biskup mesta Foligno a mestské úrady začali kanonické vyšetrovanie. 23. novembra za prítomnosti mnohých svedkov otvorili hrob sestry Terézie Margrid. Zistili, že má popálenú ruku, zhodnú so stopou na dverách v kláštore. Ukazuje, aké ukrutné muky musia znášať odsúdení k podobnému trestu.

V 20. storočí o Očistci hovoril aj Páter Pio. Bol jedným z najznámejších mníchov v Taliansku. Kedysi požiadal o povolenie trpieť za hriechy sveta a bolo mu "dané" povolenie. Nejakých 40 rokov mal stigmy na rukách, na nohách a na boku. Mnísi, ktorí boli s ním v kláštore, hovorili, že počúvali mnohé hlasy, ako s ním v noci rozprávali. Páter Pio tvrdil, že mnoho mŕtvych duší mu prišlo poďakovať, lebo vraj vďaka jeho utrpeniu sa dostali z Očistca a sú na ceste do neba. Tieto duše museli ísť do Očistca, aby trpeli za svoje hriechy. Ale Páter Pio, pretože mal stigmy, on trpel za ich hriechy a oslobodil ich z Očistca.

Inak povedané, Kristova obeť na kríži nebola dostatočná, aby veriaci nemuseli za svoje hriechy trpieť, ale Páter Pio to dokázal! A tak sa Páter Pio aj zjavoval ľuďom a ľudia sa k nemu modlili a verili, že ich vyslobodil z ich hriechov! Pripadá vám to v súlade s tým, čo hovorí Sväté Písmo?

Kristus zomrel za naše hriechy:

Ekumenický preklad: 1 Jn 2:2 On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Katolícky preklad: 1 Jn 2:2 On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Jn 2:2 On je zmiernou obetou za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Evanjelický preklad: 1 Jn 2:2 On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Jn 2:2 A on je smierením za naše hriechy, no, nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Jn 2:2 a on je zadosťučinením vzhľadom na naše hriechy, no nielen vzhľadom na tie, ktoré sú naše, lež aj vzhľadom na celý svet.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Jn 2:2 On sám je (obeťou) zmierenia za naše hriechy, a nie len za naše, ale aj (hriechy) celého sveta.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Jn 2:2 A on je obeťou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za celý svet.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Jn 2:2

Preklad Nového sveta: 1 Jn 2:2 A on je obeťou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za [hriechy] celého sveta.

Preklad Nádej pre každého: 1 Jn 2:2 On, jediný bez hriechu, bol potrestaný za nás, no nielen za nás, ale za hriechy celého sveta.

Ale zástancovia Očistca tvrdia, že to nestačí, že ešte musíme za svoje hriechy trpieť aj my, prípadne nás z Očistca zachráni Páter Pio, či iný svätec.

Zjaveniam sa budem podrobnejšie venovať v inej téme.

 

 

Šiesty argument zástancov existencie Očistca:

Ekumenický preklad: Kol 1:24 Teraz sa radujem, že za vás trpím a dopĺňam, čo chýba v mojom tele Kristovmu utrpeniu pre dobro jeho tela, ktorým je Cirkev.

Katolícky preklad: Kol 1:24 Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.

Preklad Jeruzalemská biblia: Kol 1:24 Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho Telo, ktorým je Cirkev.

Evanjelický preklad: Kol 1:24 Teraz radujem sa vo [svojich] utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre Jeho telo, ktorým je Jeho cirkev.

Preklad Jozefa Roháčka: Kol 1:24 ktorý sa teraz radujem vo svojich utrpeniach za vás a doplňujem nedostatky súžení Kristových na svojom ľudskom tele za jeho telo, ktorým je cirkev,

Preklad Miloša Pavlíka: Kol 1:24 Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a pozostatky Kristových strastí splácam a dopĺňam v svojom mäse za jeho telo, ktorým je zhromaždenie;

Preklad Štefana Porúbčana: Kol 1:24 Teraz sa však radujem vo svojich utrpeniach za vás a vo svojom tele plním to, čo (ešte) chýba na Kristovom utrpení pre dobro jeho Tela, to jest Cirkvi.

Preklad Bohuslava Košu: Kol 1:24 Teraz sa radujem v utrpeniach za vás a vo svojom tele doplňujem, čo chýba zo súžení Kristových za jeho telo, ktorým je zhromaždenie.

Preklad Biblia LOGOS: Kol 1:24

Preklad Nového sveta: Kol 1:24 Radujem sa teraz v svojich utrpeniach pre vás a doplňujem na svojom tele, čo chýba z Kristových súžení v prospech jeho tela, ktorým je zbor.

Preklad Nádej pre každého: Kol 1:24 Teraz síce za to trpím vo väzení, ale radujem sa z toho, lebo môžem mať takto podiel na utrpení, ktoré Kristus podstúpil za svoje telo, za cirkev.

Pavol sa vraj sám mučil, aby sa očistil a to má platiť pre každého, kto zomrie v hriechu, aby sa očistil v Očistci. Lenže v tomto verši sa Pavol mučí ešte za života tu na Zemi! Takže ak to máme brať ako podklad pre Očistec, tak by sme sa mali všetci mučiť za každý hriech celý život, aby sme menej trpeli v Očistci, nie? Vo verši sa nič nespomína o Očisti. Aj keby tým Pavol naozaj myslel, že sám seba mučí, je to jeho vec. Nikde to nikomu neodporúča. Nič nehovorí, že mučení budeme všetci, či už v tomto živote alebo po smrti.

 

 

Siedmy argument zástancov existencie Očistca:

Ekumenický preklad: Zjv 7:14 Odpovedal som: Pane môj, ty to vieš! Nato mi on povedal: To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia, oprali si rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi.

Katolícky preklad: Zjv 7:14 Povedal som mu: „Pán môj; ty to vieš.“ A on mi povedal: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 7:14 Odpovedal som: „Pán môj, ty to vieš.“ A on mi povedala: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a vybielili ich v krvi Baránka.

Evanjelický preklad: Zjv 7:14 Odpovedal som mu: Pane môj, ty vieš! Nato mi povedal: To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej.

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 7:14 A ja som mu povedal: Pane, ty vieš. A riekol mi: Toto sú tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia a oprali svoje rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 7:14 I riekol som mu: Pane, to vieš ty. I povedal mi: To sú tí, ktorí prichodia z tej veľkej tiesne a vyprali svoje rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi.

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 7:14 A on mi riekol: „To sú tí, čo prišli z veľkého súženia a dobiela si oprali rúcha v Krvi Baránkovej.

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 7:14 Nato som mu povedal: „Pane môj, ty to vieš!“ A on mi povedal: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej.

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 7:14

Preklad Nového sveta: Zjv 7:14 Povedal som mu: „Môj pane, ty to vieš.“ A on mi povedal: „To sú tí, ktorí vychádzajú z veľkého súženiaa vyprali si rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi.

Preklad Nádej pre každého: Zjv 7:14 Odpovedal som: „Pán môj, ty to vieš.“ Povedal mi: „To sú tí, ktorí prišli z veľkého prenasledovania, utrpenia a útlaku. Krvou Kristovou sú očistení od každej poškvrny.

To súženie má podľa zástancov predstavovať Očistec. Ale zas to je iba vytrhnutý verš z kontextu!

Ekumenický preklad: Zjv 7:9-17 Po tomto som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať; z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred Baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolestia mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi.A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí, a padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohua hovorili: Amen. Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vzdávanie vďaky, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.A jeden zo starších prehovoril a povedal mi: Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?Odpovedal som: Pane môj, ty to vieš! Nato mi on povedal: To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia, oprali si rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi.Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme; a ten, čo sedí na tróne, rozprestrie nad nimi svoj stan. Nebudú už hladovať, nebudú mať ani smäd, nebude na nich dorážať slnko, ani nijaká horúčosť,lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, bude ich pásť a vodiť ich bude k prameňom vôd života a Boh im zotrie z očí každú slzu.

Katolícky preklad: Zjv 7:9-17 Potom som videl; a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmya mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!“Všetci anjeli stáli okolo trónu, starcov a štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohua volali: „Amen! Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.“I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: „Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?“Povedal som mu: „Pán môj; ty to vieš.“ A on mi povedal: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, bude prebývať nad nimi.Už nebudú hladovať ani žízniť; nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť,lebo Baránok, čo je v strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich k prameňom vôd života. A Boh im zotrie z očí každú slzu.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 7:9-17 Potom, hľa, uvidel som veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, plemien, kmeňov a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu sediacemu na tróne a Baránkovi!“ Všetci anjeli, prítomní okolo trónu, starcov a štyroch Živých, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu a volali: „Amen. Dobrorečenie a sláva, múdrosť, vďaka, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.“ Tu prehovoril jeden zo starcov a opýtal sa ma: „Či vieš, kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?“ Odpovedal som: „Pán môj, ty to vieš.“ A on mi povedala: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a vybielili ich v krvi Baránka. Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu posluhujú v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, postaví nad nimi svoj stan. Už nebudú trpieť hladom ani smädom, nebude na nich dorážať ani slnko, ani horúci vietor. Lebo Baránok, ktorý je v strede trónu, bude ich pastierom a privedie ich k prameňom vôd života. A Boh im zotrie z očí každú slzu.“

Evanjelický preklad: Zjv 7:9-17 Po tomto som videl: ajhľa, veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých nikto nemohol spočítať; stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, s palmami v rukách, volali mohutným hlasom: Spasenie nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi! A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu a volali: Amen! Dobrorečenie a sláva a múdrosť a vďaka, a česť, a moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. Potom jeden zo starších prehovoril a spýtal sa ma: Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli? Odpovedal som mu: Pane môj, ty vieš! Nato mi povedal: To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej. Preto sú pred trónom Božím a slúžia Mu dňom i nocou v Jeho chráme. Sediaci na tróne ich bude zatieňovať ako stan. Nebudú viac hladní ani smädní, nebude dorážať na nich slnko ani horúčava, lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, ich bude pásť, dovedie ich k prameňom vôd života a Boh im zotrie každú slzu z očí.

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 7:9-17 Potom som videl a hľa, veliký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať, z každého národa a zo všetkých pokolení a ľudí a jazykov, ktorí stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení v dlhom bielom rúchu, a palmy v ich rukách, a kričali velikým hlasom a hovorili: Spasenie nášmu Bohu, sediacemu na tróne, a Baránkovi! A všetci anjeli stáli okolo trónu a okolo starcov a okolo štyroch živých bytostí a padli pred trónom na svoju tvár a klaňali sa Bohu a hovorili: Ameň. Dobrorečenie a sláva a múdrosť a vďaka a česť a moc a vláda našemu Bohu na veky vekov. Ameň. A jeden zo starcov odpovedal a riekol mi: Kto sú títo oblečení v tom dlhom bielom rúchu a odkiaľ prišli? A ja som mu povedal: Pane, ty vieš. A riekol mi: Toto sú tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia a oprali svoje rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej. Preto sú pred trónom Božím a svätoslúžia mu dňom i nocou v jeho chráme, a ten, ktorý sedí na tróne, bude stániť nad nimi. Nebudú viacej lačnieť ani nebudú viacej žízniť, ani nebude na nich dorážať slnce ani nijaké horko. Lebo Baránok, ktorý leží prostredkom trónu, ich bude pásť a bude ich vodiť k prameňom vôd života, a Bôh sotrie každú slzu s ich očí.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 7:9-17 Po týchto veciach som uvidel, a hľa, veľký dav, čo ho nikto nemohol spočítať, z každého národa a kmeňov a národností a jazykov, stojaci pred trónom a pred Baránkom, oblečení v biele rúcha a v ich rukách palmy, i volajú silným hlasom, vraviac: Záchrana je od nášho Boha, ktorý sedí na tróne, a od Baránka. A všetci anjeli stáli kol trónu a tých starších a tých štyroch živých bytostí; i padli pred trónom na svoje tváre a dali sa klaňať Bohu, vraviac: Amén, velebenie a sláva a múdrosť a vďaka a česť a moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amén. A jeden z tých starších odvetil, vraviac mi: Títo, ktorí sú oblečení v tie biele rúcha, kto sú a odkiaľ prišli? I riekol som mu: Pane, to vieš ty. I povedal mi: To sú tí, ktorí prichodia z tej veľkej tiesne a vyprali svoje rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi. Pre túto príčinu sú pred Božím trónom a konajú mu dňom aj nocou svätú službu v jeho chráme, a ten, ktorý sedí na tróne, sa nad nimi usídli. Nebudú už hladovať ani už nebudú smädnúť ani na nich nijako nebude dotierať slnko ani žiadny žiar, pretože Baránok, ktorý je na- prostred trónu,  bude  ich  pastierom a dovedie ich ku prameňom vôd života, a Boh z ich očí vytrie každú slzu.

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 7:9-17 Potom som videl: Hľa, veľký zástup z každého národa, kmeňa, ľudu, jazyka, ktorý nikto nemohol spočítať, stál pred trónom a pred Baránkom; boli oblečení v bielych rúchach a v rukách mali palmy. Volali mocným hlasom: „Víťazstvo Bohu nášmu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!“ Všetci anjeli sa postavili okolo trónu, starejších a štyroch zvierat, padli pred trónom na tváre a poklonili sa Bohu, hovoriac: „Amen! Buď Bohu nášmu múdrosť, vďaka, česť, moc a sila, na veky vekov! Amen.“ Vtedy sa ku mne obrátil jeden zo starejších so slovami: „Kto sú títo, oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ sú?“ Povedal som mu: „Ty vieš, pane!“ A on mi riekol: „To sú tí, čo prišli z veľkého súženia a dobiela si oprali rúcha v Krvi Baránkovej. Preto stoja pred trónom Božím a slúžia dňom i nocou v jeho chráme. A Sediaci na tróne postaví nad nimi svoj stan. Nebudú už hladní, ani viac nebudú smädní a neudrie na nich slnce ani iná horúčava, lebo Baránok, ktorý je pri strede trónu, bude ich pásť a povedie ich k prameňom vody života. A Boh im zotrie z očí každú slzu.“

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 7:9-17 Potom som videl, a hľa, veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať, z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, s palmami v rukách. A volali mohutným hlasom, pričom hovorili: „Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!“ A všetci anjeli stáli okolo trónu a okolo starších a štyroch živých bytostí, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu a hovorili: „Amen! Dobrorečenie a sláva, múdrosť, vďaka, česť, moc a sila Bohu nášmu na veky vekov! Amen.“ Potom prehovoril jeden zo starších a spýtal sa ma: „Kto sú títo, oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?“ Nato som mu povedal: „Pane môj, ty to vieš!“ A on mi povedal: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej. Preto sú pred trónom Božím a prisluhujú mu dňom i nocou v jeho chráme. A ten, ktorý sedí na tróne, postaví nad nimi svoj stan. Nebudú už lačnieť, ani už nebudú žízniť, nebude na nich dorážať slnko ani akákoľvek iná horúčava, lebo sám Baránok, ktorý je uprostred trónu, bude ich pásť a povedie ich k prameňom vôd života. A Boh im zotrie každú slzu z očí.

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 7:9-17

Preklad Nového sveta: Zjv 7:9-17 Potom som videl, a hľa, veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať, zo všetkých národov a kmeňov a ľudí a jazykov, stojaci pred trónom a pred Baránkom, oblečený v bielych rúchach; a v ich rukách boli palmové ratolesti. A stále volajú silným hlasom a hovoria: „Za záchranu [vďačíme] svojmu Bohu sediacemu na tróne a Baránkovi.“ A všetci anjeli stáli okolo trónu a starších a štyroch živých tvorov a padli na tvár pred trónom a uctievali Boha a hovorili: „Amen! Požehnanie a sláva a múdrosť a vďakyvzdanie a česť a moc a sila [nech je] nášmu Bohu po celú večnosť. Amen.“A jeden zo starších mi odpovedal a riekol: „Kto sú tí, čo sú oblečení v bielych rúchach, a odkiaľ prišli?“ Povedal som mu: „Môj pane, ty to vieš.“ A on mi povedal: „To sú tí, ktorí vychádzajú z veľkého súženia a vyprali si rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi. Preto sú pred Božím trónom a preukazujú mu dňom a nocou svätú službu v jeho chráme. A sediaci na tróne rozprestrie nad nimi svoj stan. Nebudú už hladní ani smädní a nebude ich ubíjať slnko ani spaľujúca horúčava, lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, ich bude pásť a povedie ich k prameňom vôd života. A Boh zotrie každú slzu z ich očí.“

Preklad Nádej pre každého: Zjv 7:9-17 Potom som videl taký veľký zástup, že by sa vôbec nedal spočítať, zo všetkých národov, kmeňov a rás a zaznievali v ňom všetky jazyky sveta. Všetci stáli pred Božím trónom a Baránkom, oblečení do bieleho rúcha s palmovými ratolesťami v rukách a mohutným hlasom volali: „Spása a záchrana sú od nášho Boha, ktorý sedí na tróne, a od Baránka.“ A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starcov i štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom a volali: „Amen! Dobrorečenie, sláva i múdrosť, vďaka, česť, moc i sila patria nášmu Bohu na veky vekov! Amen!“ Tu sa ma spýtal jeden zo starcov: „Vieš, kto sú tí v bielych rúchach a odkiaľ prišli?“ Odpovedal som: „Pán môj, ty to vieš.“ Povedal mi: „To sú tí, ktorí prišli z veľkého prenasledovania, utrpenia a útlaku. Krvou Kristovou sú očistení od každej poškvrny. Preto stoja pred Božím trónom a vo dne v noci slúžia v jeho chráme. A Boh sám bude ich záštitou. Nebudú už trpieť hladom ani smädom, slnko ani iná páľava nebude na nich dorážať. Baránok, ktorý je pred trónom, bude ich pastierom, nasýti ich a privedie k prameňom vôd života. A Boh sám im zotrie každú slzu z očí.“

O tých, čo sú v bielom rúchu, sa hovorí už v kapitole predtým:

Ekumenický preklad: Zjv 6:9-11 Keď otvoril piatu pečať, videl som pod obetným oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydávali. Tí zakričali mohutným hlasom: Kedy už, svätý a pravdivý Vládca, vykonáš súd a pomstíš našu krv na tých, čo bývajú na zemi?A každý z nich dostal biele rúcho a bolo im povedané, aby ešte krátky čas vydržali, kým ich počet nedoplnia ich spoluslužobníci a bratia, ktorí majú byť zabití ako oni.

Katolícky preklad: Zjv 6:9-11 Keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. A zvolali mohutným hlasom: „Dokedy, Pane, svätý a pravdivý, nebudeš súdiť a pomstiť našu krv na tých, čo obývajú zem?“ Každý z nich dostal biele rúcho a povedali im, aby ešte krátky čas odpočívali, kým sa nenaplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov, ktorí majú byť zabití ako oni.

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 6:9-11 Keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali.Volali mohutným hlasom: „Až dokedy, svätý a verný Vládca, budeš čakať so súdom a pomstou za našu krv na tých, čo obývajú zem?“Každý z nich dostal biele rúcho a povedali im, aby ešte krátky čas odpočívali, kým sa nenaplní počet ich spolusluhov a bratov, ktorí majú byť zabití ako oni.

Evanjelický preklad: Zjv 6:9-11 A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zamordovaných pre slovo Božie a pre svedectvo, ktoré vydávali, a kričali mohutným hlasom: Vládca svätý a pravý, dokedy nebudeš súdiť a nepomstíš našu krv na obyvateľoch zeme? A každý dostal biele rúcho a povedali im, aby odpočívali ešte krátky čas, až doplnia mieru aj ich spoluslužobníci a bratia, ktorí majú byť zamordovaní ako oni.

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 6:9-11 A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre slovo Božie a pre svedoctvo, ktoré mali. A kričali veľkým hlasom a vraveli: Až dokedy, Samovládca, svätý a pravdivý, nesúdiš a nepomstíš našej krvi na tých, ktorí bývajú na zemi? A bolo dané jednému každému dlhé biele rúcho, a bolo im rečené, aby odpočívali ešte krátky čas, až sa doplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov, ktorí majú tiež byť zabití jako aj oni.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 6:9-11 A keď otvoril piatu pečať, uvidel som pod oltárom duše pozabíjaných pre Božie slovo a pre svedectvo, ktorého sa držali; i zvolali silným hlasom, vraviac: Až dokedy, Panovník, Svätý a pravdivý, nesúdiš a nepomstíš našu krv na tých, ktorí sídlia na zemi? I bolo im každému dané biele rúcho a bolo im rečené, aby sa ešte na malú chvíľu upokojili, kým budú doplnení aj ich spolunevoľníci aj ich bratia, ktorí majú byť zabíjaní ako aj oni.

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 6:9-11 Keď otvoril piatu pečať, uzrel som pod oltárom duše tých, čo boli zabití pre slovo Božie a pre svedectvo (viery), ktorý (mu) preukázali. Zakričali mocným hlasom: „Svätý a Pravdivý Vládca, kedyže už budeš súdiť a pomstíš našu krv na obyvateľoch zeme?“ Každý z nich dostal biele rúcho a povedali im, aby ešte pozhoveli na krátky čas, kým sa naplní počet ich spoluslužobníkov a bratov, ktorí majú byť zabití ako oni.

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 6:9-11 A keď otvoril piatu pečať, uzrel som pod oltárom duše tých, čo boli zabití pre slovo Božie a pre svedectvo, ktorého sa pridŕžali. I kričali mohutným hlasom: „Vládca Svätý a pravdivý, dokedy nebudeš súdiť a nepomstíš našu krv na tých, čo prebývajú na zemi? A každý z nich dostal biele rúcho a povedalo sa im, aby ešte krátko odpočívali, kým sa naplní počet ich spoluotrokov a bratov, ktorí majú byť zabití ako aj oni.

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 6:9-11

Preklad Nového sveta: Zjv 6:9-11 A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedecké dielo, ktoré konali.A volali silným hlasom a hovorili: „Zvrchovaný Pane, svätý a pravdivý, až dokedy sa budeš zdržiavať a nebudeš súdiť a nepomstíš našu krv na tých, ktorí bývajú na zemi?“ A každý z nich dostal biele rúcho a bolo im povedané, aby ešte chvíľku odpočívali, dokiaľ sa nenaplní počet ich spoluotrokov a ich bratov, ktorí majú byť zabití, ako boli aj oni.

Preklad Nádej pre každého: Zjv 6:9-11 Keď Baránok rozlomil piatu pečať, zazrel som pod oltárom tých, ktorí boli umučení pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. A z celej sily volali: „Kedy už, Pane svätý a verný, vykonáš súd a prísne potrestáš obyvateľov zeme za to, že preliali našu krv?“ Každý z nich dostal potom biele rúcho a povedali im, aby ešte trochu vyčkali, kým sa k nim nepripoja ďalší spoluslužobníci a bratia, ktorí majú byť ešte usmrtení.

Takže vieme, že zomreli pre Božie slovo. To sú tí, čo uverili v Krista! Odkiaľ prišli? No odnikadiaľ, jednoducho to boli mŕtvi. Ježiš im povedal, že majú ešte odpočívať, kým nezomrú všetci, čo dostanú večný život. Keď niekto odpočíva, tak nemá trápenie a muky. Takže neboli v žiadnom Očistci. A je tam použité slovo “ešte“, čo znamená, že aj predtým odpočívali. A ako vieme, že sú to všetci, čo dostanú večný život? Podľa tohto verša:

Ekumenický preklad: Zjv 3:5 Kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Jeho meno vyznám pred svojím Otcom i pred jeho anjelmi.

Katolícky preklad: Zjv 3:5 Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 3:5 Kto zvíťazí, bude teda oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevytriem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.

Evanjelický preklad: Zjv 3:5 Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred Jeho anjelmi.

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 3:5 Ten, kto víťazí, bude odiaty bielym rúchom, a nevytriem jeho mena z knihy života a vyznám jeho meno pred svojím Otcom i pred jeho anjelmi.

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 3:5 Kto víťazí, ten sa oblečie v biele šatstvo a jeho meno nijako nevytriem z knihy života, a vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 3:5 Kto zvíťazí, bude takto oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevytrem z knihy života, ale sa k nemu priznám pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi!“

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 3:5 Kto víťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.“

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 3:5

Preklad Nového sveta: Zjv 3:5 Ten, kto zvíťazí, bude odiaty do bieleho vrchného odevu; a ja určite nevytriem jeho meno z knihy života, ale uznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.

Preklad Nádej pre každého: Zjv 3:5 Kto zvíťazí, bude oblečený do bielych šiat a jeho meno nevymažem z knihy života, ale priznám sa k nemu pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.

Takže vidíme, že sa nejedná o žiadny Očistec.

(Pozn.: Celý tento argument považujem za irelevantný aj preto, lebo neuznávam knihu Zjavenia Jána za kánonickú – viď oblasť Biblistika.)

 

 

Ôsmy argument zástancov existencie Očistca:

Sväté Písmo nám hovorí, že keď Ježiš vystúpil do neba, viedol zástup zajatcov:
Ekumenický preklad: Ef 4:8-10 Preto je povedané: Keď vystúpil na výšiny, zajal zajatcov a ľuďom dal dary. A čo iné znamená „vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil.

Katolícky preklad: Ef 4:8-10 Preto hovorí: „Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary.“ A čo iné znamená to „vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko.

Preklad Jeruzalemská biblia: Ef 4:8-10 Preto je povedané: Do výšav vystúpil, so sebou odviedol zajatcov, ľuďom dal dary. A čo iné znamená to „vystúpil“, ako že aj zostúpil do najnižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko.

Evanjelický preklad: Ef 4:8-10 Preto hovorí: Keď vstúpil na výsosť, priniesol korisť [a] dal ľuďom dary. Čo iného znamená to: vstúpil, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby naplnil všetko.

Preklad Jozefa Roháčka: Ef 4:8-10 Preto hovorí: Vystúpiac na výsosť zajal zajatie a dal ľuďom dary. Ale to, že vystúpil, čože je iné, ako že aj prv sostúpil do hlbších častí ako je zem? Ten, ktorý to sostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil nad všetky nebesia, aby naplnil všetko.

Preklad Miloša Pavlíka: Ef 4:8-10 preto vraví: Vystúpil do výšky, zajaté priviedol zajatectvo a ľuďom dal dary – no čo je to, že vystúpil, ak nie, že aj zostúpil do nižších končín zeme? Ten, ktorý zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil vysoko nad všetky nebesá, aby naplnil všetky veci;

Preklad Štefana Porúbčana: Ef 4:8-10 Preto hovorí (Písmo): Keď vystupoval na nebesia, viedol so sebou zástup zajatých. Ľuďom dal veľké dary. To že vystúpil, čo iné znamená, ako že aj bol zostúpil do najnižších končín zeme? Ten, ktorý zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil ponad všetky nebesá, aby všetko naplnil.

Preklad Bohuslava Košu: Ef 4:8-10 preto hovorí: Keď vystúpil na výsosť, viedol zajatcov. Ľuďom dal dary. Čo iného však znamená, že vystúpil, ako že aj bol zostúpil do najnižších častí zeme? Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby všetko naplnil.

Preklad Biblia LOGOS: Ef 4:8-10

Preklad Nového sveta: Ef 4:8-10 Preto hovorí: „Keď vystúpil do výšin, odviedol zajatcov; dal dary [v podobe] ľudí.“ Čo iné teda znamená výraz „vystúpil“ ako to, že tiež zostúpil do nižších oblastí čiže na zem? Práve ten, ktorý zostúpil, je tiež ten, ktorý vystúpil ďaleko nad všetky nebesia, aby dal plnosť všetkému.

Preklad Nádej pre každého: Ef 4:8-10 Už Dávid povedal o Kristovi takéto proroctvo: Keď sa po svojom vzkriesení a víťazstve nad satanom Kristus vráti do neba, prinesie ľuďom dary. Všimnite si, že je tu reč o návrate. To znamená, že musela predchádzať cesta opačným smerom -- z nebeských výšin do najhlbších končín zeme. Ten, ktorý zostúpil dolu, je ten istý, čo vystúpil hore, aby naplnil celý vesmír.

Kto sú teda tí zajatci? A kde boli držaní v zajatí? Sú to duše spravodlivých v Očistci, ktorí očakávali na Kristovo vykúpenie. Pretože až keď Pán Ježiš vystúpil k nebeskému Otcovi, mohli ísť s ním.

Duše veriacich aj bezbožných išli do podsvetia – v hebrejčine známeho ako "Šeol" a v gréčtine známeho ako "Hádes". A tu boli dovtedy, kým Pán Ježiš nevystúpil k nebeskému Otcovi. Pred týmto Ježišovým vystúpením boli všetci spoločne, po tom už veriaci idú ku Kristovi. Ale o tom viac v téme Prechodný stav.

 

 

Prvý argument odporcov existencie Očistca:

Prvú smrť popisuje Sväté Písmo ako spánok, teda stav nevedomia.

Ekumenický preklad: Mt 9:24 povedal: Odíďte, lebo dievča nezomrelo, ale spí. Oni ho vysmiali.

Mk 5:39 Vošiel dnu a povedal im: Prečo robíte taký rozruch a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí.

Sk 7:60 Potom si kľakol a zvolal silným hlasom: Pane, nezapočítaj im tento hriech. Keď to povedal, zomrel.

1 Kor 15:51 Počúvajte, poviem vám tajomstvo: Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení,

1 Tes 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Veď ak veríme, že Ježiš zomrela vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo usnuli. Pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých.

2 Pt 3:4 a budú sa posmievať: Čo sa stalo so sľubom o jeho príchode? Veď odkedy zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo na začiatku stvorenia!

Katolícky preklad: Mt 9:24 povedal: „Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali.

Mk 5:39 Vošiel dnu a povedal im: „Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“

Sk 7:60 Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.“ A len čo to povedal, zomrel.

1 Kor 15:51 Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme:

1 Sol 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

2 Pt 3:4 a budú hovoriť: „Kde je ten jeho prisľúbený príchod?“ Veď odvtedy, ako zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako to bolo od počiatku stvorenia.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 9:24 povedal: „Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali.

Mk 5:39 Vošiel dnu a povedal im: „Prečo kričíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“

Sk 7:60 Potom si kľakol a zvolal silným hlasom: „Pane, nepočítaj im tento hriech.“ A len čo to povedal, zosnul.

1 Kor 15:51 Áno, poviem vám tajomstvo: Všetci nezomrieme, ale všetci budeme premenení:

1 Sol 4:13-15 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to s mŕtvymi, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak my veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

2 Pt 3:4 a budú hovoriť: „Kde je ten prísľub jeho príchodu? Veď odvtedy, čo zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako to bolo od počiatku stvorenia.“

Evanjelický preklad: Mt 9:24 povedal: Odíďte, lebo neumrelo dievča, ale spí. A vysmiali Ho.

Mk 5:39 vošiel dnu a povedal im: Prečo robíte hluk a plačete? Neumrelo dieťa, ale spí.

Sk 7:60 Potom pokľakol, zvolal silný hlasom: Pane, nepočítaj im tento hriech! A len čo dopovedal, usnul.

1 Kor 15:51 Ajhľa, poviem vám tajomstvo: všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme,

1 Tes 4:13-15 Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli,

2 Pt 3:4 a povedia: Čože je so sľubom o Jeho príchode? Veď odkedy otcovia pomreli, všetko tak zostáva od počiatku stvorenia.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 9:24 povedal im: Odídite, lebo dievčatko nezomrelo, ale spí. A vysmievali sa mu.

Mk 5:39 a vojdúc povedal im: Čo robíte krik a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí.

Sk 7:60 A skloniac kolená skríkol velikým hlasom: Pane, nepočítaj im tohoto hriechu! A keď to povedal, usnul.

1 Kor 15:51a Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení,

1 Tes 4:13-15 Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.

2 Pt 3:4 a hovoriť: Kde je to zasľúbenie o jeho príchode? Lebo odkedy posnuli otcovia, všetko tak trvá, od počiatku stvorenia.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 9:24 vravel: Practe sa, veď tá dievočka neumrela, lež spí. I vysmievali ho,

Mk 5:39 a vstúpiac im vraví: Čo lomozíte a plačete? To dievčatko neumrelo, lež spí.

Sk 7:60 I pokľakol a zvolal silným hlasom: Pane, nezaratúvaj im tento hriech! A povediac toto, zosnul;

1 Kor 15:51 Hľa, vravím vám tajomstvo: Nie všetci zosneme, lež budeme všetci zmenení,

1 Tes 4:13-15 No neradi by sme, bratia, žeby ste boli neznalí toho, čo sa týka zosnulých, aby ste sa nermútili tak, ako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Veď ak veríme, že Ježiš umrel a opäť vstal, privedie s ním Boh aj tých, ktorí skrze Ježiša zosnuli. (Lebo vám slovom Pána vravíme toto: že my, žijúci, pozostávajúci do príchodu Pána, nijako tých, ktorí zosnuli, nepredstihneme,

2 Pt 3:4 a vraviaci: Kde je ten prísľub jeho príchodu? Veď odvtedy, čo zosnuli otcovia, pretrvávajú všetky veci tak, od začiatku stvorenia.

Preklad Štefana Porúbčana:Mt 9:24 „Choďte preč, lebo dievča neumrelo, ale iba spí!“ Oni ho však vysmiali.

Mk 5:39 Vystúpil a povedal im: „Čo robíte hluk a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“

Sk 7:60a Vtom klesol na kolená a veľkým hlasom vykríkol: „Pane, nezapočítaj im tento hriech!“ A keď to dopovedal, zomrel.

1 Kor 15:51 Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci budeme premenení.

1 Sol 4:13-15 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako ostatní (ľudia), čo sú bez nádeje. Ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak isto Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, zhromaždí (spolu) s ním. Toto vám vravíme slovami Pána: My živí, ktorí budeme nažive pri príchode Pánovom, nepredídeme tých, čo zosnuli.

2 Pt 3:4 a budú sa vysmievať: „Čo sa stalo s jeho prisľúbeným príchodom? Veď otcovia (naši) zosnuli a všetko ostáva tak, ako bolo od počiatku sveta!“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 9:24 povedal: „Odíďte, lebo dievčatko nezomrelo, ale spí.“ I vysmiali ho.

Mk 5:39 A keď vstupoval, hovorí im: „Čože lomozíte a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí.“

Sk 7:60 Vtom pokľakol a veľkým hlasom vykríkol: „Pane, nepočítaj im tento hriech.“ A keď to dopovedal, usnul.

1 Kor 15:51 Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci usneme, ale všetci budeme premenení, razom, v jedinom okamihu, keď (zaznie) posledná trúba.

1 Tes 4:13-15 Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako aj ostatní, čo nemajú nijakej nádeje. Lebo keď veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Veď toto vám hovoríme slovom Pána, že my, živí, čo ostaneme až do príchodu Pánovho, nepredídeme tých, čo zosnuli.

2 Pt 3:4 a budú hovoriť: „Kdeže je jeho zasľúbený príchod?“ Veď odkedy otcovia pomreli, všetko tak trvá od počiatku stvorenia.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 9:24 a povedal im: Odíďte, lebo to dievča nezomrelo, ale spí! A posmievali sa mu.

Mk 5:39 Vošiel dnu a povedal im: Prečo ste rozrušení a plačete? To dieťa nezomrelo, ale spí.

Sk 7:60

1 Kor 15:51

1 Tes 4:13-15

2 Pt 3:4

Preklad Nového sveta: Mt 9:24 Ježiš im povedal: „Odíďte, lebo dievčatko nezomrelo, ale spí.“ Na to sa mu začali opovržlivo posmievať.

Mk 5:39 a keď vstúpil, povedal im: „Prečo robíte hlučný zmätok a plačete? Dieťatko nezomrelo, ale spí.“

Sk 7:60 Potom, klesnúc na kolená, zvolal silným hlasom: „Jehova, nepočítaj im tento hriech!“ A keď to povedal, zosnul.

1 Kor 15:51 Hľa, hovorím vám sväté tajomstvo: Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení,

1 Tes 4:13-15 A nechceme, bratia, aby ste boli v nevedomosti o tých, čo spia [v smrti], aby ste nežialili ako ostatní, ktorí nemajú nijakú nádej. Teda ak máme vieru, že Ježiš zomrel a opäť vstal, tak i Boh privedie prostredníctvom Ježiša s ním tých, čo zosnuli. To vám však hovoríme podľa Jehovovho slova, že my žijúci, ktorí zostaneme nažive do Pánovej prítomnosti, určite nepredídeme tých, čo zosnuli,

2 Pt 3:4 a hovoriť: „Kde je tá jeho sľúbená prítomnosť? Veď odo dňa, keď zosnuli naši predkovia, všetko pokračuje presne tak ako od začiatku stvorenia.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 9:24 povedal im: „Rozíďte sa, veď dievčatko neumrelo, iba spí.“ Ale nikto jeho slová nebral vážne a posmievali sa mu.

Mk 5:39 Vstúpil dnu a spýtal sa: „Načo ten plač a rozruch? Veď to dievča neumrelo, iba spí!“

Sk 7:60 Potom klesol na kolená a zvolal mocným hlasom: „Pane, odpusť im tento hriech!“ A naposledy vydýchol.

1 Kor 15:51 Prezradím vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci dostaneme nové telo. Keď zaznie z neba signál posledného súdu,

1 Sol 4:13-15 Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nijakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte za živa.

2 Pt 3:4 a budú sa vysmievať: Ježiš predsa sľúbil, že príde znovu. Kde teda je? Naši otcovia už aj zomreli a od stvorenia sveta sa nič nezmenilo.“

Ako vidíme, slovo "zomrel" sa prekladá v gréčtine inak a to "ἀπέθανεν". Smrť je vo Svätom Písme označená spánkom viac ako 50 krát.

Pozrime sa na to lepšie. Keď hovorí Pán Ježiš o smrti ako o spánku, ale je evidentné, že nehovorí o dušiach, ale o telách.

Ekumenický preklad: Mt 27:52 Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené.

Katolícky preklad: Mt 27:52 Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 27:52 Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych.

Evanjelický preklad: Mt 27:52 hroby sa otvárali, mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené,

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 27:52 a hroby sa otváraly a mnohé telá zosnulých svätých vstaly

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 27:52 a hrobky sa pootvárali a mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené,

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 27:52 Aj hroby sa otvorili a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 27:52 hrobky sa otvárali, a mnohé telá zosnulých svätých vstali.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 27:52 a otvorili sa hroby; mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené

Preklad Nového sveta: Mt 27:52 A pamätné hrobky sa otvárali a mnohé telá zosnulých svätých boli vyzdvihnuté

Preklad Nádej pre každého: Mt 27:52 a hroby sa otvárali.

Slovo "telá" v tomto verši ukazuje, že slovo "zosnulých" platí o telách, nie dušiach.

Aj tu slovo "zosnuli" jasne hovorí o tele a nie o duši, lebo obsahom tejto kapitoly je vzkriesenie tela.

Ekumenický preklad: 1 Tes 4:13-17 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo usnuli. Pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom.

Katolícky preklad: 1 Sol 4:13-17 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Sol 4:13-17 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to s mŕtvymi, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. Lebo ak my veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej trúby sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme, čo zostaneme, budeme pripojení k nim a spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.

Evanjelický preklad: 1 Tes 4:13-17 Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli, lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi, potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme stále s Pánom.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tes 4:13-17 Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tes 4:13-17 No neradi by sme, bratia, žeby ste boli neznalí toho, čo sa týka zosnulých, aby ste sa nermútili tak, ako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. Veď ak veríme, že Ježiš umrel a opäť vstal, privedie s ním Boh aj tých, ktorí skrze Ježiša zosnuli. (Lebo vám slovom Pána vravíme toto: že my, žijúci, pozostávajúci do príchodu Pána, nijako tých, ktorí zosnuli, nepredstihneme, pretože Pán sám so zvolávajúcim povelom, s hlasom archanjela a s Božou trúbou zostúpi z neba a najprv vstanú mŕtvi v Kristovi; potom budeme my, žijúci, pozostávajúci, zároveň s nimi uchvátení v oblakoch Pánovi v ústrety do vzduchu a tak vždy budeme s Pánom.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Sol 4:13-17 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako ostatní (ľudia), čo sú bez nádeje. Ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak isto Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, zhromaždí (spolu) s ním. Toto vám vravíme slovami Pána: My živí, ktorí budeme nažive pri príchode Pánovom, nepredídeme tých, čo zosnuli. Keď totiž sám Pán zostúpi z nebies, na povel, na hlas archanjela a (zvuk) Božej trúby najprv vstanú z mŕtvych tí, ktorí umreli v Kristovi, a my, živí, ktorí budeme ešte nažive, spolu s nimi budeme potom v oblakoch vynesení do vzduchu v ústrety Pánovi. Potom už budeme navždy s Pánom.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tes 4:13-17 Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, žeby ste sa nermútili ako aj ostatní, čo nemajú nijakej nádeje. Lebo keď veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie s ním. Veď toto vám hovoríme slovom Pána, že my, živí, čo ostaneme až do príchodu Pánovho, nepredídeme tých, čo zosnuli. Sám Pán totiž, na povel, na hlas archanjela a trúby Božej zostúpi z neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my, živí, čo ostaneme, spolu s nimi budeme vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do vzduchu. A tak budeme navždy s Pánom.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tes 4:13-17

Preklad Nového sveta: 1 Tes 4:13-17 A nechceme, bratia, aby ste boli v nevedomosti o tých, čo spia [v smrti], aby ste nežialili ako ostatní, ktorí nemajú nijakú nádej. Teda ak máme vieru, že Ježiš zomrel a opäť vstal, tak i Boh privedie prostredníctvom Ježiša s ním tých, čo zosnuli. To vám však hovoríme podľa Jehovovho slova, že my žijúci, ktorí zostaneme nažive do Pánovej prítomnosti, určite nepredídeme tých, čo zosnuli, lebo sám Pán zostúpi z neba s prikazujúcim zvolaním, s hlasom archanjela a s Božou trúbkou, a tí, čo sú mŕtvi v spojení s Kristom, vstanú prví. Potom my žijúci, ktorí prežijeme, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch, aby sme sa stretli s Pánom vo vzduchu; a tak budeme navždy s Pánom.

Preklad Nádej pre každého: 1 Sol 4:13-17 Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nijakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte za živa. Sám Pán zostúpi z neba, vydá mocný povel, ozve sa hlas archanjela a Božia trúba. Nato vstanú všetci kresťania, čo už pomreli, spolu s tými, ktorí zostali nažive, a budú uchvátení do oblakov. Tam sa stretneme všetci s Pánom, aby sme s ním zostali už naveky.

Aj v tomto verši sa hovorí o zosnulých telách:

Ekumenický preklad: 1 Kor 15:17-18 Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera — ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zosnuli v Kristovi.

Katolícky preklad: 1 Kor 15:17-18 A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 15:17-18 A keď Kristus nebol vzkriesený, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli ako veriaci v Krista, sú stratení.

Evanjelický preklad: 1 Kor 15:17-18 ale ak Kristus nebol vzkriesený, daromná je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A vtedy zahynuli aj tí, čo umreli v Kristovi.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 15:17-18 a jestli Kristus nevstal z mŕtvych, márna ja vaša viera, ešte ste vo svojich hriechoch. A tak aj tí, ktorí zosnuli v Kristovi, zahynuli.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 15:17-18 no ak nie je Kristus vzkriesený, je vaša viera ničotná, ešte ste v svojich hriechoch. Potom aj tí, ktorí zosnuli v Kristovi, zahynuli;

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 15:17-18 A ak Kristus nevstal z mŕtvych, márna je vaša viera, lebo ste vždy vo svojich hriechoch! Vtedy aj tí, čo v Kristu zosnuli, zahnuli.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 15:17-18 Lenže ak Kristus nevstal, vaša viera je daromná, lebo ste ešte vždy vo svojich hriechoch! Potom aj tí, čo v Kristu zosnuli, zahynuli.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 15:17-18

Preklad Nového sveta: 1 Kor 15:17-18 A ak Kristus nebol vzkriesený, vaša viera je neužitočná; ešte ste vo svojich hriechoch. Skutočne, tí, ktorí zosnuli v spojení s Kristom, zahynuli.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 15:17-18 A ak Kristus nevstal z mŕtvych, márna je vaša viera. Ostali ste vo svojich hriechoch a stratení sú aj tí veriaci, čo zomreli pred vami.

Ak Kristus zomrel fyzickou smrťou ako mi a je prvotina zosnulých:

Ekumenický preklad: 1 Kor 15:20 Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli.

Katolícky preklad: 1 Kor 15:20 Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 15:20 Ale pravda je, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina zosnulých.

Evanjelický preklad: 1 Kor 15:20 Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 15:20 No, ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 15:20 (Nuž ale Kristus spomedzi mŕtvych vzkriesený je, ako prvotina tých, ktorí sú zosnulí.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 15:20 Ale Kristus naozaj vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 15:20 Ale Kristus naozaj vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 15:20

Preklad Nového sveta: 1 Kor 15:20 Avšak Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvé ovocie z tých, ktorí zosnuli.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 15:20 Ale Kristus naozaj vstal z mŕtvych, a to je nám zárukou, že aj ďalší budú po ňom nasledovať.

Tak aj on by mal byť v stave nevedomia. Ale my vieme, že zostúpil do ríše mŕtvych a kázal evanjelium všetkým mŕtvym:

Ekumenický preklad: 1 Pt 4:6 Veď preto sa zvestovalo evanjelium aj mŕtvym, aby boli u Boha živí v Duchu, hoci boli za svojho života ako ľudia súdení.

Katolícky preklad: 1 Pt 4:6 Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli odsúdení podľa ľudí v tele, a žili podľa Boha v Duchu.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Pt 4:6 Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby, hoci boli súdení ako ľudia v tele, žili podľa Boha v Duchu.

Evanjelický preklad: 1 Pt 4:6 Lebo preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli súdení síce po ľudsky, v tele, ale aby žili Duchom podľa Boha.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Pt 4:6 Lebo nato sa i mŕtvym kázalo evanjelium, aby boli súdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v duchu.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Pt 4:6 Veď na to bola blahá zvesť hlásaná aj mŕtvym, aby síce po stránke ľudskej čo do mäsa boli súdení, no po stránke Božej čo do Ducha žili.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Pt 4:6 Preto Posolstvo bolo hlásané aj mŕtvym, aby, hoci ako ľudia boli odsúdení podľa tela, podľa ducha žili Božím životom.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Pt 4:6 Veď preto bola radostná zvesť hlásaná aj mŕtvym, aby boli odsúdení síce po ľudsky podľa tela, ale aby žili Duchom podľa Boha.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Pt 4:6

Preklad Nového sveta: 1 Pt 4:6 Veď preto bolo dobré posolstvo oznámené aj mŕtvym, aby boli súdení, pokiaľ ide o telo, z ľudského hľadiska, ale [aby] žili, pokiaľ ide o ducha, z Božieho hľadiska.

Preklad Nádej pre každého: 1 Pt 4:6 Preto bolo evanjelium zvestované aj mŕtvym, ktorých za ich života ľudia povrchným hodnotením odsúdili, avšak Boh, ktorý súdi podľa ducha, ich odmení večným životom.

Keď sa slová "usnul, spí" nachádzajú v súvislosti s mŕtvym, jedná o telo. Mŕtve telo sa živým javí samozrejme ako spiace. Nikde vo Svätom Písme nenájdeme, že by duša oddelená od tela spala. „Či budeme spať od smrti až po súd?“ pýta sa Tertullian. Ale viac o tom v téme Prechodný stav.

 

 

Druhý argument odporcov existencie Očistca:

V telesnom ponímaní je opak špiny čistota. Proces nadobúdania čistoty sa nazýva očisťovanie. Takýto proces môže prebiehať všade, kde je voda v kúpeľni, v čistiarni alebo i v zariadení typu "očistec".

V duchovnom ponímaní však nejde o špinu, ale o nečistotu. Ibaže opakom nečistoty nie je čistota, ale svätosť. Proces oddeľovania od nečistoty sa nazýva posväcovanie. A to sa nedá dosiahnuť bez Boha. V nijakom očistnom oddelení. Lebo posväcovanie koná Svätý Duch! 

 

 

Tretí argument odporcov existencie Očistca:

Tvrdenie, že v Očistci duše trpia, a pritom sa tešia z istoty svojej večnej spásy, je prinajmenšom oxymoron. Lebo podstatou spásy je udelenie milosti. Spasený človek vie, že nepôjde pred súd, a preto rozsudok za hriechy nebude nad ním vynesený! A kde nie je rozsudok, nie je ani trest.

Ekumenický preklad: Jn 3:18 Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna.

Katolícky preklad: Jn 3:18 Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 3:18 Kto verí v Syna, nebude odsúdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v Meno jednorodeného Syna Božieho.

Evanjelický preklad: Jn 3:18 Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 3:18 Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 3:18 Kto v neho verí, nie je súdený, no kto neverí, je už odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna;

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 3:18 Kto v neho uverí, nebude súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 3:18 Kto v neho verí, nebude súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 3:18 Ten, kto verí v neho, nie je odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jediného Božieho Syna.

Preklad Nového sveta: Jn 3:18 Kto prejavuje vieru v neho, nebude súdený. Kto neprejavuje vieru, už je odsúdený, lebo neprejavil vieru v meno jednosplodeného Božieho Syna.

Preklad Nádej pre každého: Jn 3:18 Kto v neho neverí, odsudzuje sám seba, lebo odmieta milosť ponúkanú samým Bohom.

 

 

Štvrtý argument odporcov existencie Očistca:

Ježiš Kristus trpel a zomrel za naše hriechy. Trest, ktorý sme mali mať my, spočinul na ňom:

Ekumenický preklad: Rim 5:8 No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.

Iz 53:5 On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie.

Katolícky preklad: Rim 5:8 Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.

Iz 53:5 On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 5:8 Ale dôkazom, že Boh nás miluje, je to, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnikmi.

Iz 53:5 Lež on bol prebodnutý pre naše hriechy, zdrvený pre naše viny. Na neho dopadol trest, čo nám vracia pokoj, jeho rany nás uzdravili.

Evanjelický preklad: Rím 5:8 Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.

Iz 53:5 Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 5:8 Ale Bôh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás.

Iz 53:5 A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho, a jeho sinavicou sme uzdavení.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 5:8 no Boh svoju lásku k nám potvrdzuje tak, že za nás Kristus umrel, keď sme my ešte boli hriešnici.

Iz 53:5 no on bol zranený od našich prestúpení, zdeptaný od našich neprávostí, na ňom bol trest pre náš pokoj a v jeho sinaviciach sa nám dostalo uzdravenia.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 5:8 Boh však dokazuje (veľkosť) svojej lásky k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešnikmi.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 5:8 Boh však dokazuje svoju lásku k nám tak, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 5:8

Preklad Nového sveta: Rim 5:8 Ale Boh nám odporúča svoju lásku tým, že Kristus zomrel za nás, kým sme ešte boli hriešnikmi.

Iz 53:5 Bol však prebodávaný za náš priestupok, bol drvený za naše previnenia. Potrestanie, ktoré slúžilo nám na pokoj, [prišlo] naňhoa jeho zranenia sa nám stali uzdravením.

Preklad Nádej pre každého: Rim 5:8 Ale nám Boh dokázal svoju lásku práve tým, že poslal Krista, aby zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešnikmi.

Povedať, že musíme ešte trpieť za naše hriechy, je ako povedať, že Kristova obeta je nedostatočná!

Ekumenický preklad: 1 Jn 2:2 On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Katolícky preklad: 1 Jn 2:2 On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Jn 2:2 On je zmiernou obetou za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Evanjelický preklad: 1 Jn 2:2 On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Jn 2:2 A on je smierením za naše hriechy, no, nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Jn 2:2 a on je zadosťučinením vzhľadom na naše hriechy, no nielen vzhľadom na tie, ktoré sú naše, lež aj vzhľadom na celý svet.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Jn 2:2 On sám je (obeťou) zmierenia za naše hriechy, a nie len za naše, ale aj (hriechy) celého sveta.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Jn 2:2 A on je obeťou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za celý svet.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Jn 2:2

Preklad Nového sveta: 1 Jn 2:2 A on je obeťou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za [hriechy] celého sveta.

Preklad Nádej pre každého: 1 Jn 2:2 On, jediný bez hriechu, bol potrestaný za nás, no nielen za nás, ale za hriechy celého sveta.

Povedať, že máme trpieť za naše hriechy v Očistci, je popretie dostatočnosti zmiernenia Kristovej obety!

Ekumenický preklad: Hebr 7:27 ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom aj za hriechy ľudí. Veď on to vykonal raz navždy, keď obetoval samého seba.

Katolícky preklad: Hebr 7:27 ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého.

Preklad Jeruzalemská biblia: Hebr 7:27 ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy, a potom za hriechy ľudu. Lebo on urobil toto raz navždy, keď obetoval seba samého.

Evanjelický preklad: Žid 7:27 ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obeť najprv za svoje a potom za hriechy ľudu. Lebo urobil to raz navždy, keď samého seba obetoval.

Preklad Jozefa Roháčka: Žid 7:27 ktorý nepotrebuje každého dňa ako najvyšší kňazi, obetovať obeti najprv za svoje vlastné hriechy a potom za hriechy ľudu. Lebo to učinil raz navždy tak, že obetoval sám seba.

Preklad Miloša Pavlíka: Hebr 7:27 ktorý nemá každodennú povinnosť, ako práve tamtí veľkňazi, vznášať obete najprv za svoje vlastné hriechy, potom za hriechy ľudu; veď toto vykonal raz prevždy tým, že za obeť vzniesol sám seba.

Preklad Štefana Porúbčana: Žid 7:27 ktorý nepotrebuje ako (iní) veľkňazi každý deň prinášať obeť najprv za svoje hriechy a potom za (hriechy) ľudu. On tak urobil raz navždy, keď obetoval seba samého.

Preklad Bohuslava Košu: Žid 7:27 ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň po deň prinášať obete najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. Lebo on to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého.

Preklad Biblia LOGOS: Žid 7:27

Preklad Nového sveta: Hebr 7:27 Nepotrebuje denne ako tamtí veľkňazi prinášať obete, najprv za svoje hriechy a potom za [hriechy] ľudu (lebo to urobil raz navždy, keď obetoval sám seba);

Preklad Nádej pre každého: Hebr 7:27 a nemusí ako niekdajší veľkňazi denne prinášať obete najprv za vlastné hriechy a až potom za hriechy ľudu. Ježiš to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého.

 

 

Piaty argument odporcov existencie Očistca:

Ekumenický preklad: Rim 6:7 Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu.

Katolícky preklad: Rim 6:7 Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 6:7 Lebo kto je mŕtvy, je oslobodený od hriechu.

Evanjelický preklad: Rím 6:7 Veď kto umrel, je ospravedlnený od hriechu.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 6:7 Lebo ten, kto zomrel, je už ospravedlnený od hriechu.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 6:7 veď ten, kto umrel, je zo stránky hriechu uznaný za spravodlivého.

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 6:7 Lebo kto zomrel, je oslobodený od hriechu.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 6:7 Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 6:7

Preklad Nového sveta: Rim 6:7 Lebo kto zomrel, je zbavený hriechu.

Preklad Nádej pre každého: Rim 6:7 Veď ten, kto zomrel, je vyslobodený z moci hriechu.

Odporcovia existencie Očistca hovoria, že po smrti nám sú hriechy odpustené. Zástancovia existencie Očistca namietajú, že potom všetci budú oslobodený od hriechu. Aby nedošlo k nedorozumeniu, tak sa pozrime na kontext:

Ekumenický preklad: Rim 6:7-9 Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera, smrť už viac nad ním nepanuje.

Katolícky preklad: Rim 6:7-9 Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu. Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje.

Preklad Jeruzalemská biblia: Rim 6:7-9 Lebo kto je mŕtvy, je oslobodený od hriechu.Ale ak sme mŕtvi s Kristom, veríme, že s ním aj žijeme,vediac, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje.

Evanjelický preklad: Rím 6:7-9 Veď kto umrel, je ospravedlnený od hriechu. Ak sme však umreli s Kristom, veríme, že s Ním budeme aj žiť. Lebo vieme, že Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, viac neumiera a smrť už viac nepanuje nad Ním.

Preklad Jozefa Roháčka: Rim 6:7-9 Lebo ten, kto zomrel, je už ospravedlnený od hriechu. Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že budeme s ním aj spolu žiť vediac, že Kristus vstanúc z mŕtvych už viacej nezomiera; smrť viacej nepanuje nad ním.

Preklad Miloša Pavlíka: Rim 6:7-9 veď ten, kto umrel, je zo stránky hriechu uznaný za spravodlivého. Nuž ak sme s Kristom umreli, veríme, že s ním budeme aj žiť, vediac, že Kristus, súc vzkriesený spomedzi mŕtvych, už neumiera, smrť nad ním už nepanuje,

Preklad Štefana Porúbčana: Rim 6:7-9 Lebokto zomrel, je oslobodený od hriechu. A keď sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Lebo vieme, že keď Kristus raz vstal z mŕtvych, viac už neumiera, že smrť nad ním viac už nemá moci.

Preklad Bohuslava Košu: Rim 6:7-9 Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu. Ak sme však zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Vieme totiž, že Kristus, keď raz vstal z mŕtvych, viac už neumiera, smrť nad ním viac už nepanuje.

Preklad Biblia LOGOS: Rim 6:7-9

Preklad Nového sveta: Rim 6:7-9 Lebo kto zomrel, je zbavený hriechu. A ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Vieme totiž, že Kristus teraz, keď bol vzkriesený z mŕtvych, už nezomiera; smrť už nad ním nepanuje.

Preklad Nádej pre každého: Rim 6:7-9 Veď ten, kto zomrel, je vyslobodený z moci hriechu. Keď sme teda svoje ja nechali s Kristom zomrieť, musí byť na nás vidieť, že žijeme celkom iný život.Vieme, že Kristus vstal z mŕtvych a už nikdy nezomrie. Smrť už nemá nad ním nijakú moc.

Z kontextu vyplýva, že iba tí, čo zomreli s Kristom, budú oslobodený od hriechu. Kto teda zomrel s Kristom? No predsa ten, čo v neho uveril! Takže vidíme, že každý, kto uveril v Krista, bude po smrti ospravedlnený od hriechu a nebude musieť trpieť v nijakom Očistci!

 

 

Šiesty argument odporcov existencie Očistca:

Ekumenický preklad: Lk 16:19-31 Bol bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval.Pri jeho bráne líhaval akýsi chudák menom Lazár, plný vredov.Túžil nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale iba psy prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho.Potom v pekle v mukách pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone.I zvolal: Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plameni hrozne trápim.No Abrahám odpovedal: Syn môj, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazár zasa zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš.A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik — čo ako by chcel — nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.Tu povedal: Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca.Mám totiž piatich bratov. Nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.Abrahám mu odpovedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú.Ale on povedal: Nie, otec Abrahám. Ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať.Odpovedal mu: Ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych.

Katolícky preklad: Lk 16:19-31 Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: »Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!« No Abrahám povedal: »Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik - čo ako by chcel - nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.« Tu povedal: »Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.« Abrahám mu odpovedal: »Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.« Ale on vravel: »Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.« Odpovedal mu: »Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.«„

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 16:19-31 Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a jemného plátna a deň čo deň prepychovo hodoval.Akýsi chudák plný vredov líhal pri jeho bráne.Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, ale len psy prichádzali a lízali mu vredy.Stalo sa, že ten chudák zomrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Aj boháč zomrel a bol pochovaný.V pekle vo veľkých mukách pozrel hore a videl zďaleka Abraháma a Lazára v jeho lone.Vtedy zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni.‘No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš.A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik, čo by ako chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘Tu povedal: ‚Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca,lebo mám piatich bratov; nech im donesie svoje svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.‘Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám, ale ak k nim príde niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘Odpovedal mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘„

Evanjelický preklad: Lk 16:19-31 Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. A bol akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, [ale nikto mu ich nedal], len čo psy prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lazára; zvolal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazár zlé; teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám. Nato povedal (boháč): Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca; mám totiž päť bratov; nech im svedčí (o tých veciach), aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abrahám [mu] povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. On však odvetil: Nie, otec Abrahám, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, kajali by sa. Odpovedal mu: Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 16:19-31 A bol nejaký bohatý človek, ktorý sa obliekal v purpur a kment a žil každý deň v radosti a v prepychu. A bol nejaký chudobný človek, menom Lazar, ktorý ležal pri jeho bráne vredovitý a žiadal si nasýtiť sa omrvín, ktoré padaly so stola boháča. Ale ešte aj psi prichádzali a lízali jeho vredy. A stalo sa, že chudobný človek zomrel a bol zanesený od anjelov do lona Abrahámovho. A zomrel aj boháč, a pochovali ho. Potom v pekle, v mukách, pozdvihnul svoje oči a videl Abraháma zďaleka a Lazara v jeho lone. Vtedy zavolal boháč a povedal: Otče Abraháme, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby omočil koniec svojho prsta vo vode a ovlažil môj jazyk, lebo sa mučím v tomto plameni. A Abrahám povedal: Dieťa, rozpamätaj sa, že si ty vzal svoje dobré vo svojom živote a Lazar podobne zlé; a tak teraz on sa tu teší, a ty sa mučíš. A nad to nado všetko medzi nami a vami je upevnená veliká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli, ani aby sa tí tamztade k nám nedostali. A povedal im: Prosím ťa tedy, otče, žeby si ho poslal do domu môjho otca, lebo mám päť bratov, nech im dôrazne svedčí, aby neprišli aj oni do tohoto miesta múk. A Abrahám mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech tých počúvajú! A on povedal: Nie, otče Abraháme, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, budú činiť pokánie. Na to mu povedal Abrahám: Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by, ani keby niekto vstal z mŕtvych.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 16:19-31 I bol akýsi bohatý človek, i odieval sa v purpur a kment a denne si skvele dopriaval; a [bol] akýsi bedár menom Lazar[, ktorý], posiaty vredmi, ležal pri jeho vrátach a túžil byť nakŕmený z omrviniek, ktoré padali zo stola toho boháča; nadto prichádzali aj psi a oblizovali jeho vredy. I stalo se, že ten bedár umrel a bol od anjelov odnesený do náruče Abraháma. A umrel aj ten boháč a bol pochovaný; a v háde pozdvihol, súc v mukách, svoje oči, i vidí zďaleka Abraháma a v jeho náruči Lazara. A on zvolal a povedal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby namočil konček svojho prsta do vody a ochladil môj jazyk, pretože v tomto plameni trpím bolesť. No Abrahám povedal: Dieťa, spomeň si, že ty si v svojom živote plnou mierou dostal svoje dobré veci a Lazar podobne veci zlé; no teraz sa tu potešuje a ty trpíš bolesť. A pri všetkom tom je medzi nami a vami natrvalo rozzevená veľká priepasť tak, aby tí, ktorí chcú prestúpiť odtiaľto k vám, nemohli, a tí odtadiaľ aby neprenikali k nám. I povedal: Prosím ťa teda, otče, aby si ho poslal do domu môjho otca, lebo mám piatich bratov, tak, aby im naliehavo svedčil, aby nepri- šli aj oni do tohto miesta múk. No Abrahám mu vraví: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich počujú. No on povedal: Vôbec nie, otec Abrahám, lež keby sa k nim pobral voľakto od mŕtvych, dajú sa na pokánie. I povedal mu: Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby voľakto vstal spomedzi mŕtvych.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 16:19-31 Bol istý, bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a jemného plátna a každodenne nádherne hodoval. Pod Jeho bránou ležal opustený istý žobrák, vredami pokrytý, menom Lazár, ktorý túžil nasýtiť sa (odrobinkami), čo padali z boháčovho stola. Ešte aj psi prichádzali a lízali mu vredy. I stalo sa, že ten žobrák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Zomrel však aj boháč a pochovali ho. Keď bol v pekle a trpel muky, pozdvihol oči a zďaleka zazrel Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: 'Otče Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si omočil koniec prsta vo vode a osviežil mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!' Abrahám mu však odpovedal: 'Synu, spomeň si, že si za živa dostal dobré veci, a Lazár zasa zlé! Nuž teraz sa on tu raduje a ty sa hrozne trápiš. Okrem toho všetkého je medzi nami a vami postavená veľká priepasť, takže tí, ktorí by sa chceli odtiaľto dostať k vám, nemôžu, a ani odtiaľ nemôžu prejsť k nám.' A (on) povedal: 'Otče, prosím ťa teda, aby si ho poslal do domu môjho otca. Mám totiž päť bratov: nech im prinesie svedectvo, aby sa aj oni nedostali na toto miesto múk!' Odpovedal mu Abrahám: 'Majú Mojžiša a prorokov; tých nech počúvajú!' Ale on odpovedal: 'Nie, otec Abrahám, - lebo keď niekto z mŕtvych príde k nim, dajú sa na pokánie.' Vtedy mu povedal: 'Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria, ani keby niekto vstal z mŕtvych!“

Preklad Bohuslava Košu: Lk 16:19-31 Bol však istý bohatý človek a ten sa obliekal do purpuru a kmentu a každodenne skvele hodoval. No pred jeho bránou líhal istý žobrák, menom Lazár, plný vredov a žiadal si nasýtiť sa odrobinkami, čo padali z boháčovho stola. Avšak aj psy prichádzali a lízali mu vredy. Stalo sa však, že ten žobrák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Zomrel však aj boháč, a pochovali ho. A v podsvetí, keď bol v mukách, pozdvihol si oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: ,Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si omočil koniec prsta vo vode a ochladil mi jazyk, lebo sa trápim v tomto plameni! Abrahám však povedal: ,Dieťa, spomeň si, že si za svojho života dostal všetky dobré veci, a Lazár v rovnakej miere zlé. No teraz sa on tu raduje, a ty sa trápiš. A k tomu ešte je medzi nami a vami pevne postavená veľká priepasť, aby tí, čo by chceli odtiaľto prejsť k vám, nemohli, ani neprešli odtiaľ k nám.‘ Ale on povedal: ,Prosím ťa teda, otče, aby si ho poslal do domu môjho otca. Mám totiž päť bratov, nech im dosvedčí, aby aj oni neprišli na toto miesto múk!‘ Abrahám mu však hovorí: ,Majú Mojžiša a prorokov; tých nech počúvajú!‘ On však povedal: ,Nie, otec Abrahám, ale keď niekto z mŕtvych príde k nim, budú sa kajať.‘ Nato mu povedal: ,Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘„

Preklad Biblia LOGOS: Lk 16:19-31 Bol istý bohatý človek, ktorý sa obliekal do purpuru a kmentu a každý deň žil v radosti a prepychu. A bol istý chudobný človek menom Lazár, ktorý ležal pri jeho bráne pokrytý vredmi a túžil sa nasýtiť z omrvín, ktoré padali z boháčovho stola. No ešte aj psy prichádzali a lízali mu vredy. A stalo sa, že ten chudobný zomrel a anjeli ho odniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v podsvetí, keď bol v mukách, pozdvihol svoje oči a v diaľke uvidel Abraháma a Lazára v jeho lone. Vtedy zvolal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí koniec prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo zažívam muky v tomto plameni! No Abrahám povedal: Syn môj, spomeň si, že ty si svoje dobré veci dostal za svojho života a podobne Lazár zlé; a tak teraz jemu sa dostáva potešenie, a ty zažívaš muky. Okrem toho všetkého je medzi nami a vami veľká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli, ani aby sa tí odtiaľ nedostali k nám. No on povedal: Prosím ťa teda, otec, pošli ho do domu môjho otca, lebo mám päť bratov, nech ich varuje, aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abrahám odpovedal: Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú! On však povedal: Nie, otec Abrahám! Ale ak k nim príde niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie. On mu povedal: Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych.

Preklad Nového sveta: Lk 16:19-31 Bol však istý bohatý človek a obliekal sa do purpuru a plátna a zo dňa na deň sa tešil v nádhere. A bol nejaký žobrák menom Lazar, plný vredov, ktorého kládli k jeho vrátam, a túžil nasýtiť sa tým, čo spadlo z boháčovho stola. Áno, prichádzali i psy a lízali mu vredy. Časom žobrák zomrel a anjeli ho odniesli do Abrahámovho náručia.Aj boháč zomrel a bol pochovaný. V hádese zodvihol oči a súc v mukách videl v diaľke Abraháma s Lazarom v náručí. Zvolal preto a riekol: ‚Otče Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby si namočil konček prsta vo vode a ochladil mi jazyk, lebo som v úzkostiach v tomto planúcom ohni.‘ Ale Abrahám povedal: ‚Dieťa, rozpomeň sa, že si za svojho života v plnosti dostal dobré veci, ale Lazar zlé veci. On má teraz útechu, ale ty si v úzkostiach. A okrem toho všetkého sa urobila veľká priepasť medzi vami a nami, takže odtiaľto nemôžu prejsť k vám tí, čo chcú, ani ľudia odtiaľ nemôžu prejsť k nám.‘ Potom povedal: ‚V tom prípade ťa, otče, prosím, aby si ho poslal do domu môjho otca, lebo mám päť bratov, nech im vydá dôkladné svedectvo, aby sa aj oni nedostali na toto miesto trápenia.‘ Ale Abrahám riekol: ‚Majú Mojžiša a Prorokov; nech tých počúvajú.‘ Potom povedal: ‚Nie, otče Abrahám, ale keby k nim prišiel niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘ Povedal mu však: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, nepresvedčí ich, ani keď niekto vstane z mŕtvych.‘„

Preklad Nádej pre každého: Lk 16:19-31 Bol raz jeden bohatý človek, ktorý sa honosne obliekal, každý deň hodoval a oddával sa pôžitkom. Pri bráne jeho domu líhal žobrák Lazár. Telo mal samý vred. Aby si zahnal hlad, čakal na zvyšky z boháčovho stola. Neraz pribehli psy a oblizovali mu otvorené rany. Lazár zomrel a anjeli ho preniesli do raja, kde sa stretol s Abrahámom. Krátko nato zomrel aj boháč. Pochovali ho a jeho duša sa dostala do pekla. Tam v mukách zdvihol oči a v diaľke zazrel Abraháma spolu s Lazárom. Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou, zavolal. Pošli Lazára, aby si omočil koniec prsta vo vode a zvlažil mi jazyk, lebo trpím v tomto plameni. Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že ty si žil na zemi v prepychu a hojnosti, no Lazár v biede a utrpení. Teraz sa on má dobre a ty trpíš. Okrem toho vás delí obrovská priepasť, ktorú nik nemôže prekonať, aj keby chcel. Nato boháč povedal: Tak ťa prosím, otec Abrahám, pošli ho aspoň k mojim piatim bratom, nech ich varuje, aby sa aj oni nedostali na toto miesto múk. Ale Abrahám mu odpovedal: Majú predsa Písmo, môžu sa správať podľa neho. Boháč namietal: Nie, otec Abrahám, na Písmo oni nedajú, ale keby niekto vstal z mŕtvych, tomu by uverili a odvrátili sa od svojich hriechov. Abrahám povedal: Ak nedajú na Mojžišov zákon a prorokov, nedajú sa presvedčiť, aj keby niekto vstal z mŕtvych.“

Niektorí sa tu nazdávajú, že sa tu spomína osud spasených aj nespasených po smrti, pričom sa tu nič nepíše o nejakom Očistci. Učenie o dvojakom osude po smrti je rabínskeho pôvodu. Také učenie Sväté Písmo neobsahuje. Rovnako ako v iných podobenstvách vychádzal Kristus pri opísanie života boháča a chudobného Lazára zo životných predstáv svojich poslucháčov. Od Jozefa Flavia vieme, že vtedajší Židia verili práve v to, že nespravodliví sú vlečení do podsvetia, odkiaľ vidí miesto, kde spočívajú spravodliví otcovia. Idú do horiaceho pekla a od spravodlivých ich delí obrovská priepasť, ktorú nemožno preklenúť. Túto predstavu historik Flavius v 1. storočia líči vo svojom diele. V Starom Zákone o nej nie je ani zmienky a predsa panovala medzi vtedajšími Židmi. A práve túto predstavu používa Ježiš, aby Židom niečo povedal. Preto Ježiš, keď sa mu farizeji posmievali, začal používať ich terminológiu, aby im naznačil, že sa majú zamyslieť radšej nad svojimi názormi. On im povedal, že sa mýlia.

Ekumenický preklad: Lk 16:14-15 Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu.Ale on im povedal: Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom.

Katolícky preklad: Lk 16:14-15 Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu.Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 16:14-15 Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu.Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia; lebo čo je v očiach ľudí vznešené, pred Bohom je predmetom pohŕdania.

Evanjelický preklad: Lk 16:14-15 Počuli to všetko aj farizeji, ktorí milovali peniaze, a posmievali sa Mu. A povedal im: Vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je vysoké ľuďom, je ohavnosť pred Bohom.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 16:14-15 A počúvali to všetko aj farizeovia, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. A on im povedal: Vy ste tí, ktorí sa sami robia spravedlivými pred ľuďmi, ale Bôh zná vaše srdcia, lebo to, čo je vysoké u ľudí, je ohavnosťou pred Bohom.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 16:14-15 A všetky tieto veci počúvali aj fariseji; ľúbili peniaze a zlomyseľne sa mu poškľabovali. I povedal im: Vy ste takí, že sami seba pred ľuďmi robíte spravodlivými, no Boh vaše srdce pozná, pretože čo sa medzi ľuďmi vysoko cení, je pred Bohom ohavnosťou.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 16:14-15 Všetko toto počuli farizeji, milovníci peňazí, a posmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia; čo je pred ľuďmi vznešené, pred Bohom je ohavnosťou.

Preklad Bohuslava Košu: Lk 16:14-15 Všetko toto počuli však farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. I povedal im: „Vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia; lebo čo je pred ľuďmi vznešené, pred Bohom je ohavnosťou.

Preklad Biblia LOGOS: Lk 16:14-15 Všetko toto počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. Nato im povedal: Vy ste tí, ktorí robia samých seba spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia – lebo to, čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom.

Preklad Nového sveta: Lk 16:14-15 Farizeji, ktorí milovali peniaze, všetko počúvali a vysmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa vyhlasujete pred ľuďmi za spravodlivých, ale Boh pozná vaše srdce, lebo čo je u ľudí povýšené, je v Božích očiach ohavné.

Preklad Nádej pre každého: Lk 16:14-15 Počuli to farizeji, ktorí sa pachtili za peniazmi, a vysmiali sa mu. Ale Ježiš im povedal: Robíte dobrý dojem na ľudí svojou zbožnosťou, ale Boh pozná vaše srdce. Svojou vznešenou honosnosťou si získavate obdiv ľudí, ale Boh ňou pohŕda.

Potom im povedal podobenstvo, teda príklad o ich viere aby pochopili, že to, čo veria, nemá logiku. Vtedy im porozprával podobenstvo o Boháčovi a Lazarovi. Toto podobenstvo sa nachádzalo v rabínskej literatúre, ale trochu inak. Oni tým strašili ľudí, že ak nebudú nasledovať ich učenie, tak sa dostanú po smrti do miesta múk. Kto nasleduje ich učenie, tak ten sa dostane do "Abrahámovho lona" – to bolo ich učenie. Toto pomenovanie "Abrahámovo lono" sa v Starom Zákone nenachádza. To meno bolo vymyslené rabínmi. Rabínska literatúra ho používa často. Farizeji milovali peniaze. Ježiš im chcel povedať, aký je ich stav. Použil ich vieru, predstavu na objasnenie ich stavu. Tak isto, ako Pavol to použil v Aténach, keď navštívil pohanský chrám. On začal tam, kde poslucháči boli.

Ekumenický preklad: Sk 17:22-23 Pavol si zastal do stredu Areopágu a povedal: Muži, Aténčania! Podľa všetkého pozorujem, že ste mimoriadne nábožní. Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom: Neznámemu bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte.

Katolícky preklad: Sk 17:22-23 Pavol si stal doprostred areopágu a hovoril: „Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom: »Neznámemu bohu.« Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 17:21b-23 Pavol si zastal doprostred Areopágu a hovoril: „Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní. Vskutku, keď som prechádzal vaším mestom a prezrel si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom ‚Neznámemu bohu‘. Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem.

Evanjelický preklad: Sk 17:22-23 Nato sa Pavel postavil prostred Areopágu a hovoril: Mužovia, Aténčania, zo všetkého vidím, že ste veľmi bohabojní; lebo keď som chodil po vašich svätyniach a obzeral si ich, našiel som aj oltár s nápisom: Neznámemu Bohu. Nuž, Toho, ktorého vy nepoznáte, a (predsa) ctíte, ja vám zvestujem.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 17:22-23 Vtedy si zastal Pavel naprostred Areopágu a povedal: Mužovia Atéňania, podľa všetkého vidím, že ste vy neobyčajne nábožní ľudia. Lebo jako som chodil po meste a obzeral som vaše posviatnosti, ktorým dávate božskú česť, našiel som aj oltár, na ktorom je napísané: Neznámemu Bohu. Toho teda, ktorého ctíte bez toho, žeby ste ho znali, toho vám ja zvestujem.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 17:22-23 I postavil sa Pavel vprostred Areopagu a riekol: Muži aténski, po všetkých stránkach pozorujem, že ste nad iných oddaní klaňaniu sa božstvám. Lebo keď som tadiaľto prechádzal a dôkladne pozoroval pred- mety vášho uctievania, natrafil som aj na oltárik, na ktorom bolo nadpísané: Neznámemu Bohu. Tohto teda, ktorého nepoznajúc uctievate, vám ja zvestujem.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 17:22-23 Pavol si zastal uprostred areopágu a prehovoril: „Vážení Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní ľudia. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral vaše svätyne, našiel som oltár s nápisom: 'Neznámemu Bohu.' Toho teda, čo vy uctievate ako 'Neznámeho', toho vám ja zvestujem.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 17:22-23 Tu Pavel zastal uprostred Areopagu a hovoril: „Aténski mužovia, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne oddaní uctievaniu božstiev. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral vaše posvätnosti, našiel som aj oltár s nápisom: ,Neznámemu Bohu.' Koho teda vy uctievate, hoci ho nepoznáte, toho vám ja zvestujem.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 17:22-23

Preklad Nového sveta: Sk 17:22-23 Pavol sa teraz postavil uprostred Areopágu a povedal:„Muži, Aténčania, vidím, že podľa všetkého máte väčšiu bázeň pred božstvami ako iní. Lebo keď som sa prechádzal a pozorne pozeral vaše predmety uctievania, našiel som aj oltár, na ktorom bolo napísané: ‚Neznámemu Bohu‘. Komu teda nevedomky prejavujete zbožnú oddanosť, toho vám zvestujem.

Preklad Nádej pre každého: Sk 17:22-23 Pavol teda vystúpil pred všetkých, ktorí sa zhromaždili na Areopágu, a oslovil ich: „Vážení Aténčania! Potešilo ma, že ste ľudia túžiaci po Bohu. Keď som sa totiž prechádzal po meste a prezeral si vaše posvätné miesta, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. A tohto Boha, ktorého uctievate, hoci ho nepoznáte, vám dnes chcem zvestovať.

Text nehovorí, že Pavol ich vieru považoval za správnu. Povedal pritom, že sú neobyčajne "pobožní". On ich viedol ku Kristovi. Lebo videl, že sú ochotní uctievať aj neznámeho Boha. Pavol nepovedal, že Kristus je len jeden, ďalší z neznámych bohov. On ich viedol k pochopeniu, že Kristus je jediný Boh!

Podobne aj Kristus viedol rabínov od ich bludu k pravde. Táto cesta nepomáha ľuďom, aby sa dostali na správnu cestu. Ak neuveria Mojžišovi a prorokom, tak neuveria ani vtedy, ak im budeme rozprávať príbehy o stave mŕtvych. "Neuverili by ani, kedy prišiel niekto z ríše mŕtvych". To je Kristov cieľ. Rabíni neuverili Mojžišovi a prorokom to, čo hovorili o spasení. Ježiš im povedal, že kto Mojžišovi a prorokom neverí, tomu nepomáha ani to, keby bol strašený trestom po smrti. To je slepá ulička.

Samozrejme, že samotné podobenstvo o Boháčovi a Lazarovi obsahuje aj iné nejasnosti:

1. Podľa povery, ak duša pri smrti opúšťa telo nemá oči, ruky, jazyk, ba ani telo. Ako môže cítiť bolesť teľa? Bolesti popísané v podobenstve sú telesné. Ježiš im ukázal, že aký nezmysel učia. Ježiš učil niečo iné, to že do ohňa = pekla sa dostane celý človek po vzkriesení. On učil inde, že tam "bude plač a škrípanie zubami".

2. Nie je nespravodlivé, keď niekto zomrel pred stáročiami a už stáročia trpí v pekle, zatiaľ čo iní sa ešte ani nenarodili?

3. Prečo sa v Mojžišovom zákone ani v Prorokoch nepíše o rozdelení podsvetia na dve časti? Ani o trpení v podsvetí?

A iné nezrovnalosti teologického charakteru. Napríklad Ježiš by učil, že ľudia sú súdení podľa veľkosti majetku.

Na toto podobenstvo stavať dogmu o posmrtnom živote je nerozumné. Keď si podobenstvo prečítame, ľahko si všimneme, že účel podobenstva nespočíva v opise života po smrti, ale Ježiš chce povedať toto:
– Boh posudzuje bohatých a chudobných inak ako ľudia.
– Lakomstvo a pýcha sú ostro odsúdené.
– Na súde sa prejaví Božia spravodlivosť, ktorá všetko vyrovná.
– Výhoda bohatstvo potrvá len krátko.
– Po smrti už neexistuje možnosť obrátenia.
...

Zámerom každého podobenstvo bolo priniesť určité ponaučenie. Zmyslom tohto podobenstva nebolo poučiť poslucháčov, čo sa deje s človekom po smrti, ale ukázať, že o večnom údelu človeka sa rozhoduje už počas jeho života a že neskôr už nebude žiadna druhá možnosť niečo zmeniť alebo napraviť. Boháč spoliehal na svoj vzťah k Abrahámovi, ale Ježiš ukazuje na to, že je potrebné počúvať Mojžiša a prorokov, teda Božie slovo.

Väčšina exegétov (t.j. vykladač textu) tento text považuje za podobenstvo. Blažej Ráček v knihe "Život Kristův" na strane 412 uvádza, že všeličo, čo je uvedené v tomto podobenstve, je "len pre dokreslenie obrazu" a na tej istej strane ďalej píše: „Žádný teolog nebude tvrdit, že se zavržení a vyvolení mezi sebou domlouvají. Mimoto mají ti i oni jen duši, která bude s tělem spojena teprve na konci světa, kdežto zde se mluví o jazyku, prstu, očích, jako o celých lidech. Jde o pravdy, které třeba z obrazného Ježíšova učení vyloupnout.“

Augustus Hopkins Strong (1836–1921) baptistický teológ napísal: „Pripúšťame, že podobenstvá v Písme, ktoré popisujú utrpenie zatratených, musia byť brané duchovne, a nie doslovne.“ (Systematická teológia, str. 1056)

Katolícky "Slovník biblickej teológie", ktorý zostavil francúzsky teológ Xavier Léon-Dufour so svojimi spolupracovníkmi, pod heslom "peklo" na strane 318 uvádza: „Bolo by asi opovážlivé vyvodzovať z podobenstva o boháčovi a lazárovi rozhodujúci dôkaz existencie a podoby pekla...“

Luděk Rejchrt, český evanjelický farár, v knihe "Věřím" (výklad apoštolského vyznania viery) na strane 145 veľmi výstižne zhrňuje: „Pán Ježíš vypráví toto podobenství o Lazarovi a boháčovi ne proto, aby nám popsal peklo... Nemůžeme se tedy odvolávat na tato slova Páně při svých představách o pekle, namnoze ovlivněných duchem pohádek, ne Písma. Pán Ježíš použil obrazy běžné židovskému myšlení té doby (žár, propast mezi oběma světy, z nichž jeden je nahoře, druhý dole, možnost rozhovoru), aby všechno zaměřil k jádru a vrcholupodobenství: Poslušnost Božího Slova, jak zní v Mojžíšově Zákonu a v prorocké zvěsti, zachraňuje před boháčovým koncem. O co víc pak víra v Krista.“

Niektorí sa ale stále na toto odvolávajú ako na skutočný popis, čo je po smrti. Napríklad René Pache (1904–1979) švajčiarsko-francúzsky teológ a biblista tvrdí: „Text Lk 16:19-31 je miestom, ktoré podáva najúplnejší obraz o ríši mŕtvych.“ (Peklo skutočne existuje?, Ostrava 1993, str. 9)

Protiargumentom je, že sa nejedná len o podobenstvo, pretože tu niet ani náznaku, že by tento oddiel Písma bol podobenstvom. Tento príbeh na začiatku používa slová: "bol" bohatý človek a "bol" Lazar. Toto tiež nie je tak úplne pravda. Dea (05) – Bezov kódex pochádzajúci z 5. storočia má na začiatku 19. verša: „Povedal potom tiež iné podobenstvo:“ Samozrejme, z jedného rukopisu sa nedá vyvodzovať záver.

Iný dôkaz, že sa nejedná o podobenstvo vidíme vtom, že Pánove podobenstvá sú uvádzané slovami: "a povedal im podobenstvo." Okrem toho, podobenstvá neuvádzajú presné mená, tak ako v prípade Lazara a Abraháma. Žiadne podobenstvá sa nezmieňujú o konkrétnych menách osôb. Ak by sme na okamih pripustili, že sa jedná o podobenstvo, musíme si uvedomiť, že každé podobenstvo je obraz, ktorým sa má objasniť skrytá pravda. Aby svoj účel dosiahlo, musí podobenstvo v každom detaile presne vystihovať túto skrytú pravdu.

Osobne protiargument nepovažujem za dosť presvedčivý. Aj keď nejde o podobenstvo v doslovnom zmysle, ide o fiktívny príbeh prevzatý z rabínskeho učenia, trochu pozmenení aby ním ukázal, čo potreboval!

 

 

Súčasnosť:

Katolíci sú jediní, kto verí v nejaký "Očistec". Katechizmus Katolíckej Cirkvi o ňom uvádza:

1030 Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonale očistení, hoci sú si istí svojou večnou spásou, podstupujú po svojej smrti očisťovanie, aby dosiahli svätosť potrebnú na to, aby vošli do nebeskej radosti.
1031 Toto konečné očisťovanie vyvolených,(954, 1472) ktoré je úplne odlišné od trestu zatratených, nazýva Cirkev očistcom. Učenie viery o očistci formulovala Cirkev najmä na Florentskom a Tridentskom koncile. Tradícia Cirkvi, odvolávajúc sa na niektoré texty Svätého písma, hovorí o očistnom ohni:
„Treba veriť, že pred [posledným] súdom je za niektoré ľahké viny očistný oheň, pretože [ten, ktorý je] Pravda hovorí, že ak sa niekto rúhal proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu ani v tomto veku, ani v budúcom (Mt 12,31). Z tohto výroku sa dá pochopiť že niektoré viny môžu byť odpustené v tomto veku, kým niektoré v budúcom.“
1032 Toto učenie sa opiera aj o prax modliť sa za zosnulých,(958) o ktorej hovorí už Sväté písmo: „Preto [Júda Machabejský] nariadil… zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu“ (2Mach 12,46). Cirkev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých(1371) a obetovala za nich prosby (suffragia), najmä eucharistickú obetu, aby boli očistení a mohli dosiahnuť oblažujúce videnie Boha. Cirkev odporúča za zosnulých aj almužny,(1479) odpustky a kajúcne skutky.
„Pomáhajme im teda a slávme ich pamiatku. Veď ak Jóbových synov očisťovala otcova obeta, prečo pochybuješ, že naše obety za tých, čo zomreli, im prinesú nejakú útechu?… Nezdráhajme sa pomáhať tým, čo zomreli, a obetovať za nich modlitby.“

Pravoslávna cirkev neverí v Očistec. Najlepšie to asi vystihol predný slovenský pravoslávny teológ Prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.: „Pravoslávna cirkev neverí v existenciu očistca a katolícke, ak máte na mysli rímskokatolícke učenie, Pravoslávna cirkev nepovažuje za všeobecné. Rímskokatolícke učenie o očistci je z pohľadu pravoslávnej vierouky nepravdivé a čo je najdôležitejšie, nevedie k úprimnému a zdravému chápaniu duchovného života, ale naopak k vypočítavosti a pokrytectvu vo vzťahu k spáse a večnému životu s Bohom. Každému úprimne veriacemu človeku je jasné, že spásu nám môže priniesť jedine pokánie, čiže náprava nášho vzťahu k Bohu a k ľuďom tu a teraz, aby bol život medzi ľuďmi lepším a krajším a nie nejaké nádejanie sa na očistné horenie a trápenie v nejakom očistci.“

 

 

História:

Slovo “Očistec“ pochádza z latinského slova “purgatorium“, je pravdepodobne prvýkrát vyslovené a spísané na prelome predposlednej a poslednej štvrtiny 12. storočia a teda sa dá povedať, že je Očistec definovaný, zriadený a začína existovať. Až na prelome 12. a 13. storočia, tvárou v tvár katarom, začali teológovia, priamo oficiálne vypracovávať doktrínu Očistca. Pápežom je Očistec spomenutý prvýkrát v roku 1254, a to v liste Inocenta IV. A oficiálne bol vyhlásený na Lyonskom koncile v roku 1279. Patrónkou Očistca sa stala Svätá Luitgarda.
V roku 1300 pápež Bonifác VIII. odpustil hriechy všetkým pútnikom, ktorí vtedy dorazili do Ríma, alebo sa chystali doraziť k oslave vyhlásenia Mojžišovho zákona. Práve u tých, ktorí nestihli doraziť, z dôvodu smrti, týmto rozhodnutím ukončil ich pobyt v Očistci. Po Bonifácovi to nikto nezopakoval, moc presahu odpustenie v tomto svete do iného sveta bolo len individuálne. V neskorom stredoveku sa rozmáha význam zádušných omší a tiež odpustkov, ktoré majú trápenia v Očistci skrátiť.

Očistec odmietli spoločne s časťou katolíckej cirkvi tiež sekty, označené ako heretické a samozrejme tiež nekatolické cirkvi, tiež dlho označované ako heretické, z dvoch dôvodov. Nie je celkom jasne zakotvený vo Svätom Písme a vedie nepriamo k skazenosti cirkvi skrz pokušenie mamonou. Očistec odmietali už katari, valdenskí kresťania, či husiti a neskôr protestantská reformácia. Pravoslávna cirkev toto učenie tiež neprijala. Problémom Očistca bolo a aj je, že nikto nevie, koľko človek v ňom za svoje malé hriechy bude. Katolícka cirkev v stredoveku na výmysly Očistca dobre zarábala na predaji odpustkov. Boli to určité zásluhy, ktorými si človek mohol vykúpiť pár rokov z očistca. Niektoré skutky sa prenášali aj na členov rodiny. Tak sa v cirkvi stal Očistec a odpustky výhodným obchodom na zbohatnutie. Predávali sa odpustkové listy, kde mal človek odpustené roky z Očistca. Naskytla sa potom logická otázka: Kto určuje, koľko rokov sa môže komu odpustiť? Odpoveď bola, že Pápež to určuje vo Vatikáne. Martin Luther sa potom oprávnene zamýšľal: „Ak má Pápež takú moc, aby mohol dávať odpustky, prečo nedáva odpustky na tisíce rokov zdarma celej kresťanskej obci? Prečo dáva odpustky iba na niekoľko rokov a treba ich kupovať?“ Odpovede sa mu nedostalo, ale bol exkomunikovaný.

 

 

Názory kresťanských pisateľov:

Nápis z hrobu Abrecia Hieropolského (?–c.167) biskupa z Hieropolisu: „To ja sám, Abrecius, v mojej prítomnosti nariadil som tu napísať ... Nech každý, kto tieto slová rozumie, pomodlí sa za Abrecia.
Rímsky náhrobok z polovice 2. stor.: „Eucharis je moja matka, Pius otec. Prosím vás, bratia, o modlitbu, keď sem prídete. (...) Aby všemohúci Boh zachoval Agape na veky.
T Tertullianus (c.155–c.222) rímsky právnik, cirkevný otec a spisovateľ: Konáme obete za zomrelých vo výročnej deň ich narodenia.“
„Ostatne, ak to väzenia, o ktorom svedčí evanjelium (Mt 5:25), chápeme ako podzemné priepasť (inferi) a vysvetľujeme, že v očakávaní vzkriesenia nutné rovnako zaplatiť do posledného haliera pokáním aj za ten najmenší priestupok, nikto nepochybuje o tom, že duša myslí na niečo v priepastiach, ale plnosť vzkriesenie sa objaví aj v tele.“

Tertullian tu naráža na Kristovo podobenstvo o nemilosrdnom dlžníkovi (Mt 18:21-35) a má na zreteli učenia, že duša pred vzkriesením tela neexistuje alebo je prinajmenšom v stave spánku.
Cyprián z Kartága (cca.210–258) biskup Kartága, mučeník a dôležitý kresťanský spisovateľ: „Niečo iné je čakať na odpustenie a niečo iné prísť do slávy; byť uvrhnutý do väzenia a nevyjsť odtiaľ, kým sa nezaplatí posledný halier, alebo hneď dostať odmenu za vieru a cnosť; dlhým utrpením za hriechy byť v mukách obmývaný a očistený ohňom alebo utrpením už všetky hriechy očistiť; niečo iné je konečne byť okamžite korunovaný Pánom alebo byť podrobený v deň súdu výroku Pána.“

Bez ohľadu na to, ako môžeme komentovať uvedené slová, ktoré obsahujú toľko protikladov, jedno je isté a to, že Cyprián uznáva stav očisťovanie duše v posmrtnom živote.
Efrém Sýrsky (c.306–373) diakon a učiteľom cirkvi: „Bratia, pamätajte na vinu. Lebo zomrelým sa pomáha obeťami, ktoré podávajú živí ... Ak ľudia Matatiáš zadosťučinili za priestupky tých, ktorí padli a boli vo svojich mravoch bezbožní, tým viac kňazov Syna svätými obeťami a modlitbami zadosťučiní za priestupky zomrelých.“
Cyril Jeruzalemský (c.313–386) biskup v Jeruzaleme a bol významný teológ: „Potom sa modlíme aj za zosnulých svätých otcov, biskupov a vôbec všetkých, ktorí medzi nami žili, a veríme v ohromnú pomoc pre tých duše, za ako sa prináša modlitba vo chvíli, keď na oltári spočíva svätá a súčasne nesmierna obeť.“

Cyril Jeruzalemský popisuje liturgiu a nezabúda tam na modlitbu za zomrelých.
Bazil Veľký (c.330–379) biskup v meste Caesarea, jednou z vedúcich osobností kresťanstva v 4. storočí: „Mám za to, že tí, ktorí umierajú, ak majú nejaké škvrny alebo stopy hriechu, sú zadržaní (po smrti), či však bez rán a bez škvŕn, potom ako neporazeniu a slobodní sú s Kristom.“
Ambróz Milánsky (c.340–397) biskup v Miláne, politik a významný teológ: „Kto bude po smrti na súkromnom súdu uznaný spravodlivým, vojde zatiaľ do raja, v posledný deň potom ohňom súdu do neba. Kto bude uznaný úplne zlý, vojde navždy do pekla, je už odsúdený. Obyčajný hriešnik však bude pred posledným súdom cibrenie očistcovým ohňom, hoci ani tam nebude bez všelijakého občerstvenie.“
Tiež podľa Ambróza zomrelým v Očistci pomáhajú obete a prosby živých (De obité Theodosia, 3; De obité Valentiniani consolatio, 77). 
Ján Zlatoústy (c.347–407) konštantínopolský patriarcha: „Nie márne apoštoli nariadili, aby sme v úctyhodných a dôstojných tajomstvách pamätali na tých, ktorí odišli z tohto sveta ..., lebo v tom čase, kedy všetok ľud a kňazi stoja s rozvalenými rukami a je slúžená obeť vzbudzujúce bázeň, neprosíme Boha v modlitbe za nich?
„Poďme im na pomoc a spomínaj na nich. Ak Jóbovi synovia boli očistení obeťou ich otca, prečo by sme mali pochybovať o tom, že naše obetné dary za mŕtvych im prinášajú nejakú útechu? Neváhajme a poďme na pomoc tým, ktorí sú mŕtvi, a obetuj za ne svoje modlitby.“
Augustín z Hippa (354–430) kresťanský teológ, spisovateľ, filozof a jeden zo štyroch veľkých otcov západnej cirkvi, od roku 395/6 hipponský biskup: V tomto živote ma očisťujte a takým ma učiň, aby už nebolo treba užívať ohňa k polepšenie.“Augustín potom cituje 1 Kor 3:15 a hovorí: „Hoci budú spasení skrze oheň, predsa to bude ťažšie vzhľadom k tomu, čo človek môže vytrpieť v tomto živote.“
Včasné tresty trpia niektorí v tomto živote, niektorí po smrti, niektorí i teraz i po smrti, všetci potom len do času posledného súdu.“
„Modlitba cirkvi alebo niektorých zbožných duší za určité zomrelých býva vyslyšaná, ale iba za tie obrodenej v Kristovi, ktorých život nebol natoľko zlý, aby nepotrebovali milosrdenstvo.“

„Nemožno popierať, že duše zomrelých dostávajú pomoc zbožnosťou svojich blízkych, keď je skladaná obeť Prostredníka alebo sú v Cirkvi skladané almužny. Pomáhajú však len tým, ktorí si to zaslúžili za pozemského života. Lebo je to istý spôsob života – ani tak dobrý, aby tej pomoci po smrti nepotreboval, ani tak zlý, aby mu to ktorej nepomohlo.“
Caesarius z Arles (c.469–542) biskup, teológ, a preslávil sa ako populárny kazateľ: „Ak však (...) nevykupujeme hriechy dobrými skutkami, budeme tak dlho prebývať v tom očisťujúcim ohni, kým aj tieto malé hriechy nebudú spálené ako dreva, tráva a slama ... Tento očisťujúce oheň bude horúcejšia ako to, čo môžeme vidieť, cítiť a pomyslieť si v tomto živote.“
Gregor I. Veľký (c.540–604) rímsky pápež: „Treba veriť, že za niektoré ľahké hriechy bude trest očišťujícího ohňa, pretože Pravda hovorí, že keby sa niekto rúhal proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom (Mt 12:32). Z tohto tvrdenia sa odvodzuje, že isté viny môžu byť odpustené v tomto veku, ale iné v budúcom veku.“

Tomáš Akvinský (1224/5–1274) taliansky filozof a teológ, prvý zo scholastických cirkevných učiteľov, najväčší predstaviteľ katolíckej filozofie a žiak Alberta Veľkého: „Ako možno pochopiť že, duše v očistci prežívajú nevýslovné duchovné muky, ktoré pochádzajú z vedomia, že pre ich hriech sa hodina videnia odkladá, a zároveň cítia nevýslovné duchovné uspokojenie, lebo s istotou vedia, že vyhrali a neodvratne dosiahnu videnie Boha? Pravda, hovorí sv. Tomáš, v rovine citového vnímania nemôžu v jednom človeku súčasne jestvovať smútok, ktorý srdce zviera, a radosť, ktorá ho rozširuje. Lenže celkom inak je to v rovine duchovnej, lebo duchovná duša sa nesťahuje ani nerozširuje. Navyše duchovný smútok a duchovná radosť, ak sa vzťahujú na rozličné veci alebo na tú istú vec, ale z rozličných hľadísk, sa navzájom neničia a nebudú nezlučiteľné. Potom nič nebráni tomu, aby ten istý človek bol zároveň šťastný aj zarmútený. Keď napríklad vidíme, ako spravodlivého človeka prenasledujú, sme šťastní, že sa prezentuje ako spravodlivý, a zároveň nešťastní, že ho prenasledujú: tieto dva pocity sa navzájom nerušia a čím väčšmi nás bude vzrušovať veľkosť jeho duše, tým väčší zármutok nás bude trápiť.“ (Teologická summa)

Na inom mieste Teologickej summy Tomáš popisuje očistcový oheň ako nástroj Božej spravodlivosti, ktorému dáva Boh moc spútavať. Takto je duši zabránené „konať kde chce a ako chce, preto duša chápe oheň ako zlo, čo jej zapríčiňuje duchovné utrpenie.“ ... Duša však vie, „že trest ktorý znáša, je očisťujúci a že sa raz skončí.“

Tomáš Akvinský neváhal tvrdiť, že „popierať očistec znamená hovoriť proti Božej spravodlivosti a dopustiť sa omylu vo viere. Táto pravda sa zakladá na výslovnom učení Písma o súde a o požiadavke dokonalej čistoty pre vstup do neba.“

Ján Viklef (1329–1384) anglický teológ a jeden z prvých zástancov reformy rímskokatolíckej cirkvi označil vieru v pápežské a biskupské odpustky za slabomyseľnosť.

Ján Hus (c.1370–1415) významný stredoveký český teológ, vysokoškolský pedagóg, kazateľ a náboženský reformátor považoval odpustky za neúčinné a Očistec považoval za tretie peklo, čím popieral jeho očistnú funkciu medzi nebom a peklom. Na rozdiel od umiernených Kališníkov, radikálny Táboriti Očistec po vzore Jána Husa odmietli tiež.

Petr Chelčický (c.1390–c.1460) český spisovateľ, prekladateľ a radikálny náboženský mysliteľ, považovaný za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov českej reformácie tiež neuznával Očistec.

Martin Luther (1483–1546) nemecký protestantský teológ, kazateľ a reformátor Očistec označuje za lož pápežských sofistov, alebo za pustý diabolský strašiak. Píše na túto tému traktát vyvrátenie Očistca – Widerruf vom Fegfeuer.

Pre Jána Kalvína (1509–1564) francúzskeho protestantského teológa a reformátora je Očistec zhubná fikcia Satanova.

 

 

Záver:

Očistec nemá vo Svätom Písme jediný dôveryhodný podklad. Je to čistý výmysel, ktorý nie len že nemá opodstatnenie, ale aj priamo popiera Kristovu obetu! Vďaka nemu mohol voľakedy veľmi dobre fungovať obchod z odpustkami. Preto ešte raz na záver zopakujem, čo sa pýtal Martin Luther: „Ak má Pápež takú moc, aby mohol dávať odpustky, prečo nedáva odpustky na tisíce rokov zdarma celej kresťanskej obci?“

 

 

Zdroje:

Diskusné fóra:

http://areopag.sk/viewtopic.php?t=2873

http://www.bibliaaty.sk/forum-Existuje-ocistec---Co-vravi-biblia.html

http://www.upc.uniba.sk/index.php/forum/34-nabozenske-otazky/20692-skutocne-existuje-ocistec

http://www.krestanske-diskuse.cz/bible-1/ocistec-152/

http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=9214

http://areopag.sk/viewtopic.php?t=2693

http://www.bibliaaty.sk/forum-Hriech-proti-Duchu-svatemu.html

http://upc.uniba.sk/index.php/forum/34-nabozenske-otazky/142469-ruhanie-duchu-svaetemu#142879

http://upc.uniba.sk/index.php/forum/34-nabozenske-otazky/135606-hriech-proti-duchu-svetom?limit=10&start=40#135706

http://upc.uniba.sk/index.php/forum/28-otazky-z-o-biblii/121520-ruhanie-duchu-svaetemu#121542

Články:

http://www.dobreslovo.sk/data/2011/ponuka-na-citanie-a-stiahnutie/citaj-ponuka-na-citanie-a-stiahnutie-2/sviatosti/sviatost-pokania/9-sviatost-pokania/

https://sites.google.com/site/milann77/ocistec

http://referaty.atlas.sk/vseobecne-humanitne/nabozenstvo/13288/?print=1

http://ychthis.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=144:oistec-omyl-katolicizmu&catid=44:zamyslenia-nad-pismom&Itemid=74

http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=952

http://www.zoe.sk/?citaren&id=890

http://sk.wikipedia.org/wiki/O%C4%8Distec

http://apo-logia.blogspot.sk/search/label/o%C4%8Distec

http://www.teologicketexty.cz/casopis/2002-2/Ocistec.html

http://www.zh.cz/bible/Default.aspx?MenuId=35

http://www.ambon.or.cz/ambon.pl?thread=269

http://sk.wikipedia.org/wiki/O%C4%8Distec

http://bpm.orthodox.sk/bpm3/index1.php?go=otazky/pravoslavie/ocistec/ocistec

http://bpm.orthodox.sk/bpm3/index1.php?go=otazky/pravoslavie/ocistec2/ocistec2

http://www.gotquestions.org/Slovencina/ruhanie-Duch-Svaty.html

http://www.casd.cz/wp-content/uploads/2014/06/J.-Moskala-Otazka-pekla.pdf

Cudzojazyčné:

Diskusné fóra- http://christianity.stackexchange.com/questions/12451/what-is-the-protestant-argument-against-the-doctrine-of-purgatory

http://forums.catholic.com/showthread.php?t=424860

Články- http://www.gotquestions.org/purgatory.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Purgatory

http://www.biblicalcatholic.com/apologetics/a94.htm

https://carm.org/purgatory

http://www.reformedapologeticsministries.com/2014/03/biblical-and-historical-refutation-of.html

http://orthodoxwiki.org/Purgatory

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Purgatory

Iné:

http://www.katechizmus.sk/?action=getk&kid=1218