Celibát

Úvod Ekleziológia Celibát

Celibát pochádza z latinského slova "caelebs", čo znamená "neženatý/nevydatá, slobodný/slobodná".

Lexikón slovenského jazyka o celibáte píše: "celibát – povinný slobodný stav rím. kat. kňazov".

Bez ohľadu na to čo tento výraz znamená, si treba uviesť na úvod všetky možnosti stavu kňaza:

  1. Slobodný, po vysviacke nesmie vstúpiť do manželstva a musí dodržiavať sexuálnu zdržanlivosť. – Toto je prípad podľa definície celibátu.
  2. Slobodný, po vysviacke môže vstúpiť do manželstva, ale musí dodržiavať sexuálnu zdržanlivosť.
  3. Slobodný, po vysviacke môže vstúpiť do manželstva a nemusí dodržiavať sexuálnu zdržanlivosť.
  4. Ženatý, po vysviacke musí prepustiť manželku, nesmie sa znova oženiť a musí dodržiavať sexuálnu zdržanlivosť.
  5. Ženatý, po vysviacke nesmie prepustiť manželku, musí dodržiavať sexuálnu zdržanlivosť.
  6. Ženatý, po vysviacke nesmie prepustiť manželku, nemusí dodržiavať sexuálnu zdržanlivosť.

 

 

Hlavný argument zástancov celibátu:

Ekumenický preklad: Mt 19:12 Sú totiž ľudia neschopní manželstva, ktorí sa tak narodili zo života matky; iní sú neschopní manželstva, lebo ich takými urobili ľudia; ďalší sú neschopní manželstva, lebo sa sami urobili takými pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.

Katolícky preklad: Mt 19:12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 19:12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní zasa nevstupujú do manželstva, aby mohli lepšie slúžiť kráľovstvu nebeskému. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“

Evanjelický preklad: Mt 19:12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva od života matky; a sú, ktorých ľudia urobili takými; a sú, ktorí sa sami urobili takými pre kráľovstvo nebeské. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 19:12 Lebo sú eunuchovia, ktorí sa tak narodili z materinského života, a sú eunuchovia, ktorých ľudia učinili eunuchmi, a zase sú eunuchovia, ktorí sa sami pre nebeské kráľovstvo učinili eunuchmi. Kto môže pochopiť, nech pochopí!

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 19:12 lebo sú bezženci, ktorí sa tak zrodili z materiných útrob, a sú bezženci, ktorí boli v bezženstvo uvedení od ľudí, a sú bezženci, ktorí sa sami v bezženstvo uviedli pre kráľovstvo nebies. Kto môže prijímať, nech prijíma.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 19:12 Niektorí sú totiž neschopní manželstva z lona svojej matky, lebo sa takými narodili, iní zase sú neschopní manželstva, lebo ich takými urobili ľudia, ale sú aj takí, čo vylučujú manželstvo z vlastnej vôle pre Kráľovstvo nebeské. Kto to môže pochopiť, nech pochopí!“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 19:12 Lebo sú eunuchovia, ktorí sa tak narodili zo života matky, sú eunuchovia, ktorých ľudia urobili eunuchmi, a sú eunuchovia, ktorí sa pre kráľovstvo nebies sami urobili eunuchmi. Kto to môže pochopiť, nech pochopí!“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 19:12 Lebo sú eunusi, ktorí sa tak narodili z lona matky, niektorých urobili eunuchmi ľudia a sú eunusi, ktorí sa sami stali eunuchmi pre kráľovstvo Nebies. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.

Preklad Nového sveta: Mt 19:12 Sú totiž eunuchovia, ktorí sa tak narodili z lona svojej matky, sú eunuchovia, ktorých ľudia urobili eunuchmi, a sú eunuchovia, ktorí sa sami urobili eunuchmi pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže prijať, nech to prijme.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 19:12 Sú tri dôvody, aby človek zostal slobodný: Ak je na manželstvo telesne neschopný už od narodenia, ak mu v tom zabránili ľudia, alebo ak sa manželstva sám zriekne pre bezvýhradnú službu Božej veci. Rozumiete tomu?“

Sú tu tri typy ľudí, ktorí sa nemôžu ženiť. Pritom ten tretí je podľa zástancov celibátu konkrétnym odporučením celibátu. Samozrejme, že ide o dobrovoľné, vlastné rozhodnutie kvôli nebeskému kráľovstvu. Treba však poznamenať, že v prekladoch biblie môže prísť k nedorozumeniu. Navyše ak sa bude človek odvolávať iba na jeden konkrétny preklad (v tomto prípade ide o katolícky).

V skutočnosti je tam použité slovo eunuch. Preto doslovnejšie znenie v katolíckej verzii by znelo takto: Lebo sú eunuchovia, pretože sa takí narodili zo života matky, sú eunuchovia, ktorých takých urobili ľudia a sú eunuchovia, ktorí sami seba vykastrovali pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.

Viď preklady ako Jozefa Roháčka, Bohuslava Košu (uznávaný aj katolíckou cirkvou), Biblia LOGOS, či preklad Nového sveta svätých písmen. Ekumenický preklad dáva poznámku: Gr. eunuchovia boli klieštenci, vykastrovaní muži.

Keďže slovenský preklad RKC je robený z latinskej verzie Neovulgaty, citujem z nej latinské znenie hore uvedeného 12. verša: Sunt enim eunuchi, qui de matris utero sic nati sunt; et sunt eunuchi, qui facti sunt ab hominibus; et sunt eunuchi, quiseipsos castraverunt propter regnum caelorum.

Eunuch je kastrát človeka. Je to muž, ktorý prišiel o semenníky, a to buď úrazom, alebo kastráciou. Katolícki teológovia síce namietajú, že eunuch by sa dal preložiť aj inak. Aby však nebolo pochybností, keď Ježiš vyslovil slovo eunuch, tak práve v treťom prípade latinská verzia zvýrazňuje toto slovo tak, že vedľa neho používa v slovesnom tvare ďalšie slovo toho istého významu – synonymum kastrovať – "castraverunt". Taktiež v slovenskom preklade o niekoľko strán ďalej prekladatelia z tej istej Neovulgaty nechajú slovo eunuch odznieť v pôvodnej latinskej verzii:

Katolícky preklad: Sk 8:27 On vstal a šiel. Tu videl Etiópčana, eunucha a veľmoža etiópskej kráľovnej Kandaky, správcu všetkých jej pokladov, ktorý sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu,

Treba si však uvedomiť, že aj kontext môže úplne zmeniť význam daného verša, ako keď je verš vytrhnutý z kontextu. Ide o udalosť, ktorá začína 1. veršom 19. kapitoly.

Ekumenický preklad: Mt 19:1-12 1 Keď Ježiš skončil tieto reči, odobral sa z Galiley a prišiel do judského kraja za Jordánom.

2 Išli za ním veľké zástupy a on ich uzdravoval.

3 Tu k nemu prišli farizeji a pokúšali ho: Dovolené je mužovi prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu?

4 Odpovedal im: Či ste nečítali, že od počiatku ich Stvoriteľ stvoril ako muža a ženu?

5 A ďalej hovoril: Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej manželke a budú dvaja jedno telo.

6 A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje.

7Oni mu povedali: Prečo teda Mojžiš prikázal dať prepúšťací list a prepustiť ju?

8 Nato Ježiš povedal: Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku pre tvrdosť vášho srdca, ale od začiatku to nebolo tak.

9 Hovorím vám, že kto prepustí manželku, ak len nie pre smilstvo, a vezme si inú, cudzoloží.

10 Učeníci mu povedali: Ak je to takto medzi mužom a ženou, je lepšie neženiť sa.

11 On im odpovedal: Nie všetci chápu toto slovo, len tí, ktorým je to dané.

12 Sú totiž ľudia neschopní manželstva, ktorí sa tak narodili zo života matky; iní sú neschopní manželstva, lebo ich takými urobili ľudia; ďalší sú neschopní manželstva, lebo sa sami urobili takými pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.

Katolícky preklad: Mt 19:1-12 1 Keď Ježiš skončil tieto reči, odišiel z Galiley a prešiel do judejského kraja za Jordán.

2 Išli za ním veľké zástupy a on ich tam uzdravoval.

3 Tu k nemu pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“

4 On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril

5 a povedal: »Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele?«

6 A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“

7 Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?“

8 Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak.

9 A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží.“

10 Jeho učeníci mu povedali: „Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa.“

11 On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané.

12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 19:1-12 1 Keď Ježiš skončil tieto reči, odišiel z Galiley a prešiel do judského kraja za Jordánom.

2 Išli za ním veľké zástupy a on ich tam uzdravoval.

3 Prišli k nemu farizeji a pokúšali ho: „Či je dovolené človeku prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“

4 Odpovedal: „Či ste nečítali, že Stvoriteľ ich stvoril od počiatku ako muža a ženu

5 a povedal: Preto muž opustí otca a matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja jedným telom?

6 Teda už nie sú dvaja jednotlivci: sú jedno telo. Čo Boh spojil, človek nesmie rozlúčiť.“

7 Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť ju?“

8 Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky, ale od počiatku to nebolo tak.

9 Hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku – nie pre cudzoložstvo – a vezme si inú, pácha cudzoložstvo.“

10 Jeho učeníci mu povedali: „Keď je to tak medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa.“

11 On im povedal: „Nie všetci pochopia túto reč, iba tí, ktorým je to dané.

12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní zasa nevstupujú do manželstva, aby mohli lepšie slúžiť kráľovstvu nebeskému. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“

Evanjelický preklad: Mt 19:1-12 1 Keď Ježiš dohovoril, odobral sa z Galiley a prišiel do končín judských za Jordánom.

2 A nasledovali Ho veľké zástupy a uzdravoval ich tam.

3 Pristúpili k Nemu farizeji a pokúšali Ho: Či je dovolené prepustiť manželku pre akúkoľvek príčinu?

4 Odpovedal: Či ste nečítali, že Stvoriteľ stvoril ich od počiatku ako muža a ženu?

5 A riekol: Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k manželke, i budú dvaja jedno telo,

6 takže už nie sú dve telá, ale jedno. Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj!

7 Povedali Mu: A tak prečo Mojžiš prikázal dať priepustný list a prepustiť [ju]?

8 Odpovedal im: Mojžiš vám dovolil prepúšťať manželky pre tvrdosť vášho srdca, ale od počiatku nebolo tak.

9 Hovorím vám: Kto by si prepustil ženu - ak len nie pre smilstvo - a vzal by si inú, cudzoloží [a kto si prepustenú vezme, cudzoloží].

10 Povedali Mu učeníci: Keď je to tak medzi mužom a ženou, nie je dobré ženiť sa!

11 Odpovedal im: Nie všetci chápu túto reč, ale len tí, ktorým je to dané.

12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva od života matky; a sú, ktorých ľudia urobili takými; a sú, ktorí sa sami urobili takými pre kráľovstvo nebeské. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 19:1-12 1 A stalo sa, keď dokončil Ježiš tie slová, že sa sobral z Galilee a prišiel do Judského kraja za Jordánom.

2 A išly za ním mnohé zástupy a uzdravoval ich tam.

3 A pristúpili k nemu farizeovia pokúšajúc ho a hovorili: Či smie človek prepustiť svoju manželku pre jakúkoľvek príčinu?

4 A on odpovedal a riekol im: Či ste nečítali, že ten, ktorý ich učinil, od počiatku učinil ich muža a ženu

5 a povedal: Preto opustí človek otca i mať a bude sa pridŕžať svojej ženy, a tí dvaja budú jedno telo?

6 Takže nie sú viacej dvoje, ale jedno telo. A tedy toho, čo Bôh spojil, človek nech nerozlučuje!

7 A povedali mu: Prečo tedy prikázal Mojžiš dať rozvodný list a prepustiť ju?

8 Povedal im: Mojžiš vám dovolil pre tvrdosť vášho srdca prepustiť vaše ženy, ale od počiatku nebolo tak.

9 A hovorím vám, že ktokoľvek by prepustil svoju ženu pre inú príčinu ako pre smilstvo a vzal by si za ženu inú, cudzoloží, a ten, ktorý si vezme za ženu prepustenú, cudzoloží.

10 Vtedy mu povedali jeho učeníci: Jestli je taká vec človeka so ženou, tak nie je dobre oženiť sa.

11 A on im povedal: Nie všetci chápu to slovo, ale iba tí, ktorým je to dané.

12 Lebo sú eunuchovia, ktorí sa tak narodili z materinského života, a sú eunuchovia, ktorých ľudia učinili eunuchmi, a zase sú eunuchovia, ktorí sa sami pre nebeské kráľovstvo učinili eunuchmi. Kto môže pochopiť, nech pochopí!

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 19:1-12 1 A keď Ježiš skončil tieto slová, stalo sa, že ustúpil z Galiley a prišiel na územie Júdska za Jordánom,

2 i dali sa ho nasledovať početné davy a uzdravoval ich tam.

3 I pristúpili k nemu fariseji, aby ho pokúšali, a vraveli: Či je človeku dovolené prepustiť svoju ženu z hociakej príčiny?

4 No on [im] v odvetu povedal: Nečítali ste, že ten, ktorý ich utvoril, utvoril ich od začiatku ako mužské a ženské pohlavie

5 a povedal: Následkom toho človek opustí otca aj mať a bude zlúčený so svojou ženou, i stanú sa tí dvaja jedným mäsom,

6 takže už nie sú dvaja, lež jedno mäso? Čo teda spojil Boh, nech človek nerozlučuje.

7 Vravia mu: Prečo teda Mojžiš prikázal dať list rozvodu a prepustiť [ju]?

8 Vraví im: Mojžiš vám povolil prepúšťať svoje ženy vzhľadom na vašu tvrdosť srdca, no od začiatku tak nebolo.

9 No vravím vám, že ktokoľvek svoju ženu prepustí, nie pre smilstvo, a zosobáši sa s druhou, cudzoloží, a kto sa zosobáši s prepustenou, cudzoloží.

10 Jeho učeníci mu vravia: Ak sa má vec človeka s ženou takto, neosoží zosobášiť sa.

11 A on im povedal: Nie všetci vedia prijať toto slovo, lež tí, ktorým je dané,

12 lebo sú bezženci, ktorí sa tak zrodili z materiných útrob, a sú bezženci, ktorí boli v bezženstvo uvedení od ľudí, a sú bezženci, ktorí sa sami v bezženstvo uviedli pre kráľovstvo nebies. Kto môže prijímať, nech prijíma.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 19:1-12 1 Keď Ježiš dokončil tieto svoje reči, presťahoval sa z Galiley na judské územie za Jordánom.

2 A išli za ním veľké zástupy, ktoré on tam uzdravoval.

3 Vtedy prišli k nemu farizeji a pýtali sa ho, aby ho pokúšali: „Či smie človek prepustiť svoju manželku z, akejkoľvek príčiny?“

4 On im odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ na počiatku stvoril (ľudí) ako muža a ženu?

5 A riekol: Preto opustí človek otca i matku a pridruží sa k svojej žene, takže sa stanú dvaja jedným telom.

6 A tak už nie sú to dve telá, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“

7 Povedali mu: „Prečože (nám) teda Mojžiš kázal dať (manželke) rozvodný list a prepustiť ju?“

8 Odpovedal im: „Pre tvrdosť vášho srdca Mojžiš vám dovolil prepustiť manželky. Ale od počiatku nebolo tak.

9 No hovorím vám: Kto prepustí svoju manželku – ak len nie pre smilstvo – a ožení sa s inou, cudzoloží.“

10 Povedali mu učeníci: „Keď sa tak má vec s mužom a ženou, lepšie je neženiť sa.“

11 On im riekol: „Nie všetci chápu túto reč, ale iba tí, ktorým je to dané.

12 Niektorí sú totiž neschopní manželstva z lona svojej matky, lebo sa takými narodili, iní zase sú neschopní manželstva, lebo ich takými urobili ľudia, ale sú aj takí, čo vylučujú manželstvo z vlastnej vôle pre Kráľovstvo nebeské. Kto to môže pochopiť, nech pochopí!“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 19:1-12 1 A keď Ježiš ukončil tieto reči, vybral sa z Galiley a prišiel do krajov Judska za Jordánom.

2 A išli za ním veľké zástupy, i uzdravoval ich tam.

3 Vtedy prišli k nemu farizeji, aby ho pokúšali, a hovorili: „Či smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“

4 On im však odpovedal: „Nečítali ste, že ten, čo stvoril od počiatku, utvoril ich muža a ženu?

5 A povedal: „Preto zanechá človek otca i matku a bude sa pridržiavať svojej manželky, a tí dvaja budú jedným mäsom.

6 Takže už nie sú dve, ale jedno mäso. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje!“

7 Hovoria mu: „Prečože nám potom Mojžiš prikázal dať rozvodný list a prepustiť ju?“

8 On im hovorí: „Mojžiš pre tvrdosť vášho srdca dovolil vám prepustiť vaše manželky. Ale od počiatku to tak nebolo.

9 Ja vám však hovorím: Ktokoľvek svoju manželku prepustí, ak len nie pre smilstvo, a ožení sa s inou, dopúšťa sa cudzoložstva. [A kto sa ožení s prepustenou, dopúšťa sa cudzoložstva].“

10 Jeho učeníci mu hovoria: „Keď sa tak má vec s mužom a ženou, potom nie je dobre oženiť sa.“

11 A on im povedal: „Nie všetci chápu túto reč, ale iba tí, ktorým je to dané.

12 Lebo sú eunuchovia, ktorí sa tak narodili zo života matky, sú eunuchovia, ktorých ľudia urobili eunuchmi, a sú eunuchovia, ktorí sa pre kráľovstvo nebies sami urobili eunuchmi. Kto to môže pochopiť, nech pochopí!!“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 19:1-12 1 A stalo sa, že keď Ježiš dokončil tieto slová, odobral sa z Galiley a prišiel na územie Judey za Jordánom.

2 A išli za ním početné davy a on ich tam uzdravoval.

3 Prišli k nemu farizeji a pokúšali ho. Hovorili: Smie človek prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu?

4 A on odpovedal: Nečítali ste, že ten, ktorý ich stvoril, stvoril ich od počiatku ako muža a ženu

5 a povedal: Preto človek opustí otca i matku a pripojí sa k svojej manželke a tí dvaja budú jedno telo?

6 Takže už viac nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje!

7 Povedali mu: Prečo potom Mojžiš prikázal dať jej rozvodový list a prepustiť ju?

8 Povedal im: Mojžiš vám dovolil prepustiť vaše manželky pre tvrdosť vášho srdca, ale od počiatku to tak nebolo.

9 Ale hovorím vám, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku pre inú príčinu ako pre smilstvo a oženil by sa s inou, cudzoloží, a ten, kto sa ožení s prepustenou, cudzoloží.

10 Jeho učeníci mu povedali: Ak je to medzi mužom a ženou takto, nie je dobré sa oženiť.

11 No on im povedal: Nie všetci chápu toto slovo, len tí, ktorým je to dané.

12 Lebo sú eunusi, ktorí sa tak narodili z lona matky, niektorých urobili eunuchmi ľudia a sú eunusi, ktorí sa sami stali eunuchmi pre kráľovstvo Nebies. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.

Preklad Nového sveta: Mt 19:1-12 1 Keď Ježiš dohovoril tieto slová, odobral sa z Galiley a prišiel na hranice Judey na druhej strane Jordána.

2 Išli za ním veľké zástupy a uzdravoval ich tam.

3 A prišli k nemu farizeji s úmyslom pokúšať ho a povedali: „Je zákonné, aby sa niekto rozviedol so svojou manželkou z akýchkoľvek dôvodov?“

4 Odpovedal: „Nečítali ste, že ten, ktorý ich stvoril, stvoril ich od začiatku ako muža a ženu

5 a povedal: ‚Preto opustí človek svojho otca a svoju matku a bude sa pridržiavať svojej manželky, a tí dvaja budú jedno telo‘?

6 Takže už nie sú dve, ale jedno telo. Teda čo Boh spriahol, nech žiaden človek nerozdeľuje.“

7 Povedali mu: „Prečo teda Mojžiš predpísal dať jej potvrdenie o prepustení a rozviesť sa s ňou?“

8 Povedal im: „Pre tvrdosť vášho srdca vám urobil Mojžiš ústupok vzhľadom na rozvod so svojimi manželkami, ale od začiatku to nebolo tak.

9 Hovorím vám, že každý, kto sa rozvádza so svojou manželkou okrem dôvodu smilstva a ožení sa s inou, cudzoloží.“

10 Učeníci mu povedali: „Ak je muž v takom postavení voči svojej manželke, neradno vstupovať do manželstva.“

11 Povedal im: „Nie všetci prijmú to slovo, ale iba tí, ktorí majú ten dar.

12 Sú totiž eunuchovia, ktorí sa tak narodili z lona svojej matky, sú eunuchovia, ktorých ľudia urobili eunuchmi, a sú eunuchovia, ktorí sa sami urobili eunuchmi pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže prijať, nech to prijme.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 19:1-12 1 Po týchto slovách sa Ježiš pobral z Galiley do Judska na druhom brehu Jordánu.

2 Šli za ním veľké zástupy a on tam uzdravoval chorých.

3 Prišli za ním farizeji a pokúšali ho, aby povedal niečo, čo by mohli použiť proti nemu.

4 „Môže sa človek z hocakého dôvodu rozviesť?“ spýtali sa. Odpovedal im: „Nečítali ste v Písme, že Boh, keď na počiatku stvoril ľudí, stvoril ich ako muža a ženu, ustanovil:

5 Muž opustí svojich rodičov, pripojí sa k svojej žene a stanú sa jednou bytosťou.

6 Nikto nemá právo rozdeliť to, čo Boh spojil.“

7 Ale oni namietali: „Prečo teda Mojžiš povedal, že muž môže prepustiť manželku jednoducho tým, že jej dá potvrdenie o rozvode?“

8 Ježiš odpovedal: „Toto ustanovenie Mojžišovho zákona je ústupkom vašej tvrdosti a neznášanlivosti. Pôvodný Boží úmysel to však nikdy nebol.

9 Ja vám hovorím, že kto sa rozvedie z iného dôvodu, ako je cudzoložstvo jeho partnera, a uzavrie nové manželstvo, sám sa dopustí cudzoložstva.“

10 Učeníci mu na to povedali: „Ak môžu medzi mužom a ženou nastať také ťažkosti, potom je lepšie sa neženiť.“

11 Odpovedal im: Také jednoduché to nie je. Tu je nevyhnutné porozumieť Božej vôli.

12 Sú tri dôvody, aby človek zostal slobodný: „Ak je na manželstvo telesne neschopný už od narodenia, ak mu v tom zabránili ľudia, alebo ak sa manželstva sám zriekne pre bezvýhradnú službu Božej veci. Rozumiete tomu?“

Môžeme teda jasne vidieť, že kontext nehovorí o nejakom celibáte, ale hovorí o NEROZLUČNOSTI MANŽELSTVA! Farizeji totiž predložili Ježišovi otázku rozvodu, pretože ho chceli pokúšať – viď 3 verš. Pán Ježiš jednoznačne obhájil otázku nerozlučnosti manželstva tým, že odpovedal Božím slovom – viď verše 4–9. Farizeji sa potom vzdialili, avšak samotní apoštolovia mali pochybnosti, a preto vo svojom vnútri asi takto uvažovali: „Ak náš Učiteľ teraz potvrdil, že manželstvo možno rozviesť len v prípade nevery, je to veľké riziko ženiť sa. Čo ak natrafím na dáku hroznú povahu a celý život ju budem musieť mať na krku?“ Preto mu aj povedali (verš 10): „Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa.“ Pán Ježiš iste ťažko niesol, že práve jeho najbližší neporozumeli. Veď len chvíľočku predtým citoval Božie slovo, ktoré zdôrazňovalo,  že Boh si praje, aby muž a žena žili v manželstve (verše 4 a 5):„Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: »Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele?«“

Preto už apoštolom neopakuje znovu to, čo povedal farizejom, ale tu, v užšom kruhu im vysvetľuje asi toto: „Hej, sú takí, pri ktorých manželstvo neprichádza do úvahy, pretože sú k tomu nespôsobilí. Sú to jednak tí, ktorí sa narodili ako eunuchovia, tiež tí, ktorí sa dobrovoľne podrobili operácii, aby mohli zastávať výnosné funkcie, a tiež takí, ktorí sa vykastrovali kvôli nebeskému kráľovstvu. Ale vo všetkých troch prípadoch ide o eunuchov. Ak teda chcete špekulovať o neženení sa, dajte sa vykastrovať a nebudete mať viac o čom špekulovať.“

Tvrdá reč. Ale patrila učeníkom a patrí dodnes všetkým tým, ktorí špekulujú o neženení sa len preto, že manželstvo je spojenie navždy. Túto tvrdú reč však nemožno v žiadnom prípade brať ako podklad k celibátu pre budúcich adeptov na kňazský úrad. Nikde sa tu totiž nehovorí o povinnosti kňazov žiť v celibáte. Týka sa to všetkých čo špekulujú o manželstve, teda aj obyčajných prostých ľudí. Samozrejme, že každého napadne ihneď otázka, či sa má človek naozaj vykastrovať pre Božie kráľovstvo, ako to pochopil a aj urobil Origenes (185 – 254) cirkevný učiteľ a teológ, najznámejším a najvýznamnejším predstaviteľom alexandrijskej školy. Vôbec nie! Ježiš predsa poznal Starý Zákon, a  tam sa v 5. knihe Mojžišovej hovorí:

Ekumenický preklad: Dt 23:2 Na Hospodinovo zhromaždenie nevojde nik, kto má rozmliaždený semenník alebo odrezaný pohlavný úd.

Katolícky preklad: Dt 23:1 Eunuch, ktorý má rozmliaždené alebo odstránené semenníky, alebo odrezaný pohlavný úd, nesmie vojsť do Pánovho zhromaždenia.

Preklad Jeruzalemská biblia: Dt 23:2 Muž, ktorý má rozmliaždené pohlavné ústroje alebo odrezaný penis, nevojde do Jahveho zhromaždenia.

Evanjelický preklad: Dt 23:2 Nech nevojde do zhromaždenia Hospodinovho, kto má rozmliaždené pohlavné ústroje a zmrzačený mužský úd.

Preklad Jozefa Roháčka: Dt 23:1 Nevojde do shromaždenia JeHoVaHovho ten, ktorý by bol odmužený rozmliaždením semeníka, ani ten, ktorý by mal odrezaný úd výlevu.

Preklad Miloša Pavlíka: Dt 23:1 V zídenie Hospodina nesmie vstúpiť rozdrvením pomliaždený ani majúci mužský úd odrezaný;

Preklad Nového sveta: Dt 23:1 Žiaden muž, ktorý je vykastrovaný rozdrvením semenníkov alebo odrezaním svojho mužského údu, nesmie vojsť do Jehovovho zboru.

Existuje jedna výnimka, kedy eunuch vojde do Pánovho zhromaždenia a to, keď bude dodržiavať jeho zmluvu:

Ekumenický preklad: Iz 56:3-7 Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pripojil k Hospodinovi: Hospodin ma iste vylúči zo svojho ľudu — a eunuch nech nehovorí: Hľa, ja som suchý strom.Preto takto hovorí Hospodin eunuchom, ktorí zachovávajú moje soboty, volia si to, v čom mám záľubu, a pridŕžajú sa mojej zmluvy:Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi im dám pomník s menom. Čo je lepšie ako synovia a dcéry? Dám im večné meno, ktoré nebude odstránené.Cudzinci, ktorí sa pripoja k Hospodinovi, aby mu slúžili a milovali Hospodinovo meno, aby sa mu stali služobníkmi. Všetkých, čo zachovávajú sobotu, neznesväcujú ju a pridržiavajú sa mojej zmluvy,zavediem na svoj svätý vrch a rozveselím ich vo svojom dome modlitby. Ich spaľované obety a obety s hostinou budú prijaté na mojom oltári, veď môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy.

Katolícky preklad: Iz 56:3-7 Cudzinec, čo lipne k Pánovi, nech nevraví: „Pán ma isto vylúči: zo svojho ľudu“ a eunuch nech nehovorí: „Hľa, ja som suchý strom!“ Lebo toto hovorí Pán: „Eunuchovia, čo zachovávajú moje soboty, volia si to, v čom mám záľubu, a pridržiavajú sa mojej zmluvy, tým dám vo svojom dome, medzi svojimi múrmi pomník a meno lepšie, než sú synovia a dcéry. Večné meno im dám, ktoré nezahynie. A cudzincov, čo lipnú k Pánovi, aby mu slúžili, milovali meno Jahve a boli mi sluhami, všetkých, čo bdejú nad sobotou, by ju neznesvätili, a pridržiavajú sa mojej zmluvy, zavediem na svoj svätý vrch a rozradostím ich v svojom dome modlitby; ich celopaly, ich obety budú ľúbeznými na mojom oltári. Veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy!“

Preklad Jeruzalemská biblia: Iz 56:3-7 Nech nevraví cudzinec, ktorý sa pridal k Jahvemu: „Jahve ma určite vylúči zo svojho ľudu.“ A bezdetný človek nech nehovorí: „Veru, ja som suchý strom.“Lebo takto hovorí Jahve bezdetným, ktorí zachovávajú moje soboty, rozhodli sa plniť, čo mi je milé, a pevne sa pridržiavajú mojej zmluvy:Ja im dám čosi lepšie ako sú synovia a dcéry; dám im miesto a meno v mojom dome, v mojom meste, dám im večné meno, ktoré nebude nikdy zotreté.Aj cudzincov, ktorí sa pridali k Jahvemu, aby mu slúžili, milovali Jahveho meno a stali sa jeho sluhami, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez poškvrny a pevne sa pridržiavajú mojej zmluvy,zavediem na svoju svätú horu a naplním ich radosťou vo svojom dome modlitby. Ich celopaly a obety milostivo prijmem na svojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.

Evanjelický preklad: Iz 56:3-7 Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pripojil k Hospodinovi: Hospodin ma celkom oddelí od svojho ľudu! A nech nepovie eunuch: Ajhľa, som suchý strom! Lebo takto vraví Hospodin eunuchom, ktorí zachovávajú moje sviatočné dni odpočinku, volia si to, v čom ja mám záľubu, a držia sa mojej zmluvy: Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi dám im pomník a meno lepšie, ako sú synovia a dcéry. Večné meno im dám, ktoré nebude vytreté. A cudzincov, čo sa pripoja k Hospodinovi, aby Mu slúžili a milovali meno Hospodinovo, aby sa stali Jeho služobníkmi, všetkých, ktorí chránia sviatočný deň pred znesvätením a držia sa pevne mojej zmluvy, zavediem na svoj svätý vrch a poteším ich vo svojom dome modlitby. Ich zápaly a zábitky budú obľúbené na mojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.

Preklad Jozefa Roháčka: Iz 56:3-7 Nech tedy nepovie syn cudzinca, ktorý sa pripojil k JeHoVaHovi, vraj doista ma oddelí JeHoVaH od svojho ľudu. Ani nech nepovie kleštenec: Hľa, ja som suchý strom! Lebo takto hovorí JeHoVaH o kleštencoch, ktorí budú ostríhať moje soboty a vyvolia si to, čo sa mne ľúbi, a budú sa držať mojej smluvy: Dám im vo svojom dome medzi svojimi múrami miesto a meno, lepšie nad synov a nad dcéry; dám mu večné meno, ktoré nebude vyhladené. A synov cudzinca, ktorí sa pripoja k JeHoVaHovi, aby mu svätoslúžili a milovali meno JeHoVaHovo súc mu za služobníkov, každého, kto bude ostríhať sobotu, aby jej nepoškvrňoval, a tých, ktorí sa budú držať mojej smluvy, tých všetkých dovediem na vrch svojej svätosti a obradujem ich v dome svojej modlitby; ich zápalné obeti a ich bitné obeti mi budú príjemné na mojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby u všetkých národov.

Preklad Miloša Pavlíka: Iz 56:3-7 A nech syn cudziny, ktorý sa pripojil k Hospodinovi, nevraví výrokom: Hospodin ma vonkoncom oddelil spred svojho ľudu, a klieštenec nech nevraví: hľa ja som uschnutý strom, lebo Hospodin povedal takto: Klieštencom, ktorí zachovávajú moje soboty a nachádzajú záľubu, v čom sa kochám, a držiacim sa mojej zmluvy, tým dám v svojom dome, medzi svojimi múrmi, postavenie a meno lepšie od synov a od dcér; chcem mu dať meno večné, ktoré sa nebude rušiť; a synovia cudziny, ktorí sú pripojení k Hospodinovi, aby ho obsluhovali a aby milovali meno Hospodina, aby mu boli za nevoľníkov, každý chrániaci sobotu pred znesvätením jej a držiaci sa jeho zmluvy, tých privediem na svoj svätý vrch a dám im radovať sa v svojom dome modlitby, ich vzostupné a iné obete budú na mojom oltári predmetom blahovoľného prijatia, lebo môj dom bude nazývaný domom modlitby pre všetky národnosti.

Preklad Nového sveta: Iz 56:3-7 A nech cudzinec, ktorý sa pripojil k Jehovovi, nehovorí: ‚Jehova ma nepochybne oddelí od svojho ľudu.‘ Ani eunuch nech nehovorí: ‚Hľa, som suchý strom.‘„Lebo toto povedal Jehova eunuchom, ktorí zachovávajú moje sabaty a ktorí si vyvolili to, v čom mám potešenie,ktorí sa pridŕžajú mojej zmluvy:“ Dám im dokonca v svojom dome a vnútri svojich múrov pamätník a meno, niečo lepšie ako synov a dcéry. Dám im meno na neurčitý čas, také, ktoré nebude odrezané.A cudzincov, ktorí sa pripojili k Jehovovi, aby mu slúžili a milovali Jehovovo meno, aby sa stali jeho sluhami, všetkých, ktorí dodržiavajú sabat, aby ho neznesväcovali a pridržiavajú sa mojej zmluvy, aj tých ja privediem k svojmu svätému vrchu a dám im radovať sa vnútri môjho domu modlitby. Ich úplné zápalné obetné dary a ich obete budú prijaté na mojom oltári. Lebo môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy.“

Preto ľudia, ktorí sa vykastrujú, aby nezhrešili smilstvom a budú sa pridržiavať božej zmluvy, môžu vstúpiť do Pánovho zhromaždenia.

Ak teda povedal, že sú eunuchovia, tak treba predpokladať, že v tej dobe existovali všetky tri typy. Prvý typ – eunuch od narodenia – mohol existovať. Takisto existovali v hojnom počte v krajinách susediacich s Izraelom takí eunuchovia, ktorí sa dali vykastrovať dobrovoľne. Hlavným dôvodom v tej dobe bola snaha panovníkov, aby získali múdrych, vzdelaných, a pritom spoľahlivých správcov majetku. Eunuch, keďže nemal svoju rodinu, dával záruku, že nebude pre seba tajne brať z panovníkovho majetku, ak bude mať legálne dosť. Preto takýto správca mal vysoké postavenie, stále hmotné zabezpečenie a hojnosť. A to bol dôvod, prečo v tej dobe bola takáto funkcia lákavá.

Pre pochopenie tretieho typu – eunuchovia, ktorí sa dali vykastrovať pre nebeské kráľovstvo, treba najprv pochopiť význam tohto textu o kapitolu skôr:

Ekumenický preklad: Mt 18:8-9 Ak ťa zvádza tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba. Lepšie ti bude, ak vojdeš do života okyptený alebo chromý, než aby si mal obidve ruky alebo obidve nohy, a hodili by ťa do večného ohňa.A ak ťa zvádza tvoje oko, vylúp ho a odhoď od seba. Lepšie ti bude, keď vojdeš do života s jedným okom ako s dvoma očami, a hodili by ťa do ohnivého pekla.

Katolícky preklad: Mt 18:8-9 Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený alebo krivý, ako keby ťa mali s obidvoma rukami a s obidvoma nohami hodiť do večného ohňa. A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho a odhoď od seba: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do ohnivého pekla.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 18:8-9 Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba: lepšie je pre teba, keď vojdeš do života zmrzačený alebo krivý, ako keby ťa mali s obidvoma rukami a s obidvoma nohami hodiť do večného ohňa.A ak ťa zvádza na hriech oko, vylúp ho a odhoď od seba: lepšie je pre teba, keď vojdeš do života s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do ohnivého pekla.

Evanjelický preklad: Mt 18:8-9 Ak ťa zvádza ruka alebo noha, odtni si ju a zahoď, lebo lepšie ti je o jednej ruke alebo nohe vojsť do života, ako keby si mal obe ruky alebo obe nohy, a hodili by ťa do večného ohňa. A ak ťa zvádza oko, vylúp si ho a zahoď; lebo lepšie ti je jednookému vojsť do života, ako keby si mal obe oči, a hodili by ťa do ohnivého pekla.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 18:8-9 A jestli ťa pohoršuje tvoja ruka alebo tvoja noha, odtni ju a zahoď od seba. Lepšie ti je, aby si vošiel do života chromý alebo okyptený, než aby si mal dve ruky a dve nohy a bol uvrhnutý do večného ohňa. A jestli ťa pohoršuje tvoje oko, vylúp ho a zahoď od seba. Lepšie ti je, aby si vošiel do života jednooký, než aby si mal dve oči a bol uvrhnutý do ohnivého pekla.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 18:8-9 A ak ti podnet k úrazu dáva tvoja ruka alebo tvoja noha, vytni ju a zahoď od seba; je ti lepšie chromému alebo dokaličenému vstúpiť do života ako majúcemu dve ruky alebo dve nohy byť zahodený do večného ohňa. A ak ti podnet k úrazu dáva tvoje oko, vyrvi ho a zahoď od seba; je ti lepšie jednookému vstúpiť do života ako majúcemu dve oči byť zahodený do ohnivého pekla.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 18:8-9 Ak ťa teda tvoja ruka alebo noha zvádza na hriech, odtni ju a odhoď od seba; lepšie ti bude vojsť do života zmrzačenému alebo chromému, ako s oboma rukami alebo nohami byť hodený do večného ohňa. A keď ťa tvoje oko zvádza na hriech, vylúp ho a odhoď od seba; lepšie ti bude s jedným okom vojsť do života, ako s oboma očami byť hodený do ohnivého pekla.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 18:8-9 Keď ťa teda tvoja ruka alebo tvoja noha pohoršuje, odtni ju a odhoď; lepšie ti bude, keď zmrzačeny alebo chromý vojdeš do života, ako keby si mal obe ruky alebo obe nohy a bol uvrhnutý do ohňa večného. A keď ťa tvoje oko pohoršuje, vylúp ho a odhoď ho. Lepšie ti bude jednookému vojsť do života, ako keby si mal obe oči a bol uvrhnutý do ohnivého pekla.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 18:8-9 Ak ťa pohoršuje tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba. Je pre teba lepšie vojsť do života chromý alebo zmrzačený ako mať obidve ruky a obidve nohy a byť hodený do večného ohňa. A ak ťa pohoršuje tvoje oko, vylúp ho a odhoď od seba. Je pre teba lepšie vojsť do života jednooký ako mať obidve oči a byť hodený do ohnivej Gehenny.

Preklad Nového sveta: Mt 18:8-9 Teda ak ťa privádza k potknutiu tvoja ruka alebo tvoja noha, odsekni ju a odhoď od seba; lepšie ti je vojsť do života zmrzačený alebo chromý, ako by si mal byť s oboma rukami alebo oboma nohami uvrhnutý do večného ohňa. A ak ťa privádza k potknutiu tvoje oko, vylúp ho a odhoď od seba; lepšie ti je vojsť do života jednooký, ako by si mal byť s oboma očami uvrhnutý do ohnivej gehenny.

Preklad Nádej pre každého: Mt 18:8-9 Neváhaj odložiť všetko, čo ťa odvádza od Boha. A keby to mala byť tvoja ruka alebo noha, radšej si ju odtni a zahoď. Lepšie je vstúpiť do Božieho kráľovstva chromý, ako skočiť oboma nohami do záhuby. A keby ťa aj tvoje oko navádzalo na zlé, zbav sa ho! Je lepšie získať večný život s jedným okom, než upadnúť s oboma očami do večného zatratenia.“

Pán Ježiš tu obrazne hovorí: „Nehrešte!“ Nič viac a nič menej. Pritom však tým maximálne naturalistickým obrazom ukazuje, aký je hriech krutý – vrhá človeka do ohnivého pekla. A ak je človek telesný, ak mu telo rozkazuje, tak neostáva nič iné, len sa rozhodnúť: ohnivé peklo alebo zmrzačenie. Ruka, ktorá nechce človeka poslúchať a robí si čo chce, je zbytočná. Ale stojí ti to za to, odťať si ruku? Veď je tvojou súčasťou. Bude ti celý život chýbať. A to len preto, že si jej nevedel rozkázať. Tak čo teda urobíš? Odtneš si ruku, nohu, vylúpneš oko, alebo si vyberieš peklo? Východiskom je nehrešiť! V každej krízovej situácii treba si položiť na jednu stranu váhy svoju túžbu po hriechu a na druhú stranu váhy svoju ochotu obetovať za túto chvíľkovú túžbu svoje oko, nohu, či ruku. Treba si dať odpoveď v úplnej vážnosti, či by si si dal najprv vylúpiť oko, aby si sa potom za túto cenu vyhol hriechu? Stojí ti to za to? Hriechu sa vyhnúť samozrejme treba, ale porozmýšľaj, ako človek musí nútiť svoju ruku, keď si z prsta vyberá ihlou zadretý íver. Bolí to. Ak však chceme predísť hnisaniu, treba íver vybrať, aj za cenu bolesti. A preto prekonávame bolesť a nútime jednu ruku, aby vošla ihlou pod kožu druhej ruky. A tu sme pri pointe, ktorú Pán Ježiš týmto príkladom naznačil. Ak si ty schopný nabrať toľkú silu, že by si vedel prikázať svojej ruke, aby odťala tvoju druhú ruku, či ti nie je ľahšie, využiť tú silu na to, aby si prikázal tej ruke nehrešiť? Niečo podobné hovorí aj v 19 kapitole: iní sa stali eunuchmi tak, že sa sami vykastrovali pre nebeské kráľovstvo. Preto aby nehrešili smilstvom! Je jasné, že oženiť sa je prirodzené. Ak sa však niekto neožení, je to jeho vec. Ak sa však neožení, a pritom horí túžbou po žene, tak to už prirodzené nie je. Preto Pavol napísal:

Ekumenický preklad: 1 Kor 7:2 Aby sa však zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.

1 Kor 7:7-9 Želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar: jeden tak, druhý inak.Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím: Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja.Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve ako horieť vášňou.

Katolícky preklad: 1 Kor 7:2 Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.

1 Kor 7:7-9 Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden tak; druhý inak. Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich, ak zostanú tak, ako ja. Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva. Lebo je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 7:2 Avšak pre nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá žena svojho muža.

1 Kor 7:7-9 Chcel by som, aby všetci ľudia boli, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden taký, druhý iný.Slobodným a vdovám hovorím, že je dobre pre nich zostať, ako som ja.Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva: lepšie je vstúpiť do manželstva, ako horieť.

Evanjelický preklad: 1 Kor 7:2 Ale aby sa vyhlo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá vlastného muža.

1 Kor 7:7-9 Rád by som bol, keby všetci ľudia boli, ako som ja; lenže každý má svoj zvláštny dar od Boha, jeden tak, druhý inak. Neženatým a vdovám hovorím: dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja; ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva, lebo lepšie je žiť v manželstve, ako horieť vášňou.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 7:2 Ale pre smilstvá nech má každý svoju vlastnú ženu, a každá nech má svojho vlastného muža.

1 Kor 7:7-9 Lebo by som chcel, aby boli všetci ľudia ako i ja sám; ale každý má svoj vlastný dar od Boha, jeden tak a druhý inak. A však hovorím neženatým, nevydatým a vdovám, že dobre im, keď zostanú jako i ja. Ale ak sa nevedia zdržať, nech sa oženia, poťažne vydajú, lebo je lepšie oženiť sa, poťažne vydať sa než horieť.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 7:2 no vzhľadom na smilstvá nech každý má ženu svoju a každá nech má svojho vlastného muža,

1 Kor 7:7-9 veď by som rád, žeby všetci ľudia boli ako aj ja sám, ale každý má svoj vlastný dar od Boha, ktorý tak a ktorý zasa tak. No nesobášeným a vdovám vravím: Je im dobré, ak ostanú ako aj ja, no ak sa nevedia ovládnuť, nech sa osobášia, lebo je lepšie sa osobášiť ako horieť.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 7:2 Aby sa však vyhlo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža!

1 Kor 7:7-9 Ja si prajem, aby všetci ľudia boli tak, ako som ja; ale každý má svoj dar od Boha, jeden tak a druhý onak. Slobodným a vdovám hovorím: Dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja. Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva, lebo lepšie je žiť v manželstve než horieť.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 7:2 Aby sa však vyhlo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá vlastného muža!

1 Kor 7:7-9 Rád by som bol, keby všetci ľudia boli tak, ako som ja; lenže každý má od Boha svoj vlastný dar milosti, jeden tak, druhý inak. No slobodným a vdovám hovorím: Dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja. Ale ak sa nedokážu zdržať, nech vstúpia do manželstva, lebo lepšie je vstúpiť do manželstva, ako horieť (žiadostivosťou).

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 7:2

1 Kor 7:7-9

Preklad Nového sveta: 1 Kor 7:2 ale pretože je rozšírené smilstvo, nech má každý muž svoju vlastnú manželkua každá žena svojho vlastného manžela.

1 Kor 7:7-9 Ale želal by som si, aby boli všetci ľudia ako ja. Jednako, každý má svoj dar od Boha, jeden tak, druhý inak.Ale slobodným a vdovám hovorím: Je pre nich dobre, aby zostali tak, ako som ja. Ale ak nemajú sebaovládanie, nech uzavrú manželstvo, lebo je lepšie uzavrieť manželstvo, ako horieť [vášňou].

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 7:2 Lepšie je však nepreceniť svoje sily a nepodľahnúť pokušeniu s cudzou ženou, preto nech má muž svoju manželku a žena svojho manžela.

1 Kor 7:7-9 Pochopiteľne by som bol rád, keby mal každý silu zriecť sa ho, ako mám ja. Ale Boh nedáva každému rovnaký dar: jednému dá to, inému ono. Osamelým a najmä vdovám odporúčam, aby už nevstupovali do manželstva. Ale keby im zdržanlivosť pôsobila ťažkosti, nech sa radšej oženia alebo vydajú. Je lepšie sa vydať a oženiť než sa trápiť neukojenou túžbou.

Zostať slobodným bez pokušenia je dar a nie každý ho má. Preto ak ho niekto nemá, má len dve možnosti, buď vstúpi do manželstva, alebo sa vykastruje.

Túžba po partnerovi je daná od Boha. Preto je taká silná, aby človek nemohol inak, len plniť Božiu vôľu. A to sa píše hneď v prvej kapitole 1. knihy Mojžišovej:

Ekumenický preklad: Gn 1:28 Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi!

Gn 2:24 Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej žene a budú jedno telo.

Katolícky preklad: Gn 1:28 Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!"

Gn 2:24 Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom.

Preklad Jeruzalemská biblia: Gn 1:28 Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem; podmaňte si ju a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi!

Gn 2:24 Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom.

Evanjelický preklad: Gn 1:28 Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem; podmaňte si ju a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi!

Gn 2:24 Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom.

Preklad Jozefa Roháčka: Gn 1:28 A Bôh ich požehnal a Bôh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi.

Gn 2:24 Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude ľnúť ku svojej žene, a budú jedno telo.

Preklad Miloša Pavlíka: Gn 1:28 A Boh ich požehnal, i povedal im Boh: Ploďte a množte sa a napĺňajte zem a podmaňujte ju a majte moc nad rybami mora a nad letúnstvom nebies a nad všetkým živočíšstvom, pohybujúcim sa po zemi.

Gn 2:24 Preto bude muž opúšťať svojho otca a svoju mať a ulipne na svojej žene, i budú jedným mäsom.

Preklad Nového sveta: Gn 1:28 A Boh ich požehnal a Boh im povedal: „Buďte plodní a rozmnožte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a majte v podriadenosti morské ryby a nebeské lietajúce tvory a každého živého tvora, ktorý sa pohybuje na zemi.“

Gn 2:24 Preto muž opustí svojho otca a svoju matku a pridrží sa svojej manželky a stanú sa jedným telom.

 

 

Druhý argument zástancov celibátu:

Ekumenický preklad: 1 Kor 7:32-34a Chcem však, aby ste boli bez starostí. Neženatý sa stará o Pánove veci, ako by sa zapáčil Pánovi.Ale ženatý sa stará o veci sveta, ako by sa páčil žene, a je rozpoltený.

Katolícky preklad: 1 Kor 7:32-34a Chcem, aby ste vy boli bez starostí. Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke, a je rozdelený.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 7:32-34a Chcem, aby ste boli bez starostí. Človek neženatý sa stará o veci Pánove, ako sa páčiť Pánovi.Ale ženatý sa stará o veci tohto sveta, ako sa páčiť žene, a je rozdelený.

Evanjelický preklad: 1 Kor 7:32-34a Ja by som však chcel, aby ste boli bez starosti. Neženatý stará sa o veci Pánove, ako by sa páčil Pánovi; ale ženatý stará sa o veci sveta, ako by sa páčil žene, a je rozpoltený.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 7:32-34a A chcel by som, aby ste boli bez starostí. Neženatý stará sa o to, čo je Pánovo, jako by sa ľúbil Pánovi; ale ten, kto sa oženil, stará sa o veci sveta, jako by sa ľúbil žene. A je rozdiel

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 7:32-34a i rád by som, žeby ste vy boli bez ustarostenosti. Neženatý sa starostí o veci Pána, ako sa zaľúbi Pánovi, no kto sa oženil, starostí sa o veci sveta, ako sa zaľúbi žene. Je rozdiel:

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 7:32-33 Chcem, aby ste boli bez starostí. Kto nie je ženatý, stará sa o veci Pánove, aby sa zapáčil Pánovi; ale ženatý sa stará o veci tohto sveta, aby sa zapáčil žene, a je rozdelený.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 7:32-34a Ja by som však chcel, aby ste boli bez starostí. Kto nie je ženatý, stará sa o veci Pánove, ako by sa ľúbil Pánovi; ale ženatý sa stará o veci sveta, ako by sa ľúbil žene, a je rozdelený.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 7:32-34a

Preklad Nového sveta: 1 Kor 7:32-34a Lebo chcem, aby ste boli oslobodení od úzkostlivej starosti. Neženatý muž je úzkostlivý o Pánove veci, ako by získal Pánovo schválenie. Ale ženatý muž je úzkostlivý o veci sveta, ako by získal schválenie svojej manželky, a je rozdelený.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 7:32-33 Bol by som rád, keby ste si sami nepridávali starosti. Neženatý môže venovať svoj čas Božiemu dielu, kým ženatý sa musí starať o ženu a rodinu, a tak sa deliť medzi Boha a pozemské veci.

Na prvý pohľad sa to zdá byť ako dostatočne silný argument. Netreba brať do úvahy, že v niektorých prekladoch ako Jozefa Roháčka, či Miloša Pavlíka je výraz: "a je rozdelený", inak preformulovaný do ďalšej vety. Treba ale čítať aj kontext, nie len vytrhnutý úryvok. V tomto prípade sa jedná skoro o celú kapitolu:

Ekumenický preklad: 1 Kor 7:1-9,25-40 Pokiaľ ide o to, čo ste písali: Dobre je, ak sa muž nedotýka ženy.2Aby sa však zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.Muž nech plní voči žene svoje povinnosti a podobne aj žena voči svojmu mužovi.Žena nie je pánom svojho tela, ale jej muž; podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena.Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na určitý čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe, a potom buďte zase spolu, aby vás satan nepokúšal, keby ste sa nemohli ovládnuť.Uvádzam to však ako možnosť, nie ako príkaz.Želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar: jeden tak, druhý inak.Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím: Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja.Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve ako horieť vášňou.

...

O pannách nemám síce príkaz od Pána, ale radím ako taký, ktorého Pán omilostil, aby bol dôveryhodný.Myslím si teda, že je dobré pre človeka — a to pre nastávajúcu núdzu —, aby zostal tak, ako je.Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku! Si už bez ženy? Nehľadaj ženu!Ale keby si sa aj oženil, nezhrešil si; a ak by sa panna vydala, nezhreší. Takíto však budú mať súženie v tele, ale ja vás chcem toho ušetriť.Myslím si, bratia, že čas je krátky! Napokon aj tí, čo majú ženy, nech sú, akoby nemali.Tí, čo plačú, akoby neplakali; tí, čo sa radujú, akoby sa neradovali, čo kupujú, akoby nič nemali, a tí,čo užívajú svet, akoby neužívali, lebo terajšia podoba sveta sa míňa.Chcem však, aby ste boli bez starostí. Neženatý sa stará o Pánove veci, ako by sa zapáčil Pánovi.Ale ženatý sa stará o veci sveta, ako by sa páčil žene,a je rozpoltený. Nevydatá žena a panna sa stará o Pánove veci, aby bola svätá telom i duchom. No vydatá sa stará o veci sveta, ako by sa páčila mužovi.Toto vám však hovorím na váš osoh, nie aby som vám na krk hádzal slučku, ale aby ste sa dôstojne, neprestajne a sústredene venovali Pánovi.Ak si niekto myslí, že koná nečestne voči svojej snúbenici a ak je nadmieru ovládaný túžbou a patrí sa, aby si ju vzal, nech urobí, čo chce, nehreší. Nech sa vezmú! Kto sa však pevne rozhodol v srdci a nič ho nenúti, ale má moc nad svojou vôľou a usúdil v srdci, že sa s ňou neožení, urobí dobre.Takže ten, kto sa ožení so svojou snúbenicou, robí dobre, ale kto sa neožení, koná lepšie.Žena je viazaná dovtedy, kým žije jej muž. Keď však muž zomrie, je slobodná a môže sa vydať, za koho chce, ale iba v Pánovi.Bude však šťastnejšia, ak zostane tak, aspoň podľa môjho úsudku. A nazdávam sa, že aj ja mám Božieho Ducha.

Katolícky preklad: 1 Kor 7:1-9,25-40 O tom, čo ste písali: Dobre je, keď sa muž nedotýka ženy. Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Muž nech plní povinnosť voči manželke a podobne aj manželka voči mužovi. Žena nemá moc nad svojím telom, ale muž; podobne ani muž nemá moc nad svojím telom, ale žena. Neodopierajte si jeden druhému, iba ak na čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe, a opäť buďte spolu, aby vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. No toto hovorím ako dovolenie, nie ako príkaz. Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden tak; druhý inak. Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich, ak zostanú tak, ako ja. Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva. Lebo je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť.

...

O pannách nemám Pánov príkaz, ale dávam radu ako taký, ktorý dosiahol milosrdenstvo u Pána, aby som bol verný. Myslím teda, že je to dobré – pre terajšie ťažkosti -, že je dobre, keď človek ostane tak, ako je. Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si bez ženy? Nehľadaj si ženu. Ale ak sa oženíš, nezhrešíš. A ak sa panna vydá, nezhreší. Ale takíto budú mať telesné trápenia a toho vás chcem ušetriť. A tak, bratia, hovorím, čas je krátky, aby napokon aj tí, čo majú ženy, boli, akoby ich nemali; tí, čo plačú, akoby neplakali; tí, čo sa radujú, akoby sa neradovali; tí, čo kupujú, akoby nič nevlastnili; a tí, čo užívajú tento svet, akoby ho neužívali, lebo tvárnosť tohto sveta sa pomíňa. Chcem, aby ste vy boli bez starostí. Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke, a je rozdelený. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli sväté telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi. No toto hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi. Ak si niekto myslí, že je potupou pre jeho pannu, ak prekročí vek a má sa tak stať, nech urobí, čo chce; nehreší. Nech sa vezmú. Ale kto sa pevne v srdci rozhodol a nebol donútený, ale je pánom svojej vôle a zaumienil si v srdci zachovať svoju pannu, dobre robí. Teda aj ten, kto vydáva svoju pannu dobre robí, ale kto nevydáva, robí lepšie. Žena je viazaná, dokiaľ jej muž žije. Keď jej muž zomrie, je slobodná, môže sa vydať, za koho chce, ale iba v Pánovi. Bude však blaženejšia, ak ostane tak podľa mojej rady. A myslím si, že aj ja mám Božieho Ducha.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 7:1-9,25-40 Dostávam sa teraz k tomu, čo ste mi písali. Dobré je pre muža, keď sa zdržuje ženy.Avšak pre nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá žena svojho muža.Muž nech plní povinnosť voči manželke a podobne manželka voči mužovi.Lebo žena nemá právo nad svojím telom, ale jej muž; podobne ani muž nemá právo nad svojím telom, ale jeho žena.Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak načas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe, a opäť buďte spolu, aby vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť.No toto hovorím ako dovolenie, nie ako príkaz.Chcel by som, aby všetci ľudia boli, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden taký, druhý iný.Slobodným a vdovám hovorím, že je dobre pre nich zostať, ako som ja.Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva: lepšie je vstúpiť do manželstva, ako horieť.

...

O pannách nemám Pánov príkaz, ale dávam radu ako človek, ktorý z Pánovho milosrdenstva je hodný dôvery.Myslím teda, že je dobré, pre terajšie ťažkosti, že je dobrá vec pre človeka, keď zostane, ako je.Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si bez ženy? Nehľadaj ženu.Ale ak sa oženíš, nezhrešíš. A ak sa panna vydá, nezhreší. Ale takíto budú mať telesné trápenia a toho vás chcem ušetriť.Hovorím vám, bratia, čas je krátky. Nech odteraz aj tí, čo majú ženu, žijú, akoby by ju nemali;tí, čo plačú, akoby neplakali; tí, čo sa radujú, akoby sa neradovali; tí, čo kupujú, akoby nič nemali;a tí, čo užívajú tento svet, akoby ho neužívali. Lebo tvárnosť tohto sveta sa pomíňa.Chcem, aby ste boli bez starostí. Človek neženatý sa stará o veci Pánove, ako sa páčiť Pánovi.Ale ženatý sa stará o veci tohto sveta, ako sa páčiť žene,a je rozdelený. Aj nevydatá žena a panna má starosť o veci Pánove, aby bola svätá telom i duchom. Ale vydatá žena myslí na veci tohto sveta, ako sa páčiť mužovi.No to hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi.Ak si niekto myslí, že v zápale mladosti sa nezachová správne voči svojej panne, a to sa musí stať, nech urobí, čo chce, nezhreší. Nech sa vezmú!Ale kto sa pevne v srdci rozhodol a nebol donútený, ale bol pánom svojej vôle a v srdci si zaumienil zachovať svoju pannu, dobre robí.Teda aj ten, kto sa žení so svojou pannou, dobre robí, ale kto sa nežení, robí lepšie.Žena je viazaná k svojmu mužovi, dokiaľ jej muž žije. Keď jej muž zomrie, môže sa vydať, za koho chce, ale len v Pánovi.Podľa mojej mienky bude však blaženejšia, ak zostane, ako je. A myslím si, že aj ja mám Božieho Ducha.

Evanjelický preklad: 1 Kor 7:1-9,25-40 O čom ste [mi] písali - dobre by bolo, keby sa človek nedotýkal ženy. Ale aby sa vyhlo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá vlastného muža. Nech muž plní svoje povinnosti k žene, podobne aj žena k mužovi. Žena nevládne svojím telom, ale (jej) muž; podobne ani muž nevládne svojím telom, ale (jeho) žena. Neodopierajte si manželské povinnosti, len ak so spoločným súhlasom na čas, aby ste sa venovali modlitbe, a zase sa zíďte, aby vás nepokúšal satan pre vašu nezdržanlivosť. Toto vám uvádzam ako možnosť, nie ako rozkaz. Rád by som bol, keby všetci ľudia boli, ako som ja; lenže každý má svoj zvláštny dar od Boha, jeden tak, druhý inak. Neženatým a vdovám hovorím: dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja; ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva, lebo lepšie je žiť v manželstve, ako horieť vášňou.

...

O pannách nemám síce príkaz Pánov, ale radím ako taký, ktorého Pán omilostil, aby som bol verný. Myslím teda - a pre nastávajúce ťažkosti je to správne - dobre je človeku zostať tak, ako je. Viazaný si k žene? Nevyhľadávaj rozvod! Si bez ženy? Nehľadaj ženu! Ale keby si sa aj oženil, neprehrešíš sa, a keby sa panna vydala, neprehreší sa; ale takí trpieť budú telesne, a práve toho by som vás chcel ušetriť. Ale prizvukujem, bratia, čas je krátky! Ostatne, aj ženatí nech sú, akoby nemali ženu, a plačúci, akoby neplakali, a radujúci sa, akoby sa neradovali, a kupujúci, akoby nič nemali, a tí, čo užívajú svet, akoby neužívali, lebo spôsoby tohto sveta hynú. Ja by som však chcel, aby ste boli bez starosti. Neženatý stará sa o veci Pánove, ako by sa páčil Pánovi; ale ženatý stará sa o veci sveta, ako by sa páčil žene, a je rozpoltený. I nevydatá žena i panna starajú sa o veci Pánove, aby boli sväté telom i duchom. Vydatá však stará sa o veci sveta, ako by sa páčila mužovi. Ale toto hovorím pre vaše dobro, a nie, aby som vám slučku hodil na hrdlo, ale aby ste slušne a nerozpoltení vytrvali pri Pánovi. Ak niekto myslí, že neslušne nakladá so svojou pannou, keď už prekročila vek, a tak by mala zostať, nech urobí, ako chce, nehreší; nech sa zoberú. Ale kto sa bez nútenia neochvejne rozhodol v srdci, že si zachová pannu, dobre urobí. A tak: aj ten, čo vydá pannu, dobre urobí, ale kto ju nevydá, lepšie urobí. Žena je viazaná dotiaľ, dokiaľ jej muž žije; keď však umrie, je slobodná, môže sa vydať, za koho chce, ale iba v Pánovi. Lenže podľa mojej mienky blahoslavenejšie je, keď tak ostane. A nazdávam sa, že aj ja mám Ducha Božieho.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 7:1-9,25-40 A čo do toho, o čom ste mi písali, dobre by bolo človekovi nedotýkať sa ženy.Ale pre smilstvá nech má každý svoju vlastnú ženu, a každá nech má svojho vlastného muža.Muž nech preukazuje žene povinnú dobroprajnosť a podobne aj žena mužovi.Žena nemá v moci svojho vlastného tela, ale muž; a podobne ani muž nemá v moci svojho vlastného tela, ale žena.Neukracujte sa navzájom, iba ak čo z obapolného súhlasu na čas, aby ste stihli na pôst a na modlitbu, a zase sa vedno sídite, aby vás nepokúšal satan pre vašu nezdržanlivosť.Ale to hovorím ako pripustenie a nie ako nariadenie.Lebo by som chcel, aby boli všetci ľudia ako i ja sám; ale každý má svoj vlastný dar od Boha, jeden tak a druhý inak.A však hovorím neženatým, nevydatým a vdovám, že dobre im, keď zostanú jako i ja.Ale ak sa nevedia zdržať, nech sa oženia, poťažne vydajú, lebo je lepšie oženiť sa, poťažne vydať sa než horieť.

...

O pannách nemám nariadenia Pánovho, ale poviem, čo myslím, ako taký, ktorý dostal milosrdenstvo od Pána byť verným.Nazdám sa tedy, že je to dobré pre terajšie ťažkosti, že je dobré človekovi, aby bol takto.Si priviazaný k žene? Nehľadaj rozviazania. Si rozviazaný, prostý ženy? Nehľadaj ženy.Ale keby si sa oženil, nezhrešil si. A keby sa panna vydala, nezhrešila; ale takí budú mať trápenie v tele. No, ja vás šetrím.Ale to hovorím, bratia, že čas je krátky, aby ostatne aj tí, ktorí majú ženy, boli, jako keby ich nemali;a ktorí plačú, jako čo by neplakali; a ktorí sa radujú, jako čo by sa neradovali; a ktorí kupujú, jako čo by tým nevládli;a ktorí používajú tento svet, ako takí, ktorí nezneužívajú. Lebo ta ide spôsob tohoto sveta.A chcel by som, aby ste boli bez starostí. Neženatý stará sa o to, čo je Pánovo, jako by sa ľúbil Pánovi;ale ten, kto sa oženil, stará sa o veci sveta, jako by sa ľúbil žene.A je rozdiel aj medzi ženou a pannou. Nevydatá sa stará o to, čo je Pánovo, aby bola svätá i telom i duchom; ale tá, ktorá sa vydala, stará sa o veci sveta, jako by sa ľúbila mužovi.Ale to hovorím na váš vlastný užitok, nie aby som vám zahodil slučku na krk, ale aby ste sa slušne a stále pridŕžali Pána bez rozptýlenia mysle.Ale ak niekto myslí, že neslušne robí voči svojej dcére - panne, ak by mala nevydatá prejsť svoj kvetúci vek, a jestli treba, aby sa tak stalo, nech urobí, čo chce, nehreší; nech sa vydajú.Ale ten, kto stojí pevný vo svojom srdci a nie je nútený, ale má moc ohľadom svojej vlastnej vôle a usúdil to vo svojom srdci, zachovať svoju pannu, dobre robí.A tak tedy i ten, kto vydáva svoju pannu, dobre robí, i ten, kto nevydáva, lepšie robí.Žena je viazaná zákonom, dokiaľ žije jej muž; ale keby zosnul jej muž, je slobodná a môže sa vydať, za koho chce, len nech je to v Pánovi.Ale je blahoslavenejšia, keď zostane tak, podľa mojej mienky. A nazdám sa, že i ja mám Ducha Božieho.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 7:1-9,25-40 A čo sa týka vecí, o ktorých ste [mi] napísali: Je dobré človekovi nesiahať na ženu, no vzhľadom na smilstvá nech každý má ženu svoju a každá nech má svojho vlastného muža, muž nech žene odvádza, čo jej patrí, a podobne aj žena mužovi. Žena právomoc nad svojím vlastným telom nevykonáva, lež muž, a podobne ani muž právomoc nad svojím vlastným telom nevykonáva, lež žena – neukracujte sa navzájom, iba ak, povedzme, na základe dohody, na čas, aby ste sa uvoľnili na modlitbu, a buďte zasa spolu, aby vás pre vašu nezdržanlivosť nepokúšal Satan. No toto vravím v zmysle privolenia, nie v zmysle nariadenia, veď by som rád, žeby všetci ľudia boli ako aj ja sám, ale každý má svoj vlastný dar od Boha, ktorý tak a ktorý zasa tak. No nesobášeným a vdovám vravím: Je im dobré, ak ostanú ako aj ja, no ak sa nevedia ovládnuť, nech sa osobášia, lebo je lepšie sa osobášiť ako horieť.

...

A čo sa týka panicov a panien, nemám nariadenie Pána, no podávam svoju mienku ako taký, ktorému sa od Pána dostalo zmilovania, žeby bol verný. Nazdávam sa teda, že je dobré toto, vzhľadom na terajšiu nutnosť: že je človekovi dobré byť tak, ako je. Si priviazaný k žene? Neusiluj sa o uvoľnenie. Si od ženy uvoľnený? Neusiluj sa o ženu; no ak sa aj osobášiš, nezhrešíš, a ak sa osobáši panic alebo panna, nezhreší, no takíto budú mať čo do mäsa trampoty a ja vás chcem šetriť. No vravím toto, bratia: čas je skrátený; ďalej, aby aj tí, ktorí ženy majú, boli ako nemajúci ich, a ktorí plačú, ako neplačúci, a ktorí sa radujú, ako neradujúci sa a ktorí kupujú, ako nevlastniaci, a ktorí používajú svet, ako nie splna ho využívajúci, lebo ráz tohto sveta sa pomíňa, i rád by som, žeby ste vy boli bez ustarostenosti. Neženatý sa starostí o veci Pána, ako sa zaľúbi Pánovi, no kto sa oženil, starostí sa o veci sveta, ako sa zaľúbi žene. Je rozdiel: žena a panna; nevydatá sa starostí o veci Pána, aby bola svätá aj telom aj duchom, no tá, ktorá sa vydala, sa starostí o veci sveta, ako sa zaľúbi mužovi. No toto vravím na váš vlastný osoh, nie aby som vám položil slučku, lež na to, čo je slušné, a aby ste boli bez rozptyľovania Pánovi k ruke. No ak sa voľakto nazdáva, že vzhľadom na svoje panictvo koná neslušne, ak má kvet života za sebou, a ak sa tak musí diať, nech robí, čo si želá, nehreší – nech sa sobášia. No kto v svojom srdci pevne stojí, nemajúc toho potrebu, a má moc čo do svojej vlastnej vôle a v svojom srdci sa rozhodol pre to, žeby svoje panictvo uchovával, robí dobre. Takže aj ten, kto do manželstva vydáva, robí dobre a kdo do manželstva nedáva, robí lepšie. Žena je viazaná, po koľký čas jej muž žije, no ak muž zosne, je slobodná vydať sa, za koho si želá; jedine v Pánovi. No blaženejšia je, ak ostane tak – podľa mienky mojej, no myslím, že aj ja mám Božieho Ducha.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 7:1-9,25-40 Čo sa týka vecí, o ktorých ste mi písali: Je lepšie, keď sa muž ženy netýka. Aby sa však vyhlo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža! Muž nech preukáže svojej žene, čo jej je podlžný, a podobne aj žena mužovi! Lebo žena nemá práva nad svojím telom, ale jej muž; podobne ani muž nemá práva nad svojím telom, ale jeho žena. Neukracujte jeden druhého, iba ak na čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe! Potom zas žite pospolu, aby vás Satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť! Toto hovorím ako pripustenie, nie ako rozkaz. Ja si prajem, aby všetci ľudia boli tak, ako som ja; ale každý má svoj dar od Boha, jeden tak a druhý onak. Slobodným a vdovám hovorím: Dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja. Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva, lebo lepšie je žiť v manželstve než horieť.

...

O pannách nemám príkazu Pánovho, ale radu (vám) dávam, ako taký, čo si získal milostivú dôveru Pánovu. Myslím teda, že je to (stav) dobrý, pre terajšie ťažkosti; že je dobre, keď niekto tak žije. Si viazaný k žene? Nehľadaj, ako by si sa rozviazal! Nie si viazaný k žene? Nehľadaj si ženu! Ak sa však oženíš, neprehrešíš sa; a ak sa panna vydá, neprehreší sa. Ale takíto budú mať telesné trápenia; a ja vás chcem šetriť. Hovorím však bratia: Čas je krátky. Preto aj tí, čo sú ženatý, nech žijú ako by neboli (ženatí); a tí, čo plačú, ako by neplakali; a tí, čo sa radujú, ako by sa neradovali; a tí, čo kupujú, ako by nie pre seba; a tí, čo užívajú tohto sveta, ako by (ho) naozaj neužívali, pretože tvar tohoto sveta sa pominie. Chcem, aby ste boli bez starostí. Kto nie je ženatý, stará sa o veci Pánove, aby sa zapáčil Pánovi; ale ženatý sa stará o veci tohto sveta, aby sa zapáčil žene, a je rozdelený. A tak aj nevydatá žena a panna sa starajú o veci Pánove, aby boli sväté na tele i na duchu; kdežto vydatá sa stará o veci tohto sveta, aby sa zapáčila mužovi. Toto však hovorím na váš osoh – nie aby som na vás slučku hodil, ale aby ste sa statočne a vytrvalo venovali Pánovi bez roztržitosti. Ak niekto pokladá za hanobné, aby jeho panna, keď dorastie, zostala slobodnou, nech urobí, ako chce. Nehreší. Nech vstúpia do manželského stavu! Ale ak niekto bez nútenia pevne v duchu rozhodne a je pánom svojej vôle a tak usúdi v duchu, že si zachová svoju pannu (pannou), dobre urobí. A tak, kto vydá svoju pannu, dobre robí; a kto ju nevydá, urobí lepšie. Žena je viazaná, dokiaľ jej muž žije. Keď jej muž zomrie, je slobodná a môže sa vydať, za koho chce; pravda, iba v Pánovi. Podľa môjho úsudku bude však blaženejšia, ak tak ostane (bez muža). A nazdávam sa, že aj ja mám Ducha Božieho.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 7:1-9,25-40 Teraz však o veciach, o ktorých ste mi písali: Dobré je, keď sa človek nedotýka ženy. Aby sa však vyhlo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá vlastného muža! Muž nech preukazuje žene, čo jej je podlžný, podobne však aj žena mužovi! Žena, nemá právomoci nad svojím telom, ale (jej) muž; podobne ani muž nemá právomoci nad svojím telom, ale (jeho) žena. Neodopierajte si jeden druhému, iba ak na čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe, a zasa sa zíďte, aby vás Satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. Toto však hovorím ako úsudok, nie ako rozkaz. Rád by som bol, keby všetci ľudia boli tak, ako som ja; lenže každý má od Boha svoj vlastný dar milosti, jeden tak, druhý inak. No slobodným a vdovám hovorím: Dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja. Ale ak sa nedokážu zdržať, nech vstúpia do manželstva, lebo lepšie je vstúpiť do manželstva, ako horieť (žiadostivosťou).

...

O pannách nemám síce príkazu Pánovho, ale podávam úsudok ako taký, ktorý dostal do Pána milosrdenstvo byť hodný dôvery. Myslím teda, že je to dobré, a to pre terajšie ťažkosti, že je dobre, keď človek zostane tak, ako je. Si viazaný k žene? Nehľadaj, ako by si sa rozviazal! Nie si viazaný k žene? Nehľadaj si ženu! Ak sa však aj oženíš, nezhrešíš; a ak sa panna vydá, nezhreší. Ale takí budú mať trápenie v „mäse“, no ja vás šetrím. Hovorím však, bratia, toto: Čas je stiesnený. Konečne aj tí, čo majú ženu, nech sú, ako by nemali; a tí, čo plačú, ako by neplakali; a tí, čo sa radujú, ako by sa neradovali; a tí, čo kupujú, ako by nič nevlastnili; a tí, čo používajú tento svet, ako by ho nevyužívali pre seba, pretože tvárnosť tohto sveta sa pomíňa. Ja by som však chcel, aby ste boli bez starostí. Kto nie je ženatý, stará sa o veci Pánove, ako by sa ľúbil Pánovi; ale ženatý sa stará o veci sveta, ako by sa ľúbil žene, a je rozdelený. A tak aj nevydatá žena a panna stará sa o veci Pánove, aby bola svätá telom aj duchom; ale vydatá stará sa o veci sveta, ako by sa ľúbila mužovi. Toto však hovorím na váš osoh – nie aby som vám sľučku hodil na krk, ale aby ste slušne a nerušene vytrvali pri Pánovi. Ak sa však niekto nazdáva, že koná nevhodne vzhľadom na svoju panenskosť po prekročení kvitnúceho veku a musí to už byť, nech urobí, ako chce. Nehreší. Nech len vstúpia do manželstva! Ale kto sa bez nútenia pevne v srdci rozhodne a má plnú moc nad svojou vôľou a tak usúdil v srdci, že si zachová svoju panenskosť, dobre urobí. A tak aj ten, čo vstupuje do manželstva, dobre robí, ale ten, čo nevstupuje, urobí lepšie. Žena je viazaná, dokiaľ jej muž žije. Keď však muž zomrie, je slobodná a môže sa vydať, za koho chce, no iba v Pánovi. Podľa môjho úsudku je však blaženejšia, keď tak ostane. A nazdávam sa, že aj ja mám Ducha Božieho.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 7:1-9,25-40

Preklad Nového sveta: 1 Kor 7:1-9,25-40 Čo sa týka vecí, o ktorých ste písali, je dobre pre človeka, aby sa nedotýkal ženy; ale pretože je rozšírené smilstvo, nech má každý muž svoju vlastnú manželku a každá žena svojho vlastného manžela. Nech manžel poskytuje [svojej] manželke to, čo jej patrí; ale nech sa správa aj manželka takisto k [svojmu] manželovi. Manželka nevládne nad svojím telom, ale jej manžel; takisto ani manžel nevládne nad svojím telom, ale jeho manželka. Neukracujte jeden druhého [o to] okrem po vzájomnom súhlase na istý čas, aby ste venovali čas modlitbe a opäť sa zišli, aby vás Satan stále nepokúšal pre nedostatok vášho sebaovládania. Hovorím to však ako ústupok, nie ako príkaz. Ale želal by som si, aby boli všetci ľudia ako ja. Jednako, každý má svoj dar od Boha, jeden tak, druhý inak.Ale slobodným a vdovám hovorím: Je pre nich dobre, aby zostali tak, ako som ja. Ale ak nemajú sebaovládanie, nech uzavrú manželstvo, lebo je lepšie uzavrieť manželstvo, ako horieť [vášňou].

...

O pannách nemám žiaden príkaz od Pána, predkladám však svoj názor ako niekto, komu Pán preukázal milosrdenstvo, aby bol verný. Preto si myslím, že je dobre pre človeka, s ohľadom na našu núdzu, aby zostal tak, ako je. Si pripútaný k manželke? Prestaň hľadať uvoľnenie. Si voľný od manželky? Prestaň hľadať manželku. Ale aj keby si sa oženil, nezhrešíš. A keby uzavrel manželstvo panenský [človek], taký by nezhrešil. Avšak tí, ktorí to urobia, budú mať súženie v tele. No ja vás šetrím. Ale hovorím, bratia, že zostávajúci čas je skrátený. Nech sú odteraz tí, čo majú manželky, ako keby žiadne nemali, a tí, čo plačú, ako takí, ktorí neplačú, a tí, čo sa radujú, ako takí, ktorí sa neradujú, a tí, čo kupujú, ako takí, ktorí nevlastnia, a tí, čo užívajú svet, ako takí, ktorí ho neužívajú naplno; lebo scéna tohto sveta sa mení. Lebo chcem, aby ste boli oslobodení od úzkostlivej starosti. Neženatý muž je úzkostlivý o Pánove veci, ako by získal Pánovo schválenie. Ale ženatý muž je úzkostlivý o veci sveta, ako by získal schválenie svojej manželky, a je rozdelený. Nevydatá žena a panna je úzkostlivá o Pánove veci, aby bola svätá v tele i v duchu. Avšak vydatá žena je úzkostlivá o veci sveta, ako by získala schválenie svojho manžela. Ale to vám hovorím pre vašu vlastnú výhodu, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby som vás pohol k tomu, čo je vhodné, a k tomu, čo znamená byť stále v Pánových službách bez rozptyľovania.Ale ak si niekto myslí, že sa správa nevhodne k svojmu panenstvu, ak by sa malo stať, že sa pominie rozkvet mladosti, nech urobí, čo chce, nehreší. Nech uzavrie manželstvo. Ale ak niekto stojí pevne v svojom srdci a necíti nutnosť, ale má moc nad svojou vôľou a urobil toto rozhodnutie v svojom srdci, aby si zachoval svoje panenstvo, urobí dobre. A tak aj ten, kto dáva svoje panenstvo do manželstva, robí dobre, ale ten, kto ho nedáva do manželstva, robí lepšie.Manželka je viazaná po celý čas, kým žije jej manžel. Ale keby jej manžel zosnul, je voľná, aby sa vydala za koho chce, ale iba v Pánovi. Ale podľa môjho názoru je šťastnejšia, ak zostane tak, ako je. Myslím si, že aj ja mám Božieho ducha.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 7:1-9,25-40 A teraz ešte k ďalším otázkam vášho listu. Ak muž dokáže žiť bez ženy, je mu to na dobré. Lepšie je však nepreceniť svoje sily a nepodľahnúť pokušeniu s cudzou ženou, preto nech má muž svoju manželku a žena svojho manžela. Pohlavná túžba je prirodzená a jej naplnenie by si manželia nemali vzájomne odopierať. V manželstve nemá ani muž, ani žena právo nakladať so svojím telom bez ohľadu na toho druhého. Preto si vzájomne vychádzajte v ústrety, iba ak po vzájomnej dohode na nejaký čas zachováte zdržanlivosť kvôli modlitbám; potom sa zas odovzdajte jeden druhému, aby ste sa nevystavovali nebezpečným pokušeniam. Tým samozrejme nikomu manželstvo nenariaďujem, iba vyslovujem súhlas s ním. Pochopiteľne by som bol rád, keby mal každý silu zriecť sa ho, ako mám ja. Ale Boh nedáva každému rovnaký dar: jednému dá to, inému ono. Osamelým a najmä vdovám odporúčam, aby už nevstupovali do manželstva. Ale keby im zdržanlivosť pôsobila ťažkosti, nech sa radšej oženia alebo vydajú. Je lepšie sa vydať a oženiť než sa trápiť neukojenou túžbou.

...

O nevydatých dievčatách mi Kristus nedal nijaké osobitné pokyny. No keď mi Boh dal vašu dôveru, poviem vám svoju osobnú mienku. Myslím, že s ohľadom na súženia, ktoré sa dajú očakávať, je múdrejšie nevydávať sa. Manželia, pravda, nech sa preto nerozchádzajú, ale slobodní nech sa neponáhľajú do manželstva. Kto sa napriek hroziacemu nebezpečenstvu predsa rozhodne vstúpiť do manželstva, ten samozrejme nehreší, musí však rátať s tým, že mu z toho rozhodnutia vyplynú problémy, a tých by som vás teraz rád ušetril. Hlavne nesmieme zabúdať, že už nemáme mnoho času pred sebou. Tak teda či máš manželku, alebo nemáš, či si smutný, alebo sa raduješ, nedaj sa tým odvádzať od Božieho diela. Využívaj s radosťou všetko dobré, čo ponúka život, ale pamätaj, že z toho nič nepotrvá večne, a neupínaj sa na svet, ktorý dnes je a zajtra nemusí byť. Bol by som rád, keby ste si sami nepridávali starosti. Neženatý môže venovať svoj čas Božiemu dielu, kým ženatý sa musí starať o ženu a rodinu, a tak sa deliť medzi Boha a pozemské veci. Rovnako aj vydatá žena musí dbať o to, aby sa ľúbila mužovi, vyhovela jeho záľubám, musí sa starať o domácnosť. Naproti tomu slobodné dievča a žena, ktorá nemá muža, má skôr možnosť starať sa o krásu ducha, aby sa páčila Bohu. To všetko vám hovorím, aby som vám pomohol, nie aby som vás odradil od manželstva. Chcem vám ukázať, ako slúžiť Pánovi čo najlepšie a čo všetko by vás mohlo od toho odvádzať. Kto si nevie predstaviť život bez manželstva, nech doň vstúpi, nie je na tom nič zlého. Kto však tak dobre ovláda seba, že vie udržať na uzde svoju túžbu a rozhodne sa zostať slobodný, múdro robí. Tak teda oboje je správne, ale to druhé je lepšie. Žena je viazaná vernosťou, kým žije jej muž. Keď ovdovie, je voľná a môže sa opäť vydať, no iba za kresťana. Bude však šťastnejšia, ak to neurobí. To je moja rada a nazdávam sa, že aj ja sa môžem odvolávať na vedenie Božím Duchom.

Pavol jednoznačne zastával názor, že duchovní sa viac starajú o Pánove veci, keď sú slobodní ako ženatí. Ale nezakazuje sa oženiť! On len dáva radu ako to bude lepšie: Bude však blaženejšia, ak ostane tak podľa mojej rady. Pretože nás chce ušetriť telesného trápenia: Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si bez ženy? Nehľadaj si ženu. Ale ak sa oženíš, nezhrešíš. A ak sa panna vydá, nezhreší. Ale takíto budú mat’ telesné trápenia a toho vás chcem ušetriť. Nie je tu ani zmienka o celibáte. Je to len Pavlov názor, ktorý odporúča všetkým, nie len kňazom a budúcim adeptom na kňazský úrad. Slobodnejšiemu je ľahšie ako ženatému, pretože nebude mať telesné trápenie. Dá sa teda povedať, že je to rada pre dobrovoľný slobodný stav. V tomto prípade by kňazi, ktorí sa chcú držať Pavlovej rady, by dobrovoľne zostali slobodní, proti čomu nemám výhrady. Argument, že kňaz by nemal byť ženatý, pretože by bol rozdelený svojou láskou k Bohu a k žene sa nedá použiť, pretože sa to týka každého, kto má ženu. Teda každého ženatého veriaceho. A zároveň hovorí aj o ženách:  Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli sväté telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi.

Ako vidno, je to venované všetkým veriacim. Preto Pavol hovorí, že všetci slobodní a ovdovení nech zostanú tak, nie len slobodní a ovdovení kňazi (všetkých chce ušetriť telesného trápenia):  Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich, ak zostanú tak, ako ja.  

Ak by chcel niekto namietať, že sa tieto verše týkajú len kňazov a diakonom a tými ženami sa myslia katechétky a mníšky, tak práve v tomto verši: Ale ak sa oženíš, nezhrešíš. A ak sa panna vydá, nezhreší. potvrdil, že títo ľudia, ktorých spomína v celej kapitole, ak vstúpia do manželstva, tak nezhrešia. Čiže ak sa to týka kňazov, tak môžu vstúpiť do manželstva.

Tiež píše, že vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva, nech má každý svoju ženu:

Ekumenický preklad: 1 Kor 7:2 Aby sa však zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.

1 Kor 7:7-9 Želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar: jeden tak, druhý inak.Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím: Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja.Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve ako horieť vášňou.

Katolícky preklad: 1 Kor 7:2 Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.

1 Kor 7:7-9 Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden tak; druhý inak. Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich, ak zostanú tak, ako ja. Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva. Lebo je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 7:2 Avšak pre nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá žena svojho muža.

1 Kor 7:7-9 Chcel by som, aby všetci ľudia boli, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden taký, druhý iný.Slobodným a vdovám hovorím, že je dobre pre nich zostať, ako som ja.Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva: lepšie je vstúpiť do manželstva, ako horieť.

Evanjelický preklad: 1 Kor 7:2 Ale aby sa vyhlo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá vlastného muža.

1 Kor 7:7-9 Rád by som bol, keby všetci ľudia boli, ako som ja; lenže každý má svoj zvláštny dar od Boha, jeden tak, druhý inak. Neženatým a vdovám hovorím: dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja; ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva, lebo lepšie je žiť v manželstve, ako horieť vášňou.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 7:2 Ale pre smilstvá nech má každý svoju vlastnú ženu, a každá nech má svojho vlastného muža.

1 Kor 7:7-9 Lebo by som chcel, aby boli všetci ľudia ako i ja sám; ale každý má svoj vlastný dar od Boha, jeden tak a druhý inak. A však hovorím neženatým, nevydatým a vdovám, že dobre im, keď zostanú jako i ja. Ale ak sa nevedia zdržať, nech sa oženia, poťažne vydajú, lebo je lepšie oženiť sa, poťažne vydať sa než horieť.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 7:2 no vzhľadom na smilstvá nech každý má ženu svoju a každá nech má svojho vlastného muža,

1 Kor 7:7-9 veď by som rád, žeby všetci ľudia boli ako aj ja sám, ale každý má svoj vlastný dar od Boha, ktorý tak a ktorý zasa tak. No nesobášeným a vdovám vravím: Je im dobré, ak ostanú ako aj ja, no ak sa nevedia ovládnuť, nech sa osobášia, lebo je lepšie sa osobášiť ako horieť.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 7:2 Aby sa však vyhlo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža!

1 Kor 7:7-9 Ja si prajem, aby všetci ľudia boli tak, ako som ja; ale každý má svoj dar od Boha, jeden tak a druhý onak. Slobodným a vdovám hovorím: Dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja. Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva, lebo lepšie je žiť v manželstve než horieť.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 7:2 Aby sa však vyhlo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá vlastného muža!

1 Kor 7:7-9 Rád by som bol, keby všetci ľudia boli tak, ako som ja; lenže každý má od Boha svoj vlastný dar milosti, jeden tak, druhý inak. No slobodným a vdovám hovorím: Dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja. Ale ak sa nedokážu zdržať, nech vstúpia do manželstva, lebo lepšie je vstúpiť do manželstva, ako horieť (žiadostivosťou).

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 7:2

1 Kor 7:7-9

Preklad Nového sveta: 1 Kor 7:2 ale pretože je rozšírené smilstvo, nech má každý muž svoju vlastnú manželkua každá žena svojho vlastného manžela.

1 Kor 7:7-9 Ale želal by som si, aby boli všetci ľudia ako ja. Jednako, každý má svoj dar od Boha, jeden tak, druhý inak.Ale slobodným a vdovám hovorím: Je pre nich dobre, aby zostali tak, ako som ja. Ale ak nemajú sebaovládanie, nech uzavrú manželstvo, lebo je lepšie uzavrieť manželstvo, ako horieť [vášňou].

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 7:2 Lepšie je však nepreceniť svoje sily a nepodľahnúť pokušeniu s cudzou ženou, preto nech má muž svoju manželku a žena svojho manžela.

1 Kor 7:7-9 Pochopiteľne by som bol rád, keby mal každý silu zriecť sa ho, ako mám ja. Ale Boh nedáva každému rovnaký dar: jednému dá to, inému ono. Osamelým a najmä vdovám odporúčam, aby už nevstupovali do manželstva. Ale keby im zdržanlivosť pôsobila ťažkosti, nech sa radšej oženia alebo vydajú. Je lepšie sa vydať a oženiť než sa trápiť neukojenou túžbou.

Zostať slobodným bez pokušenia je dar a nie každý ho má. A ten čo ho nemá, by sa mal oženiť, aby nezhrešil smilstvom.

Navyše, aj ženatí sa v ranej cirkvi stávali kňazmi.

Ako napísal Klement Alexandrijský (150 – 215) jeden z najvýznamnejších po grécky píšucich kresťanských učiteľov staroveku: „Cirkev plne prijíma manželov jednej ženy, či už ako kňazov, diakonov či laikov, pričom taký muž musí svoje manželstvo žiť dôstojne.“ (Kniha Stromata III.)

V súčasnosti sa v Rímskokatolíckej cirkvi ženatí môžu stať iba trvalí diakoni, zatiaľ čo v Gréckokatolíckej cirkvi sa môžu diakoni oženiť pred vysviackou na kňaza. Ale v oboch sú vyberaní za biskupa slobodní. A tiež Rímskokatolícka cirkev vysvetľuje nasledujúci verš, že to sú už ženatí muži, ktorí vstúpia do kňazstva:

Ekumenický preklad: 1 Tim 3:1-5 Vierohodné je toto slovo: ak sa niekto chce stať biskupom, túži po dobrej úlohe.Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť,nie pijan, nie bitkár, ale mierny, nie neznášanlivý ani lakomec;musí dobre viesť vlastnú domácnosť, deti učiť poslušnosti so všetkou dôstojnosťou.Ak niekto nevie viesť vlastnú domácnosť, ako sa bude starať o Božiu cirkev?

Katolícky preklad: 1 Tim 3:1-5 Toto je spoľahlivé: Kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele. Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť; nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani chamtivý; musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote. Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu cirkev?!

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Tim 3:1-5 Toto slovo je spoľahlivé: Kto sa usiluje o episkopát, túži po vznešenej úlohe.Episkop však musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, ušľachtilý, pohostinný, schopný učiť;nie pijan ani bitkár, ale dobromyseľný, nie neznášanlivý ani chamtivý;musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a mravnej čistote.Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu Cirkev?

Evanjelický preklad: 1 Tim 3:1-5 Verná je to reč: Ak sa niekto snaží o biskupstvo, túži po znamenitom diele. Biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, striezlivý, rozumný, slušný, pohostinný, spôsobný vyučovať, nie pijan, nie bitkár [ani nie žiadostivý nečistého zisku], ale mierny, nehašterivý a nie lakomý. Má si dobre spravovať dom a deti udržiavať v poddanosti so všetkou dôstojnosťou. Veď ak niekto svoj dom nevie spravovať, ako sa bude starať o cirkev Božiu?

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tim 3:1-5 Verné je to slovo: Ak niekto túži po biskupstve, žiada si výborné dielo. Tedy biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostinný, schopný učiť, nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale prívetivý, nesvárlivý, nie milujúci peniaz, ale taký, ktorý dobre spravuje svoj dom a deti má v podriadenosti s celou počestnosťou. Ale ak niekto nevie spravovať svoj vlastný dom, ako sa potom bude starať o cirkev Božiu?!

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tim 3:1-5 Spoľahlivé je slovo: ak kto baží po dozorstve, túži po krásnej práci. Nuž, dozorca musí byť bez pohany , muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, mravný, pohostinný, schopný vyučovať, nie privyknutý vínu, nie bitkár, lež umiernený, nehašterivý, nemajúci záľuby v peniazoch, dobre vedúci svoj vlastný dom, deti majúci v podriadenosti so všetkou dôstojnou vážnosťou; (no ak kto nevie viesť svoj vlastný dom, ako sa bude starať o Božie zhromaždenie?)

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Tim 3:1-5 Pravdivá je to reč: Kto sa usiluje o úrad dozorcu, po dobrom diele túži. Dozorca teda má byť bez úhony, iba raz ženatý, triezvy, rozvážny, zdvorilý, pohostinný, súci na výchovu; nie pijan, nie svárlivý, ale mierny, nehašterivý a nezištný. Taký, čo si vie dobre spravovať svoju domácnosť, a dietky vychovávať v podriadenosti so všetkou dôstojnosťou. Lebo kto nevie spravovať svoju domácnosť, akože sa bude starať o cirkev Božiu?

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tim 3:1-5 Verná je to reč: Ak sa niekto usiluje o dozorstvo, po dobrom diele túži. Dozorca teda musí byť bez úhony, jednej ženy muž, striezlivý, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný vyučovať; nie pijan, nie neznášanlivý ruváč, ale mierny, nehašterivý, nie milujúci peniaze, taký, čo si dobre spravuje svoj dom a dietky si drží v podriadenosti so všetkou dôstojnosťou. Ak však niekto nevie spravovať svoj dom, akože sa bude starať o zhromaždenie Božie?

Preklad Biblia LOGOS:

Preklad Nového sveta: 1 Tim 3:1-5 Tá reč je pravdivá.Ak sa niekto usiluje o úrad dozorcu, želá si znamenitú prácu. Dozorca má preto byť bezúhonný, manžel jednej manželky, umiernený vo zvykoch, zdravej mysle, poriadny, pohostinný, spôsobilý vyučovať, nie opitý výtržník, nie bitkár, ale rozumný, nie bojovný, nemilujúci peniaze, muž, ktorý vedie znamenitým spôsobom svoju domácnosť, ktorý drží deti v podriadenosti s celou vážnosťou (ak niekto naozaj nevie viesť svoju domácnosť, ako sa bude starať o Boží zbor?);

Preklad Nádej pre každého: 1 Tim 3:1-5 Áno, je to pravda. Kto chce mať vedúce postavenie v cirkvi, túži po dobrej veci! Taký človek musí byť striedmy, rozvážny, pohostinný. Potrebná je aj schopnosť vychovávať, ohľaduplnosť, prívetivosť, nezištnosť. Kto stojí na čele zboru, nesmie byť lakomý, mať záľubu v pití a v svároch, má mať usporiadanú rodinu a deti vychované k poslušnosti a poctivosti. Veď ako môže viesť cirkev ten, kto si nevie urobiť poriadok vo vlastnej rodine?

Je pravda, že ženatí to majú ťažšie ako slobodní, no aj ženatí môžu byť kňazmi! A argument, že ženatý je rozdelený svojou láskou k Bohu a k žene platí pre každého, nie len pre kňazov!

 

 

Tretí argument zástancov celibátu:

Ekumenický preklad: 1 Kor 7:5-9 Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na určitý čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe, a potom buďte zase spolu, aby vás satan nepokúšal, keby ste sa nemohli ovládnuť.Uvádzam to však ako možnosť, nie ako príkaz.Želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar: jeden tak, druhý inak.Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím: Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja.Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve ako horieť vášňou.

Katolícky preklad: 1 Kor 7:5-9 Neodopierajte si jeden druhému, iba ak na čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe, a opäť buďte spolu, aby vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. No toto hovorím ako dovolenie, nie ako príkaz. Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden tak; druhý inak. Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich, ak zostanú tak, ako ja. Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva. Lebo je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 7:5-9 Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak načas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe, a opäť buďte spolu, aby vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť.No toto hovorím ako dovolenie, nie ako príkaz.Chcel by som, aby všetci ľudia boli, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden taký, druhý iný.Slobodným a vdovám hovorím, že je dobre pre nich zostať, ako som ja.Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva: lepšie je vstúpiť do manželstva, ako horieť.

Evanjelický preklad: 1 Kor 7:5-9 Neodopierajte si manželské povinnosti, len ak so spoločným súhlasom na čas, aby ste sa venovali modlitbe, a zase sa zíďte, aby vás nepokúšal satan pre vašu nezdržanlivosť. Toto vám uvádzam ako možnosť, nie ako rozkaz. Rád by som bol, keby všetci ľudia boli, ako som ja; lenže každý má svoj zvláštny dar od Boha, jeden tak, druhý inak. Neženatým a vdovám hovorím: dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja; ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva, lebo lepšie je žiť v manželstve, ako horieť vášňou.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 7:5-9 Neukracujte sa navzájom, iba ak čo z obapolného súhlasu na čas, aby ste stihli na pôst a na modlitbu, a zase sa vedno sídite, aby vás nepokúšal satan pre vašu nezdržanlivosť. Ale to hovorím ako pripustenie a nie ako nariadenie. Lebo by som chcel, aby boli všetci ľudia ako i ja sám; ale každý má svoj vlastný dar od Boha, jeden tak a druhý inak. A však hovorím neženatým, nevydatým a vdovám, že dobre im, keď zostanú jako i ja. Ale ak sa nevedia zdržať, nech sa oženia, poťažne vydajú, lebo je lepšie oženiť sa, poťažne vydať sa než horieť.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 7:5-9 neukracujte sa navzájom, iba ak, povedzme, na základe dohody, na čas, aby ste sa uvoľnili na modlitbu, a buďte zasa spolu, aby vás pre vašu nezdržanlivosť nepokúšal Satan. No toto vravím v zmysle privolenia, nie v zmysle nariadenia, veď by som rád, žeby všetci ľudia boli ako aj ja sám, ale každý má svoj vlastný dar od Boha, ktorý tak a ktorý zasa tak. No nesobášeným a vdovám vravím: Je im dobré, ak ostanú ako aj ja, no ak sa nevedia ovládnuť, nech sa osobášia, lebo je lepšie sa osobášiť ako horieť.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 7:5-9 Neukracujte jeden druhého, iba ak na čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe! Potom zas žite pospolu, aby vás Satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť! Toto hovorím ako pripustenie, nie ako rozkaz. Ja si prajem, aby všetci ľudia boli tak, ako som ja; ale každý má svoj dar od Boha, jeden tak a druhý onak. Slobodným a vdovám hovorím: Dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja. Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva, lebo lepšie je žiť v manželstve než horieť.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 7:5-9 Neodopierajte si jeden druhému, iba ak na čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe, a zasa sa zíďte, aby vás Satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. Toto však hovorím ako úsudok, nie ako rozkaz. Rád by som bol, keby všetci ľudia boli tak, ako som ja; lenže každý má od Boha svoj vlastný dar milosti, jeden tak, druhý inak. No slobodným a vdovám hovorím: Dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja. Ale ak sa nedokážu zdržať, nech vstúpia do manželstva, lebo lepšie je vstúpiť do manželstva, ako horieť (žiadostivosťou).

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 7:5-9

Preklad Nového sveta: 1 Kor 7:5-9 Neukracujte jeden druhého [o to]okrem po vzájomnom súhlase na istý čas, aby ste venovali čas modlitbe a opäť sa zišli, aby vás Satan stále nepokúšal pre nedostatok vášho sebaovládania. Hovorím to však ako ústupok, nie ako príkaz. Ale želal by som si, aby boli všetci ľudia ako ja. Jednako, každý má svoj dar od Boha, jeden tak, druhý inak.Ale slobodným a vdovám hovorím: Je pre nich dobre, aby zostali tak, ako som ja. Ale ak nemajú sebaovládanie, nech uzavrú manželstvo, lebo je lepšie uzavrieť manželstvo, ako horieť [vášňou].

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 7:5-9 Preto si vzájomne vychádzajte v ústrety, iba ak po vzájomnej dohode na nejaký čas zachováte zdržanlivosť kvôli modlitbám; potom sa zas odovzdajte jeden druhému, aby ste sa nevystavovali nebezpečným pokušeniam. Tým samozrejme nikomu manželstvo nenariaďujem, iba vyslovujem súhlas s ním. Pochopiteľne by som bol rád, keby mal každý silu zriecť sa ho, ako mám ja. Ale Boh nedáva každému rovnaký dar: jednému dá to, inému ono. Osamelým a najmä vdovám odporúčam, aby už nevstupovali do manželstva. Ale keby im zdržanlivosť pôsobila ťažkosti, nech sa radšej oženia alebo vydajú. Je lepšie sa vydať a oženiť než sa trápiť neukojenou túžbou.

Argument zástancov celibátu spočíva vtom, že kňazi sa neustále venujú modlitbe. Tu sa ale hovorí o manželoch, ktorí sa majú iba dočasne zdržať od pohlavného styku. Je pravda, že kňazi sú neustále v modlitbe a teda by nemali mať pohlavný styk so svojimi manželkami, ale iba ženatí majú manželky! O slobodných, ktorí vstúpia do klerického stavu, sa tu nehovorí vôbec nič. Nie je tu podnet pre celibát! Podľa úvodu je to tento stav kňaza: Ženatý, po vysviacke nesmie prepustiť manželku, musí dodržiavať sexuálnu zdržanlivosť. Názor, že kňazi po vysviacke nesmú mať pohlavný styk, zastávalo veľa ranných cirkevných otcov, napríklad:

Eusébios Cézarejský (263–339) grécky biskup v meste Caesarea, teológ, spisovateľ, historik, často nazývaný otcom cirkevnej histórie a bol jeden z vedúcich otcov Nicejského koncilu. Píše: „Je vhodné, že tí, ktorí sú v kňazstve a zastávajú boží úrad, musia byť po vysviacke zdržanlivý od manželského pohlavného styku.“ (Demonstratio Evangelica 1, kapitola 9)

Hieronym (c.347-420) je autorom latinskej verzie Svätého Písma zvaného Vulgáta. Práve k tomuto argumentu sa vyjadruje. Ako vraví kardinál Stickler: „Keď v roku 393 vo svojom vystupovaní proti Joviniánovi hovorí, bez toho, že naznačuje nejaký rozdiel medzi Východom a Západom, že svätý apoštol Pavol povedal v známom mieste v liste Títovi, že ženatý kandidát sviatosti kňazstva smel byť len raz ženatý. Mal dobre vychovávať svoje deti, ale potom už nemôže plodiť ďalšie deti. Má sa preto stále venovať modlitbe a Božej službe, a teda nielen na obmedzený čas ako v Starom zákone.“ (Proti Joviánovi 1:34).

Lenže, po odchode do "civilu" je celibát stále striktne vyžadovaný a sa nestáva neplatný, pokiaľ nezasiahne rímsky veľkňaz:

Kán. 291 - Okrem prípadov, o ktorých sa hovorí v kán. 290, bod 1, strata klerického stavu neprináša so sebou dišpenz od povinnosti celibátu, ktorý môže dať iba Rímsky veľkňaz.

Čiže, aj keď sa už stále nevenujú modlitbe, musia podľa Rímskokatolíckej cirkvi stále dodržiavať celibát.

 

 

Štvrtý argument zástancov celibátu:

Ekumenický preklad: Zjv 14:3-4 Spievali novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a pred staršími. Ale nikto sa nemohol naučiť tú pieseň, iba stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme.To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Tí boli vykúpení spomedzi ľudí ako prvotina Bohu a Baránkovi.

Katolícky preklad: Zjv 14:3-4 A spievali čosi ako novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a pred starcami. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi.

Preklad Jeruzalemská biblia: Zjv 14:3-4 A spievali novú pieseň pred trónom, pred štyrmi Živými a pred starcami. A tú pieseň sa nik nemohol naučiť, iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme.To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, sú panicmi. Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Oni boli vykúpení spomedzi ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi.

Evanjelický preklad: Zjv 14:3-4 Spievajú novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a pred staršími, ale nikto sa nemohol naučiť tú pieseň, iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici; to sú tí, čo nasledujú Baránka, kamkoľvek by šiel, ktorí boli vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi

Preklad Jozefa Roháčka: Zjv 14:3-4 A spievali jako novú pieseň pred trónom a pred štyrmi živými bytosťami a pred starcami. A nikto sa nemohol naučiť pieseň iba tých sto štyridsaťštyri tisíc, ktorí sú kúpení zo zeme. To sú tí, ktorí sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panenci. To sú tí, ktorí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide; toto sú kúpení z ľudí, prvotinou Bohu a Baránkovi,

Preklad Miloša Pavlíka: Zjv 14:3-4 i spievajú pred trónom a pred tými štyrmi živými bytosťami a tými staršími novú pieseň, a tú pieseň sa nikto nemohol naučiť, iba ak tých stoštyridsaťštyri tisíc, ktorí sú kúpení zo zeme. To sú tí, ktorí neboli potriesnení s ženami, lebo sú panici; títo, ktorí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Tí boli z ľudí kúpení ako prvotiny Bohu a Baránkovi

Preklad Štefana Porúbčana: Zjv 14:3-4 pred štyrmi zvieratami a pred starejšími. Nikto sa nemohol naučiť tú pieseň okrem tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. Títo sa nepoškvrnili so ženami, ale sa zachovali panenskí. Oni nasledujú Baránka všade, kam ide. Títo boli vykúpení spomedzi ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi.

Preklad Bohuslava Košu: Zjv 14:3-4 A spievajú novú pieseň pred trónom, pred štyrmi živými bytosťami a pred staršími. A nikto sa nemohol naučiť tú pieseň, iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. to sú tí, čo nasledujú Baránka všade, kam ide. Títo boli vykúpení spomedzi ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi.

Preklad Biblia LOGOS: Zjv 14:3-4

Preklad Nového sveta: Zjv 14:3-4 A spievajú akoby novú pieseň pred trónom a pred štyrmi živými tvormi a staršími; a nikto sa nemohol naučiť tú pieseň okrem tých stoštyridsaťštyritisíc kúpených zo zeme. To sú tí, ktorí sa nepoškvrnili so ženami; sú skutočne panenskí. To sú tí, ktorí stále nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Tí boli kúpení z ľudstva ako prvé ovocie Bohu a Baránkovi

Preklad Nádej pre každého: Zjv 14:3-4 Pred Božím trónom, pred štyrmi bytosťami a pred starcami spievala sa nová pieseň. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých stoštyridsaťštyritisíc z obyvateľov zeme, ktorí boli vykúpení.Zostali verní svojmu Pánovi a nepoškvrnili sa so ženami. Nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Ako prví z ľudí boli Kristovou obeťou vykúpení pre Boha a pre Baránka.

Tí, čo sú nepoškvrnení, lebo nemali pohlavný styk, tak tí nasledujú Ježiša. Samozrejme, že Ježiša nasledujú aj ostatní a tu sa spomína len tých 144 000, ktorí budú vykúpení zo zeme: iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami

Nič to však nehovorí o tom, že to sú kňazi. A už vôbec nič o tom, aby všetci v klerickom stave dodržiavali celibát.

 

 

Piaty argument zástancov celibátu:

Ďalším argumentom zástancov celibátu je, že aj Ježiš nemal ženu. Ježiš nepotreboval manželku, pretože je Boh. Boha môžeme chápať ako "coincidentio oppositorum", čo znamená "zjednotenie protikladov", jednotu mužského i ženského. Ježiš nepotreboval, aby jeho mužská ľudská stránka bola dopĺňaná ženskou, pretože v ňom bola už prítomná. A to je rozdiel od nás ľudí – my potrebujeme k zdravému vývoju, aby naše mužské a ženské stránky boli dopĺňané opačnými stránkami, ináč riskujeme v oblasti duchovno-psychickej značné deformácie. To potvrdil aj Ježiš, keď citoval Starý Zákon, že muž a žena sa spoja a budú ako jedno telo:

Ekumenický preklad: Mt 19:5 A ďalej hovoril: Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej manželke a budú dvaja jedno telo.

Gn 2:24 Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej žene a budú jedno telo.

Katolícky preklad: Mt 19:5 a povedal: ‚Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele?‘

Gn 2:24 Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 19:5 a povedal: Preto muž opustí otca a matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja jedným telom?

Gn 2:24 Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom.

Evanjelický preklad: Mt 19:5 A riekol: Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k manželke, i budú dvaja jedno telo,

Gn 2:24 Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 19:5 a povedal: Preto opustí človek otca i mať a bude sa pridŕžať svojej ženy, a tí dvaja budú jedno telo?

Gn 2:24 Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude ľnúť ku svojej žene, a budú jedno telo.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 19:5 a povedal: Následkom toho človek opustí otca aj mať a bude zlúčený so svojou ženou, i stanú sa tí dvaja jedným mäsom,

Gn 2:24 Preto bude muž opúšťať svojho otca a svoju mať a ulipne na svojej žene, i budú jedným mäsom.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 19:5 A riekol: Preto opustí človek otca i matku a pridruží sa k svojej žene, takže sa stanú dvaja jedným telom.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 19:5 A povedal: „Preto zanechá človek otca i matku a bude sa pridržiavať svojej manželky, a tí dvaja budú jedným mäsom.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 19:5 a povedal: Preto človek opustí otca i matku a pripojí sa k svojej manželke a tí dvaja budú jedno telo?

Preklad Nového sveta: Mt 19:5 a povedal: ‚Preto opustí človek svojho otca a svoju matkubude sa pridržiavať svojej manželky, a tí dvaja budú jedno telo‘?

Gn 2:24 Preto muž opustí svojho otca a svoju matku a pridrží sa svojej manželky a stanú sa jedným telom.

Preklad Nádej pre každého: Mt 19:5 Muž opustí svojich rodičov, pripojí sa k svojej žene a stanú sa jednou bytosťou.

Ak by sme sa mali držať tohto argumentu, ako ho vysvetľujú zástancovia celibátu, tak každý, kto nasleduje Krista, by mal žiť v celibáte. Preto sa tento argument nedá použiť ako podnet pre celibát.

 

 

Šiesty argument zástancov celibátu:

O Petrovi a apoštoloch sa hovorí, že opustili svoje manželky. V Lukášovom evanjelium hovorí Peter, že všetko opustil a Ježiš mu odpovedá, že kto opustí svoju ženu a deti dostane oveľa viac:

Ekumenický preklad: Lk 18:28-30 Tu Peter povedal: Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a išli sme za tebou.On im povedal: Amen, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustí dom, či ženu, bratov, rodičov alebo deti pre Božie kráľovstvo,aby v tomto čase neprijal mnohonásobne viac a v budúcom veku večný život.

Katolícky preklad: Lk 18:28-30 Peter vravel: „Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a išli sme za tebou.“ On im povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu alebo bratov alebo rodičov alebo deti, aby nedostal oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku večný život.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Lk 18:28-30 Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko, čo sme mali, a išli sme za tebou.“On im povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu, alebo bratov, alebo rodičov, alebo deti,aby nedostala oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku večný život.“

Evanjelický preklad: Lk 18:28-30 Tu povedal Peter: Ajhľa, my sme opustili, čo sme mali, a šli sme za Tebou. On im povedal: Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom alebo ženu alebo bratov alebo rodičov alebo deti pre kráľovstvo Božie, žeby nezískal omnoho viac v tomto čase a v budúcom veku večný život.

Preklad Jozefa Roháčka: Lk 18:28-30 A Peter povedal: Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. A on im povedal: Ameň vám hovorím, že nieto nikoho, kto by opustil dom alebo rodičov alebo bratov alebo manželku alebo deti pre kráľovstvo Božie, kto by už v tomto čase nedostal mnohonásobne viac a v budúcom veku večného života.

Preklad Miloša Pavlíka: Lk 18:28-30 A Peter povedal: Hľa, my sme zanechali všetky veci a dali sme sa ťa nasledovať. A on im povedal: Veru, vravím vám: niet nikoho, kto zanechal dom alebo rodičov alebo bratov alebo ženu alebo deti pre Božie kráľovstvo a kto by vskutku nedostal späť v tejto dobe mnohonásobok a v nastávajúcom veku večný život.

Preklad Štefana Porúbčana: Lk 18:28-30 Tu povedal Peter: „Hľa, my sme svoje opustili a prišli sme za tebou!“ On im odpovedal: „Veru, hovorím vám, každý, kto opustí dom, alebo ženu, lebo bratov, alebo rodičov, alebo deti pre Kráľovstvo Božie, dostane mnohokrát viac v tomto veku a v budúcom veku život večný.“

Preklad Bohuslava Košu: Lk 18:28-30 Tu povedal Peter: „Hľa, my sme všetko svoje za­nechali a nasledovali sme ťa!“ On im však povedal: „Skutočne, hovorím vám, niet nikoho, kto zanechal dom alebo ženu alebo bratov alebo rodičov alebo deti pre kráľovstvo Božie, aby nedostal mnoho ráz viacej v tomto čase a v budúcom veku život večný.“

Preklad Biblia LOGOS: Lk 18:28-30 Peter povedal: Hľa, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. On im povedal: Veru, hovorím vám: nie je nik, kto by opustil dom alebo rodičov alebo bratov alebo manželku alebo deti pre Božie kráľovstvo, kto by v tomto čase nedostal mnohonásobne viac a v prichádzajúcom veku večný život.

Preklad Nového sveta: Lk 18:28-30 Ale Peter povedal: „Hľa, opustili sme svoje veci a nasledovali sme ťa.“ Riekol im: „Pravdivo vám hovorím: Niet takého, čo opustil dom alebo manželku alebo bratov alebo rodičov alebo deti pre Božie kráľovstvo, ktorý by v tomto čase nedostal nejakým spôsobom mnohonásobne viac a v prichádzajúcom systéme vecí večný život.“

Preklad Nádej pre každého: Lk 18:28-30 Nato povedal Peter: „Ty vieš, že sme pre teba opustili všetko a šli sme za tebou.“ – „Áno,“ odpovedal im, „každý, kto sa pre Božie kráľovstvo niečoho vzdal -- domova, manželky, súrodencov, rodičov alebo detí -- dostane bohatú odmenu: už na tomto svete získa omnoho viac a v budúcom svete dostane večný život.“

V Matúšovom a Markovom evanjeliu sa opisuje rovnaká príhoda, ale tu Ježiš odpovedá, že len deti, o žene nehovorí nič (aj keď niektoré staroveké rukopisy to sem dávajú ako dodatok, preto v niektorých prekladoch nájdeme aj tu spomínanú manželku):

Ekumenický preklad: Mt 19:27-29 Vtedy mu Peter povedal: Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať?Ježiš im odpovedal: Amen, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela.  Každý, kto pre moje meno opustil domy alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.

Mk 10:28-30 Tu sa ozval Peter: Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa.Ježiš odpovedal: Amen, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium,aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac — domy, bratov, sestry, matky, deti i polia hoci s prenasledovaním — a v budúcom veku večný život.

Katolícky preklad: Mt 19:27-29 Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.

Mk 10:28-30 Tu sa ozval Peter: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 19:27-29 7Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo teda za to dostaneme?“Ježiš im odpovedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na svoj slávny trón, aj vy, čo ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť izraelských kmeňov.A každý, kto pre moje meno opustí dom alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.

Mk 10:28-30 Tu sa ozval Peter: „Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa.“Ježiš odvetil: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia,aby nedostal stonásobne viac teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, s prenasledovaním a v budúcom veku večný život.

Evanjelický preklad: Mt 19:27-29 Vtedy Mu riekol Peter: Ajhľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme Ťa; čo teda budeme mať za to? Ježiš im odpovedal: Veru vám hovorím: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov izraelských. A ktokoľvek opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca alebo matku, [alebo ženu] alebo deti alebo pole pre moje meno, omnoho viacej dostane a bude dedičom večného života.

Mk 10:28-30 Tu prehovoril Peter: Ajhľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme Ťa! Ježiš odvetil: Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom alebo bratov alebo sestry, alebo matku alebo otca alebo deti, alebo pole pre mňa a pre evanjelium, žeby nedostal sto razy toľko: teraz v tomto veku - keď aj s prenasledovaním - domy a bratov a sestry a matky a deti a pole, v budúcom veku však večný život.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 19:27-29 Vtedy odpovedal Peter a riekol mu: Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou, čo tedy bude nám? A Ježiš im povedal: Ameň vám hovorím, že vy, ktorí ste ma nasledovali, v znovazrodení, keď sadne Syn človeka na tróne svojej slávy, sadnete si aj vy na dvanástich trónoch súdiac dvanásť pokolení Izraelových, A každý, kto opustil domy alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo matku alebo manželku alebo deti alebo polia pre moje meno, dostane mnohonásobne viac a večný život obdrží dedične.

Mk 10:28-30 Vtedy mu začal hovoriť Peter: Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.A Ježiš odpovedal a riekol: Ameň vám hovorím, že nieto nikoho, kto opustil dom alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo mať alebo ženu alebo deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium,aby teraz, v tomto čase, nedostal sto ráz toľko domov a bratov a sestier a materí a detí a polí, s prenasledovaním a v budúcom veku večného života.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 19:27-29 Tu mu Peter v odvetu povedal: Hľa, my sme nechali všetky veci a nasledovali sme ťa; čo teda budeme mať my? A Ježiš im povedal: Veru, vravím vám, že vy, ktorí ste ma nasledovali, – v obrodení, keď Syn človeka zasadne na svojom tróne slávy, zasadnete aj vy na dvanásť trónov, súdiť dvanásť kmeňov Israéla. A každý, kto nechal domy alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo mať alebo ženu alebo deti alebo role pre meno moje, dostane stonásobok a zdedí večný život.

Mk 10:28-30 Peter mu začal vravieť: Hľa, my sme nechali všetky veci a nasledovali sme ťa. Ježiš v odvetu povedal: Veru, vravím vám: niet nikoho, kto nechal dom alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo mať [alebo ženu] alebo deti alebo role pre mňa a pre blahú zvesť, iba ak by dostal teraz, v tejto dobe, stonásobok – domy a bratov a sestry a matere a deti a role, s prenasledovaniami, a v budúcom veku večný život.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 19:27-29 Vtedy sa ozval Peter a povedal mu: „Hľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme ťa. Čo sa nám teda dostane?“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám, pri obnovení (sveta), keď Syn človeka zasadne na trón svojej velebnosti, (vtedy) i vy, čo ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov izraelských. Lebo každý, kto opustí dom alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo matku alebo manželku alebo deti alebo polia pre moje meno, dostane stonásobne toľko a obsiahne život večný.

Mk 10:28-30 Tu sa Peter ujal slova: „Hľa, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa.“ Ježiš mu odpovedal: „Veru, hovorím vám: Ktokoľvek pre mňa a pre (moje) Posolstvo opustí dom alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo matku alebo deti alebo polia, dostane sto ráz toľko teraz, v tomto veku – i domy i bratov i sestry i matky i dietky i polia, hoc aj s prenasledovaním – a život večný vo veku budúcom.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 19:27-29 Vtedy sa ozval Peter a povedal mu: „Hľa, my sme všetko zanechali a nasle­dovali sme ťa! Čo teda dostaneme?“ A Ježiš im povedal: „Skutočne, hovorím vám, pri obnovení, keď Syn človeka zasadne na svoj trón slávy, i vy, čo ste ma nasledo­vali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dva­násť kmeňov Izraela. A každý, kto zanechal domy alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo matku alebo man­želku alebo deti alebo polia pre moje meno, stonásobne viacej dostane a zdedí večný život.

Mk 10:28-30 Tu mu začal Peter hovoriť: „Hľa, my sme zanechali všetko a nasledovali sme ťa.“ Ježiš odpovedal: „Skutočne, hovorím vám: Niet nikoho, kto zanechal dom alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo matku alebo deti alebo pole pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal sto ráz toľko: teraz v tomto čase domy i bratov i ses­try i matky i deti i polia – s prenasledovaním – a v budúcom veku život večný.

 

Preklad Biblia LOGOS: Mt 19:27-29 Vtedy mu Peter odpovedal: Hľa, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo teda budeme mať? A Ježiš im povedal: Veru, hovorím vám: Vy, ktorí ste ma nasledovali, pri znovuzrodení, vtedy, keď zasadne Syn človeka na trón svojej slávy, zasadnete aj vy na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto opustil domy, bratov alebo sestry, otca alebo matku, manželku alebo deti, alebo polia pre moje meno, dostane stonásobne viac a zdedí večný život.

Mk 10:28-30 Peter mu povedal: Hľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme ťa. Ježiš odpovedal: Veru, hovorím vám: Nie je nik, kto opustil dom alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo matku alebo ženu alebo deti alebo polia kvôli mne a evanjeliu, aby teraz, v tomto čase, nedostal stonásobok domov, bratov, sestier, matiek, detí a polí, s prenasledovaním, a v prichádzajúcom veku večný život.

Preklad Nového sveta: Mt 19:27-29 Vtedy mu Peter odpovedal a riekol: „Hľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme ťa; čo nás skutočne čaká?“ Ježiš im povedal: „Pravdivo vám hovorím: Pri znovustvorení, keď sa Syn človeka posadí na svoj slávny trón, vy, ktorí ste ma nasledovali, sa tiež posadíte na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto opustil domy alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo matku alebo deti alebo pozemky pre moje meno, dostane mnohonásobne viac a zdedí večný život.

Mk 10:28-30 Peter mu začal hovoriť: „Hľa, my sme všetko opustili a nasledujeme ťa.“ Ježiš povedal: „Pravdivo vám hovorím: Nikto neopustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre dobré posolstvo, aby v tomto čase nedostal stonásobne viac, domov, bratov a sestier, matiek a detí a polí, s prenasledovaniami, a v prichádzajúcom systéme vecí večný život.

Preklad Nádej pre každého: Mt 19:27-29 Tu sa ozval Peter a riekol: „My sme sa vzdali všetkého a ideme za tebou. Čo za to získame?“ Ježiš im odpovedal: „Ubezpečujem vás, až prídem, aby som nastolil nový svet, nad ktorým budem vládnuť v plnej sláve, potom vy dvanásti, ktorí ma nasledujete, budete sedieť po mojom boku na dvanástich trónoch ako sudcovia dvanástich izraelských kmeňov. A každému, kto sa vzdá domova, bratov, sestier, otca, matky, manželky, detí alebo majetku preto, aby šiel za mnou, všetko mnohonásobne vynahradím a bude mať podiel na večnom živote.

Mk 10:28-30 Tu sa ozval Peter: „Ale ako je to s nami? My sme predsa nechali všetko a šli sme za tebou!“ Ježiš mu na to odpovedal: „Ubezpečujem vás, že každý, kto sa z lásky ku mne a pre šírenie evanjelia niečoho vzdá -- domova, života so súrodencami, s rodičmi alebo s manželkou a deťmi, alebo majetku -- vráti sa mu to stonásobne už teraz, v tomto čase, a v budúcnosti ho čaká večný život. No tu na tomto svete musí rátať aj s prenasledovaním.

Určite apoštoli nenechali napospas osudu svoje ženy i deti, nech sa starajú o seba, ako vedia a vybrali sa slobodne ako "slamení vdovci" (t.j. že žijú ako vdovci, aj keď majú manželky) za Ježišom. Navyše by to odporovalo výroku, ktorý sám povedal:

Ekumenický preklad: Mt 5:31-32 Bolo povedané: Kto by prepustil svoju manželku, nech jej dá prepúšťací list. Ja vám však hovorím: Každý, kto by prepustil svoju manželku — okrem dôvodu smilstva — vystavuje ju cudzoložstvu, a kto sa ožení s prepustenou, cudzoloží.

Katolícky preklad: Mt 5:31-32 Ďalej bolo povedané: »Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!« No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 5:31-32 Ďalej bolo povedané: Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list. Ale ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem príčiny smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.

Evanjelický preklad: Mt 5:31-32 A bolo povedané: Kto by prepustil manželku, nech jej dá priepustný list. Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek prepúšťa manželku, okrem príčiny smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu, a kto si vezme prepustenú, cudzoloží.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 5:31-32 Taktiež bolo povedané, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku, nech jej dá rozvodný list. Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku krome príčiny smilstva, vedie ju k cudzoložstvu, a ktokoľvek by si vzal za ženu prepustenú, cudzoloží.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 5:31-32 Vravelo sa tiež: Ktokoľvek prepustí svoju ženu, nech jej dá rozvodný list. No ja vám vravím, že ktokoľvek prepustí svoju ženu, okrem z dôvodu smilstva, robí ju predmetom scudzoloženia, a ktokoľvek sa s prepustenou zosobáši, cudzoloží.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 5:31-32 Povedané bolo: Kto prepustí svoju ženu, nech jej dá priepustnú listinu. Ja vám však hovorím, že každý, kto prepustí svoju ženu – okrem prípadu smilstva – vystavuje ju cudzoložstvu, a kto si vezme za ženu prepustenú, cudzoloží.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 5:31-32 Povedalo sa tiež: Ktokoľvek prepustí svoju manželku, nech jej dá rozvodný list! Ale ja vám hovorím: Ktokoľvek prepustí svoju manželku, okrem príčiny smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu, a ktokoľvek si vezme prepustenú, dopúšťa sa cudzoložstva.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 5:31-32 Bolo povedané: Ktokoľvek by prepustil svoju manželku, nech jej dá rozvodový list. Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vedie ju k cudzoložstvu, a kto by si vzal prepustenú, cudzoloží.

Preklad Nového sveta: Mt 5:31-32 Ďalej bolo povedané: ‚Každý, kto sa rozvádza so svojou manželkou, nech jej dá potvrdenie o rozvode.‘ Avšak ja vám hovorím, že každý, kto sa rozvádza so svojou manželkou z iného dôvodu ako pre smilstvo, vystavuje ju cudzoložstvu,pretože každý, kto sa žení s rozvedenou, cudzoloží.

Preklad Nádej pre každého: Mt 5:31-32 Mojžišov zákon hovorí: Kto by sa chcel rozviesť so svojou ženou, nech jej dá rozvodový list. Ale ja vám hovorím: každý, kto sa rozvedie so ženou -- okrem prípadu smilstva -- vystaví ju cudzoložstvu, a kto sa ožení s rozvedenou, dopúšťa sa cudzoložstva.

Tým, že ju opustili ju vystavujú cudzoložstvu. Takže sa dá povedať, že tým musel myslieť niečo iné.

Apoštoli tým, že išli za Ježišom, zanechali svoje predošlé zázemie a živobytie a určite ich ženy presviedčali, aby to s ohľadom na ich deti nerobili. Opustiť tu znamená, že zanechali ustráchané názory ich manželiek a uverili Kristovi tým, že pôjdu za ním, budú mať dostatok prostriedkov na to, aby uživili aj svoje rodiny. To sa aj splnilo, pretože vieme, že Ježiš i jeho učeníci aj keď nepracovali, mali z čoho žiť. Ježiš tu hovorí o určitom "zisku" už v tomto veku – ale najmä o zasľúbenývečného života v budúcom veku. Ten zisk je zasľúbený tým, ktorí dajú Božie kráľovstvo a jeho kráľa na prvé miesto vo svojom živote, aj za cenu opustenia toho, čo im je najvzácnejšie. Každý učeník a nasledovník Krista má dať "na druhé", alebo aj "tretie" miesto vo svojom živote:

Ako prvú vec spomína dom. Ak má niekto dom, či iný majetok, môže ho darovať, alebo obetovať pre Božie kráľovstvo. Ak pod slovom "dom" chápeme "domácnosť", môže ju opustiť. Ak dom, či domácnosť nemá, ako ju nemal apoštol Pavol, je slobodnejší a jeho cesta je ľahšia.

Ekumenický preklad: Mt 19:21-23 Ježiš mu odpovedal: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma.Keď mládenec počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok.Tu Ježiš povedal svojim učeníkom: Amen, hovorím vám, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.

Katolícky preklad: Mt 19:21-23 Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. A Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 19:21-23 Povedal mu Ježiš: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“Keď mládenec počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok.Nato Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.

Evanjelický preklad: Mt 19:21-23 Riekol mu Ježiš: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach; potom príď a nasleduj ma! Keď mládenec počul túto reč, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. Nato riekol Ježiš svojim učeníkom: Veru vám hovorím, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 19:21-23 Ježiš mu povedal: Ak chceš byť dokonalý, iď, predaj svoj majetok a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a poď, nasleduj ma! Ale keď počul mládenec to slovo, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. A Ježiš povedal svojim učeníkom: Ameň vám hovorím, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 19:21-23 Ježiš mu riekol: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo je tvoje, a daj chudobným, a budeš mať poklad v nebi, a poď, nasleduj ma. No ten mladík, počujúc to slovo, odišiel smutný, lebo mal veľké majetky. A Ježiš svojim učeníkom povedal: Veru, vravím vám: boháč sťažka vnikne do kráľovstva nebies.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 19:21-23 Ježiš mu odpovedal: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš a rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom sa vráť a nasleduj ma!“ Ale keď mladík počul tú reč, odišiel zarmútený, pretože mal veľké majetky. Tu riekol Ježiš svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám, ťažko vojde bohatý do Kráľovstva nebeského.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 19:21-23 Ježiš mu povedal: „Aj chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, a rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi; potom príď a nasleduj ma!“ Ale keď mládenec počul tú reč, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. Tu povedal Ježiš svojim učeníkom: „Skutočne, hovorím vám, bohatý ťažko vojde do kráľovstva nebies.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 19:21-23 Ježiš mu povedal: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma! No keď mladík počul tie slová, odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku. A Ježiš povedal svojim učeníkom: Veru, hovorím vám, že bohatý ťažko vojde do kráľovstva Nebies.

Preklad Nového sveta: Mt 19:21-23 Ježiš mu povedal: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok a daj chudobným, a budeš mať poklad v nebi, a poď a buď mojím nasledovníkom.“ Keď mladý muž počul tieto slová, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. Nato Ježiš povedal svojim učeníkom: „Pravdivo vám hovorím, že boháčovi bude ťažké vojsť do nebeského kráľovstva.

Preklad Nádej pre každého: Mt 19:21-23 Ježiš mu povedal: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok a peniaze rozdaj chudobným, a tak budeš mať poklad v nebi. Potom sa vráť a staň sa mojím učeníkom.“ Mladík zosmutnel a sklamaný odišiel. Mal totiž veľký majetok. Ježiš potom povedal svojim učeníkom: „Bohatý len veľmi ťažko vojde do nebeského kráľovstva.

Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva, pretože má bohatstvo na prvom mieste a nie Krista.

Ako druhú vec spomína ženu. Aj manželka musí ísť pre Božie kráľovstvo na druhé miesto. Ale najskôr ju musí ten človek mať, teda musí byť ženatý (evanjelickí farári a najmä ich manželky vedia o čom to je. To ani nehovorím napr. o tých evanjelických farárov a ich ženách a deťoch, keď oni trpeli v komunistickom väzení). Ježiš tu však nič nehovorí o celibáte. Ani ho nenariaďuje, ani ho neodporúča. Celibát je povinný slobodný stav, čiže sa týka len slobodných. Ten, kto ženú nemá, nemusí ju ani opustiť. A ak niekto je v celibáte, nemá ani deti ktoré by musel opustiť. Podobne nie každý má bratov alebo rodičov. Ten, kto ich nemá, je mu ľahšie. Áno, kňazovi v celibáte je ľahšie ako ženatému, ale to neznamená, že musí byť povinne slobodný. Ak si kňaz zvolí ťažšiu cestu, je to jeho vec.

Toto tvrdenie potvrdzuje aj nasledujúci výrok Ježiša, že kto ho nemiluje viac ako člena svojej rodiny, nie je ho hoden:

Ekumenický preklad: Mt 10:32-42 Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč.Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi, a dcéru proti matke a nevestu proti svokrea vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal.Kto prijíma proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijíma spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár čerstvej vody ako môjmu učeníkovi; amen, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu.

Lk 14:26 Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom.

Katolícky preklad: Mt 10:32-42 Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi; aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi; aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem: Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“

Lk 14:26 Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 10:32-42 Kto vyhlási pred ľuďmi, že je za mňa, o tom ja vyhlásim pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach, že som za neho;ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nepriniesol som pokoj, ale meč.Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre.Vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.Kto neprijme svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.Kto nájde svoj život, stratí ho a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.Kto prijíma proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého, pretože je to spravodlivý, dostane odmenu spravodlivého.Ktokoľvek dá piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár čerstvej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“

Lk 14:26 Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom.

Evanjelický preklad: Mt 10:32-42 Preto, ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach; kto by ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem; nepriniesol som mier, ale meč. Lebo prišiel som rozdvojiť syna s otcom, dcéru s materou, nevestou so svokrou. A nepriateľmi človeku budú vlastní domáci. Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden, a kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý ma poslal. Kto prijíma proroka, pretože je prorok, vezme odmenu proroka; kto prijíma spravodlivého, pretože je spravodlivý, vezme odmenu spravodlivého. A kto by čo aj len čašou čerstvej vody napojil jedného z týchto maličkých, pretože je učeníkom, veru, hovorím vám, že ho neminie odmena.

Lk 14:26 Kto prichádza ku mne a nemá v nenávisti otca i matku i ženu i deti i bratov i sestry, áno, i vlastnú dušu, nemôže mi byť učeníkom.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 10:32-42 Každého tedy, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. A kto by mňa zaprel pred ľuďmi, toho i ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Nedomnievajte sa, že som prišiel dať pokoj na zem; neprišiel som dať pokoj, ale meč. Lebo som prišiel rozdeliť človeka proti jeho otcovi a dcéru proti jej materi a nevestu proti jej svokre, a nepriateľmi človeka budú jeho domáci. Ten, kto má radšej otca alebo mater ako mňa, nie je ma hodný; a kto má radšej syna, alebo dcéru ako mňa, nie je ma hodný; a kto neberie svojho kríža a nejde za mnou, nie je ma hodný. Kto najde svoju dušu, ztratí ju, a kto pre mňa ztratí svoju dušu, najde ju. Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijíma proroka v mene proroka, dostane odplatu proroka, a kto prijíma spravedlivého v mene spravedlivého, dostane odplatu spravedlivého. A ktokoľvek by napojil jedného z týchto malých čo len pohárom čerstvej vody, v mene učeníka, ameň vám hovorím, že neztratí svojej odplaty.

Lk 14:26 Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matere, ženy i detí, bratov i sestier, ba ešte len aj svojej vlastnej duše, nemôže byť mojím učeníkom.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 10:32-42 Každý teda, kto sa ku mne prizná pred ľuďmi – priznám sa k nemu aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. No ktokoľvek by ma pred ľuďmi zaprel, zapriem ho aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Nenazdajte sa, že som prišiel na zem poslať pokoj; neprišiel som poslať pokoj, lež meč, áno, prišiel som znesváriť človeka s jeho otcom a dcéru s jej materou a nevestu s jej svokrou, a domáci človeka budú jeho nepriateľmi. Kto ľúbi otca alebo mať nado mňa, nie je ma hoden, a kto ľúbi syna alebo dcéru nado mňa, nie je ma hoden, a kto neberie svoj kríž a nenasleduje za mnou, nie je ma hoden. Kto svoje žitie nájde, stratí ho, a kto svoje žitie pre mňa stratí, nájde ho. Kto prijíma vás, prijíma mňa, a kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma vyslal. Kto prijíma proroka k menu proroka, dostane odmenu proroka, a kto prijíma spravodlivého k menu spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého; a ktokoľvek jedného z týchto malých napojí v menej učeníka iba pohárom studeného, veru, vravím vám: nijako svoju odmenu nestratí.

Lk 14:26 Ak voľakto prichodí ku mne a nemá v nenávisti svojho otca a mať a ženu a deti a bratov a sestry a ešte aj svoje žitie, nemôže byť mojím učeníkom;

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 10:32-42 Ktokoľvek sa teda ku mne prizná pred ľuďmi, k tomu sa i ja priznávam pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Kto a však zaprie pred ľuďmi, toho i ja zapnem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Nemyslite si, že som prišiel pokoj priniesť na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale mec.. Prišiel som postaviť človeka proti svojmu otcov, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastni domáci budú človeku nepriateľmi. Kto viac miluje otca alebo matku ako mňa, nie je ma hodný. A kto viac miluje syna alebo dcéru ako mňa nie je ma hodný. Kto nevezme svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hodný. Kto (hľadá a) nájde svoj život, stratí ho: a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý ma poslal. Kto prijíma proroka, pretože je prorok, dostane odplatu prorok. Kto prijíma spravodlivého, pretože je spravodlivý, dostane odplatu spravodlivého. Kto teda podá piť jednému z týchto maličkých čo len pohár čerstvej vody, protože je (mojim) učeníkom, veru, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu.“

Lk 14:26 Ak niekto prichádza ku mne a nechová nenávisť voči svojmu otcovi a matke, žene a deťom, bratom a sestrám, ba aj voči svojmu vlastnému životu, nemôže byť mojím učeníkom.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 10:32-42 Ktokoľvek ma však zaprie pred ľuďmi, toho i ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Nenazdávajte sa, že som prišiel pokoj priniesť na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Prišiel som totiž roz­dvojiť človeka s otcom, dcéru s matkou, nevestu so svokrou. A vlastní domáci budú človekovi ne­priateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je mňa hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je mňa hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je mňa hoden. Kto nachádza svoj život, stratí ho; a kto stráca svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto pri­jíma proroka, pretože je prorok', dostane odplatu proroka, a kto prijíma spravodlivého, pretože je spravodlivý, dostane odplatu spravodlivého. A kto­koľvek by napojil jedného z týchto maličkých čo len pohárom studenej vody, pretože je učeníkom, sku­točne, hovorím vám, nestratí svoju odplatu.“

Lk 14:26 Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bra­tov, sestry, ba aj vlastný život, nemôže byť mojím učeníkom.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 10:32-42 Každého, kto ma vyzná pred ľuďmi, vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach, ale ktokoľvek by ma zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Nemyslite si, že som prišiel priniesť na zem pokoj; neprišiel som priniesť pokoj, ale meč! Lebo som prišiel postaviť človeka proti jeho otcovi, dcéru proti jej matke a nevestu proti jej svokre a nepriateľmi človeka budú jeho domáci. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden, a kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, kto ma poslal. Kto prijíma proroka ako proroka, dostane odmenu proroka, a kto prijíma spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal napiť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.

Lk 14:26 Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, manželku i deti, bratov i sestry, ba aj vlastný život, nemôže byť mojím učeníkom.

Preklad Nového sveta: Mt 10:32-42 Každého, kto vyzná pred ľuďmi, že je spojený so mnou, tiež ja vyznám, že som spojený s ním, pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach; kto ma však zaprie pred ľuďmi, toho aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Nemyslite si, že som prišiel, aby som priniesol na zem pokoj; neprišiel som na to, aby som priniesol pokoj, ale meč. Lebo som prišiel rozdeliť človeka proti jeho otcovi a dcéru proti jej matke a nevestu proti jej svokre. Skutočne, nepriateľmi človeka sa stanú členovia jeho vlastnej domácnosti. Kto má väčšiu náklonnosť k otcovi alebo k matke ako ku mne, nie je ma hoden; a kto má väčšiu náklonnosť k synovi alebo k dcére ako ku mne, nie je ma hoden.A kto neprijíma svoj mučenícky kôl a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nachádza svoju dušu, stratí ju, a kto stráca svoju dušu pre mňa, nájde ju.Kto prijíma vás, prijíma aj mňa, a kto prijíma mňa, prijíma aj toho, ktorý ma vyslal. Kto prijíma proroka, pretože je prorok, dostane odmenu proroka, a kto prijíma spravodlivého, pretože je to spravodlivý, dostane odmenu spravodlivého. A kto dáva čo len pohár studenej vody napiť sa jednému z týchto maličkých, pretože je učeník, pravdivo vám hovorím, že v žiadnom prípade nestratí svoju odmenu.“

Lk 14:26 Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca a matku a manželku a deti a bratov a sestry, áno, dokonca svoju vlastnú dušu, nemôže byť mojím učeníkom.

Preklad Nádej pre každého: Mt 10:32-42 Kto sa ku mne prizná pred ľuďmi, k tomu sa aj ja priznám pred svojím Otcom v nebi. Ale kto ma pred ľuďmi zaprie, toho aj ja zapriem pred svojím Otcom v nebi. Nemyslite si, že som prišiel priniesť na zem pokoj; nepriniesol som pokoj, ale meč. Viera vo mňa môže rozdeliť syna a otca, dcéru a matku, nevestu a svokru. Nepochopenie a zloba vlastnej rodiny bývajú najhlbšie. Kto má vo svojom srdci na prvom mieste otca alebo matku, syna alebo dcéru, a nie mňa, nie je ma hoden. Kto by ma chcel nasledovať bez ťažkostí, nie je ma hoden. Kto lipne na živote, stratí ho, ale kto je ochotný pre mňa všetko obetovať, ten získa pravý život. Kto prijíma vás, prijíma mňa, a kto prijíma mňa, ten prijíma toho, ktorý ma poslal. Ak prijme niekto môjho svedka s vedomím, že ho posiela Boh, dostane rovnakú odmenu ako on. Kto sa ujme veriaceho pre jeho vieru vo mňa, dostane rovnakú odmenu ako veriaci. A kto by podal čo len pohár vody jednému z najbezvýznamnejších mojich nasledovníkov, určite získa odmenu.“

Lk 14:26 Kto ma chce nasledovať, musí ma mať radšej ako svojho otca a matku, ako svoje deti, bratov a sestry, ba väčšmi ako sám seba, ináč nemôže byť mojím učeníkom.

Určite tu Ježiš nechcel povedať, že sa musíme postaviť proti vlastnej rodine, ak ho chceme byť hoden a chceme odmenu. Ten výklad je jednoduchý. Ak by otec, matka, manželka, alebo deti boli prekážkou prijatia Krista, tak človek nesmie milovať viac rodičov, manželku, deti ako jeho. Manželka opustí apoštola kvôli jeho viere, pričom apoštol jej nebude brániť, lebo má Boha na prvom mieste a nechá ju ísť obrazne povedané, že ju opustí (rozvedú sa). Povoľuje to aj Rímskokatolícka cirkev ako tzv. Pavlovo privilégium, na základe Pavlovho výroku:

Ekumenický preklad: 1 Kor 7:10-15 Ženatým a vydatým však prikazujem — nie ja, ale Pán —, aby žena neodchádzala od svojho muža.Ak by však aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom; a muž nech ženu neprepúšťa!Ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak niektorý brat má neveriacu ženu a ona aj naďalej chce s ním žiť, nech ju neprepúšťa.A ak niektorá žena má neveriaceho muža a ten chce s ňou aj naďalej spolu žiť, nech ho neopúšťa.Lebo neveriaci muž sa posväcuje skrze ženu a neveriaca žena sa posväcuje skrze brata. Inak by vaše deti boli nečisté, teraz sú však sväté. Ale ak sa neveriaci odlučuje, nech sa odlúči. V takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, veď Boh nás povolal k pokoju.

Katolícky preklad: 1 Kor 7:10-15 Tým, čo uzavreli manželstvo, prikazujem, ani nie ja, ale Pán, aby manželka neodchádzala od muža a ak by odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom a muž nech neprepúšťa manželku. Ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak má niektorý brat neveriacu ženu a ona chce s ním bývať, nech ju neprepúšťa. A ak má niektorá žena neveriaceho muža a on chce s ňou bývať, nech muža neopúšťa. Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena sa posväcuje v bratovi. Inak by boli vaše deti nečisté; ale teraz sú sväté. No ak neveriaci chce odísť, nech odíde. V takomto prípade nie sú brat alebo sestra otrocky viazaní; veď Boh nás povolal žiť v pokoji.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 7:10-15 Tým, čo uzavreli manželstvo, prikazujem ani nie ja, ale Pán, aby manželka neodchádzala od svojho muža,a ak odišla, nech zostane nevydatá alebo nech sa zmieri so svojím manželom a muž nech svoju manželku neprepúšťa!Ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak má niektorý brat neveriacu ženu a ona chce s ním bývať, nech ju neprepúšťa.A ak má niektorá žena neveriaceho muža a on chce s ňou bývať, nech toho muža neprepúšťa.Veď neveriaci muž sa posväcuje ženou a neveriaca žena sa posväcuje veriacim mužom. Inak by boli vaše deti nečisté, ale teraz sú sväté.Ak chce neveriaci alebo neveriaca odísť, nech odíde. V takomto prípade brat alebo sestra nie sú viazaní: Boh vás povolal, aby ste žili v pokoji.

Evanjelický preklad: 1 Kor 7:10-15 Manželom však prikazujem – vlastne nie ja, ale Pán: nech žena neodchádza od muža – a ak by aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri s mužom. A muž nech neprepúšťa ženu! Ostatným hovorím ja, nie Pán: ak niektorý brat má neveriacu ženu a ona chce žiť s ním, nech ju neprepúšťa. A ak niektorá žena má neveriaceho muža a on chce žiť s ňou, nech neopúšťa muža. Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena posväcuje sa v bratovi; veď ináč vaše deti boli by nečisté, a predsa sú sväté. Ak sa však neveriaci chce rozviesť, nech sa rozvedie; v takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, Boh vás povolal ku pokoju.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 7:10-15 A ženatým, poťažne vydatým, prikazujem, nie ja, ale Pán: Žena nech neodchádza od muža. A keby aj odišla, nech zostane nevydatá, alebo nech sa smieri s mužom. A muž nech neopúšťa ženy. A ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak má niektorý brat neveriacu ženu, a volí bývať s ním, nech jej neopúšťa. A zase žena, ktorá má neveriaceho muža, a on volí bývať s ňou, nech neopúšťa muža. Lebo neveriaci muž je posvätený ženou, a neveriaca žena je posvätená mužom, bratom. Ináče by vaše deti boly nečisté, ale teraz sú sväté. Ale ak neveriaci ide ta, nech ide. V takých veciach brat alebo sestra nie je rabom, ale ku pokoju nás povolal Bôh.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 7:10-15 A osobášeným velím nie ja, lež Pán: Žena nech sa od muža neodlučuje (no ak sa aj odlúči, nech ostáva nevydatá alebo nech sa s mužom zmieri), a muž nech ženu neopúšťa. Ostatným potom vravím ja, nie Pán: Ak má ktorý brat ženu neveriacu a ona je ochotná s ním bývať, nech ju neopúšťa; a žena, ktorá má muža neveriaceho, a on je ochotný s ňou bývať, nech svojho muža neopúšťa – veď neveriaci muž je v žene posvätený a neveriaca žena je posvätená v bratovi, lebo veď inak by vaše deti boli nečisté, no takto sú sväté. No ak sa neveriaci odlúčiť chce, nech sa odlučuje, brat alebo sestra v takýchto okolnostiach nie je v porobe, a Boh nás povolal k pokoju.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 7:10-15 Ženatým zasa prikazujem, nie ja, ale Pán: Žena nech neodchádza od muža! A ak by odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa pomerí s mužom. Muž zasa nech neprepúšťa ženu! Ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak niektorý brat má ženu neveriacu a ona súhlasí s ním bývať, nech ju neprepúšťa. A ak niektorá žena má muža neveriaceho a on súhlasí s ňou bývať, nech toho muža neopúšťa! Lebo neveriaci muž sa posväcuje skrze ženu a neveriaca žena sa posväcuje skrze brata. Inak by vaše dietky boli nečisté, kdežto takto sú sväté. Ak sa však neveriaci chce rozviesť, nech sa rozvedie! V takom prípade brat alebo sestra nie sú viazaní, lebo Boh nás povolal k pokoju.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 7:10-15 Tým zasa, čo sú v manželstve, prikazujem, nie ja, ale Pán: Žena nech neodchádza od muža, – a ak by odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa pomerí s mužom. – Muž zasa nech neprepúšťa ženu! Ostatným však hovorím ja, nie Pán: Ak niektorý brat má ženu neveriacu, a ona privoľuje s ním bývať, nech ju neprepúšťa! A ak niektorá žena má muža neveriaceho, a on privoľuje s ňou bývať, nech muža neopúšťa! Lebo neveriaci muž posväcuje sa v žene, a žena neveriaca posväcuje sa v bratovi. Inak by vaše dietky boli nečisté, ale takto sú sväté. Ak sa však neveriaci chce odlúčiť, nech sa odlúči! V takom prípade brat alebo sestra nie sú viazaní, veď Boh nás povolal k pokoju.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 7:10-15

Preklad Nového sveta: 1 Kor 7:10-15 Ľuďom v manželstve dávam pokyny, nie však ja, ale Pán, že manželka nemá odchádzať od svojho manžela; ale keby naozaj odišla, nech zostane nevydatá, alebo nech sa opäť zmieri so svojím manželom; a manžel nemá opúšťať svoju manželku. Ale ostatným hovorím ja, nie Pán:Ak má nejaký brat neveriacu manželku a ona je napriek tomu ochotná s ním bývať, nech ju neopúšťa; a žena, ktorá má neveriaceho manžela, a on je napriek tomu ochotný s ňou bývať, nech neopúšťa svojho manžela. Lebo neveriaci manžel je posvätený vzhľadom na [svoju] manželku a neveriaca manželka je posvätená vzhľadom na brata; inak by boli vaše deti nečisté, ale teraz sú sväté. Ale ak neveriaci odchádza, nech odíde; brat alebo sestra nie sú za takých okolností v otroctve, ale Boh vás povolal k pokoju.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 7:10-15 Pre manželov však platí jednoznačne (a to nie je môj príkaz, ale Kristov): žena nech neodchádza od svojho muža -- a ak už odišla a nechce sa k nemu vrátiť, nech zostane nevydatá. Takisto ani muž sa nesmie rozviesť so ženou. O ďalších problémoch nemám priame pokyny od Pána. Ja by som však radil toto: ak sa stal kresťanom iba jeden z manželov, a ten druhý chce ďalej žiť s ním, nech sa nerozchádzajú. Nemusíte mať strach, že by vaše deti boli nečisté. Viera čo len jedného z manželov má v tomto prípade očistný účinok aj na druhého, neveriaceho, a i na vaše deti. Ale ak neveriaci chce z manželstva odísť, nechajte ho. Nie ste predsa povinní držať sa ho za každú cenu, ako by ste boli jeho otrokom.

Prvá časť rady odráža práve Ježišov striktný postoj k rozvodu:

Ekumenický preklad: Mt 19:3-9 Tu k nemu prišli farizeji a pokúšali ho: Dovolené je mužovi prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu?Odpovedal im: Či ste nečítali, že od počiatku ich Stvoriteľ stvoril ako muža a ženu?A ďalej hovoril: Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej manželke a budú dvaja jedno telo.A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje.Oni mu povedali: Prečo teda Mojžiš prikázal dať prepúšťací list a prepustiť ju?Nato Ježiš povedal: Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku pre tvrdosť vášho srdca, ale od začiatku to nebolo tak.Hovorím vám, že kto prepustí manželku, ak len nie pre smilstvo, a vezme si inú, cudzoloží.

Katolícky preklad: Mt 19:3-9 Tu k nemu pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“ On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele“? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?“ Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží.“

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 19:3-9 Prišli k nemu farizeji a pokúšali ho: „Či je dovolené človeku prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“Odpovedal: „Či ste nečítali, že Stvoriteľ ich stvoril od počiatku ako muža a ženua povedal: Preto muž opustí otca a matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja jedným telom?Teda už nie sú dvaja jednotlivci: sú jedno telo. Čo Boh spojil, človek nesmie rozlúčiť.“Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť ju?“Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky, ale od počiatku to nebolo tak.Hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku – nie pre cudzoložstvo – a vezme si inú, pácha cudzoložstvo.“

Evanjelický preklad: Mt 19:3-9 Pristúpili k Nemu farizeji a pokúšali Ho: Či je dovolené prepustiť manželku pre akúkoľvek príčinu? Odpovedal: Či ste nečítali, že Stvoriteľ stvoril ich od počiatku ako muža a ženu? A riekol: Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k manželke, i budú dvaja jedno telo, takže už nie sú dve telá, ale jedno. Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj! Povedali Mu: A tak prečo Mojžiš prikázal dať priepustný list a prepustiť [ju]? Odpovedal im: Mojžiš vám dovolil prepúšťať manželky pre tvrdosť vášho srdca, ale od počiatku nebolo tak. Hovorím vám: Kto by si prepustil ženu - ak len nie pre smilstvo - a vzal by si inú, cudzoloží [a kto si prepustenú vezme, cudzoloží].

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 19:3-9 A pristúpili k nemu farizeovia pokúšajúc ho a hovorili: Či smie človek prepustiť svoju manželku pre jakúkoľvek príčinu? A on odpovedal a riekol im: Či ste nečítali, že ten, ktorý ich učinil, od počiatku učinil ich muža a ženu a povedal: Preto opustí človek otca i mať a bude sa pridŕžať svojej ženy, a tí dvaja budú jedno telo? Takže nie sú viacej dvoje, ale jedno telo. A tedy toho, čo Bôh spojil, človek nech nerozlučuje! A povedali mu: Prečo tedy prikázal Mojžiš dať rozvodný list a prepustiť ju? Povedal im: Mojžiš vám dovolil pre tvrdosť vášho srdca prepustiť vaše ženy, ale od počiatku nebolo tak. A hovorím vám, že ktokoľvek by prepustil svoju ženu pre inú príčinu ako pre smilstvo a vzal by si za ženu inú, cudzoloží, a ten, ktorý si vezme za ženu prepustenú, cudzoloží.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 19:3-9 I pristúpili k nemu fariseji, aby ho pokúšali, a vraveli: Či je človeku dovolené prepustiť svoju ženu z hociakej príčiny? No on [im] v odvetu povedal: Nečítali ste, že ten, ktorý ich utvoril, utvoril ich od začiatku ako mužské a ženské pohlavie a povedal: Následkom toho človek opustí otca aj mať a bude zlúčený so svojou ženou, i stanú sa tí dvaja jedným mäsom, takže už nie sú dvaja, lež jedno mäso? Čo teda spojil Boh, nech človek nerozlučuje. Vravia mu: Prečo teda Mojžiš prikázal dať list rozvodu a prepustiť [ju]? Vraví im: Mojžiš vám povolil prepúšťať svoje ženy vzhľadom na vašu tvrdosť srdca, no od začiatku tak nebolo. No vravím vám, že ktokoľvek svoju ženu prepustí, nie pre smilstvo, a zosobáši sa s druhou, cudzoloží, a kto sa zosobáši s prepustenou, cudzoloží.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 19:3-9 Vtedy prišli k nemu farizeji a pýtali sa ho, aby ho pokúšali: „Či smie človek prepustiť svoju manželku z, akejkoľvek príčiny?“ On im odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ na počiatku stvoril (ľudí) ako muža a ženu? A riekol: Preto opustí človek otca i matku a pridruží sa k svojej žene, takže sa stanú dvaja jedným telom. A tak už nie sú to dve telá, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“ Povedali mu: „Prečože (nám) teda Mojžiš kázal dať (manželke) rozvodný list a prepustiť ju?“ Odpovedal im: „Pre tvrdosť vášho srdca Mojžiš vám dovolil prepustiť manželky. Ale od počiatku nebolo tak. No hovorím vám: Kto prepustí svoju manželku – ak len nie pre smilstvo – a ožení sa s inou, cudzoloží.“

Preklad Bohuslava Košu: Mt 19:3-9 Vtedy prišli k nemu farizeji, aby ho pokúšali, a hovorili: „Či smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“ On im však odpovedal: „Nečítali ste, že ten, čo stvoril od počiatku, utvoril ich muža a ženu? A povedal: „Preto zanechá človek otca i matku a bude sa pridržiavať svojej manželky, a tí dvaja budú jedným mäsom. Takže už nie sú dve, ale jedno mäso. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje!“ Hovoria mu: „Prečože nám potom Mojžiš prikázal dať rozvodový list a prepustiť ju?“ On im hovorí: „Mojžiš pre tvrdosť vášho srdca dovolil vám prepustiť vaše manželky. Ale od počiatku to tak nebolo. Ja vám však hovorím: Ktokoľvek svoju manželku prepustí, ak len nie pre smilstvo, a ožení sa s inou, dopúšťa sa cudzoložstva. [A kto sa ožení s prepustenou, dopúšťa sa cudzoložstva].“

Preklad Biblia LOGOS: Mt 19:3-9 Prišli k nemu farizeji a pokúšali ho. Hovorili: Smie človek prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu? A on odpovedal: Nečítali ste, že ten, ktorý ich stvoril, stvoril ich od počiatku ako muža a ženu a povedal: Preto človek opustí otca i matku a pripojí sa k svojej manželke a tí dvaja budú jedno telo? Takže už viac nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje! Povedali mu: Prečo potom Mojžiš prikázal dať jej rozvodový list a prepustiť ju? Povedal im: Mojžiš vám dovolil prepustiť vaše manželky pre tvrdosť vášho srdca, ale od počiatku to tak nebolo. Ale hovorím vám, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku pre inú príčinu ako pre smilstvo a oženil by sa s inou, cudzoloží, a ten, kto sa ožení s prepustenou, cudzoloží.

Preklad Nového sveta: Mt 19:3-9 A prišli k nemu farizeji s úmyslom pokúšať ho a povedali: „Je zákonné, aby sa niekto rozviedol so svojou manželkou z akýchkoľvek dôvodov?“ Odpovedal: „Nečítali ste, že ten, ktorý ich stvoril, stvoril ich od začiatku ako muža a ženu a povedal: ‚Preto opustí človek svojho otca a svoju matku a bude sa pridržiavať svojej manželky, a tí dvaja budú jedno telo‘? Takže už nie sú dve, ale jedno telo. Teda čo Boh spriahol, nech žiaden človek nerozdeľuje.“ Povedali mu: „Prečo teda Mojžiš predpísal dať jej potvrdenie o prepustení a rozviesť sa s ňou?“ Povedal im: „Pre tvrdosť vášho srdca vám urobil Mojžiš ústupok vzhľadom na rozvod so svojimi manželkami, ale od začiatku to nebolo tak. Hovorím vám, že každý, kto sa rozvádza so svojou manželkou okrem dôvodu smilstva a ožení sa s inou, cudzoloží.“

Preklad Nádej pre každého: Mt 19:3-9 Prišli za ním farizeji a pokúšali ho, aby povedal niečo, čo by mohli použiť proti nemu. „Môže sa človek z hocakého dôvodu rozviesť?“ spýtali sa. Odpovedal im: „Nečítali ste v Písme, že Boh, keď na počiatku stvoril ľudí, stvoril ich ako muža a ženu, ustanovil: Muž opustí svojich rodičov, pripojí sa k svojej žene a stanú sa jednou bytosťou. Nikto nemá právo rozdeliť to, čo Boh spojil.“ Ale oni namietali: „Prečo teda Mojžiš povedal, že muž môže prepustiť manželku jednoducho tým, že jej dá potvrdenie o rozvode?“ Ježiš odpovedal: „Toto ustanovenie Mojžišovho zákona je ústupkom vašej tvrdosti a neznášanlivosti. Pôvodný Boží úmysel to však nikdy nebol. Ja vám hovorím, že kto sa rozvedie z iného dôvodu, ako je cudzoložstvo jeho partnera, a uzavrie nové manželstvo, sám sa dopustí cudzoložstva.“

Pričom druhá časť rady hovorí o neveriacej manželke, ktorá opustí svojho manžela. Pavol tu hovorí jeho pozíciu a zdôrazňuje, že je to jeho názor a nie Pánov. Pavlovo privilégium možno uplatniť v situácii, kedy dvaja nepokrstení uzavreli manželstvo, a v priebehu manželstva jeden z manželov sa obrátil a dal sa pokrstiť. Druhý z manželov sa nechce dať pokrstiť, nechce s ním ani spolunažívať v pokoji a rešpektovať jeho vieru. Pokrstený smie na základe Pavlovho privilégia opustiť prvé manželstvo a uzavrieť nové manželstvo. Toto Pavlovo privilégium sa od zrušenia líši tým, že Pavlovo privilégium rozpúšťa manželstvo, zatiaľ čo zrušenie deklaruje, že sobáš bol neplatný od samého začiatku.

Pavlovo privilégium potvrdzujú nasledovné kánony:

Kán. 1143 - § 1. Manželstvo uzavreté dvoma nepokrstenými sa rozväzuje na základe Pavlovho privilégia v prospech viery stránky, ktorá prijala krst, samým skutkom, ktorým táto stránka uzaviera nové manželstvo, len keď nepokrstená stránka odstúpi.

§ 2. Usudzuje sa, že nepokrstená stránka odstupuje, ak s pokrstenou stránkou nechce spolunažívať alebo nechce spolunažívať pokojne bez urážania Stvoriteľa, ak jej táto stránka po prijatí krstu neposkytla oprávnený dôvod na odstúpenie.

Kán. 1144 - § 1. Aby pokrstená stránka mohla platne uzavrieť nové manželstvo, nepokrstenej stránke sa musia vždy položiť otázky:

1. či aj sama chce prijať krst;

2. či aspoň chce s pokrstenou stránkou pokojne spolunažívať bez urážania Stvoriteľa.

§ 2. Tieto otázky sa musia položiť po krste; miestny ordinár však z vážneho dôvodu môže dovoliť, aby sa otázky položili pred krstom, ba aj od otázok môže dišpenzovať či už pred krstom, alebo po ňom, len keď je aspoň zo sumárneho a mimosúdneho postupu zrejmé, že ich nemožno položiť alebo to bude neužitočné.

Kán. 1145 - § 1. Otázky sa majú klásť spravidla na základe autority miestneho ordinára obrátenej stránky; tento ordinár má dať druhej manželskej stránke lehotu na odpoveď, ak si ju vyžiada, s upozornením, že ak lehota uplynie bez využitia, jej mlčanie sa bude považovať za zápornú odpoveď.

§ 2. Aj súkromné položenie otázok obrátenou stránkou je platné, ba aj dovolené, ak sa forma predpísaná vyššie nemôže zachovať.

§ 3. V obidvoch prípadoch musí byť vo vonkajšom fóre zákonne zrejmé, že otázky boli položené a s akým výsledkom.

Kán. 1146 - Pokrstená stránka má právo uzavrieť nové manželstvo s katolíckou stránkou:

1. ak druhá stránka odpovedala na otázky záporne alebo ak kladenie otázok bolo zákonne vynechané;

2. ak nepokrstená stránka, či už jej boli položené otázky, alebo nie, najprv zotrvávala v pokojnom spolunažívaní bez urážania Stvoriteľa, potom bez oprávneného dôvodu odstúpila, pri zachovaní predpisov kán. 1144 a 1145.

Kán. 1147 - Miestny ordinár však z vážneho dôvodu môže dovoliť, aby pokrstená stránka, použijúc Pavlovo privilégium, uzavrela manželstvo s nekatolíckou stránkou či už pokrstenou, alebo nepokrstenou, pri zachovaní aj predpisov kánonov o miešaných manželstvách.

Ale nikdy otec nebol zbavený v Písme povinnosti starať sa o vlastnú rodinu a tobôž nie o vlastné deti! To by nebol kresťan, ale skôr darebák. To je presne to isté, čo Kristus odsúdil, keď kritizoval farizejov za to, že dovoľujú a podporujú, aby ľudia viac nepomáhali svojim rodičom:

Ekumenický preklad: Mk 7:10-12 Veď už Mojžiš povedal: Cti si svojho otca a svoju matku! A: Kto zlorečí otcovi alebo matke, musí zomrieť.No vy hovoríte: Ak niekto povie otcovi alebo matke: To, čím ti mám pomáhať, je korban, čiže obetný dar,už mu viac nič nedovolíte urobiť pre otca alebo matku.

Katolícky preklad: Mk 7:10-12 Lebo Mojžiš povedal: „Cti svojho otca i svoju matku“ a: „Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.“ Vy však hovoríte: „Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar,“ už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mk 7:10-12 Mojžiš povedal: Cti svojho otca i matku a: Kto zlorečí otcovi alebo matke, musí zomrieť.Vy však hovoríte: Ak človek povie svojmu otcovi alebo svojej matke: Majetok, ktorým by som ti mal pomáhať, vyhlasujem za ‚korban‘ (totiž za obetu zasvätenú Bohu),vtedy podľa vás už nič nemusí urobiť pre svojho otca alebo matku.

Evanjelický preklad: Mk 7:10-12 Veď Mojžiš povedal: Cti si otca a matku! a: Kto zlorečí otcovi alebo matke, musí umrieť. Ale vy hovoríte: Keby niekto povedal otcovi alebo matke: Čo by som ti bol povinný dávať, je korban, totiž dar (sľúbený Bohu), vtedy už nedovolíte, aby urobil niečo pre otca alebo matku.

Preklad Jozefa Roháčka: Mk 7:10-12 Lebo veď Mojžiš povedal: Cti svojho otca i svoju mať, a: Ten, kto zlorečí otcovi alebo materi, nech zomrie! Ale vy hovoríte: Keby povedal človek otcovi alebo materi: Korbán (to jest dar Bohu je to), čím by som ti mohol pomôcť, a už viacej mu nedáte nič vykonať pre jeho otca alebo pre jeho mater

Preklad Miloša Pavlíka: Mk 7:10-12 Mojžiš predsa povedal: Cti svojho otca a svoju mať; a: Kto o otcovi alebo materi hovorí zle, nech smrťou skoná. No vy vravíte: Ak človek svojmu otcovi alebo svojej materi povie: čímkoľvek by sa ti odo mňa dostalo úžitku, je korban to je dar... a už ho nenechávate pre svojho otca alebo svoju mať nič vykonať,

Preklad Štefana Porúbčana: Mk 7:10-12 Napríklad Mojžiš vám povedal: 'Cti otca svojho a matku svoju!' a tiež: 'Kto zlorečí otcovi alebo matke, nech umrie!' Vy však vravíte: Ak niekto povie svojmu otcovi alebo matke: Korban – to jest dar venovaný Bohu – je to, čo by ti odo mňa mohlo byť podporou' – už mu viac nič nedovolíte urobiť pre svojho otca alebo matku.

Preklad Bohuslava Košu: Mk 7:10-12 Lebo Moj­žiš povedal: Cti otca svojho a matku svoju a kto zlorečí otcovi alebo matke, nech smrťou zomrie! Vy však hovoríte: ,Ak niekto povie svojmu otcovi alebo matke: Korban – lto jest dar (Bohu) – je to, čo by ti odo mňa mohlo byť pomocou – a už nedo­voľujete, aby urobil niečo pre svojho otca alebo matku.

Preklad Biblia LOGOS: Mk 7:10-12 Veď Mojžiš povedal: Cti svojho otca i matku! A: Kto by zlorečil otcovi alebo matke, nech zomrie! Vy však hovoríte: Keď niekto povie otcovi alebo matke: To, čím by som ti mal pomôcť, je korbán, to jest dar Bohu, už ho viac nenecháte nič urobiť pre jeho otca alebo matku.

Preklad Nového sveta: Mk 7:10-12 Mojžiš napríklad povedal: ‚Cti svojho otca a svoju matku‘ a ‚kto zlorečí otcovi alebo matke, nech zomrie.‘ Ale vy hovoríte: ‚Ak nejaký človek povie svojmu otcovi alebo svojej matke: „Čokoľvek mám, čím by som ti azda mohol prospieť, je korban (čiže dar zasvätený Bohu)“‘ – tak ho už nenecháte vôbec nič urobiť pre jeho otca alebo matku.

Preklad Nádej pre každého: Mk 7:10-12 Tak napríklad Mojžiš vám takto tlmočil Božie prikázanie: Cti si otca aj matku. A ešte doložil, že ak by niekto len nadával svojim rodičom, zaslúži si trest smrti. Ale vy dovoľujete, aby človek zanedbával svojich rodičov, ktorí potrebujú pomoc, ak sa môže vyhovoriť: Nemôžem vám pomôcť, lebo to, čo som zo svojho zárobku mal dať vám, zaniesol som do chrámu.

Treba si v tomto súvise uvedomiť, ako to "opustenie rodiča", a vernosť v nesení kríža má vyzerať. Príkladom je Kristus. Išiel na smrť kríža v poslušnosti Bohu, Otcovi a matku opustil. Nezabudnime, čo urobil súčasne. V skutočnosti ju zveril do starostlivosti apoštola Jána:

Ekumenický preklad: Jn 19:27 Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Katolícky preklad: Jn 19:27 Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Preklad Jeruzalemská biblia: Jn 19:27 Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Evanjelický preklad: Jn 19:27 Potom riekol učeníkovi: Ajhľa, tvoja matka! A od tej hodiny prijal ju učeník k sebe.

Preklad Jozefa Roháčka: Jn 19:27 A potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny ju vzal ten učeník k sebe.

Preklad Miloša Pavlíka: Jn 19:27 Nato vraví tomu učeníkovi: Hľa, tvoja mať. A od onej hodiny ju ten učeník vzal k sebe domov.

Preklad Štefana Porúbčana: Jn 19:27 Potom riekol učeníkovi: „Toto je tvoja matka!“ A od tej chvíle si ju ten učeník vzal k sebe.

Preklad Bohuslava Košu: Jn 19:27 Potom vraví učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny vzal si ju ten učeník k sebe.

Preklad Biblia LOGOS: Jn 19:27 Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny si ju ten učeník vzal k sebe.

Preklad Nového sveta: Jn 19:27 Ďalej povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju vzal ten učeník k sebe domov.

Preklad Nádej pre každého: Jn 19:27 A učeníka poprosil: „Staraj sa o ňu ako o vlastnú matku!“ Odvtedy ju prijal do svojho domu.

Navyše sa nikde nespomína, že sa to má týkať iba kňazov. Hovorí sa tu o každom, kto nasleduje Krista. Každý, kto nasleduje Krista, by mal všetko opustiť a dať Krista na prvé miesto vo svojom živote!

 

 

Protiargument je, že aj Peter bol ženatý:

V "Škatuli otázok" časopisu Catholic Register v kanadskom Toronte sa objavilo nasledovné: „Počul som, že sv. Peter bol ženatý, je to tak?“

„Áno, sv. Peter bol ženatý, no bol medzi tými, ktorí zanechali všetko, aby nasledovali Pána a hlásali Evanjelium. Zákon, podľa ktorého kňazi nemajú byť ženatí, nie je božím zákonom, ale zákonom, ktorý nazývame eklesiastikálnym, a Cirkev ho prijala preto, že slobodné kňazstvo je z mnohých dôvodov účinnejšie … A stále skúsenosť celých kresťanských čias dokazuje, že tento experiment, ak to takto môžeme nazvať, bol znamenitým úspechom …“

Redaktor v Catholic Register uznáva, že Peter bol ženatý, a že zákon, podľa ktorého sa kňazi nemajú sobášiť, nie je Božím zákonom. Že tento tzv. zákon činil kňazstvo Rímskokatolíckej cirkvi účinnejším sa nedá garantovať, a že tento experiment bol úspechom, rovnako sa nedá garantovať vzhľadom na sexuálne zneužívania detí kňazmi. Rímski katolíci všeobecne veria, že apoštoli žili v celibáte ako dnešní kňazi. Rímskokatolícka cirkev odpovedala tým, že keď sa Peter stal tzv. pápežom, svoju ženu opustil. V oddelení pre otázky magazínu Catholic Observer sa objavilo nasledujúce vyjadrenie: „Sv. Peter bol ženatý predtým, než sa stal apoštolom, ale prestal so svojou ženou žiť potom, čo bol povýšený do úradu a vznešenosti kresťanského kňazstva.“

The Menace veľmi vhodne toto očiernenie proti Petrovi zodpovedalo tvrdením: „Ak sv. Peter prestal žiť so svojou ženou, jeden musel opustiť druhého. Ak sv. Petra opustila žena, potom bol úbohým základom pre Cirkev. Na druhej strane, ak ženu opustil sv. Peter, potom bola rímsko-katolícka cirkev založená na zanedbávateľovi manželky.“

V Biblickom slovníku českej biblickej spoločnosti sa pod heslom „petr“ na strane 624 píše citujem:
„manželka Petrova Perpetua, která jej všude doprovázela 1Kor 9:5, byla v Římě umučena dříve ještě než Petr v době nerónského pronásledování.“

Aj Rímskokatolícka cirkev uznáva, že Peter musel byť ženatý, pretože mal svokru:

Ekumenický preklad: Mt 8:14-15 Keď Ježiš prišiel do Petrovho domu, videl jeho testinú ležať v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Vstala a obsluhovala ho.

Katolícky preklad: Mt 8:14-15 Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho.

Preklad Jeruzalemská biblia: Mt 8:14-15 Potom Ježiš prišiel do Petrovho domu a videl, že jeho testiná leží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka prestala. Hneď vstala a obsluhovala ho.

Evanjelický preklad: Mt 8:14-15 Potom prišiel Ježiš do domu Petrovho a videl jeho testinú ležať v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka prestala; i vstala a posluhovala Mu.

Preklad Jozefa Roháčka: Mt 8:14-15 A keď prišiel Ježiš do domu Petrovho videl jeho svokru, že leží a má horúčku, a dotknul sa jej ruky, a hneď ju opustila horúčka, a vstala a posluhovala im.

Preklad Miloša Pavlíka: Mt 8:14-15 A Ježiš, príduc do Petrovho domu, uvidel jeho testinú, že leží a má horúčku. I siahol na jej ruku a horúčka ju opustila, i vstala a obsluhovala ho.

Preklad Štefana Porúbčana: Mt 8:14-15 Keď potom vošiel Ježiš do Petrovho domu uvidel Jeho testinú ležať v horúčke. Dotkol sa je ruky a horúčka ju opustila. I vstala a posluhovala mu.

Preklad Bohuslava Košu: Mt 8:14-15 Keď potom prišiel Ježiš do domu Petrovho, uvidel jeho svokru ležať v horúčke. I dotkol sa jej ruky, a prestala jej horúčka; i vstala a poslu­hovala mu.

Preklad Biblia LOGOS: Mt 8:14-15 Keď Ježiš prišiel do Petrovho domu, videl, že jeho svokra leží a má horúčku. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila; ona vstala a obsluhovala ich.

Preklad Nového sveta: Mt 8:14-15 A keď Ježiš prišiel do Petrovho domu, videl jeho svokruležať v horúčke. Dotkol sa teda jej ruky, a horúčka ju opustila, a ona vstala a obsluhovala ho.

Preklad Nádej pre každého: Mt 8:14-15 Potom Ježiš vošiel do Petrovho domu a našiel tam jeho svokru ležať s vysokou horúčkou. Dotkol sa jej ruky a teplota hneď klesla a uľavilo sa jej natoľko, že vstala a obslúžila hosťa.

Ak bol Peter ženatý, tak čo sa stalo z jeho manželkou?

1. Rozviedol sa s ňou skôr, ako stretol Ježiša: Táto možnosť je najmenej pravdepodobná, pretože by matka jeho manželky nebývala u neho doma.

2. Jeho manželka zomrela a Peter bol vdovec: Táto možnosť je pravdepodobná, a niektorí zástancovia celibátu sa na ňu odvolávajú v diskusných fórach ako protiargument, že protestanti nemajú potom dôkaz, že žila. Má to však jeden háčik a to ten, že ak bol vdovec, tak potom nemusel svoju manželku opustiť. Tým pádom celý argument, že Peter svoju manželku opustil je neúčinný.

Táto možnosť je pravdepodobná aj z toho hľadiska, lebo nikde sa nespomína, že v dome bola jeho manželka a tiež preto, lebo sa píše: Hneď vstala a obsluhovala ho. Teda to vyzerá, že o dom sa starala skôr jeho svokra ako manželka, keď ho ona obsluhovala.

3. Jeho manželka žila a opustila ho: Ak by to urobila pred tým ako stretol Ježiša, tak by zase jeho svokra nebývala u neho. Ak to urobila po tom, tak zase argument, že Peter svoju manželku opustil je neúčinný.

4. Boli manželia aj potom: To znamená, že chodila s ním po tom, čo Ježiš vystúpil na nebesia, inak by zanedbával manželku, čo by bol hriech. A teda buď prestali spolu sexuálne žiť, čo by už bol iný argument a nie ten, že opustil svoju manželku. Alebo žili spolu aj sexuálne a to sa potom nedá už vôbec použiť ako argument.

5. Peter opustil svoju manželku: Pred tým ako stretol Ježiša to neurobil, pretože by u neho nebývala jeho svokra. A keby to urobil po tom, tak to odporuje Ježišovmu výroku, že nikto nesmie opustiť svoju manželku pre iné ako pre smilstvo.

Ako bolo vyššie uvedené je to diskutabilné, ale nech si každý urobí svoj vlastný názor, že či by Peter nechal napospas osudu svoju manželku. Podľa mňa opustiť všetko pre Krista znamená, dať Krista na prvé miesto vo svojom živote, nech to stojí, čo to stojí. Aj za cenu straty manželky, ak nebude rešpektovať jeho vieru. A ak sa Rímskokatolícka cirkev chce odvolávať na to, že Peter opustil svoju ženu, tak potom podľa jeho príkladu, by aj ženatí kňazi mali opustiť svoje manželky. To isté vravel aj pápež Gregor VII. V roku 1074 nariadil, aby každý, kto chce byť vysvätený za kňaza, musel zložiť sľub celibátu. Pápež Gregor VII. (c.1020-1085) povedal: Opustite svoje ženy! Zavrhnite svoje deti! Opustite svoj domov! Moje kňazstvo sa nebude ženiť!“

Je ale zaujímavé, že tento výrok:

Ekumenický preklad: 1 Tim 3:1-5 Vierohodné je toto slovo: ak sa niekto chce stať biskupom, túži po dobrej úlohe.Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť,nie pijan, nie bitkár, ale mierny, nie neznášanlivý ani lakomec;musí dobre viesť vlastnú domácnosť, deti učiť poslušnosti so všetkou dôstojnosťou.Ak niekto nevie viesť vlastnú domácnosť, ako sa bude starať o Božiu cirkev?

Katolícky preklad: 1 Tim 3:1-5 Toto je spoľahlivé: Kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele. Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť; nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani chamtivý; musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote. Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu cirkev?!

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Tim 3:1-5 Toto slovo je spoľahlivé: Kto sa usiluje o episkopát, túži po vznešenej úlohe.Episkop však musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, ušľachtilý, pohostinný, schopný učiť;nie pijan ani bitkár, ale dobromyseľný, nie neznášanlivý ani chamtivý;musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a mravnej čistote.Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu Cirkev?

Evanjelický preklad: 1 Tim 3:1-5 Verná je to reč: Ak sa niekto snaží o biskupstvo, túži po znamenitom diele. Biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, striezlivý, rozumný, slušný, pohostinný, spôsobný vyučovať, nie pijan, nie bitkár [ani nie žiadostivý nečistého zisku], ale mierny, nehašterivý a nie lakomý. Má si dobre spravovať dom a deti udržiavať v poddanosti so všetkou dôstojnosťou. Veď ak niekto svoj dom nevie spravovať, ako sa bude starať o cirkev Božiu?

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tim 3:1-5 Verné je to slovo: Ak niekto túži po biskupstve, žiada si výborné dielo. Tedy biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostinný, schopný učiť, nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale prívetivý, nesvárlivý, nie milujúci peniaz, ale taký, ktorý dobre spravuje svoj dom a deti má v podriadenosti s celou počestnosťou. Ale ak niekto nevie spravovať svoj vlastný dom, ako sa potom bude starať o cirkev Božiu?!

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tim 3:1-5 Spoľahlivé je slovo: ak kto baží po dozorstve, túži po krásnej práci. Nuž, dozorca musí byť bez pohany , muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, mravný, pohostinný, schopný vyučovať, nie privyknutý vínu, nie bitkár, lež umiernený, nehašterivý, nemajúci záľuby v peniazoch, dobre vedúci svoj vlastný dom, deti majúci v podriadenosti so všetkou dôstojnou vážnosťou; (no ak kto nevie viesť svoj vlastný dom, ako sa bude starať o Božie zhromaždenie?)

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Tim 3:1-5 Pravdivá je to reč: Kto sa usiluje o úrad dozorcu, po dobrom diele túži. Dozorca teda má byť bez úhony, iba raz ženatý, triezvy, rozvážny, zdvorilý, pohostinný, súci na výchovu; nie pijan, nie svárlivý, ale mierny, nehašterivý a nezištný. Taký, čo si vie dobre spravovať svoju domácnosť, a dietky vychovávať v podriadenosti so všetkou dôstojnosťou. Lebo kto nevie spravovať svoju domácnosť, akože sa bude starať o cirkev Božiu?

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tim 3:1-5 Verná je to reč: Ak sa niekto usiluje o dozorstvo, po dobrom diele túži. Dozorca teda musí byť bez úhony, jednej ženy muž, striezlivý, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný vyučovať; nie pijan, nie neznášanlivý ruváč, ale mierny, nehašterivý, nie milujúci peniaze, taký, čo si dobre spravuje svoj dom a dietky si drží v podriadenosti so všetkou dôstojnosťou. Ak však niekto nevie spravovať svoj dom, akože sa bude starať o zhromaždenie Božie?

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tim 3:1-5

Preklad Nového sveta: 1 Tim 3:1-5 Tá reč je pravdivá.Ak sa niekto usiluje o úrad dozorcu, želá si znamenitú prácu. Dozorca má preto byť bezúhonný, manžel jednej manželky, umiernený vo zvykoch, zdravej mysle, poriadny, pohostinný, spôsobilý vyučovať, nie opitý výtržník, nie bitkár, ale rozumný, nie bojovný, nemilujúci peniaze, muž, ktorý vedie znamenitým spôsobom svoju domácnosť, ktorý drží deti v podriadenosti s celou vážnosťou (ak niekto naozaj nevie viesť svoju domácnosť, ako sa bude starať o Boží zbor?);

Preklad Nádej pre každého: 1 Tim 3:1-5 Áno, je to pravda. Kto chce mať vedúce postavenie v cirkvi, túži po dobrej veci! Taký človek musí byť striedmy, rozvážny, pohostinný. Potrebná je aj schopnosť vychovávať, ohľaduplnosť, prívetivosť, nezištnosť. Kto stojí na čele zboru, nesmie byť lakomý, mať záľubu v pití a v svároch, má mať usporiadanú rodinu a deti vychované k poslušnosti a poctivosti. Veď ako môže viesť cirkev ten, kto si nevie urobiť poriadok vo vlastnej rodine?

vysvetľuje Rímskokatolícka cirkev tak, že sa to týka ženatých mužov, ktorí sa stali kňazmi. Ale podľa Petrovho vzoru a pápeža Gregora VII., by mali opustiť svoje manželky a nie sa o ne starať!

Argument, že Peter opustil svoju ženu sa ako podklad pre celibát nedá použiť. A aj keby opustil svoju manželku, nič to nehovorí o celibáte, pretože celibát sa týka slobodných a opustiť manželku môže iba ženatý.

Cirkevní otcovia, ktorí potvrdzujú, že apoštoli chodili so svojimi manželkami na misie:

Ignác Antiochijský (c.35–107) biskup v Antiochii, apoštolský otcom, mučeník a priamy nasledovník apoštola Petra a Jána. Eusébios o ňom píše, že spravoval antiochijskú cirkev ako tretí v poradí (Peter bol prvý).  V liste Filadelfským (dlhšia verzia) píše: „...tak u Petra a Paula a zvyšku apoštolov, že boli ženatí muži. Oni vstúpili do týchto manželstiev nie pre chuť, ale z ohľadu na šírenie ľudstva. Otcovia prinášajú vaše deti do výchovy a napomenutia Pána.”

Papiáš z Hierapole (c.65– 140) bol apoštolský otec, hieropolský biskup. Ireneus o ňom píše, že bol učeník apoštola Jána. Napísal: Bydlisko apoštola Filipa so svojimi dcérami v Hierapolis už bolo spomenuté vyššie.“ (ANF 1:154)

Klement Alexandrijský (150 – 215) je jeden z najvýznamnejších po grécky píšucich kresťanských učiteľov staroveku. Napísal: Peter a Filip splodili deti a Filip dal svoje dve dcéry za manželky. Okrem toho Pavol neváhal spomenúť v jednom z jeho listov jeho 'manželku', jediný dôvod prečo ju nezobral zo sebou bol, že by to boli ťažkosti pre jeho službu. On hovorí v jeho liste, 'Nemáme právo si vziať so sebou sestru – manželku, tak ako ostatní apoštoli?' Avšak ostatní apoštoli v súlade s ich príslušnou službou, venovali sa kázaniu bez rozptyľovania. Ich manželky chceli ísť s nimi, nie ako ženy, ale ako sestry, aby slúžili v domácnosti.(Kniha Stromata III. z roku 195)

Tertullianus (c.155–c.222) rímsky právnik, cirkevný otec a spisovateľ. Napísal: Apoštoli mali povolenie uzavrieť manželstvo a viesť manželky. Oni tiež mali povolenie na 'žiť podľa spôsobu evanjelia.'“ (Dielo: De exhortatione castitatis 8.kapitola)

Eusébios Cézarejský (263–339) grécky biskup v meste Caesarea, teológ, spisovateľ, historik, často nazývaný otcom cirkevnej histórie a bol jeden z vedúcich otcov Nicejského koncilu. Citoval Klementa Alexandrijského už vyššie spomínané: Ten istý Klement, ktorého slová som práve uviedol, kvôli tým, ktorí zavrhovali manželstvo, vypočítava tých z apoštolov, ktorí žili v manželstve (Stromata III, 6). „Či snáď“, píše tam, „opovrhujem apoštolmi? Veď Peter aj Filip mali deti, áno, Filip svoje dcéry aj vydal. Pavol sa v jednom zo svojich listov nerozpakuje pozdravovať svoju manželku, ktorú sebou nevodil, aby sa ľahšie mohol venovať svojej službe . „Keďže sme už na to priviedli reč, nebolo by neuvážené uviesť z Klementa inú rozprávania hodnú udalosť. Ten v 7. knihe svojich Stromata rozpráva toto: „Keď blažený Peter videl svoju manželku viesť na popravu, vraj sa zaradoval, že ju Boh povolal do svojej vlasti. Volal ju menom, povzbudzoval a tešil ju: Pamätaj, moja drahá, na Pána! Manželstvo blažených bolo také , aká bola láska vnútorne dokonale spojených. Myslím, že som to právom uviedol.“ (Cirkevné dejiny 3:30)

 

 

Siedmy argument zástancov celibátu:

Zástancovia celibátu uvádzajú Pavla ako apoštola, ktorý dodržiaval celibát. Áno Pavol žil v celibáte:

Ekumenický preklad: 1 Kor 7:8 Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím: Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja.

Katolícky preklad: 1 Kor 7:8 Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich, ak zostanú tak, ako ja.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 7:8 Slobodným a vdovám hovorím, že je dobre pre nich zostať, ako som ja.

Evanjelický preklad: 1 Kor 7:8 Neženatým a vdovám hovorím: dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja;

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 7:8 A však hovorím neženatým, nevydatým a vdovám, že dobre im, keď zostanú jako i ja.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 7:8 No nesobášeným a vdovám vravím: Je im dobré, ak ostanú ako aj ja,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 7:8 Slobodným a vdovám hovorím: Dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 7:8 No slobodným a vdovám hovorím: Dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 7:8

Preklad Nového sveta: 1 Kor 7:8 Ale slobodným a vdovám hovorím: Je pre nich dobre, aby zostali tak, ako som ja.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 7:8 Osamelým a najmä vdovám odporúčam, aby už nevstupovali do manželstva. 

No rozhodol sa tak z vlastnej vôle, pretože si myslel, že to tak ľahšie, ako starať sa ešte aj o manželku:

Ekumenický preklad: 1 Kor 7:32-34a Chcem však, aby ste boli bez starostí. Neženatý sa stará o Pánove veci, ako by sa zapáčil Pánovi.Ale ženatý sa stará o veci sveta, ako by sa páčil žene, a je rozpoltený.

Katolícky preklad: 1 Kor 7:32-34a Chcem, aby ste vy boli bez starostí. Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke, a je rozdelený.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 7:32-34a Chcem, aby ste boli bez starostí. Človek neženatý sa stará o veci Pánove, ako sa páčiť Pánovi.Ale ženatý sa stará o veci tohto sveta, ako sa páčiť žene, a je rozdelený.

Evanjelický preklad: 1 Kor 7:32-34a Ja by som však chcel, aby ste boli bez starosti. Neženatý stará sa o veci Pánove, ako by sa páčil Pánovi; ale ženatý stará sa o veci sveta, ako by sa páčil žene, a je rozpoltený.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 7:32-34a A chcel by som, aby ste boli bez starostí. Neženatý stará sa o to, čo je Pánovo, jako by sa ľúbil Pánovi; ale ten, kto sa oženil, stará sa o veci sveta, jako by sa ľúbil žene. A je rozdiel

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 7:32-34a i rád by som, žeby ste vy boli bez ustarostenosti. Neženatý sa starostí o veci Pána, ako sa zaľúbi Pánovi, no kto sa oženil, starostí sa o veci sveta, ako sa zaľúbi žene. Je rozdiel:

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 7:32-33 Chcem, aby ste boli bez starostí. Kto nie je ženatý, stará sa o veci Pánove, aby sa zapáčil Pánovi; ale ženatý sa stará o veci tohto sveta, aby sa zapáčil žene, a je rozdelený.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 7:32-34a Ja by som však chcel, aby ste boli bez starostí. Kto nie je ženatý, stará sa o veci Pánove, ako by sa ľúbil Pánovi; ale ženatý sa stará o veci sveta, ako by sa ľúbil žene, a je rozdelený.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 7:32-34a

Preklad Nového sveta: 1 Kor 7:32-34a Lebo chcem, aby ste boli oslobodení od úzkostlivej starosti. Neženatý muž je úzkostlivý o Pánove veci, ako by získal Pánovo schválenie. Ale ženatý muž je úzkostlivý o veci sveta, ako by získal schválenie svojej manželky, a je rozdelený.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 7:32-33 Bol by som rád, keby ste si sami nepridávali starosti. Neženatý môže venovať svoj čas Božiemu dielu, kým ženatý sa musí starať o ženu a rodinu, a tak sa deliť medzi Boha a pozemské veci.

Pavol žil v celibáte preto, lebo ho Boh povolal ako slobodného do služby, ktorá by manželke priniesla viac bolesti ako radosti. Ale ako už bolo vyššie spomínané, Pavol nikdy celibát neprikazoval, iba ho odporúčal ako dobrú radu. A on sám sa preň rozhodol dobrovoľne. To odporúčanie nie je len pre kňazov, ale pre všetkých veriacich. Pretože chce všetkých ušetriť telesného trápenia:

Ekumenický preklad: 1 Kor 7:27-28 Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku! Si už bez ženy? Nehľadaj ženu!Ale keby si sa aj oženil, nezhrešil si; a ak by sa panna vydala, nezhreší. Takíto však budú mať súženie v tele, ale ja vás chcem toho ušetriť.

Katolícky preklad: 1 Kor 7:27-28 Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si bez ženy? Nehľadaj si ženu. Ale ak sa oženíš, nezhrešíš. A ak sa panna vydá, nezhreší. Ale takíto budú mat’ telesné trápenia a toho vás chcem ušetriť.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 7:27-28 Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si bez ženy? Nehľadaj ženu.Ale ak sa oženíš, nezhrešíš. A ak sa panna vydá, nezhreší. Ale takíto budú mať telesné trápenia a toho vás chcem ušetriť.

Evanjelický preklad: 1 Kor 7:27-28 Viazaný si k žene? Nevyhľadávaj rozvod! Si bez ženy? Nehľadaj ženu! Ale keby si sa aj oženil, neprehrešíš sa, a keby sa panna vydala, neprehreší sa; ale takí trpieť budú telesne, a práve toho by som vás chcel ušetriť.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 7:27-28 Si priviazaný k žene? Nehľadaj rozviazania. Si rozviazaný, prostý ženy? Nehľadaj ženy. Ale keby si sa oženil, nezhrešil si. A keby sa panna vydala, nezhrešila; ale takí budú mať trápenie v tele. No, ja vás šetrím.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 7:27-28 Si priviazaný k žene? Neusiluj sa o uvoľnenie. Si od ženy uvoľnený? Neusiluj sa o ženu; no ak sa aj osobášiš, nezhrešíš, a ak sa osobáši panic alebo panna, nezhreší, no takíto budú mať čo do mäsa trampoty a ja vás chcem šetriť.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 7:27-28Si viazaný k žene? Nehľadaj, ako by si sa rozviazal! Nie si viazaný k žene? Nehľadaj si ženu! Ak sa však oženíš, neprehrešíš sa; a ak sa panna vydá, neprehreší sa. Ale takíto budú mať telesné trápenia; a ja vás chcem šetriť.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 7:27-28 Si priviazaný k žene? Neusiluj sa o uvoľnenie. Si od ženy uvoľnený? Neusiluj sa o ženu; no ak sa aj osobášiš, nezhrešíš, a ak sa osobáši panic alebo panna, nezhreší, no takíto budú mať čo do mäsa trampoty a ja vás chcem šetriť.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 7:27-28

Preklad Nového sveta: 1 Kor 7:27-28 Si pripútaný k manželke? Prestaň hľadať uvoľnenie. Si voľný od manželky? Prestaň hľadať manželku. Ale aj keby si sa oženil, nezhrešíš.A keby uzavrel manželstvo panenský [človek], taký by nezhrešil. Avšak tí, ktorí to urobia, budú mať súženie v tele. No ja vás šetrím.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 7:27-28 Manželia, pravda, nech sa preto nerozchádzajú, ale slobodní nech sa neponáhľajú do manželstva. Kto sa napriek hroziacemu nebezpečenstvu predsa rozhodne vstúpiť do manželstva, ten samozrejme nehreší, musí však rátať s tým, že mu z toho rozhodnutia vyplynú problémy, a tých by som vás teraz rád ušetril.

Podrobnejšie som sa tejto kapitole venoval už vyššie (druhý argument zástancov celibátu). Preto tento argument sa nedá použiť ako podklad k celibátu.

 

 

Ďalej argument odporcov celibátu je, že Pavol mohol byť ženatý:

Existuje viacero možností ohľadne Pavlovho manželstva (ak v nejakom bol):

1. Pavol bol ženatý, ale rozhodol sa, že nebude brať svoju manželku na cesty. Vzhľadom na to, že strávil 30 rokoch na cestách, bolo by to dlhé odlúčenie. Navyše keď písal prvý list Korinťanom, bol určite slobodný alebo vdovec, ako bolo spomenuté vyššie.

2. Po obrátení Pavla a jeho následné zapojenie do misijnej práce, mohlo spôsobiť, že ho žena opustila. To je to čo by Pavol mohol naznačovať vo svojom liste Filipanom:

Ekumenický preklad: Flp 3:8 A vôbec, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista

Katolícky preklad: Flp 3:8 A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista.

Preklad Jeruzalemská biblia: Flp 3:8 Ba odteraz všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista, môjho Pána. Preň som sa zriekol všetkého a pokladám všetko za odpadky, aby som získal Krista

Evanjelický preklad: Flp 3:8 A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal,

Preklad Jozefa Roháčka: Flp 3:8 Ale pravda aj pokladám všetko za ztratu pre svrchovanosť známosti Krista Ježiša, svojho Pána, pre ktorého som to všetko ztratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista

Preklad Miloša Pavlíka: Flp 3:8 ba vlastne aj uznávam, že všetky veci sú škodou vzhľadom na to, ako ich prevyšuje poznanie Krista Ježiša, môjho Pána, pre ktorého som bol v tom všetkom poškodený a uznávam, že sú to odpadky, aby som získal Krista

Preklad Štefana Porúbčana: Flp 3:8 Ale aj teraz všetko (toto) pokladám za stratu v porovnaní s vynikajúcou hodnotou poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre neho som utratil toto všetko a považujem to za odpadky, len aby som získal Krista

Preklad Bohuslava Košu: Flp 3:8 A istotne aj pokladám všetko za stratu pre nesmiernu vzácnosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána, pre ktorého som všetko stratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista

Preklad Biblia LOGOS: Flp 3:8

Preklad Nového sveta: Flp 3:8 Áno, naozaj to aj všetko považujem za stratu pre vynikajúcu hodnotu poznania Krista Ježiša, svojho Pána. Preňho som zniesol stratu všetkého a považujem to za množstvo smetí, aby som získal Krista

Preklad Nádej pre každého: Flp 3:8 V porovnaní s ním je mi všetko ostatné ničím a patriť jemu, získať ho a dôverovať mu je mi nadovšetko.

A následne to vysvetľuje Pavlove rady:

Ekumenický preklad: 1 Kor 7:10-15 Ženatým a vydatým však prikazujem — nie ja, ale Pán —, aby žena neodchádzala od svojho muža.Ak by však aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom; a muž nech ženu neprepúšťa!Ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak niektorý brat má neveriacu ženu a ona aj naďalej chce s ním žiť, nech ju neprepúšťa.A ak niektorá žena má neveriaceho muža a ten chce s ňou aj naďalej spolu žiť, nech ho neopúšťa.Lebo neveriaci muž sa posväcuje skrze ženu a neveriaca žena sa posväcuje skrze brata. Inak by vaše deti boli nečisté, teraz sú však sväté. Ale ak sa neveriaci odlučuje, nech sa odlúči. V takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, veď Boh nás povolal k pokoju.

Katolícky preklad: 1 Kor 7:10-15 Tým, čo uzavreli manželstvo, prikazujem, ani nie ja, ale Pán, aby manželka neodchádzala od muža a ak by odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom a muž nech neprepúšťa manželku. Ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak má niektorý brat neveriacu ženu a ona chce s ním bývať, nech ju neprepúšťa. A ak má niektorá žena neveriaceho muža a on chce s ňou bývať, nech muža neopúšťa. Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena sa posväcuje v bratovi. Inak by boli vaše deti nečisté; ale teraz sú sväté. No ak neveriaci chce odísť, nech odíde. V takomto prípade nie sú brat alebo sestra otrocky viazaní; veď Boh nás povolal žiť v pokoji.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 7:10-15 Tým, čo uzavreli manželstvo, prikazujem ani nie ja, ale Pán, aby manželka neodchádzala od svojho muža,a ak odišla, nech zostane nevydatá alebo nech sa zmieri so svojím manželom a muž nech svoju manželku neprepúšťa!Ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak má niektorý brat neveriacu ženu a ona chce s ním bývať, nech ju neprepúšťa.A ak má niektorá žena neveriaceho muža a on chce s ňou bývať, nech toho muža neprepúšťa.Veď neveriaci muž sa posväcuje ženou a neveriaca žena sa posväcuje veriacim mužom. Inak by boli vaše deti nečisté, ale teraz sú sväté.Ak chce neveriaci alebo neveriaca odísť, nech odíde. V takomto prípade brat alebo sestra nie sú viazaní: Boh vás povolal, aby ste žili v pokoji.

Evanjelický preklad: 1 Kor 7:10-15 Manželom však prikazujem – vlastne nie ja, ale Pán: nech žena neodchádza od muža – a ak by aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri s mužom. A muž nech neprepúšťa ženu! Ostatným hovorím ja, nie Pán: ak niektorý brat má neveriacu ženu a ona chce žiť s ním, nech ju neprepúšťa. A ak niektorá žena má neveriaceho muža a on chce žiť s ňou, nech neopúšťa muža. Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena posväcuje sa v bratovi; veď ináč vaše deti boli by nečisté, a predsa sú sväté. Ak sa však neveriaci chce rozviesť, nech sa rozvedie; v takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, Boh vás povolal ku pokoju.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 7:10-15 A ženatým, poťažne vydatým, prikazujem, nie ja, ale Pán: Žena nech neodchádza od muža. A keby aj odišla, nech zostane nevydatá, alebo nech sa smieri s mužom. A muž nech neopúšťa ženy. A ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak má niektorý brat neveriacu ženu, a volí bývať s ním, nech jej neopúšťa. A zase žena, ktorá má neveriaceho muža, a on volí bývať s ňou, nech neopúšťa muža. Lebo neveriaci muž je posvätený ženou, a neveriaca žena je posvätená mužom, bratom. Ináče by vaše deti boly nečisté, ale teraz sú sväté. Ale ak neveriaci ide ta, nech ide. V takých veciach brat alebo sestra nie je rabom, ale ku pokoju nás povolal Bôh.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 7:10-15 A osobášeným velím nie ja, lež Pán: Žena nech sa od muža neodlučuje (no ak sa aj odlúči, nech ostáva nevydatá alebo nech sa s mužom zmieri), a muž nech ženu neopúšťa. Ostatným potom vravím ja, nie Pán: Ak má ktorý brat ženu neveriacu a ona je ochotná s ním bývať, nech ju neopúšťa; a žena, ktorá má muža neveriaceho, a on je ochotný s ňou bývať, nech svojho muža neopúšťa – veď neveriaci muž je v žene posvätený a neveriaca žena je posvätená v bratovi, lebo veď inak by vaše deti boli nečisté, no takto sú sväté. No ak sa neveriaci odlúčiť chce, nech sa odlučuje, brat alebo sestra v takýchto okolnostiach nie je v porobe, a Boh nás povolal k pokoju.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 7:10-15 Ženatým zasa prikazujem, nie ja, ale Pán: Žena nech neodchádza od muža! A ak by odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa pomerí s mužom. Muž zasa nech neprepúšťa ženu! Ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak niektorý brat má ženu neveriacu a ona súhlasí s ním bývať, nech ju neprepúšťa. A ak niektorá žena má muža neveriaceho a on súhlasí s ňou bývať, nech toho muža neopúšťa! Lebo neveriaci muž sa posväcuje skrze ženu a neveriaca žena sa posväcuje skrze brata. Inak by vaše dietky boli nečisté, kdežto takto sú sväté. Ak sa však neveriaci chce rozviesť, nech sa rozvedie! V takom prípade brat alebo sestra nie sú viazaní, lebo Boh nás povolal k pokoju.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 7:10-15 Tým zasa, čo sú v manželstve, prikazujem, nie ja, ale Pán: Žena nech neodchádza od muža, – a ak by odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa pomerí s mužom. – Muž zasa nech neprepúšťa ženu! Ostatným však hovorím ja, nie Pán: Ak niektorý brat má ženu neveriacu, a ona privoľuje s ním bývať, nech ju neprepúšťa! A ak niektorá žena má muža neveriaceho, a on privoľuje s ňou bývať, nech muža neopúšťa! Lebo neveriaci muž posväcuje sa v žene, a žena neveriaca posväcuje sa v bratovi. Inak by vaše dietky boli nečisté, ale takto sú sväté. Ak sa však neveriaci chce odlúčiť, nech sa odlúči! V takom prípade brat alebo sestra nie sú viazaní, veď Boh nás povolal k pokoju.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 7:10-15

Preklad Nového sveta: 1 Kor 7:10-15 Ľuďom v manželstve dávam pokyny, nie však ja, ale Pán, že manželka nemá odchádzať od svojho manžela; ale keby naozaj odišla, nech zostane nevydatá, alebo nech sa opäť zmieri so svojím manželom; a manžel nemá opúšťať svoju manželku. Ale ostatným hovorím ja, nie Pán:Ak má nejaký brat neveriacu manželku a ona je napriek tomu ochotná s ním bývať, nech ju neopúšťa; a žena, ktorá má neveriaceho manžela, a on je napriek tomu ochotný s ňou bývať, nech neopúšťa svojho manžela. Lebo neveriaci manžel je posvätený vzhľadom na [svoju] manželku a neveriaca manželka je posvätená vzhľadom na brata; inak by boli vaše deti nečisté, ale teraz sú sväté. Ale ak neveriaci odchádza, nech odíde; brat alebo sestra nie sú za takých okolností v otroctve, ale Boh vás povolal k pokoju.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 7:10-15 Pre manželov však platí jednoznačne (a to nie je môj príkaz, ale Kristov): žena nech neodchádza od svojho muža -- a ak už odišla a nechce sa k nemu vrátiť, nech zostane nevydatá. Takisto ani muž sa nesmie rozviesť so ženou. O ďalších problémoch nemám priame pokyny od Pána. Ja by som však radil toto: ak sa stal kresťanom iba jeden z manželov, a ten druhý chce ďalej žiť s ním, nech sa nerozchádzajú. Nemusíte mať strach, že by vaše deti boli nečisté. Viera čo len jedného z manželov má v tomto prípade očistný účinok aj na druhého, neveriaceho, a i na vaše deti. Ale ak neveriaci chce z manželstva odísť, nechajte ho. Nie ste predsa povinní držať sa ho za každú cenu, ako by ste boli jeho otrokom.

Prvá časť rady odráža práve Ježišov striktný postoj k rozvodu. Pričom druhá časť rady hovorí o neveriacej manželke, ktorá opustí svojho manžela. Pavol tu hovorí jeho pozíciu a zdôrazňuje, že je to jeho názor a nie Pánov. Toto je označované ako "oprávnenie" v rímskokatolíckom kánonickom práve alebo ako Pavlovo privilégium. O Pavlovom privilégiu som už písal vyššie. Toto Pavlovo privilégium sa od zrušenia líši tým, že Pavlovo privilégium rozpúšťa manželstvo, zatiaľ čo zrušenie deklaruje, že sobáš bol neplatný od samého začiatku.

3. Pavol bol ženatý, ale jeho manželka zomrela. To by vysvetľovalo jeho postoj k manželstvu:

Ekumenický preklad: Ef 5:25 Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal za ňu samého seba,

Katolícky preklad: Ef 5:25 Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu,

Preklad Jeruzalemská biblia: Ef 5:25 Muži, milujte svoje manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu,

Evanjelický preklad: Ef 5:25 Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu,

Preklad Jozefa Roháčka: Ef 5:25 Vy, mužovia, milujte svoje ženy, jako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu,

Preklad Miloša Pavlíka: Ef 5:25 Vy muži svoje ženy milujte podľa toho, ako aj Kristus zhromaždenie miloval a zaň vydal sám seba,

Preklad Štefana Porúbčana: Ef 5:25 Vy, mužovia, milujte svoje ženy, ako Kristus si zamiloval Cirkev, a obetoval sa za ňu,

Preklad Bohuslava Košu: Ef 5:25 Vy, mužovia, milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval zhromaždenie, a seba samého vydal zaň,

Preklad Biblia LOGOS: Ef 5:25

Preklad Nového sveta: Ef 5:25 Manželia, stále milujte svoje manželky, podobne ako aj Kristus miloval zbor a vydal sa zaň,

Preklad Nádej pre každého: Ef 5:25 A vy, manželia, milujte svoje ženy takisto, ako Kristus miloval svoju cirkev, keď pre ňu obetoval svoj život,

Ak Pavlova manželka zomrela pri pôrode a dieťa zomrelo tiež, tak to vysvetľuje veľa o jeho vzťahu k jeho mladému chránencovi Timotejovi, keď ho oslovuje ako jeho syna:

Ekumenický preklad: 1 Kor 4:17 Preto som vám poslal Timoteja, moje milované a verné dieťa v Pánovi. On vám pripomenie moje cesty v Kristovi Ježišovi, ako učím všade v každej cirkvi.

1 Tim 1:2 Timotejovi, svojmu pravému synovi vo viere: Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.

2 Tim 1:2 milovanému dieťaťu Timotejovi. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a Krista Ježiša, nášho Pána.

2 Tim 2:1 Ty teda, dieťa moje, posilňuj sa milosťou v Ježišovi Kristovi

Katolícky preklad: 1 Kor 4:17 Preto som k vám poslal Timoteja, svojho milovaného syna, verného v Pánovi; on vám pripomenie moje cesty v Kristovi, ako učím všade po všetkých cirkvách.

1 Tim 1:2 Timotejovi, pravému synovi vo viere: Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána.

2 Tim 1:2 milovanému synovi Timotejovi: Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána.

2 Tim 2:1 Ty sa teda, syn môj, upevňuj v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 4:17 Preto som k vám poslal Timoteja, svojho milovaného syna a verného v Pánovi. On vám pripomenie moje pravidlá života v Kristovi Ježišovi, ako učím všade po všetkých cirkvách.

1 Tim 1:2 Timotejovi, svojmu pravému synovi vo viere: milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána.

2 Tim 1:2 milovanému synovi Timotejovi: milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána.

2 Tim 2:1 Ty teda, syn môj, posilni sa milosťou Krista Ježiša.

Evanjelický preklad: 1 Kor 4:17 Na to som vám poslal Timotea, svoje milované dieťa a verného v Pánovi; on vám pripomenie moje cesty v Kristovi Ježišovi, ako učím všade, v každom cirkevnom zbore.

1 Tim 1:2 Timoteovi, svojmu pravému synovi vo viere. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.

2 Tim 1:2 Timoteovi, milovanému synovi. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.

2 Tim 2:1 Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 4:17 Preto som vám poslal Timotea, ktorý je mojím milovaným dieťaťom a verným v Pánovi, ktorý vás upomenie na moje cesty v Kristu Ježišovi, jako učím všade v každom sbore.

1 Tim 1:2 Timoteovi, svojmu pravému dieťaťu vo viere: milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha, nášho Otca, a od Krista Ježiša, nášho Pána.

2 Tim 1:2 Timoteovi, milovanému dieťaťu: milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.

2 Tim 2:1 Ty teda, moje dieťa, mocnej v milosti, ktorá je v Kristu Ježišovi.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 4:17 Pre túto príčinu som vám poslal Timoteja, ktorý je moje milované a verné dieťa v Pánovi; ten vám pripomenie moje cesty, aké sú v Kristovi, podľa toho, ako všade, v každom zhromaždení, vyučujem.

1 Tim 1:2 Timotejovi, vlastnému dieťaťu vo viere: Milosť, zmilovanie, pokoj od Boha, nášho Otca, a Krista Ježiša, nášho Pána.

2 Tim 1:2 Timotejovi, milovanému dieťaťu: Milosť, zmilovanie, pokoj od Boha Otca a Krista Ježiša,

nášho Pána.

2 Tim 2:1 Ty teda, moje dieťa, buď silný v milosti, ktorá je v Kristu Ježišovi,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 4:17b Nato som vám poslal Timoteja, svoje milované a verné dieťa v Pánovi, aby vám pripomenul moje životné zásady v Kristu, ktoré učím všade po cirkevných obciach.

1 Tim 1:2 Timotejovi, svojmu prvému synovi vo viere. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a od Ježiša Krista, Pána nášho!

2 Tim 1:1b-2 milovanému synovi Timotejovi. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, Pána nášho!

2 Tim 2:1 Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou Krista Ježiša!

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 4:17 Nato som vám poslal Timoteja, svoje milované a verné dieťa v Pánovi; on vám pripomenie moje cesty v Kristu [Ježišovi], ako učím všade, v každom zhromaždení.

1 Tim 1:2 Timotejovi, svojmu pravému dieťaťu vo viere. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, Pána nášho!

2 Tim 1:2 Timotejovi, milovanému dieťaťu. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, Pána nášho!

2 Tim 2:1 Ty teda, dieťa moje, posilňuj sa v milosti, ktorá je v Kristu Ježišovi!

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 4:17

1 Tim 1:2

2 Tim 1:2

2 Tim 2:1

Preklad Nového sveta: 1 Kor 4:17 Preto k vám posielam Timoteja, lebo je mojím milovaným verným dieťaťom v spojitosti s Pánom; a ten vám pripomenie moje spôsoby v súvislosti s Ježišom Kristom, tak ako vyučujem všade v každom zbore.

1 Tim 1:2 Timotejovi, pravému dieťaťu vo viere:Nezaslúženú láskavosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha, Otca, a Krista Ježiša, nášho Pána.

2 Tim 1:2 Timotejovi, milovanému dieťaťu:Nech je nezaslúžená láskavosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha, Otca, a Krista Ježiša, nášho Pána.

2 Tim 2:1 Preto ty, moje dieťa, získavaj silu v nezaslúženej láskavosti, ktorá je v Kristu Ježišovi,

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 4:17 Práve preto k vám posielam svojho milovaného a verného spolupracovníka Timoteja. Viete, že ho mám rád ako vlastného syna. Ten vám pripomenie moje kresťanské zásady, ako ich vyučujem v každom zbore.

1 Tim 1:1 Môj drahý syn vo viere, milý Timotej, tento list ti píšem ako apoštol poverený tou službou Bohom, naším Spasiteľom a Ježišom Kristom, ktorý je našou nádejou.

2 Tim 1:1 Timotej, môj milý syn! Píšem ti ako apoštol Ježiša Krista, ktorý z Božieho poverenia zvestuje zasľúbený večný život.

2 Tim 2:1 Môj milý Timotej, nech milosť Ježiša Krista je tvojou silou.

4. Odporcovia celibátu používajú nasledovnú pasáž:

Ekumenický preklad: 1 Kor 9:5-7 Vari podľa príkladu ostatných apoštolov a bratov Pána i Petra nemáme právo brať si so sebou sestru, ženu? Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať?Kto kedy vojenčí na vlastné trovy? Kto vysadí vinicu, a neje z jej úrody? Alebo kto pasie stádo, a neživí sa mliekom od stáda?

Katolícky preklad: 1 Kor 9:5-7 Nemáme právo brať so sebou ženu, sestru, tak ako ostatní apoštoli a Pánovi bratia i Kéfas?! Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať? Kto kedy vojenčí na svoje trovy? Kto sadí vinicu, a neje z nej ovocie? Alebo kto pasie stádo, a neživí sa mliekom stáda?

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 9:5-7 Nemáme právo brať so sebou kresťanskú ženu ako ostatní apoštoli a Pánovi bratia a Kéfas?Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať?Kto kedy vojenčí na svoje trovy? Kto sadí vinicu, a neje z nej ovocie? Alebo kto pasie stádo, a neživí sa mliekom stáda?

Evanjelický preklad: 1 Kor 9:5-7 Či nemáme právo brať so sebou sestru-ženu ako aj ostatní apoštolovia, aj bratia Pánovi, aj Kéfas? Alebo či len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať? Kto kedy vojenčí na vlastné trovy? Kto sadí vinicu, a neje z nej ovocie? Alebo kto pasie stádo, a nepožíva mlieko od stáda?

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 9:5-7 Či nemáme práva vodiť so sebou sestru ženu jako aj ostatní apoštolovia i bratia Pánovi aj Kéfaš? Alebo či len ja sám a Barnabáš nemáme práva nepracovať? Kto kedy vojenčí na svoje vlastné trovy? Kto sadí vinicu a nejie jej ovocia? Alebo kto pasie stádo a nejie z mlieka stáda?

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 9:5-7 Nemáme vari právo vodievať so sebou sestru, svoju ženu, ako aj ostatní apoštoli, aj bratia Pána, aj Kéfas? Alebo len ja a Barnabas nemáme právo nepracovať? Kto kedy koná vojnovú službu na vlastné trovy? Kto vysadzuje vinicu a nejedáva z jej ovocia? Alebo kto je pastierom stáda a nejedáva z mlieka stáda?

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 9:5-7 A nemáme práva dať sa sprevádzať ženou, sestrou, ako aj ostatní apoštoli, a bratia Pánovi, aj Peter? Alebo len ja a Barnabáš nemáme práva nepracovať? Kto kedy vojenčí na vlastný žold? Kto vysadí vinicu a nepožíva z nej ovocie? Alebo kto pasie stádo, a nepožíva mlieka od toho stáda?

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 9:4b-7 A nemáme práva vodiť so sebou sestru ako manželku, ako aj ostatní apoštolovia, a bratia Pánovi, aj Kefas? Alebo len ja a Barnabáš nemáme práva nepracovať? Kto kedy vojenčí na vlastné útraty? Kto sadí vinicu, a neje z jej ovocia? Alebo kto pasie stádo, a nepije mlieko od stáda?

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 9:5-7

Preklad Nového sveta: 1 Kor 9:5-7 Či nemáme právo vodiť so sebou sestru ako manželku, tak ako aj ostatní apoštoli a Pánovi bratia a Kéfas?Alebo či iba Barnabáš a ja nemáme právo zdržať sa [svetskej] práce? Kto kedy slúži ako vojak na vlastné náklady? Kto pestuje vinicu a neje z jej úrody? Alebo kto pasie stádo a neje z mlieka toho stáda?

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 9:5-7 Nemáme právo brať so sebou manželku ako ostatní apoštoli a Ježišovi bratia, alebo aj sám Peter? Prečo iba ja a Barnabáš si máme zarábať vlastnými rukami? Či ste už videli vojaka, ktorý by slúžil v armáde za vlastné peniaze? Alebo hospodára, ktorý by nejedol plody z toho, čo zasadil? Alebo pastiera, ktorý pasie kravy a nepije ich mlieko?

aby ukázali, že aj Pavol bol ženatý. Že jeho manželka síce nie je s ním, ale má právo si ju zo sebou vodiť rovnako ako ostatní apoštoli.

Protiargument je:

Ekumenický preklad: 1 Kor 7:8 Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím: Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja.

Katolícky preklad: 1 Kor 7:8 Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich, ak zostanú tak, ako ja.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 7:8 Slobodným a vdovám hovorím, že je dobre pre nich zostať, ako som ja.

Evanjelický preklad: 1 Kor 7:8 Neženatým a vdovám hovorím: dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja;

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 7:8 A však hovorím neženatým, nevydatým a vdovám, že dobre im, keď zostanú jako i ja.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 7:8 No nesobášeným a vdovám vravím: Je im dobré, ak ostanú ako aj ja,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 7:8 Slobodným a vdovám hovorím: Dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 7:8 No slobodným a vdovám hovorím: Dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 7:8

Preklad Nového sveta: 1 Kor 7:8 Ale slobodným a vdovám hovorím: Je pre nich dobre, aby zostali tak, ako som ja.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 7:8 Osamelým a najmä vdovám odporúčam, aby už nevstupovali do manželstva. 

Tu hovorí, že je slobodný, čiže buď zomrela, rozviedli sa, alebo sa nikdy neoženil. Je možné, že keď navštívil Korint prvýkrát, že bol ženatý, ale opustil ju v Antiochii, a zomrela medzi tým a písaním listu.

5. Ďalšou možnosťou je, že jeho manželka bola, alebo sa stala Lýdia, predavačka purpuru z mesta Tyatiry. Žena s ktorou Pavol zostane kým je vo Filipách.

Ekumenický preklad: Sk 16:14-15 Počúvala nás aj istá žena menom Lýdia, predavačka purpuru z mesta Tyatiry, ktorá si ctila Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Len čo sa dala aj so svojím domom pokrstiť, prosila nás: Ak ste o mne usúdili, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a bývajte u mňa. A prinútila nás.

Katolícky preklad: Sk 16:14-15 Počúvala aj istá žena menom Lýdia, predavačka purpuru z mesta Tyatiry, ktorá si ctila Boha: Pán jej otvoril srdce, aby pozorne sledovala, čo Pavol hovorí. A keď sa dala so svojím domom pokrstiť, prosila nás: „Ak si myslíte, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a zostaňte.“ A prinútila nás.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 16:14-15 Počúvala aj istá žena menom Lýdia, obchodníčka s purpurom z mesta Tyatiry, ktorá si ctila Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne sledovala, čo Pavol hovorí. A keď sa dala so svojím domom pokrstiť, prosila nás: „Ak si myslíte, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a zostaňte.“ A prinútila nás.

Evanjelický preklad: Sk 16:14-15 Počúvala (ich) aj jedna bohabojná žena menom Lýdia, obchodníčka so šarlátom z mesta Tyatíry. Tej otvoril Pán srdce, aby pozorne počúvala, čo Pavel hovoril. Keď sa dala pokrstiť i so svojím domom, prosila nás hovoriac: Keď ste ma uznali za vernú Pánovi, vojdite do môjho domu a zostaňte u mňa. A prinútila nás.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 16:14-15 A počúvala nejaká žena, menom Lydia, ktorá predávala purpur, z mesta Tyatír, bojaca sa Boha, ktorej Pán otvoril srdce, aby pozorovala na to, čo hovoril Pavel. A keď bola ponorenái jej dom, prosila a hovorila: Ak ste súdili o mne, že som verná Pánovi, tak vojdite do môjho domu a zostaňte. A prinútila nás.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 16:14-15 i počúvala akási žena menom Lydia, predávajúca purpur, z mesta Tyateiry, uctievajúca Boha, ktorej srdce roztvoril Pán, žeby tým veciam od Pavla hovoreným venovala pozornosť. A ako bola pokrstená, aj jej dom, jala sa snažne prosiť, vraviac: Ak ste uznali, že som verná Pánovi, vstúpte do môjho domu a ostaňte; i primala nás k tomu.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 16:14-15 Počúvala aj žena, menom Lýdia, predavačka šarlátu z mesta Tyatiry, ctiteľka Boha. Tej Pán otvoril srdce, takže venovala pozornosť tomu, čo Pavol hovoril. Keď sa potom dala pokrstiť so svojím domom, prosila nás so slovami: „Ak ma pokladáte za veriacu v Pána, poďte a bývajte v mojom dome!“ I prinútila nás.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 16:14-15 Počúvala aj istá žena, menom Lýdia, predavačka purpuru z mesta Tyatiry, ctiteľka Boha. Tej Pán otvoril srdce, aby pozorne sledovala to, čo Pavel hlásal. Keď bola potom pokrstená i jej dom, prosila a hovorila: „Ak súdite, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a zostaňte tu!“ A prinútila nás.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 16:14-15

Preklad Nového sveta: Sk 16:14-15 Istá žena menom Lýdia, predavačka purpuru z mesta Tyatírya ctiteľka Boha, počúvala a Jehova otvoril dokorán jej srdce, aby venovala pozornosť tomu, o čom hovoril Pavol. Teraz keď bola pokrstená ona a jej domácnosť, úpenlivo prosila a povedala: „Ak ste usúdili, že som verná Jehovovi, vojdite do môjho domu a zostaňte.“ A prinútila nás.

Preklad Nádej pre každého: Sk 16:14-15 Medzi poslucháčkami bola aj Lýdia, obchodníčka s purpurovými látkami z mesta Tyatira, ktorá verila v jediného Boha. Pán jej otvoril srdce a dychtivo počúvala všetko, čo Pavol hovoril. Dala sa pokrstiť aj s celou svojou rodinou a pozvala nás do svojho domu s prosbou: Ak ste presvedčení, že som uverila v Pána, buďte hosťami v mojom dome.“ A dovtedy naliehala, kým sme neprijali jej pozvanie.

Rovnaký názor zastávajú mnohí odporcovia celibátu, ale aj Klement Alexandrijský (150 – 215) jeden z najvýznamnejších po grécky píšucich kresťanských učiteľov staroveku. Napísal: Peter a Filip splodili deti a Filip dal svoje dve dcéry za manželky. Okrem toho Pavol neváhal spomenúť v jednom z jeho listov jeho 'manželku', jediný dôvod prečo ju nezobral zo sebou bol, že by to boli ťažkosti pre jeho službu. On hovorí v jeho liste, 'Nemáme právo si vziať so sebou sestru – manželku, tak ako ostatní apoštoli?' Avšak ostatní apoštoli v súlade s ich príslušnou službou, venovali sa kázaniu bez rozptyľovania. Ich manželky chceli ísť s nimi, nie ako ženy, ale ako sestry, aby slúžili v domácnosti. (Kniha Stromata III. z roku 195)

Tiež Eusébios Cézarejský (263–339) grécky biskup v meste Caesarea, teológ, spisovateľ, historik, často nazývaný otcom cirkevnej histórie a bol jeden z vedúcich otcov Nicejského koncilu: Ten istý Klement, ktorého slová som práve uviedol, kvôli tým, ktorí zavrhovali manželstvo, vypočítava tých z apoštolov, ktorí žili v manželstve (Stromata III, 6). „Či snáď“, píše tam, „opovrhujem apoštolmi? Veď Peter aj Filip mali deti, áno, Filip svoje dcéry aj vydal. Pavol sa v jednom zo svojich listov nerozpakuje pozdravovať svoju manželku, ktorú sebou nevodil, aby sa ľahšie mohol venovať svojej službe . „Keďže sme už na to priviedli reč, nebolo by neuvážené uviesť z Klementa inú rozprávania hodnú udalosť. Ten v 7. knihe svojich Stromata rozpráva toto: „Keď blažený Peter videl svoju manželku viesť na popravu, vraj sa zaradoval, že ju Boh povolal do svojej vlasti. Volal ju menom, povzbudzoval a tešil ju: Pamätaj, moja drahá, na Pána! Manželstvo blažených bolo také , aká bola láska vnútorne dokonale spojených. Myslím, že som to právom uviedol.“ (Cirkevné dejiny 3:30)

To, že ona má byť jeho ženou, má potvrdzovať výrok:

Ekumenický preklad: Flp 4:3 Áno, prosím aj teba, ozajstný Syzygos, ujmi sa ich, veď ony sa so mnou borili za evanjelium aj s Klementom a ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v Knihe života.

Katolícky preklad: Flp 4:3 Aj teba, verný spolupracovník, prosím, pomáhaj im, veď ony sa so mnou borili za evanjelium spolu s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života.

Preklad Jeruzalemská biblia: Flp 4:3 Aj teba, Syzygos, skutočný priateľa, prosím, pomáhaj im, veď ony sa borili za evanjelium spolu s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života.

Evanjelický preklad: Flp 4:3 Áno, prosím aj teba, opravdový Syzygos, ujmi sa ich, veď aj ony mi pomáhali v borbe za evanjelium, spolu aj s Klementom a ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života.

Preklad Jozefa Roháčka: Flp 4:3 a prosím aj teba, pravý Syzygu <Syzygos=druh v jarme>, pomáhaj im, ktoré sa spolu so mnou borily v evanjeliu aj s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života.

Preklad Miloša Pavlíka: Flp 4:3 áno, žiadam aj teba, popravde môj spoluťahúň, chápaj sa toho spolu s nimi, veď ony spolu so mnou zápolili v blahej zvesti, aj s Klementom a ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života.

Preklad Štefana Porúbčana: Flp 4:3 Áno, šľachetný Syzygos (druh môj), aj teba prosím, ujmi sa ich, lebo mi pomáhali na šírení evanjelia spolu s Klimentom a ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú zapísané v knihe života.

Preklad Bohuslava Košu: Flp 4:3 A teba, pravý druh v spoločnom jarme, tiež prosím, ujmi sa ich, lebo sa spolu so mnou borili v radostnej zvesti, ako aj s Klementom a ostatnými spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života.

Preklad Biblia LOGOS: Flp 4:3

Preklad Nového sveta: Flp 4:3 Áno, prosím aj teba, pravý druh pod [jedným] jarmom, pomáhaj týmto [ženám], ktoré so mnou zápasili bok po boku za dobré posolstvo spoločne s Klementom ako aj s mojimi ostatnými spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života.

Preklad Nádej pre každého: Flp 4:3 A teba, môj verný druh Syzigos, prosím, pomôž im v tom. Veď obe mi horlivo pomáhali pri šírení Kristovho posolstva spolu s Klementom a ostatnými, ktorých Pán zapísal do knihy života.

Aby sme pochopili, čo vyznačené slovo znamená, pozrime sa na grécky text:

ναί ἐρωτάω καί σύ γνήσιος σύζυγος συλλαμβάνω αὐτός ὅστις ἐν ὁ εὐαγγέλιον συναθλέω ἐγώ μετά καί Κλήμης καί ὁ λοιποί συνεργός ἐγώ ὅς ὁ ὄνομα ἐν βίβλος ζωή

Na prvý pohľad sa zdá, že na tomto verši nie je nič zaujímavé, ale v gréckom texte je použité slovo

"σύζυγος-sýzygos", čo doslova znamená "manželka", prekladá sa tiež ako "družka".

Keď sa Pavol vracia z jeho tretej misijnej cesty, on cestuje cez Macedónsko, sprevádzali ho Berejčan Pyrhov, Aristarchus, Sekundus, Gájus, Timotej, Tychikus a Trofimus. Ale Pavol zostane vo Filipách, zatiaľ čo ostatní idú napred do Troady, kde päť dní potom bola Veľká Noc a Pavol sa k nim pridá.

Ekumenický preklad: Sk 20:4-6 Sprevádzali ho Pyrrov syn Berojčan Sopatros, Tesaloničania Aristarchos a Sekundus, Derbejčan Gájus a Timotej, ako aj Ázijčania Tychikus a Trofimos.Oni však išli vopred a čakali nás v Troade. My sme sa po dňoch Nekvasených chlebov odplavili z Filíp a o päť dní sme prišli za nimi do Troady, kde sme sa zdržali sedem dní.

Katolícky preklad: Sk 20:4-6 Sprevádzali ho Berejčan Pyrhov syn Sopater, zo Solúnčanov Aristarchus a Sekundus, Derbejčan Gájus a Timotej i Ázijčania Tychikus a Trofimus. Oni šli vopred a čakali nás v Troade. My sme sa po dňoch Nekvasených chlebov odplavili z Filíp a o päť dní sme došli za nimi do Troady, kde sme sa zdržali sedem dní. Pavol v Troade.

Preklad Jeruzalemská biblia: Sk 20:4-6 Sprevádzali ho Berejčan Sopater, Pyrrhov syn, zo Solúnčanov Aristarchos a Sekundus, Gájus z Derbe a Timotej i Ázijčania Tychikos a Trofimos.Oni šli vopred a čakali nás v Troade.My sme sa po dňoch Nekvasených chlebov odplavili z Filíp a o päť dní sme došli za nimi do Troady, kde sme zostali sedem dní.

Evanjelický preklad: Sk 20:4-6 Odprevádzali ho Sopater, syn Pyrov z Berie, spomedzi Tesaloničanov Aristarchos a Sekundos, z Derby Gajos, Timoteos a z Ázijcov Tychikos a Trofimos. Títo šli vopred a čakali na nás v Troade, my sme sa však odplavili z Filipis po dňoch nekvasených chlebov a za päť dní prišli sme k nim do Troady, kde sme strávili sedem dní.

Preklad Jozefa Roháčka: Sk 20:4-6 A išiel s ním až do Ázie Sopater, syn Pyrrov, Berean, a z Tesaloničanov Aristarchus a Sekundus a Gájus Derbiansky a Timoteus a Áziania Tychikus a Trofimus. Tí odišli napred a dočkali nás v Troade. A my sme sa odplavili po dňoch nekvaseného z Filíp a prišli sme za päť dní za nimi do Troady, kde sme strávili sedem dní.

Preklad Miloša Pavlíka: Sk 20:4-6 a až do Ázie ho sprevádzal Sópatros Pyrhov, Beroijec, a z Tesaloničanov Aristarchos a Secundus, a Gaius a Timotej z Derby, a Ázijci Tychikos a Trofimos. Tí išli napred a čakali nás v Tróade, a my sme po dňoch nekvasených chlebov vyplávali od Filip a v piatich dňoch sme prišli do Tróady k nim; tam sme predleli sedem dní.

Preklad Štefana Porúbčana: Sk 20:4-6 Po Áziu sprevádzal ho Sopater, syn Pyrhov z Berey, zo Solúnčanov však Aristarchus a Sekundus, Gajus z Derbe i Timotej a Ázijci Tychikus a Trofimus. Títo nás predišli a čakali na nás v Troade. My sme sa po dňoch nekvasených chlebov odplavili z Filíp a po piatich dňoch sme došli za nimi do Troady, kde sme sa zdržali sedem dní.

Preklad Bohuslava Košu: Sk 20:4-6 Po Áziu sprevádzal ho Sopater, syn Pyrhov z Berey, z Tesalončanov však Aristarchus a Sekundus, Gajus z Derbe i Timotej a Ázijci Tychykus a Trofimus. Títo nás predišli a čakali na nás v Troade. My sme sa však po dňoch nekvasených chlebov odplavili z Filíp a po piatich dňoch sme prišli do Troady, kde sme zostali sedem dní.

Preklad Biblia LOGOS: Sk 20:4-6

Preklad Nového sveta: Sk 20:4-6 Sprevádzali ho Sopater, syn Pyrru z Beroy, z Tesaloničanov Aristarchus a Sekundus, Gájus z Derbe a Timotej a z [oblasti] Ázie Tychikus a Trofimus. Tí išli ďalej a čakali na nás v Troade. Po dňoch nekvasených chlebov sme však vyplávali z Filipi na more a po piatich dňoch sme k nim prišli do Troady; a pobudli sme tam sedem dní.

Preklad Nádej pre každého: Sk 20:4-6 Sprevádzali ho Sopater, Pyrrhov syn z Berey, Aristarchos a Sekundus z Tesaloniky, Gájus a Timotej z Derbe a Tichikos a Trofimos z Ázie. Tí šli napred a čakali na nás v Troade. Hneď po skončení veľkonočných slávností sme sa nalodili vo Filipoch na loď a o päť dní sme došli do Troady, kde sme sa zdržali týždeň.

Názor že Pavol bol ženatý zastávali traja cirkevní otcovia, okrem tých dvoch vyššie uvedených ešte Ignác Antiochijský (c.35–107) biskup v Antiochii, apoštolský otcom, mučeník a priamy nasledovník apoštola Petra a Jána. Eusébios o ňom píše, že spravoval antiochijskú cirkev ako tretí v poradí (Peter bol prvý).  V liste Filadelfským (dlhšia verzia) píše: „...tak u Petra a Paula a zvyšku apoštolov, že boli ženatí muži. Oni vstúpili do týchto manželstiev nie pre chuť, ale z ohľadu na šírenie ľudstva. Otcovia prinášajú vaše deti do výchovy a napomenutia Pána.”

Zas ale oveľa viac cirkevných otcov popiera, že by bol Pavol ženatý napríklad Tertullianus, Hilarius Pictaviensis, Epifánius zo Salaminy, Hieronym. Nech to už bolo akokoľvek, je to diskutabilné. Nič to ale nemení na veci, že Pavol nikdy žiadny celibát pre kňazov neprikázal, iba odporučil všetkým (nie len klerikom), aby boli slobodní.

 

 

Odporcovia celibátu k týmto dvom argumentom zástancov celibátu namietajú týmto argumentom:

Pavol rozhodne však hovorí, že i on má právo oženiť sa, na základe tohto výroku:

1 Korintským 09:05 New American Standard Bible (1995): Vari nemáme právo vziať so sebou veriacu manželku, ako aj ostatní apoštoli a bratia Pána a Peter?

Aby však neprišlo k nedorozumeniu, pozrime sa na slovenské preklady:

Ekumenický preklad: 1 Kor 9:5 Vari podľa príkladu ostatných apoštolov a bratov Pána i Petra nemáme právo brať si so sebou sestru, ženu?

Katolícky preklad: 1 Kor 9:5 Nemáme právo brať so sebou ženu, sestru, tak ako ostatní apoštoli a Pánovi bratia i Kéfas(Peter)?!

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 9:5 Nemáme právo brať so sebou kresťanskú ženu ako ostatní apoštoli a Pánovi bratia a Kéfas?

Evanjelický preklad: 1 Kor 9:5 Či nemáme právo brať so sebou sestru-ženu ako aj ostatní apoštolovia, aj bratia Pánovi, aj Kéfas?

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 9:5 Či nemáme práva vodiť so sebou sestru ženu jako aj ostatní apoštolovia i bratia Pánovi aj Kéfaš?

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 9:5 Nemáme vari právo vodievať so sebou sestru, svoju ženu, ako aj ostatní apoštoli, aj bratia Pána, aj Kéfas?

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 9:5 A nemáme práva dať sa sprevádzať ženou, sestrou, ako aj ostatní apoštoli, a bratia Pánovi, aj Peter?

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 9:4b-5 A nemáme práva vodiť so sebou sestru ako manželku, ako aj ostatní apoštolovia, a bratia Pánovi, aj Kefas?

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 9:5

Preklad Nového sveta: 1 Kor 9:5 Či nemáme právo vodiť so sebou sestru ako manželku, tak ako aj ostatní apoštoli a Pánovi bratia a Kéfas?

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 9:5 Nemáme právo brať so sebou manželku ako ostatní apoštoli a Ježišovi bratia, alebo aj sám Peter?

Katolíci to vysvetľujú tak, že ženou sa myslí iba veriaca kresťanka prezývaná sestra (v tej dobe boli všetci prezývaní navzájom bratia a sestry v duchovnom zmysle) a nie pravá manželka Petra. Samozrejme, že aj tento verš sa dá preložiť viacerými spôsobmi.

V prvom rade sa treba pozrieť na grécky text:

μὴ οὐκ χομεν ἐξουσίαν ἀδελφην γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου καὶ Κηφᾶς; 

Zvýraznené slová, možno preložiť niekoľkými spôsobmi:
1. "sestru, ženu" – v tom zmysle, kedy sestra môže znamenať, dcéra rovnakých rodičov, alebo sestru vo viere, alebo oboje. Žena môže znamenať osobu ženského pohlavia.
2. "sestru ženu" – v zmysle jednej špecifikácie, kedy sa môže jednať o veriacu manželku. Z histórie vieme, že kresťania nezriedka oslovovali svoje manželky sestrou. Boli kvôli tomu dokonca obviňovaní z incestu. Alebo môže sestra označovať, že manželia žili ako brat a sestra, čiže bez pohlavného styku.

Rovnako to chápu aj niektorí cirkevní otcovia:

Klement Alexandrijský (150 – 215) je jeden z najvýznamnejších po grécky píšucich kresťanských učiteľov staroveku. Napísal: Peter a Filip splodili deti a Filip dal svoje dve dcéry za manželky. Okrem toho Pavol neváhal spomenúť v jednom z jeho listov jeho 'manželku', jediný dôvod prečo ju nezobral zo sebou bol, že by to boli ťažkosti pre jeho službu. On hovorí v jeho liste, 'Nemáme právo si vziať so sebou sestru – manželku, tak ako ostatní apoštoli?' Avšak ostatní apoštoli v súlade s ich príslušnou službou, venovali sa kázaniu bez rozptyľovania. Ich manželky chceli ísť s nimi, nie ako ženy, ale ako sestry, aby slúžili v domácnosti. (Kniha Stromata III. z roku 195)

Nie ako ženy ale ako sestry, čo potvrdzuje vyššie spomínané.

Tertullianus (c.155–c.222) rímsky právnik, cirkevný otec a spisovateľ: Apoštoli mali povolenie uzavrieť manželstvo a viesť manželky. Oni tiež mali povolenie na 'žiť podľa spôsobu evanjelia.'“ (Dielo: De exhortatione castitatis 8.kapitola)

Žiť podľa spôsobu evanjelia znamená, že ako brat a sestra.

Grécke slovo "γυναῖκα" sa v Novom zákone vyskytuje 53 krát a jedná sa o manželku, alebo vydatú ženu. V raných prekladoch sa toto slovo prekladalo ako "manželka".

Potvrdzuje to aj Hieronym (c.347-420) autor latinskej verzie Svätého Písma zvaného Vulgáta, ktorý prekladal slovo"γυναῖκα" latinským "uxor", čo jasne znamená "manželka". Až neskôr sa toto slovo začalo prekladať ako "virgo", čo znamená "žena".

Aj keď je tento argument diskutabilný, nemení to nič na tom, že argument s Petrom sa ako podklad pre celibát použiť nedá.

 

 

Štvrtý argumenty odporcov celibátu:

Pavol nám jasne píše, čo musí spĺňať biskup:

Ekumenický preklad: 1 Tim 3:1-5 Vierohodné je toto slovo: ak sa niekto chce stať biskupom, túži po dobrej úlohe.Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť,nie pijan, nie bitkár, ale mierny, nie neznášanlivý ani lakomec;musí dobre viesť vlastnú domácnosť, deti učiť poslušnosti so všetkou dôstojnosťou.Ak niekto nevie viesť vlastnú domácnosť, ako sa bude starať o Božiu cirkev?

Katolícky preklad: 1 Tim 3:1-5 Toto je spoľahlivé: Kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele. Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť; nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani chamtivý; musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote. Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu cirkev?!

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Tim 3:1-5 Toto slovo je spoľahlivé: Kto sa usiluje o episkopát, túži po vznešenej úlohe.Episkop však musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, ušľachtilý, pohostinný, schopný učiť;nie pijan ani bitkár, ale dobromyseľný, nie neznášanlivý ani chamtivý;musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a mravnej čistote.Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu Cirkev?

Evanjelický preklad: 1 Tim 3:1-5 Verná je to reč: Ak sa niekto snaží o biskupstvo, túži po znamenitom diele. Biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, striezlivý, rozumný, slušný, pohostinný, spôsobný vyučovať, nie pijan, nie bitkár [ani nie žiadostivý nečistého zisku], ale mierny, nehašterivý a nie lakomý. Má si dobre spravovať dom a deti udržiavať v poddanosti so všetkou dôstojnosťou. Veď ak niekto svoj dom nevie spravovať, ako sa bude starať o cirkev Božiu?

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tim 3:1-5 Verné je to slovo: Ak niekto túži po biskupstve, žiada si výborné dielo. Tedy biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostinný, schopný učiť, nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale prívetivý, nesvárlivý, nie milujúci peniaz, ale taký, ktorý dobre spravuje svoj dom a deti má v podriadenosti s celou počestnosťou. Ale ak niekto nevie spravovať svoj vlastný dom, ako sa potom bude starať o cirkev Božiu?!

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tim 3:1-5 Spoľahlivé je slovo: ak kto baží po dozorstve, túži po krásnej práci. Nuž, dozorca musí byť bez pohany , muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, mravný, pohostinný, schopný vyučovať, nie privyknutý vínu, nie bitkár, lež umiernený, nehašterivý, nemajúci záľuby v peniazoch, dobre vedúci svoj vlastný dom, deti majúci v podriadenosti so všetkou dôstojnou vážnosťou; (no ak kto nevie viesť svoj vlastný dom, ako sa bude starať o Božie zhromaždenie?)

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Tim 3:1-5 Pravdivá je to reč: Kto sa usiluje o úrad dozorcu, po dobrom diele túži. Dozorca teda má byť bez úhony, iba raz ženatý, triezvy, rozvážny, zdvorilý, pohostinný, súci na výchovu; nie pijan, nie svárlivý, ale mierny, nehašterivý a nezištný. Taký, čo si vie dobre spravovať svoju domácnosť, a dietky vychovávať v podriadenosti so všetkou dôstojnosťou. Lebo kto nevie spravovať svoju domácnosť, akože sa bude starať o cirkev Božiu?

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tim 3:1-5 Verná je to reč: Ak sa niekto usiluje o dozorstvo, po dobrom diele túži. Dozorca teda musí byť bez úhony, jednej ženy muž, striezlivý, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný vyučovať; nie pijan, nie neznášanlivý ruváč, ale mierny, nehašterivý, nie milujúci peniaze, taký, čo si dobre spravuje svoj dom a dietky si drží v podriadenosti so všetkou dôstojnosťou. Ak však niekto nevie spravovať svoj dom, akože sa bude starať o zhromaždenie Božie?

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tim 3:1-5

Preklad Nového sveta: 1 Tim 3:1-5 Tá reč je pravdivá.Ak sa niekto usiluje o úrad dozorcu, želá si znamenitú prácu. Dozorca má preto byť bezúhonný, manžel jednej manželky, umiernený vo zvykoch, zdravej mysle, poriadny, pohostinný, spôsobilý vyučovať, nie opitý výtržník, nie bitkár, ale rozumný, nie bojovný, nemilujúci peniaze, muž, ktorý vedie znamenitým spôsobom svoju domácnosť, ktorý drží deti v podriadenosti s celou vážnosťou (ak niekto naozaj nevie viesť svoju domácnosť, ako sa bude starať o Boží zbor?);

Preklad Nádej pre každého: 1 Tim 3:1-5 Áno, je to pravda. Kto chce mať vedúce postavenie v cirkvi, túži po dobrej veci! Taký človek musí byť striedmy, rozvážny, pohostinný. Potrebná je aj schopnosť vychovávať, ohľaduplnosť, prívetivosť, nezištnosť. Kto stojí na čele zboru, nesmie byť lakomý, mať záľubu v pití a v svároch, má mať usporiadanú rodinu a deti vychované k poslušnosti a poctivosti. Veď ako môže viesť cirkev ten, kto si nevie urobiť poriadok vo vlastnej rodine?

Keďže sa Rímskokatolícka cirkev odvoláva iba na svoj preklad Svätého Písma, tak v ňom jasne vidno, že biskup musí byť muž jednej ženy. tento výklad tohto veršu zastávajú aj odporcovia celibátu.

No takýto protestantský výklad je nesprávny, pretože by to odporovalo Pavlovej rase, aby ľudia zostali slobodní:

Ekumenický preklad: 1 Kor 7:8 Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím: Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja.

Katolícky preklad: 1 Kor 7:8 Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich, ak zostanú tak, ako ja.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 7:8 Slobodným a vdovám hovorím, že je dobre pre nich zostať, ako som ja.

Evanjelický preklad: 1 Kor 7:8 Neženatým a vdovám hovorím: dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja;

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 7:8 A však hovorím neženatým, nevydatým a vdovám, že dobre im, keď zostanú jako i ja.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 7:8 No nesobášeným a vdovám vravím: Je im dobré, ak ostanú ako aj ja,

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 7:8 Slobodným a vdovám hovorím: Dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 7:8 No slobodným a vdovám hovorím: Dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 7:8

Preklad Nového sveta: 1 Kor 7:8 Ale slobodným a vdovám hovorím: Je pre nich dobre, aby zostali tak, ako som ja.

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 7:8 Osamelým a najmä vdovám odporúčam, aby už nevstupovali do manželstva. 

Existujú prinajmenšom tri možné interpretácie výrazu "muž jednej ženy" :

1. Výraz môže jednoducho vravieť, že polygamista nie je spôsobilý byť biskupom, kňazom alebo diakonom. To je úplný doslovný výklad tohto slova, ale je viac-menej nepravdepodobný, keďže polygamia bola v čase, v ktorom žil Pavol, dosť vzácna.

2. Výraz "muž jednej ženy" tiež môže naznačovať, že biskup musí byť absolútne lojálny k žene, s ktorou sa oženil. Táto interpretácia sa zameriava skôr na morálnu čistotu ako na rodinný stav.

3. Výraz môže byť tiež chápaný ako vyhlásenie, že starším, diakonom, kňazom, môže byť človek ženatý len raz, prípadne vdovec, ktorý sa znovu oženil.
V súčasnosti prevládajú posledné dva výklady tejto pasáže. Výklad 2 sa zdá byť najpresvedčujúcejší, a to predovšetkým preto, že podľa Písma vo výnimočných prípadoch je rozvod možný (v Rímskokatolíckej cirkvi ako tzv. Pavlovo privilégium).

Epifánius Salaminský (c.310–403) biskupom v Salamine. Hovoriac o istých kacíroch hovorí: „[kacíri] vravia, že čo je spojené s kňazstvom, platí na každého. Počuli, že 'biskup má byť bezúhonný', manžel jednej manželky, striedmy, rovnako tak i diakon a presbyter' (cf. 1Tim), ale nepochopili hranice svätenia. ... Svätá Božia Cirkev neprijíma manžela jednej ženy ak s ňou stále býva a plodí deti. Ona prijíma abstinujúcich mužov jednej ženy, alebo vdovca za diakona, presbytera, biskupa a subdiakona, najmä tam, kde kánony cirkvi sú prísne dodržiavané. Ale zaiste mi povieš, že v niektorých miestach kňazi, diakonia sub-diakoni stále plodia deti. Lenže to je nekánonické [proti cirkevným pravidlám]! (Panarion, 59, 4)

Epifánius neuznáva pohlavný styk kňaza po vysviacke. Podobne zmýšľa aj Ambróz Milánsky.

Ambróz Milánsky (c.340-397) biskup v Miláne, politik a významný teológ. Ohľadom biblického výroku, že „biskup má byť mužom jednej ženy“ vraví, že apoštol v ňom síce nezakazuje ženatým, aby boli prijatí do duchovného stavu, avšak ani nepovoľuje, aby po prijatí do duchovného stavu mohli užívať manželstvo/plodiť deti (Epist. 68:62).

Podobne to platí aj pre starších – cirkevní prestavení:

Ekumenický preklad: Tít 1:5-9 Preto som ťa nechal na Kréte, aby si dal do poriadku, čo ešte treba, a aby si v mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal:má to byť bezúhonný muž, jednej ženy, má mať veriace deti, ktoré nie sú obviňované z neporiadneho života a neposlušnosti. Veď biskup ako Boží správca musí byť bezúhonný, nie samoľúby, nie hnevlivý, nie pijan, nie bitkár, nesmie túžiť po nečestnom zisku,musí byť pohostinný, musí milovať dobro, musí byť uvážlivý, spravodlivý, pobožný, zdržanlivý.Musí sa pridŕžať pravého slova podľa učenia, má byť schopný povzbudzovať v zdravom učení i usvedčovať odporcov.

Katolícky preklad: Tít 1:5-9 Na to som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal; nech je každý z nich bez úhony, muž jednej ženy, má mať veriace deti, ktoré nemožno obviniť z neviazanosti a neposlušnosti. Lebo biskup ako Boží správca musí byť bez úhony, nie pyšný, hnevlivý, pijan, bitkár, ani žiadostivý mrzkého zisku, ale pohostinný, láskavý, triezvy, spravodlivý, nábožný, zdržanlivý, taký, ktorý sa drží spoľahlivého slova podľa učenia, aby bol schopný aj povzbudzovať v zdravom učení, aj usvedčovať tých, čo protirečia.

Preklad Jeruzalemská biblia: Tít 1:5-9 Nato som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a po mestách ustanovil presbyterov, ako som ti prikázal.Nech je každý z nich bez úhony, muž jednej ženy, má mať veriace deti, ktoré nemožno obviniť z neviazanosti a neposlušnosti.Lebo episkop ako Boží správca musí byť bez úhony, nie samoľúby, hnevlivý, pijan, bitkár ani žiadostivý hanebného zisku,ale pohostinný, láskavý, triezvy, spravodlivý, nábožný, zdržanlivý,ktorý sa drží spoľahlivého slova podľa prijatej náuky, aby bol schopný aj povzbudzovať v zdravom učení, aj usvedčovať tých, čo protirečia.

Evanjelický preklad: Tít 1:5-9 Nato som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte nebolo (zriadené), a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal: ak je niekto bez úhony, muž jednej ženy, má veriace deti, ktoré nie sú obviňované z roztopašnosti a neposlušnosti. Biskup totiž ako šafár Boží musí byť bez úhony, nie samoľúby, ani hnevlivý, ani pijan, ani bitkár, ani nečistého zisku žiadostivý, ale pohostinný, milovník dobra, mierny, spravodlivý, pobožný, zdržanlivý, musí sa pridŕžať pravého slova podľa učenia, aby bol schopný aj napomínať podľa zdravého učenia a podvracať tých, ktorí odporujú.

Preklad Jozefa Roháčka: Tít 1:5-9 Nato som ťa zanechal na Kréte, aby si to, čo ešte chýba, uviedol do poriadku, a po mestách ustanovil starších, ako som ti nariadil, že ak je niekto bez úhony, muž jednej ženy, má deti veriace, nie také, na ktoré žalujú, že sú prostopašné alebo nepoddajné. Lebo biskup, dozorca sboru, musí byť bezúhonný, jako Boží hospodár, nie svojvoľný, nie hnevivý, nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale pohostinný, milovník dobrého, rozumný, spravedlivý, svätý, zdržanlivý a ktorý sa drží verného slova, podľa učenia, aby mal moc aj napomínať v zdravom učení a trestať tých, ktorí protirečia.

Preklad Miloša Pavlíka: Tit 1:5-9 Na Kréte som ťa ponechal z tejto príčiny: aby si ostatné veci ešte uviedol do úplného poriadku a v každom meste ustanovil starších, ako som ti nariadil ja: ak je voľakto neobviniteľný, muž jednej ženy, majúci veriace deti, nie také, na ktoré sú sťažnosti pre rozpustenosť, alebo nepodriadené. Dozorca predsa neobviniteľný byť musí, ako Boží správca: nie svojhlavý, nie popudlivý, nie privyknutý vínu, nie bitkár, netúžiaci po mrzkom zisku, lež pohostinný, ľúbiaci dobré, rozvážny, spravodlivý, zbožný, striedmy, pridŕžajúci sa spoľahlivého slova podľa náuky, aby bol schopný aj povzbudzovať zdravým učením aj premáhať odporujúcich.

Preklad Štefana Porúbčana: Tit 1:5-9 Nato som ťa ponechal na Kréte, aby si dal do poriadku, čo ešte treba a po mestách ustanovil starejších, ako som ti nariadil. Takých, čo sú bez úhony, len raz ženatí a majú verné dietky, aby nemali povesť nemiernych a neporiadených. Cirkevný predstavený, ako správca Boží, má byť bez viny; nie samoľúby, nie hnevlivý, nie pijan, nie svárlivec, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale pohostinný, dobromyseľný, rozvážny, spravodlivý, nábožný, zdržanlivý; taký, čo sa v kázaní verne pridŕža (kresťanskej) náuky, aby vedel povzbudzovať podľa zdravého učenia a zavracať protirečiacich.

Preklad Bohuslava Košu: Tít 1:5-9 Nato som ťa ponechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte chýba, a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal: ak je niekto bez úhony, jednej ženy muž, má veriace dietky, ktoré nemožno obviňovať zo samopašnosti a nepoddajnosti. Dozorca totiž musí byť bez úhony ako Boží správca, nie samoľúby, nie hnevlivý, nie pijan, nie neznášanlivý ruváč, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale pohostinný, milovník dobra, rozvážny, spravodlivý, zbožný, zdržanlivý; taký, čo sa pridŕža verného slova podľa učenia, aby bol schopný povzbudzovať v zdravom učení, ako aj usvedčovať protirečiacich.

Preklad Biblia LOGOS: Tít 1:5-9

Preklad Nového sveta: Tít 1:5-9 Na to som ťa nechal na Kréte, aby si napravil veci, ktoré sú chybné, a aby si z mesta do mesta ustanovil starších, tak ako som ti nariadil; ak je niekto bez obvinenia, manžel jednej manželky, ktorý má veriace deti, nie obvinené z roztopašnosti alebo nepoddajnosti.Dozorca ako Boží správca musí byť totiž bez obvinenia, nie tvrdohlavý, nie náchylný k hnevu, nie opitý výtržník, nie bitkár, nie chamtivý po nečestnom zisku, ale pohostinný, milujúci dobrotu, zdravej mysle, spravodlivý, verne oddaný, so sebaovládaním, ktorý sa pevne pridŕža spoľahlivého slova v [umení] vyučovať, aby bol schopný tak nabádať zdravým učením, ako aj karhať tých, ktorí odporujú.

Preklad Nádej pre každého: Tít 1:5-9 Nechal som ťa na Kréte, aby si tam dal do poriadku, čo som ja už nestihol, a aby si podľa mojich pokynov ustanovil v každom meste starších. Pripomínam, že to majú byť muži s bezúhonnou povesťou, iba raz ženatí, aj ich deti nech sú veriace, nech majú v úcte svojich rodičov a nepohoršujú samopašnosťou a neposlušnosťou. Predstavený zboru je predsa Boží správca, preto to musí byť muž bezúhonný: nie namyslený, ani zlostný, ani pijan, ani bitkár, ani ziskuchtivec. Naopak, má byť pohostinný, dobrosrdečný, rozvážny, spravodlivý, zbožný a zdržanlivý. Jeho život musí byť v dokonalom súlade s vierou, ktorú hlása, aby mal právo nabádať k zdravému učeniu a umlčovať odporcov.

Protestantský výklad znie: majú mať – budúci čas, takže tí, čo ešte nemajú viacero detí, majú mať viacero. Ako by vyššie uvedené, tento protestantský výklad je zlý, pretože odporuje Pavlove rade, aby zostali slobodní.

To isté platí aj pre diakonov:

Ekumenický preklad: 1 Tim 3:12 Diakoni nech sú mužmi jednej ženy, nech dobre usmerňujú deti a vlastné domácnosti.

Katolícky preklad: 1 Tim 3:12 Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Tim 3:12 Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy.

Evanjelický preklad: 1 Tim 3:12 Diakoni nech sú mužmi jednej ženy a nech sa dobre starajú o deti a domácnosť.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tim 3:12 Diakoni nech sú mužovia jednej ženy, ktorí dobre spravujú deti i svoje vlastné domy.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tim 3:12 Obsluhovatelia nech sú každý mužom jednej ženy, dobre vedúci deti aj svoje vlastné domy.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Tim 3:12 Diakoni nech sú len raz ženatí, nech dobre vychovávajú svoje dietky a spravujú svoju domácnosť.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tim 3:12 Posluhovači nech sú mužmi jednej ženy a nech si dobre spravujú dietky a domy.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tim 3:12

Preklad Nového sveta: 1 Tim 3:12 Služobní pomocníci nech sú manželmi jednej manželky a nech vedú znamenitým spôsobom deti a svoje domácnosti.

Preklad Nádej pre každého: 1 Tim 3:12 Manželská vernosť, usporiadané rodinné vzťahy a dobre vychované deti sú na vykonávanie všetkých funkcií v cirkvi samozrejmým predpokladom.

Tieto výroky jasne ukazujú, že v rannej cirkvi boli predstavitelia cirkvi ženatí.

Protiargument zástancov celibátu:

Rímskokatolícka cirkev sa odvoláva, že to platí pre ženatých mužov, ktorí sa stali biskupmi, kňazmi, diakonmi, ale po prijatí do klerického stavu už nesmú sexuálne žiť so svojimi manželkami. Cirkev pripúšťa, že vstupujúci do trvalého diakonátu môžu byt ženatí, ale do budúcna majú byť sformovaní podľa konferencie biskupov:

Kán. 236 - Uchádzači o trvalý diakonát majú byť podľa predpisov Konferencie biskupov formovaní v pestovaní duchovného života a majú byť pripravovaní na riadne plnenie povinností, ktoré sú vlastné tomuto rádu:
1. mladíci aspoň počas troch rokov pobytom v nejakom osobitnom dome, ak diecézny biskup z vážnych dôvodov nestanovil ináč;
2. muži zrelšieho veku, či slobodní, alebo ženatí, podľa poriadku rozvrhnutého na tri roky a vymedzeného tou istou Konferenciou biskupov.
Kán. 281 - § 1. Klerici, keďže sa venujú cirkevnej službe, zasluhujú si remuneráciu, primeranú ich postaveniu, so zreteľom tak na povahu samej úlohy, ako aj na miestne i časové okolnosti, ktorou sa môžu postarať o svoje životné potreby aj o spravodlivú odmenu tým, na ktorých službu sú odkázaní.
§ 2. Takisto sa treba postarať, aby požívali takú sociálnu pomoc, ktorou sa vhodne zabezpečia ich potreby v chorobe, v invalidite alebo v starobe.
§ 3. Ženatí diakoni, ktorí sa úplne venujú cirkevnej službe, zasluhujú si remuneráciu, ktorou sa môžu postarať o svoje materiálne zabezpečenie i svojej rodiny; tí však, ktorí dostávajú remuneráciu na základe občianskeho zamestnania, ktoré vykonávajú alebo vykonávali, z týchto príjmov sa majú postarať o svoje potreby a o potreby svojej rodiny.

Celibát je napokon trvalý a striktne vyžadovaný a ani po odchode do "civilu" sa nestáva neplatný, pokiaľ nezasiahne rímsky veľkňaz:

Kán. 291 - Okrem prípadov, o ktorých sa hovorí v kán. 290, bod 1, strata klerického stavu neprináša so sebou dišpenz od povinnosti celibátu, ktorý môže dať iba Rímsky veľkňaz.

Tak keby to tak bolo prečo potom pápež Gregor VII. vyhlásil: „Opustite svoje ženy! Zavrhnite svoje deti! Opustite svoj domov! Moje kňazstvo sa nebude ženiť!“

A ak je tento argument zástancov celibátu pravdivý, tak to potom vyvracia ich dva argumenty a to:

1. Katolícky preklad: 1 Kor 7:32-34a Chcem, aby ste vy boli bez starostí. Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke, a je rozdelený.

Ak má byť povinný celibát, pretože sa ženatý nedokáže dostatočne postarať o Pánove veci, tak potom ani ženatý muž by sa nemal stať kňazom, ale to práve sami katolíci popreli, keď priznali, že ženatí muži sa stávali kňazmi a biskupmi. Ako to teda je, keď zástancovia na jednej strane tvrdia, že kňaz sa nemôže plne venovať pôsobeniu v cirkvi ak by mal rodinu a na druhej strane tvrdia, že ženatí muži sa podľa Svätého Písma môžu stať biskupmi? A ak RKC tvrdí, že ženatí sa mohli stať kňazmi, prečo v súčasnosti to povoľujú iba gréckokatolíckym adeptom?

2. Apoštol Peter opustil svoju manželku.

Ak toto má byť argument pre celibát, tak by aj ženatí muži, čo sa stali kňazmi mali opustiť svoje manželky tak, ako Peter. Ale to zase odporuje vyššie uvedenému, že ženatí muži, čo sa stanú kňazmi, sa o svoje manželky môžu ďalej starať. Len nesmú mať s nimi pohlavný styk.

 

 

Piaty argument odporcov celibátu:

Apoštol Pavol prorokuje o tom, že mnohí odpadnú od viery a budú bludári a mnohých zvedú a že budú zakazovať sa ženiť:

Ekumenický preklad: 1 Tim 4:1-3 Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a náuk démonovpre pokrytectvo luhárov, ktorých svedomie má na sebe vypálený znak.Títo ľudia zabraňujú vstupovať do manželstva, prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh predsa stvoril, aby ich s vďakyvzdaním prijímali tí, čo veria a poznajú pravdu.

Katolícky preklad: 1 Tim 4:1-3 Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov,zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie;zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Tim 4:1-3 Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a náuk démonov,zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie.Zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo poznajú pravdu.

Evanjelický preklad: 1 Tim 4:1-3 Ale Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a učenia démonických, pokryteckých, falošných učiteľov, ktorí majú biľagované svedomie, zabraňujú ženiť sa (a prikazujú) zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril, aby ich s ďakovaním požívali veriaci a tí, čo poznali pravdu.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Tim 4:1-3 Ale Duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov, hovoriacich v pokrytstve lož, majúci žhavo poznačené vlastné svedomie, ktorí budú zbraňovať ženiť sa a prikazovať zdržovať sa pokrmov, ktoré Bôh stvoril na požívanie s ďakovaním pre veriacich a poznavších pravdu.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Tim 4:1-3 No Duch výslovne vraví, že v neskorších dobách podaktorí od viery odpadnú, venujúc pozornosť podvodným duchom a učeniam démonov, v pokrytectve hovoriacich lož, na svojom vlastnom svedomí sťaby žeravým železom znecitlivených, brániacich sobášiť sa, nariaďujúcich zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril na používanie s ďakovaním pre tých, ktorí sú verní a poznajú pravdu.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Tim 4:1-3 Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sledovať klamných duchov, diabolské náuky pokryteckých klamárov, ktorí majú na svedomí vypálený znak (hriechu), Títo zakazujú ženiť sa a (prikazujú) zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril, aby ich požívali s vďakyvzdávaním tí, ktorí veria a spoznali pravdu.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Tim 4:1-3 Ale Duch výslovne hovorí, že v neskorších časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a démonských náuk pokryteckých klamárov, ktorí majú na svedomí vypálený znak, zakazujú ženiť sa a (prikazujú) zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril, aby ich požívali s vďakyvzdávaním tí, čo veria a jasne poznali pravdu.

Preklad Biblia LOGOS: 1 Tim 4:1-3

Preklad Nového sveta: 1 Tim 4:1-3 Ale inšpirovaný výrok s určitosťou hovorí, že v neskorších časoch niektorí odpadnú od viery, tak, že budú venovať pozornosť zvádzajúcim inšpirovaným výrokom a náukám démonov, pokrytectvu ľudí hovoriacich lži, ktorí sú označení vo svojom svedomí ako vypaľovacím železom; ktorí zakazujú manželstvo, prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré stvoril Boh, aby ich s vďakou užívali tí, čo majú vieru a presne poznajú pravdu.

Preklad Nádej pre každého: 1 Tim 4:1-3 Duch Svätý nám jasne hovorí, že v našich časoch sa niektorí odvrátia od Krista, priklonia sa k bludným učeniam a budú nasledovať hlásateľov satanských náuk, luhárov a pokrytcov, ktorí majú otupené svedomie. Budú zakazovať ženiť sa a vydávať, jesť niektoré pokrmy, ktoré predsa Boh stvoril na to, aby ich s vďačnosťou užívali tí, čo veria a poznajú pravdu.

Tí, čo zabraňujú ženiť sa, podliehajú učeniu démonov.

Protiargument zástancov celibátu je, že oni nezakazujú ženiť sa. Muži, ktorí sa stanú kňazi, sú si plne vedomí toho, že budú žiť v celibáte a preto to robia dobrovoľne. A ak sa chcú oženiť, môžu požiadať o povolenie a odísť z klerického stavu, oženiť sa a naďalej zostať plnohodnotným členom cirkvi. Tu je otázka, čo ak chce byť kňazom a zároveň chce mať rodinu? No ak ženatí muži sa môžu stať kňazmi podľa Svätého Písma, tak aký bude rozdiel v tom, ak sa oženia až po vysviacke? Alebo čo ak sa niekto stane kňazom a po mnohých rokoch sa zamiluje a chce sa oženiť, ale zároveň naďalej zostať kňazom? Teda ako vidno, zakazujú ženiť sa! Potvrdzujú to aj nasledovné kánony:

Kán. 277 - § 1. Klerici sú povinní zachovávať dokonalú a doživotnú zdržanlivosť pre nebeské kráľovstvo, a preto ich viaže celibát, ktorý je osobitný Boží dar, pomocou ktorého sa posvätní služobníci môžu nerozdeleným srdcom ľahšie privinúť ku Kristovi a slobodnejšie sa oddať službe Bohu a ľudom.

Manželstvo toho, kto už ženatý je, jednoznačne pri vstupe do klerického stavu vylučujú v týchto kánonoch:
Kán. 643 - § 1. Do noviciátu sa neplatne prijíma:
1. kto ešte nedovŕšil sedemnásty rok života;
2. jeden z manželov počas trvania manželstva
Kán. 721 - § 1. Na začiatočnú probáciu sa neplatne prijíma:
1. kto ešte nedosiahol plnoletosť;
2. kto je skutočne viazaný posvätným zväzkom v nejakom inštitúte zasväteného života alebo je včlenený do spoločnosti apoštolského života;
3. manželská stránka počas trvania manželstva

Ďalej kto už je klerikom, je mu zakázané oženiť sa, na čo podliehajú trestné kánony:
Kán. 194 - § 1. Samým právom sa z cirkevného úradu odvoláva:
1. kto stratil klerický stav;
2. kto verejne odpadol od katolíckej viery alebo od spoločenstva Cirkvi;
3. klerik, ktorý sa pokúsil uzavrieť hoci len občianske manželstvo.
§ 2. Odvolanie, o ktorom sa hovorí v bode 2 a 3, možno vymáhať iba vtedy, keď je zrejmé z vyhlásenia kompetentnej vrchnosti.
Kán. 694 - § 1. Za člena samým činom prepusteného z inštitútu treba považovať toho, ktorý:
1. všeobecne známym spôsobom odpadol od katolíckej viery;
2. uzavrel manželstvo alebo sa oň pokúšal hoci len občiansky.
§ 2. V týchto prípadoch má vyšší predstavený so svojou radou bezodkladne po zozbieraní dôkazov vydať vyhlásenie o čine, aby prepustenie bolo právne zrejmé.
Kán. 1394 - § 1. Pri zachovaní predpisu kán. 194, § 1, bod 3, klerik, ktorý sa pokúša uzavrieť manželstvo čo i len občiansky, upadá do suspenzie na základe rozsudku už vyneseného;
ak sa po napomenutí nespamätá a naďalej vzbudzuje pohoršenie, môže byť postupne potrestaný odňatiami, ba aj prepustením z klerického stavu.
§ 2. Rehoľník s doživotnými sľubmi, ktorý nie je klerikom a pokúša sa uzavrieť manželstvo čo i len občiansky, upadá do interdiktu na základe rozsudku už vyneseného pri zachovaní predpisu kán. 694.

Ako vidno, klerik, ktorý sa rozhodne uzavrieť manželstvo, je prepustený z klerického stavu. Takže ak sa muž stane klerikom, tak mu cirkev zakazuje ženiť sa.

 

 

Šiesty argument odporcov celibátu:

Ekumenický preklad: 1 Kor 7:7-9 Želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar: jeden tak, druhý inak.Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím: Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja.Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve ako horieť vášňou.

Katolícky preklad: 1 Kor 7:7-9 Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden tak; druhý inak. Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich, ak zostanú tak, ako ja. Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva. Lebo je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť.

Preklad Jeruzalemská biblia: 1 Kor 7:7-9 Chcel by som, aby všetci ľudia boli, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden taký, druhý iný.Slobodným a vdovám hovorím, že je dobre pre nich zostať, ako som ja.Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva: lepšie je vstúpiť do manželstva, ako horieť.

Evanjelický preklad: 1 Kor 7:7-9 Rád by som bol, keby všetci ľudia boli, ako som ja; lenže každý má svoj zvláštny dar od Boha, jeden tak, druhý inak. Neženatým a vdovám hovorím: dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja; ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva, lebo lepšie je žiť v manželstve, ako horieť vášňou.

Preklad Jozefa Roháčka: 1 Kor 7:7-9 Lebo by som chcel, aby boli všetci ľudia ako i ja sám; ale každý má svoj vlastný dar od Boha, jeden tak a druhý inak. A však hovorím neženatým, nevydatým a vdovám, že dobre im, keď zostanú jako i ja. Ale ak sa nevedia zdržať, nech sa oženia, poťažne vydajú, lebo je lepšie oženiť sa, poťažne vydať sa než horieť.

Preklad Miloša Pavlíka: 1 Kor 7:7-9 veď by som rád, žeby všetci ľudia boli ako aj ja sám, ale každý má svoj vlastný dar od Boha, ktorý tak a ktorý zasa tak. No nesobášeným a vdovám vravím: Je im dobré, ak ostanú ako aj ja, no ak sa nevedia ovládnuť, nech sa osobášia, lebo je lepšie sa osobášiť ako horieť.

Preklad Štefana Porúbčana: 1 Kor 7:7-9 Ja si prajem, aby všetci ľudia boli tak, ako som ja; ale každý má svoj dar od Boha, jeden tak a druhý onak. Slobodným a vdovám hovorím: Dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja. Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva, lebo lepšie je žiť v manželstve než horieť.

Preklad Bohuslava Košu: 1 Kor 7:7-9 Rád by som bol, keby všetci ľudia boli tak, ako som ja; lenže každý má od Boha svoj vlastný dar milosti, jeden tak, druhý inak. No slobodným a vdovám hovorím: Dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja. Ale ak sa nedokážu zdržať, nech vstúpia do manželstva, lebo lepšie je vstúpiť do manželstva, ako horieť (žiadostivosťou).

Preklad Biblia LOGOS: 1 Kor 7:7-9

Preklad Nového sveta: 1 Kor 7:7-9 Ale želal by som si, aby boli všetci ľudia ako ja. Jednako, každý má svoj dar od Boha, jeden tak, druhý inak.Ale slobodným a vdovám hovorím: Je pre nich dobre, aby zostali tak, ako som ja. Ale ak nemajú sebaovládanie, nech uzavrú manželstvo, lebo je lepšie uzavrieť manželstvo, ako horieť [vášňou].

Preklad Nádej pre každého: 1 Kor 7:7-9 Pochopiteľne by som bol rád, keby mal každý silu zriecť sa ho, ako mám ja. Ale Boh nedáva každému rovnaký dar: jednému dá to, inému ono. Osamelým a najmä vdovám odporúčam, aby už nevstupovali do manželstva. Ale keby im zdržanlivosť pôsobila ťažkosti, nech sa radšej oženia alebo vydajú. Je lepšie sa vydať a oženiť než sa trápiť neukojenou túžbou.

Tu Pavol hovorí o tom, že je lepšie, ak sa nebudú ženiť, ale každý ma iný dar. Apoštol Pavol videl, že celibát je dar, a že ho každý nemá: "jeden tak, druhý inak". A ešte povedal, že je lepšie sa oženiť, akoby mali ľudia horieť (túžbou po žene). Teda aj kňazi, ak chcú žiť v celibáte nech tak činia. Ale ak majú horieť túžbou po žene, nech radšej vstúpia do stavu manželského! To im ale cirkev zakazuje hrozbou prepustenia z klerického stavu. Argument jasne ukazuje, že do manželstva môžu vstúpiť ak nedokážu žiť slobodne. Tertullianus zastával názor, že manželstvo je len o niečo trochu lepšie ako horieť. Síce manželstvo týmto označuje ako niečo zlé, ale zároveň potvrdzuje, že ak človek má horieť, nech radšej vstúpi do manželstva. Podrobnejšie som tento výrok v širšom kontexte rozoberal už vyššie (druhý argument zástancov celibátu).

 

 

Siedmy argument odporcov celibátu:

Nedávno bolo mnoho šokujúcich prípadov, kedy boli deti sexuálne zneužívané kňazmi. K tomuto mnoho ľudí z hocijakej cirkvi či ateisti hovoria, že ak by nebol celibát a kňazi by nehoreli tou túžbou, tak by nebolo toľko pedofilných škandálov kňazov, čo zneužívali deti. Otázka celibátu cirkev už dlhšie rozdeľuje. Jej moderné krídlo argumentuje, že povinný celibát je neprirodzený a okrem iného môže byť jednou z príčin sexuálnych škandálov v radoch kléru. Zástancovi zrušenia povinného celibátu upozorňujú, že v celom prvom tisícročí nášho letopočtu sa celibát od kňazov nevyžadoval, a až následne ho zaviedlo vtedajšie vedenie cirkvi. Zástancovia celibátu oponujú, že kňaz by mal venovať pôsobeniu v cirkvi celý svoj čas a energiu, čo by nebolo možné, ak by mal rodinu. Ale prečo potom je vo Svätom Písme napísané, že biskup, diakon, starší majú byť muži jednej ženy? Cirkev to vysvetľuje tak, že to sú ženatí muži, ktorí sa až potom stali kňazmi a biskupmi. Ako to teda je, keď zástancovia na jednej strane tvrdia, že kňaz sa nemôže plne venovať pôsobeniu v cirkvi, ak by mal rodinu a na druhej strane tvrdia, že ženatí muži sa podľa Svätého Písma môžu stať biskupmi? Argument, že keby boli kňazi ženatí, by nezneužívali deti je diskutabilný, keďže mnoho mužov v rodinách zneužíva deti. No otázka vyššie napísaná, čo hovoria zástancovia celibátu stojí za zamyslenie. Ešte by som poznamenal, že v nadväznosti na sexuálne škandály vyzvalo vo februári 2011 k zrušeniu celibátu viac ako 140 nemeckých, rakúskych a švajčiarskych teológov.

 

 

Ôsmy argument odporcov celibátu:

V Starom zákone mali kňazi manželky, dokonca museli mať, lebo kňazstvo sa dedilo v kmene Levitov.

Iba, keď sa venovali modlitbe, tak nesmeli mať pohlavný styk a to bolo iba načas.

Pápež Siricius (c.334-399) v roku 385 vo svojom dekréte, v kapitole O zdržanlivosti klerikov/duchovných argumentuje: „Zistili sme, že mnoho kňazov a diakonov Krista priviedli na svet deti, prostredníctvom spojenia s ich manželkami a zakázaného pohlavného styku. A ako výhovorku pre tento svoj zločin uvádzajú fakt, že v Starom Zákone - ako sa môžeme dočítať - kňazi a služobníci mali dovolené plodiť deti. Či tak alebo onak môže byť, ak jeden z týchto učeníkov vášne a lektorov nerestí si myslí, že Pán - v zákone Mojžišovom - dáva nejasné dovolenie k tým v posvätnom stave, aby mohli uspokojiť svoje vášne, nech nám teraz povie: Prečo [Pán] varoval tých, ktorí sa starali o najsvätejšie veci takto: Musíte byť svätí, lebo ja som Pán váš Boh (Lv 20:7). Rovnako tak, prečo bolo od kňazov požadované, v priebehu roka ich cesty po povinnosti, žiť v chráme, ďaleko od svojich domovov? Úplne jednoznačne tak, že by neboli schopní mať telesný úkon s akoukoľvek ženou, dokonca ani s ich manželkami, a tak, majúc svedomie celistvo vyžarujúce, mohli ponúknuť Bohu obete zaslúžiac si ich prijatia. Tí ľudia, akonáhle splnili svoju dobu služby, bolo im dovolené mať manželský styk iba s cieľom zabezpečiť potomkov, pretože nikto okrem pokolenia Levi nemohol byť prijatý do Božej služby.“ (Capitulum XXIX).

Hieronym (c.347-420) je autorom latinskej verzie Svätého Písma zvaného Vulgáta. Ako vraví kardinál Stickler (strana 22: „Keď v roku 393 vo svojom vystupovaní proti Joviniánovi hovorí, bez toho, že naznačuje nejaký rozdiel medzi Východom a Západom, že svätý apoštol Pavol povedal v známom mieste v liste Títovi, že ženatý kandidát sviatosti kňazstva smel byť len raz ženatý. Mal dobre vychovávať svoje deti, ale potom už nemôže plodiť ďalšie deti. Má sa preto stále venovať modlitbe a Božej službe, a teda nielen na obmedzený čas ako v Starom zákone.“ (Proti Joviánovi. I, 34).

Už vyššie bolo spomínané vysvetlenie, že kňazi sa neustále musia venovať modlitbe (tretí argument zástancov celibátu). No majú zakázané iba pohlavný styk, ktorý sa týka ženatých kňazov. A pri odchode do civilu, sa už nevenujú stále modlitbe, takže ani ten zákaz už potom neplatí.

 

 

Súčasnosť:

Celibát je povinní v Rímskokatolíckej cirkvi. V Gréckokatolíckej cirkvi to nie je až také prísne, pretože tam môžu ešte pred vstupom do manželstva sa oženiť. Vo východných cirkvách sú vyššie cirkevné funkcie spojené s mníšstvom, teda aj s celibátom. V protestantských cirkvách celibát neexistuje.

Pápež Pavol VI. vydal v roku 1967 encykliku Kňazský celibát, v ktorej sumarizuje argumenty proti celibátu a zamýšľa sa nad tým, či má v dnešnej dobe opodstatnenie. Zhŕňa námietky, že celibát nie je vyžadovaný Novým zákonom a že dôvody spojenie kňazstvo s celibátom pochádzajú z mentalít úplne odlišných od dnešnej a že celibát je násilím proti prírode, ktorý je kandidátom kňazstva skôr trpne prijatý ako slobodne zvolený. Uvádza aj argumenty pre celibát: možnosť plne sa zasvätiť Kristovej láske. Odvoláva sa na "intuíciu najhlbších dôvodov", spomína pripodobnenie kňaza ku Kristovi a zmieňuje "znamenie budúceho dovŕšenia, kedy sa nebudú ženiť ani vydávať". S námietkou, že celibát znižuje počty kandidátov kňazstva, sa vyrovnáva tým, že k podobnému zníženiu dochádza aj u tých cirkví a náboženských spoločností, kde celibát povinný nie je, a vysvetľuje to pohasnutím citu pre Boha a posvätno a úcty k Cirkvi. Pápež Pavol VI. tiež oponuje tvrdenie, že by celibát bránil fyzické, psychologické a citové potrebe človeka nevyhnutné na dozretie osobnosti vo všetkých jej dimenziách, s poukazom na to, že nevhodní kandidáti by mali byť pri posudzovaní vylúčení. Disciplínu a zodpovednosť vo vzťahu k záväzkom patrí ku cnostiam, ktoré ešte len robia kňaza. Pomoc pri úsilí o dosiahnutie celibátnej mentality vidí encyklika v kňazstve bratstvom. (Jiří Skoblík: Poznámky k celibátu)

V roku 1993 pápež Ján Pavol II. vyhlásil: „Celibát nie je podstatný pre kňazstvo.“ Ešte pred ním

2. Vatikánsky koncil (1962-1965) vydal vyhlásenie, že celibát je iba vecou cirkevnej disciplíny, nie je teologicky nariaďovaný a ani nevyhnutný pre kňazstvo. Napriek tomuto však povinný celibát nebol zrušený. Hlava britskej katolíckej cirkvi, kardinál Hume prehlásil, že celibát nie je božský zákon, ale zákon cirkevný – teda ktorýkoľvek pápež a generálny koncil by ho mohol zmeniť.

V súčasnosti, keďže podľa cirkvi celibát je iba vecou cirkevnej disciplíny, nie je teologicky nariaďovaný a ani nevyhnutný pre kňazstvo, tak pre jeho udržanie cirkev argumentuje nasledovnými dôvodmi:

1. Kňaz môže venovať väčšinu svojho času farnosti, lebo nie je rozptyľovaný rodinnými zodpovednosťami.

2. Kňaza možno ľahšie premiestniť do inej oblasti podľa potrieb cirkvi.

3. Výdaje za ubytovanie, zdravotnú starostlivosť a dôchodok sú menšie ako v prípade rodiny.

4. Oddanosť kňaza nie je delená.

5. Ťažšie sa mení jeho postoj.

Ako ukázali skúsenosti nekatolíckych ženatých duchovných, tieto argumenty sú diskutabilné.

Ako nevýhoda je tá, že Rímskokatolícka cirkev trpí nedostatkom kňazov, čo je spôsobené tým, že sa snaží prijímať slobodných ľudí do klerického stavu. Celosvetovo viac ako 50% z približne 400 tisíc farností nemá stáleho kňaza.  Potvrdzuje to kánon, ktorý hovorí, že budúci kňazi majú byť vychovávaní pre život v celibáte:

Kán. 247 - § 1. Na zachovávanie stavu celibátu sa majú pripravovať primeranou výchovou a majú sa naučiť mať ho v úcte ako osobitný Boží dar.

Preto k zrušeniu celibátu vyzval Vatikán aj prominentný člen írskej katolíckej cirkvi, emeritný biskup Edward Daly, ktorý sa obáva silnejúceho nezáujmu mladých mužov o vstup do kňazského stavu.

Naproti tomu cirkev povoľuje gréckokatolíckym adeptom na kňazský úrad aby sa pred vysviackou oženili.

V nadväznosti na sexuálne škandály vyzvalo vo februári 2011 k zrušeniu celibátu viac ako 140 nemeckých, rakúskych a švajčiarskych teológov.

 

 

História:

Pravdepodobne prvé nariadenie tohto druhu vzniklo v podobe kánonu 33 z Elvirského koncilu v Španielsku okolo roku 305, ktorý zakazoval dekanom, kňazom a biskupom mať sexuálny vzťah s manželkami a počať deti: Biskupi, presbyteri, diakoni a iní s pozíciou v službe sa majú úplne zdržovať pohlavného styku so svojimi manželkami a plodenia detí. Ak niekto neposlúchne, musí byť odstránený z klerického úradu.“ (kánon 33)

A taktiež kánon 27: „Biskup alebo iný duchovný, môže bývať spolu len so sestru, alebo dcéru, ktorá je pannou zasvätenou Bohu. Žiadna iná žena, ktorá s ním nesúvisí nesmie s ním zostať.“

Podobne znel i kánon 29 z Arleského koncilu (314), kánon 3 z Nicenského koncilu (325): „Veľký snem rozhodol, že sa nedovoľuje, aby biskup, presbyter, diakon alebo ktokoľvek z kléru mal v dome ako spolubývajúcu ženu, s výnimkou matky, sestry, tety alebo takej osoby, ktorá je mimo podozrenia. (kánon 3)

To "mimo podozrenia" znamená mimo podozrenia, že by mal s danou osobou sexuálny styk.

Kánon3-4 na koncile v Kartágu (okolo r. 390): „Je vhodné, aby svätí biskupi, boží kňazi a leviti, t.j. tí, ktorí sú v službe božských sviatostí, zachovávajú úplnú zdržanlivosť tak, že vo všetkej jednoduchosti môžu získať čo prosia od Boha; čo Apoštol učil a čo sa starobylá prax zachováva, nech aj my zachovávame. Súhlasíme, aby všetci biskupi, kňazi a diakoni, strážcovia čistoty, sa zdržovali pohlavného styku so svojimi manželkami, tak aby tí, ktorí slúžia pri oltári, mohli zachovať úplnú čistotu/zdržanlivosť.(kánon 3-4).

A kánon 14 z koncilu v Chalcedóne (451).

Pápež Damasus I. (366-383) v roku 366 síce vyhlásil, že sa kňazi môžu ženiť, no nesmú mať sexuálny vzťah so svojou manželkou. Manželia mali žiť ako brat a sestra a sľub ženy ohľadom sexuálnej abstinencie bola podmienka pre manželstvo. Pápež Siricius (c.334-399) v roku 385 vo svojom dekréte, v kapitole O zdržanlivosti klerikov/duchovných argumentuje, že klerická zdržanlivosť je apoštolského pôvodu, a mimo iné aj ostro kritizuje tých, čo ju porušujú, hovoriac: „Zistili sme, že mnoho kňazov a diakonov Krista priviedli na svet deti, prostredníctvom spojenia s ich manželkami a zakázaného pohlavného styku. A ako výhovorku pre tento svoj zločin uvádzajú fakt, že v Starom Zákone - ako sa môžeme dočítať - kňazi a služobníci mali dovolené plodiť deti. Či tak alebo onak môže byť, ak jeden z týchto učeníkov vášne a lektorov nerestí si myslí, že Pán - v zákone Mojžišovom - dáva nejasné dovolenie k tým v posvätnom stave, aby mohli uspokojiť svoje vášne, nech nám teraz povie: Prečo [Pán] varoval tých, ktorí sa starali o najsvätejšie veci takto: Musíte byť svätí, lebo ja som Pán váš Boh (Lv 20:7). Rovnako tak, prečo bolo od kňazov požadované, v priebehu roka ich cesty po povinnosti, žiť v chráme, ďaleko od svojich domovov? Úplne jednoznačne tak, že by neboli schopní mať telesný úkon s akoukoľvek ženou, dokonca ani s ich manželkami, a tak, majúc svedomie celistvo vyžarujúce, mohli ponúknuť Bohu obete zaslúžiac si ich prijatia. Tí ľudia, akonáhle splnili svoju dobu služby, bolo im dovolené mať manželský styk iba s cieľom zabezpečiť potomkov, pretože nikto okrem pokolenia Levi nemohol byť prijatý do Božej služby.“ (Capitulum XXIX).

Pápež Lev Veľký (c.400-461) v roku 456 píše v tejto záležitosti biskupovi Rustikovi z Narbonne: „Zákon zdržanlivosti je rovnaký pre služobníkov oltára (diakonov) ako pre kňazov a biskupov. Keď boli ešte laikov a lektormi, bolo im dovolené oženiť sa a plodiť deti. Ale keď postúpili vyššie na spomínané stupne, nie je im už dovolené to, čo predtým. Aby sa však manželstvo telesnej stalo manželstvom duchovným, je potrebné, aby manželky neboli posielané preč, ale aby ich mali ich manželia tak, ako by ich nemali, aby zostala nedotknutá manželská láska, súčasne však, aby prestalo užívaním manželstva.

Pápež Leo I. (440-461), podporoval manželské nesexuálne spolužitie z dôvodu zmeny z "fyzického" do "duchovného" stavu. V rokoch 458-459 napísal, že duchovní majú žiť s manželkami, ako keby ich nemali, teda aby formálne bola manželská láska zachovaná, no bez fyzických prejavov.

Je jasné, že v antike sa povinnosť celibátu nechápala tak ako dnes. Nešlo o zrieknutie sa manželstva, ale o zdržanlivosť klerikov! Podľa úvodu je to tento stav kňaza: Ženatý, po vysviacke nesmie prepustiť manželku, musí dodržiavať sexuálnu zdržanlivosť.

Nakoniec však bolo doporučené alebo i nariaďované fyzické odlúčenie sa od manželky, pretože sa ťažko dala zaručiť požadovaná sexuálna zdržanlivosť. Koncily v Metzi (888) a v Mainze (888) preto zakázali spolužitie s manželkami.

Pápež Leo IX. (1049-1054) bol silným zástancom celibátu za účelom odstránenia nemorálnosti v cirkvi, hoci k nej v skutočnosti prispieval i celibát. Neskôr pápež Gregor VII. (1073-1085) pokračoval v jeho snahe a ostro napádal kňazov žijúcich v manželstve. V roku 1074 nariadil, aby každý, kto chce byť vysvätený za kňaza, musel zložiť sľub celibátu. Pápež Gregor VII povedal: Opustite svoje ženy! Zavrhnite svoje deti! Opustite svoj domov! Moje kňazstvo sa nebude ženiť!

V roku 1095 pápež Urban II. (c.1042-199) nariadil, aby tí ženatí kňazi, ktorí neuposlúchnu nasledovanie celibátu, boli uväznení pre dobro svojich duší, manželky a deti týchto kňazov boli predané do otroctva a ich majetok prepadol cirkvi. Definitívne uzákonenie povinného celibátu ako podmienky pre vstup do duchovného stavu sa začalo formovať v roku 1123 kánonom 21 z 1. Lateránského koncilu za pápeža Kallista II. (1119-1124), ktorý zákaz žitia s manželkou stanovil ako všeobecný zákon. 2. Lateránsky koncil v roku 1139 za pápeža Inocenta II. (1130-1143) kánonom 7 prehlásil uzatvorenie manželstva po vysvätení za zakázané a existujúce manželstvá za neplatné. Počas prvých 1200 rokov existencie cirkvi nespočetné množstvo kňazov, biskupov a dokonca i 39 pápežov bolo ženatých, z toho 13 z nich bolo deťmi pápežov alebo iných duchovných.

Proti celibátu sa silne postavil až Martin Luther (1483-1546) nemecký protestantský teológ, kazateľ a reformátor. To priviedlo na jeho stranu aj mnoho kňazov. Traduje sa výrok mainzského arcibiskupa Albrechta z roku 1540: Viem, že všetci moji kňazi sú konkubinári. Čo však mám proti tomu robiť? Keď im ich konkubíni zakážem, budú buď žiadať manželky, alebo sa stanú luteránmi.“

Myšlienka povinného celibátu nemá pôvod v kresťanstve a ani v židovstve, v ktorom rabím sa musel oženiť, inak by bol považovaný za čudáka. Rituálna čistota kňazov bol pohanský koncept založený na skreslenom vnímaní sexuality iba v jednom extréme ako zlej, nebezpečnej a deštruktívnej činnosti. Dokonca i grécki filozofi podporovali tento názor. Platón, Aristoteles a Hippokrates hlásali, že sexuálny vzťah je nebezpečný a škodlivý. Seneca učil, že sexuálny vzťah je vo svojej samotnej podstate zlý a dovolený iba za účelom rozmnožovania. Pripisovanie zvláštnej duchovnosti celibátu taktiež súviselo s rímskym zvykom zdržanlivosti od sexuálneho vzťahu za účelom udržania si energie pred bojom alebo športovými zápoleniami, čo sa prenieslo i do liturgických praktík. Kňazom preto bolo nariaďované nemať styk s manželkou v noc pred slávením Večere Pánovej. Postupným výsledkom bolo to, že sexualita, manželstvo a rodinný život začali byť znevažované a nevnímané ako posvätné. Celibát sa začal zdôrazňovať ako najvyšší stupeň svätosti, čo bolo vhodným nástrojom v rukách ctižiadostivých kňazov a biskupov, aby znížili autoritu ženatých kňazov.

 

 

Názory kresťanských pisateľov:

Ignác Antiochijský (c.35–107) biskup v Antiochii, apoštolský otcom, mučeník a priamy nasledovník apoštola Petra a Jána. Eusébios o ňom píše, že spravoval antiochijskú cirkev ako tretí v poradí (Peter bol prvý). V liste Filadelfským (dlhšia verzia) píše: „...tak u Petra a Paula a zvyšku apoštolov, že boli ženatí muži. Oni vstúpili do týchto manželstiev nie pre chuť, ale z ohľadu na šírenie ľudstva. Otcovia prinášajú vaše deti do výchovy a napomenutia Pána.”

Ďalej píše: „Varuj sa zamestnaní, ktoré sú pre kresťanov nedôstojné. Skôr proti ním káž. Moje sestry povzbudzuj, aby milovali Pána a manželov aby uspokojovali telesne i duchovne. Rovnako aj mojich bratov povzbudzuj v mene Ježiša Krista, aby milovali svoje manželky ako Kristus svoju Cirkev. Kto môže zachovávať čistotu, nech pri cti tela Pána sa tým nechváli. Chváli sa, zahynie. Schádza na scestie, kto sa domnieva, že je viac ako biskup. Ženích a nevesta nech uzatvárajú manželstvo so zvolením biskupa, aby manželstvo bolo tak podľa želania Boha a nie na želanie žiadostivosti. Všetko nech sa deje ku cti Božej.“ (List Polyrakpovi)

Ignác ako nasledovník Petra a Jána, sám podal svedectvo, že boli apoštoli ženatí. Okrem toho vraví, že kto chce dobrovoľne zachovávať čistotu pre Pána, nech sa s tým nechváli.

Papiáš z Hierapole (c.65– 140) bol apoštolský otec, hieropolský biskup. Ireneus o ňom píše, že bol učeník apoštola Jána. Napísal: Bydlisko apoštola Filipa so svojimi dcérami v Hierapolis už bolo spomenuté vyššie.“ (ANF 1:154)

Papiáš potvrdil, že apoštol Filip mal dcéry s ktorými býval.

Justín Mučeník (c.100-165) filozof a teológ, ktorý napísal svoje spisy v rokoch 145-163nl. Napísal: „Mnohí muži a mnohé ženy o šesťdesiatich a sedemdesiatich rokoch, ktorí odo mladosti už Kristovej náuky nasledujú, nepoškvrnení doteraz ostávajú; a takých ja zo všetkého druhu ľudského ukázať sa ponúkam.“ (Prvá apológia, 15)

Hovorí síce, že boli ľudia, ktorí pre Pána zachovávali čistotu, nikde však nespomína, že to sú kňazi.

Klement Alexandrijský (150 – 215) je jeden z najvýznamnejších po grécky píšucich kresťanských učiteľov staroveku. Napísal: Peter a Filip splodili deti a Filip dal svoje dve dcéry za manželky. Okrem toho Pavol neváhal spomenúť v jednom z jeho listov jeho 'manželku', jediný dôvod prečo ju nezobral zo sebou bol, že by to boli ťažkosti pre jeho službu. On hovorí v jeho liste, 'Nemáme právo si vziať so sebou sestru – manželku, tak ako ostatní apoštoli?' Avšak ostatní apoštoli v súlade s ich príslušnou službou, venovali sa kázaniu bez rozptyľovania. Ich manželky chceli ísť s nimi, nie ako ženy, ale ako sestry, aby slúžili v domácnosti. (Kniha Stromata III. z roku 195)

Ďalej píše: Cirkev plne prijíma manželov jednej ženy, či už ako kňazov, diakonov či laikov, pričom taký muž musí svoje manželstvo žiť dôstojne.“ (kniha Stromata III.)

Aj Klement tvrdí, že apoštoli mali aj naďalej manželky a tiež potvrdzuje, že ženatí muži sa môžu plne stať kňazmi.

Tertullianus (c.155–c.222) rímsky právnik, cirkevný otec a spisovateľ. Bol veľkým zástancom sexuálnej zdržanlivosti. K Pavlovmu výroku, že je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť hovorí, že manželstvo je len o trochu lepšie ako horieť. Aj napriek tomu píše: Apoštoli mali povolenie uzavrieť manželstvo a viesť manželky. Oni tiež mali povolenie na 'žiť podľa spôsobu evanjelia'.“ (Dielo: De exhortatione castitatis 8.kapitola)

Tertullianus, veľký obhajca sexuálnej zdržanlivosti sám potvrdil, že apoštoli mali povolenie uzavrieť manželstvo. Žiť podľa spôsobu evanjelia tu znamená, ako brat a sestra, čiže bez pohlavného styku.

Marcus Minucius Felix (c.150-c.250) bol zrejme prvým latinsky píšuci apologéta na prelome 2. a 3. storočia. Napísal: „Cudne hovoriaci a ešte cudnejšie majú telo, premnožia z nás súc telo nepoškvrneného, teší sa skôr z večného panenstva, než sa ním pýšiť.“ (Octavius, 31)

Rovnako ako Ignác, hovorí, že ten, kto dobrovoľne zachováva čistotu pre Pána, sa s tým nemá pýšiť.

Origenes (185 – 254) cirkevný učiteľ a teológ, bol najznámejším a najvýznamnejším predstaviteľom alexandrijskej školy. Vo svojej práci Proti Celsovi kapitola 26 píše, že čistota (sexuálna zdržanlivosť) je spôsob, ako zvýšiť osobnú oddanosť Bohu.

Metod z Olympu (?-c.311) biskup v lýkijskom Olympu. Napísal: „Pretože Boh stále pracuje a pokračuje v tvorení ľudstva, nikto by sa nemal opovažovať pohŕdať aktom, ktorý dáva život. Veď ani Všemohúci sa nehanbia svojimi najčistejšiemu rukami tento akt dokonávať. Bolo by absurdné zakazovať manželský styk.

Metodios aj keď vo svojich spisoch si ctí panenstvo, sám vraví, že zakazovať pohlavný styk je absurdné.

Eusébios Cézarejský (263–339) grécky biskup v meste Caesarea, teológ, spisovateľ, historik, často nazývaný otcom cirkevnej histórie a bol jeden z vedúcich otcov Nicejského koncilu. Napísal: „Je vhodné, že tí, ktorí sú v kňazstve a zastávajú boží úrad, musia byť po vysviacke zdržanlivý od manželského pohlavného styku.“ (Demonstratio Evangelica, 1, cap. 9)

„Ten istý Klement, ktorého slová som práve uviedol, kvôli tým, ktorí zavrhovali manželstvo, vypočítava tých z apoštolov, ktorí žili v manželstve (Stromata III, 6). „Či snáď“, píše tam, „opovrhujem apoštolmi? Veď Peter aj Filip mali deti, áno, Filip svoje dcéry aj vydal. Pavol sa v jednom zo svojich listov nerozpakuje pozdravovať svoju manželku, ktorú sebou nevodil, aby sa ľahšie mohol venovať svojej službe . „Keďže sme už na to priviedli reč, nebolo by neuvážené uviesť z Klementa inú rozprávania hodnú udalosť. Ten v 7. knihe svojich Stromata rozpráva toto: „Keď blažený Peter videl svoju manželku viesť na popravu, vraj sa zaradoval, že ju Boh povolal do svojej vlasti. Volal ju menom, povzbudzoval a tešil ju: Pamätaj, moja drahá, na Pána! Manželstvo blažených bolo také , aká bola láska vnútorne dokonale spojených. Myslím, že som to právom uviedol.“ (Cirkevné dejiny 3:30)

Aj Eusébius potvrdzuje, že Filip a Peter mali deti, dokonca Pavol bol podľa neho ženatý. No zastáva názor, že po vysviacke by ženatí nemali mať pohlavný styk.

Epifánius Salaminský (c.310–403) biskup v Salamine. Hovoriac o istých kacíroch hovorí: „[kacíri] vravia, že čo je spojené s kňazstvom, platí na každého. Počuli, že 'biskup má byť bezúhonný, manžel jednej manželky, striedmy, rovnako tak i diakon a presbyter' (cf. 1Tim), ale nepochopili hranice svätenia. ... Svätá Božia Cirkev neprijíma manžela jednej ženy ak s ňou stále býva a plodí deti. Ona prijíma abstinujúcich mužov jednej ženy, alebo vdovca za diakona, presbytera, biskupa a subdiakona, najmä tam, kde kánony cirkvi sú prísne dodržiavané. Ale zaiste mi povieš, že v niektorých miestach kňazi, diakoni a sub-diakoni stále plodia deti. Lenže to je nekánonické [proti cirkevným pravidlám]! (Panarion, 59, 4)

Epifánius hovorí, že ženatí muži, čo sa stanú kňazmi, už nemajú mať pohlavný styk s nimi.

Cyril Jeruzalemský (c.313-386) biskup v Jeruzaleme a významný teológ. Naliehal aby sa služobníci oltár zdržiavali žien (Cat. xii, 25).

Ambróz Milánsky (c.340-397) biskup v Miláne, politik a významný teológ. Hovoril, že služobníci oltára, ktorí boli ženatí, nesmú po svojej vysviacke užívať manželstvo (hoci spomína, že táto povinnosť nebola v praxi všade zachovávaná tak, ako by tomu malo byť), pretože novozákonný kňaz je viazaný k modlitbe a ustavičnej posvätnej službe (De officiis ministrorum I). Ohľadom biblického výroku, že „biskup má byť mužom jednej ženy“ vraví, že apoštol v ňom síce nezakazuje ženatým, aby boli prijatí do duchovného stavu, avšak ani nepovoľuje, aby po prijatí do duchovného stavu mohli užívať manželstvo/plodiť deti. (Epist. 68:62)

Hieronym (c.347-420) je autorom latinskej verzie Svätého Písma zvaného Vulgáta. Poznal dobre tradíciu ako západnú, tak východnú, a to z osobnej skúsenosti, ako vraví kardinál Stickler (strana 22): „Keď v roku 393 vo svojom vystupovaní proti Joviniánovi hovorí, bez toho, že naznačuje nejaký rozdiel medzi Východom a Západom, že svätý apoštol Pavol povedal v známom mieste v liste Títovi, že ženatý kandidát sviatosti kňazstva smel byť len raz ženatý. Mal dobre vychovávať svoje deti, ale potom už nemôže plodiť ďalšie deti. Má sa preto stále venovať modlitbe a Božej službe, a teda nielen na obmedzený čas ako v Starom zákone.“ (Proti Joviánovi. I, 34).
Vo svojej práci Adversus Vigilantium z roku 406 opakuje Hieronym povinnosť služobníkov oltára žiť v stálej zdržanlivosti. V tejto veci hovorí, že je to prax cirkvi východnej, egyptskej a Apoštolskej stolice, kde sa prijímajú len celibátni a zdržanliví klerici alebo takí, ktorí sú ženatí, ale zriekli sa manželského života: „Buď sú panicmi alebo zdržanliví, alebo ak mali manželku, prestávajú byť manželmi“
Už vo svojom Apologeticum ad Pammachium povedal, že tiež apoštoli boli buď panicmi, alebo po svadbe boli zdržanliví: „Ku kňazstva, biskupstvo, jáhenstvi sa volí buď panici, alebo vdovci, avšak po prijatí kňazstva majú byť naveky čistí.“ (Ep. 49, 21)

K výroku „biskup má byť mužom jednej ženy“ hovorí, že kňaz musí dodržiavať sexuálnu zdržanlivosť, ak ju poruší, cudzoloží aj keď sú manželia. Hovorí, že kňaz musí stále prinášať obete za ľudí, neustále sa modlí, ako sa píše v 1 Kor 7:5 a preto musí neustále dodržiavať sexuálnu zdržanlivosť.

Augustín z Hippa (354-430) kresťanský teológ, spisovateľ, filozof a jeden zo štyroch veľkých otcov západnej cirkvi, od roku 395/6 hipponský biskup. Nielen dobre poznal všeobecnú povinnosť zdržanlivosti vyšších duchovných, ale zúčastnil sa kartáginských koncilov, kde bola táto povinnosť opakovane potvrdzovaná, odvodzovaná od apoštolov a od nepretržitej tradície. Nie je známe, že by dal pri týchto príležitostiach najavo nejaký nesúhlas. Vo svojej práci O cudzoložných manželstvách tvrdí, že aj ženatí muži, ak sú náhle povolaní k duchovnému stavu vyšších duchovných a vysvätení, sú zaviazaní k zdržanlivosti. Takto sú príkladom pre laikov, ktorí musia žiť ďaleko od svojich manželiek a sú preto vystavení pokušeniu k cudzoložstva. (De coniugiis adulterinis, II)

 

 

Záver:

Ranná cirkev s ich kánonmi aj pápeži a tiež ranní cirkevní otcovia zastávali názor, že ženatí kňazi musia po vysviacke dodržiavať sexuálnu zdržanlivosť. Ďalej mnohí z nich potvrdzujú, že apoštoli boli ženatí a mali deti, čím potvrdzujú, že kňazom nemožno zakazovať sa ženiť. Treba si všimnúť aj storočie v ktorom žili. Ideálny sú autori v prvých dvoch storočiach, pretože buď priamo poznali apoštolov, alebo ich priamych nasledovníkov. Ako vidno prvé známky o povinnosti dodržiavať sexuálnu zdržanlivosť sú až z 3.-4. storočia a samotný celibát až v 12. storočí, teda nie priamo od apoštolskej tradície. Pápež Damasus I. sám vyhlásil, že kňazi sa môžu ženiť.

Podľa úvodu zastávali v staroveku tieto prípady stavu kňaza: Slobodný, po vysviacke môže vstúpiť do manželstva, ale musí dodržiavať sexuálnu zdržanlivosť a ženatý, po vysviacke nesmie prepustiť manželku, musí dodržiavať sexuálnu zdržanlivosť.

Ako sa ukázalo s argumentov zástancov aj odporcov celibátu, nikde vo Svätom Písme nie je podklad pre celibát! Ženatí sa môžu stať kňazmi, môžu sa naďalej starať o manželky. Nikomu sa nesmie zakazovať ženba a ani sa nikde ženba po vysviacke nezakazuje. Jediné, čo nesmú, je mať pohlavný styk po vysviacke, pokým sa venujú modlitbe a aj to len ak dokážu odolať, ak nie, tak môžu aj sexuálne žiť. Radšej, ako by mali horieť túžbou a scudzoložiť. Zostať celý život slobodný je ľahšie a Pavol to aj odporúča (ale neprikazuje!).

Ešte by sa dali použiť dva argumenty a to argument zástancov o trvalom panenstve Márie, Ježišovej matke, a argumentom odporcov o všeobecnom kňazstve všetkých veriacich. Nerozoberal som ich preto, lebo oba sú samostatnou témou. To, že Mária žila celý život ako panna sa dá spochybniť (ale rozoberať to budem samostatne). A aj keby žila celý život ako panna, tak sa preto rozhodla dobrovoľne. Navyše je žena, a celibát sa týka hlavne kňazov – mužov. Tiež treba dodať, že aj napriek tomu, ak by žila ako panna celý život, sa vydala za Jozefa! Všeobecné kňazstvo všetkých veriacich hovorí, že každý veriaci je vlastne kňazom. No aj keby zástancovia toto prijali, stále sa dá namietať, že celibát by sa mal týkať služobníkov bohoslužieb (tých, čo aj v protestantských cirkvách robia bohoslužbu, a kým nepôjdu do dôchodku sa stále venujú modlitbe). No ako sa ukázalo, podnet pre celibát nikde nie je! V súčasnosti Rímskokatolícka cirkev zastáva názor, že celibát je iba vecou cirkevnej disciplíny, nie je teologicky nariaďovaný a ani nevyhnutný pre kňazstvo a ktorýkoľvek koncil by ho mohol hocikedy zrušiť. Je len otázkou času kedy k tomu dôjde.

Ak už niekto dá Bohu sľub, že bude žiť v celibáte, už to musí splniť:

Ekumenický preklad: Kaz 5:3-4 Ak dáš Bohu sľub, nemeškaj ho splniť, lebo v hlupákoch nemá zaľúbenie. Čo sľúbiš, splň!Lepšie je, ak nesľubuješ, ako keď sľúbiš, a nesplníš.

Katolícky preklad: Kaz 5:3-4 „Ak dáš sľub pred Bohom, nemeškaj splniť ho, lebo On nemá záľubu v bláznoch: čo sľúbiš, to aj splň! Radšej nesľubuj, akoby si mal sľúbiť, a nesplniť“

Preklad Jeruzalemská biblia: Kaz 5:3-4 Ak robíš sľub Bohu, ponáhľaj sa splniť ho, lebo Boh nemá rád splašených ľudí! Preto splň, čo si sľúbil!Lepšie nesľubovať, ako sľubovať, a nesplniť.

Evanjelický preklad: Kaz 5:3-4 Ak dáš sľub pred Bohom, nemeškaj splniť ho, lebo On nemá záľubu v bláznoch: čo sľúbiš, to aj splň! Radšej nesľubuj, akoby si mal sľúbiť, a nesplniť.

Preklad Jozefa Roháčka: Kaz 5:4 Keby si sľúbil Bohu sľub, neodkladaj ho splniť; lebo neni záľuby v bláznoch; to, čo sľúbiš, splň!

Preklad Miloša Pavlíka: Kaz 5:4 Kedykoľvek Bohu sľubuješ sľub, nech nemeškáš splniť ho, lebo v nerozumných niet záľuby; čokoľvek sľubuješ, splň.

Preklad Nového sveta: Kaz 5:4 Kedykoľvek dávaš Bohu slávnostný sľub, neváhaj ho splniť,lebo niet žiadneho potešenia z hlupákov. Čokoľvek slávnostne sľúbiš, to aj splň.

Už aj s tohto hľadiska je nezmysel, aby kňazi povinne dali sľub celibátu. Čo ak to nesplnia?

 

 

Zdroje:

Diskusné fóra:

http://www.krestanske-diskuse.cz/dnesni-krestanstvi-spolecenstvi-4/katolicti-knezi-a-celibat-34/1/

http://www.kredo.sk/bforum/topic.asp?TOPIC_ID=995&whichpage=1

http://www.bibliaaty.sk/forum-Biblia-o-otazke-celibatu-panenstva.html

http://areopag.sk/viewtopic.php?t=64&highlight

http://www.kredo.sk/bforum/pop_printer_friendly.asp?TOPIC_ID=995

http://www.upc.uniba.sk/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=28&id=86785&Itemid=260

http://www.upc.uniba.sk/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=28&id=4366&Itemid=260

http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=8223&mode=nested&order=0&thold=0

http://www.postoy.sk/node/3545/talk?page=1

http://www.upc.uniba.sk/index.php/forum/34-nabozenske-otazky/54395-celibat

http://www.seniorklub.sk/showthread.php?t=206

Články:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Celib%C3%A1t

http://referaty.atlas.sk/vseobecne-humanitne/nabozenstvo/58047/celibat

http://www.getsemany.cz/node/1958

http://evanjelik.sk/node/6628

http://www.cas.sk/clanok/156221/vatikan-o-zneuzivani-deti-knazmi-celibat-za-to-nemoze.html

http://christianfreeman.wordpress.com/2009/05/24/rev-george-r-macfaul-bol-peter-vobec-papezom/

http://www.dobreslovo.sk/data/2012/ponuka-na-citanie-a-stiahnutie/citaj-ponuka-na-citanie-a-stiahnutie-2/sviatosti/knazska-vysviacka/celibat/celibat/

http://www.gotquestions.org/Slovencina/muz-jednej-zeny.html

http://www.bibleinfo.cz/topics/bi92.html

http://cirkev.blogy.atlas.sk/krestanstvo/58679/

http://www.krestan.info/celibat.php

http://bigg.host.sk/teologia/celibat.htm

http://mojakomunita.sk/web/kniznica/diskusia;jsessionid=782D7C74321BFF11514F19E6C831911C?p_p_id=19&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_19_struts_action=%2Fmessage_boards%2Fget_message_attachment&_19_messageId=876098&_19_attachment=Celibat.pdf

http://katolik.kvalitne.cz/his/004.html

http://www.katolici.szm.com/Tema/Pavlovske_privilegium.html

http://www.prokrestany.cz/katol/celibat.htm

http://mx1.rkcemerne.sk/defaultf.php?subaction=showfull&id=1201735420&archive=&start_from=&ucat=12&d=9&m=1&y=2012&month=1&year=2012

http://zahranicni.eurozpravy.cz/evropa/22439-katolicti-teologove-zadaji-zruseni-celibatu

http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/irsky-biskup-pozaduje-po-vatikanu-zruseni-celibatu/r~i:article:714024/

Cudzojazyčné:

Diskusné fóra- http://equalitycentral.com/forum/index.php?topic=1704.0

http://andrewgough.co.uk/forum/viewtopic.php?f=4&t=2293

Články- http://fatherjoe.wordpress.com/2009/05/14/was-peter-the-first-pope-married/

http://www.hymnsandcarolsofchristmas.com/SPLC/Which%20Apostles%20Were%20Married.html

http://priester-ohne-amt.org/?page_id=42

http://www.minuteswithmessiah.com/question/paulwife.html

http://www.logosbiblestudy.org/press_room/was-paul-married-392011-1031am

http://www.sermonindex.net/modules/articles/index.php?view=article&aid=26956

http://christianity.stackexchange.com/questions/2315/did-the-church-fathers-advocate-celibacy&usg=ALkJrhj6rVJtX7o_n1VfUA9giIBHRJCkQw

http://whychurchfatherswerenegativeaboutsex.blogspot.com/

http://www.sspx.org/miscellaneous/celibacy_for_deacons.htm

http://francinemorrissette.suite101.com/why-are-catholic-priests-celibate-a63574

http://matt1618.freeyellow.com/celibacy.html

http://www.catholiceducation.org/articles/facts/fm0014.html

http://en.fairmormon.org/Marriage/As_a_requirement_for_exaltation/Paul_said_it_is_good_not_to_marry

http://www.adventistbiblicalresearch.org/documents/husbandof%20one%20wife.pdf

http://socrates58.blogspot.com/2006/02/clerical-celibacy-biblical-rationale.html

http://www.gotquestions.org/apostle-Paul-married.html

http://www.gotquestions.org/disciples-married.html

Iné:

http://www.fatym.com/abcd/ind-t.htm

http://boh-jeziskristus-cirkev-matka.meu.zoznam.sk/news/celibat-zdrzanlivost-od-intimneho-zivota-pre-diakonov-knazov-biskupov/

http://concordances.org/greek/gunaika_1135.htm

http://biblos.com/1_corinthians/9-5.htm

http://www.angelfire.com/space/thegospeltruth/trinity/history/ignatius.html

http://www.scripturecatholic.com/the_priesthood.html

http://www.biblestudytools.com/1-corinthians/9-5-compare.html

http://en.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%8D%CE%B6%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%82

http://www.northforest.org/EarlyChurchFathers/ChurchFathers.html

http://lf.clavmon.cz/LF/Pln%C3%A9%20texty/Dolezal.pdf

http://www.staycatholic.com/celibacy_in_the_first_two_centuries.htm

http://scripturetext.com/philippians/4-3.htm

Kódex kanonického práva, Bratislava 1996

Malý teologický lexikon, str. 80

A. Franzen: Malé cirkevní dějiny, str. 125

Jiří Skoblík: Poznámky k celibátu

Ron Rhodes: Reasoning from the Scriptures with Catholics

Alexander Strauch: Biblical Eldership