Stará Zmluva

Úvod Biblistika Stará Zmluva

Slovo "kánon" pochádza z gréckeho slova "κανών", čo doslova znamená "pravidlo" alebo "merná tyč", všeobecne aj "palica, miera, norma". Týka sa prijatých kníh Starého a Nového Zákona. Slovo "kánon" pochádza zo slovného koreňa slova "trstina" (hebrejsky "ganeh", grécky "κανών"). Trstina sa používala ako meter pri meraní, preto taktiež niesla význam: "norma". V súvislosti so Svätým Písmom slovo "kánon" znamená oficiálne prijatý zoznam kníh, podľa ktorých možno merať pravovernosť učenia. Kánon sa ešte delí na "protokánon", čo doslova znamená "prvý kánon" a na "deuterokánon", čo doslova znamená "druhý kánon". Protokánonické spisy boli vždy všeobecne akceptované, zatiaľ čo deuterokánonické spisy sú tie, o ktorých sa viedli spory, teda neboli všeobecne akceptované. Označenia "protokanonické" a "deuterokanonické" boli prvýkrát použité v roku 1566 Sixtom zo Sieny, aby rozlíšil knihy, ktoré boli vždy akceptované, a tými, ktoré niektorí odmietli. Slovo "anaginoskomena" pochádza z gréckeho slova "αναγινώσκομένων", čo v preklade znamená "stojí za prečítanie", ide o pravoslávny ekvivalent katolíckemu pojmu "deuterokánon". Slovo "apokryf" pochádza z gréckeho slova "απόκρυφος", čo v preklade znamená "skrytý, tajný", v kresťanskom ponímaní ide o "ukryté, tajné spisy". Slovo "pseudepigraf" pochádza z gréckeho slova "ψευδεπιγραφα", čo v preklade znamená "lživo nadpísané", v kresťanskom ponímaní ide o "falošné spisy". Cirkvi sa líšia v označovaní spisov týmito slovíčkami. Pre Starý Zákon to je takto: Katolíci, pravoslávni, východné cirkvi... označujú hebrejský kánon ako protokánon, ich ďalšie pridané spisy označujú ako deuterokánon (katolíci) alebo anaginoskomena (pravoslávni), pričom cirkvi sa aj v tomto navzájom líšia o knihách, ktoré majú byť deuterokánonické, a ktoré  nekánonické. Protestanti označujú hebrejský kánon jednoducho kánon, ďalšie niektoré spisy, ktoré katolíci a pravoslávni označujú ako deuterokánon/anaginoskomena, označujú ako apokryfy (nekánonické, ale užitočné na čítanie) a zvyšné spisy ako pseudepigrafy. Pre Nový Zákon je označovaných 20 kníh ako protokánon, knihy: List Hebrejom, List Jakubov, 2. list Petra, 2. a 3. list Jána, List Júdov a Zjavenie Jánovo sú označované ako deuterokánonické a zvyšné nekánonické spisy ako apokryfy/pseudepigrafy

(Pozn.: niektoré spisy ako napríklad Didaché sú označované ako "užitočné na čítanie").

Ja budem deliť spisy takto:

Protokánonické spisy: teologická podstata je inšpirovaná Svätým Duchom.

Deuterokánonické spisy: druhoradé spisy, nevieme rozhodnúť, či ich teologická podstata bola inšpirovaná Svätým Duchom – slúžia na potvrdenie, doplnenie a objasnenie teologických učení vyplývajúcich z protokánonu, ale nesmie sa z nich odvodzovať nové teologické učenia.

Nekánonické spisy: apokryfy/pseudepigrafy – t.j. zvyšné nekánonické spisy.

Cirkvi sa líšia v tom, ktoré knihy považujú za kánonické a ktoré nie. Tu je prehľad:

 

Starý Zákon

Starý Zákon podľa jednotlyvých cirkví

Pozn.: Tmavozelená = Prijaté do kánonu

Svetlozelená = Prijaté do kánonu, ale nepovažované za rovnocenné s ostatnými

Ružová = Neprijaté do kánonu, ale užitočné na čítanie, alebo ako príloha

Červená = Neprijaté do kánonu

1 – Kniha Ód obsahuje celkovo 15 ód, z toho Modlitba Manašeho je len jednou z nich. V niektorých cirkvách je kanonizovaná len práve táto jedna modlitba, preto v tých, kde je kanonizovaná len táto jedna, dávam skratku Mns.

2 – Knihy Ezdrášove majú rozdielne číslovanie, preto dávam prvé "tradičné" označenie, do zátvorky dávam "oficiálne" očíslovanie a v cirkvách, v ktorých je to úplne inak očíslované, udávam ich číslovanie.

3 – Tieto tri knihy sú obsahovo úplne odlišné od štyroch kníh Machabejcov. Z tohto dôvodu som ich pomenoval Mekabiegské knihy. V kánone ich majú Etiópska ortodoxná cirkev a Eritrejská ortodoxná cirkev. Tieto knihy sa volajú aj knihy etiópskych Machabejcov. V angličtine sa štyri knihy Machabejcov označujú ako "Maccabees" a tri knihy etiópskych Machabejcov ako "Meqabyan". Slovenský ekvivalent bol vytvorený pomocou poľského prekladu.

Rozdelenie cirkví do piatich skupín:

1. skupina: Ide o rôzne formy judaizmu.

2. skupina: Tzv. Západná tradícia – rímsky katolicizmus a protestantizmus.

3. skupina: Tzv. Východná tradícia – pravoslávne cirkvi.

4. skupina: Tzv. Orientálna tradícia – východné orientálne cirkvi (arménske, sýrske, koptské).

5. skupina: Tzv. Tewahedo – Etiópska ortodoxná cirkev a Eritrejská ortodoxná cirkev.

Rozdelenie kníh do sedem skupín:

1. skupina: Knihy patriace do hebrejskej časti Tóra – Zákon.

2. skupina: Knihy patriace do hebrejskej časti Nevi'im – Proroci.

3. skupina: Knihy patriace do hebrejskej časti Ketuvim – Spisy.

4. skupina: Knihy nachádzajúce sa v gréckom preklade Septuaginta.

5. skupina: Knihy nachádzajúce sa v sýrskom preklade Pešita.

6. skupina: Knihy nachádzajúce sa v etiópskej tradícii.

7. skupina: Knihy neuznávané žiadnou kresťanskou cirkvou.

Vysvetlivky k skratkám:

RabJud – Rabínsky judaizmus, EtJud – Etiópsky judaizmus, Sam – Samaritáni, Protest – Protestantské cirkvi,

RimKat – Rímskokatolícka cirkev, GrPrav – Grécka pravoslávna cirkev, SloPrav – Slovanské pravoslávne cirkvi, GruzPrav – Gruzínska pravoslávna cirkev, Arm – Arménska apoštolská cirkev, Syr – Sýrska antiochijská ortodoxná cirkev, Asyr – Asýrska cirkev Východu, Kopt – Koptská ortodoxná cirkev, Et+Er – Etiópska ortodoxná cirkev a Eritrejská ortodoxná cirkev

Gn – Genezis, Ex – Exodus, Lv – Levitikus, Nm – Numeri, Dt – Deuteronómium, Joz – Jozue, Sdc – Kniha Sudcov,

1Sam – 1. kniha Samuelova, 2Sam – 2. kniha Samuelova, 1Kr – 1. kniha Kráľov, Iz – Izaiáš, Jer – Jeremiáš,

Ez – Ezechiel, Oz – Ozeáš, Joel – Joel, Am – Amos, Abd – Abdiáš, Jon – Jonáš, Mich – Micheáš, Nah – Nahum,

Hab – Habakuk, Sof – Sofoniáš, Ag – Aggeus, Zach – Zachariáš, Mal – Malachiáš, Ž1-150 – Žalmy 1 až 150, Jób – Jób, Prís – Príslovia, Rút – Rút, Pies – Pieseň piesní, Kaz – Kazateľ, Nár – Náreky, Est – Ester, Dan – Daniel,

Ezd (1Ezd) – Ezdráš (1. kniha Ezdrášova), Neh (2Ezd) – Nehemiáš (2. kniha Ezdrášova), 1Krn – 1. kniha Kroník,

2Krn – 2. kniha Kroník, Dan+ – Prídavky k Danielovi, Est+ – Prídavky k Ester, Bar – Baruch, LJer – Jeremiášov list,

Ž151 – Žalm 151, Ódy – Kniha Ód, Mns – Modlitba Manašeho, Múd – Kniha Múdrosti, Sir – Sirachovec,

1Ezd (3Ezd) – 1. kniha Ezdrášova (3. kniha Ezdrášova), Tob – Tobiáš, Jdt – Judita, 1Mach – 1. kniha Machabejcov, 2Mach – 2. kniha Machabejcov, 3Mach – 3. kniha Machabejcov, 4Mach – 4. kniha Machabejcov, 2Bach – 2. kniha Baruchova/Sýrska apokalypsa Baruchova, LBar (2Bar+) – Baruchov list/dodatky k 2. knihe Barucha, Ž152-155 – Žalmy 152 až 155, 2Ezd (4Ezd) – 2. kniha Ezdrášova (4. kniha Ezdrášova), Nár+ - Prídavky k Nárekom, 1Hen – 1. kniha Henochova/Henoch etiópsky,4Bar – 4. kniha Baruchova/Paralipomena Jeremjášova, Jbl – Kniha Jubileí,

1Mek – 1. kniha Mekabiegcov, 2Mek – 2. kniha Mekabiegcov, 3Mek – 3. kniha Mekabiegcov, Jsp – Josipon,

TestAbr – Testament Abraháma, TestIzák – Testament Izáka, TestJak – Testament Jakub

 

 

Nasledujúci článok si rozoberiem na viacero častí:

1. časť sa bude týkať tzv. deuterokánonických kníh

2. časť sa bude týkať kánonu podľa Nového Zákona

3. časť sa bude týkať skupiny hebrejského kánonu Ketuvim – Spisy

4. časť sa bude týkať názorov kresťanských pisateľov

5. časť sa bude týkať záverečného zhrnutia